Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0676

2007/676/WE: Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk z dnia 14 czerwca 2007 r. w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącej definicji pojęcia produktów pochodzących oraz metod współpracy administracyjnej

OJ L 279, 23.10.2007, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/676/oj

23.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/15


DECYZJA NR 1/2007 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-MEKSYK

z dnia 14 czerwca 2007 r.

w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącej definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

(2007/676/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. (1) (zwaną dalej „decyzją nr 2/2000”), w szczególności jej załącznik III dotyczący definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik III do decyzji nr 2/2000 ustanawia zasady pochodzenia dla produktów pochodzących z terytorium Stron Umowy.

(2)

Zgodnie ze wspólną deklaracją V w sprawie decyzji nr 2/2000 wspólny komitet sprawdza konieczność przedłużenia poza dzień 30 czerwca 2003 r. stosowania zasad ustanowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku II(a), jeśli uwarunkowania ekonomiczne stanowiące podstawę ustanowienia tych zasad nadal będą aktualne. Dnia 22 marca 2004 r. wspólny komitet przyjął decyzję nr 1/2004 wspólnego komitetu UE-Meksyk (2) przedłużającą okres stosowania zasad pochodzenia ustanowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku II(a) do załącznika III do decyzji 2/2000 do dnia 30 czerwca 2006 r.

(3)

Uważa się za właściwe kolejne tymczasowe przedłużenie okresu stosowania zasad pochodzenia ustanowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku II(a) do załącznika III do decyzji 2/2000, zapewniając w ten sposób kontynuację stosowania wzajemnych korzyści przewidzianych na mocy wspomnianej decyzji.

(4)

Zgodnie ze wspólną deklaracją VI do decyzji nr 2/2000 wspólny komitet przedłuży poza dzień 31 grudnia 2002 r. okres stosowania zasad pochodzenia ustanowionych w uwadze 4 w dodatku II(a) do załącznika III do decyzji nr 2/2000 do czasu zakończenia trwającej obecnie rundy wielostronnych negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

(5)

Decyzją nr 1/2002 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk z dnia 20 grudnia 2002 r. (3) przedłużono okres stosowania zasad pochodzenia ustanowionych w uwadze 4 w dodatku II(a) do załącznika III do decyzji nr 2/2000 do dnia 31 grudnia 2004 r. Do chwili obecnej negocjacje WTO nie zostały zakończone i w związku z tym należy ponownie przedłużyć okres stosowania zasad pochodzenia, zapewniając w ten sposób kontynuację stosowania wzajemnych korzyści przewidzianych na mocy decyzji nr 2/2000.

(6)

Obecnie stosowana metoda zarządzania przyznawaniem kontyngentów rocznych, ustanowiona w dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000 dla produktów zaklasyfikowanych w HS (Zharmonizowanym Systemie) w pozycjach 5208 do 5212, 5407 i 5408, 5512 do 5516, 5801, 5806 i 5811 i wywożonych ze Wspólnoty do Meksyku, powinna zostać zmieniona z aktualnego systemu aukcji na system „kto pierwszy, ten lepszy” w celu uproszczenia dostępu do tych kontyngentów i zwiększenia stopnia ich wykorzystania.

(7)

Obecnie stosowana metoda zarządzania przyznawaniem kontyngentów rocznych, ustanowiona w uwadze 9 w dodatku II(a) do załącznika III do decyzji nr 2/2000 dla produktów zaklasyfikowanych w HS w pozycjach 6402 do 6404 i wywożonych ze Wspólnoty do Meksyku, powinna zostać zmieniona z aktualnego systemu aukcji na system „kto pierwszy, ten lepszy” w celu uproszczenia dostępu do tych kontyngentów i zwiększenia stopnia ich wykorzystania.

(8)

Należy zmienić zasadę pochodzenia ustanowioną w dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000 dla produktów zaklasyfikowanych w HS w pozycji 1904, aby pozwolić na stosowanie kukurydzy Zea indurata, która nie jest klasyfikowana jako „produkt pochodzący”, do produkcji wyrobów objętych tą pozycją.

(9)

Należy zmienić zasadę pochodzenia ustanowioną w dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000 dla produktów zaklasyfikowanych w HS w pozycji 7601, aby pozwolić na uzyskanie statusu „produktu pochodzącego” poprzez różne procesy produkcyjne,

STANOWI, CO NASTĘPUJE

Artykuł 1

Zasady pochodzenia ustanowione w uwagach 2 i 3 w dodatku II(a) do załącznika III do decyzji nr 2/2000 stosuje się do dnia 30 czerwca 2009 r. zamiast zasad pochodzenia ustanowionych w dodatku II do załącznika III do wspomnianej decyzji.

Artykuł 2

Zasady pochodzenia ustanowione w uwadze 4 w dodatku II(a) do załącznika III do decyzji nr 2/2000 stosuje się do zakończenia trwającej rundy negocjacji WTO zamiast zasad pochodzenia ustanowionych w dodatku II do załącznika III do wspomnianej decyzji.

Artykuł 3

1.   Tekst przypisów w dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000, odnoszący się do produktów zaklasyfikowanych w HS w pozycjach 5208 do 5212, 5407 i 5408, 5512 do 5516, 5801, 5806 i 5811, zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji.

2.   Do dodatku II(a) do załącznika III do decyzji nr 2/2000 dodaje się nową uwagę 13, której tekst znajduje się w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Tekst uwagi 9 w dodatku II(a) do załącznika III do decyzji nr 2/2000 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 5

Należy zastąpić zasadę pochodzenia ustanowioną w dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000 dla produktów zaklasyfikowanych w HS w pozycji 1904 tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszej decyzji.

Artykuł 6

Należy zastąpić zasadę pochodzenia ustanowioną w dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000 dla produktów zaklasyfikowanych w HS w pozycji 7601 tekstem znajdującym się w załączniku IV do niniejszej decyzji.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem wymiany przez Strony pisemnych powiadomień potwierdzających zakończenie odpowiednich procedur prawnych.

Przepisy art. 1 stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

Przepisy art. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2007 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu

Tomás DUPLÁ DEL MORAL


(1)  Dz.U. L 157 z 30.6.2000, str. 10 i Dz.U. L 245 z 29.9.2000, str. 1 (załączniki). Decyzja ostatnio zmieniona decyzją nr 3/2004 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk (Dz.U. L 293 z 16.9.2004, str. 15).

(2)  Dz.U. L 113 z 20.4.2004, str. 60.

(3)  Dz.U. L 44 z 18.2.2003, str. 97.


ZAŁĄCZNIK I

(określony w art. 3)

Tekst przypisów w dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000 odnoszących się do produktów zaklasyfikowanych w HS w pozycjach 5208 do 5212, 5407 i 5408, 5512 do 5516, 5801, 5806 i 5811

Przypis do pozycji HS 5208 do 5212

Zasadę dotyczącą drukowania stosuje się jedynie do wywozu z WE do Meksyku w ramach łącznego kontyngentu rocznego wynoszącego 2 000 000 m2. Kontyngent ten będzie przyznawany przez Meksyk na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Patrz: uwaga 13 w dodatku II(a).

Przypis do pozycji HS 5407 i 5408

Zasadę dotyczącą drukowania stosuje się jedynie do wywozu z WE do Meksyku dla zagregowanych kontyngentów rocznych wynoszących 3 500 000 m2. Kontyngent ten będzie przyznawany przez Meksyk na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Patrz: uwaga 13 w załączniku II(a).

Przypis do pozycji HS 5512 do 5516

Zasadę dotyczącą drukowania stosuje się jedynie do wywozu z WE do Meksyku dla zagregowanych kontyngentów rocznych wynoszących 2 000 000 m2. Kontyngent ten będzie przyznawany przez Meksyk na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Patrz: uwaga 13 w załączniku II(a).

Przypis do pozycji HS 5801, 5806 i 5811

Dla pozycji HS 5801, 5806 i 811 zasadę dotyczącą drukowania stosuje się jedynie do wywozu z WE do Meksyku dla zagregowanych kontyngentów rocznych wynoszących 500 000 m2. Kontyngent ten będzie przyznawany przez Meksyk na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Patrz: uwaga 13 w załączniku II(a).

Tekst uwagi 13 w dodatku II(a) do załącznika III do decyzji nr 2/2000

Uwaga 13

Meksyk będzie przyznawał prawo do wykorzystania kontyngentów rocznych ustanowionych w załączniku II dla produktów zaklasyfikowanych w HS w pozycjach 5208 do 5212, 5407 i 5408, 5512 do 5516, 5801, 5806 i 5811 na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Wspólny komitet dokona w roku 2009 przeglądu kontyngentów rocznych w celu dostosowania ich przy uwzględnieniu doświadczeń z zarządzania tymi kontyngentami i dwustronnych przepływów handlowych.


ZAŁĄCZNIK II

(określony w art. 4)

Tekst uwagi 9 w dodatku II(a) do załącznika III do decyzji nr 2/2000

Uwaga 9

Dla pozycji HS 6402, 6403 i 6404

Pozycja HS

Opis produktu

Procesy obróbki lub przetworzenia, którym muszą zostać poddane materiały, które nie mają statusu pochodzenia, celem jego uzyskania

(1)

(2)

(3) lub (4)

6402 do 6404

Wyroby obuwnicze z tworzyw sztucznych, skóry i tkanin

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem cholewek przymocowywanych do podeszew wewnętrznych lub do innych części składowych podeszew objętych pozycją 6406

 

Na podstawie tej zasady przyznaje się pochodzenie jedynie towarom wywożonym z WE do Meksyku w ramach następujących kontyngentów rocznych dla każdej pozycji:

6402

120 000 par

6403, jedynie dla par o wartości celnej ponad 20 USD

250 000 par obuwia damskiego

250 000 par obuwia męskiego

125 000 par obuwia dziecięcego

6404

120 000 par obuwia

Meksyk będzie przyznawał prawo do tych kontyngentów rocznych na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Wspólny komitet dokona w roku 2009 przeglądu warunków ustanowionych w niniejszej uwadze w celu dostosowania ich pod kątem doświadczeń z zarządzania kontyngentami i aby umożliwić efektywne korzystanie z oferowanych możliwości handlowych.


ZAŁĄCZNIK III

(określony w art. 5)

Zasada pochodzenia określona w dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000 dla produktów zaklasyfikowanych w pozycji HS 1904

Pozycja HS

Opis produktu

Procesy obróbki lub przetworzenia, którym muszą zostać poddane materiały, które nie mają statusu pochodzenia, celem jego uzyskania

(1)

(2)

(3) lub (4)

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki); wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie:

z materiałów niezaklasyfikowanych w ramach pozycji 1806,

w którym wszystkie użyte zboża i mąki (z wyjątkiem pszenicy durum i kukurydzy Zea indurata oraz ich pochodnych) są całkowicie uzyskane,

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny produktu z zakładu

 


ZAŁĄCZNIK IV

(określony w art. 6)

Zasada pochodzenia określona w dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000 dla produktów zaklasyfikowanych w pozycji HS 7601

Pozycja HS

Opis produktu

Procesy obróbki lub przetworzenia, którym muszą zostać poddane materiały, które nie mają statusu pochodzenia, celem jego uzyskania

(1)

(2)

(3) lub (4)

7601

Aluminium nieobrobione plastycznie

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny produktu z zakładu

lub

Wytwarzanie poprzez obróbkę termiczną lub elektrolityczną z aluminium niestopowego lub odpadów i złomu aluminium

 


Top