EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0517(01)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

OJ L 129, 17.5.2007, p. 27–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 189 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/340/oj

Related Council decision

17.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/27


UMOWA

między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

STRONY,

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

zwana dalej „Wspólnotą”, oraz

FEDERACJA ROSYJSKA,

PRAGNĄC ułatwiać bezpośrednie kontakty między ludźmi, będące ważnym warunkiem stałego rozwoju związków gospodarczych, humanitarnych, kulturalnych, naukowych i innych, poprzez wprowadzenie na zasadzie wzajemności ułatwień w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej,

UWZGLĘDNIAJĄC wspólne oświadczenie uzgodnione na szczycie w Sankt Petersburgu w dniu 31 maja 2003 r., w którym stwierdza się, że Unia Europejska i Federacja Rosyjska zgodziły się zbadać możliwości wprowadzenia w dalszej perspektywie ruchu bezwizowego,

POTWIERDZAJĄC zamiar ustanowienia bezwizowego systemu podróżowania między Federacją Rosyjską a Unią Europejską,

MAJĄC NA UWADZE Umowę o partnerstwie i współpracy ustanawiającą partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi – z jednej strony – a Federacją Rosyjską – z drugiej strony z dnia 24 czerwca 1994 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC wspólne oświadczenie w sprawie rozszerzenia UE i stosunków UE–Rosja, przyjęte w dniu 27 kwietnia 2004 r., potwierdzające zamiar Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej ułatwienia procedur wydawania wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej na zasadzie wzajemności oraz rozpoczęcia negocjacji celem zawarcia umowy,

UZNAJĄC, że ułatwienia te nie powinny prowadzić do nielegalnej migracji, oraz przykładając szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa i readmisji,

BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Protokół włączający dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 r., a także potwierdzając, że postanowienia niniejszej umowy nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Danii, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 r., a także potwierdzając, że postanowienia niniejszej umowy nie mają zastosowania do Królestwa Danii,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel i zakres umowy

Celem niniejszej umowy jest wprowadzenie na zasadzie wzajemności ułatwień w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej planującym pobyt nie dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni.

Artykuł 2

Postanowienia ogólne

1.   Ułatwienia wizowe, o których mowa w niniejszej umowie, mają zastosowanie do obywateli Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych Federacji Rosyjskiej, Wspólnoty lub państw członkowskich, postanowień niniejszej umowy lub innych umów międzynarodowych.

2.   W odniesieniu do zagadnień nieobjętych postanowieniami niniejszej umowy, takich jak odmowa wydania wizy, uznanie dokumentów podróży, dowód posiadania wystarczających środków finansowych niezbędnych do wjazdu, odmowa wjazdu oraz procedury wydalania osób, stosuje się prawo krajowe Federacji Rosyjskiej lub prawo państw członkowskich albo prawo wspólnotowe.

Artykuł 3

Definicje

Na potrzeby niniejszej umowy:

a)

„państwo członkowskie” oznacza każde państwo członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

b)

„obywatel Unii Europejskiej” oznacza każdego obywatela państwa członkowskiego zgodnie z definicją zawartą w lit. a);

c)

„obywatel Federacji Rosyjskiej” oznacza każdą osobę, która posiada lub której nadano obywatelstwo Federacji Rosyjskiej zgodnie z jej ustawodawstwem krajowym;

d)

„wiza” oznacza wydane zezwolenie/zgodę lub decyzję podjętą przez jedno z państw członkowskich lub Federację Rosyjską, wymagane w związku z:

wjazdem na terytorium tego państwa członkowskiego, kilku państw członkowskich lub Federacji Rosyjskiej z zamiarem pobytu nie dłuższego niż 90 dni łącznie,

wjazdem na terytorium tego państwa członkowskiego, kilku państw członkowskich lub Federacji Rosyjskiej w celu tranzytu;

e)

„osoba zamieszkująca legalnie” oznacza:

w przypadku Federacji Rosyjskiej – każdego obywatela Unii Europejskiej, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt lub wizę studencką bądź pracowniczą uprawniającą do przebywania na terytorium Federacji Rosyjskiej przez okres dłuższy niż 90 dni;

w przypadku Unii Europejskiej – każdego obywatela Federacji Rosyjskiej, który został upoważniony lub uprawniony na podstawie prawodawstwa wspólnotowego lub krajowego do pobytu na terytorium państwa członkowskiego przez okres dłuższy niż 90 dni.

Artykuł 4

Dokumenty potwierdzające cel podróży

1.   W odniesieniu do niżej wymienionych kategorii obywateli Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej za wystarczające uznaje się następujące dokumenty uzasadniające cel podróży na terytorium drugiej strony:

a)

w przypadku członków oficjalnych delegacji, którzy na zaproszenie skierowane do państw członkowskich, Unii Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej mają uczestniczyć w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej lub jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe:

pismo wydane przez właściwy organ danego państwa członkowskiego lub Federacji Rosyjskiej lub przez instytucję europejską, potwierdzające, że wnioskodawca jest członkiem delegacji udającej się na terytorium drugiej strony w celu udziału w jedynym z wyżej wymienionych wydarzeń, wraz z kopią oficjalnego zaproszenia;

b)

w przypadku przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji gospodarczych:

pisemny wniosek sporządzony przez przyjmującą osobę prawną, spółkę, organizację, przyjmujące biuro lub ich oddziały, władze państwowe lub lokalne Federacji Rosyjskiej i państw członkowskich lub komitety organizacyjne targów, konferencji i sympozjów handlowych lub przemysłowych odbywających się na terytorium Federacji Rosyjskiej albo jednego z państw członkowskich;

c)

w przypadku kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu pasażerskiego między terytorium Federacji Rosyjskiej a państwami członkowskimi pojazdami zarejestrowanymi w państwach członkowskich lub Federacji Rosyjskiej:

pisemny wniosek sporządzony przez krajowe stowarzyszenie (związek) przewoźników Federacji Rosyjskiej lub krajowe stowarzyszenia przewoźników państw członkowskich świadczących usługi międzynarodowego transportu drogowego, w którym podaje się cel, czas trwania i częstotliwości przejazdów;

d)

w przypadku członków załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się między terytoriami państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej:

pisemny wniosek sporządzony przez właściwe przedsiębiorstwo kolejowe Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich określające cel, czas trwania i częstotliwość przejazdów;

e)

w przypadku dziennikarzy:

zaświadczenie lub inny dokument wydane przez organizację zawodową stanowiące dowód na to, że dana osoba jest wykwalifikowanym dziennikarzem oraz dokument wydany przez pracodawcę zaświadczający, że celem podróży jest wykonywanie pracy dziennikarskiej;

f)

w przypadku osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany:

pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą uczestniczącą w tych działaniach;

g)

w przypadku uczniów, studentów, doktorantów oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach programów wymiany oraz innych działań szkolnych:

pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, akademię, instytut, kolegium lub szkołę lub legitymacja uczniowska/studencka albo zaświadczenie o kursach, na które uczęszczać będzie dana osoba;

h)

w przypadku uczestników międzynarodowych imprez sportowych i osób im towarzyszących w celach zawodowych:

pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą: właściwe organy, krajowe związki sportowe państw członkowskich lub Federacji Rosyjskiej i krajowy komitet olimpijski Federacji Rosyjskiej lub krajowe komitety olimpijskie państw członkowskich;

i)

w przypadku uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie:

pisemny wniosek sporządzony przez szefów administracji/burmistrzów tych miast;

j)

w przypadku bliskich krewnych – współmałżonków, dzieci (w tym przysposobionych), rodziców (w tym opiekunów), dziadków i wnuków – odwiedzających obywateli Unii Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej legalnie zamieszkujących na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich:

pisemny wniosek osoby przyjmującej;

k)

w przypadku osób pragnących odwiedzić cmentarz wojskowy lub cywilny:

oficjalny dokument potwierdzający istnienie i fakt utrzymywania grobu, a także pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskodawcę z pochowanym.

2.   Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zawiera następujące informacje:

a)

w odniesieniu do osoby zapraszanej – imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, czas i cel podróży, liczbę wjazdów oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci towarzyszących osobie zapraszanej;

b)

w odniesieniu do osoby zapraszającej – imię, nazwisko i adres; lub

c)

w odniesieniu do strony zapraszającej będącej osobą prawną, spółką lub organizacją – pełna nazwa i adres oraz

jeśli wniosek sporządza organizacja – imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej wniosek,

jeśli stroną zapraszającą jest ustanowiona na terytorium państwa członkowskiego osoba prawna, spółka lub biuro albo ich oddział – numer rejestracji w formie wymaganej przez prawo krajowe danego państwa członkowskiego,

jeśli stroną zapraszającą jest ustanowiona na terytorium Federacji Rosyjskiej osoba prawna, spółka lub biuro lub ich oddział – numer identyfikacji podatkowej.

3.   W przypadku kategorii obywateli, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wszystkie kategorie wiz wydaje się według procedury uproszczonej, nie wymagając innego uzasadnienia, zaproszenia lub potwierdzenia dotyczącego celu podróży, przewidzianego w prawodawstwie Stron.

Artykuł 5

Wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu

1.   Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich oraz Federacji Rosyjskiej wydają wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności do pięciu lat następującym kategoriom obywateli:

a)

członkom rządów i parlamentów krajowych oraz regionalnych, trybunałów konstytucjonalnych i sądów najwyższych, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej umowy, w zakresie pełnionych przez nich obowiązków – z okresem ważności nie dłuższym niż czas sprawowania urzędu, jeśli jest on krótszy niż 5 lat;

b)

współmałżonkom i dzieciom (w tym przysposobionym) poniżej 21. roku życia lub pozostającym na utrzymaniu rodziców, odwiedzającym obywateli Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej zamieszkującym legalnie na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich – na czas ograniczony do okresu ważności ich zezwolenia na legalny pobyt.

2.   Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich oraz Federacji Rosyjskiej wydają niżej wymienionym kategoriom obywateli wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności do jednego roku, pod warunkiem że w poprzednim roku otrzymali oni przynajmniej jedną wizę, z której skorzystali zgodnie z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium odwiedzanego kraju i pobytu w tym kraju, oraz że wniosek o wizę wielokrotnego wjazdu jest uzasadniony:

a)

członkom oficjalnych delegacji, którzy na zaproszenie skierowane do państw członkowskich, Unii Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej mają uczestniczyć w oficjalnych spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej lub jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe;

b)

przedsiębiorcom i przedstawicielom organizacji gospodarczych, którzy odbywają regularne podróże do Federacji Rosyjskiej lub do państw członkowskich;

c)

kierowcom przewożącym towary w ruchu międzynarodowym i świadczącym usługi transportu pasażerskiego między Federacją Rosyjską a państwami członkowskimi pojazdami zarejestrowanymi w państwach członkowskich lub Federacji Rosyjskiej;

d)

członkom załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczającym się między państwami członkowskimi i Federacją Rosyjską;

e)

osobom biorącym udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany, które odbywają regularne podróże do Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich;

f)

uczestnikom międzynarodowych imprez sportowych i osobom im towarzyszącym w celach zawodowych;

g)

dziennikarzom;

h)

uczestnikom oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie.

3.   Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich oraz Federacji Rosyjskiej wydają wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności od dwóch do pięciu lat obywatelom należącym do wymienionych w ustępie drugim niniejszego artykułu kategorii, pod warunkiem że w poprzednich dwóch latach korzystali oni zgodnie z przepisami dotyczącymi wjazdu i pobytu na terytorium odwiedzanego kraju z wiz wielokrotnego wjazdu o rocznym okresie ważności, oraz że nadal aktualne są powody ubiegania się o wizę wielokrotnego wjazdu.

4.   Całkowity czas pobytu osób, o których mowa w ust. 1–3 niniejszego artykułu, na terytorium państw członkowskich lub Federacji Rosyjskiej nie przekracza 90 dni w okresie 180 dni.

Artykuł 6

Opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego

1.   Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego wynosi 35 EUR.

Wyżej wymieniona kwota może zostać zweryfikowana zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 ust. 4.

2.   Strony pobierają opłatę w wysokości 70 EUR za rozpatrzenie wniosku o wizę w przypadkach, gdy wniosek i towarzyszące mu dokumenty zostały złożone w okresie trzech dni przed planowaną datą wyjazdu. Postanowienie to nie ma zastosowania do przypadków przewidzianych w art. 6 ust. 3 lit. b), e) i f) oraz w art. 7 ust. 3.

3.   W odniesieniu do niżej wymienionych kategorii osób odstępuje się od pobierania opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego:

a)

bliscy krewni – współmałżonkowie, dzieci (w tym przysposobione), rodzice (w tym opiekunowie), dziadkowie i wnukowie obywateli Unii Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej legalnie zamieszkujących na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich;

b)

członkowie oficjalnych delegacji, którzy na zaproszenie skierowane do państw członkowskich, Unii Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej lub jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe;

c)

członkowie rządów i parlamentów krajowych oraz regionalnych, a także trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej umowy;

d)

uczniowie, studenci, doktoranci oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń;

e)

osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie;

f)

osoby, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność wyjazdu z przyczyn humanitarnych, w tym w celu przejścia pilnego zabiegu medycznego, oraz osoby im towarzyszące, lub w celu udziału w pogrzebie bliskiego krewnego albo w celu odwiedzenia ciężko chorego bliskiego krewnego;

g)

uczestnicy międzynarodowych młodzieżowych imprez sportowych oraz osoby im towarzyszące;

h)

osoby biorące udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany;

i)

uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie.

Artykuł 7

Czas rozpatrywania wniosku wizowego

1.   Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich oraz Federacji Rosyjskiej podejmują decyzję w sprawie wniosku o wydanie wizy w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia wniosku i dokumentów wymaganych do wydania wizy.

2.   W indywidualnych przypadkach, szczególnie w razie konieczności przeprowadzenia dokładniejszej analizy wniosku, okres na podjęcie decyzji w sprawie wniosku wizowego może zostać przedłużony do 30 dni kalendarzowych.

3.   W nagłych przypadkach termin na podjęcie decyzji w sprawie wniosku wizowego może zostać skrócony do trzech dni roboczych lub mniej.

Artykuł 8

Wyjazd w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów

Obywatele Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, którzy zgubili swój dowód tożsamości lub którym taki dokument skradziono podczas pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich, może opuścić to terytorium na podstawie ważnego dowodu tożsamości upoważniającego do przekroczenia granicy, wydanego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny danego państwa członkowskiego lub Federacji Rosyjskiej, bez konieczności posiadania wizy lub innego rodzaju upoważnienia.

Artykuł 9

Przedłużenie wizy w wyjątkowych okolicznościach

Obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, którzy nie mogą opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej lub państwa członkowskiego przed terminem określonym w ich wizach z powodu siły wyższej, bezpłatnie przedłuża się wizę zgodnie z przepisami ustawowymi państwa przyjmującego na okres konieczny do powrotu do państwa zamieszkania.

Artykuł 10

Procedury rejestracji

Strony zgadzają się podjąć jak najszybciej działania w celu uproszczenia procedur rejestracji, aby dzięki temu stworzyć obywatelom Federacji Rosyjskiej oraz obywatelom Unii Europejskiej równe warunki w zakresie procedur rejestracji podczas ich pobytu odpowiednio na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich.

Artykuł 11

Paszporty dyplomatyczne

1.   Obywatele Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich, którzy posiadają ważny paszport dyplomatyczny, mogą wjechać na terytorium państw członkowskich lub Federacji Rosyjskiej, opuścić to terytorium lub przejechać przez nie tranzytem bez wizy.

2.   Obywatele, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, mogą pozostać na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni.

Artykuł 12

Ważność terytorialna wiz

Z zastrzeżeniem krajowych zasad i uregulowań dotyczących bezpieczeństwa narodowego obowiązujących w Federacji Rosyjskiej i w państwach członkowskich oraz z zastrzeżeniem unijnych zasad dotyczących wiz z ograniczoną ważnością terytorialną, obywatele Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej są uprawnieni do podróżowania w granicach terytorium państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej na takich samych zasadach co obywatele Unii Europejskiej i obywatele rosyjscy.

Artykuł 13

Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową

1.   Strony powołują Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową (dalej zwany „komitetem”), w skład którego wchodzą przedstawiciele Wspólnoty Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej. Wspólnotę reprezentuje Komisja Europejska, którą wspomagają eksperci z państw członkowskich.

2.   Komitet wykonuje przede wszystkim zadania polegające na:

a)

monitorowaniu wdrażania niniejszej umowy;

b)

proponowaniu zmian lub uzupełnień do niniejszej umowy;

c)

analizowaniu niniejszej umowy, a w razie konieczności proponowaniu do niej zmian w przypadku przystąpienia do Unii Europejskiej nowych państw.

3.   Komitet spotyka się w razie konieczności na wniosek jednej ze stron, przynajmniej raz w roku.

4.   Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 14

Stosunek niniejszej umowy do umów między państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską

Od momentu wejścia w życie niniejsza umowa ma pierwszeństwo wobec postanowień umów lub ustaleń dwustronnych lub wielostronnych zawartych między państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską w zakresie, w jakim postanowienia tych umów i ustaleń dotyczą zagadnień objętych niniejszą umową.

Artykuł 15

Postanowienia końcowe

1.   Niniejsza umowa jest ratyfikowana lub zatwierdzana przez strony zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami i wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym strony dokonają wzajemnej notyfikacji o zakończeniu wyżej wymienionych procedur.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu wejścia w życie Umowy o readmisji między Federacją Rosyjską a Unią Europejską, jeśli dzień ten przypada po dniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

3.   Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z zastrzeżeniem możliwości jej wypowiedzenia zgodnie ust. 6 niniejszego artykułu.

4.   Niniejsza umowa może zostać zmieniona w drodze pisemnego porozumienia Stron. Zmiany wchodzą w życie po dokonaniu przez strony wzajemnej notyfikacji o zakończeniu koniecznych w tym celu procedur wewnętrznych.

5.   Każda ze stron może zawiesić stosowanie części lub wszystkich postanowień niniejszej umowy ze względu na porządek publiczny, ochronę bezpieczeństwa narodowego lub ochronę zdrowia obywateli. O decyzji w sprawie zawieszenia stosowania niniejszej umowy należy zawiadomić drugą stronę nie później niż 48 godzin przed jej wejściem w życie. Z chwilą ustania powodów zawieszenia stosowania umowy, strona, która zawiesiła stosowanie niniejszej umowy, bezzwłocznie zawiadamia o tym drugą stronę.

6.   Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej strony. Niniejsza umowa przestaje obowiązywać po 90 dniach od dnia otrzymania takiego zawiadomienia.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego, w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i rosyjskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 1

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 2


Top