Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R0352

Rozporządzenie Rady (WE) nr 352/78 z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie uznawania utraconych zabezpieczeń, poręczeń i gwarancji złożonych w ramach wspólnej polityki rolnej

OJ L 50, 22.2.1978, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 020 P. 102 - 103
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 249 - 250
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 249 - 250
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 009 P. 173 - 174
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 009 P. 173 - 174
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 301 - 302
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 301 - 302
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 8 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Uchylony przez 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/352/oj

31978R0352Dziennik Urzędowy L 050 , 22/02/1978 P. 0001 - 0002
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 9 P. 0173
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 03 Tom 20 P. 0102
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 9 P. 0173
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 03 Tom 13 P. 0249
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 03 Tom 13 P. 0249


Rozporządzenie Rady (WE) nr 352/78

z dnia 20 lutego 1978 r.

w sprawie uznawania utraconych zabezpieczeń, poręczeń i gwarancji złożonych w ramach wspólnej polityki rolnej

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 729/70 z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2778/72 [2], w szczególności jego art. 2 ust. 2 oraz art. 3 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Zgromadzenia [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy rozporządzeń wspólnotowych wymaga się licznych zabezpieczeń w związku z działaniami dotyczącymi produktów rolnych; należy wprowadzić przepis w sprawie uznawania tych zabezpieczeń w przypadku ich przepadku;

w większości przypadków przepadku zabezpieczeń, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) ponosi stratę finansową, ponieważ sfinansował środek, a podmiot nie wykonał zobowiązań, albo ponieważ niewykonanie zobowiązań przez podmiot pociąga za sobą wydatki z EFOGR; stratę tę należy w konsekwencji zrekompensować w drodze wykorzystania utraconych zabezpieczeń w celu zmniejszenia wydatku EFOGR;

jednakże zabezpieczenia nieobejmujące ryzyka straty finansowej EFOGR powinny zostać zachowane przez Państwa Członkowskie;

zabezpieczenia utracone w związku z przeprowadzonymi działaniami w zakresie pomocy żywnościowej należy wykorzystać w celu zmniejszenia odpowiedniego wydatku na pomoc żywnościową;

słusznym jest również, aby zabezpieczenia utracone jako część szczególnych działań zostały wykorzystane w celu zmniejszenia wydatków odnoszących się do danego typu działań;

podobne przepisy są obowiązujące w niektórych sektorach; powinny one zostać uchylone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do zabezpieczeń, poręczeń lub gwarancji złożonymi zgodnie z przepisami przyjętymi w ramach wspólnej polityki rolnej (zwane dalej "zabezpieczeniami").

2. Jednakże niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do zabezpieczeń złożonych

a) przy wydawaniu pozwoleń na przywóz lub wywóz, zarówno z ustalonymi wcześniej kwotami jak i bez;

b) w ramach procedury przetargowej w jedynym celu zagwarantowania składania poważnych ofert przez oferentów;

c) w celu zagwarantowania zapłaty cła stanowiącego część zasobów własnych Wspólnot, określone w decyzji 70/243/EWWiS, EWG, EURATOM [4], w przypadku gdy wysokość kwoty cła została już ustalona na podstawie art. 2 ust. 1 rozporządzenia (EWG, EURATOM, EWWiS) nr 2891/77 [5] i udostępniona Komisji.

Artykuł 2

1. Zabezpieczenia określone w art. 1, które uległy przepadkowi są w całości wykorzystane przez służby lub organy płatnicze w Państwach Członkowskich w celu zmniejszenia wydatków EFOGR.

2. Jednakże wszelkie zabezpieczenia ulegające przepadkowi w związku z przeprowadzonymi działaniami w zakresie pomocy żywnościowej wykorzystywane są przez służby lub organy płatnicze w Państwach Członkowskich w celu zmniejszenia danych wydatków na pomoc żywnościową.

Artykuł 3

1. Zabezpieczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 potrąca się:

a) od danych refundacji, jeśli zakończona lub proponowana operacja, w odniesieniu do której dostarczono zabezpieczenia, dotyczy handlu z państwami trzecimi;

b) od odpowiedniego wydatku interwencyjnego w pozostałych przypadkach.

2. Na dobro rachunków dołączonych do wydatku obciążającego EFOGR zapisuje się zabezpieczenia, określone w art. 2 ust. 1.

Artykuł 4

Niniejszym tracą moc art. 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2306/70 z dnia 10 listopada 1970 r. w sprawie finansowania wydatków interwencyjnych odnoszących się do rynku wewnętrznego mleka i przetworów mlecznych [6] oraz art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 786/69 z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie finansowania wydatków interwencyjnych odnoszących się do rynku wewnętrznego olejów i tłuszczów [7].

Artykuł 5

Szczegółowe zasady stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 729/70.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszelkich zabezpieczeń utraconych począwszy od dnia 1 stycznia 1978 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 1978 r.

W imieniu Rady

Per Hækkerup

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 94 z 28.4.1970, str. 13.

[2] Dz.U. L 295 z 30.12.1972, str. 1.

[3] Dz.U. L 125 z 8.6.1976, str. 34.

[4] Dz.U. L 94 z 28.4.1970, str. 19.

[5] Dz.U. L 336 z 27.12.1977, str. 1.

[6] Dz.U. L 249 z 17.11.1970, str. 4.

[7] Dz.U. L 105 z 2.5.1969, str. 1.

--------------------------------------------------

Top