Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979D0639

Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 1979 r. ustanawiająca szczegółowe zasady w celu wykonania decyzji Rady 77/706/EWG

OJ L 183, 19.7.1979, p. 1–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 12 Volume 002 P. 13 - 23
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 162 - 171
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 162 - 171
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 19 - 28
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 19 - 28
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 57 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 57 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 20 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2015; Uchylony przez 32015D0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/639/oj

31979D0639Dziennik Urzędowy L 183 , 19/07/1979 P. 0001 - 0010
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 12 Tom 2 P. 0019
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 12 Tom 2 P. 0013
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 12 Tom 2 P. 0019
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 12 Tom 3 P. 0162
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 12 Tom 3 P. 0162


Decyzja Komisji

z dnia 15 czerwca 1979 r.

ustanawiająca szczegółowe zasady w celu wykonania decyzji Rady 77/706/EWG

(79/639/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając decyzję Rady 77/706/EWG z dnia 7 listopada 1977 r. w sprawie ustanowienia celu wspólnotowego dla zmniejszenia zużycia pierwotnych źródeł energii w przypadku trudności w dostawach ropy naftowej i produktów ropopochodnych [1], w szczególności jej art. 5,

po konsultacji z Państwami Członkowskimi, zgodnie z art. 5 wymienionej decyzji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rada przyjęła rozporządzenie (EWG) nr 1729/76 z dnia 21 czerwca 1976 r. dotyczące przekazywania informacji o stanie dostaw energii we Wspólnocie [2];

Komisja przyjęła decyzję 78/890/EWG z dnia 28 września 1978 r. w sprawie zastosowania decyzji Rady 77/186/EWG w sprawie wywozu ropy naftowej i produktów ropopochodnych z jednego Państwa Członkowskiego do innego w przypadku wystąpienia trudności w dostawach [3];

artykuł 1 ust. 1 decyzji 77/706/EWG przewiduje, że w przypadku wystąpienia trudności w dostawach ropy naftowej lub produktów ropopochodnych w jednym lub w kilku Państwach Członkowskich, Komisja, działając na wniosek Państwa Członkowskiego lub z własnej inicjatywy i po konsultacjach z grupą przewidzianą w dyrektywie 73/238/EWG, może wyznaczyć jako cel zmniejszenie zużycia produktów ropopochodnych we Wspólnocie jako całości o maksymalnie 10 % normalnego zużycia;

artykuł 1 ust. 2 decyzji 77/706/EWG przewiduje, że w celu zabezpieczenia jednolitości rynku i zapewnienia, że wszyscy konsumenci energii we Wspólnocie poniosą sprawiedliwe koszty trudności wynikających z sytuacji kryzysowej, Komisja po upływie okresu dwóch miesięcy od zastosowania art. l ust. 1 zaproponuje Radzie nowy cel zmniejszenia zużycia mogącego sięgnąć 10 % normalnego zużycia, zróżnicowany w odniesieniu do każdego Państwa Członkowskiego, po czym zaoszczędzone ilości mają być podzielone między Państwa Członkowskie;

artykuł 1 ust. 2 decyzji 77/706/EWG przewiduje, że w przypadku poważniejszego braku Komisja może złożyć wniosek do Rady o ustanowienie celu zmniejszenia zużycia o więcej niż 10 % i rozszerzenie go na inne formy energii;

podział między Państwa Członkowskie zaoszczędzonych ilości wynikłych z zastosowania art. 1 ust. 3 decyzji 77/706/EWG może pociągać za sobą dodatkowe koszty, których ocena i pokrycie należą do zainteresowanych stron; jednakże Komisja musi mieć możliwość, na wniosek Państwa Członkowskiego, wydania zalecenia i opinii zainteresowanym Państwom Członkowskim w celu umożliwienia osiągnięcia porozumienia między Państwami Członkowskimi w sprawie dodatkowych kosztów;

w celu wykonania tych zadań Komisja musi mieć dokładną wiedzę o sytuacji energetycznej Państw Członkowskich, ich zaopatrzeniu w ropę naftową i produkty ropopochodne, realnych możliwościach zastępowania jednych form energii innymi, i o krajowych środkach podjętych w celu zmniejszenia zużycia energii w Państwach Członkowskich; w tym celu Państwa Członkowskie muszą dostarczać Komisji niezbędnych informacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Do celów niniejszej decyzji definicje zawarte w art. 1 lit. a), b), c) i d) decyzji Komisji 78/890/EWG stosuje się odpowiednio w odniesieniu do pojęć:

a) "normalne zużycie ropy naftowej i produktów ropopochodnych",

b) "okres bazowy",

c) "braki w dostawach", i

d) "normalne dostawy".

2. Do celów niniejszej decyzji:

a) "normalne zużycie energii" oznacza przeciętne zużycie dzienne zarejestrowane w okresie bazowym, tj.:

krajowa produkcja paliw pierwotnych,

plus przywóz,

plus dostawy z krajów Wspólnoty,

minus wywóz,

minus dostawy do krajów Wspólnoty,

plus lub minus zmiany w stanie zapasów.

Ładownie paliwa statków dalekomorskich traktuje się jako wywóz;

b) "zastępowalne produkty ropopochodne" oznaczają całość olejów napędowych zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej i odpowiednio w innych sektorach przemysłu, łącznie z autoproducentami, jak to obliczono na podstawie art. 2 ust. 2;

c) "zastępowalna energia" oznacza wszelką energię zużywaną do wytwarzania energii elektrycznej i odpowiednio w innych sektorach przemysłu, łącznie z produkującymi na potrzeby własne, jak to obliczono na podstawie art. 2 ust. 2;

Artykuł 2

1. Ilość jakiegokolwiek zróżnicowanego ograniczenia w zastępowalnych produktach ropopochodnych wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a) decyzji 77/706/EWG nie może przekroczyć rzeczywistej zdolności zastępowania, której poziom jest określany w zastosowaniu ust. 2. poniżej, istniejącej w chwili wystąpienia trudności w dostawach.

2. Grupa powołana zgodnie z dyrektywą 73/238/EWG bada corocznie oraz w przypadku wystąpienia trudności w dostawach, na podstawie informacji dostarczonych Komisji przez Państwa Członkowskie, zdolność do zastępowania w Państwach Członkowskich produktów ropopochodnych obliczaną na podstawie art. 10, definiowaną jako pokrycie w pierwszym rzędzie potrzeb na olej napędowy służący do wytwarzania energii elektrycznej, biorąc również pod uwagę wszelkie możliwości zastępowania oleju napędowego w przemyśle, łącznie z produkującymi na potrzeby własne. W następstwie tego badania zdolności, Komisja przyjmie do wiadomości ustalone w ten sposób możliwości zastępowania.

Artykuł 3

1. Jeżeli, na podstawie art. 1 ust. 1 decyzji 77/706/EWG, Komisja ustala jako cel zmniejszenie zużycia produktów ropopochodnych maksymalnie o 10 % normalnego zużycia, bierze w szczególności pod uwagę:

- ogólną sytuację dostaw produktów ropopochodnych,

- sytuację dostaw w każdym Państwie Członkowskim,

- środki podjęte przez Państwa Członkowskie w celu zmniejszenia zużycia,

- międzynarodowe zobowiązania Państw Członkowskich.

2. Jeżeli na podstawie art. l ust. 2 lit. a) decyzji 77/706/EWG Komisja składa wniosek do Rady o ustanowienie nowych celów dla zmniejszenia zużycia produktów ropopochodnych niemożliwych do zastąpienia i zastępowalnych produktów ropopochodnych, bierze pod uwagę czynniki wymienione w ust. l oraz w szczególności ograniczenia nakładane na każde Państwo Członkowskie wskutek rzeczywistych możliwości zastępowania w wytwarzaniu energii elektrycznej i odpowiednio w innych sektorach przemysłu, łącznie z autoproducentami zgodnie z art. 2.

3. Jeżeli na podstawie art. l ust. 2 lit. b) decyzji 77/706/EWG Komisja składa wniosek do Rady o ustanowienie celu dla zmniejszenia zużycia o ponad 10 % i rozszerzenie go na inne formy energii, bierze w szczególności pod uwagę czynniki wymienione w ust. l, a dodatkowo następujące:

- ogólną sytuację w dostawach energii,

- przewidywany okres trwania trudności w dostawach surowej ropy naftowej i produktów ropopochodnych,

- rozmiar dotychczasowego wyczerpania obowiązkowych zapasów ropy naftowej i produktów ropopochodnych w Państwach Członkowskich.

Artykuł 4

W przypadku zastosowania art. l decyzji 77/706/EWG Państwo Członkowskie może, zamiast ograniczać zużycie, korzystać z części swoich zapasów ropy naftowej i produktów ropopochodnych przewyższającej zobowiązania wynikające z dyrektyw 68/414/EWG i 72/425/EWG.

Artykuł 5

1. Zaoszczędzone ilości, które mają być rozdzielone między Państwa Członkowskie na podstawie art. l ust. 3 decyzji 77/706/EWG obliczane są przy zastosowaniu różnych stóp zmniejszenia zużycia produktów ropopochodnych w stosunku do każdego Państwa Członkowskiego przewidzianych w art. l ust. 2 wymienionej decyzji.

2. Od Państwa Członkowskiego, którego stopa zmniejszenia zużycia jest wyższa od średniej stopy wspólnotowej, wymaga się ponownego rozdzielenia ilości równej różnicy między poziomem zużycia, który powinno ono utrzymać, a poziomem jego zmniejszonego zużycia zgodnie z art. l ust. 2 decyzji 77/706/EWG, gdyby została zastosowana jednolita stopa zmniejszenia dla całej Wspólnoty.

3. Od Państwa Członkowskiego, którego stopa zmniejszenia zużycia jest niższa od średniej stopy wspólnotowej, wymaga się ponownego rozdzielenia ilości równej różnicy między poziomem jego zmniejszonego zużycia zgodnie z art. l ust. 2 decyzji 77/706/EWG a poziomem zużycia, który powinno ono utrzymać, gdyby została zastosowana jednolita stopa zmniejszenia dla całej Wspólnoty.

Artykuł 6

1. Wszelkie dodatkowe koszty, które mogą wyniknąć z podziału między Państwa Członkowskie ilości zaoszczędzonych w wyniku zastosowania art. l ust. 3 decyzji 77/706/EWG, ponoszone są przez strony korzystające z takiego podziału. Wycena tych dodatkowych kosztów należy do zainteresowanych stron.

2. W przypadku braku zgodności co do powyższych dodatkowych kosztów, Komisja może, na wniosek Państwa Członkowskiego, formułować zalecenia lub wydawać opinie zainteresowanym Państwom Członkowskim.

Artykuł 7

1. Komisja może zasięgać opinii przedsiębiorstw zaopatrujących Wspólnotę w ropę naftową i produkty ropopochodne w celu uzyskania ogólnych informacji oraz, gdy to niezbędne, właściwej pomocy technicznej, w szczególności w odniesieniu do stosowania art. l ust. 3 decyzji 77/706/EWG zgodnie z art. 4 decyzji 78/890/EWG.

2. Komisja zawiadamia Państwa Członkowskie o ich prawach i obowiązkach dotyczących alokacji na podstawie art. 1 ust. 3 decyzji 77/706/EWG, a Państwa Członkowskie podejmują właściwe działania.

Artykuł 8

Informacja o zużyciu energii w podziale według głównych produktów i sektorów zużycia uzyskiwana jest z odpowiedzi przesyłanych Komisji przez Państwa Członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1729/76.

Artykuł 9

1. Informacja o normalnym zużyciu ropy naftowej i produktów ropopochodnych uzyskiwana jest z odpowiedzi przesyłanych Komisji przez Państwa Członkowskie na podstawie art. 5 decyzji 78/890/EWG.

2. Jeżeli wystąpią trudności w dostawach ropy naftowej i produktów ropopochodnych, Komisja może zażądać, by informacja była dostarczana w formie szacunków zgodnie z procedurą, którą Komisja ustala na podstawie modeli wymienionych w Załączniku.

3. W celu uzyskania lepszego zrozumienia sytuacji dostaw, w szczególności w odniesieniu do stosowania art. l ust. 3 decyzji 77/706/EWG, Komisja może, po konsultacji z grupą utworzoną zgodnie z dyrektywą 73/238/EWG, zwrócić się do Państw Członkowskich o dostarczenie informacji wymaganych w ust. l i 2 w podziale na poszczególne przedsiębiorstwa.

Artykuł 10

1. Na podstawie art. 2, Państwa Członkowskie do dnia 31 grudnia każdego roku dostarczają Komisji, na podstawie wspólnego, ustalonego przez nią modelu, informacje potrzebne do ustalenia możliwości zastępowania według stanu na dzień l października danego roku.

2. W przypadku zastosowania art. l decyzji 77/706/EWG Państwa Członkowskie niezwłocznie dostarczają Komisji informacje potrzebne do ustalenia rzeczywistych możliwości zastępowania istniejących w danym momencie.

Artykuł 11

W przypadku zastosowania art. l decyzji Rady 77/706/EWG Państwa Członkowskie informują Komisję o wszelkich środkach podjętych w celu zmniejszenia zużycia produktów ropopochodnych natychmiast po ich przyjęciu.

Artykuł 12

Komisja, po otrzymaniu informacji zebranych zgodnie z art. 9, 10 i 11, przedkłada ich podsumowanie grupie powołanej zgodnie z art. 3 dyrektywy 73/238/EWG.

Artykuł 13

Informacje dostarczone na mocy niniejszej decyzji są poufne. Przepis ten nie stanowi przeszkody dla rozpowszechniania ogólnych informacji lub streszczeń informacji, które nie zawierają szczegółowych danych dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw.

Artykuł 14

Komisja, na żądanie Państwa Członkowskiego i po konsultacji z grupą powołaną zgodnie z dyrektywą 73/238/EWG, zbada problemy, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszej decyzji w celu wprowadzenia niezbędnych zmian do tekstu na podstawie poprzednich doświadczeń lub w świetle wszystkich istotnych zmian w strukturze dostaw energii, w szczególności dla elektrownii w jednym lub więcej Państwie Członkowskim.

Artykuł 15

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 czerwca 1979 r.

W imieniu Komisji

Guido Brunner

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 292 z 16.11.1977, str. 9.

[2] Dz.U. L 198 z 23.7.1976, str. 1.

[3] Dz.U. L 311 z 4.11.1978, str. 13.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

MIESIĘCZNY KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY SYTUACJI ZAOPATRZENIA W ROPĘ NAFTOWĄ WE WSPÓLNOCIE

I. UWAGI WYJAŚNIAJĄCE

A. Jednostki i współczynniki przeliczeniowe

a) Jednostki

Wszystkie dane powinny być wyrażane w tysiącach ton zaokrąglanych w górę lub w dół do najbliższych tysięcy ton.

b) Produkty ropopochodne i "ekwiwalent ropy naftowej"

Wszystkie produkty ropopochodne powinny być przeliczane na odpowiadający im ekwiwalent ropy naftowej przez mnożenie ilości wyrażonych w tonach przez współczynnik przeliczeniowy 1,065.

c) Przeliczanie baryłek na tony

Aby obliczyć ilość ton, ilość baryłek powinna być podzielona przez współczynnik przeliczeniowy odpowiadający rzeczywistej gęstości. Jeżeli przeliczenie jest dokonywane na podstawie ilości baryłek dziennie, otrzymane jednostki powinny być mnożone przez liczbę dni w danym miesiącu.

d) Przeliczanie metrów sześciennych (kilolitrów) na tony

W celu przeliczenia metrów sześciennych na tony należy użyć współczynników przeliczeniowych odpowiadających rzeczywistym gęstościom.

B. Uwagi geograficzne

- produkcja Wysp Owczych powinna być włączana do produkcji Danii,

- produkcja Surinamu i Antyli Niderlandzkich nie powinna być włączana do produkcji Niderlandów,

- produkcja Wysp Kanaryjskich powinna być włączana do produkcji Hiszpanii,

- produkcja rafinerii karaibskich w tabeli III C zawiera przywóz z Antyli Niderlandzkich, Wysp Bahama, Trynidadu i Tobago.

II. DEFINICJE I UWAGI WYJAŚNIAJĄCE, ODNOSZĄCE SIĘ DO RÓŻNYCH TABEL

1. Produkcja krajowa ropy naftowej i kondensatów gazu ziemnego (tabela I)

Wskazuje ilość ropy naftowej i kondensatów gazu ziemnego (tj. wszystkich cieczy wydzielonych z gazu w zakładach przetwórstwa gazu ziemnego [1] produkowanych na terytorium kraju, łącznie z szelfem kontynentalnym (przy brzegu). Ilości te powinny zawierać kondensaty odzyskane z węglowodorów gazowych.

2. Przywóz i wywóz ropy naftowej, kondensatów gazu ziemnego i produktów przejściowych (feedstocks) (pochodzące z lub wywożone do Wspólnoty i państw trzecich) (tabele I, II i IV)

Przywóz i wywóz powinny być uważane za dokonane w dniu, w którym fizycznie zostaną dostarczone, niezależnie od tego, czy przeszły odprawę celną. Jednakże wszelkie ilości w tranzycie przez terminal morski lub przepływające przez terytorium kraju w jakikolwiek sposób (np. rurociągami) nie powinny być włączane (dotyczy to także przywozu i wywozu produktów ropopochodnych). Z drugiej strony przywóz musi zawierać ropę przywożoną do zamkniętych obszarów celnych w celu obróbki i ponownego wywozu. Ponowny wywóz ropy przywożonej w celu przetworzenia w zamkniętych obszarach musi być włączany do ilości wywożonych.

"Produkty przejściowe" należy rozumieć jakikolwiek produkt lub kombinację produktów innych niż mieszanka uzyskanych z ropy naftowej przeznaczonych do dalszej obróbki. Jest on przerabiany na jeden lub więcej składników i/lub gotowych produktów.

3. Przywóz/wywóz produktów ropopochodnych (pochodzących z lub do wywozu do Wspólnoty lub państw trzecich) (tabele I, III i V)

- Patrz pkt 2.

- Dotyczy to następujących produktów ropopochodnych: gaz płynny (LPG), benzyny ciężkie, paliwo samochodowe, paliwa do silników odrzutowych, nafty, gaz/olej napędowy, resztkowy olej napędowy, smary i bitumin [2].

Paliwo do bunkrowania statków nie powinno być wykazywane w tabeli I, pkt 5, lecz być podawane oddzielnie w pkt 9.

4. Poziom zapasów (tabela I)

Poziom zapasów oznacza całą ropę magazynowaną w granicach kraju deklarującego z wyjątkiem ropy w rurociągach, ropy utrzymywanej w sprzedaży detalicznej i w stacjach paliwowych, zapasów utrzymywanych przez konsumentów i niepodlegających nadzorowi administracyjnemu oraz zapasów utrzymywanych do użytku wojskowego.

5. Zmiany w zapasach (tabela I)

Zmiany te odpowiadają różnicy między poziomami zapasów na początku i na końcu okresu.

Zmiany w zapasach dla miesiąca przedostatniego (tabela I) są różnicą między danymi końcowymi (przedostatni miesiąc) w obecnym sprawozdaniu i danymi końcowymi (przedostatni miesiąc) w poprzednim sprawozdaniu.

KWESTIONARIUSZ MIESIĘCZNY DOTYCZĄCY SYTUACJI ZAOPATRZENIA W ROPĘ NAFTOWĄ WE WSPÓLNOCIE

TABELA I

ZUŻYCIE ROPY NAFTOWEJ [3] I EKWIWALENTU ROPY NAFTOWEJ [4]

Państwo:

Bieżący miesiąc:

(w 1000 ton) |

| Przedostatni miesiąc (M – 2) | Ostatni miesiąc (M – 1) | Bieżący miesiąc (M) | Następny miesiąc (M + 1) | Kolejnymiesiąc (M + 2) |

| Realizacija | Przewidywana | Szacowana | Planowana | Planowana |

1.Produkcja lokalna [5] | | | | | | |

2.Przywóz ropy naftowej [5] | | | | | | |

3.Przywóz produktów ropopochodnych [6] | | | | | | |

4.Wywóz ropy naftowej [5] | | | | | | |

5.Wywóz produktów ropopochodnych [6] | | | | | | |

6.Poziomy zapasów w tym: [7]a)Ropa naftowa [5]b)Produkty ropopochodne [6] | | | | | | |

7.Zmiany w zapasach w tym: [8]a)Ropa naftowa [5]b)Produkty ropopochodne [6] | | | | | | |

8.Razem [9] | | | | | | |

9.Ładownie [10] [6] | | | | | | |

TABELA II

PRZYWÓZ ROPY NAFTOWEJ [11]

Państwo:

Bieżący miesiąc:

(w l000 ton) |

Kraj pochodzenia | Przedostatni miesiąc (M – 2) | Ostatni miesiąc (M – 1) | Bieżący miesiąc (M) | Następny miesiąc (M + 1) | Kolejny miesiąc (M + 2) |

Realizacja | Przewidywana | Szacowana | Planowana | Planowana |

Abu Dabi | | | | | |

Algieria | | | | | |

Ekwador | | | | | |

Indonezja | | | | | |

Iran | | | | | |

Irak | | | | | |

Kuwejt | | | | | |

Libia | | | | | |

Nigeria | | | | | |

Katar | | | | | |

Arabia Saudyjska | | | | | |

Zjednoczone Emiraty Arabskie [12] | | | | | |

Wenezuela | | | | | |

Norwegia | | | | | |

Zjednoczone Królestwo | | | | | |

ZSRR | | | | | |

Inne kraje Europy Wschodniej | | | | | |

Chiny | | | | | |

Pozostałe | | | | | |

Przywóz razem | | | | | |

TABELA III

PRZYWÓZ PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH [13]

Państwo:

Bieżący miesiąc:

(w 1000 ton) [14] |

Kraj pochodzenia | Przedostatni miesiąc (M – 2) | Ostatni miesiąc (M – 1) | Bieżący miesiąc (M) | Następny miesiąc (M + 1) | Kolejny miesiąc (M + 2) |

Realizacja | Przewidywana | Szacowana | Planowana | Planowana |

Belgia | | | | | |

Dania | | | | | |

Niemcy | | | | | |

Francja | | | | | |

Irlandia | | | | | |

Włochy | | | | | |

Luksemburg | | | | | |

Niderlandy | | | | | |

Zjednoczone Królestwo | | | | | |

Grecja | | | | | |

Hiszpania | | | | | |

Portugalia | | | | | |

Norwegia | | | | | |

Szwecja | | | | | |

USA | | | | | |

Bahrajn | | | | | |

Indonezja | | | | | |

Iran | | | | | |

Kuwejt | | | | | |

Arabia Saudyjska | | | | | |

Wenezuela | | | | | |

ZSRR | | | | | |

Inne kraje Europy Wschodniej | | | | | |

Pozostałe | | | | | |

Przywóz razem | | | | | |

TABELA IV

WYWÓZ ROPY NAFTOWEJ [15]

Państwo:

Bieżący miesiąc:

w 1000 ton) |

Kraj przeznaczenia | Przedostatni miesiąc (M – 2) | Ostatni miesiąc (M – 1) | Bieżący miesiąc (M) | Następny miesiąc (M + 1) | Kolejny miesiąc (M + 2) |

Realizacja | Przewidywana | Szacowana | Planowana | Planowana |

Belgia | | | | | |

Dania | | | | | |

Niemcy | | | | | |

Francja | | | | | |

Irlandia | | | | | |

Włochy | | | | | |

Luksemburg | | | | | |

Niderlandy | | | | | |

Zjednoczone Królestwo | | | | | |

Grecja | | | | | |

Hiszpania | | | | | |

Portugalia | | | | | |

Austria | | | | | |

Szwecja | | | | | |

Szwajcaria | | | | | |

USA | | | | | |

Inne państwa | | | | | |

Wywóz razem | | | | | |

TABELA V

WYWÓZ PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH [16]

Państwo:

Bieżący miesiąc:

(w 1000 ton) [17] |

Kraj przeznaczenia | Przedostatni miesiąc (M – 2) | Ostatni miesiąc (M – 1) | Bieżący miesiąc (M) | Następny miesiąc (M + 1) | Kolejny miesiąc (M + 2) |

Realizacja | Przewidywana | Szacowana | Planowana | Planowana |

Belgia | | | | | |

Dania | | | | | |

Niemcy | | | | | |

Francja | | | | | |

Irlandia | | | | | |

Włochy | | | | | |

Luksemburg | | | | | |

Niderlandy | | | | | |

Zjednoczone Królestwo | | | | | |

Grecja | | | | | |

Hiszpania | | | | | |

Portugalia | | | | | |

Austria | | | | | |

Norwegia | | | | | |

Szwecja | | | | | |

Szwajcaria | | | | | |

Turcja | | | | | |

USA | | | | | |

Pozostałe [18]Wywóz razem | | | | | |

[1] Z włączeniem etanu.

[2] Definicje — zobacz dodatek do Kwartalnego Biuletynu Statystyk Energetycznych, 3/1976, opublikowanego przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich.

[3] Łącznie ze cieczami wydzielonymi z gazu ziemnego i produktami przejściowymi.

[4] Produkty ropopochodne przeliczone na ekwiwalent ropy naftowej przy zastosowaniu współczynnika 1,065.

[5] Łącznie ze cieczami wydzielonymi z gazu ziemnego i produktami przejściowymi.

[6] Produkty ropopochodne przeliczone na ekwiwalent ropy naftowej przy zastosowaniu współczynnika 1,065.

[7] Koniec miesiąca.

[8] Różnica między poziomem zapasów na końcu miesiąca i poziomem zapasów na końcu miesiąca poprzedniego.

[9] 8 = 1 + 2 + 3 – 4 – 5 – 7.

[10] Ładownie statków.

[11] Łącznie z cieczami wydzielonymi z gazu ziemnego i produktami zaopatrzenia

[12] Z wyłączeniem Abu Dabi.

[13] Produkty ropopochodne przeliczane na ropę naftową przez mnożenie ilości w tonach przez 1,065.

[14] Produkty ropopochodne przeliczane na ropę naftową przez mnożenie ilości w tonach przez 1,065.

[15] Łącznie z cieczami wydzielonymi z gazu ziemnego i produktami przejściowymi.

[16] Produkty ropopochodne przeliczane na ropę naftową przez mnożenie ilości w tonach przez 1,065.

[17] Produkty ropopochodne przeliczane na ropę naftową przez mnożenie ilości w tonach przez 1,065.

[18] Z wyłączeniem ładowni statków.

--------------------------------------------------

Top