Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0153

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 153/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) oraz protokół 30 w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki do Porozumienia EOG

OJ L 62, 11.3.2010, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 091 P. 283 - 284

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/153(2)/oj

11.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/56


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 153/2009

z dnia 4 grudnia 2009 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) oraz protokół 30 w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2009 z dnia 22 października 2009 r. (1).

(2)

Protokół 30 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (3).

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 uchyla rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1101/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 (5), które są uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(5)

Wszelkie odniesienia do Komitetu ds. Programu Statystycznego (SPC) w protokole 30 do Porozumienia należy zastąpić odniesieniem do Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (Komitetu ds. ESS),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XXI wprowadza się następujące zmiany:

1)

tekst w pkt 17 (rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1101/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady) otrzymuje brzmienie:

32009 R 0223: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).”;

2)

skreśla się pkt 17a (rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97).

Artykuł 2

W protokole 30 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Postępowanie z danymi statystycznymi uzyskanymi od państw EFTA regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).”;

2)

słowa „Komitet ds. Programu Statystycznego (SPC)” w art. 1 ust. 1 zastępuje się słowami „Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (Komitet ds. ESS)”;

3)

słowa „SPC/EOG” w art. 1 ust. 1 oraz art. 1 ust. 7 zastępuje się słowami „Komitet ds. ESS/EOG”.

Artykuł 3

Teksty rozporządzenia (WE) nr 223/2009 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (6).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 334 z 17.12.2009, s. 15.

(2)  Dz.U. L 277 z 22.10.2009, s. 43.

(3)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

(4)  Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 70.

(5)  Dz.U. L 52 z 22.2.1997, s. 1.

(6)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top