EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974L0647

Dyrektywa Rady z dnia 9 grudnia 1974 r. w sprawie zwalczania zwójek występujących na goździku

Dz.U. L 352 z 28.12.1974, p. 41–42 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Uchylony przez 32016R2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/647/oj

31974L0647Dziennik Urzędowy L 352 , 28/12/1974 P. 0041 - 0042
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 6 P. 0033
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 03 Tom 11 P. 0129
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 6 P. 0033
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 03 Tom 8 P. 0063
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 03 Tom 8 P. 0063


Dyrektywa Rady

z dnia 9 grudnia 1974 r.

w sprawie zwalczania zwójek występujących na goździku

(74/647/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43 i 100,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

organizmy szkodliwe stale zagrażają zbiorom goździków;

produkcja goździków zajmuje istotne miejsce w rolnictwie Wspólnoty;

poprzez ochronę upraw goździków przed tymi organizmami szkodliwymi powinno nie tylko utrzymać się wydajność produkcyjną, ale również zwiększyć wydajność rolnictwa;

przy braku jednoczesnej i systematycznej kontroli organizmów szkodliwych w całej Wspólnocie oraz przy braku ochrony przed ich rozprzestrzenianiem się, środki ochronne zapobiegające wprowadzeniu organizmów szkodliwych w poszczególnych Państwach Członkowskich miałyby tylko ograniczony skutek i nie zapobiegłyby rozprzestrzenianiu się tych organizmów szkodliwych;

organizmami najbardziej szkodliwymi dla goździków są śródziemnomorskie i południowo-afrykańskie zwójki;

te organizmy szkodliwe pojawiły się w kilku Państwach Członkowskich;

istnieje stałe zagrożenie dla upraw goździków w całej Wspólnocie, o ile nie zostaną podjęte skuteczne środki w celu zwalczania tych organizmów szkodliwych i zapobiegania ich rozprzestrzenianiu;

w celu wytępienia tych organizmów szkodliwych minimum przepisów musi zostać przyjętych dla Wspólnoty; Państwa Członkowskie musza być zdolne do przyjęcia dodatkowych lub bardziej rygorystycznych zabezpieczeń w miarę potrzeby,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa dotyczy minimalnych środków, które mają podjąć Państwa Członkowskie w celu zwalczania zwójek występujących na goździku i zapobiegania ich rozprzestrzenianiu.

Artykuł 2

Do celów niniejszej dyrektywy zwójki występujące na goździku oznaczają śródziemnomorską zwójkę goździkóweczkę (Cacoectomorpha pronubana Hb) i południowoafrykańską zwójkę afrykaneczkę (Epichoristodes ac erbella (Walk.) Diak.).

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby goździki (Dianthus L.) były wprowadzane do obrotu tylko wtedy, gdy nie są skażone przez zwójki występujące na goździku, a uprawy goździków skażone zwójkami występującymi na goździku muszą być traktowane w taki sposób, aby przy wprowadzaniu do obrotu, goździki z nich uzyskane nie były skażone.

2. Bez względu na ust. 1, cięte kwiaty goździków nieznacznie skażone przez zwójki występujące na goździku można wprowadzać do obrotu w okresie od dnia 16 października do dnia 30 kwietnia.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie zakazują przetrzymywania zwójek występujących na goździku.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie mogą zezwolić:

a) na odstępstwo od środków określonych w art. 3 i 4 do celów naukowych, testów lub prac selekcyjnych;

b) niezależnie od przepisów art. 3, cięte kwiaty goździków nieznacznie skażone przez zwójki występujące na goździku można wprowadzać do obrotu w okresie od dnia 1 maja do dnia 15 października.

2. Państwa Członkowskie stanowią, że zezwolenia określone w ust. 1 są udzielane tylko tam, gdzie odpowiednia kontrola gwarantuje, iż nie są one udzielane ze szkodą dla walki ze zwójką występującą na goździku i nie stwarzają ryzyka rozprzestrzeniania się tych organizmów szkodliwych.

Artykuł 6

Państwa Członkowskie mogą przyjąć dodatkowe lub bardziej rygorystyczne przepisy dla zwalczania zwójki występującej na goździku lub zapobiegające jej rozprzestrzenianiu się, o ile takie przepisy są konieczne do takiego zwalczania lub zapobiegania.

Artykuł 7

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie jednego roku od jej ogłoszenia i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 1974 r.

W imieniu Rady

Ch. Bonnet

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 93 z 7.8.1974, str. 87.

[2] Dz.U. C 116 z 30.9.1974, str. 49.

--------------------------------------------------

Top