Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R2514

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2514/78 z dnia 26 października 1978 r. w sprawie rejestracji w Państwach Członkowskich umów w sprawie rozmnażania nasion w państwach trzecich

OJ L 301, 28.10.1978, p. 10–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 022 P. 243 - 244
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 39 - 40
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 39 - 40
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 117 - 118
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 117 - 118
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 48 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 48 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2514/oj

31978R2514Dziennik Urzędowy L 301 , 28/10/1978 P. 0010 - 0011
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 10 P. 0117
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 03 Tom 22 P. 0243
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 10 P. 0117
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 03 Tom 15 P. 0039
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 03 Tom 15 P. 0039


Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2514/78

z dnia 26 października 1978 r.

w sprawie rejestracji w Państwach Członkowskich umów w sprawie rozmnażania nasion w państwach trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2358/71 z dnia 26 października 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem nr 1346/78 [2], w szczególności jego art. 3a ust. 4 i art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 2358/71 przewiduje możliwość obowiązkowej rejestracji przez organy Państw Członkowskich umów w sprawie rozmnażania nasion wpaństwach trzecich; możliwość ta powinna być wykorzystana w odniesieniu do gatunków, które odgrywają istotną rolę w zaopatrywaniu rynku wspólnotowego; należy przygotować wykaz gatunków odpowiadających tym warunkom;

umowy te obejmują kilka kolejnych zbiorów; w konsekwencji należy przewidzieć, w interesie racjonalnego stosowania systemu, aby umowy zawarte przed wprowadzeniem tego systemu w życie, ale które obejmują przyszłe zbiory, były zarejestrowane;

rozporządzenie (EWG) nr 2358/71 również wymaga określenia umów w sprawie rozmnażania nasion w państwach trzecich; należy również przewidzieć, aby strona umowy prowadząca działalność gospodarczą we Wspólnocie dostarczyła niektóre szczegółowe informacje przy rejestrowaniu umowy;

Państwa Członkowskie ustanawiają system rejestracji umów i pożądane jest, aby powołały one w tym celu odpowiedni organ;

Komisja powinna zostać powiadomiona o informacjach zawartych w umowach w celu umożliwienia monitorowania rozwoju rynku wspólnotowego i zarządzania nim;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Nasion,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Umowy w sprawie rozmnażania nasion w państwach trzecich, odnoszące się do gatunków lub grup odmian wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, zawierane od dnia 1 lutego 1979 r. oraz umowy zawarte przed tym dniem w odniesieniu do nasion zbieranych od dnia 1 czerwca 1980 r. i później, będą podlegały rejestracji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 2

Dla celów niniejszego rozporządzenia "umowa w sprawie rozmnażania nasion w państwach trzecich" oznacza umowę zawartą na piśmie między stroną prowadzącą działalność gospodarczą we Wspólnocie a stroną prowadzącą działalność gospodarczą w państwie trzecim, gdzie produkcja nasion jest równoważna produkcji Wspólnoty, na mocy której druga strona podejmuje się rozmnażania nasion lub zorganizowania rozmnażania nasion w imieniu pierwszej strony, w celu przywozu całości lub części tych nasion do Wspólnoty.

Artykuł 3

Dla celów rejestracji umów przewidzianych w art. 1 strona umowy prowadząca działalność we Wspólnocie przekaże organowi określonemu w art. 4 następujące szczegółowe dane:

a) kraj, w którym przeprowadzane będzie rozmnażanie nasion;

b) gatunki i odmiany nasion;

c) ilość, pochodzenie i kategorię nasion, które będą rozmnażane;

d) lata gospodarcze, które obejmuje umowa, szacowane ilości mające stanowić przedmiot przywozu do Państw Członkowskich, harmonogramy dostaw.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie wprowadzą system rejestracji umów określonych w art. 1. W tym celu wyznaczą organ odpowiedzialny za rejestrację i notyfikują Komisji jego nazwę i adres do dnia 1 lutego 1979 r.

Artykuł 5

1. Strona prowadząca działalność gospodarczą we Wspólnocie rejestruje umowę u właściwego organu Państwa Członkowskiego, na terenie którego prowadzi działalność, przed wygaśnięciem terminu ustalonego w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dla każdego gatunku lub grupy odmian.

2. Należy notyfikować każde zmiany danych określonych w art. 3 po zarejestrowaniu umowy w terminie 30 dni od momentu dokonania takiej zmiany.

Artykuł 6

Każdego roku, ale nie dłużej niż 30 dni od momentu wygaśnięcia terminów określonych w Załączniku, Państwo Członkowskie przekazuje Komisji następujące dane dotyczące każdego roku gospodarczego, gatunków lub grup odmian wymienionych w Załączniku, a w odniesieniu do każdego państwa trzeciego, szacowaną ilość nasion wynikająca z rozmnożenia, będącą przedmiotem przywozu do Wspólnoty.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1978 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 października 1978 r.

W imieniu Komisji

Finn Gundelach

Wiceprzewodniczący

[1] Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1.

[2] Dz.U. L 165 z 22.6.1978, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Gatunek lub grupa odmian | Dzień upłynięcia terminu rejestracji umów |

Rok poprzedzający zbiory | Rok zbiorów |

1.Festuca pratensis L. | 1 listopada | |

2.Festuca rubra L. | 1 listopada | |

3.Lolium multiflorum L. | | |

a)Ssp. alternativum | | 1 maja |

b)Ssp. non alternativum | 1 listopada | |

4.Lolium perenne L. | 1 listopada | |

5.Medicago sativa L. | 1 listopada | |

6.Trifolium pratense L. | 1 listopada | 1 maja |

7.Hybrydy kukurydzy | | 1 maja |

--------------------------------------------------

Top