Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A1207(01)

Protokół między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Marokańskim

OJ L 328, 7.12.2013, p. 2–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2013/720/oj

7.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/2


PROTOKÓŁ

między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Marokańskim


Artykuł 1

Zasady ogólne

Protokół wraz z załącznikiem i dodatkami do niego stanowią integralną część Porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim z dnia 28 lutego 2007 r. – zwanego dalej „umową w sprawie połowów”, która stanowi część eurośródziemnomorskiego układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim z dnia 26 lutego 1996 r. – zwanego dalej „układem o stowarzyszeniu” Przyczynia się on do realizacji ogólnych celów układu o stowarzyszeniu i zmierza do zagwarantowania trwałości zasobów ryb pod względem ekologicznym, gospodarczym i społecznym.

Niniejszy protokół wdrażany jest zgodnie z art. 1 układu o stowarzyszeniu, dotyczącym rozwoju dialogu i współpracy, oraz art. 2 tego układu, dotyczącym poszanowania zasad demokracji i podstawowych praw człowieka.

Artykuł 2

Okres stosowania, okres obowiązywania i uprawnienia do połowów

Począwszy od wejścia w życie i na okres 4 lat, uprawnienia do połowów przyznane z tytułu art. 5 umowy w sprawie połowów są ustalone w tabeli załączonej do niniejszego protokołu.

Akapit 1 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 4 i 5 niniejszego protokołu.

Na podstawie art. 6 umowy w sprawie połowów statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) mogą dokonywać połowów w marokańskim obszarze połowowym wyłącznie, jeżeli posiadają licencję połowową wydaną w ramach niniejszego protokołu i na warunkach określonych w załączniku do niniejszego protokołu.

Artykuł 3

Rekompensata finansowa

1.   Całkowitą roczną wartość protokołu w okresie, o którym mowa w art. 2, szacuje się na 40 000 000 EUR. Podział tej kwoty jest następujący:

a)

30 000 000 EUR tytułem rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 7 umowy w sprawie połowów, przeznaczone na:

(i)

16 000 000 EUR na kompensację finansową za dostęp do zasobów;

(ii)

14 000 000 EUR na wsparcie realizacji sektorowej polityki rybołówstwa w Maroku.

b)

10 000 000 EUR odpowiadające szacowanej kwocie opłat należnych od armatorów z tytułu licencji połowowych wydanych na podstawie art. 6 umowy w sprawie połowów i zgodnie z trybem określonym w rozdziale I sekcje D i E załącznika do niniejszego protokołu.

2.   Ustęp 1 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 4, 5, 6 i 8 niniejszego protokołu.

3.   Z zastrzeżeniem postanowień art. 6 ust. 9, płatność przez UE rekompensaty finansowej, o której mowa w ust. 1 lit. a), ma miejsce w pierwszym roku najpóźniej trzy miesiące od daty wejścia w życie niniejszego protokołu, a w latach następnych najpóźniej w rocznicę tej daty.

4.   Rekompensata finansowa, o której mowa w ust. 1 lit. a), przelewana jest na rzecz Ministra Skarbu Królestwa Marokańskiego na rachunek Ministerstwa Skarbu Królestwa Marokańskiego, którego dane przekazywane są przez organy Maroka.

5.   Z zastrzeżeniem postanowień art. 6 niniejszego protokołu, przeznaczenie tej rekompensaty podlega wyłącznej kompetencji organów Maroka.

Artykuł 4

Koordynacja w zakresie współpracy naukowej i zwiadu rybackiego

1.   Zgodnie z art. 4 ust. 1 umowy strony zobowiązują się do organizowania regularnie oraz w razie potrzeby spotkań naukowych, których przedmiotem będzie rozpatrywanie kwestii o charakterze naukowym podnoszonych przez wspólny komitet ds. zarządzania niniejszym protokołem i jego technicznego monitorowania. Mandat, skład i sposób funkcjonowania spotkań naukowych określa wspólny komitet przewidziany w art. 10 umowy w sprawie połowów.

2.   Strony zobowiązują się do promowania odpowiedzialnego rybołówstwa w marokańskim obszarze połowowym w oparciu o zasadę niedyskryminacji wobec różnych flot obecnych na tych wodach.

3.   Zgodnie z art. 4 ust. 2 umowy w sprawie połowów, w oparciu o wnioski ze spotkań komitetu naukowego obie strony podejmują konsultacje w ramach wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 10 umowy w sprawie połowów, w celu przyjęcia – jeżeli jest to konieczne oraz za obopólną zgodą – środków mających na celu zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi.

4.   Na potrzeby badań naukowych i podniesienia poziomu wiedzy naukowej, na wniosek wspólnego komitetu w marokańskim obszarze połowowym można prowadzić zwiad rybacki. Szczegółowe zasady prowadzenia zwiadu rybackiego zostaną określone zgodnie z postanowieniami rozdziału IV załącznika do niniejszego protokołu.

Artykuł 5

Zmiana uprawnień do połowów

1.   Uprawnienia do połowów, o których mowa w art. 2, mogą być zmieniane przez wspólny komitet za obopólną zgodą, o ile celem tych zmian jest zagwarantowanie trwałości marokańskich zasobów rybnych.

2.   W przypadku ich zwiększenia rekompensata finansowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (i), jest zwiększana proporcjonalnie do uprawnień do połowów i pro rata temporis. Zwiększenie będzie dostosowywane w ten sposób, aby całkowita kwota rekompensaty finansowej wypłacanej przez UE nie przekraczała dwukrotności kwoty określonej w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (i). Jeżeli strony uzgodnią zmniejszenie uprawnień do połowów, o których mowa w art. 2, rekompensata finansowa zostanie zmniejszona proporcjonalnie do uprawnień do połowów i pro rata temporis.

3.   Uprawnienia do połowów przydzielone różnym kategoriom statków również mogą ulegać zmianie za obopólną zgodą stron i w ramach zrównoważonej eksploatacji zasobów, na które taka zmiana przydziałów mogłaby mieć wpływ. Jeżeli zmiana przydziału uprawnień do połowów to uzasadnia, strony uzgadniają odpowiednią zmianę rekompensaty finansowej.

Artykuł 6

Wsparcie na rzecz sektorowej polityki rybołówstwa w Maroku

1.   Rekompensata finansowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) niniejszego protokołu, przyczynia się do rozwoju i wdrażania w Maroku sektorowej polityki rybołówstwa prowadzonej w oparciu o strategię rozwoju sektora rybołówstwa „Halieutis”.

2.   Przeznaczenie tej rekompensaty i zarządzanie nią przez Maroko oparte jest na ustaleniu przez strony w ramach wspólnego komitetu i za obopólną zgodą celów do realizacji oraz wiążącego się z tymi celami programowania, zgodnie ze strategią rozwoju sektora rybołówstwa „Halieutis” i szacunkową oceną spodziewanego oddziaływania planowanych projektów.

3.   W odniesieniu do pierwszego roku obowiązywania protokołu, informacja o przeznaczeniu przez Maroko rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana UE z chwilą przyjęcia przez wspólny komitet wytycznych, celów, kryteriów i wskaźników oceny. W odniesieniu do każdego roku Maroko przekazuje UE informację o przeznaczeniu rekompensaty przed dniem 30 września poprzedniego roku.

4.   Wszelkie zmiany wytycznych, celów, kryteriów i wskaźników oceny muszą zostać zatwierdzone przez strony w ramach wspólnego komitetu.

5.   Maroko przedstawi sprawozdanie z postępu prac nad realizacją projektów wdrażanych w ramach wsparcia sektora przewidzianego na podstawie niniejszego protokołu; zostanie ono przedstawione i omówione w ramach wspólnego komitetu.

6.   W zależności od charakteru projektów i czasu ich realizacji Maroko przedstawi w ramach wspólnego komitetu sprawozdanie dotyczące zakończonych projektów zrealizowanych w ramach wsparcia sektora przewidzianego na podstawie niniejszego protokołu, obejmujące w szczególności ich przewidywane skutki społeczne i gospodarcze, w szczególności wpływ na zatrudnienie, inwestycje oraz wszelkie wymierne skutki oraz ich rozmieszczenie geograficzne. Dane te będą opracowywane na podstawie wskaźników, które wspólny komitet zdefiniuje w sposób bardziej szczegółowy.

7.   Przed terminem wygaśnięcia protokołu Maroko przedstawi ponadto sprawozdanie końcowe z realizacji wsparcia sektora przewidzianego na podstawie niniejszego protokołu, obejmujące elementy omówione w powyższych ustępach.

8.   W razie potrzeby strony będą kontynuować monitorowanie wdrażania wsparcia sektora po terminie wygaśnięcia niniejszego protokołu oraz, w stosownych przypadkach, w trakcie okresów zawieszenia, zgodnie z trybem określonym w niniejszym protokole.

9.   Płatności części rekompensaty finansowej przewidzianej w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) niniejszego protokołu dokonuje się w ratach, w oparciu o analizę wyników realizacji wsparcia sektora i potrzeb określonych na etapie programowania.

10.   Praktyczne ramy realizacji zostaną określone na forum wspólnego komitetu.

Artykuł 7

Integracja gospodarcza podmiotów gospodarczych UE z sektorem rybołówstwa w Maroku

Strony popierają kontakty i wspierają współpracę między podmiotami gospodarczymi zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i rozporządzeniami w następujących dziedzinach:

rozwój przemysłu wspomagającego rybołówstwo, w szczególności przemysłu stoczniowego i naprawy statków, produkcji materiałów i narzędzi połowowych;

rozwój wymiany w zakresie wiedzy zawodowej i szkolenia kadr w sektorze rybołówstwa morskiego;

wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa;

marketing;

akwakultura.

Artykuł 8

Zawieszenie stosowania protokołu w przypadku sporu w zakresie interpretacji lub zastosowania

1.   Wszelkie spory między stronami dotyczące interpretacji postanowień niniejszego protokołu oraz jego stosowania muszą być przedmiotem konsultacji między stronami w ramach wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 10 umowy w sprawie połowów, zwołanego w razie konieczności w trybie nadzwyczajnym.

2.   Stosowanie niniejszego protokołu może zostać zawieszone z inicjatywy jednej ze stron, jeżeli spór, który poróżnił strony, uznany zostanie za poważny, i gdy konsultacje przeprowadzone w ramach wspólnego komitetu, zgodnie z ust. 1, nie doprowadzą do jego polubownego zakończenia.

3.   Zawieszenie stosowania protokołu wymaga powiadomienia przez zainteresowaną stronę o zamiarze jego wprowadzenia w formie pisemnej, co najmniej trzy miesiące przed datą, z którą przedmiotowe zawieszenie ma wejść w życie.

4.   W przypadku zawieszenia strony nadal prowadzą konsultacje, poszukując polubownego rozwiązania sporu, który je poróżnił. Stosowanie protokołu wznawia się z chwilą rozstrzygnięcia sporu. Wysokość rekompensaty finansowej jest zmniejszana proporcjonalnie i pro rata temporis w zależności od okresu zawieszenia stosowania protokołu.

Artykuł 9

Nieprzestrzeganie zobowiązań technicznych wynikających z protokołu

Zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu i obowiązującego prawodawstwa Maroko zastrzega sobie prawo zastosowania sankcji przewidzianych w załącznikach w przypadku nieprzestrzegania przepisów i obowiązków wynikających ze stosowania niniejszego protokołu.

Artykuł 10

Wymiana danych drogą elektroniczną

Maroko i UE zobowiązują się do wprowadzenia w jak najkrótszym terminie systemów informatycznych niezbędnych do elektronicznej wymiany wszystkich informacji i dokumentów związanych z techniczną stroną wdrażania protokołu, jak np. danych o połowach, pozycjach VMS statków, powiadomień o wejściu do obszaru połowowego i opuszczeniu go.

Artykuł 11

Obowiązujące przepisy prawa krajowego

Działalność statków prowadzona na podstawie niniejszego protokołu i załącznika do niego, w szczególności przeładunek, korzystanie z usług portowych, zakup materiałów itp. regulują właściwe przepisy krajowe Maroka.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejszy protokół i załącznik do niego wchodzą w życie z dniem, w którym strony poinformują się nawzajem o dopełnieniu wewnętrznych procedur niezbędnych do tego celu.

Uprawnienia do połowów

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne

Połowy denne

Połowy pelagiczne na skalę przemysłową

Połowy pelagiczne na skalę przemysłową prowadzone przez statki łowcze

Połowy pelagiczne na północy: niewody

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na południu: sznury haczykowe i wędy

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na północy: takle denne

Połów tuńczyka w ramach tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego: wędy

Takle denne i włoki denne

Włoki pelagiczne lub denno-pelagiczne

Włoki pelagiczne lub denno-pelagiczne

 

 

 

 

 

Stado C

Kwota:

80 000 ton

20 statków

10 statków

35 statków

27 statków

16 statków

18 statków

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τo Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


ZAŁĄCZNIK

WARUNKI DOKONYWANIA POŁOWÓW W MAROKAŃSKIM OBSZARZE POŁOWOWYM PRZEZ STATKI UE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW I WYDAWANIA LICENCJI

A.   Wniosek o wydanie licencji

1.

Licencję połowową na marokański obszar połowowy mogą otrzymać tylko kwalifikowalne statki.

2.

Aby statek mógł być kwalifikowalny, ani armator, ani kapitan, ani sam statek nie mogą mieć zakazu prowadzenia działalności połowowej w Maroku ani nie mogą figurować w wykazie statków NNN.

3.

Ich sytuacja w stosunku do administracji Maroka musi być zgodna z przepisami w tym znaczeniu, że muszą wywiązać się ze wszystkich wcześniejszych zobowiązań wynikających z działalności połowowej prowadzonej w Maroku w ramach umów w sprawie połowów zawartych z Unią Europejską.

4.

Właściwe organy UE (zwane dalej „Komisją”) przedkładają Departamentowi Rybołówstwa Morskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa Morskiego (zwanemu dalej „departamentem”) wykazy statków składających wnioski o uczestnictwo w połowach w granicach ustalonych w arkuszach danych załączonych do protokołu co najmniej 20 dni przed początkiem okresu ważności licencji będących przedmiotem wniosków. Wykazy te przekazywane są drogą elektroniczną w formacie kompatybilnym z oprogramowaniem używanym w departamencie.

Wykazy te zawierają również informacje o liczbie statków dla każdej kategorii połowów, w podziale na strefy, w odniesieniu do każdego statku jego główne parametry, kwoty płatności w rozbiciu na rubryki oraz wskazanie narzędzia lub narzędzi, które będą stosowane podczas okresu, którego dotyczy wniosek.

W odniesieniu do kategorii „połowy pelagiczne na skalę przemysłową” wykaz zawiera też dla każdego statku kwotę wskazaną we wniosku w tonach połowu w formie miesięcznych prognoz. Jeśli dla danego statku w danym miesiącu połów sięgnie przewidywanej miesięcznej kwoty przed końcem miesiąca, armator ma możliwość przekazania departamentowi za pośrednictwem Komisji aktualizacji przewidywanego miesięcznego połowu i wniosku o zwiększenie przewidywanej miesięcznej kwoty.

Jeśli dla danego statku w danym miesiącu połów jest niższy od przewidywanej miesięcznej kwoty statku, proporcjonalna część kwoty lub opłaty jest przenoszona na poczet następnego miesiąca.

5.

Indywidualne wnioski o wydanie licencji, pogrupowane wg kategorii połowów, przedkłada się w departamencie w momencie przekazania wykazu, o którym mowa w pkt 4 i 5, zgodnie ze wzorem formularza zamieszczonego w dodatku 1.

6.

Każdy wniosek o wydanie licencji składany jest wraz z następującymi dokumentami:

kopią świadectwa pomiarowego statku, którego zgodność z oryginałem potwierdziło państwo członkowskie bandery,

aktualną uwierzytelnioną fotografią barwną, pokazującą statek od strony burty, o wymiarach min. 15 × 10 cm;

potwierdzeniem uiszczenia opłat za licencje połowowe, innych należności i kosztów pracy obserwatorów, a w odniesieniu do kategorii „połowy pelagiczne na skalę przemysłową” dowód uiszczenia opłat musi być przekazany przed pierwszym dniem miesiąca, na który planowana jest działalność w obszarze połowowym objętym zezwoleniem, zgodnie z informacjami podanymi w odpowiednim arkuszu danych;

wszystkimi innymi dokumentami lub zaświadczeniami wymaganymi zgodnie z postanowieniami szczególnymi dotyczącymi danego typu statku, określonymi w niniejszym protokole.

7.

Podczas corocznego odnawiania licencji w ramach niniejszego protokołu w przypadku statków, których charakterystyka techniczna nie uległa zmianie, wnioskom o przedłużenie towarzyszy wyłącznie dowód uiszczenia opłat za licencje połowowe, innych należności i kosztów pracy obserwatorów.

8.

Formularze wniosków o wydanie licencji wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w pkt 6 zawierającymi wszystkie informacje konieczne do wydania licencji połowowych można przesyłać drogą elektroniczną, w formacie kompatybilnym z oprogramowaniem używanym w departamencie.

B.   Wydawanie licencji

1.

Departament wydaje licencje połowowe Komisji za pośrednictwem delegatury UE w Maroku (zwanej dalej „delegaturą”) w odniesieniu do wszystkich statków w terminie 15 dni od otrzymania wszystkich dokumentów, o których mowa w pkt 6 powyżej. W stosownych przypadkach departament informuje Komisję o przyczynach odmowy wydania licencji.

2.

Licencje połowowe są sporządzane zgodnie z danymi zawartymi w arkuszach danych załączonych do protokołu, wskazujących w szczególności obszar połowowy, odległość od wybrzeża, informacje pochodzące z systemu pozycjonowania i stałego monitorowania położenia wykorzystującego łączność satelitarną (numer identyfikacyjny transpondera VMS), stosowane narzędzia, głównie poławiane gatunki, dozwolone rozmiary oczek sieci, dozwolone przyłowy, a w odniesieniu do kategorii „połowy pelagiczne na skalę przemysłową” przewidywaną kwotę dopuszczalnego miesięcznego połowu danego statku. Można zezwolić na zwiększenie przewidywanej kwoty dopuszczalnego miesięcznego połowu danego statku w granicach limitów połowowych przewidzianych w odpowiednim arkuszu danych.

3.

Licencje połowowe mogą być wydawane jedynie statkom, które dopełniły wszystkich wymaganych formalności administracyjnych.

4.

Strony uzgadniają, że podejmą działania na rzecz wprowadzenia elektronicznego systemu licencji.

C.   Ważność licencji i ich wykorzystywanie

1.

Okresy ważności licencji odpowiadają latom kalendarzowym, z wyjątkiem pierwszego okresu, który rozpoczyna się w dniu wejścia w życie protokołu i kończy w dniu 31 grudnia, oraz ostatniego okresu, który rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy z datą jego wygaśnięcia.

2.

Licencja połowowa jest ważna tylko przez okres objęty wpłatą należności w odniesieniu do obszaru połowowego, rodzajów narzędzi i kategorii, które są wskazane w przedmiotowej licencji.

3.

Każda licencja połowowa jest wydawana dla danego statku i nie podlega przeniesieniu; jednak w udowodnionych przypadkach siły wyższej, takich jak utrata statku lub przedłużające się unieruchomienie go z przyczyn poważnej awarii technicznej, odpowiednio potwierdzonych przez właściwe organy państwa członkowskiego bandery oraz na wniosek UE, licencja wydana dla jednego statku zostaje w jak najkrótszym terminie zastąpiona przez licencję wydaną dla innego statku należącego do tej samej kategorii połowów, którego pojemność brutto nie jest większa od unieruchomionego statku.

4.

Armator unieruchomionego statku lub jego przedstawiciel zwraca departamentowi anulowaną licencję.

5.

Licencja połowowa musi stale znajdować się na statku, który z niej korzysta, i być podczas każdej kontroli okazywana upoważnionym organom.

6.

Licencje połowowe są ważne przez okres jednego roku kalendarzowego, sześciu miesięcy lub trzech miesięcy. Półrocze odpowiada jednemu z sześciomiesięcznych okresów rozpoczynających się albo dnia 1 stycznia, albo dnia 1 lipca, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego okresu obowiązywania protokołu. Kwartał odpowiada jednemu z trzymiesięcznych okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca lub 1 października, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego okresu obowiązywania protokołu.

D.   Opłaty za licencje połowowe i inne należności

1.

Roczne opłaty za licencje połowowe określa obowiązujące ustawodawstwo marokańskie.

2.

Opłaty licencyjne obejmują rok kalendarzowy, w trakcie którego licencja jest wydana, i płatne są w chwili składania pierwszego wniosku o licencję w danym roku. Kwoty przedmiotowych opłat licencyjnych zawierają wszystkie powiązane opłaty lub podatki, z wyjątkiem opłat portowych lub opłat serwisowych.

3.

Oprócz opłat za licencje połowowe, inne należności oblicza się dla każdego statku na podstawie stawek ustanowionych w załączonych do protokołu arkuszach danych.

4.

Wysokość należności oblicza się proporcjonalnie do faktycznego okresu obowiązywania licencji połowowej, uwzględniając ewentualne okresy zamknięte.

5.

Komisja informowana jest o każdej zmianie ustawodawstwa dotyczącego licencji połowowych nie później niż dwa miesiące przed jej wejściem w życie.

E.   Warunki płatności

Opłat za licencje połowowe, inne należności i koszty pracy obserwatorów dokonuje się na rzecz skarbnika Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa Morskiego, na rachunek bankowy nr 0018100078000 20110750201 w banku Bank Al Maghrib (Maroko), przed wydaniem licencji połowowych.

Płatność należności za kwoty przyznane trawlerom w kategorii „połowy pelagiczne na skalę przemysłową” realizowana jest w następujący sposób:

należność odpowiadająca przewidywanej miesięcznej kwocie statku, o którą wnioskuje armator, uiszczana jest przed rozpoczęciem działalności połowowej, czyli pierwszego dnia każdego miesiąca;

w przypadku zwiększenia przewidywanej miesięcznej kwoty, przewidzianej w rozdziale I sekcja A pkt 4, organy Maroka muszą otrzymać należność odpowiadającą omawianemu zwiększeniu zanim dany statek wznowi działalność połowową;

w przypadku przekroczenia przewidywanej miesięcznej kwoty i jej ewentualnego zwiększenia kwota należności odpowiadająca przekroczeniu zostanie zwiększona o współczynnik 3; saldo miesięczne, obliczane na podstawie faktycznego połowu, uiszczane będzie w ciągu dwóch miesięcy następujących po miesiącu, podczas którego dokonano przedmiotowych połowów.

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE STATKÓW POŁAWIAJĄCYCH TUŃCZYKI

1.

Należności wynoszą 35 EUR za tonę połowów dokonywanych w obszarze połowowym Maroka.

2.

Licencje są wydawane na jeden rok kalendarzowy po wpłaceniu zaliczki w kwocie ryczałtowej 7 000 EUR za statek.

3.

Zaliczka jest obliczana proporcjonalnie do okresu obowiązywania licencji.

4.

Kapitanowie statków posiadający licencje na połów gatunków masowo migrujących prowadzą aktualne dzienniki połowowe zgodnie ze wzorem przyjętym w dodatku 6 do niniejszego załącznika.

5.

Są oni również zobowiązani do przekazywania kopii przedmiotowego dziennika połowowego właściwym organom, którym podlegają, nie później niż 15 dni po wyładunku połowów. Organy te niezwłocznie przekazują kopie Komisji, która z kolei przesyła je departamentowi.

6.

Przed dniem 30 kwietnia Komisja przedkłada departamentowi rozliczenie opłat należnych z tytułu poprzedniego roku połowowego, na podstawie deklaracji połowowych sporządzonych przez każdego armatora i potwierdzonych przez naukowe instytuty odpowiedzialne za sprawdzanie danych dotyczących połowów w państwach członkowskich, takie jak IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfèera), INRH (Institut National de Recherche Halieutique), i w Maroku.

7.

W odniesieniu do ostatniego roku obowiązywania protokołu, rozliczenie opłat należnych z tytułu poprzedniego roku połowowego zostaje zgłoszone w ciągu 4 miesięcy po wygaśnięciu protokołu.

8.

Ostateczne rozliczenie jest przesyłane odnośnym armatorom, którzy mają 30 dni, licząc od powiadomienia o zatwierdzeniu danych liczbowych przez departament, na wywiązanie się ze swych zobowiązań finansowych. Komisja przekazuje departamentowi dowód dokonania przez armatora płatności w euro na rzecz Ministra Skarbu Maroka, na rachunek, o którym mowa w rozdziale pierwszym sekcja E, najpóźniej półtora miesiąca po wspomnianym powiadomieniu.

9.

Jednak jeśli kwota rozliczenia jest niższa od kwoty zaliczki, o której mowa powyżej, zwrot nadpłaconej kwoty nie przysługuje.

10.

Armatorzy podejmują wszelkie konieczne kroki, aby przesłać kopie dzienników połowowych i dokonać ewentualnych płatności dodatkowych w terminach określonych w pkt 5 i 8.

11.

Nieprzestrzeganie zobowiązań przewidzianych w pkt 5 i 8 powoduje automatyczne zawieszenie licencji połowowej do czasu wypełnienia przez armatora przedmiotowych zobowiązań.

ROZDZIAŁ III

OBSZARY POŁOWOWE

Przed datą wejścia w życie protokołu Maroko przekazuje UE informację o współrzędnych geograficznych linii podstawowych i jego obszaru połowowego oraz wszelkich obszarów w jego obrębie, na których połowy są zakazane, oprócz strefy śródziemnomorskiej Maroka, znajdującej się na wschód od 35°47′18″N – 5°55′33″W (Przylądek Spartel), która jest wykluczona z niniejszego protokołu.

Obszary połowowe dla każdego rodzaju połowów w strefie atlantyckiej Maroka są określone w arkuszach danych (dodatek 2).

ROZDZIAŁ IV

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ZWIADU RYBACKIEGO

Strony wspólnie decydują: (i) które podmioty unijne prowadzić będą zwiad rybacki; (ii) jaki okres będzie do tego celu najkorzystniejszy i (iii) jakie warunki będą miały zastosowanie. Aby ułatwić statkom prowadzenie prac badawczych, departament przekazuje informacje naukowe i inne istotne dane, którymi dysponuje. Strony ustalą wspólnie protokół badawczy, który będzie realizowany jako uzupełnienie zwiadu rybackiego, i przekażą go zainteresowanym podmiotom.

Marokański sektor rybołówstwa aktywnie w tym uczestniczy (koordynacja i dialog w sprawie warunków wprowadzania zwiadu rybackiego).

Długość kampanii wynosi co najmniej trzy miesiące i maksymalnie sześć miesięcy, chyba że strony, za obopólną zgodą, wprowadzą zmiany.

Komisja przekazuje organom Maroka wnioski o licencje na zwiad rybacki. Komisja dostarcza im dokumentację techniczną zawierającą:

dane techniczne statku,

poziom wiedzy specjalistycznej oficerów statku dotyczący łowiska,

wniosek dotyczący parametrów technicznych połowów (czas trwania, narzędzia, rejony poszukiwań itp.).

sposób finansowania.

W razie potrzeby departament organizuje dialog dotyczący aspektów technicznych i finansowych z Komisją oraz, w stosownych przypadkach, z zainteresowanymi armatorami.

Przed rozpoczęciem zwiadu rybackiego statek UE będzie musiał zawinąć do portu marokańskiego w celu poddania się kontrolom przewidzianym w niniejszym załączniku rozdział IX pkt 1.1 i 1.2.

Przed rozpoczęciem połowów armatorzy przedkładają departamentowi i Komisji:

raport połowowy dotyczący połowu znajdującego się już na statku,

dane techniczne narzędzi połowowych, które będą używane podczas połowów,

zobowiązanie, że będą przestrzegać wymogów marokańskiego ustawodawstwa w dziedzinie rybołówstwa.

Podczas połowów na morzu zainteresowani armatorzy:

przekazują departamentowi i Komisji cotygodniowy raport dotyczący połowów dokonywanych każdego dnia i w trakcie każdego zaciągu sieci, określając parametry techniczne połowu (pozycja, głębokość, data i godzina, połów i inne uwagi lub komentarze),

wskazują za pomocą VMS pozycję i prędkość statku oraz obrany przez niego kierunek,

zapewniają, aby obserwator naukowy marokańskiego obywatelstwa bądź wybrany przez organy Maroka był obecny na statku. Rola obserwatora polega na gromadzeniu informacji naukowych na podstawie połowów, jak również na pobieraniu próbek połowów. Obserwator traktowany jest jak oficer statku, a koszty jego utrzymania w czasie pobytu na statku pokrywa armator. Decyzje w sprawie terminu pobytu obserwatora na statku, długości jego pobytu, portu zaokrętowania i wyokrętowania są podejmowane w porozumieniu z organami Maroka. O ile strony nie postanowią inaczej, statek nie jest zobowiązany zawijać do portu częściej niż raz na dwa miesiące,

jeśli żądają tego organy Maroka, przedstawiają swój statek do inspekcji przed opuszczaniem przez niego wód terytorialnych Maroka,

przestrzegają ustawodawstwa Maroka w dziedzinie rybołówstwa.

Połowy, włączając przyłowy, uzyskane podczas kampanii naukowej, pozostają własnością armatora, pod warunkiem że są one zgodne z postanowieniami przyjętymi w tym zakresie przez wspólny komitet i postanowieniami protokołu badawczego.

Departament wyznacza osobę kontaktową odpowiedzialną za zajmowanie się wszelkimi nieprzewidzianymi problemami, które mogą utrudniać rozwój zwiadu rybackiego.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MONITOROWANIA SATELITARNEGO STATKÓW RYBACKICH UE PROWADZĄCYCH POŁOWY W MAROKAŃSKIM OBSZARZE POŁOWOWYM NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY

Postanowienia ogólne

1.

Do statków UE prowadzących lub mających zamiar prowadzić połowy w marokańskim obszarze połowowym w ramach niniejszego protokołu zastosowanie mają marokańskie przepisy w zakresie funkcjonowania urządzeń pozycjonowania satelitarnego i lokalizacji satelitarnej. Państwo bandery zapewnia, aby statki pływające pod jego banderą przestrzegały przedmiotowych przepisów.

2.

Na potrzeby monitorowania satelitarnego organy Maroka przekażą UE współrzędne (długości i szerokości geograficzne) marokańskiego obszaru połowowego oraz wszelkich obszarów zamkniętych.

(i)

Departament przekaże te informacje Komisji przed datą wejścia w życie niniejszego protokołu;

(ii)

Informacje te przekazane zostaną w formie elektronicznej, wyrażone w formacie dziesiętnym N/S DD.ddd (WGS84);

(iii)

O wszelkich zmianach tych współrzędnych należy niezwłocznie informować.

3.

Państwo bandery i Maroko wyznaczają swoich korespondentów VMS, którzy będą pełnić funkcję punktów kontaktowych.

(i)

Centra Monitorowania Rybołówstwa (CMR) państwa bandery i Maroka przekazują sobie nawzajem dane swoich korespondentów VMS (nazwisko, adres, telefon, teleks, adres e-mail) przed datą wejścia w życie niniejszego protokołu.

(ii)

O wszelkich zmianach danych korespondentów VMS należy niezwłocznie informować.

Dane VMS

4.

Pozycja statków ustalana jest z marginesem błędu mniejszym niż 100 metrów i przedziałem ufności wynoszącym 99 %.

5.

Po wpłynięciu statku dokonującego połowów w ramach umowy i podlegającego monitorowaniu satelitarnemu zgodnie z niniejszym protokołem na marokański obszar połowowy, Centrum Monitorowania Rybołówstwa państwa bandery niezwłocznie rozpoczyna przesyłanie raportów o pozycji statku do marokańskiego Centrum Monitorowania Rybołówstwa. Komunikaty te przekazywane są w następujący sposób:

(i)

drogą elektroniczną z wykorzystaniem protokołu bezpiecznej transmisji;

(ii)

z częstotliwością mniejszą lub równą 2 godz.;

(iii)

w formacie wskazanym w dodatku 3;

(iv)

jako raporty o pozycji.

6.

Oprócz tego pozycje określane są w systemie VMS w następujący sposób:

(i)

pierwsza pozycja zarejestrowana po wejściu na marokański obszar połowowy oznaczana jest kodem „ENT”;

(ii)

wszystkie następne pozycje oznaczane są kodem „POS”;

(iii)

pierwsza pozycja zarejestrowana po opuszczeniu marokańskiego obszaru połowowego jest oznaczana kodem „EXI”;

(iv)

pozycje komunikowane ręcznie, zgodnie z pkt 13, oznaczane są kodem „MAN”.

7.

Oprogramowanie i sprzęt systemu monitorowania satelitarnego muszą być:

(i)

niezawodne, uniemożliwiające wprowadzanie lub wysłanie nieprawdziwych danych dotyczących pozycji oraz uniemożliwiające ich ręczną zmianę;

(ii)

całkowicie zautomatyzowane i operacyjne w każdej chwili niezależnie od warunków środowiskowych i pogodowych.

8.

Zabrania się przemieszczania, odłączania, niszczenia, uszkadzania lub blokowania systemu stałego monitorowania położenia wykorzystującego łączność satelitarną umieszczonego na statku w celu transmitowania danych oraz celowego modyfikowania lub fałszowania danych przekazywanych lub rejestrowanych przez ten system.

9.

Kapitanowie statków stale zapewniają, aby:

(i)

dane nie były w żaden sposób zmieniane;

(ii)

praca anteny lub anten podłączonych do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie była zakłócana;

(iii)

nie występowały przerwy w zasilaniu satelitarnych urządzeń lokacyjnych;

(iv)

satelitarne urządzenia lokacyjne nie zostały zdemontowane.

10.

Strony postanawiają, że na wniosek jednej ze stron będą wymieniać się informacjami o sprzęcie używanym do monitorowania satelitarnego w celu upewnienia się, że sprzęt ten jest w pełni kompatybilny z wymogami drugiej strony na potrzeby realizacji niniejszych postanowień oraz opracują ewentualne umowy w sprawie wymiany w przypadku wprowadzenia funkcji umożliwiających przekazywanie danych połowowych.

Problem techniczny lub usterka sprzętu monitorowania satelitarnego zainstalowanego na statku

11.

W przypadku problemu technicznego lub usterki sprzętu stałego monitorowania satelitarnego zainstalowanego na statku rybackim państwo bandery zobowiązane jest niezwłocznie poinformować o tym departament i Komisję.

12.

Zepsuty sprzęt zostanie wymieniony w ciągu 10 dni roboczych od potwierdzenia jego awarii. Po przekroczeniu tego terminu statek, którego dotyczy problem, musi opuścić marokański obszar połowowy lub zawinąć do jednego z portów Maroka w celu przeprowadzenia naprawy.

13.

Dopóki sprzęt nie zostanie wymieniony kapitan statku co 4 godziny przekazuje ręcznie, drogą elektroniczną, przez radio lub faksem zbiorczy raport o pozycji, który zawiera raporty o pozycji zarejestrowane przez kapitana statku na warunkach określonych w pkt 5.

14.

Te ręczne meldunki przekazywane są Centrum Monitorowania Rybołówstwa państwa bandery, które przekazuje je marokańskiemu Centrum Monitorowania Rybołówstwa.

Nieotrzymanie danych VMS przez marokańskie Centrum Monitorowania Rybołówstwa

15.

Jeżeli marokańskie Centrum Monitorowania Rybołówstwa ustali, że państwo bandery nie przekazuje informacji przewidzianych w pkt 5, niezwłocznie informuje o tym Komisję i zainteresowane państwo bandery.

16.

Centrum Monitorowania Rybołówstwa państwa bandery niewywiązującego się ze zobowiązania lub marokańskie Centrum Monitorowania Rybołówstwa zobowiązane są natychmiast zgłaszać wszelkie anomalie w funkcjonowaniu nadawania i odbioru meldunków pozycyjnych między centrami monitorowania rybołówstwa w celu znalezienia możliwie najszybciej ich technicznego rozwiązania. Komisja musi otrzymać informację o rozwiązaniu znalezionym przez oba centra monitorowania rybołówstwa.

17.

Po wznowieniu komunikacji między Centrum Monitorowania Rybołówstwa zainteresowanego państwa bandery a marokańskim Centrum Monitorowania Rybołówstwa należy przekazać wszystkie meldunki, które nie zostały przekazane w czasie unieruchomienia systemu.

18.

Przed wejściem w życie niniejszego protokołu CMR państwa bandery i CMR Maroka uzgadniają wspólnie alternatywne środki komunikacji elektronicznej, które będą używane do przekazywania danych VMS w razie awarii w CMR, i informują się nawzajem niezwłocznie o wszelkich zmianach.

19.

Awarie systemu łączności między centrami monitorowania rybołówstwa Maroka i państw bandery nie powinny wpływać na normalny rytm działalności połowowej statków. Niemniej należy natychmiast stosować rodzaj transmisji, który uzgodniono w pkt 18.

20.

Maroko informuje o awarii w jednym z CMR swoje właściwe służby kontrolne, aby statków UE nie uznano za popełniające naruszenie polegające na nieprzekazywaniu danych VMS, oraz o sposobie przekazu uzgodnionym na podstawie pkt 18.

Ochrona danych VMS

21.

Wszelkie dane pochodzące z monitorowania, które jedna strona przesyła drugiej zgodnie z niniejszymi postanowieniami, wykorzystywane są wyłącznie do celów monitorowania, kontrolowania i nadzoru przez organy Maroka floty unijnej dokonującej połowów w ramach niniejszej umowy oraz badań naukowych prowadzonych przez Maroko w ramach zarządzania rybołówstwem i zagospodarowywania łowisk.

22.

Niezależnie od sytuacji dane te nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

23.

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych postanowień będą wyjaśniane w drodze konsultacji między stronami w ramach wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 10 umowy, który podejmie odpowiednie decyzje.

24.

W razie potrzeby strony uzgodnią wprowadzenie zmian do tych postanowień w ramach wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 10 umowy.

ROZDZIAŁ VI

RAPORTOWANIE POŁOWÓW

1)   Dziennik połowowy

1.

Kapitanowie statków są zobowiązani do używania dziennika połowowego specjalnie przeznaczonego do działalności połowowej w obszarze połowowym Maroka, którego wzór przedstawiono w dodatku 7 do załącznika, i aktualizacji tego dziennika połowowego zgodnie z postanowieniami zawartymi w nocie wyjaśniającej do przedmiotowego dziennika połowowego.

2.

Armatorzy są zobowiązani do przekazywania kopii przedmiotowego dziennika połowowego właściwym organom, którym podlegają, nie później niż 15 dni po wyładunku połowów. Organy te niezwłocznie przekazują kopie Komisji, która z kolei przesyła je departamentowi.

3.

Nieprzestrzeganie przez armatorów zobowiązań określonych w pkt 1 i 2 powoduje automatyczne zawieszenie licencji połowowej do czasu wypełnienia przez nich przedmiotowych zobowiązań. O takich decyzjach niezwłocznie powiadamia się Komisję.

2)   Raportowanie połowów kwartalnych

1.

Przed końcem trzeciego miesiąca każdego kwartału Komisja powiadamia departament o ilościach złowionych w trakcie poprzedniego kwartału przez wszystkie statki UE, zgodnie z wzorami przedstawionymi w dodatkach 8 i 9 do niniejszego załącznika.

2.

Dane przekazuje się w podziale na miesiące i w rozbiciu, w szczególności, na rodzaje połowów, poszczególne statki i gatunki wymienione w dzienniku połowowym.

3.

Przedmiotowe dane są również przekazywane do departamentu w formie pliku informatycznego w formacie kompatybilnym z oprogramowaniem używanym przez ministerstwo.

3)   Niezawodność danych

Informacje zawarte w dokumentach, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, muszą odzwierciedlać faktyczne połowy, aby mogły stanowić jedną z podstaw monitorowania zmian w zasobach.

4)   Przejście na system elektroniczny

Strony ustanowiły protokół wymiany wszelkich danych dotyczących połowów i raportowania drogą elektroniczną (system elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania – ERS – Electronic Reporting System), zwanych dalej „danymi ERS”, który zamieszczono w dodatku 11. Strony przewidują wdrożenie protokołu i zastąpienie papierowej wersji raportu połowowego przez dane ERS, kiedy tylko Maroko będzie dysponować odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem.

5)   Wyładunek poza Marokiem

Armatorzy zobowiązani są do przekazywania właściwym organom, którym podlegają, deklaracji wyładunkowych dotyczących połowów dokonanych w ramach niniejszego protokołu, nie później niż piętnaście dni po wyładunku połowów. Organy te niezwłocznie przekazują kopie delegaturze, która z kolei przesyła je dalej.

ROZDZIAŁ VII

ZAOKRĘTOWANIE MARYNARZY MAROKAŃSKICH

1.

Armatorzy posiadający licencje połowowe w ramach niniejszej umowy zaokrętowują, na cały czas swej obecności w obszarze połowowym Maroka, marynarzy marokańskich zgodnie z postanowieniami określonymi w arkuszach danych zamieszczonych w dodatku 2.

2.

Armatorzy wybierają marynarzy, których zaokrętują na swoich statkach, z oficjalnej listy absolwentów szkół morskich przekazanej Komisji przez departament, a przez Komisję — zainteresowanym państwom bandery. Wykaz ten aktualizowany jest co roku, dnia 1 lutego. Spośród laureatów armatorzy dowolnie wybierają kandydatów, którzy mają najlepsze kwalifikacje i najwłaściwsze doświadczenie.

3.

Umowy o pracę marynarzy marokańskich są zawierane między przedstawicielem (przedstawicielami) armatorów a marynarzami lub ich związkami zawodowymi albo ich przedstawicielami, w porozumieniu z właściwym organem Maroka. Podpisujące strony otrzymują po jednym egzemplarzu umowy. Umowy te zapewniają marynarzom korzystanie z właściwego dla nich systemu zabezpieczeń społecznych, obejmującego ubezpieczenie na wypadek śmierci, nieszczęśliwych wypadków i świadczenia zdrowotne.

4.

Armator lub jego przedstawiciel przesyła do departamentu za pośrednictwem delegatury kopię wspomnianej umowy, gdy tylko zostanie ona zarejestrowana przez właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego.

5.

Armator lub jego przedstawiciel powiadamia departament za pośrednictwem delegatury o nazwiskach marynarzy marokańskich zaokrętowanych na jego statku, z podaniem pełnionych przez nich funkcji.

6.

Dnia 1 lutego i 1 sierpnia delegatura przekazuje departamentowi półroczne podsumowanie wykazu marynarzy marokańskich zaokrętowanych na statkach UE, z podaniem ich numerów indentyfikacyjnych i wskazaniem statków, na które ich zaokrętowano.

7.

Do marynarzy zatrudnionych na statkach rybackich UE stosuje się z mocy prawa deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy. Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i faktycznego uznawania prawa do zbiorowych negocjacji pracowników oraz zniesienia dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu.

8.

Wynagrodzenie marynarzy marokańskich pokrywają armatorzy. Jego wysokość jest ustalana przed wydaniem licencji, w drodze wzajemnego porozumienia między armatorami lub ich przedstawicielami a zainteresowanymi marynarzami marokańskimi lub ich przedstawicielami. Warunki wynagrodzenia marynarzy marokańskich nie mogą jednak być gorsze od warunków wynagrodzenia stosowanych dla załóg w Maroku i muszą być zgodne z normami MOP, a w żadnym wypadku nie mogą być od nich gorsze.

9.

Jeśli jeden lub więcej marynarzy zatrudnionych na statku nie stawi się na godzinę ustaloną na jego odpłynięcie, statek ten otrzymuje zezwolenie na rozpoczęcie przewidzianego rejsu po poinformowaniu właściwych organów portu zaokrętowania o braku wymaganej liczby marynarzy i po uaktualnieniu listy załogi statku. Organy te informują o tym departament.

10.

Armator jest zobowiązany do podjęcia kroków koniecznych do zapewnienia, by jego statek zaokrętował liczbę marynarzy wymaganą przez niniejszą umowę najpóźniej w trakcie następnego rejsu połowowego.

11.

W przypadku niezaokrętowania marynarzy marokańskich z powodów innych niż określone w poprzednim punkcie, armatorzy odnośnych statków UE są zobowiązani do wpłacenia w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy sumy ryczałtowej 20 EUR za dzień połowów w marokańskim obszarze połowowym na marynarza.

12.

Kwotę tę należy wpłacić na rachunek bankowy nr 0018100078000 20110750201 w banku Bank Al Maghrib (Maroko). Zostanie ona wykorzystana na szkolenia marokańskich marynarzy-rybaków.

13.

Z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 9, powtarzające się nieprzestrzeganie przez armatorów wymogu zaokrętowania przewidzianej liczby marynarzy marokańskich powoduje automatyczne zawieszenie licencji połowowej statku, aż do wywiązania się z tego obowiązku. O takich decyzjach niezwłocznie powiadamia się delegaturę.

ROZDZIAŁ VIII

MONITOROWANIE I OBSERWACJA POŁOWÓW

A.   Obserwacja połowów

1.

Statki posiadające pozwolenie na prowadzenie połowów w obszarze połowowym Maroka w ramach niniejszego protokołu zaokrętowują obserwatorów wyznaczonych przez Maroko na warunkach określonych poniżej.

1.1.

Każdego kwartału 25 % uprawnionych statków o pojemności brutto przekraczającej 100 GT zaokrętowuje obserwatorów.

1.2.

Statki do połowów pelagicznych na skalę przemysłową zaokrętowują obserwatorów naukowych na cały okres ich działalności w obszarze połowowym Maroka.

1.3.

Pozostałe statki rybackie UE, których pojemność jest mniejsza lub równa 100 GT, będą obserwowane podczas maksymalnie 10 rejsów połowowych rocznie na kategorię połowów.

1.4.

Departament sporządza wykaz statków zobowiązanych do zaokrętowania obserwatora oraz wykaz wyznaczonych obserwatorów. Wykazy te są przekazywane delegaturze zaraz po ich sporządzeniu.

1.5.

Za pośrednictwem delegatury departament przekazuje zainteresowanemu armatorowi nazwisko obserwatora, który został wyznaczony do zaokrętowania na dany statek, w chwili wydania licencji lub najpóźniej piętnaście dni przed przewidywaną datą zaokrętowania obserwatora.

2.

Obserwatorzy powinni stale być obecni na trawlerach do połowów pelagicznych. W odniesieniu do pozostałych kategorii połowów, czas obecności obserwatorów na przedmiotowych statkach ustala się na jeden rejs połowowy statku.

3.

Warunki zaokrętowania obserwatora ustalane są za obopólną zgodą przez armatora lub jego przedstawiciela i organy Maroka.

4.

Obserwator wchodzi na statek w porcie wybranym przez armatora na początku pierwszego rejsu połowowego w obszarze połowowym Maroka zgodnie z informacją z wykazu wyznaczonych statków.

5.

Zainteresowani armatorzy przekazują informacje dotyczące dat planowanego zaokrętowania obserwatorów i portów marokańskich, w których ma się ono odbyć, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

6.

W przypadku gdy obserwator zaokrętowywany jest za granicą, koszty jego podróży pokrywa armator. Jeżeli statek z marokańskim obserwatorem opuszcza marokański obszar połowowy, należy podjąć wszelkie środki mające na celu jak najszybszy powrót obserwatora do kraju na koszt armatora.

7.

W przypadku bezcelowej podróży obserwatora naukowego w wyniku niewywiązania się armatora ze swych zobowiązań, armator pokrywa koszty jego podróży, jak też i diety dzienne za dni przerwy w pracy obserwatora naukowego, równe tym, jakie pobierają marokańscy urzędnicy państwowi o równorzędnym stopniu zaszeregowania. Podobnie w przypadku opóźnienia zaokrętowania z winy armatora wypłaca on obserwatorowi naukowemu opisane powyżej diety dzienne.

Każda zmiana przepisów dotyczących diet dziennych jest przekazywana delegaturze nie później niż dwa miesiące przed jej wejściem w życie.

8.

W przypadku nieobecności obserwatora w uzgodnionym miejscu i czasie oraz w ciągu następnych dwunastu godzin, armator zostanie automatycznie zwolniony z obowiązku zaokrętowania go.

9.

Obserwator jest traktowany na statku tak jak oficer. Wykonuje on następujące zadania:

9.1.

obserwuje działalność połowową prowadzoną przez statki;

9.2.

sprawdza pozycje statków biorących udział w połowach;

9.3.

pobiera próbki biologiczne w ramach programów naukowych;

9.4.

sporządza wykaz używanych narzędzi połowowych;

9.5.

sprawdza zamieszczone w dzienniku połowowym dane dotyczące połowów w obszarze połowowym Maroka;

9.6.

sprawdza procentowy udział przyłowów i dokonuje oszacowania ilości odrzutów gatunków ryb, skorupiaków i głowonogów nadających się do sprzedaży;

9.7.

przekazuje faksem lub drogą radiową dane dotyczące połowów, z podaniem wielkości połowów podstawowych i przyłowów znajdujących się na statku.

10.

Kapitan podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia obserwatorowi bezpieczeństwa fizycznego i komfortu psychicznego przy wykonywaniu obowiązków.

11.

Obserwatorowi zapewnia się dostęp do wszelkich urządzeń niezbędnych do wypełniania obowiązków. Kapitan zapewnia mu dostęp do wszelkich środków łączności niezbędnych do wykonywania jego zadań, do dokumentów bezpośrednio związanych z działalnością połowową statku, a w szczególności do dziennika połowowego i do dziennika nawigacyjnego, a także do części statku, do których dostęp jest niezbędny do sprawnego wykonywania jego zadań.

12.

Podczas pobytu na statku obserwator:

1.

podejmuje wszelkie odpowiednie działania, aby warunki jego zaokrętowania ani obecności na statku nie zakłócały, ani nie utrudniały prowadzenia połowów;

2.

szanuje on mienie i sprzęt znajdujący się na statku oraz poufność wszystkich dokumentów należących do danego statku.

13.

Po zakończeniu okresu obserwacji, a przed opuszczeniem statku, obserwator sporządza sprawozdanie ze swej działalności, które przekazywane jest właściwym organom Maroka, z kopią dla delegatury. Obserwator podpisuje je w obecności kapitana, który może dodać lub zlecić dodanie do sprawozdania wszelkich uwag, jakie uzna za stosowne, a następnie podpisuje go. Kapitan statku otrzymuje kopię sprawozdania z chwilą wyokrętowania obserwatora.

14.

Armator zapewnia na swój koszt zakwaterowanie i wyżywienie obserwatorów na warunkach przyznawanych oficerom, z uwzględnieniem możliwości statku.

15.

Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne obserwatora pokrywają właściwe organy Maroka.

16.

Aby zwrócić Maroku koszty wynikające z obecności obserwatorów na statkach, oprócz opłat już uiszczanych przez armatorów, należna jest opłata zwana „kosztami pracy obserwatorów” w wysokości 5,5 EUR na GT za kwartał na statek dokonujący połowów w marokańskim obszarze połowowym.

Koszty te uiszczane są zgodnie z trybem płatności przewidzianym w niniejszym załączniku rozdział I sekcja E.

17.

Nieprzestrzeganie zobowiązań, o których mowa w pkt 4 powyżej, powoduje automatyczne zawieszenie licencji połowowej do czasu wypełnienia przez armatora tych zobowiązań. O takich decyzjach niezwłocznie powiadamia się delegaturę.

B.   System wspólnego monitorowania połowów

1.

Umawiające się strony ustanawiają system wspólnego monitorowania, obserwacji i kontroli w momencie wyładunku, w celu poprawy skuteczności kontroli służącej zapewnieniu przestrzegania postanowień niniejszego protokołu.

2.

Strony opracowują wspólny harmonogram monitorowania, obejmujący wszystkie kategorie połowów przewidziane w niniejszym protokole.

3.

W tym celu właściwe organy każdej z umawiających się stron wyznaczają swojego przedstawiciela, przekazując jego nazwisko drugiej umawiającej się stronie, który ma być obecny przy kontroli w momencie wyładunku i sprawdzać, czy przebiega on zgodnie z ustaleniami.

4.

Przedstawiciel organu Maroka jest obecny w roli obserwatora przy kontrolach wyładunku statków, które prowadziły działalność w marokańskim obszarze połowowym, przeprowadzanych przez krajowe służby kontrolne państw członkowskich.

5.

Towarzyszy on krajowym urzędnikom przeprowadzającym kontrole podczas wizyt składanych przez nich w portach, na statkach, na nabrzeżu, na targach rybnych, w hurtowniach rybnych, chłodniach i innych pomieszczeniach związanych z wyładunkiem i składowaniem ryb przed wprowadzeniem ich do obrotu, i ma dostęp do dokumentów stanowiących przedmiot tych kontroli.

6.

Przedstawiciel organu Maroka sporządza i przedkłada sprawozdanie dotyczące kontroli, w których uczestniczył. Kopia tego sprawozdania przekazywana jest delegaturze.

7.

Departament wzywa delegaturę do uczestnictwa w wizytach kontrolnych przewidzianych w portach wyładunku z dziesięciodniowym wyprzedzeniem.

8.

Na wniosek Komisji unijni inspektorzy rybołówstwa mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w kontrolach przeprowadzanych przez organy marokańskie, dotyczących operacji wyładunku statków UE w portach marokańskich.

9.

Praktyczne uzgodnienia dotyczące tych operacji zostaną określone na mocy porozumienia między właściwymi organami obu stron.

ROZDZIAŁ IX

KONTROLE

1.   Kontrole techniczne

1.1.

Raz do roku oraz po każdej zmianie dotyczącej parametrów technicznych lub wniosku w sprawie zmiany kategorii połowów związanej z wykorzystywaniem innego rodzaju narzędzi połowowych, statki UE posiadające licencję zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu zobowiązane są do zawinięcia do portu marokańskiego w celu poddania się kontrolom wymaganym na podstawie obowiązującego ustawodawstwa. Kontrole takie muszą zostać przeprowadzone w ciągu 48 godzin od zawinięcia statku do portu.

1.2.

Po pomyślnym zakończeniu kontroli kapitan statku otrzymuje zaświadczenie posiadające taki sam okres ważności jak licencja i jest przedłużane automatycznie w przypadku odnowienia licencji dla statku w ciągu jednego roku. Maksymalny okres ważności nie może jednak przekraczać jednego roku. Przedmiotowe świadectwo należy zawsze przechowywać na statku.

1.3.

Kontrola techniczna ma na celu sprawdzenie zgodności parametrów technicznych statku oraz narzędzi połowowych znajdujących się na statku, sprawdzenie funkcjonowania zainstalowanych na statku urządzeń pozycjonowania satelitarnego i lokalizacji satelitarnej oraz sprawdzenie, czy przestrzegane są przepisy dotyczące załogi marokańskiej.

1.4.

Koszty kontroli ponoszą armatorzy według stawek ustanowionych w ustawodawstwie marokańskim. Nie mogą one być większe niż kwoty zazwyczaj płacone przez inne statki za te same usługi.

1.5.

Nieprzestrzeganie postanowień, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2 powyżej, powoduje automatyczne zawieszenie licencji połowowej do czasu wypełnienia przez armatora tych zobowiązań. O takich decyzjach niezwłocznie powiadamia się delegaturę.

2.   Wejście do obszaru połowowego i opuszczenie go

2.1.

Statki UE posiadające licencję zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu powiadamiają departament o zamiarze wpłynięcia na obszar połowowy Maroka lub opuszczenia go z co najmniej 6-godzinnym wyprzedzeniem, przekazując jednocześnie następujące informacje:

2.1.1.

datę i godzinę przekazania komunikatu;

2.1.2.

pozycję statku zgodnie z rozdziałem V pkt 5;

2.1.3.

masę połowów znajdujących się na statku w kilogramach w podziale na gatunki określone przy pomocy kodu alfa-3;

2.1.4.

rodzaj komunikatu, jak np. „połów w momencie wejścia” (COE) i „połów w momencie opuszczenia” (COX).

2.2.

Komunikaty te przekazywane są przede wszystkim faksem, natomiast statki, które nie posiadają faksu, przekazują je przez radio (szczegółowe parametry określono w dodatku 10).

2.3.

W odniesieniu do kategorii „połowy pelagiczne na skalę przemysłową” ostateczne opuszczenie przez statek marokańskiego obszaru połowowego wymaga uprzedniej zgody departamentu. Zezwolenie to wydawane jest w ciągu 24 godzin od przedstawienia przez kapitana lub agenta morskiego przedmiotowego wniosku, z wyjątkiem wniosków przedstawionych w przeddzień weekendu, w odniesieniu do których zezwolenia wydawane są w następny poniedziałek. W przypadku odmowy wydania zezwolenia departament bezzwłocznie informuje armatora statku i Komisję o jej przyczynach.

2.4.

Statek przyłapany na prowadzeniu połowów bez uprzedniego powiadomienia departamentu uznaje się za statek nieposiadający licencji połowowej.

2.5.

Składając wniosek o wydanie licencji połowowej, armator podaje numery faksu i telefonu statku oraz adres poczty elektronicznej kapitana.

3.   Procedury kontrolne

3.1.

Kapitanowie statków UE posiadający licencję zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu umożliwiają i ułatwiają wejście na statek i przeprowadzenie zadań wszystkim urzędnikom marokańskim odpowiedzialnym za inspekcje i kontrole działalności połowowej.

3.2.

Urzędnicy nie przebywają na statku dłużej niż wymagają tego czynności służbowe.

3.3.

Po zakończeniu każdej inspekcji i kontroli kapitanowi statku wydawane jest zaświadczenie.

4.   Zatrzymanie

4.1.

Departament informuje delegaturę, możliwie najszybciej i maksymalnie w ciągu 48 godzin, o każdym zatrzymaniu statku UE i każdej karze nałożonej na taki statek w obszarze połowowym Maroka.

4.2.

Delegatura otrzymuje równocześnie krótkie sprawozdanie dotyczące okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do tego zatrzymania.

5.   Protokół z zatrzymania statku

5.1.

Po wprowadzeniu opisu stanu faktycznego do protokołu, sporządzonego przez organy Maroka odpowiedzialne za kontrolę, kapitan statku obowiązany jest podpisać ten dokument.

5.2.

Podpisanie deklaracji pozostaje bez uszczerbku dla prawa do obrony i środków obrony, jakie kapitan może podjąć w związku z przedstawionym mu zarzutem naruszenia.

5.3.

Kapitan zobowiązany jest do doprowadzenia swojego statku do portu wskazanego przez organy Maroka odpowiedzialne za kontrolę. Statek naruszający obowiązujące ustawodawstwo marokańskie w dziedzinie rybołówstwa morskiego zostaje zatrzymany w porcie aż do wypełnienia zwyczajowych formalności administracyjnych dotyczących zatrzymania.

6.   Rozstrzygnięcie kwestii naruszenia przepisów:

6.1.

Przed wszczęciem postępowania sądowego podejmowane są próby rozstrzygnięcia kwestii podejrzenia naruszenia na drodze postępowania ugodowego. Postępowanie ugodowe kończy się najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od zatrzymania.

6.2.

W przypadku postępowania ugodowego kwota nałożonej grzywny ustalana jest zgodnie z marokańskim ustawodawstwem w dziedzinie rybołówstwa.

6.3.

W przypadku gdy sprawa nie zostanie rozstrzygnięta w drodze postępowania ugodowego i jest kontynuowana przed właściwym organem sądowym, armator wpłaca gwarancję bankową ustaloną z uwzględnieniem kosztów, jakie pociąga za sobą zatrzymanie, a także kwot grzywien oraz odszkodowań, którym podlegają osoby odpowiedzialne za naruszenie w banku wyznaczonym przez właściwy organ Maroka.

6.4.

Gwarancja bankowa nie podlega zwrotowi przed zakończeniem postępowania sądowego. Gwarancja bankowa zostaje zwolniona w przypadku zakończenia postępowania sądowego bez orzeczenia skazującego. W przypadku skazania na karę grzywny niższą od złożonej gwarancji, właściwy organ Maroka zwalnia saldo.

6.5.

Statkowi zezwala się na opuszczenie portu:

po wywiązaniu się z obowiązków wynikających z postępowania ugodowego;

albo z chwilą złożenia gwarancji bankowej, o której mowa w pkt 6.3 powyżej, i potwierdzeniu jej otrzymania przez właściwy organ Maroka, w oczekiwaniu na zakończenie postępowania sądowego.

7.   Przeładunki

7.1.

W obszarze połowowym Maroka zabrania się wszelkich czynności związanych z przeładunkiem połowów na morzu. Unijne trawlery do połowów pelagicznych na skalę przemysłową posiadające licencję zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu, które pragną dokonać przeładunku połowów w obszarze połowowym Maroka, wykonują tę operację w porcie marokańskim lub w innym miejscu wyznaczonym przez właściwe organy Maroka i po uzyskaniu zgody departamentu. Przeładunek ten jest dokonywany pod nadzorem obserwatora lub przedstawiciela inspektoratu rybołówstwa morskiego oraz organów kontrolnych. Za naruszenie tego postanowienia grożą kary przewidziane w obowiązującym prawodawstwie marokańskim.

7.2.

Przed podjęciem wszelkich czynności związanych z przeładunkiem armatorzy tych statków przekazują departamentowi, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, następujące informacje:

nazwy statków rybackich, których dotyczy przeładunek;

nazwę frachtowca transportowego, jego banderę, numer rejestracyjny i sygnał wywoławczy;

pojemność brutto w rozbiciu na gatunki do przeładunku;

przeznaczenie połowów;

datę przeładunku.

7.3.

Strona marokańska zastrzega sobie prawo do odmowy przeładunku, jeśli statek transportowy dokonywał nielegalnych, niezgłoszonych lub nieuregulowanych połowów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obszaru połowowego Maroka.

7.4.

Przeładunek uznaje się za opuszczenie obszaru połowowego Maroka. W związku z tym statki muszą przedstawić departamentowi deklaracje połowowe i określić, czy zamierzają kontynuować połowy, czy opuścić obszar połowowy Maroka.

7.5.

Kapitanowie unijnych trawlerów do połowów pelagicznych na skalę przemysłową posiadający licencję zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu, uczestniczący w czynnościach wyładunku lub przeładunku w porcie marokańskim umożliwiają i ułatwiają kontrolowanie tych czynności przez marokańskich inspektorów. Po zakończeniu każdej inspekcji i kontroli w porcie kapitan statku otrzymuje zaświadczenie.

ROZDZIAŁ X

WYŁADUNEK POŁOWÓW

Umawiające się strony, świadome korzyści ze zwiększonej integracji w perspektywie wspólnego rozwoju ich sektorów rybołówstwa, uzgodniły przyjęcie następujących postanowień dotyczących wyładunku w portach marokańskich części połowów dokonanych w obszarze połowowym Maroka przez statki UE posiadające licencję, zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu.

Obowiązkowy wyładunek odbywać się będzie według postanowień określonych w arkuszach danych załączonych do niniejszego protokołu.

Zachęty finansowe:

1.

Wyładunki

Statkom UE do połowu tuńczyków i statkom wyposażonym w zbiorniki schłodzonej wody morskiej (RSW) (poławiającym małe gatunki pelagiczne ze stada C), posiadającym licencję zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu i wyładowującym w porcie marokańskim ponad 25 % obowiązkowego wyładunku, określonego w arkuszach danych nr 5 i 6, przysługuje obniżka opłaty o 5 % za każdą wyładowaną tonę powyżej progu obowiązkowego wyładunku.

2.

Zasady stosowania

Przy czynnościach związanych z wyładunkiem, na targu rybnym sporządza się dowód ważenia stanowiący podstawę identyfikowalności produktów.

Sprzedaż na targu rybnym stanowi przedmiot zaświadczenia dotyczącego „rozliczenia sprzedaży i potrąceń” (DVR).

Kopie dowodów ważenia i DVR są przekazywane inspektoratowi rybołówstwa morskiego portu wyładunku. Po zatwierdzeniu przez departament zainteresowani armatorzy są informowani o kwotach, które zostaną im zwrócone. Kwoty te odlicza się od opłat należnych z tytułu przyszłych wniosków o licencje.

3.

Ocena

Poziom zachęt finansowych jest aktualizowany w ramach wspólnego komitetu, zgodnie ze społeczno-ekonomicznym wpływem dokonanych wyładunków.

4.

Kary w przypadku niespełnienia wymogu obowiązkowego wyładunku

Statki kategorii objętych wymogiem obowiązkowego wyładunku, które nie spełniają tego wymogu, określonego w odnośnych arkuszach danych, podlegają zwiększeniu o 5 % kwoty przyszłej opłaty. W przypadku powtarzających się naruszeń wspólny komitet określi stosowne kary.

Dodatki

1)

Formularz wniosku o wydanie licencji

2)

Arkusze danych

3)

Przekazywanie komunikatów VMS do Maroka, raport o pozycji

4)

Współrzędne obszarów połowowych

5)

Adres marokańskiego Centrum Monitorowania Rybołówstwa

6)

Dziennik połowowy ICCAT dla połowów tuńczyka

7)

Dziennik połowowy (inne połowy)

8)

Formularz raportu połowowego (połowy pelagiczne na skalę przemysłową)

9)

Formularz raportu połowowego (połowy inne niż pelagiczne na skalę przemysłową i połowy tuńczyka)

10)

Parametry radiostacji Departamentu Rybołówstwa Morskiego Maroka

11)

Protokół ERS

Dodatek 1

UMOWA O PARTNERSTWIE W SPRAWIE POŁOWÓW MIĘDZY MAROKIEM A UNIĄ EUROPEJSKĄ

WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI POŁOWOWEJ

NUMER KATEGORII POŁOWÓW

Image

Dodatek 2

Warunki połowów dla każdej kategorii zostaną określone w drodze porozumienia stron każdego roku przed wydaniem licencji połowowych.

Arkusz danych połowowych nr 1

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na północy: gatunki pelagiczne

Łączna liczba uprawnionych statków:

20

Dopuszczalne narzędzia połowowe:

Niewód

Maksymalne dopuszczalne wymiary odpowiadające warunkom przeważającym na obszarze, maksymalnie: 500 m x 90 m.

Zakaz połowów przy użyciu lampary.

Rodzaj statku:

< 100 GT

Opłata:

75 EUR na GT na kwartał

Granice geograficzne wyznaczonego obszaru:

Na północ od 34°18′00″.

Dopuszcza się rozszerzenie do równoleżnika na 33°25′00″ dla 5 statków jednocześnie, które prowadzą działania w systemie rotacyjnym i podlegają obserwacji naukowej.

Powyżej 2 mil morskich

Gatunki docelowe:

Sardynka, sardela europejska i inne małe gatunki pelagiczne

Obowiązek wyładunku w Maroku:

30 % raportowanych połowów

Okres zamknięty:

Dwa miesiące: luty i marzec

Wymóg zaokrętowania:

3 marynarzy marokańskich na statek

Uwagi:

Rozszerzenie na południe od równoleżnika 34°18′00″N dla 5 sejnerów zostanie po roku stosowania poddane ocenie w celu zmierzenia potencjalnych interakcji z flotą krajową oraz wpływu na zasoby.

Arkusz danych połowowych nr 2

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na północy

Łączna liczba uprawnionych statków:

35

Dopuszczalne narzędzia połowowe:

Takle denne.

Kat. a): < 40 GT maksymalna dopuszczalna liczba haczyków na taklę: 10 000 uzbrojonych, umocowanych i gotowych do użycia haczyków przy maksymalnie 5 taklach dennych.

Kat. b): ≥ 40 GT i < 150 GT – 15 000 uzbrojonych, umocowanych i gotowych do użycia haczyków przy maksymalnie 8 taklach dennych.

Rodzaj statku:

a)

< 40 GT: 32 licencje

b)

≥ 40 GT i < 150 GT: 3 licencje

Opłata:

67 EUR na GT na kwartał

Granice geograficzne wyznaczonego obszaru:

Na północ od 34°18′00″N.

Dopuszcza się rozszerzenie do równoleżnika na 33°25′00″ dla 4 statków jednocześnie (1), które prowadzą działania w systemie rotacyjnym i podlegają obserwacji naukowej.

Powyżej 6 mil morskich.

Gatunki docelowe:

Pałasz ogoniasty, prażmowate i inne gatunki denne

Obowiązek wyładunku w Maroku:

Wyładunek dobrowolny

Okres zamknięty:

15 marca – 15 maja

Przyłowy:

0 % miecznika i rekinów powierzchniowych

Wymóg zaokrętowania:

< 100 GT: zaokrętowanie dobrowolne

≥ 100 GT: 1 marynarz marokański

Uwagi:

Rozszerzenie na południe od równoleżnika 34°18′00″N dla 4 taklowców zostanie po roku stosowania poddane ocenie w celu zmierzenia potencjalnych interakcji z flotą krajową oraz wpływu na zasoby.

Arkusz danych połowowych nr 3

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na południu

Łączna liczba uprawnionych statków:

10

Dopuszczalne narzędzia połowowe:

Sznury haczykowe i wędy

Rodzaj statku:

< 80 GT

Opłata:

67 EUR na GT na kwartał

Granice geograficzne wyznaczonego obszaru:

Na południe od 30°40′00″N

Powyżej 3 mil morskich

Gatunki docelowe:

Kulbin, prażmowate

Obowiązek wyładunku w Maroku:

Wyładunek dobrowolny

Okres zamknięty:

Niewody dozwolone przy połowach żywej przynęty:

Rozmiar oczek przy połowach żywej przynęty 8 mm.

Niewody używane są w odległości powyżej 3 mil morskich.

Przyłowy:

0 % głowonogów i skorupiaków

5 % innych gatunków dennych

Wymóg zaokrętowania:

2 marynarzy marokańskich na statek

Arkusz danych połowowych nr 4

Połowy denne

Łączna liczba uprawnionych statków:

16 statków: 5 trawlerów i 11 taklowców

Dopuszczalne narzędzia połowowe:

dla trawlerów:

włoki denne:

rozmiar oczek kraty 70 mm

zabrania się podwajania worka włoka

zabrania się podwajania przędzy tworzącej worek włoka

dla taklowców:

takle denne:

maksymalnie 20 000 haczyków na statek

Rodzaj statku:

 

Trawlery:

maksymalna pojemność 600 GT na statek;

 

Taklowce:

maksymalna pojemność 150 GT na statek;

Opłata:

60 EUR na GT na kwartał

Granice geograficzne wyznaczonego obszaru:

Na południe od 29°N

Trawlery od izobaty 200 m

Taklowce powyżej 12 mil morskich

Gatunki docelowe:

Morszczuk senegalski, pałasz ogoniasty, amia/orcyn

Obowiązek wyładunku w Maroku:

30 % połowu z każdego rejsu połowowego

Okres zamknięty:

Przyłowy:

0 % głowonogów i skorupiaków, 5 % rekinów głębinowych

Wymóg zaokrętowania:

taklowce: 4 marynarzy marokańskich

trawlery: 7 marynarzy marokańskich

Arkusz danych połowowych nr 5

Połowy tuńczyka

Łączna liczba uprawnionych statków:

27

Dopuszczalne narzędzia połowowe:

Wędy i haki ciągnione

Granice geograficzne wyznaczonego obszaru:

Powyżej 3 mil

Cały obszar atlantycki wód Maroka z wyjątkiem obszaru chronionego znajdującego się na wschód od linii łączącej punkty 33°30′N/7°35′W i 35°48′N/6°20′W

Gatunki docelowe:

Tuńczyki

Obowiązek wyładunku w Maroku:

25 % raportowanych połowów w składzie: tuńczyk pasiasty (Katsuwonus pelamis), pelamida (Sarda sarda) i tuńczyk makrelowy (Auxis thazard) z każdego rejsu połowowego.

Okres zamknięty:

Niewody dozwolone przy połowach żywej przynęty:

Sieć o oczkach 8 mm do połowów żywej przynęty, niewody używane w odległości powyżej 3 mil morskich.

Opłaty:

35 EUR za każdą złowioną tonę

Zaliczka:

Przy składaniu wniosku o wydanie rocznej licencji połowowej wpłacana jest zryczałtowana zaliczka w wysokości 7 000 EUR

Wymóg zaokrętowania:

3 marynarzy marokańskich na statek

Arkusz danych połowowych nr 6

Połowy pelagiczne na skalę przemysłową

Łączna liczba uprawnionych statków:

18

Dopuszczalne narzędzia połowowe:

Włoki pelagiczne lub denno-pelagiczne

Przyznana kwota połowowa:

80 000 ton rocznie,

w tym maksymalnie 10 000 ton miesięcznie na całą flotę,

z wyjątkiem okresu od sierpnia do października, kiedy miesięczny pułap połowów ustala się na 15 000 ton.

Rodzaj statku:

Trawler pelagiczny do połowów na skalę przemysłową

Łączna liczba uprawnionych statków:

Podział statków uprawnionych do połowów:

10 statków o pojemności powyżej 3 000 GT

3 statki o pojemności między 150 a 3 000 GT

5 statków o pojemności poniżej 150 GT

Maksymalna dopuszczalna pojemność pojedynczego statku:

7 765 GT, uwzględniając strukturę floty rybackiej Unii Europejskiej.

Granice geograficzne wyznaczonego obszaru:

Na południe od 29°N.

Trawlery zamrażalnie: powyżej 15 mil morskich

Trawlery wyposażone w zbiorniki schłodzonej wody morskiej: powyżej 8 mil morskich

Gatunki docelowe:

Sardynka, sardynele, makrela, ostroboki i sardela europejska.

Skład połowów (w podziale na grupy gatunków)

ostrobok/makrela/sardela europejska: 65 %;

sardynka/sardynela: 33 %;

przyłowy: 2 %

Wspólny komitet może zmienić ten skład gatunkowy połowów.

Obowiązek wyładunku w Maroku:

25 % połowu każdego rejsu połowowego

Okres zamknięty:

Uprawnione statki rybackie muszą przestrzegać wszelkich okresów zamkniętych ustanowionych przez departament na obszarze połowowym objętym upoważnieniem i zaprzestać wówczas wszelkiej działalności połowowej w jego obrębie (2).

Dopuszczalna sieć:

Minimalny rozmiar oczka włoka pelagicznego lub denno-pelagicznego po rozciągnięciu wynosi 40 mm.

Worek włoka pelagicznego lub denno-pelagicznego może zostać wzmocniony tkaniną sieciową o minimalnym rozmiarze oczek po rozciągnięciu 400 mm i obręczach oddalonych od siebie o co najmniej półtora metra (1,5 m), z wyjątkiem obręczy umieszczonej z tyłu worka, która nie może być oddalona o mniej niż 2 m od światła worka.

Zabrania się wzmacniania lub podwajania worka w jakikolwiek inny sposób. Włok nie może w żadnym wypadku służyć do połowu innych gatunków niż małe gatunki pelagiczne objęte upoważnieniem.

Przyłowy:

Maksymalnie 2 % innych gatunków.

Wykaz gatunków dopuszczalnych w przyłowach ustalany jest przez marokańskie ustawodawstwo w zakresie połowu małych gatunków pelagicznych na Atlantyku Południowym.

Przetwórstwo przemysłowe:

Przetwórstwo przemysłowe połowów na mączkę rybną lub olej z ryb jest surowo zabronione.

Niemniej, ryby uszkodzone lub zepsute, a także pozostałości powstałe przy obsłudze połowów mogą być przetwarzane na mączkę rybną lub olej z ryb, nie przekraczając progu 5 % całkowitego dopuszczalnego połowu.

Opłaty:

Trawlery zamrażalnie poławiające na skalę przemysłową:

100 EUR/tonę płatne w formie miesięcznych zaliczek.

Trawlery poławiające na skalę przemysłową przechowujące świeże ryby:

35 EUR/tonę płatne w formie miesięcznych zaliczek.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego połowu opłata zostanie zwiększona o współczynnik 3.

Wymóg zaokrętowania:

Pojemność statku < 150 GT:

2 marynarzy marokańskich

150 GT ≤ pojemność statku < 1 500 GT:

4 marynarzy marokańskich

1 500 GT ≤ pojemność statku < 5 000 GT:

8 marynarzy marokańskich

5 000 GT ≤ pojemność statku < 7 765 GT:

16 marynarzy marokańskich


(1)  Po roku, jeżeli kontekst będzie sprzyjający i wspólny komitet wyrazi zgodę, można będzie zmienić liczbę statków upoważnionych do prowadzenia działalności na rozszerzonym obszarze.

(2)  Departament z wyprzedzeniem powiadomi Komisję o takiej decyzji, podając okres lub okresy zakazu połowów oraz objęte nimi obszary.

Dodatek 3

PRZEKAZYWANIE KOMUNIKATÓW VMS DO MAROKA

RAPORT O POZYCJI

Dane

Kod

Obowiązkowe/ nieobowiązkowe

Treść

Początek rejestracji

SR

O

Szczegółowe dane systemu wskazujące początek rejestracji

Adresat

AD

O

Szczegółowe dane komunikatu - adresat; kod Alfa 3 państwa (ISO-3166)

Nadawca

FR

O

Szczegółowe dane komunikatu - nadawca; kod Alfa 3 państwa (ISO-3166)

Państwo bandery

FS

O

Szczegółowe dane komunikatu - bandera; kod Alfa 3 (ISO-3166)

Typ komunikatu

TM

O

Szczegółowe dane komunikatu - typ komunikatu (ENT, POS, EXI)

Radiowy sygnał wywoławczy (IRCS)

RC

O

Szczegółowe dane statku - międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (IRCS)

Wewnętrzny numer referencyjny dla strony umawiającej się

IR

F

Szczegółowe dane statku - niepowtarzalny numer umawiającej się strony; kod Alfa 3 (ISO3-3166), po którym następuje numer)

Zewnętrzny numer referencyjny

XR

O

Szczegółowe dane statku - numer znajdujący się na burcie statku (ISO 8859.1)

Szerokość geograficzna

LT

O

Szczegółowe dane statku - pozycja w stopniach i stopniach dziesiętnych N/S DD.ddd (WGS84)

Długość geograficzna

LG

O

Szczegółowe dane statku - pozycja w stopniach i stopniach dziesiętnych E/W DD.ddd (WGS84)

Kurs

CO

O

Kurs statku w skali 360°

Prędkość

SP

O

Prędkość statku w dziesiętnych węzła

Data

DA

O

Szczegółowe dane pozycji statku - dzień i godzina zarejestrowania pozycji UTC (RRRRMMDD)

Godzina

TI

O

Szczegółowe dane pozycji statku - dzień i godzina zarejestrowania pozycji UTC (GGMM)

Koniec rejestracji

ER

O

Szczegółowe dane systemu wskazujące koniec rejestracji

W celu umożliwienia marokańskiemu Centrum Monitorowania Rybołówstwa identyfikacji nadającego Centrum Monitorowania Rybołówstwa przy transmisji wymagane jest podanie następujących informacji:

adresu IP lub DNS serwera Centrum Monitorowania Rybołówstwa;

certyfikatu SSL (pełny wykaz organów certyfikacyjnych).

Każda transmisja danych ma następującą strukturę:

1.

używane znaki muszą być zgodne z normą ISO 8859.1;

2.

podwójny ukośnik (//) i litery „SR” wskazują początek komunikatu;

3.

każda dana jest zidentyfikowana kodem i oddzielona od innych podwójnym ukośnikiem (//);

4.

pojedynczy ukośnik (/) oznacza oddzielenie kodu od danych;

5.

litery „ER” oraz podwójny ukośnik (//) wskazują koniec komunikatu;

6.

Dane nieobowiązkowe muszą być wprowadzane między początkiem a końcem komunikatu.

Dodatek 4

WSPÓŁRZĘDNE OBSZARÓW POŁOWOWYCH

Arkusz danych

Kategoria

Obszar połowowy (szer. geogr.)

Odległość od wybrzeża

1

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na północy: gatunki pelagiczne

34°18′00″N — 35°48′00″N (rozszerzenie do 33°25′00″N, zgodnie z warunkami określonymi w arkuszu danych nr 1)

Powyżej 2 mil

2

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na północy: takle

34°18′00″N — 35°48′00″N (rozszerzenie do 33°25′00″N, zgodnie z warunkami określonymi w arkuszu danych nr 2)

Powyżej 6 mil

3

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na południu

Na południe od 30°40′00″

Powyżej 3 mil

4

Połowy denne

Na południe od 29°00′00″

Taklowce: powyżej 12 mil

Trawlery: od izobaty 200 m

5

Połowy tuńczyka

Cały Atlantyk z wyjątkiem obszaru wyznaczonego przez punkty: 35°48′N; 6°20′W/33°30′N; 7°35′W

Powyżej 3 mil i powyżej 3 mil do połowów przynęty

6

Połowy pelagiczne na skalę przemysłową

Na południe od 29°00′00″N

Powyżej 15 mil

Powyżej 8 mil (statki wyposażone w zbiorniki schłodzonej wody morskiej)

Przed datą wejścia w życie protokołu departament przekaże Komisji informację o współrzędnych geograficznych linii podstawowych Maroka, jego obszaru połowowego oraz wszelkich obszarów, na których zakazane są połowy i nawigacja. Departament informować też będzie o wszelkich zmianach tych parametrów, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Dodatek 5

ADRES MAROKAŃSKIEGO CENTRUM MONITOROWANIA RYBOŁÓWSTWA

Nazwa Marokańskiego Centrum monitorowania Rybołówstwa: CNSNP (Centre National de Surveillance des Navires de Pêche – Krajowe Centrum Nadzoru i Kontroli Rybołówstwa)

TEL. CNSNP: +212 5 37 68 81 45/46

FAKS CNSNP: +212 5 37 68 83 29/82

E-mail CNSNP:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Parametry radiostacji:

Sygnał wywoławczy: CNM

Pasma

Częstotliwość nadawcza statku

Częstotliwość odbiorcza statku

8

8 285 khz

8 809 khz

12

12 245 khz

13 092 khz

16

16 393 khz

17 275 khz

Adresy poczty elektronicznej osób odpowiedzialnych za protokół transmisji danych VMS:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

Dodatek 6

DZIENNIK POŁOWOWY ICCAT DLA POŁOWÓW TUŃCZYKA

Image

Dodatek 7

DZIENNIK POŁOWOWY (POŁÓW RYB INNYCH NIŻ TUŃCZYKI)

Format dziennika połowowego do działalności połowowej niezwiązanej z połowami tuńczyków zostanie ustalony za obopólną zgodą przed wejściem w życie niniejszego protokołu.

Image

Dodatek 8

Image

Dodatek 9

Image

Dodatek 10

PARAMETRY RADIOSTACJI DEPARTAMENTU RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W MAROKU

MMSI:

242 069 000

Sygnał wywoławczy:

CNM

Lokalizacja:

Rabat (Maroko)

Zakres częsotliwości:

1,6 do 30 mHz

Klasa transmisji:

SSB-AIA-J2B

Moc transmisji:

800 W


Częstotliwości robocze

Pasma

Linie

Nadawanie

Odbiór

Pasmo 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

Pasmo 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

Pasmo 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Godziny pracy stacji

Okres

Godziny pracy:

Dni robocze

od 8:30 do 16:30

Sobota, niedziela i dni wolne

od 9:30 do 14:00


VHF:

Kanał 16

Kanał 70 ASN

Radio teleks:

 

 

 

Typ:

DP-5

 

Klasa transmisji:

ARQ-FEC

 

Numer:

31356

Faks:

 

 

 

Numery

212 5 37 68 8329

Dodatek 11

PROTOKÓŁ WDROŻENIA SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI I ELEKTRONICZNEGO RAPORTOWANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ I ZARZĄDZANIA NIM (SYSTEM ERS)

Postanowienia ogólne

1.

Podczas prowadzenia połowów w marokańskim obszarze połowowym każdy statek rybacki UE musi być wyposażony w elektroniczny system, zwany dalej „systemem ERS”, umożliwiający rejestrowanie i przekazywanie danych o działalności połowowej statku, zwanych dalej „danymi ERS”.

2.

Statek UE, który nie jest wyposażony w system ERS, lub którego system ERS nie działa, nie jest upoważniony do wejścia na marokański obszar połowowy w celu prowadzenia działalności połowowej.

3.

Dane ERS przekazywane są zgodnie z procedurami państwa bandery statku do Centrum Monitorowania Rybołówstwa (zwanego dalej „CMR”) państwa bandery.

4.

CMR państwa bandery automatycznie i niezwłocznie przekazuje bieżące komunikaty (COE, COX, PNO) nadawane przez statek do CMR Maroka. Dzienne raporty połowowe (FAR) są automatycznie i niezwłocznie udostępniane CMR Maroka.

5.

Państwo bandery i Maroko zapewniają, aby ich CMR były wyposażone w sprzęt informatyczny i oprogramowanie niezbędne do automatycznego przekazywania danych ERS w formacie XML dostępnym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej Komisji Europejskiej oraz by dysponowały procedurami archiwizacji, umożliwiającymi rejestrowanie i przechowywanie danych ERS przez okres co najmniej 3 lat w formacie pozwalającym odczytanie ich na komputerze.

6.

Wszelkie zmiany lub aktualizacje wspomnianego formatu muszą być identyfikowane i datowane i będą operacyjne po upływie sześciu miesięcy od ich wejścia w życie.

7.

Przekazywanie danych ERS musi odbywać się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji, którymi zarządza Komisja Europejska w imieniu UE, określonymi jako DEH (Data Exchange Highway).

8.

Państwo bandery i Maroko wyznaczają swoich korespondentów ERS, którzy będą pełnić funkcję punktów kontaktowych.

9.

Korespondenci ERS są wyznaczani na okres co najmniej sześciu miesięcy.

10.

CMR państwa bandery i Maroka przekazują sobie nawzajem dane swoich korespondentów ERS (nazwisko, adres, telefon, teleks, adres e-mail), z chwilą, gdy system ERS będzie operacyjny. O wszelkich zmianach danych korespondentów ERS należy niezwłocznie informować.

Sporządzanie i przekazywanie danych ERS

11.

Statek rybacki UE ma obowiązek:

a)

na bieżąco rejestrować dane ERS w odniesieniu do każdego dnia przebywania w marokańskim obszarze połowowym;

b)

rejestrować – w odniesieniu do każdego zastawienia niewodu, zaciągu włoka lub dryfowania takli – ilości każdego złowionego gatunku znajdującego się na statku jako gatunku docelowego, przyłowu lub odrzutu;

c)

wymieniać w odniesieniu do każdego gatunku wymienionego w upoważnieniu do połowów wydanym przez Maroko także połowy o wyniku zerowym;

d)

określać każdy gatunek przy pomocy kodu alfa-3 nomenklatury FAO;

e)

wyrażać ilości w kg masy w relacji pełnej lub, oraz jeśli jest to wymagane, w liczbie sztuk;

f)

rejestrować w danych ERS w stosunku do każdego gatunku ilości przeładowane lub wyładowane;

g)

rejestrować w danych ERS przy każdym wejściu na marokański obszar połowowy (komunikat COE) i opuszczeniu go (komunikat COX) szczegółowy komunikat zawierający, w odniesieniu do każdego gatunku określonego w wydanym przez Maroko upoważnieniu do połowów, ilości znajdujące się na statku w momencie omawianego manewru;

h)

przekazywać codziennie dane ERS CMR państwa bandery drogą elektroniczną i w formacie XML, o którym mowa w pkt 4, najpóźniej o godz. 23:59 czasu UTC.

12.

Kapitan odpowiada za dokładność rejestrowanych i przekazywanych danych ERS.

13.

CMR państwa bandery automatycznie i możliwie najszybciej udostępnia CMR Maroka dane ERS w formacie XML, o którym mowa w pkt 5.

14.

CMR Maroka zobowiązany jest potwierdzać odbiór wszystkich komunikatów ERS w formie wiadomości zwrotnej (RET).

15.

CMR Maroka traktuje wszystkie dane ERS jako poufne.

Awaria systemu ERS na statku lub systemu przekazywania danych ERS między statkiem a CMR państwa bandery

16.

Państwo bandery informuje niezwłocznie kapitana lub właściciela statku, który pływa pod jego banderą, lub jego przedstawiciela, o każdej awarii technicznej systemu ERS zainstalowanego na statku lub o tym, że nie działa przekazywanie danych ERS między statkiem a CMR państwa bandery.

17.

Państwo bandery informuje Maroko o wykrytej awarii i podjętych środkach naprawczych.

18.

W razie awarii systemu ERS na statku kapitan lub właściciel dokonują naprawy lub wymiany systemu ERS w terminie 10 dni roboczych. Jeżeli w okresie tych 10 dni statek zawija do portu, wówczas nie może ponownie podjąć działalności połowowej w marokańskim obszarze połowowym aż do przywrócenia pełnej sprawności jego systemu ERS, chyba że Maroko udzieli mu odpowiedniego zezwolenia.

19.

Statek rybacki nie może opuścić portu po awarii technicznej systemu ERS zanim:

a)

system ten nie będzie ponownie sprawny, w stopniu zadowalającym dla państwa bandery; lub

b)

wcześniej, jeżeli otrzyma upoważnienie państwa bandery. W tym ostatnim przypadku państwo bandery informuje Maroko o swojej decyzji przed opuszczeniem przez statek portu.

20.

Każdy statek UE, który prowadzi działalność w marokańskim obszarze połowowym podczas awarii systemu ERS, przekazuje codziennie najpóźniej o godz. 23:59 czasu UTC dane ERS CMR państwa bandery przy pomocy wszelkich innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

21.

Dane ERS, o których mowa w pkt 11, których nie udało się udostępnić Maroku z powodu awarii, przekazywane są przez CMR państwa bandery CMR Maroka w innej ustalonej przez strony formie elektronicznej. Dane przekazywane w taki alternatywny sposób będą uznawane za priorytetowe, wziąwszy pod uwagę, że normalnie stosowane terminy przekazywania mogą być niedotrzymane.

22.

Jeżeli CMR Maroka nie otrzymuje danych ERS ze statku przez 3 kolejne dni, Maroko może wydać statkowi nakaz natychmiastowego udania się do portu wyznaczonego przez Maroko na potrzeby śledztwa.

Awaria w CMR – nieprzyjmowanie danych ERS przez CMR Maroka

23.

Jeżeli CMR nie otrzymuje danych ERS, jego korespondent ERS informuje o tym niezwłocznie korespondenta ERS drugiego CMR i w razie potrzeby współpracuje z nim w celu rozwiązania problemu przez niezbędny do tego czas.

24.

CMR państwa bandery i CMR Maroka uzgadniają wspólnie alternatywne środki komunikacji elektronicznej, które należy stosować do przekazywania danych ERS w razie awarii w CMR, i niezwłocznie informują się nawzajem o wszelkich zmianach.

25.

Gdy CMR Maroka sygnalizuje, że nie otrzymał danych ERS, CMR państwa bandery identyfikuje przyczyny problemu i podejmuje właściwe środki, aby problem ten rozwiązać. W ciągu 24 godzin CMR państwa bandery informuje CMR Maroka i UE o wynikach swej analizy i podjętych środkach.

26.

Jeżeli usunięcie problemu wymaga więcej niż 24 godzin, CMR państwa bandery przekazuje niezwłocznie brakujące dane ERS do CMR Maroka przy pomocy któregoś z alternatywnych środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 24.

27.

Maroko przekazuje swoim właściwym służbom kontrolnym informację o awarii w CMR, aby statków UE nie uznano w związku z tym za popełniające naruszenie polegające na nieprzekazywaniu danych ERS.

Konserwacja CMR

28.

Zaplanowane czynności konserwacyjne w CMR (program obsługi technicznej), które mogą wpłynąć na wymianę danych ERS, należy zgłosić drugiemu CMR co najmniej 72 godziny wcześniej, wskazując w miarę możliwości dzień i czas trwania konserwacji. Jeśli chodzi o niezaplanowane czynności konserwacyjne, informacje o nich należy przekazać jak najszybciej drugiemu CMR.

29.

W czasie konserwacji udostępnienie danych ERS może zostać wstrzymane do czasu, gdy system będzie ponownie operacyjny. Dane ERS są udostępniane natychmiast po zakończeniu konserwacji.

30.

Jeżeli czynności konserwacyjne trwają ponad 24 godziny, dane ERS są przekazywane innemu CMR przy pomocy jednego z alternatywnych środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 24.

31.

Maroko przekazuje swoim właściwym służbom kontrolnym informację o czynnościach konserwacyjnych w CMR, aby statków UE nie uznano w związku z nimi za popełniające naruszenie polegające na nieprzekazywaniu danych ERS.


Top