EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21973A0514(01)

Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

OJ L 171, 27.6.1973, p. 2–102 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 005 P. 110 - 210
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 004 P. 19 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 004 P. 19 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 3 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 3 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 103

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2015

21973A0514(01)Dziennik Urzędowy L 171 , 27/06/1973 P. 0002 - 0102
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 11 Tom 5 P. 0110
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 11 Tom 4 P. 0019
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 11 Tom 4 P. 0019


Umowa

między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA,

z jednej strony, oraz

KRÓLESTWO NORWEGII,

z drugiej strony,

PRAGNĄC umocnić i rozszerzyć istniejące związki gospodarcze między Wspólnotą a Norwegią, w świetle rozszerzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, oraz zapewnić, przy uwzględnieniu równych warunków konkurencji, harmonijny rozwój ich handlu wspierający prace na rzecz tworzenia Europy,

ZDECYDOWANI w tym celu, zgodnie z postanowieniami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu dotyczącego ustanawiania obszarów wolnego handlu, stopniowo eliminować przeszkody zasadniczo we wszystkich rodzajach wymiany handlowej,

DEKLARUJĄC swoją gotowość do zbadania, w świetle wszelkich istotnych czynników, w szczególności zmian we Wspólnocie, możliwości rozwoju i pogłębienia ich związków i w przypadku gdyby okazało się to przydatne dla ich gospodarek, do rozszerzenia ich na obszary nieobjęte niniejszą Umową,

ZDECYDOWALI, w dążeniu do osiągnięcia tych celów i uwzględniając, że żadne postanowienie niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako zwalniające Umawiające się Strony z obowiązków nałożonych na nie innymi porozumieniami międzynarodowymi,

ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ:

Artykuł 1

Celem niniejszej Umowy jest:

a) wsparcie, w świetle rozszerzenia wzajemnego handlu, harmonijnego rozwoju gospodarczych związków między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii, a w związku z tym wspieranie we Wspólnocie i Norwegii postępu w działalności gospodarczej, poprawy jakości życia i warunków zatrudnienia oraz podniesienie wydajności i finansowej stabilności;

b) zapewnienie równych warunków konkurencji w handlu między Umawiającymi się Stronami;

c) przyczynienie się, poprzez zniesienie barier w handlu, do harmonijnego rozwoju i rozszerzenia handlu światowego.

Artykuł 2

Umowa ma zastosowanie do produktów pochodzących ze Wspólnoty lub z Norwegii:

i) objętych działami 25–99 Nomenklatury Brukselskiej, z wyłączeniem produktów wymienionych w Załączniku;

ii) określonych w protokole 2, z należytym uwzględnieniem uzgodnień przewidzianych w tym protokole.

Artykuł 3

1. W handlu między Wspólnotą a Norwegią nie wprowadza się żadnych nowych ceł przywozowych.

2. Cła przywozowe znosi się stopniowo, zgodnie z poniższym harmonogramem:

a) z dniem wejścia w życie Umowy każda stawka celna zostaje obniżona do 80 % podstawowej stawki celnej;

b) przeprowadza się cztery dalsze obniżki, o 20 % każda:

w dniu 1 stycznia 1974 roku,

w dniu 1 stycznia 1975 roku,

w dniu 1 stycznia 1976 roku,

w dniu 1 lipca 1977 roku.

Artykuł 4

1. Postanowienia dotyczące stopniowego znoszenia ceł przywozowych mają zastosowane również do ceł o charakterze fiskalnym.

Umawiające się Strony mogą zastąpić cła o charakterze fiskalnym lub elementy fiskalne ceł podatkiem wewnętrznym.

2. Dania, Irlandia i Zjednoczone Królestwo mogą utrzymać do dnia 1 stycznia 1976 roku cła o charakterze fiskalnym lub elementy fiskalne ceł, w przypadku zastosowania artykułu 38 "Aktu dotyczącego warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach".

3. Norwegia może utrzymać tymczasowo i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1975 roku, z zachowaniem warunków artykułu 18, cła o charakterze fiskalnym lub elementy fiskalne jakichkolwiek równoważnych powinności.

Artykuł 5

1. Podstawową stawką celną dla każdego produktu, do której kolejne obniżki przewidziane w artykule 3 i w protokole 1 mają zastosowanie, są cła faktycznie stosowane w dniu 1 stycznia 1972 roku.

2. Jeżeli po dniu 1 stycznia 1972 roku mają zastosowanie jakiekolwiek obniżki stawek taryfowych wynikające z umów taryfowych zawartych w wyniku Konferencji Handlowej mającej miejsce w Genewie w latach 1964–1967, to takie obniżone stawki zastępują stawki podstawowe określone w ustępie 1.

3. Obniżenie stawek celnych, obliczone zgodnie z artykułem 3 i protokołami nr 1 i 2, stosowane jest z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

Z zastrzeżeniem zastosowania przez Wspólnotę artykułu 39 ustęp 5 "Aktu dotyczącego warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach" w odniesieniu do poszczególnych ceł lub określonej części ceł mieszanych irlandzkiej taryfy celnej stosowany jest artykuł 3 i protokoły nr 1 i 2, z zaokrągleniem do czwartego miejsca po przecinku.

Artykuł 6

1. W handlu między Wspólnotą a Norwegią nie wprowadza się żadnych nowych opłat o skutku równoważnym do ceł przywozowych.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy w handlu między Wspólnotą a Norwegią zostają zniesione opłaty o skutku równoważnym do ceł przywozowych, wprowadzone w dniu 1 stycznia 1972 roku lub później.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy wszelkie opłaty o skutku równoważnym do ceł przywozowych, których wielkość w dniu 31 grudnia 1972 roku jest wyższa niż faktycznie stosowana w dniu 1 stycznia 1972 roku, zostają obniżone do stawki faktycznie stosowanej.

3. Opłaty o skutku równoważnym do ceł przywozowych zostają stopniowo zniesione zgodnie z poniższym harmonogramem:

a) najpóźniej do dnia 1 stycznia 1974 roku każda opłata zostaje obniżona do 60 % stawki stosowanej w dniu 1 stycznia 1972 roku;

b) przeprowadza się trzy dalsze obniżki, po 20 % każda:

w dniu 1 stycznia 1975 roku,

w dniu 1 stycznia 1976 roku,

w dniu 1 lipca 1977 roku.

Artykuł 7

1. W handlu między Wspólnotą a Norwegią nie wprowadza się żadnych ceł wywozowych lub opłat o skutku równoważnym.

Najpóźniej do dnia 1 stycznia 1974 roku zostają zniesione cła wywozowe i opłaty o skutku równoważnym.

Artykuł 8

Protokół 1 ustanawia systematykę taryfową i uzgodnienia stosowane do niektórych produktów.

Artykuł 9

Protokół 2 ustanawia systematykę taryfową i uzgodnienia stosowane do niektórych towarów uzyskanych z przetwarzania produktów rolnych.

Artykuł 10

1. W przypadku ustanowienia specjalnych reguł, w wyniku realizacji swej polityki rolnej lub jakiejkolwiek zmiany reguł obecnie obowiązujących, zainteresowana Umawiająca się Strona może dostosować uzgodnienia wynikające z niniejszej Umowy, z poszanowaniem produktów będących przedmiotem tych reguł lub ich zmiany.

2. W takich przypadkach zainteresowana Umawiająca się Strona bierze pod uwagę interesy drugiej Umawiającej się Strony. W tym celu Umawiające się Strony mogą konsultować się wzajemnie w ramach Wspólnego Komitetu, przewidzianego w artykule 29.

Artykuł 11

Protokół 3 ustanawia reguły pochodzenia.

Artykuł 12

Umawiająca się Strona, rozważająca obniżenie efektywnego poziomu swoich stawek celnych lub opłat o skutku równoważnym wobec państw trzecich korzystających z klauzuli największego uprzywilejowania lub rozważająca zawieszenie swojego wniosku, tak dalece, jak tylko jest to wykonalne, notyfikuje Wspólnemu Komitetowi takie obniżki lub zawieszenie, nie mniej niż trzydzieści dni przed ich wprowadzeniem w życie. Bierze ona pod uwagę wszelkie zakłócenia przedstawione przez drugą Umawiającą się Stronę, które mogą z nich wynikać.

Artykuł 13

1. W handlu między Wspólnotą a Norwegią nie wprowadza się żadnych nowych przywozowych ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym.

2. Z dniem wejścia w życie Umowy zostają zniesione przywozowe ograniczenia ilościowe oraz, nie później niż do dnia 1 stycznia 1975 roku, zostają zniesione wszystkie środki o skutku równoważnym do przywozowych ograniczeń ilościowych.

Artykuł 14

1. Wspólnota zastrzega sobie prawo do modyfikacji uzgodnień stosowanych do produktów naftowych objętych pozycjami nr 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (parafina, wosk mikrokrystaliczny lub łupek bitumiczny i inne woski mineralne) i 27.14 Nomenklatury Brukselskiej w chwili przyjęcia wspólnej definicji pochodzenia produktów naftowych, w chwili przyjęcia decyzji w ramach wspólnej polityki handlowej dla danych produktów lub ustanowienia wspólnej polityki energetycznej.

W takim przypadku Wspólnota bierze pod uwagę interesy Norwegii; w tym celu informuje Wspólny Komitet, który zbiera się zgodnie z warunkami określonymi w artykule 31.

2. Norwegia zastrzega sobie prawo do podjęcia podobnych działań w przypadku zaistnienia podobnych sytuacji.

3. Z zastrzeżeniem ustępów 1 i 2, Umowa pozostaje bez uszczerbku dla pozataryfowych reguł stosowanych do przywozu produktów naftowych.

Artykuł 15

1. Umawiające się Strony deklarują gotowość do wspierania harmonijnego rozwoju handlu produktami rolnymi, do których Umowa nie ma zastosowania, tak dalece, jak pozwala na to ich polityka rolna.

2. Umawiające się Strony stosują swoje reguły rolne dla weterynarii, zdrowia i zdrowia roślin w sposób niedyskryminacyjny oraz nie wprowadzają żadnych nowych środków powodujących nadmiernie przeszkody w handlu.

3. Umawiające się Strony badają, zgodnie z warunkami określonymi w artykule 31, wszelkie mogące się pojawić trudności w handlu produktami rolnymi i starają się znaleźć właściwe rozwiązania.

Artykuł 16

Od dnia 1 lipca 1977 roku przy przywozie do Wspólnoty produkty pochodzące z Norwegii nie mogą być traktowane korzystniej niż produkty Państw Członkowskich.

Artykuł 17

Umowa nie wyklucza utrzymania lub tworzenia unii celnych, stref wolnego handlu lub uzgodnień dotyczących handlu przygranicznego, jeżeli nie zmieniają one uzgodnień handlowych przewidzianych w Umowie, w szczególności postanowień dotyczących reguł pochodzenia.

Artykuł 18

Umawiające się Strony powstrzymują się od stosowania jakichkolwiek środków lub praktyk o wewnętrznym charakterze fiskalnym, powodujących pośrednio lub bezpośrednio dyskryminację między produktami jednej Umawiającej się Strony, a podobnymi produktami pochodzącymi z terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Produkty wywożone na terytorium jednej z Umawiających się Stron nie mogą korzystać ze zwrotu podatków wewnętrznych w wielkościach przekraczających podatki bezpośrednie lub pośrednie na nie nakładane.

Artykuł 19

Płatności związane z obrotem towarowym i transfer takich płatności do Państwa Członkowskiego Wspólnoty, w którym wierzyciel jest rezydentem, lub do Norwegii, są wolne od wszelkich ograniczeń.

Umawiające się Strony powstrzymują się od stosowania jakichkolwiek kursowych lub administracyjnych ograniczeń w przyznawaniu, spłacie lub akceptacji krótko- i średnioterminowych kredytów obejmujących transakcje rynkowe z udziałem rezydenta.

Artykuł 20

Niniejsza Umowa nie wyklucza stosowania zakazów lub ograniczeń w przywozie, wywozie lub tranzycie towarów, w przypadkach uzasadnionych względami moralności publicznej, prawa i porządku lub bezpieczeństwa publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, ochrony dóbr kultury narodowej o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, bądź ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej lub zasadami dotyczącymi złota i srebra. Takie zakazy lub ograniczenia nie mogą jednak stanowić środka arbitralnej dyskryminacji lub ukrytych ograniczeń w handlu między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 21

Żadne z postanowień Umowy nie stanowi przeszkody dla Umawiającej się Strony w podejmowaniu jakichkolwiek środków:

a) które uzna ona za niezbędne dla zapobiegania ujawnieniu informacji stojących w sprzeczności z ich podstawowymi interesami bezpieczeństwa;

b) które odnoszą się do handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi lub do badań, rozwoju lub produkcji niezbędnych do celów obronności, pod warunkiem że takie środki nie osłabiają warunków konkurencji w odniesieniu do produktów nieprzeznaczonych do celów ściśle wojskowych;

c) które uzna ona za niezbędne dla jej bezpieczeństwa w czasie wojny lub w poważnych napięciach międzynarodowych.

Artykuł 22

1. Umawiające się Strony powstrzymują się od stosowania jakichkolwiek środków mogących zagrozić wypełnieniu celów Umowy.

2. Podejmują one wszelkie środki ogólne lub szczególne niezbędne do wypełnienia ich obowiązków zgodnie z Umową.

Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że druga Umawiająca się Strona nie wypełnia obowiązków zgodnie z Umową, to może ona podjąć właściwe środki zgodnie z warunkami i procedurami ustanowionymi w artykule 27.

Artykuł 23

1. Poniższe uznaje się za niezgodne ze sprawnym funkcjonowaniem Umowy, w zakresie, w jakim może wpływać na handel między Wspólnota a Norwegią:

i) wszystkie umowy między przedsiębiorstwami, decyzje związków przedsiębiorstw i uzgodnione praktyki między przedsiębiorstwami, które mają na celu lub których skutkiem jest zapobieganie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji w odniesieniu do produkcji lub obrotu towarowego;

ii) nadużywanie przez jedno lub więcej przedsiębiorstw pozycji dominującej na terytorium Umawiających się Stron jako całości lub znacznej jego części;

iii) jakakolwiek pomoc publiczna zakłócająca lub grożąca zakłóceniem konkurencji przez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów.

2. Jeżeli Umawiająca się Strona zauważy, że dotychczasowa praktyka jest niezgodna z niniejszym artykułem, może podjąć właściwe środki zgodnie z warunkami i procedurami ustanowionymi w artykule 27.

Artykuł 24

Jeżeli zwiększony przywóz danego produktu powoduje lub może spowodować poważne szkody w jakiejkolwiek działalności produkcyjnej prowadzonej na terenie jednej z Umawiających się Stron i jeżeli taki zwiększony przywóz spowodowany jest:

i) zapewnioną w Umowie, częściową lub całkowitą obniżką ceł i opłat o skutku równoważnym nałożonych na dany produkt importującej Umawiającej się Strony; oraz

ii) faktem, że cła i opłaty o skutku równoważnym nałożone przez eksportującą Umawiającą się Stronę na przywóz surowców lub produktów przejściowych używanych przy wytwarzaniu danego produktu są znacznie mniejsze niż odpowiednie cła i opłaty nałożone przez importującą Umawiającą się Stronę;

zainteresowana Umawiająca się Strona może podjąć właściwe środki zgodnie z warunkami i procedurami ustanowionymi w artykule 27.

Artykuł 25

Jeżeli jedna z Umawiających się Stron stwierdza, że w handlu z drugą Umawiającą się Stroną ma miejsce dumping, może ona podjąć właściwe środki przeciwko takim praktykom, zgodnie z Porozumieniem dotyczącym stosowania artykułu VI Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu, zgodnie z warunkami i procedurami ustanowionymi w artykule 27.

Artykuł 26

Jeżeli pojawiają się poważne zaburzenia w jakimkolwiek sektorze gospodarki lub jeśli pojawiające się trudności mogą przynieść poważne pogorszenie sytuacji gospodarczej regionu zainteresowana Umawiająca się Strona może podjąć właściwe środki zgodne z warunkami i procedurami ustanowionymi w artykule 27.

Artykuł 27

1. W przypadku gdy Umawiająca się Strona poddaje przywóz towarów mogących powodować występowanie trudności, określonych w artykułach 24 i 26, procedurze administracyjnej mającej na celu szybkie dostarczenie informacji dotyczących kierunków zmian w handlu, powiadamia o tym drugą Umawiająca się Stronę.

2. W przypadkach określonych w artykułach 22–26 przed powzięciem przewidzianych w nich środków lub w przypadkach, do których stosuje się ustęp 3 litera d), Umawiająca się Strona niezwłocznie przedstawia Wspólnemu Komitetowi wszelkie istotne informacje konieczne do szczegółowej analizy sytuacji w celu znalezienia rozwiązania możliwego do przyjęcia przez Umawiające się Strony.

Przy doborze środków pierwszeństwo należy przyznać tym środkom, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie Umowy.

Wspólny Komitet jest niezwłocznie powiadamiany o środkach ochronnych, a środki te są przedmiotem okresowych konsultacji w ramach Komitetu, szczególnie w celu ustalenia harmonogramu ich zniesienia, gdy tylko okoliczności na to pozwolą.

3. W celu wykonania ustępu 2 stosuje się następujące postanowienia:

a) w odniesieniu do artykułu 23, jedna Umawiająca się Strona może przekazać sprawę Wspólnemu Komitetowi, jeżeli uważa, że dotychczasowa praktyka jest nie do pogodzenia ze sprawnym funkcjonowaniem Umowy w rozumieniu artykułu 23 ustęp 1.

Umawiające się Strony dostarczają Wspólnemu Komitetowi wszelkich istotnych informacji i udzielają pomocy niezbędnej do zbadania sprawy oraz, w stosownych przypadkach, eliminują przedmiotowe praktyki.

Jeżeli zainteresowana Umawiająca się Strona nie doprowadzi do zakończenia przedmiotowych praktyk w okresie wyznaczonym przez Wspólny Komitet lub w przypadku braku zgody we Wspólnym Komitecie w terminie trzech miesięcy od skierowania do niego sprawy, zainteresowana Umawiająca się Strona może przyjąć wszelkie środki ochronne, które uzna za niezbędne dla przeciwdziałania poważnym trudnościom wynikającym z przedmiotowych praktyk; w szczególności może wycofać ulgi celne;

b) w odniesieniu do artykułu 24, trudności wynikające z sytuacji określonej w tym artykule są kierowane w celu zbadania do Wspólnego Komitetu, który może podjąć każdą decyzję niezbędną do usunięcia takich trudności.

Jeżeli Wspólny Komitet lub eksportująca Umawiająca się Strona nie podejmie decyzji usuwającej trudności w terminie trzydziestu dni od skierowania sprawy, importująca Umawiająca się Strona uprawniona jest do pobierania opłat kompensacyjnych na przywożony produkt.

Opłata kompensacyjna jest obliczana zgodnie z wpływem różnic taryfowych na wartość przedmiotowych towarów, w odniesieniu do wprowadzonych surowców lub produktów przejściowych;

c) w odniesieniu do artykułu 25 konsultacje we Wspólnym Komitecie mają miejsce przed podjęciem właściwych środków przez zainteresowaną Umawiającą się Stronę;

d) w przypadku wyjątkowych okoliczności wymagających natychmiastowego działania, uniemożliwiającego wcześniejsze zbadanie sprawy, w sytuacjach przewidzianych w artykułach 24–26, a także w przypadku pomocy eksportowej mającej bezpośredni i natychmiastowy wpływ na handel, zainteresowana Umawiająca się Strona może niezwłocznie zastosować środki zapobiegawcze konieczne dla zaradzenia zaistniałej sytuacji.

Artykuł 28

W przypadku gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich Wspólnoty lub Norwegia znajduje się w trudnościach lub jest poważnie zagrożona trudnościami związanymi z bilansem płatniczym, zainteresowana Umawiająca się Strona może podjąć niezbędne środki ochronne. Niezwłocznie powiadamia ona drugą Umawiająca się Stronę.

Artykuł 29

1. Niniejszym ustanawia się Wspólny Komitet odpowiedzialny za kontrolę stosowania Umowy i który zapewnia właściwe jej wykonanie. W tym celu, w przypadkach przewidzianych w Umowie, formułuje on zalecenia i podejmuje decyzje. Decyzje te wprowadzane są w życie przez Umawiające się Strony zgodnie z ich wewnętrznymi zasadami.

2. Celem właściwego wykonania Umowy Umawiające się Strony wymieniają informacje i, na żądanie jednej ze Stron, podejmują konsultacje w ramach Wspólnego Komitetu.

3. Wspólny Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 30

1. W skład Wspólnego Komitetu wchodzą przedstawiciele Wspólnoty, z jednej strony, oraz przedstawiciele Norwegii, z drugiej strony.

2. Wspólny Komitet stanowi na podstawie wzajemnego porozumienia.

Artykuł 31

1. Wspólnemu Komitetowi przewodniczy kolejno każda Umawiająca się Strona, zgodnie z uzgodnieniami ustanowionymi w jego regulaminie wewnętrznym.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Wspólnego Komitetu co najmniej raz do roku celem przeglądu ogólnego funkcjonowania Umowy.

Ponadto Wspólny Komitet zbiera się na żądanie jednej z Umawiających się Stron za każdym razem, kiedy wymagają tego nadzwyczajne okoliczności, zgodnie z warunkami, które zostaną ustanowione w jego regulaminie wewnętrznym.

3. Wspólny Komitet może podjąć decyzje w sprawie stworzenia jakiejkolwiek grupy roboczej wspomagającej wykonywanie jego obowiązków.

Artykuł 32

1. W przypadku gdy Umawiająca się Strona uważa, że we wspólnym interesie obu Umawiających się Stron przydatne byłoby rozwinięcie stosunków ustanowionych Umową poprzez rozszerzenie ich na obszary nią nieobjęte, przedstawia ona uzasadniony wniosek drugiej Umawiającej się Stronie.

Umawiające się Strony mogą zlecić Wspólnemu Komitetowi rozpatrzenie niniejszego wniosku i, w stosownych przypadkach, sformułować dla niego zalecenia, w szczególności mając na względzie otwarcie negocjacji. Te zalecenia mogą, w stosownych przypadkach, mieć na celu osiągnięcie wspólnej harmonizacji, pod warunkiem że niezależność podejmowania decyzji przez obie Umawiające się Strony nie jest osłabiona.

2. Porozumienia wynikające z negocjacji określonych w ustępie 1 będą podlegać ratyfikacji lub zatwierdzeniu przez Umawiające się Strony, zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

Artykuł 33

Załącznik i protokoły do Umowy stanowią jej integralna część.

Artykuł 34

Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć Umowę drugiej Umawiającej się Stronie w drodze notyfikacji. Umowa utraci moc po upływie dwunastu miesięcy od dnia takiej notyfikacji.

Artykuł 35

Umowę stosuje się, z jednej strony, do terytoriów, do których stosuje się Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą na warunkach określonych w Traktacie, oraz do terytorium Królestwa Norwegii, z drugiej strony.

Artykuł 36

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, duńskim, francuskim, niderlandzkim, niemieckim, norweskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne.

Niniejsza Umowa zostanie przyjęta przez Umawiające się Strony zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1973 roku, pod warunkiem że przed tą datą Umawiające się Strony notyfikowały sobie zakończenie procedur niezbędnych w tym celu.

Po tej dacie niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca, następującego po takiej notyfikacji. Ostatecznym terminem dla takiej notyfikacji jest dzień 30 listopada 1973 roku.

Udfærdiget i Bruxelles, den

fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am

vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.

Done at Brussels on this

fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.

Fait à Bruxelles, le

quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.

Fatto a Bruxelles, addì

quattordici maggio millenovecentosettantatré.

Gedaan te Brussel, de

veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.

Utferdiget{?Pub Caret} i Brussel,

fjortende mai nitten hundre og syttitre.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Wykaz produktów określonych w art. 2 Umowy

Numer pozycji nomenklatury brukselskiej | Wyszczególnienie |

35.02 | Albuminy, albuminiany i inne pochodne albumin: A.Albuminy:II.Pozostałe:a)Owalbumina i laktalbumina:1.Suszona (np. w arkuszach, łuskach, płatkach, w proszku)2.Pozostałe |

45.01 | Korek naturalny, nieobrobiony, kruszony, granulowany lub mielony; odpady korka |

54.01 | Len, surowy lub obrabiany, ale nieprzędzony: pakuły lniane i odpady lnu (włącznie z odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną) |

57.01 | Konopie siewne (Cannabis sativa), surowe lub przerobione, ale nieprzędzone; pakuły i odpady konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną lub linami) |

--------------------------------------------------

PROTOKÓŁ NR 1

dotyczący regulacji celnych w odniesieniu do niektórych produktów

SEKCJA A

REGULACJE CELNE W ODNIESIENIU DO PRZYWOZU DO WSPÓLNOTY NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z NORWEGII

Artykuł 1

1. Cła przywozowe we Wspólnocie w swoim pierwotnym składzie na produkty objęte działami 48 lub 49 Wspólnej Taryfy Celnej, z wyłączeniem pozycji nr 48.09 (budowlane płyty pilśniowe ze ścieru drzewnego lub z włókna roślinnego, również aglomerowane żywicami naturalnymi lub sztucznymi lub innymi substancjami wiążącymi), znosi się stopniowo zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram | Produkty objęte pozycjami lub podpozycjami nr 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 lub 48.15 B Stosowana stawka celna (w procentach) | Pozostałe produkty Procent stosowanych stawek podstawowych |

Z dniem wejścia w życie Umowy | 11,5 | 95 |

w dniu 1 stycznia 1974 roku | 11 | 90 |

w dniu 1 stycznia 1975 roku | 10,5 | 85 |

w dniu 1 stycznia 1976 roku | 10 | 80 |

w dniu 1 lipca 1977 roku | 8 | 65 |

w dniu 1 stycznia 1979 roku | 6 | 50 |

w dniu 1 stycznia 1980 roku | 6 | 50 |

w dniu 1 stycznia 1981 roku | 4 | 35 |

w dniu 1 stycznia 1982 roku | 4 | 35 |

w dniu 1 stycznia 1983 roku | 2 | 20 |

w dniu 1 stycznia 1984 roku | 0 | 0 |

2. Cła przywozowe w Irlandii na produkty wymienione w ustępie 1 znosi się stopniowo zgodnie z poniższym harmonogram:

Harmonogram | Procent stosowanych stawek podstawowych |

Z dniem wejścia w życie Umowy | 85 |

w dniu 1 stycznia 1974 roku | 70 |

w dniu 1 stycznia 1975 roku | 55 |

w dniu 1 stycznia 1976 roku | 40 |

w dniu 1 lipca 1977 roku | 20 |

w dniu 1 stycznia 1979 roku | 15 |

w dniu 1 stycznia 1980 roku | 15 |

w dniu 1 stycznia 1981 roku | 10 |

w dniu 1 stycznia 1982 roku | 10 |

w dniu 1 stycznia 1983 roku | 5 |

w dniu 1 stycznia 1984 roku | 0 |

3. Nie naruszając postanowień artykułu 3 Umowy, Dania i Zjednoczone Królestwo stosują poniższe cła przywozowe na produkty pochodzące z Norwegii, wymienione w ustępie 1:

Harmonogram | Produkty objęte pozycjami lub podpozycjami nr 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 48.15 B Stosowana stawka celna (w procentach) | Pozostałe produkty Procent stosowanej stawki Wspólnej Taryfy Celnej |

Z dniem wejścia w życie Umowy | 0 | 0 |

w dniu 1 stycznia 1974 roku | 3 | 25 |

w dniu 1 stycznia 1975 roku | 4,5 | 37,5 |

w dniu 1 stycznia1976 roku | 6 | 50 |

w dniu 1 lipca 1977 roku | 8 | 65 |

w dniu 1 stycznia 1979 roku | 6 | 50 |

w dniu 1 stycznia 1980 roku | 6 | 50 |

w dniu 1 stycznia 1981 roku | 4 | 35 |

w dniu 1 stycznia 1982 roku | 4 | 35 |

w dniu 1 stycznia 1983 roku | 2 | 20 |

w dniu 1 stycznia 1984 roku | 0 | 0 |

4. W okresie od dnia 1 stycznia 1974 roku do dnia 31 grudnia 1983 roku każdego roku Dania i Zjednoczone Królestwo mogą otworzyć dla przywozu produktów pochodzących z Norwegii bezcłowe kontyngenty taryfowe, których wielkość przedstawiona w załączniku A dla roku 1974 jest równa średniej wielkości przywozu w latach 1968–1971, podnoszonemu kumulatywnie w czterech podwyżkach o 5 %; po dniu 1 stycznia 1975 roku wielkość tych kontyngentów taryfowych jest podnoszona corocznie o 5 %.

5. Każdego roku w okresie od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31 grudnia 1982 roku Irlandia może otworzyć dla przywozu produktów pochodzących z Norwegii i objętych pozycją nr 48.01–48.07, do dnia 31 grudnia 1980 roku, bezcłowe kontyngenty taryfowe oraz następnie 2-procentowe kontyngenty taryfowe, których kwoty podstawowe są równe średniej wielkości przywozu w latach 1968–1971 roku, podnoszonej corocznie o 5 % w latach 1974–1976.

Kwoty podstawowe tych kontyngentów przedstawiono w załączniku B. Dla roku 1973 te kwoty są obniżane proporcjonalnie od dnia wejścia w życie Umowy.

6. Wyrażenie "Wspólnota w swoim pierwotnym składzie" oznacza Królestwo Belgii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Francuską, Republikę Włoską, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów.

Artykuł 2

1. Cła przywozowe we Wspólnocie w swoim pierwotnym składzie i w Irlandii na produkty wymienione w ustępie 2 zostają stopniowo obniżone do następujących poziomów zgodnie z poniższym harmonogram:

Harmonogram | Procent stosowanych stawek podstawowych |

| |

Z dniem wejścia w życie Umowy | 95 | |

w dniu 1 stycznia 1974 roku | 90 | |

w dniu 1 stycznia 1975 roku | 85 | |

w dniu 1 stycznia 1976 roku | 75 | |

w dniu 1 stycznia 1977 roku | 60 | |

w dniu 1 stycznia 1978 roku | 40 | z maksimum 3 % proporcjonalnie do wartości (z wyłączeniem podpozycji nr 79.01 A) |

w dniu 1 stycznia 1979 roku | 30 | dla podpozycji nr 28.56 A |

20 | dla pozostałych produktów |

w dniu 1 stycznia 1980 roku | 0 | |

W odniesieniu do Wspólnoty w swoim pierwotnym składzie i nie naruszając postanowień artykułu 5 ustęp 3 Umowy, następuje obniżenie taryfy podpozycji nr 79.01 A, wskazanej w tabeli w ustępie 2, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

2. Produkty określone w ustępie 1:

Numer pozycji WTC | Wyszczególnienie |

28.56 | Węgliki (na przykład węglik krzemowy, węglik borowy, węgliki metali): A.Krzemu |

56.01 | Włókna chemiczne (odcinkowe), niezgrzebne, nieczesane lub nieprzerobione w inny sposób do przędzenia: B.Regenerowane włókna tekstylne |

56.02 | Kable do wyrobu ciętych włókien chemicznych B.Z włókien tekstylnych regenerowanych |

ex 73.02 | Żelazostopy, z wyłączeniem żelazoniklu i produktów objętych Traktatem EWWiS |

77.01 | Magnez nieobrobiony plastycznie: odpady magnezu (z wyłączeniem opiłków w jednolitym rozmiarze) i złom: A.Nieobrobione plastycznie |

79.01 | Cynk nieobrobiony plastycznie; odpady cynku i złom: A.Nieobrobione plastycznie |

Artykuł 3

Cła przywozowe we Wspólnocie w swoim pierwotnym składzie i w Irlandii na produkty wymienione we Wspólnej Taryfie Celnej, w podpozycji nr 76.01 A i w pozycji nr 76.02 i 76.03, zostają stopniowo obniżone do poniższych poziomów, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram | Obowiązująca stawka celna proporcjonalnie do wartości |

Pozycje nr 76.02 i 76.03 | Podpozycja nr 76.01 A |

Z dniem wejścia w życie Umowy | 11,4 | 6,6 |

w dniu 1 stycznia 1974 roku | 10,8 | 6,3 |

w dniu 1 stycznia 1975 roku | 10,2 | 5,9 |

w dniu 1 stycznia 1976 roku | 9 | 5,6 |

w dniu 1 stycznia 1977 roku | 7,2 | 4,2 |

w dniu 1 stycznia 1978 roku | 3 | 3 |

w dniu 1 stycznia 1979 roku | 2,7 | 2,7 |

w dniu 1 stycznia 1980 roku | 0 | 0 |

Artykuł 4

Przywóz, do którego stosuje się taryfy przewidziane w artykułach 1–3, podlega rocznym wskazanym pułapom taryfowym, powyżej których opłaty celne stosowane do państw trzecich mogą być ponownie wprowadzone zgodnie z poniższymi postanowieniami:

a) uwzględniając wspólnotowe prawo do zawieszenia stosowanych pułapów taryfowych na niektóre produkty, podstawowe kwoty dla ustalenia pułapów taryfowych w roku 1973 przedstawiono w załączniku C. Pułapy taryfowe dla roku 1973 oblicza się poprzez proporcjonalne obniżenie podstawowych kwot do wejścia w życie Umowy.

Od roku 1974 poziom pułapów taryfowych odpowiada kwotom podstawowym dla roku 1973, podnoszonym corocznie o złożoną stawkę 5 %, z wyjątkiem podpozycji nr 76.01 A, dla której roczne stawki wzrostu są następujące:

1974 | 3 % |

1975 | 3 % |

1976 | 3 % |

1977 | 5 % |

1978 | 5 % |

1979 | 10 % |

1980 | 10 % |

1981 | 10 % |

Dla produktów objętych niniejszym Protokołem, niewymienionych jednak w niniejszym Załączniku, Wspólnota zachowuje prawo ustanowienia pułapów taryfowych, których poziom będzie równy średniej wartości przywozu do Wspólnoty na przestrzeni ostatnich czterech lat, dla których dostępne są statystyki, podnoszonemu o 5 %; dla późniejszych lat poziom tych pułapów taryfowych jest corocznie podnoszony o 5 %;

b) jeżeli w okresie dwóch kolejnych lat przywóz produktu uwzględnionego w pułapie taryfowym jest mniejszy niż 90 % ustalonego poziomu, Wspólnota zawiesza stosowanie tego pułapu taryfowego;

c) w przypadku krótkoterminowych problemów gospodarczych Wspólnota zastrzega sobie prawo do utrzymania na rok poziomu ustalonego dla roku poprzedniego, po uprzedniej konsultacji w ramach Wspólnego Komitetu;

d) w dniu 1 grudnia każdego roku Wspólnota notyfikuje Wspólnemu Komitetowi wykaz produktów podlegających pułapom taryfowym w kolejnych latach i poziomy tych pułapów;

e) przywóz na podstawie kontyngentów taryfowych otwartych zgodnie z artykułem 1 ustępy 4 i 5 równoważy ustalone poziomy pułapów taryfowych dla tych samych produktów;

f) niezależnie od postanowień artykułu 3 Umowy i artykułów 1–3 niniejszego protokołu, w przypadku gdy ustalony pułap taryfowy przy przywozie produktu objętego niniejszym protokołem zostaje osiągnięty, do końca roku kalendarzowego na przywóz danego produktu można ponownie nałożyć stawki celne Wspólnej Taryfy Celnej.

W takim przypadku przed dniem 1 lipca 1977 roku:

- Dania i Zjednoczone Królestwo ponownie nakładają opłaty celne, jak poniżej:

Lata | Procent stosowanych stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej |

1974 | 40 |

1975 | 60 |

1976 | 80 |

- Irlandia ponownie nakłada opłaty celne na państwa trzecie.

Opłaty celne wymienione w artykułach 1–3 niniejszego protokołu są ponownie wprowadzone w dniu 1 stycznia kolejnego roku;

g) po dniu 1 lipca 1977 roku Umawiające się Strony badają w ramach Wspólnego Komitetu możliwość korekty wartości procentowej, o którą wzrasta poziom pułapów, uwzględniając tendencje konsumpcyjne i przywozowe we Wspólnocie oraz doświadczenia nabyte podczas stosowania niniejszego artykułu;

h) pułapy taryfowe są zniesione na zakończenie okresów likwidacji taryf przewidzianych w artykułach 1–3 niniejszego protokołu, z wyjątkiem podpozycji nr 76.01 A, gdzie pułapy zostają zniesione w dniu 31 grudnia 1981 roku.

SEKCJA B

REGULACJE CELNE W ODNIESIENIU DO PRZYWOZU DO NORWEGII NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH ZE WSPÓLNOTY

Artykuł 5

1. Cła przywozowe w Norwegii na produkty wymienione w załączniku D, wywożone ze Wspólnoty w swoim pierwotnym składzie i z Irlandii, są stopniowo obniżane do poniższych poziomów zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram | Procent stosowanych stawek podstawowych |

Z dniem wejścia w życie Umowy | 95 |

w dniu 1 stycznia 1974 roku | 90 |

w dniu 1 stycznia 1975 roku | 85 |

w dniu 1 stycznia 1976 roku | 80 |

w dniu 1 lipca1977 roku | 65 |

w dniu 1 stycznia 1979 roku | 50 |

w dniu 1 stycznia 1980 roku | 50 |

w dniu 1 stycznia 1981 roku | 35 |

w dniu 1 stycznia 1982 roku | 35 |

w dniu 1 stycznia 1983 roku | 20 |

w dniu 1 stycznia 1984 roku | 0 |

2. Cła przywozowe w Norwegii na produkty wymienione w załączniku E, wywożone ze Wspólnoty w swoim pierwotnym składzie i z Irlandii, są stopniowo obniżane do poniższych poziomów zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram | Procent stosowanych stawek podstawowych |

Z dniem wejścia w życie Umowy | 95 |

w dniu 1 stycznia 1974 roku | 90 |

w dniu 1 stycznia 1975 roku | 85 |

w dniu 1 stycznia 1976 roku | 75 |

w dniu 1 stycznia 1977 roku | 60 |

w dniu 1 stycznia 1978 roku | 40 |

w dniu 1 stycznia 1979 roku | 20 |

w dniu 1 stycznia 1980 roku | 0 |

Artykuł 6

Norwegia zachowuje prawo, w przypadku gdy jest to absolutnie niezbędne w późniejszym okresie i po konsultacjach w ramach Wspólnego Komitetu, do ustanowienia orientacyjnych pułapów taryfowych, jak określono w sekcji A niniejszego Protokołu, dla produktów objętych sekcją B niniejszego protokołu, do których zastosowane zostaną metody takie same, jak te w nim wspomniane. Dla przywozu przekraczającego pułapy taryfowe opłaty celne nieprzekraczające stosowanych do państw trzecich mogą być ponownie wprowadzone.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK A

Wykaz kontyngentów taryfowych na 1974 rok

DANIA, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Numer pozycji WTC | Wyszczególnienie | Poziom (w tonach metrycznych) |

Dania | Zjednoczone Królestwo |

Dział 48 | PAPIER I TEKTURA; WYROBY Z MASY PAPIERNICZEJ, Z PAPIERU LUB Z TEKTURY | |

48.01 | Papier i tektura (włącznie z watą celulozową), wykonane maszynowo, w zwojach lub arkuszach | |

C.Papier siarczanowy i tektura siarczanowa: | |

II.Pozostałe: | |

Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej | 303 | 7669 |

Papier workowy siarczanowy | 2615 | 15428 |

Pozostałe | 2391 | 15138 |

ex E.Pozostałe: | |

Papier ozdobny, bibuły kopiujące; inny papier do drukowania i inny papier do pisania, niezawierający mechanicznej masy celulozowej lub w którym mechaniczna masa celulozowa nie stanowi więcej niż 5 % | 7484 | 15419 |

Papier do drukowania i papier do pisania, zawierający mechaniczną masę celulozową, z wyłączeniem bibuły kopiującej | 8460 | 27192 |

Papier pofalowany na wewnętrzną warstwę tektury | 558 | 21108 |

Siarczynowy papier pakowy | 1208 | 12582 |

Pozostałe, z wyłączeniem waty celulozowej i chusteczek higienicznych | 4855 | — |

Pozostały papier | — | 12168 |

Pozostała tektura | — | 10903 |

48.03 | Pergamin lub papier i tektura tłuszczoodporna, ich imitacje i przezroczysty papier satynowy w zwojach i arkuszach | 2495 | 18433 |

48.04 | Papier i tektura złożone (wykonane przez sklejenie płaskich warstw papieru lub tektury), niepowlekane powierzchniowo ani nieimpregnowane, również ze wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach lub w arkuszach | 304 | — |

48.05 | Papier i tektura, faliste (również z wklejonymi płaskimi arkuszami), krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane, w zwojach lub arkuszach: | |

B.Pozostałe | 573 | — |

48.07 | Papier i tektura impregnowane, powlekane, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem (niebędące jedynie liniowane, marszczone lub kwadratowe, niestanowiące materiałów drukowanych, objętych działem 49), w zwojach i arkuszach: | |

B.Pozostałe: | |

Papier powlekany do drukowania lub pisania | 1694 | 5988 |

Pozostałe | 5132 |

48.15 | Pozostały papier i tektura, pocięte do wymiaru lub kształtu | | |

B.Pozostałe | 1218 | — |

48.16 | Pudła, torby i inne pojemniki opakowaniowe z papieru lub tektury | 1011 | — |

48.21 | Pozostałe wyroby z masy papierniczej, papieru, tektury lub waty celulozowej: | | |

B.Pozostałe | 231 | — |

ex dział 48 | Pozostałe wyroby działu 48, z wyłączeniem produktów podpozycji nr 48.01 A i pozycji nr 48.09 | 1000 | 7399 |

ex dział 49 | Drukowane książki, gazety, obrazki i pozostałe produkty przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany – z uwzględnieniem stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej (pozycje nr 49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B) | 175 | 45396 [1] |

[1] W funtach szterlingach.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK B

Wykaz kontyngentów taryfowych na 1973 rok

IRLANDIA

Numer pozycji WTC | Wyszczególnienie | Poziom (w tonach metrycznych) |

48.01 | Papier i tektura (włącznie z watą celulozową), wykonane maszynowo, w zwojach lub arkuszach: | |

C.Papier siarczanowy i tektura siarczanowa: | |

II.Pozostałe: | |

Papier workowy siarczanowy | 2058 |

ex E.Pozostałe: | |

Papier do drukowania i papier do pisania, zawierający mechaniczną masę celulozową, z wyłączeniem bibuły kopiującej | 61 |

Siarczynowy papier pakowy | 1,7 |

Pozostałe, z wyłączeniem waty celulozowej i chusteczek higienicznych | 435,5 |

Pozostały papier i tektura z pozycji nr 48.01, z wyłączeniem podpozycji nr 48.01 A i produkty z uwzględnieniem pułapów taryfowych | 398,4 |

48.05 | Papier i tektura, faliste (również z wklejonymi płaskimi arkuszami), krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane, w zwojach lub arkuszach: | |

B.Pozostałe | 4008 |

48.07 | Papier i tektura impregnowane, powlekane, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem (niebędące jedynie liniowane, marszczone lub kwadratowe, niestanowiące materiałów drukowanych, objętych działem 49), w zwojach i arkuszach: | |

B.Pozostałe: | |

Papier powlekany do drukowania lub pisania | 484 |

Pozostałe | 965,5 |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK C

Kwoty podstawowe w 1973 roku

Numer pozycji WTC | Wyszczególnienie | Kwota podstawowa (w tonach metrycznych) |

28.56 | Węgliki (na przykład węglik krzemowy, węglik borowy, węgliki metali): |

A.Krzemu | 34500 |

48.01 | Papier i tektura (włącznie z watą celulozową), wykonane maszynowo, w zwojach lub arkuszach: |

C.Papier siarczanowy i tektura siarczanowa: |

II.Pozostałe: |

Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej | 15000 |

Papier workowy siarczanowy | 28500 |

Pozostałe | 27000 |

ex E.Pozostałe: |

Papier ozdobny, bibuły kopiujące; inny papier do drukowania i inny papier do pisania, niezawierający mechanicznej masy celulozowej lub w którym mechaniczna masa celulozowa nie stanowi więcej niż 5 % | 35000 |

Papier do drukowania i papier do pisania, zawierający mechaniczną masę celulozową, z wyłączeniem bibuły kopiującej | 114000 |

Papier pofalowany na wewnętrzną warstwę tektury | 43500 |

Siarczynowy papier do celów pakowych | 20000 |

Pozostałe, z wyłączeniem waty celulozowej i chusteczek higienicznych | 33000 |

48.03 | Pergamin lub papier i tektura tłuszczoodporna, ich imitacje i przezroczysty papier satynowy w zwojach i arkuszach | 21000 |

48.07 | Papier i tektura impregnowane, powlekane, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem (nie będące jedynie liniowane, marszczone lub kwadratowe, niestanowiące materiałów drukowanych, objętych działem 49), w zwojach i arkuszach: |

ex B.Pozostałe: |

Pozostałe, z wyłączeniem papieru powlekanego, do drukowania lub do pisania | 22000 |

73.02 | Żelazostopy: |

A.Żelazomangan: | 135000 |

II.Pozostałe |

D.Żelazokrzemomangan |

C.Żelazokrzem | 180000 |

E.Żelazochrom i żelazokrzemochrom | 23000 |

ex G.Pozostałe: | |

Żelazowanad | 490 |

Pozostałe, z wyłączeniem żelazomolibdenu | 11000 |

76.01 | Aluminium nieobrobione plastycznie; odpady aluminium i złom: | |

A.Nieobrobione plastycznie | 190000 |

76.02 | Obrobione plastycznie sztaby, pręty, kątowniki, kształtowniki i profile z aluminium; drut aluminiowy | 12000 |

76.03 | Obrobione plastycznie płyty, arkusze i taśmy z aluminium | 18000 |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK D

Numer pozycji Norweskiej Taryfy Celnej | Wyszczególnienie |

ex 51.04 | Tkaniny z przędzy ze sztucznego włókna (ciągłego), łącznie z tkaninami wykonanymi z pojedynczych włókien lub pasków objętych pozycją nr 51.01 lub 51.02, z wyłączeniem tkaniny sznurowej, a także używane w przemyśle do produkcji odzieży |

53.10 | Przędza z wełny owiec lub jagniąt, z włosia końskiego lub pozostałej sierści zwierzęcej (cienkiej lub grubej), przeznaczona do sprzedaży detalicznej |

ex 53.11 | Tkaniny z wełny owiec lub jagniąt, lub z cienkiej sierści zwierzęcej, z wyłączeniem używanych w przemyśle do produkcji odzieży |

54.05 | Tkaniny z lnu lub rami |

55.06 | Przędza bawełniana, przeznaczona do sprzedaży detalicznej |

55.08 | Tkaniny bawełniane, pętelkowe i podobne |

ex 55.09 | Pozostałe tkaniny bawełniane, z wyłączeniem używanych w przemyśle do produkcji odzieży |

56.06 | Przędza z włókien chemicznych (odcinkowych lub odpadowych), przeznaczona do sprzedaży detalicznej |

ex 56.07 | Tkaniny z przędzy ze sztucznych włókien (odcinkowych lub odpadowych), przeznaczone do sprzedaży detalicznej |

ex 58.04 | Tkaniny z okrywą włókienną i szenilowe (z wyjątkiem tkanin ręcznikowych niestrzyżonych i podobne tkaniny niestrzyżone, z bawełny, objęte pozycją nr 55.08 i tkaniny objęte pozycją nr 58.05), z wyłączeniem używanych w przemyśle do produkcji odzieży: A.Zawierające włókna chemicznych ciągłeB.Pozostałe:1.Z wełny |

58.05 | Taśmy i taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolduc), z wyjątkiem wyrobów objętych pozycją nr 58.06: A.Zawierające jedwab lub włókna chemiczne ciągłeB.Pozostałe:2.Pozostałe |

58.06 | Etykietki, odznaki i podobne wyroby z materiałów włókienniczych, niehaftowane, w sztukach, taśmach lub wykrojone według kształtu lub rozmiaru |

58.07 | Przędza szenilowa (również wyczeski przędzy szenilowej), przędza w obwoju (z wyjątkiem przędzy metalizowanej objętej pozycją nr 52.01 i przędzy z włosia końskiego w obwoju), plecionki i ozdobne wyroby pasmanteryjne w sztukach, frędzle, pompony i podobne |

58.09 | Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanin, dzianin lub wyrobów szydełkowanych), koronki wykonane ręczne lub maszynowo, w sztukach, taśmach lub motywach |

59.01 | Wata i artykuły z waty; wyczeski włókiennicze, proszek oraz rozdrobnione resztki włókien A.Podpaski higieniczne i wkładkiC.Pozostałe |

59.02 | Filce i artykuły z filcu, również impregnowane lub powlekane: B.Pozostałe filceC.Wyroby z filcu |

59.03 | Włókniny i przędziny oraz wyroby z nich, również impregnowane lub powlekane |

59.04 | Sznurki, liny, kable i powrozy, również plecione A.PlecioneB.Pozostałe:1.Zawierające włókna chemiczne ciągłe2.Pozostałe:a)Z bawełny lub jutyb)Z pozostałych materiałów:2.Pozostałe |

ex 59.08 | Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane pochodnymi celulozy lub innymi tworzywami sztucznymi z wyłączeniem używanych w przemyśle do produkcji odzieży: B.Pozostałe |

59.13 | Tkaniny elastyczne i wyroby pasmanteryjne (z wyjątkiem wyrobów dzianych i szydełkowanych), składające się z materiałów włókienniczych połączonych z nitkami gumowymi |

59.15 | Przewody rurowe do pomp i podobne przewody, z materiałów włókienniczych, również z wykładziną, ze zbrojeniem lub z osprzętem z innych materiałów |

ex 60.01 | Dzianiny i materiały szydełkowane, nieelastyczne i niegumowe z wyłączeniem używanych w przemyśle do produkcji odzieży |

60.03 | Pończochy, podpończochy, skarpety, skarpetki, podkolanówki i podobne wyroby dziane lub szydełkowane nieelastyczne i niegumowane |

60.04 | Bielizna dziana i szydełkowana, nieelastyczna i niegumowana |

60.05 | Odzież wierzchnia i pozostałe wyroby dziane lub szydełkowane, nieelastyczne i niegumowane |

61.01 | Odzież wierzchnia męska i chłopięca B.Obrobione futremC.Odzież, w której główny materiał stanowi jedwab lub włókna chemiczne ciągłeD.Pozostałe |

61.02 | Odzież wierzchnia damska, dziewczęca i niemowlęca |

61.03 | Bielizna męska i chłopięca, łącznie z kołnierzykami, gorsami i mankietami |

61.04 | Bielizna damska, dziewczęca i niemowlęca |

61.07 | Krawaty, muszki i fulary |

61.09 | Gorsety, pasy gorsetowe, pasy do pończoch, biustonosze, szelki, podwiązki i podobne artykuły (włączając artykuły z dzianin i materiałów szydełkowanych), również elastyczne |

62.01 | Pledy i koce |

62.02 | Bielizna pościelowa, stołowa, kąpielowa i kuchenna, firanki, zasłony i pozostałe wyroby dekoracyjne |

64.01 | Obuwie z zewnętrznymi podeszwami i wierzchem z kauczuku lub z tworzywa sztucznego |

ex 85.15 | Urządzenia odbiorcze dla telewizji kolorowej |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK E

Numer pozycji Norweskiej Taryfy Celnej | Wyszczególnienie |

33.06 | Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe |

36.01 | Proch strzelniczy |

36.02 | Gotowe materiały wybuchowe, inne niż proch strzelniczy |

36.03 | Lonty górnicze, strzelnicze i prochowe |

39.01 | Produkty kondensacji, polikondensacji i poliaddycji, również modyfikowane i polimeryzowane, liniowe lub nieliniowe (np. fenoplasty, aminoplasty, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry nienasycone, silikony) C.Pozostałe |

39.02 | Produkty polimeryzacji i kopolimeryzacji (na przykład polietylen, policzterohalogenoetyleny, poliizbutylen, polistyren, polichlorek winylu, polichlorooctan winylu i pozostałe pochodne poliwinylowe, pochodne poliakrylowe i polimetakrylowe, żywice kumarynowo-indenowe): A.Polietylen przywożony w formach wymienionych w uwadze 3 litera a), litera b) i litera e) do niniejszego działuex B.Płytki brukowe zawierające przynajmniej 60 % mineralnych rozcieńczalników, z wyłączeniem polipropylenu i poliakryluex C.Pozostałe pokrycia podłogowe, z wyłączeniem polipropylenu i poliakryluex E.Sztuczne osłonki do kiełbas, z wyłączeniem polipropylenu i poliakryluex F.Pozostałe, z wyłączeniem polipropylenem i poliakrylu |

39.03 | Celuloza regenerowana, azotan celulozy, octan celulozy i pozostałe estry celulozy, etery celulozy i pozostałe chemiczne pochodne celulozy, również plastyfikowane (np. kolodium, celuloid), włókno wulkanizacyjne A.Włókno wulkanizacyjne:2.PozostałeB.Koloksylina, piroksylina i kolodiumC.Pozostałe:1.Nieobrobione:a)Tłoczywa acetylocelulozowec)Pozostałe2.Obrobione:b)Gąbkic)Pozostałe |

39.04 | Utwardzane proteiny (np. utwardzana kazeina, utwardzana żelatyna) A.Sztuczne osłonki do kiełbas |

39.05 | Naturalne żywice modyfikowane przez stapianie (żywice płynne), żywice sztuczne otrzymywane przez estryfikację naturalnych żywic lub kwasów żywicznych (żywice estrowe), chemiczne pochodne naturalnego kauczuku (np. chlorokauczuk, chlorowodorek kauczuku, kauczuk utleniony, cyklokauczuk) |

39.06 | Pozostałe polimery wielocząstkowe, żywice sztuczne i tworzywa sztuczne, łącznie z kwasem alginowym, jego solami i estrami, linoksyn |

39.07 | Wyroby z materiałów objętych pozycjami od nr 39.01–39.06 B.Sztuczne osłonki do kiełbasC.Torby i podobne opakowania artykułów fotograficznych objęte pozycją nr 39.03; lampy i ich częściD.Gąbki z wiskozyE.Taśmy lub pasy napędowe, przenośnikowe lub podnośnikoweF.Pozostałe |

40.09 | F. Przewody rurowe i rury z nieutwardzonego zwulkanizowanego kauczuku: |

40.10 | Taśmy lub pasy napędowe, przenośnikowe lub podnośnikowe, ze zwulkanizowanego kauczuku |

40.11 | ex A.Opony pneumatyczne dla pojazdów mechanicznych, samolotów i rowerów, z wyłączeniem opon dla motocykli, skuterów i traktorów; dętki dla pojazdów mechanicznych i traktorów; ochraniacze dętek i opony pełne dla pojazdów mechanicznychB.Pozostałe |

40.14 | Pozostałe wyroby z kauczuku wulkanizowanego, nieutwardzonego B.Pozostałe |

48.21 | Pozostałe wyroby z masy papierniczej, papieru, tektury lub waty celulozowej: A.Abażury; formowane arkusze do pakowania jaj, z masy papierniczejD.Pozostałe |

58.02 | Pozostałe dywany, chodniki, narzuty, maty i wycieraczki oraz "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" i podobne (konfekcjonowane lub nie) |

59.10 | Linoleum i materiały przygotowane na podstawie tkanin w sposób podobny do linoleum, również wycinane według kształtu lub dostosowane do nakrycia podłóg, wykładziny podłogowe składające się z powłoki nałożonej na podkład włókienniczym, również wykrojone według kształtu B.Pozostałe |

64.02 | Obuwie z podeszwami zewnętrznymi ze skóry lub skóry wtórnej, obuwie (z wyjątkiem obuwia objętego pozycją nr 64.01) z podeszwami zewnętrznymi z kauczuku lub z tworzywa sztucznego |

69.11 | Zastawy stołowe i pozostałe wyroby powszechnie używane do celów domowych lub toaletowych, z porcelany, również chińskiej (włączając ceramikę porowatą i szlachetną) |

69.12 | Zastawy stołowe i pozostałe wyroby powszechnie używane do celów domowych lub toaletowych, z pozostałych materiałów ceramicznych |

70.05 | Nieobrobione szkło ciągnione lub dmuchane (również szkło powlekane) w prostokątach |

70.06 | Szkło lane, walcowane, ciągnione lub dmuchane (również szkło powlekane lub zbrojone) w prostokątach, o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, ale nieobrobione inaczej |

70.07 | Szkło lane, walcowane, ciągnione lub dmuchane (również szkło powlekane lub zbrojone) cięte inaczej niż na prostokąty lub gięte albo inaczej obrobione (na przykład o ukosowanych lub szlifowanych krawędziach), również o powierzchni szlifowanej lub polerowanej; szkło izolacyjne wielowarstwowe, witrażowe i podobne |

70.08 | Szkło bezpieczne złożone ze szkła hartowanego lub warstwowego, również o nadanych kształtach |

70.09 | Lustra szklane (również lusterka wsteczne), bez ram, w ramach lub zabezpieczone z tyłu B. Pozostałe |

ex 70.13 | Wyroby ze szkła (inne niż objęte pozycją nr 70.19) w rodzaju powszechnie używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych lub biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów, z wyłączeniem wyrobów z kryształu (o zawartości minimum 24 % tlenków ołowiawych i o gęstości równej lub większej niż 2,9), wytwarzane ręcznie lub mechanicznie, cięte lub nie, dekorowane lub nie |

70.14 | Wyroby szklane oświetleniowe, sygnalizacyjne i elementy optyczne ze szkła, z nieobrobione optycznie ani ze szkła optycznego |

73.17 | Rury i przewody rurowe, z żeliwa: A.UżebrowaneB.Przewody kanalizacyjne |

73.18 | Rury i przewody rurowe oraz ich półwyroby z żelaza (innego niż żeliwo) lub stali, z wyjątkiem rur wysokociśnieniowych hydroelektrycznych A.Z nitowanymi lub zawiniętymi brzegamiB.Pozostałe:ex 1.O grubości ścian większej niż 1,8 mm, z wyłączeniem rur i przewodów rurowych bez szwów |

73.20 | Łączniki rur i przewodów rurowych (na przykład złączki, kolanka, dwuzłączki i kołnierze), z żelaza lub stali A.Łączniki do przewodów kanalizacyjnych |

73.38 | Artykuły powszechnie używane w gospodarstwie domowym, wyroby sanitarne domowego użytku oraz części tych artykułów i wyrobów, z żelaza lub stali: A.Artykuły powszechnie używane w gospodarstwie domowym2.PozostałeB.Wyroby sanitarne domowego użytku2.Pozostałe |

76.02 | Obrobione plastycznie sztaby, pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, z aluminium; drut aluminiowy: B.Pozostałe |

76.03 | Obrobione plastycznie blachy grube, blachy cienkie i taśmy z aluminium: B.Pozostałe |

82.04 | Narzędzia ręczne, również z diamentami szklarskimi, nieobjęte żadną inną pozycją niniejszego działu; lampy lutownicze, kowadła, imadła i zacieki, niebędące wyposażeniem ani częściami obrabiarek; przenośne ogniska kowalskie; ściernice z ramami (obsługiwane ręcznie lub nożnie) |

82.07 | Końcówki narzędzi oraz płytki, pręty i podobne elementy końcówek narzędzi, niezmontowane ze spiekanych węglików metali (np. węglików wolframu, molibdenu lub wanadu) |

82.09 | Noże z ostrzami tnącymi, również ząbkowanymi (łącznie z nożami ogrodniczymi) inne niż noże z pozycji nr 82.06 |

82.14 | Łyżki, widelce, sztućce do ryb, noże do masła, łyżki wazowe oraz podobne przybory kuchenne lub stołowe |

83.01 | Zamki i kłódki (na klucze, szyfrowe lub elektryczne) oraz części do nich, z metalu nieszlachetnego; okucia z zamkami do torebek, waliz lub podobnych artykułów oraz części takich okuć z metalu nieszlachetnego, klucze do wszystkich wyżej wymienionych artykułów, z metalu nieszlachetnego |

83.02 | Oprawy i okucia z metalu nieszlachetnego nadające się do mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, nadwozi pojazdów, wyrobów rymarskich, kufrów, kasetek i podobnych wyrobów (łącznie z automatycznymi urządzeniami do zamykania drzwi), wieszaki, podpórki i podobne uchwyty z metalu nieszlachetnego |

84.15 | Chłodziarki i urządzenia chłodzące (elektryczne i inne) ex A.Łączone chłodziarko-zamrażarki o pojemności nieprzekraczającej 0,284 metra sześciennegoex C.Zamrażarki oraz łączone chłodziarko-zamrażarki |

84.47 | Obrabiarki przeznaczone do obróbki drewna, korka, kości, ebonitu (wulkanitu), twardych tworzyw sztucznych lub pozostałych twardych materiałów rzeźbiarskich, z wyjątkiem maszyn objętych pozycją nr 84.49: B.Wielowrzecionowe wytaczarki i wiertarkiC.Obrabiarki czopów i dłutarki do drewnaD.Pozostałe |

84.61 | Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi i podobnych, także zawory redukujące ciśnienie oraz zawory sterowane termostatycznie |

85.04 | Akumulatory elektryczne |

85.12 | Elektryczne ogrzewacze do wody, natychmiastowe lub zbiornikowe, oraz grzałki nurnikowe; elektryczne urządzenia do ogrzewania gleby i pomieszczeń; elektryczne przyrządy fryzjerskie (na przykład suszarki do włosów, lokówki, nagrzewacze żelazek do fryzowania) oraz elektryczne żelazka do prasowania; urządzenia elektrotermiczne do użytku domowego; elektryczne oporowe elementy grzejne z wyjątkiem oporników węglowych: B.Pozostałe |

85.23 | Izolowane (także emaliowane lub anodyzowane) przewody elektryczne, kable, pręty, taśmy i podobne (także kable koncentryczne), również wyposażone w złączki |

85.25 | Izolatory z dowolnego materiału |

85.26 | Elementy izolacyjne dla maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrycznego, wykonane całkowicie z materiału izolacyjnego bez większego udziału części metalowych, służących do montażu, z wyjątkiem izolatorów objętych pozycją nr 85.25 |

87.05 | Nadwozia (także kabiny) pojazdów mechanicznych objętych pozycjami nr 87.01, 87.02 lub 87.03: B.Dla pojazdów mechanicznych przeznaczone do przewozu osób, włącznie z autobusamiC.Pozostałe |

87.09 | Motocykle, motorowery i rowery wyposażone w silnik pomocniczy, z wózkiem bocznym lub bez; wózków bocznych wszelkiego rodzaju |

87.10 | Rowery (także trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe |

87.13 | Wózki dziecięce i wózki dla osób niepełnosprawnych (inne niż silnikowe lub napędzane mechanicznie w inny sposób) i ich części: A.Wózki dziecięce i ich części |

90.28 | Elektryczne lub elektroniczne przyrządy i aparaty: pomiarowe, sprawdzające, kontrolne i badawcze A.Przyrządy do pomiarów echosondą i aparatura akustyczna |

92.11 | Gramofony, dyktafony i inne urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku, łącznie z odtwarzaczami nagrań i magnetofonami, również z głowicami dźwiękowymi; urządzenia do zapisu i odtwarzania obrazu telewizyjnego, magnetyczne |

94.03 | Pozostałe meble i ich części: A.Ze stali1.Powlekane niklem lub chromem |

96.02 | Inne szczotki i pędzle (w tym także szczotki stanowiące części maszyn); wałki do malowania; ściągaczki do wody z szyb (oprócz wałków gumowych) i mopy |

98.01 | Guziki i formy do guzików, ćwieki, spinki do mankietów i zamki zatrzaskowe, łącznie z zatrzaskami i z zatrzaskami guzikowymi, półprodukty i części tych wyrobów |

98.02 | Zamki błyskawiczne i ich części |

--------------------------------------------------

PROTOKÓŁ NR 2

dotyczący produktów objętych szczególnymi uzgodnieniami w celu uwzględnienia różnic w kosztach włączonych do nich produktów rolnych

Artykuł 1

Celem uwzględnienia różnic w kosztach produktów rolnych włączonych do towarów wymienionych w tabelach załączonych do niniejszego protokołu Umowa nie wyklucza:

i) poboru lub zastosowania środków wyrównawczych cen wewnętrznych przy przywozie zmiennego składnika lub ustalonej ilości;

ii) stosowania środków przyjętych przy wywozie.

Artykuł 2

1. Dla produktów wymienionych w tabelach załączonych do niniejszego Protokołu podstawowymi stawkami celnymi są:

a) dla Wspólnoty w swoim pierwotnym składzie: stawki celne faktycznie stosowane w dniu 1 stycznia 1972 roku;

b) dla Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa:

i) dla produktów objętych rozporządzeniem (EWG) nr 1059/69:

- dla Irlandii, z jednej strony,

- dla Danii i Zjednoczonego Królestwa, z drugiej strony, dla produktów nieobjętych Konwencją ustanawiającą Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu:

stawki celne wynikające z artykułu 47 "Aktu w sprawie warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach"; Wspólny Komitet jest powiadamiany o tych stawkach podstawowych w odpowiednim czasie i w każdym przypadku przed pierwszą obniżką przewidzianą w ustępie 2;

ii) z uwzględnieniem innych produktów: stawki celne faktycznie stosowane w dniu 1 stycznia 1972 roku;

c) dla Norwegii: stawki celne wymienione w tabeli II załączonej do niniejszego protokołu.

2. Różnice między tak zdefiniowanymi stawkami podstawowymi a stawkami celnymi obowiązującymi w dniu 1 lipca 1977 roku, wymienionymi w tabelach załączonych do niniejszego protokołu, znosi się stopniowo w pięciu obniżkach o 20 % każda, w następujących terminach:

Z dniem wejścia w życie Umowy,

w dniu 1 stycznia | 1974 roku, |

w dniu 1 stycznia | 1975 roku, |

w dniu 1 stycznia | 1976 roku, |

w dniu 1 lipca | 1977 roku. |

Jednakże jeżeli stawka celna stosowana w dniu 1 lipca 1977 roku jest większa niż podstawowa stawka celna, różnica między tymi stawkami zostaje obniżona o 40 % w dniu 1 stycznia 1974 roku i ponownie obniżona o 20 % w każdym z następujących terminów:

w dniu 1 stycznia | 1975 roku, |

w dniu 1 stycznia | 1976 roku, |

w dniu 1 lipca | 1977 roku. |

Nie naruszając postanowień artykułu 5 ustęp 3 Umowy i z zastrzeżeniem stosowania we Wspólnocie artykułu 39 ustęp 5 "Aktu w sprawie warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach", w odniesieniu do określonych stawek celnych lub określonej części mieszanych stawek celnych taryfy Zjednoczonego Królestwa ustępy 1 i 2 stosuje się z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku dla produktów wymienionych poniżej:

Numer pozycji WTC | Wyszczególnienie |

22.06 | Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione substancjami aromatycznymi |

ex 22.09 | Napoje alkoholowe (inne niż objęte pozycją nr 22.08), likiery i pozostałe napoje alkoholowe; złożone produkty alkoholowe (znane jako "ekstrakty skoncentrowane") do produkcji napojów: Alkoholowych z wyłączeniem rumu, araku, tafii, ginu, whisky, wódki o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 45,2 % lub mniej i brandy śliwkowa, gruszkowa lub wiśniowa, zawierające jaja lub żółtko jaja i/lub cukier (sacharoza lub cukier inwertowany). |

Artykuł 3

1. Niniejszy protokół ma zastosowanie również do napojów alkoholowych z podpozycji nr 22.09 C Wspólnej Taryfy Celnej, niewymienionych w tabelach I i II załączonych do niniejszego protokołu. Wspólny Komitet decyduje o zasadach regulujących obniżanie stawek celnych dla tych produktów.

Przy określaniu tych zasad lub w późniejszym terminie Wspólny Komitet decyduje, czy włączyć do niniejszego protokołu inne produkty objęte działami 1–24 nomenklatury brukselskiej, które nie podlegają regulacjom rolnym na terytorium Umawiających się Stron.

2. Przy tej sposobności Wspólny Komitet uzupełnia, w razie potrzeby, załączniki II i III do protokołu nr 3.

--------------------------------------------------

TABELA I

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA

Numer pozycji WTC | Wyszczególnienie | Podstawowe stawki celne | Stawka stosowana w dniu 1 lipca 1977 roku |

15.10 | Kwasy tłuszczowe, kwaśne oleje z rafinacji, alkohole tłuszczowe | | |

ex C.Pozostałe kwasy tłuszczowe, kwaśne oleje z rafinacji: | | |

Produkty uzyskane z drzewa sosnowego, z zawartością w masie 90 % lub więcej kwasu tłuszczowego | 4,5 % | 0 |

17.04 | Wyroby cukiernicze, niezawierające kakao: | | |

A.Ekstrakt lukrecji zawierający w masie więcej niż 10 % sacharozy, ale niezawierający innych dodanych substancji | 21 % | 12 % |

B.Guma do żucia | 8 % + ez, z max 23 % | ez |

C.Biała czekolada | 13 % + ez z max 27 % + cdc | ez |

D.Pozostałe | 13 % + ez z max 27 % + cdc | ez |

18.06 | Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao: | | |

A.Proszek kakaowy, niesłodzony inaczej niż przez dodanie sacharozy | 10 % + ez | ez |

B.Lody śmietankowe (z wyłączeniem proszku lodowego) | 12 % + ez z max 27 % + cdc | ez |

C.Czekolada i produkty czekoladowe, również z nadzieniem; wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao | 12 % + ez z max 27 % + cdc | ez |

D.Pozostałe: | | |

I.Niezawierające tłuszczu z mleka lub zawierające w masie mniej niż 1,5 % tych tłuszczów: | | |

a)W bezpośrednich opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 500 g | 12 % + ez z max 27 % + cdc | ez |

b)Pozostałe: | | |

W bezpośrednich opakowaniach o masie netto większej niż 500 g ale nieprzekraczającej 1 kg | 19 % + ez | ez |

Pozostałe | 19 % + ez | 6 % + ez |

II.Zawierające w masie tłuszcz z mleka: | | |

a)1,5 % lub więcej, ale poniżej 6,5 % | | |

1.W bezpośrednich opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 500 g | 12 % + ez z max 27 % + cdc | ez |

2.Pozostałe: | | |

W bezpośrednich opakowaniach o masie netto większej niż 500 g, ale nieprzekraczającej 1 kg | 19 % + ez | ez |

Pozostałe | 19 % + ez | 6 % + ez |

b)6,5 % lub więcej, ale poniżej 26 %: | | |

1.W bezpośrednich opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 500 g | 12 % + ez | ez |

2.Pozostałe: | | |

W bezpośrednich opakowaniach o masie netto większej 500 g, ale nieprzekraczającej 1 kg | 19 % + ez | ez |

Pozostałe | 19 % + ez | 6 % + ez |

c)26 % lub więcej: | | |

1.W bezpośrednich opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 500 g | 12 % + ez | ez |

2.Pozostałe: | | |

W bezpośrednich opakowaniach o masie netto większej 500 g ale nieprzekraczającej 1 kg | 19 % + ez | ez |

Pozostałe | 19 % + ez | 6 % + ez |

19.01 | Ekstrakt słodowy | 8 % + ez | ez |

19.02 | Przetwory spożywcze z mąki, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, stosowane jako odżywka dla dzieci oraz do celów dietetycznych lub kulinarnych, zawierające w masie mniej niż 50 % kakao | 11 % + ez | ez |

19.03 | Makarony, spaghetti i produkty podobne | 12 % + ez | ez |

19.04 | Tapioka i sago; namiastki tapioki i sago, uzyskane ze skrobi ziemniaczanej lub z innych skrobi | 10 % + ez | ez |

19.05 | Przetwory spożywcze otrzymywane przez spęcznienie lub prażenie zbóż oraz produktów zbożowych (ryż dmuchany, płatki kukurydziane i produkty podobne) | 8 % + ez | ez |

19.06 | Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby | 7 % + ez | ez |

19.07 | Chleb, suchary okrętowe oraz pozostałe pospolite wyroby piekarnicze bez dodatku cukru, miodu, jaj, tłuszczów, sera lub owoców: | | |

A.Chleb chrupki | 9 % + ez z max 24 % + cdm | ez |

B.Mace | 6 % + ez z max 20 % + cdm | ez |

C.Chleb glutenowy dla diabetyków | 14 % + ez | ez |

D.Pozostałe | 14 % + ez | ez |

19.08 | Pieczywo cukiernicze, herbatniki (biskwity), ciasta i ciastka oraz pozostałe wyroby cukiernicze, również zawierające kakao w dowolnej proporcji: | | |

A.Piernik | 13 % + ez | ez |

B.Pozostałe | 13 % + ez z max 30 % + cdm lub 35 % + cdc | ez |

21.01 | Cykoria palona i inne palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty: | | |

A.Cykoria palona i inne palone namiastki kawy: | | |

II.Pozostałe | 8 % + ez | ez |

B.Ekstrakty, esencje i koncentraty produktów wymienionych w podpozycji A: | | |

II.Pozostałe | 14 % + ez | ez |

21.04 | Sosy, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne: | | |

B.Pozostałe | | |

Zawierające pomidory | 18 % | 10 % |

Niewymienione | 18 % | 6 % |

21.05 | Zupy i buliony, w postaci ciekłej, stałej lub sproszkowanej; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane | | |

A.Zupy i buliony, w postaci ciekłej, stałej lub sproszkowanej; złożone przetwory spożywcze homogenizowane: | | |

Zawierające pomidory | 18 % | 10 % |

Niewymienione | 18 % | 6 % |

21.06 | Drożdże (aktywne lub nieaktywne), gotowe proszki do pieczenia: | | |

A.Drożdże aktywne: | | |

II.Drożdże piekarnicze | 15 % + ez | ez |

B.Drożdże nieaktywne: | | |

I.W tabletkach, kostkach lub w podobnej formie, w bezpośrednich opakowaniach, o masie netto nieprzekraczającej 1 kg | 13 % | 4 % |

II.Pozostałe | 8 % | 4 % |

21.07 | Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | | |

A.Zboże w postaci ziarna lub płatków, wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane | 13 % + ez | ez |

B.Ravioli, makarony, spaghetti i produkty podobne, nienadziewane, gotowane; powyższe przetwory, nadziewane | 13 % + ez | ez |

C.Lody śmietankowe (z wyłączeniem proszku lodowego) i pozostałe lody | 13 % + ez | ez |

D.Przetworzony jogurt; przetworzone mleko w postaci proszku, stosowane jako odżywka dla dzieci albo do celów dietetycznych lub kulinarnych | 13 % + ez | ez |

E.Ser fondue | 13 % + ez max 35 JO za 100 kg wagi netto | Ez max 25 JO za 100 kg wagi netto |

F.Pozostałe: | | |

I.Niezawierające tłuszczu z mleka lub o zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 1,5 %: | | |

a)Niezawierające sacharozy lub o zawartości sacharozy w masie nieprzekraczającej 5 % (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza): | | |

ex 1.Niezawierające skrobi lub o zawartości skrobi w masie nieprzekraczającej 5 %: | | |

Hydrolizaty protein; autolizaty drożdży | 20 % | 6 % |

2.Zawierające w masie 5 % lub więcej skrobi | 13 % + ez | ez |

b)Zawierające w masie 5 % lub więcej, ale nie mniej niż 15 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) | 13 % + ez | ez |

c)Zawierające w masie 15 % lub więcej, ale nie mniej niż 30 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) | 13 % + ez | ez |

d)Zawierające w masie 30 % lub więcej, ale nie mniej niż 50 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) | 13 % + ez | ez |

e)Zawierające w masie 50 % lub więcej, ale nie mniej niż 85 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) | 13 % + ez | ez |

f)Zawierające w masie 85 % lub więcej skrobi (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) | 13 % + ez | ez |

II.Zawierające w masie 1,5 % lub więcej, ale nie mniej niż 6 % tłuszczu z mleka | 13 % + ez | ez |

III.Zawierające w masie 6 % lub więcej, ale nie mniej niż 12 % tłuszczu z mleka | 13 % + ez | ez |

IV.Zawierające w masie 12 % lub więcej, ale nie mniej niż 18 % tłuszczu z mleka | 13 % + ez | ez |

V.Zawierające w masie 18 % lub więcej, ale nie mniej niż 26 % tłuszczu z mleka | 13 % + ez | ez |

VI.Zawierające w masie 26 % lub więcej, ale nie mniej niż 45 % tłuszczu z mleka | | |

W bezpośrednich opakowaniach o masie netto poniżej 1 kg | 13 % + ez | ez |

Pozostałe | 13 % + ez | 6 % + ez |

VII.Zawierające w masie 45 % lub więcej, ale nie mniej niż 65 % tłuszczu z mleka | | |

W bezpośrednich opakowaniach o masie netto poniżej 1 kg | 13 % + ez | ez |

Pozostałe | 13 % + ez | 6 % + ez |

VIII.Zawierające w masie 65 % lub więcej, ale nie mniej niż 85 % tłuszczu z mleka | | |

W bezpośrednich opakowaniach o masie netto poniżej 1 kg | 13 % + ez | ez |

Pozostałe | 13 % + ez | 6 % + ez |

IX.Zawierające w masie 85 % lub więcej tłuszczu z mleka: | | |

W bezpośrednich opakowaniach o masie netto poniżej 1 kg | 13 % + ez | ez |

Pozostałe | 13 % + ez | 6 % + ez |

22.02 | Lemoniady aromatyzowane wody mineralne i wody gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycja nr 20.07: | | |

ex A.Niezawierające mleka lub tłuszczu z mleka: | | |

Zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany) | 15 % | 0 |

B.Pozostałe | 8 % + ez | ez |

22.03 | Piwo otrzymywane ze słodu | 24 % | 10 % |

22.06 | Wermuty i inne wina ze świeżych winogron przyprawione substancjami aromatycznymi: | | |

A.O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 18 % obj. lub mniej, w pojemnikach zawierających: | | |

I.2 litry lub mniej | 17 JO/hl | 0 |

II.Więcej niż 2 litry | 14 JO/hl | 0 |

B.O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18 % obj., ale nieprzekraczającej 22 % obj., w pojemnikach zawierających: | | |

I.2 litry lub mniej | 19 JO/hl | 0 |

II.Więcej niż 2 litry | 16 JO/hl | 0 |

C.O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22 % obj., w pojemnikach zawierających: | | |

I.2 litry lub mniej | 1,60 JO/%/hl + 10 JO/hl | 0 |

II.Więcej niż 2 litry | 1,60 JO/%/hl | 0 |

22.09 | Napoje alkoholowe (inne niż objęte pozycją nr 22.08), likiery i pozostałe napoje alkoholowe; złożone produkty alkoholowe (znane jako "ekstrakty skoncentrowane") do produkcji napojów: | | |

C.Napoje alkoholowe: | | |

ex V.Pozostałe: | | |

Zawierające jaja lub żółtko jaj i/lub cukier (sacharozę lub cukier inwertowany), w pojemnikach zawierających: | | |

a)2 litry lub mniej | 1,60 JO/%/hl + 10 JO/hl | 1 JO/%/hl + 6 JO/hl |

b)Więcej niż 2 litry | 1,60 JO/%/hl | 1 JO/%/hl |

29.04 | Alkohole acykliczne oraz ich nitrowane, nitrozowane, sulfonowane i chlorowcowane pochodne: | | |

C.Alkohole wielowodorotlenowe: | | |

II.Mannit | 12 % + ez | 8 % + ez |

III.Sorbit | | |

a)W roztworze wodnym: | | |

1.Zawierające w masie poniżej 2 % mannitu, w przeliczeniu na zawartość sorbitu | 12 % + ez | 6 % + ez |

2.Pozostałe | 9 % + ez | 6 % + ez |

b)Pozostałe: | | |

1.Zawierające w masie poniżej 2 % mannitu, w przeliczeniu na zawartość sorbitu | 12 % + ez | 6 % + ez |

2.Pozostałe | 9 % + ez | 6 % + ez |

29.10 | Acetale, półacetale oraz acetale i półacetale z tlenową grupą funkcyjną prostą lub złożoną oraz ich nitrowane, nitrozowane, sulfonowane i chlorowcowane pochodne: | | |

ex B.Pozostałe: | | |

Glukozyd metylowy | 14,4 % | 8 % |

29.14 | Kwasy monokarboksylowe ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich nitrowane, nitrozowane, sulfonowane i chlorowcowane pochodne: | | |

ex A.Nasycone acykliczne kwasy monokarboksylowe: | | |

Estry mannitu i estry sorbitu | 8,8 %-18,4 % | 8 % |

ex B.Nienasycone acykliczne kwasy monokarboksylowe: | | |

Estry mannitu i estry sorbitu | od 12 % do 13,6 % | 8 % |

29.15 | Kwasy polikarboksylowe ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy oraz ich nitrowane, nitrozowane, sulfonowane i chlorowcowane pochodne: | | |

A.Acykliczne kwasy polikarboksylowe: | | |

ex V.Pozostałe: | | |

Kwas itakonowy, jego sole i estry | 10,4 % | 0 |

29.16 | Kwasy karboksylowe z alkoholową, fenolową aldehydową lub katonową grupą funkcyjną oraz kwasy karboksylowe z tlenową grupą funkcyjną prostą lub złożoną, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy oraz ich nitrowane, nitrozowane, sulfonowane i chlorowcowane pochodne: | | |

A.Kwasy karboksylowe z alkoholową grupą funkcyjną: | | |

I.Kwas mlekowy, jego sole i estry | 13,6 % | 0 |

IV.Kwas cytrynowy, jego sole i estry: | | |

a)Kwas cytrynowy | 15,2 % | 0 |

b)Surowy wapń cytrynowy | 5,6 % | 0 |

c)Pozostałe | 16 % | 0 |

ex VIII.Pozostałe: | | |

Kwasy glicerynowe, glikolowe, sacharozy, izoglukozy i heptaglukozy oraz ich sole i estry | 12 % | 8 % |

29.35 | Związki heterocykliczne, kwasy nukleinowe: | | |

ex Q.Pozostałe: | | |

Bezwodny mannit i związki sorbitu, z wyłączeniem maltolu i izomaltolu | 10,4 % | 8 % |

29.43 | Cukry chemiczne czyste, z wyjątkiem sacharozy, glukozy i laktozy, etery cukrów, estry cukrów i ich sole pozostałe niż objęte pozycjami nr 29.39, 29.41 i 29.42: | | |

B.Pozostałe | 20 % | 8 % |

29.44 | Antybiotyki: | | |

A.Penicylina | 16,8 % | 0 |

35.01 | Kazeina, kazeiniany oraz pozostałe pochodne kazeiny, kleje kazeinowe: | | |

A.Kazeina: | | |

I.Do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych [1] | 2 % | 0 |

II.Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów żywnościowych lub paszy [1]: | | |

Zawierające w masie 50 % lub więcej wody | 5 % | 0 |

Pozostałe | 5 % | 3 % |

III.Pozostałe | 14 % | 12 % |

B.Kleje kazeinowe | 13 % | 11 % |

C.Pozostałe | 10 % | 8 % |

35.05 | Dekstryny i kleje dekstrynowe, skrobie rozpuszczalne lub palone, kleje skrobiowe: | | |

A.Dekstryny; rozpuszczalne lub palone skrobia | 14 % + ez | ez |

B.Kleje z dekstryny lub ze skrobi | 13 % + ez z max 18 % | ez |

35.06 | Gotowe kleje gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty przygotowane do użycia jako kleje, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 1 kg: | | |

A.Gotowe kleje, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | | |

ex II.Pozostałe kleje: | | |

Na bazie emulsji krzemianu sodowego | 12,8 % | 0 |

ex B.Produkty przygotowane do użycia jako kleje, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 1 kg: | | |

Na bazie emulsji krzemianu sodowego | 15,2 % | 0 |

38.12 | Gotowe polewy, gotowe klejonki i gotowe zaprawy w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych: | | |

A.Gotowe polewy, gotowe klejonki: | | |

I.Na bazie substancji skrobiowych | 13 % + ez z max 20 % | ez |

38.19 | Produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (w tym składające się z mieszanek produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; odpady produktów przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | | |

Q.Odlewnicze spoiwo rdzeniowe na bazie żywic syntetycznych | 12,8 % | 8 % |

ex T.Pozostałe: | | |

Produkty z sorbitu krakowanego | 14,4 % | 8 % |

39.02 | Produkty polimeryzacji i kopolimeryzacji (na przykład polietylen, politetra-haloetyleny, poliizobutylen, polistyren, polichlorek winylu, polioctan winylu, chlorooctan poliwinylu i inne pochodne poliwinylu, pochodne poliakrylowe i polimetakrylanowe, żywice kumarynowo-indenowe): | | |

ex C.Pozostałe: | | |

Spoiwa na bazie emulsji żywicznej | 12 %-8,4 % | 0 |

39.06 | Pozostałe polimery wielkocząstkowe, żywice sztuczne i tworzywa sztuczne, łącznie z kwasem alginowym, jego solami i estrami, linoksyn | | |

ex B.Pozostałe: | | |

Dekstran | 16 % | 6 % |

Niewymienione, z wyłączeniem linoksyn | 16 % | 8 % |

Uwaga:

Skróty ez, cdc, cdm znajdujące się w niniejszym wykazie oznaczają "element zmienny", "cło dodatkowe na cukier", "cło dodatkowe na mąkę".

[1] Wpis pod niniejszą podpozycją podlega warunkom ustalonym przez właściwe władze.

--------------------------------------------------

TABELA II

NORWEGIA

Numer pozycji Norweskiej Taryfy Celnej | Wyszczególnienie | Stawki podstawowe (korony norweskie za kg) | Stawka stosowana w dniu 1 lipca 1977 roku |

15.10 | Kwasy tłuszczowe, kwaśne oleje z rafinacji, alkohole tłuszczowe: | | |

ex C.Pozostałe: | | |

Kwasy tłuszczowe uzyskane z drzewa sosnowego, o zawartości kwasu tłuszczowego w masie 90 % lub większej | 0,16 | 0 |

17.04 | Wyroby cukiernicze, niezawierające kakao: | | |

A.Lukrecja | 2,00 | 0 [1] |

B.Pozostałe | 1,00 | 0 [1] |

18.06 | Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao: | | |

A.Czekolada; proszek kakaowy, słodzony; lody śmietankowe; proszki lodowe i proszek śmietany stołowej: | | |

Proszek kakaowy, słodzony | 1,00 | 0 |

Czekolada; lody śmietankowe; proszki lodowe i proszek śmietany stołowej | 1,00 | 0 [1] |

Lody śmietankowe | 15 % z max 0,90 koron norweskich za kg | 0,90 |

B.Pozostałe | 0,50 | 0 [1] |

19.01 | Ekstrakt słodowy | 0,40 | 0 |

19.02 | Ekstrakt słodowy, przetwory z mąki, mączki, skrobi, lub ekstraktu słodowego, typu używanego jako żywność dla dzieci lub do celów dietetycznych lub kulinarnych, zawierające w masie nieprzekraczającej 50 % kakao: | | |

Mieszanki tortowe w opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 2 kg | 0,80 | 0 [1] |

Pozostałe | 0,80 | 0,50 [1] |

19.03 | Makarony, spaghetti i produkty podobne | 0,40 | 0,20 [1] |

19.04 | Tapioka i sago, namiastki tapioki i sago, otrzymywane ze skrobi ziemniaczanej lub innych skrobi | 0,60 | 0,20 [1] |

19.05 | Przetwory spożywcze otrzymywane przez spęcznianie i prażenie zbóż oraz produktów zbożowych (ryż dmuchany, płatki kukurydziane i produkty podobne) | 0,40 | 0 |

19.06 | Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i wyroby podobne | 1,60 | 0 |

19.07 | Chleb, suchary okrętowe oraz pozostałe pospolite wyroby piekarnicze bez dodatku cukru, miodu, jaj, tłuszczów, sera lub owoców: | | |

"Knekkebrød" | 20 % | 10 % [1] |

"Flatbrød" | | |

Zawierające pszenice | 0,80 | 0 |

Pozostałe | 0,20 | 0 |

Suchary okrętowe, drobna bułka tarta i sucharki: | | |

Zawierające pszenice | 0,80 | 0 |

Pozostałe | 0,20 | 0 |

Pozostałe: | | |

Zawierające pszenice | 0,80 | 0,50 [1] |

Pozostałe | 0,20 | 0 |

19.08 | Pieczywo cukiernicze, herbatniki (biskwity), ciasta i ciastka oraz pozostałe wyroby cukiernicze, również zawierające kakao w dowolnej proporcji: | 2,00 | 0 [1] |

21.01 | Cykoria palona i inne palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty | wolne | wolne |

21.04 | Sosy, złożone przyprawy i złożone przyprawy korzenne | 18 % + ez max 1,50 Koron norweskich za kg | ez [1] |

21.05 | Zupy i buliony, w postaci płynnej, stałej lub sproszkowanej; złożone przetwory spożywcze homogenizowane: | | |

B.Zupy i buliony w postaci płynnej, stałej lub sproszkowanej | | |

1.W szczelnych opakowaniach: | | |

a)Bulion mięsny | 8 % + ez z max 0,70 Koron norweskich za kg | ez [1] |

b)Zupy i buliony jarzynowe, niezawierające mięsa lub ekstraktu | 8 % + ez z max 0,35 Koron norweskich za kg | ez [1] |

c)Pozostałe | 8 % + ez | ez [1] |

2.W pozostałych pojemnikach: | | |

a)Zawierające mięso lub ekstrakt mięsa | 8 % + ez | Ez [1] |

b)Pozostałe | 8 % + ez | ez [1] |

21.06 | Drożdże naturalne (aktywne lub nieaktywne), gotowe proszki do pieczenia | | |

ex A.Drożdże naturalne: | | |

1.Drożdże winiarskie | 1,20 | 0 |

2.Drożdże do karmienia zwierząt | wolne | wolne |

3.Pozostałe, z wyjątkiem drożdży prasowanych | 30 % | 0 |

21.07 | Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | |

A.Półprodukty przeznaczone do produkcji produktów objętych pozycją nr 19.05 | 0,20 | 0 |

B.Cukierki i guma do żucia, niezawierające cukru | 1,00 | 0 [1] |

C.1.Złożone produkty bezalkoholowe (znane jako "ekstrakty skoncentrowane") do produkcji napojów: | | |

a)Skoncentrowane ekstrakty soku jabłkowego i czarnej porzeczki | 15 % | 10 % [1] |

b)Pozostałe | 15 % | 0 |

2.Kukurydza konserwowana i pozostała kukurydza preparowana | 15 % | 0 |

D.Pozostałe | | |

1.Lody śmietankowe, lody śmietankowe w proszku i śmietana stołowa w proszku: | | |

a)Lody śmietankowe zawierające substancje tłuszczowe | 30 % z max 1,70 koron norweskich za kg | 1,70 koron norweskich za kg |

b)Pozostałe | 30 % | 0 [1] |

2.Delikatny tłuszcz; substancje tłuszczowe i produkty podobne używane przez piekarzy i cukierników: | | |

a)Z zawartością substancji tłuszczowych w nieprzekraczającą 10 % | 30 % | 0 [1] |

b)Z zawartością substancji tłuszczowych w masie 10 % lub więcej | 30 % | 25 % [1] |

3.Jogurt, aromatyzowany lub z dodatkiem owoców | 30 % z max 1,70 koron norweskich za kg | 1,70 koron norweskich za kg |

4.Ryż drobny i podobne | 30 % | 0 |

5.Ciasto kawowe; ravioli, makarony, spaghetti i produkty podobne, gotowane | 30 % | 0 |

6.Pozostałe | 30 % | 0 [1] |

22.02 | Lemoniada, aromatyzowane wody mineralne i aromatyzowane wody gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objęte pozycją nr 20.07: | 1,00 | 0 [1] |

22.03 | Piwo otrzymywane ze słodu: | | |

A.W butelkach lub innych pojemnikach szklanych | 2,00 koron norweskich za litr | 0 |

B.W pozostałych pojemnikach | 1,80 | 0 |

22.06 | Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron, przyprawiane substancjami aromatycznymi | wolne | wolne |

ex 22.09 | Alkohol etylowy, niedenaturowany, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 %; likiery i pozostałe napoje alkoholowe, złożone produkty alkoholowe (znane jako "ekstrakty skoncentrowane") do produkcji napojów: | | |

Napoje alkoholowe zawierające jaja lub żółtko jaj i/lub cukier (sacharozę lub cukier inwertowany) | wolne | wolne |

29.04 | Alkohole acykliczne oraz ich nitrowane, nitrozowane, sulfonowane i chlorowcowane pochodne: | | |

ex C.Pozostałe: | | |

Mannit i sorbit | 15 % | 0 |

ex 29.10 | Acetale, półacetale oraz acetale i półacetale z tlenową grupą funkcyjną prostą lub złożoną oraz ich nitrowane, nitrozowane, sulfonowane i chlorowcowane pochodne: | | |

Glukozyd metylowy | 15 % | 0 |

ex 29.14 | Kwasy monokarboksylowe ich bezwodniki halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich nitrowane, nitrozowane, sulfonowane i chlorowcowane pochodne | | |

Estry mannitu i sorbitu | 24 % | 0 |

29.15 | Kwasy polikarboksylowe ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy oraz ich nitrowane, nitrozowane, sulfonowane i chlorowcowane pochodne: | | |

ex A.Kwas itakonowy i jego sole | wolne | wolne |

ex B.Estry kwas itakonowego | 24 % | 0 |

ex 29.16 | Kwasy karboksylowe z alkoholową, fenolową, aldehydową lub katonową grupą funkcyjną oraz kwasy karboksylowe z tlenową grupą funkcyjną prostą lub złożoną, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy oraz ich nitrowane, nitrozowane, sulfonowane i chlorowcowane pochodne: | | |

i)Kwas mlekowy, kwas cytrynowy, kwas glicerynowy, kwas glikolowy, kwas cukrowy, kwas izoglukozowy i kwas heptaglukozowy oraz ich sole | wolne | wolne |

ii)Estry kwasu mlekowego, kwasu cytrynowego, kwasu glicerynowego, kwasu glikolowego, kwasu cukrowego, kwasu izoglukozowy i kwasu heptaglukozowy | 15 % | 0 |

ex 29.35 | Związki heterocykliczne, kwasy nukleinowe: | | |

Bezwodniki mannitu i sorbitu, z wyjątkiem maltolu i izomaltolu | 15 % | 0 |

ex 29.43 | Cukry chemiczne czyste, z wyjątkiem sacharozy, glukozy i laktozy, etery cukrów, estry cukrów i ich sole pozostałe niż objęte pozycjami nr 29.39,29.41 i 29.42: | | |

Inne niż ramnoza, rafinoza i mannoza | 0,10 | 0 |

ex 29.44 | Antybiotyki: | | |

Penicylina i jej sole i pozostałe pochodne | wolne | wolne |

35.01 | Kazeina, kazeiniany oraz pozostałe pochodne kazeiny, kleje kazeinowe: | | |

A.Kazeina | 1,50 | 0 [1] |

B.Kleje kazeinowe | 25 % | 0 [1] |

C.Pozostałe | 15 % | 0 [1] |

35.05 | Dekstryny i kleje dekstrynowe, skrobie rozpuszczalne lub palone, kleje skrobiowe: | | |

A.Skrobia rozpuszczalna i palona: | | |

1.Z ziemniaków: | | |

a)Do użytku w spożywczym przemyśle przetwórczym i w gospodarstwach domowych | 0,51 + ez z max 0,51 koron norweskich za kg | 0,17 + ez [2] |

b)Pozostałe | 0,51 | 0 |

2.Pozostałe | 0,51 | 0 |

B.Pozostałe | 0,51 | 0 |

ex 35.06 | Gotowe kleje, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty przygotowane do użycia jako kleje, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 1 kg: | | |

Emulsja na bazie krzemianu sodu | 12,5 % | 0 |

ex 38.12 | Gotowe polewy, gotowe klejonki i gotowe zaprawy w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych: | | |

Na bazie skrobi | 0,51 | 0 [1] |

ex 38.19 | Produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (w tym składające się z mieszanek produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; odpady produktów przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | | |

Odlewnicze spoiwo rdzeniowe na bazie żywic syntetycznych | 0,10 | 0 |

Produkty z sorbitu krakowanego | 15 % | 0 |

ex 39.02 | Produkty polimeryzacji i kopolimeryzacji (na przykład polietylen, politetra-haloetyleny, poliizobutylen, polistyren, polichlorek winylu, polioctan winylu, chlorooctan poliwinylu i inne pochodne poliwinylu, pochodne poliakrylowe i polimetakrylanowe, żywice kumaronowo-indenowe): | | |

Spoiwa na bazie emulsji żywicznej | 10–20 % | 0 |

ex 39.06 | Pozostałe polimery wielkocząstkowe, żywice sztuczne i tworzywa sztuczne, łącznie z kwasem alginowym, jego solami i estrami, linoksyn | | |

Pozostałe polimery wielkocząstkowe, żywice sztuczne i tworzywa sztuczne, ich sole i estry, z wyjątkiem kwasu alginowego i jego solami i estrami | 15 % | 0 |

Uwaga:

Skrót ez, cdc, cdm znajdujące się w niniejszym wykazie oznaczają "element zmienny", "cło dodatkowe na cukier", "cło dodatkowe na mąkę".

[1] Norwegia zastrzega sobie prawo wyboru systemu stosowanego w celu uwzględnienia różnic w cenach podstawowych produktów rolnych.

[2] Jako wyjątek od postanowień artykułu 2 ustęp 1 i 2 protokołu 2 Wspólny Komitet podejmuje decyzję, jak wdrożyć obniżki niniejszej pozycji oraz datę pierwszej obniżki.

--------------------------------------------------

Protokół nr 3

dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej

TYTUŁ I

Definicja pojęcia "produkty pochodzące"

Artykuł 1

Do celów wykonania Umowy i bez uszczerbku dla postanowień artykułów 2 i 3 niniejszego protokołu, następujące produkty są uważane za:

1. produkty pochodzące ze Wspólnoty:

a) produkty całkowicie uzyskane we Wspólnocie;

b) produkty uzyskane we Wspólnocie, do wytworzenia których używane są produkty inne niż te, określone w literze a), pod warunkiem że wspomniane produkty zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu artykułu 5. Warunek ten nie ma jednakże zastosowania do produktów, które w rozumieniu niniejszego protokołu pochodzą z Norwegii;

2. produkty pochodzące z Norwegii:

a) produkty całkowicie uzyskane w Norwegii;

b) produkty uzyskane w Norwegii, do wytworzenia których używane są produkty inne niż te, określone w literze a), pod warunkiem że wspomniane produkty zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu artykułu 5. Warunek ten nie ma jednakże zastosowania do produktów, które w rozumieniu niniejszego protokołu pochodzą ze Wspólnoty.

Produkty z wykazu C są tymczasowo wyłączone z zakresu niniejszego protokołu.

Artykuł 2

1. W zakresie, w którym handel między Wspólnotą a Austrią, Finlandią, Portugalią, Szwecją i Szwajcarią oraz między Norwegią i wymienionymi sześcioma krajami, jak również między każdym z tych krajów, jest regulowany porozumieniem zawierającym zasady identyczne jak w niniejszym protokole, następujące produkty są również uważane za:

A. produkty pochodzące ze Wspólnoty: produkty, określone w artykule 1 ustęp 1, które po wywiezieniu ze Wspólnoty nie zostały poddane obróbce lub przetworzeniu w którymkolwiek z tych sześciu krajów lub zostały poddane obróbce lub przetworzeniu niewystarczającym do tego, żeby nadać im status produktów pochodzący z jednego z tych krajów na mocy postanowień odpowiadających postanowieniom artykułu 1 ustęp 1 litera b) lub ustęp 2 litera b) niniejszego protokołu, zawartych w wyżej wymienionych porozumieniach, pod warunkiem że:

a) w trakcie obróbki lub przetworzenia zostają użyte jedynie produkty pochodzące z jednego z tych sześciu krajów, ze Wspólnoty lub z Norwegii;

b) w przypadku gdy normy procentowe zawarte w wykazach A lub B, określonych w artykule 5, ograniczają proporcje wartości produktów niepochodzących, które mogą być włączone w pewnych okolicznościach, wartość dodana została nabyta w każdym z tych krajów zgodnie z normami procentowymi i z pozostałymi normami zawartymi we wspomnianych wykazach, bez jakiejkolwiek możliwości kumulacji z jednego kraju do drugiego;

B. produkty pochodzące z Norwegii: produkty, określone w artykule 1 ustęp 2, które po wywiezieniu z Norwegii nie zostały poddane obróbce lub przetworzeniu w którymkolwiek z tych sześciu państw, lub zostały poddane obróbce lub przetworzeniu niewystarczającym do tego, żeby nadać im status produktów pochodzący z jednego z tych krajów na mocy postanowień odpowiadających postanowieniom artykułu 1 ustęp 1 litera b) lub ustęp 2 litera b) niniejszego protokołu, zawartych w wyżej wymienionych porozumieniach, pod warunkiem że:

a) w trakcie obróbki lub przetworzenia zostaną użyte jedynie produkty pochodzące z jednego z tych sześciu krajów, ze Wspólnoty lub z Norwegii;

b) w przypadku gdy normy procentowe zawarte w wykazach A lub B, określonych w artykule 5, ograniczają proporcje wartości produktów niepochodzących, które mogą być włączone w pewnych okolicznościach, wartość dodana została nabyta w każdym z tych krajów zgodnie z normami procentowymi i z pozostałymi normami zawartymi we wspomnianych wykazach, bez jakiejkolwiek możliwości kumulacji z jednego kraju do drugiego.

2. Do celów wykonania ustępu 1 punkt A litera a) i punkt B litera a) fakt, że produkty inne niż w nim określone użyte są w proporcji nieprzekraczającej w ogólnej wartości 5 % wartości produktu otrzymanego i przywiezionego do Norwegii lub Wspólnoty, nie wpływa na ustalenie pochodzenia przywożonych produktów, zakładając, że nie spowodowały one dla produktów wywiezionych ze Wspólnoty lub Norwegii utraty nadanego im tam statusu produktów pochodzących ze Wspólnoty lub z Norwegii, jeżeli zostały one tam włączone.

3. W przypadkach określonych w ustępie 1 punkt A litera b) i punkt B litera b) i ustęp 2 żaden produkt niepochodzący nie może być włączony, jeżeli przechodzi tylko obróbkę lub przetworzenie przewidziane w artykule 5 ustęp 3.

Artykuł 3

Nie naruszając postanowień artykułu 2 i oraz pod warunkiem że wszystkie warunki w nim ustanowione są mimo tego spełnione, produkty uzyskane nie są już uważane za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Norwegii, chyba że wartość produktów poddanych obróbce lub przetworzonych pochodzących odpowiednio ze Wspólnoty lub z Norwegii stanowi największy procent wartości uzyskanych produktów. Jeżeli tak nie jest, to te ostatnie produkty są uważane za pochodzące z kraju, w którym nabyta wartość dodana stanowi najwyższy procent ich wartości.

Artykuł 4

W rozumieniu artykułu 1 ustęp 1 litera a) i ustęp 2 litera a) następujące produkty są uważane za całkowicie uzyskane we Wspólnocie albo w Norwegii:

a) produkty mineralne wydobyte z ich ziemi lub z ich dna morskiego;

b) produkty roślinne tam zebrane;

c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane;

d) produkty pochodzące z żywych zwierząt tam wyhodowanych;

e) produkty uzyskane przez polowanie lub połowy tam przeprowadzone;

f) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza przez ich statki;

g) produkty wytworzone na pokładzie ich statków przetwórni wyłącznie z produktów wymienionych w literze f);

h) używane artykuły tam zebrane, nadające się tylko do odzysku surowców;

i) odpady i złom powstający w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej;

j) towary tam wytworzone wyłącznie z produktów wymienionych w literach a)–i).

Artykuł 5

1. Do celów wykonania artykułu 1 ustęp 1 litera b) i ustęp 2 litera b) za wystarczającą obróbkę lub przetworzenie uważa się następujące czynności:

a) obróbka lub przetworzenie, w wyniku których uzyskane towary otrzymują w pozycji taryfowej inną klasyfikację niż ta obejmująca każdy z produktów obrobionych lub przetworzonych, jednakże z wyjątkiem obróbki lub przetworzenia wymienionych w wykazie A, w przypadku gdy specjalne postanowienia mają zastosowanie do tego wykazu;

b) obróbka lub przetworzenie wymienione w wykazie B.

"Sekcje", "działy" i "pozycje taryfy" oznaczają sekcje, działy i pozycje taryfy w Brukselskiej Nomenklaturze Klasyfikacji Towarów w Taryfach Celnych.

2. W przypadku gdy norma procentowa dla danego uzyskanego produktu ogranicza, w wykazie A i w wykazie B, wartość materiału i części, które mogą być użyte, całkowita wartość tych materiałów i części, również jeżeli w trakcie obróbki, przetworzenia lub montażu zmienią one pozycję taryfową w granicach i na warunkach określonych w każdej z tych dwóch wykazów, nie może przekroczyć, w powiązaniu z wartością uzyskanego produktu, wartości odpowiadającej albo stawce wspólnotowej, jeżeli stawki są identyczne w obu wykazach, albo wyższej z nich dwóch, jeżeli są one różne.

3. W celu wykonania artykułu 1 ustęp 1 litera b) i ustęp 2 litera b) następujące operacje są uważane za niewystarczającą obróbkę lub przetworzenie dla uzyskania statusu produktów pochodzących, niezależnie od tego, czy następuje zmiana pozycji taryfowej:

a) czynności zapewniające zachowanie produktów w dobrym stanie podczas transportu i magazynowania (wietrzenie, rozkładanie, suszenie, chłodzenie, umieszczanie w roztworze soli, dwutlenku siarki lub w innych roztworach wodnych, usuwanie uszkodzonych części i podobne działania);

b) proste czynności polegające na usuwaniu kurzu, przesiewaniu lub sortowaniu, segregowaniu, klasyfikowaniu, dobieraniu (łącznie z kompletowaniem zestawów towarów), myciu, malowaniu, rozcinaniu;

c) i) zmiany opakowania oraz rozdzielanie i łączenie przesyłek;

ii) zwykłe umieszczanie w butelkach, kolbach, workach, skrzynkach, pudełkach, umocowanie na kartach lub planszach itp. oraz wszystkie inne proste czynności związane z pakowaniem;

d) umieszczanie znaków, etykiet i innych podobnych wyróżniających oznakowań na towarach lub na ich opakowaniach;

e) proste mieszanie produktów, również różnych rodzajów, gdzie jeden lub więcej składników mieszaniny nie spełnia warunków ustanowionych w niniejszym protokole, umożliwiających uznanie ich za pochodzące ze Wspólnoty lub z Norwegii;

f) prosty montaż części dla uzyskania kompletnego wyrobu;

g) połączenie dwóch lub więcej czynności wymienionych w literach a)–f);

h) ubój zwierząt.

Artykuł 6

1. W przypadku gdy wykazy A i B, określone w artykule 5, przewidują, że towary uzyskane we Wspólnocie lub w Norwegii są uważane za pochodzące z tych krajów jedynie jeżeli wartość produktów poddawanych obróbce lub przetworzeniu nie przekroczy danego procentu wartości towarów uzyskanych, rozważana wartość dla ustalenia tego procentu wartości wynosi:

- z jednej strony,

w odniesieniu do produktów, których przywóz może być udowodniony: ich wartość celna w czasie przywozu;

w odniesieniu do produktów o nieustalonym pochodzeniu: najwcześniejsza dająca się ustalić cena zapłacona za te produkty na terytorium Umawiającej się Strony, w której ma miejsce produkcja,

- i z drugiej strony,

cena loco zakład towarów uzyskanych, pomniejszona o podatki wewnętrzne zwrócone lub zwracane przy wywozie.

Niniejszy artykuł stosuje się także w celu wykonania artykułów 2 i 3.

2. W przypadku gdy artykuły 2 i 3 mają zastosowanie, określenie "nabyta wartość dodana" należy rozumieć jako różnicę między ceną loco zakład towarów uzyskanych pomniejszoną o podatki wewnętrzne zwrócone lub zwracane przy wywozie z danego kraju albo ze Wspólnoty a wartością celną wszystkich produktów przywiezionych i poddanych obróbce lub przetworzeniu w tym kraju lub we Wspólnocie.

Artykuł 7

Towary pochodzące z Norwegii lub ze Wspólnoty i tworzące jeden ładunek, który nie jest rozdzielony, mogą być transportowane przez terytorium inne niż terytorium Wspólnoty, Norwegii, Austrii, Finlandii, Islandii, Portugalii, Szwecji lub Szwajcarii, i, w razie zaistnienia potrzeby, przeładowywane lub czasowo magazynowane na tym terytoriom, pod warunkiem że przejazd przez takie terytorium jest usprawiedliwiony z powodów geograficznych, że takie towary pozostawały pod nadzorem organów celnych na terytorium kraju tranzytu lub magazynowania oraz że do tych krajów nie zostały wwiezione w celach komercyjnych lub nie zostały dostarczone tam do użytku domowego, a także nie zostały poddane czynnościom innym niż rozładunek, przeładunek lub jakimkolwiek innym działaniom niezbędnym do utrzymania ich w dobrym stanie.

TYTUŁ II

Porozumienia o współpracy administracyjnej

Artykuł 8

1. Produkty pochodzące, w rozumieniu artykułu 1 niniejszego protokołu, przy przywozie do Wspólnoty lub do Norwegii korzystają z postanowień Umowy po przedstawieniu świadectwa przewozowego A.N.1, którego wzór ustalony jest w załączniku V do niniejszego protokołu, wydanego przez organy celne Norwegii lub Państw Członkowskich Wspólnoty.

2. W przypadku stosowania artykułu 2 i, w stosowanych przypadkach, artykułu 3, stosuje się świadectwa przewozowe A.W.1, których wzór ustalony jest w załączniku VI do niniejszego protokołu. Są one wystawiane przez organy celne każdego zainteresowanego kraju w przypadku gdy towary są albo przetrzymywane przed ich ponownym wywozem w tym samym kraju albo poddane obróbce lub przetworzeniu określonych w artykule 2, po przedstawieniu uprzednio wystawionych świadectw przewozowych.

3. W celu spełnienia wymaganych przez organy celne warunków przechowywania towarów na terytoriom każdego z zainteresowanych krajów w przypadkach, gdy nie były one składowane w składzie wolnocłowym i mają być ponownie wywożone w tym samym kraju, świadectwa przewozowe uprzednio wystawione i przedstawione przy przywozie towarów zostają, na żądanie posiadacza towarów, należycie potwierdzone przez wspomniane organy, w czasie przywozu i następnie co sześć miesięcy.

4. Władze celne Norwegii i Państwa Członkowskiego Wspólnoty są upoważnione do wydawania świadectw przewozowych wymienionych w porozumieniach określonych w artykule 2, na warunkach ustanowionych w tych porozumieniach, pod warunkiem że towary objęte świadectwem znajdują się na terytorium Norwegii lub Wspólnoty. Wzór świadectwa przedstawiony jest w załączniku VI do niniejszego protokołu.

5. W przypadku gdy termin "świadectwo przewozowe" lub "świadectwa przewozowe" używany jest w niniejszym protokole i nie precyzuje się, czy dane świadectwo czy świadectwa są zgodne ze wzorem określonym w ustępie 1 lub też w ustępie 2, odpowiednie postanowienia stosuje się jednakowo do obu typów świadectw.

Artykuł 9

Świadectwo przewozowe jest wydawane tylko na pisemny wniosek eksportera, w wymaganej w tym celu formie.

Artykuł 10

1. Świadectwo przewozowe jest wydawane przez organy celne państwa wywozu, jeżeli towary, których ono dotyczy, są wywożone. Zostaje on udostępniony eksporterowi, gdy tylko faktyczny wywóz zostanie dokonany lub zapewniony.

W wyjątkowych okolicznościach świadectwo przewozowe może być także wydawane po wywozie towarów, których dotyczy, jeśli nie zostało ono wystawiane w czasie wywozu w wyniku błędu, niezamierzonego zaniedbania lub szczególnych okoliczności. W takim przypadku świadectwo zostaje opatrzone specjalnym odniesieniem co do warunków, w jakich zostało wydane.

Świadectwo przewozowe może być wydane tylko w przypadku, gdy może służyć jako dowód z dokumentów potrzebny celem zastosowania preferencyjnego traktowania przewidzianego w Umowie.

2. Świadectwo przewozowe wydawane na warunkach ustanowionych w artykule 8 ustęp 2 lub ustęp 4 musi być opatrzone odniesieniem do świadectwa lub świadectw przewozowych wystawionych wcześniej, po przedstawieniu których jest ono wydawane.

3. Wnioski o wydanie świadectw przewozowych i świadectw określonych w ustępie 2, po przedstawieniu których nowe świadectwa są wydawane, muszą być przechowywane co najmniej przez dwa lata przez organy celne kraju wywozu.

Artykuł 11

1. Świadectwo przewozowe musi być przedłożone w ciągu czterech miesięcy od daty wydania przez organy celne państwa wywozu w urzędzie celnym państwa przywozu, w którym produkty zostały zgłoszone do odprawy celnej.

2. Świadectwo przewozowe, które jest przedstawiane organom celnym państwa przywozu po końcowej dacie przedłożenia określonej w ustępie 1, może być przyjęte w celu zastosowania preferencyjnego traktowania wtedy, gdy nieprzedłożenie świadectwa przed ustaloną datą końcową jest spowodowane przez siłę wyższą lub wyjątkowe okoliczności.

W innych przypadkach opóźnionego przedłożenia organy celne państwa przywozu mogą przyjąć świadectwa wtedy, gdy produkty zostały im przedłożone przed upływem wspomnianej daty końcowej.

3. Świadectwa przewozowe, również potwierdzone na warunkach ustanowionych w artykule 8 ustęp 3, zostają zabezpieczone przez organy celne państwa przywozu zgodnie z obowiązującymi w tym kraju zasadami.

Artykuł 12

Świadectwa przewozowe są wystawiane we właściwej formie, których wzory przedstawiono w załącznikach V i VI do niniejszego protokołu, w jednym z języków, w jakich zawarto Umowę, i zgodnie z postanowieniami prawa obowiązującego w państwie wywozu. Jeżeli są one wypełniane ręcznie, są one wypisane tuszem i drukowanymi literami.

Każde świadectwo ma wymiary 210 x 297 mm. Papier używany na świadectwo musi być biały, formatu nadającego się do pisania, nie może zawierać ścieru drzewnego i musi ważyć niemniej niż 25 gramów na metr kwadratowy. Ma on wydrukowany w tle zielony wzór giloszujący powodujący, że każde sfałszowanie metodą mechaniczną lub chemiczną staje się widoczne.

Państwa Członkowskie Wspólnoty i Norwegia mogą zastrzec dla siebie prawo do drukowania świadectw we własnym zakresie lub mogą korzystać ze świadectw drukowanych przez zatwierdzone drukarnie. W ostatnim przypadku każde świadectwo musi zawierać informację o takim zatwierdzeniu. Każde świadectwo musi nosić nazwę i adres drukarni lub znak, za pomocą którego drukarnia może być zidentyfikowana. Musi ono także być opatrzone numerem seryjnym, drukowanym lub nie, za pomocą którego może być zidentyfikowane.

Artykuł 13

Świadectwa przewozowe są przedkładane organom celnym państwa przywozu zgodnie z procedurami ustanowionymi przez to państwo. Wspomniane władze mogą żądać tłumaczenia świadectwa. Mogą one także żądać, żeby do przywozowej deklaracji celnej było załączone oświadczenie przywożącego, że produkty spełniają warunki wymagane dla stosowania Umowy.

Artykuł 14

1. Wspólnota i Norwegia dopuszczają towary przesyłane jako małe paczki do osób prywatnych lub będące częścią bagażu podróżnego jako produkty pochodzące bez żądania sporządzenia świadectwa przewozowego, pod warunkiem że produkty te nie są przywożone w celach handlowych i zostały zadeklarowane jako spełniające warunki wymagane do zastosowania Umowy i w przypadku gdy nie ma wątpliwości co do prawdziwości takiego oświadczenia.

2. Przywóz, który jest okazjonalny i dotyczy jedynie towarów przeznaczonych do osobistego użytku odbiorców, podróżnych lub ich rodzin, jeżeli ich rodzaj i ilość nie świadczą o ich handlowym przeznaczeniu, nie jest uważany za przywóz w celach handlowych. Poza tym łączna wartość tych towarów nie może przekraczać 60 jednostek rozliczeniowych w przypadku małych paczek lub 200 jednostek rozliczeniowych w przypadku zawartości osobistego bagażu podróżnego.

3. Jednostka rozliczeniowa (UA) ma wartość 0,88867088 gramów czystego złota. W przypadku zmiany wartości jednostki rozliczeniowej Umawiające się Strony kontaktują się z pozostałymi Stronami w ramach Wspólnego Komitetu celem zmiany wartości w stosunku do złota.

Artykuł 15

1. Towary wysyłane ze Wspólnoty lub z Norwegii na wystawę w kraju innym niż te wymienione w artykule 2 i sprzedane po wystawie w celu przywiezienia do Norwegii lub do Wspólnoty korzystają przy przywozie z postanowień Umowy, pod warunkiem że towary te spełniają wymagania niniejszego protokołu, co pozwala uznać je za pochodzące ze Wspólnoty lub z Norwegii i pod warunkiem że zgodnie z wymogami organów celnych wykazane jest, że:

a) eksporter wysłał te produkty ze Wspólnoty lub z Norwegii do kraju, w którym wystawa się odbywa, i tam je wystawił;

b) towary zostały sprzedane lub rozdysponowane w inny sposób przez tego eksportera dla osoby w Norwegii lub we Wspólnocie;

c) towary zostały wysłane w czasie trwania wystawy lub natychmiast po niej do Norwegii lub do Wspólnoty w takim stanie, w jakim były wysłane na wystawę;

d) towary nie były, od czasu wysłania na wystawę, używane do innych celów niż zademonstrowanie na wystawie.

2. Świadectwo przewozowe musi być okazane organom celnym w normalny sposób. Musi być w nim podana nazwa i adres wystawy. W razie potrzeby mogą być wymagane dodatkowe dokumenty potwierdzające rodzaj towarów i warunki, na jakich zostały one wystawione.

3. Ustęp l stosuje się do każdej handlowej, przemysłowej, rolniczej lub rzemieślniczej wystawy, targów lub podobnego pokazu publicznego, jaki jest organizowany nie do celów prywatnych w sklepach lub pomieszczeniach firm w celu sprzedania zagranicznych towarów, podczas których towary pozostają pod dozorem celnym.

Artykuł 16

W celu zapewnienia właściwego stosowania postanowień niniejszego tytułu Państwa Członkowskie Wspólnoty i Norwegia pomagają sobie wzajemnie, za pośrednictwem swoich administracji celnych, w sprawdzaniu autentyczności i rzetelności świadectw przewozowych, łącznie ze świadectwami wystawionymi na podstawie artykułu 8 ustęp 4.

Wspólny Komitet jest upoważniony do podjęcia każdej decyzji niezbędnej do zastosowania w odpowiednim czasie metod współpracy administracyjnej we Wspólnocie i w Norwegii.

Artykuł 17

Kary nakładane są na każdą osobę, która sporządza lub przyczynia się do sporządzenia świadectwa przewozowego, które zawiera nieprawdziwe informacje, w celu uzyskania preferencyjnego traktowania produktów.

TYTUŁ III

Postanowienia końcowe

Artykuł 18

Z dniem wejścia w życie Postanowienia Wspólnota i Norwegia podejmują wszelkie niezbędne działania umożliwiające przedkładanie świadectw przewozowych, zgodnie z artykułem 13 niniejszego protokołu.

Artykuł 19

Wspólnota i Norwegia, każde w swoim zakresie, podejmują kroki niezbędne do wykonania niniejszego protokołu.

Artykuł 20

Noty wyjaśniające, wykazy A i B oraz wzory świadectw przewozowych stanowią integralną część niniejszego protokołu.

Artykuł 21

Towary, które odpowiadają postanowieniom tytułu I, które z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, są transportowane lub przetrzymywane we Wspólnocie lub w Norwegii w tymczasowym składzie, w składzie wolnocłowym lub w strefie wolnocłowej, mogą korzystać z postanowień niniejszej Umowy, pod warunkiem przedłożenia – w terminie czterech miesięcy od tej daty – organom celnym państwa przywozu świadectwa przewozowego, wydanego wstecznie przez właściwe władze państwa wywozu, i wszelkich dokumentów dostarczających dodatkowych dowodów dotyczących warunków transportu.

Artykuł 22

Umawiające się Strony zobowiązują się do wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków do zapewnienia, że świadectwa przewozowe, do wydawania których są upoważnione organy celne Państwa Członkowskiego Wspólnoty i Norwegii zgodnie z porozumieniami określonymi w artykule 2, są wydawane na warunkach ustanowionych przez te porozumienia. Umawiające się Strony zobowiązują się także do zapewnienia niezbędnej w tym celu współpracy administracyjnej, w szczególności do sprawdzania na trasie podróży towarów będących przedmiotem wymiany na mocy porozumień określonych w artykule 2 i miejsc, w których zostały złożone.

Artykuł 23

1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 1 protokołu nr 2, żaden zwrot lub zmniejszenie jakiegokolwiek rodzaju nie może być udzielone z należności celnych we Wspólnocie lub w Norwegii w odniesieniu do produktów użytych w produkcji niepochodzącej ze Wspólnoty, Norwegii lub krajów wymienionych w artykule 2 niniejszego protokołu od dnia, w którym we Wspólnocie i w Norwegii należności celne obowiązujące dla produktów pochodzących tego samego rodzaju zostały obniżone do 40 % podstawowej stawki celnej,

2. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 1 protokołu nr 2 żaden zwrot lub zmniejszenie jakiegokolwiek rodzaju nie zostaje udzielone z opłat celnych w Danii lub Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do produktów przywiezionych lub użytych w produkcji towarów, dla których świadectwo przewozowe zostało wydane przez organy celne tych dwóch krajów celem skorzystania w Norwegii z postanowień dotyczących taryfy celnej stosowanej w Norwegii i objęte artykułem 3 ustęp 1 Umowy. Jednakże niniejsza zasada nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy produkty użyte są tymi określonymi w artykule 25 ustęp 1 litera a) niniejszego protokołu.

3. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 1 protokołu nr 2 żaden zwrot lub zmniejszenie jakiegokolwiek rodzaju nie zostaje udzielone z opłat celnych w Norwegii w odniesieniu do produktów użytych w produkcji towarów, dla których świadectwo przewozowe jest wydane przez organy celne Norwegii celem skorzystania w Danii i w Zjednoczonym Królestwie z postanowień dotyczących taryfy celnej stosowanej w tych dwóch krajach i objętej artykułem 3 ustęp 1 Umowy. Jednakże niniejsza zasada nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy produkty użyte są tymi określonymi w artykule 25 ustęp 1 litera a) niniejszego protokołu.

4. W niniejszym i poniższych artykułach pojęcie "opłaty celne" oznaczają także opłaty o skutku równoważnym do ceł przywozowych.

Artykuł 24

1. Do dnia, w którym opłaty celne dla wspomnianych produktów zostaną zniesione między Wspólnotą w swoim pierwotnym składzie i Irlandią z jednej strony, a Norwegią z drugiej strony, świadectwa przewozowe, w razie potrzeby, mogą być wymagane dla wskazania, iż produkty, których one dotyczą, uzyskały status produktów pochodzących i zostały poddane wszelkiemu dodatkowemu przetworzeniu zgodnie z warunkami określonymi w artykule 25 ustęp 1.

2. W innych przypadkach i w razie potrzeby mogą one być wymagane dla wskazania wartości dodanej, nabytej w każdym z poniższych terytoriów:

- Wspólnoty w swoim pierwotnym składzie,

- Irlandii,

- Danii, Zjednoczonego Królestwa,

- Norwegii,

- każdego z sześciu krajów wymienionych w artykule 2 niniejszego protokołu.

Artykuł 25

1. Poniższe produkty mogą korzystać, przy przywozie do Norwegii, Danii lub Zjednoczonego Królestwa, z postanowień dotyczących taryfy celnej obowiązującej w Norwegii lub w pozostałych dwóch krajach, objętych artykułem 3 ustęp 1 Umowy:

a) produkty spełniające warunki niniejszego protokołu, dla których zostało wydane świadectwo przewozowe wskazujące, iż uzyskały one status produktów pochodzących i poddane zostały wszelkiemu dodatkowemu przetworzeniu wyłącznie w Norwegii, w dwóch krajach określonych powyżej lub w pozostałych sześciu krajach wymienionych w artykule 2 niniejszego protokołu;

b) produkty inne niż produkty działów 50–62, spełniające warunki niniejszego protokołu, dla których świadectwo przewozowe zostało wydane, wskazując, że:

1) zostały one uzyskane przez przetworzenie towarów, które nabyły już status produktów pochodzących przy wywozie ze Wspólnoty w swoim pierwotnym składzie lub z Irlandii;

2) wartość dodana nabyta w Norwegii, w dwóch krajach określonych powyżej lub w pozostałych sześciu krajach wymienionych w artykule 2 niniejszego protokołu stanowi 50 % lub więcej wartości tych produktów;

c) produkty działów 50–62 wymienione w kolumnie 2 poniżej, które spełniają warunki niniejszego protokołu, dla których świadectwo przewozowe zostało wydane, wskazując, iż zostały one uzyskane przez przetworzenie towarów wymienionych w kolumnie 1 poniżej, które przy wywozie ze Wspólnoty w swoim pierwotnym składzie lub z Irlandii nabyły już tam status produktów pochodzących.

| Kolumna 1 | Kolumna 2 |

Produkty użyte | Produkty użyte | Produkty uzyskane |

| |

1 | 50.03 | Odpady jedwabiu (łącznie z kokonami nienadającymi się do motania, wyczeskami lub szarpanką rozwłóknioną lub garnetowaną) | Wszystkie produkty objęte działami 50–62 |

56.03 | Odpady (łącznie z odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną lub garnetowaną) z włókien sztucznych (ciągłych lub odcinkowych) z wyjątkiem zgrzebnych, czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia |

2. | 53.05 | Wełna owcza lub inna sierść zwierzęca (czyste lub surowe) zgrzebne i czesane | Wszystkie produkty objęte działami 50–57 |

3 | ex 56.01 | Włókna sztuczne odcinkowe, z wyjątkiem zgrzebnych, czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia | Wszystkie produkty objęte działami 50–57, z wyjątkiem pozycji nr 56.04:Włókna chemiczne i odpady włókna chemicznych (ciągłych lub odcinkowych), zgrzebnych, czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzeniaPoniższe produkty objęte działami 58–62: |

ex 59.01: | Podpaski higieniczne |

ex 56.02 | Kable do wyrobu włókien sztucznych ciętych | ex 59.04: | Szpagat, powróz, linki i liny, również plecione, z wyjątkiem przędza pojedyncza złożona wyłącznie z włókien sztucznych ciągłych |

4. | ex 56.01 ex 56.02 | Włókna i kable z polipropylenu, pod warunkiem że ich wartość nie przekroczy 40 % wartości gotowego produktu | ex 59.02 | Filc i artykuły z filcu, również impregnowane lub powlekane |

5. | ex działy 50–57 | Przędza | ex 50.09 | Tkaniny, barwione, zawierające w masie 80 % lub więcej jedwabiu lub odpadów jedwabiu innych niż wyczeski jedwabiu |

ex 51.04 | Tkaniny z włókien chemicznych ciągłych, flokowane |

ex 55.09 | Pozostałe tkaniny bawełniane, flokowane |

ex 55.09 | Organdyny, bielone, merceryzowane i pergaminowane |

ex 56.07 | Tkaniny z włókien chemicznych (odcinkowe lub odpady), flokowane |

58.01 | Dywany, chodniki i narzuty wiązane (konfekcjonowane lub nie) |

ex 59.01 | Podpaski higieniczne |

ex 59.15 | Włókiennicze przewody rurowe i przewody podobne w których płótno lub konopie albo oba te materiały razem nie stanowią 50 % wagi składników tkaniny |

ex 59.17 | Gaza młynarska |

ex 59.17 | Wyroby włókiennicze z wyjątkiem wyrobów zdefiniowanych w uwadze 5 litera a) działu nr 59 |

ex 60.03 | Pończochy, podpończochy, skarpety, skarpetki, podkolanówki i podobne wyroby, skończone i gotowe do noszenia |

ex 60.06 | Wyroby z natury objęte pozycją nr 60.02 do 60.05, dzianiny, materiały szydełkowe, elastyczne i gumowane, skończone i gotowe do noszenia lub gotowe do użycia |

6. | ex działy 50–59 | Przędza pojedyncza | 59.05 | Siatki i materiały siatkowe, wykonane ze sznurka, lin lub powrozów, gotowe sieci rybackie z przędzy, sznurka, lin lub powrozów: |

59.06 | Inne wyroby z przędzy, sznurka, powrozów, lin lub kabli, z wyjątkiem tkanin z tych materiałów i artykułów wykonanych z takich tkanin |

7. | ex działy 55 i 56 | Przędza pojedyncza | ex 58.08 | Wiązane wyroby sieciowe posiadające jednolicie kwadratowy lub romboidalny kształt oczek wiązanych na każdym rogu, zrobione całkowicie z bawełny lub włókien sztucznych |

8. | ex 51.01 | Przędza z włókien sztucznych ciągłych nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | ex 58.08 | Wiązane wyroby sieciowe posiadające jednolicie kwadratowy lub romboidalny kształt oczek wiązanych na każdym rogu, zrobione całkowicie z bawełny lub włókien sztucznych |

ex 51.02 | Pojedyncze włókna, paski (sztuczna słomka i podobne) oraz imitacja katgutu ze sztucznych materiałów włókienniczych | ex 59.04 | Szpagat, powróz, linki i liny, również plecione, z wyjątkiem przędza pojedyncza złożona wyłącznie z ciągłych włókien sztucznych |

59.05 | Siatki i materiały siatkowe, wykonane ze sznurka, lin lub powrozów, gotowe sieci rybackie z przędzy, sznurka, lin lub powrozów |

59.06 | Inne wyroby z przędzy, sznurka, powrozów, lin lub kabli, z wyjątkiem tkanin z tych materiałów i wyrobów wykonanych z takich tkanin |

9. | ex 51.01 ex 51.02 ex 56.05 | Przędza, pojedyncze włókna, paski (sztuczna słomka i podobna) i imitacja Katgutu, z włókien miedzianych | 58.06 | Etykietki, odznaki i podobne wyroby z materiałów włókienniczych, niehaftowane, w sztukach, taśmach lub wykrojone według kształtu lub rozmiaru |

10. | ex 51.02 | Pojedyncze włókna poliestrowe | ex 59.17 | Tkaniny (z wyjątkiem filcowane tkaniny z włókien przędnych), zwykle stosowanych w urządzeniach do wytwarzania lub obróbki wykańczającej masy celulozowej, papieru lub tektury, włącznie z tkaninami rurowymi lub bez zakończenia |

11. | ex działy50–59 | Tkaniny i pozostałe produkty z wyjątkiem pozycji nr 59.10 i 59.11 | 59.10 | Linoleum i materiały przygotowane na podstawie tkanin w sposób podobny do linoleum, również wycinane według kształtu lub dostosowane do nakrycia podłóg, wykładziny podłogowe składające się z powłoki na podkładzie włókienniczym, również wykrojone według kształtu |

ex 59.11 | Płyty, arkusze i taśmy, powiększone, piankową lub gąbczastą gumą, połączoną z tkaniną |

12. | ex działy 50–59 | Tkaniny, pod warunkiem że wartość włókna (z włączeniem podszewki, ozdób i dodatków odzieżowych) nie przekracza 45 % wartości gotowego produktu | ex 61.01 | Odzież wierzchnia męska i chłopięca, kompletna i gotowa do noszenia |

ex 61.02 | Odzież wierzchnia damska, dziewczęca i niemowlęca, kompletna i gotowa do noszenia, poniższych rodzajów: suknie, spódnice, żakiety, spodnie (z wyjątkiem spodni, których tkanina klasyfikowana jest do pozycji nr 55.08 lub do 55.09), kostiumy (złożone z żakietu i spódnicy lub z żakietu i spodni) i palta |

13. | ex działy 50–59 | Tkaniny, pod warunkiem że wartość włókna nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu | ex 61.09 | Biustonosze, gorsety, pasy gorsetowe, szelki, podwiązki, pasy podwiązkowe i inne wyroby przeznaczone do noszenia jako odzież wspomagająca, również elastyczna, kompletna i gotowa do noszenia |

Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się tylko do produktów, które na mocy postanowień niniejszej Umowy i załączonych protokołów będą korzystać ze zniesienia opłat celnych po zakończeniu okresu likwidacji taryf, ustanowionego dla każdego produktu.

W przypadku gdy upłynie okres likwidacji taryf ustanowiony dla każdego produktu, powyższe postanowienia nie obowiązują.

2. Norwegia lub Wspólnota mogą, w każdych innych przypadkach niż określone w ustępie 1, przyjąć postanowienia przejściowe przewidziane w artykule 3 ustęp 2 Umowy celem odstąpienia od poboru opłat celnych, o wartości odpowiadającej wartości produktów pochodzących z Norwegii lub ze Wspólnoty, które zostały poddane obróbce lub przetworzeniu dla uzyskania innych produktów spełniających warunki ustanowione w niniejszym protokole, które są następnie przywiezione do Norwegii lub do Wspólnoty.

Artykuł 26

Umawiające się Strony podejmują wszelkie środki niezbędne do zawarcia uzgodnień z Austrią, Finlandią, Islandią, Portugalią, Szwecją i Szwajcarią, umożliwiające stosowanie niniejszego protokołu.

Artykuł 27

1. Do celów wykonania artykułu 2 ustęp 1 punkt A niniejszego protokołu produkt pochodzący z jednego z sześciu krajów określonych w wyżej wymienionym artykule jest traktowany jako niepochodzący, w okresie lub okresach, w których Norwegia stosuje stawkę celną obowiązującą państwa trzecie lub jakiekolwiek odpowiadające środki zabezpieczające dla niniejszego produktu w odniesieniu do wspomnianego państwa na mocy postanowień regulujących handel między Norwegią a sześcioma krajami określonymi w wyżej wymienionym artykule 2.

2. Do celów wykonania artykułu 2 ustęp 1 punkt B niniejszego protokołu produkt pochodzący z jednego z sześciu krajów określonych w wyżej wymienionym artykule jest traktowany jako niepochodzący, w okresie lub okresach, w których Wspólnota stosuje stawkę celną obowiązującą państwa trzecie dla niniejszego produktu w odniesieniu do wspomnianego państwa zgodnie z umową zawartą przez Wspólnotę z tym państwem.

Artykuł 28

Wspólny Komitet może zdecydować o zmianie postanowień tytułu I, artykułu 5 ustęp 3, tytułu II, tytułu III, artykułów 23–25, oraz załączników I–III, V i VI do niniejszego protokołu. W szczególności jest uprawniony do podjęcia każdych środków niezbędnych dla ich przyjęcia dla szczególnych wymogów określonych towarów lub niektórych form transportu.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

NOTY WYJAŚNIAJĄCE

Nota 1 – artykuł 1

Określenie "Wspólnota" lub "Norwegia" obejmuje także wody terytorialne Państw Członkowskich Wspólnoty lub odpowiednio Norwegii.

Statki działające na otwartych morzach, włącznie ze statkami przetwórniami, na których złowione ryby są poddawane obróbce lub przetworzeniu, są uważane za część terytorium państwa, do którego należą, pod warunkiem że spełniają warunki wymienione w nocie wyjaśniającej 5.

Nota 2 – artykuły 1–3

W celu określenia, czy towary pochodzą ze Wspólnoty lub z Norwegii lub z jednego z krajów wymienionych w artykule 2, nie jest konieczne ustalenie, czy energia, paliwo, urządzenia, wyposażenie oraz maszyny i narzędzia użyte do uzyskania tego towaru pochodzą z państw trzecich czy nie.

Nota 3 – artykuły 2 i 5

Do celów wykonania artykułu 2 ustępu 1 punkt A litera b) i punkt B litera b) norma procentowa dla nabytej wartości dodanej musi być przestrzegana poprzez odniesienie do postanowień zawartych w wykazach A i B. W przypadku gdy produkty uzyskane wymienione są w wykazie A, norma procentowa stanowi dodatkowe kryterium do tego zmieniającego pozycje taryfowe dla każdego użytego produktu niepochodzącego. Podobnie postanowienia zawarte w wykazie A i B eliminujące możliwość kumulowania odsetek są stosowane w każdym kraju dla nabytej wartości dodanej każdego produktu uzyskanego.

Nota 4 – artykuły 1–3

Opakowanie jest uważane za tworzące całość z towarami w nim zawartymi. Jednakże niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do opakowania, które nie jest normalnego typu dla zapakowanego artykułu, które ma wewnętrzne wartości użytkowe i które jest trwałej natury, oprócz jego funkcji jako opakowania.

Nota 5 – artykuł 4 litera f)

Określenie "ich statki" odnosi się tylko do statków:

a) które są wpisane do rejestru lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim Wspólnoty lub w Norwegii;

b) które pływają pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Norwegii;

c) które przynajmniej w 50 % są własnością obywateli Państw Członkowskich Wspólnoty lub Norwegii lub spółki z zarządem mieszczącym się w jednym z tych państw, której dyrektorem lub dyrektorami, przewodniczącym zarządu lub rady nadzorczej i większością członków tych zarządów są obywatele Państw Członkowskich Wspólnoty lub Norwegii i w których, ponadto, w przypadku spółek osobowych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przynajmniej połowa kapitału należy do tych Państw, do ich organów publicznych lub do obywateli wspomnianych Państw;

d) w których kapitan i oficerowie są obywatelami Państw Członkowskich Wspólnoty lub Norwegii;

e) w których przynajmniej 75 % załogi jest obywatelami Państw Członkowskich Wspólnoty lub Norwegii.

Nota 6 – artykuł 6

"Cena loco zakład" oznacza cenę płaconą producentowi, w którego przedsiębiorstwie została dokonana ostatnia obróbka lub przetworzenie, pod warunkiem że cena obejmuje wartość wszystkich produktów użytych w produkcji.

"Wartość celną" należy rozumieć jako oznaczającą wartość celną ustanowioną w Konwencji dotyczącej ustalania wartości celnej towarów, podpisanej w Brukseli w dniu 15 grudnia 1950 roku.

Nota 7 – artykuł 8

Organy celne, które potwierdzają świadectwo przewozowe zgodnie z warunkami określonymi w artykule 8 ustęp 3, mają prawo poddawać towary weryfikacji, zgodnie z postanowieniami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w danym państwie.

Nota 8 – artykuł 10

W przypadku gdy świadectwo przewozowe dotyczy towarów pierwotnie przywiezionych z Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub z Norwegii, powrotnie wywiezionych do tego samego państwa, nowe świadectwa wydawane przez państwo dokonujące powrotnego wywozu muszą, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 24, pokazywać, w którym państwie oryginalne świadectwo przewozowe zostało wydane. W przypadku gdy towary nie były składowane w składzie wolnocłowym, świadectwa muszą pokazywać także, iż potwierdzenie przewidziane w artykule 8 ustęp 3 zostało należycie sporządzone.

Nota 9 – artykuły 16 i 22

Gdy świadectwo przewozowe zostało wydane na warunkach określonych w artykule 8 ustęp 2 lub ustęp 4 i dotyczy towarów powrotnie wywożonych do tego samego państwa, organy celne kraju przeznaczenia mają możliwość uzyskania, za pośrednictwem współpracy administracyjnej, potwierdzonych kopii świadectwa przewozowego lub świadectw wystawionych wcześniej, odnoszących się do tych towarów.

Nota 10 – artykuły 23 i 25

"Obowiązujące przepisy taryfy celnej" oznaczają cło stosowane w dniu 1 stycznia 1973 roku w Danii, Zjednoczonym Królestwie lub Norwegii na produkty określone w artykule 25 ustęp 1 lub cło, które zgodnie z postanowieniami Umowy będzie następnie stosowane do wspomnianych produktów za każdym razem, kiedy niniejsze cło będzie niższe od tego stosowanego dla innych produktów pochodzących ze Wspólnoty lub z Norwegii.

Nota 11 – artykuł 23

"Zwrot lub zmniejszenie jakiegokolwiek rodzaju z opłat celnych" oznacza wszelkie uzgodnienia dotyczące zwrotu lub zmniejszenia, częściowe lub całkowite, opłat celnych na produkty użyte w produkcji, pod warunkiem że wspomniane postanowienia, w sposób bezpośredni lub pośredni, uznają tę spłatę, brak opłaty lub brak obciążenia, gdy towary uzyskane ze wspomnianych produktów zostają wywiezione, ale nie gdy są zatrzymane do użytku domowego.

Nota 12 – artykuły 24 i 25

Artykuł 24 ustęp 1 i artykuł 25 ustęp 1 oznaczają w szczególności, iż wniosek nie został sporządzony:

i) ani na podstawie postanowień ostatniego zdania artykułu 1 ustęp 2 litera b) dla produktów ze Wspólnoty w swoim pierwotnym składzie i z Irlandii, które zostały poddane obróbce lub przetworzeniu w Norwegii;

ii) ani na podstawie jakichkolwiek postanowień odpowiadających zdaniu zawartemu w porozumieniach określonych w artykule 2 dla produktów ze Wspólnoty w swoim pierwotnym składzie i z Irlandii, które zostały poddane obróbce lub przetworzeniu w którymkolwiek z sześciu krajów.

Nota 13 – artykuł 25

W przypadku gdy produkty pochodzące niespełniające warunków ustanowionych w artykule 25 ustęp 1 zostają przywiezione do Danii lub Zjednoczonego Królestwa, cło, które służy za podstawę dla obniżenia taryfy, przewidziane w artykule 3 ustęp 2 Umowy, jest tym faktycznie stosowanym w dniu 1 stycznia 1972 roku przez państwo przywozu w odniesieniu do państw trzecich.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ A

Wykaz procesów obróbek lub uszlachetniania na produktach podlegających tym operacjom, które prowadzą do zmiany pozycji taryfowej, ale nie nadają statusu produktów pochodzących lub nadają taki status jedynie po zaistnieniu określonych warunków

Produkty uzyskane | Obróbka lub przetworzenie, które nie nadają statusu produktów pochodzących | Obróbka lub przetworzenie, które nadają status produktów pochodzących w przypadku spełnienia poniższych warunków |

Numer pozycji WTC | Wyszczególnienie |

ex 17.04 | Wyroby cukiernicze niezawierające kakao, z wyłączeniem ekstraktu lukrecji, zawierające cukier trzcinowy w ilości więcej niż 10 % wagi, ale niezawierające pozostałych dodatkowych substancji | Wytwarzane z pozostałych produktów działu 17, których wartość nie przekracza 30 % wartości gotowego produktu |

ex 18.06 | Czekolada i pozostałe wyroby spożywcze zawierające kakao, z wyłączeniem produktów innych niż proszek kakaowy, niesłodzone inaczej niż przez dodanie sacharozy, lodów śmietankowych (z wyłączeniem proszku lodowego) i inne lody, czekolada i wyroby czekoladowe, również nadziewane, oraz wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości większej niż 500 g | Wytwarzane z pozostałych produktów działu 17, których wartość nie przekracza 30 % wartości gotowego produktu | |

19.01 | Ekstrakt słodowy | Wytwarzane z produktów pozycji nr 11.07 | |

19.02 | Ekstrakt słodowy, przetwory z mąki, mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego, typu używanego jako żywność dla dzieci albo do celów dietetycznych lub kulinarnych, zawierające w masie mniej niż 50 % kakao | Wytwarzane ze zboża i jego pochodnych oraz mięsa i mleka lub w których wartość użytych produktów działu 17 nie przekracza 30 % wartości gotowego produktu | |

19.03 | Makarony, spaghetti i produkty podobne | | Wytwarzane z pszenicy durum |

19.04 | Tapioka i sago, namiastki tapioki i sago otrzymywane ze skrobi ziemniaczanej lub innych skrobi | Wytwarzane ze skrobi ziemniaczanej | |

19.05 | Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (ryż dmuchany, płatki kukurydziane i produkty podobne) | Wytwarzane z każdego produktu niewymienionego w dziale 17 [1] lub w którym wartość użytych produktów działu 17 nie przekracza 30 % wartości gotowego produktu | |

19.06 | Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i wyroby podobne | Wytwarzanie z produktów objętych działem 11 | |

19.07 | Chleb, suchary okrętowe oraz pozostałe pospolite wyroby piekarnicze bez dodatku cukru, miodu, jaj, tłuszczów, sera lub owoców | Wytwarzanie z produktów objętych działem 11 | |

19.08 | Biszkopty, sucharki, torty i pozostałe słodkie wyroby cukiernicze, również zawierające kakao we wszelkich proporcjach | Wytwarzanie z produktów objętych działem 11 | |

ex 21.05 | Zupy i buliony, w postaci ciekłej, stałej lub sproszkowanej | Wytwarzane z produktów pozycji nr 20.02 | |

ex 22.02 | Lemoniada, aromatyzowane wody mineralne i aromatyzowane wody gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objęte pozycją nr 20.07, niezawierające mleka lub tłuszczów mleka, zawierające cukier (sacharozę lub płynny cukier inwertowany); pozostałe | Wytwarzane z soku owocowego [2] lub w którym wartość użytych produktów działu 17 nie przekracza 30 % wartości gotowego produktu | |

22.06 | Wermuty i pozostałe wina ze świeżych winogron, przyprawiane substancjami aromatycznymi | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 08.04, 20.07, 22.04 lub 22.05 | |

ex 22.09 | Alkohole z wyłączeniem rumu, araku, tafii, ginu, whisky, wódki pitnej o objętościowej zawartości alkoholu poniżej 45,2 % obj. oraz brandy śliwkowa, gruszkowa lub wiśniowa, zawierające jaja lub żółtko i/lub cukier (sacharoza lub cukier inwertowany) | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 08.04, 20.07, 22.04 lub 22.05 | |

ex 28.13 | Kwas bromowodorowy | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 28.01 [3] | |

ex 28.19 | Tlenek cynku | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 79.01 | |

28.27 | Tlenki ołowiu, minia ołowiana i minia pomarańczowa | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 78.01 | |

ex 28.28 | Wodorotlenek litu | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 28.42 [3] | |

ex 28.29 | Fluorek litu | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 28.28 lub 28.42 [3] | |

ex 28.30 | Chlorek litu | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 28.28 lub 28.42 [3] | |

ex 28.33 | Bromki | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 28.01 lub 28.13 [3] | |

ex 28.38 | Siarczan glinu | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

ex 28.42 | Węglan litu | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 28.28 [3] | |

ex 29.02 | Bromidy organiczne | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 28.01 lub 28.13 [3] | |

ex 29.02 | Chlorowo pochodne węglowodorów | | Przekształcenie etanolu w aldehyd trójchlorowy i kondensacja aldehydu trójchlorowego z monochlorkiem-benzenu [3] |

ex 29.35 | Pirydyna; alfapikolina; betapikolina; gammapikolina | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

ex 29.35 | Winylopirydyna | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

ex 29.38 | Kwas nikotynowy | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

30.03 | Leki (również stosowane w weterynarii) | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

31.05 | Inne nawozy, towary objęte niniejszym rozdziałem występujące w postaci tabletek, pastylek oraz pozostałych podobnych gotowych formach lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

32.06 | Leki barwnikowe | Wytwarzane z materiałów objętych pozycją nr 32.04 lub 32.05 [3] | |

32.07 | Pozostałe środki barwiące, produkty nieorganiczne używane jako luminofory | Mieszanie tlenków lub soli objętych działem 28 z rozcieńczalnikami takimi jak siarczan baru, kreda, węglan baru i biel satynowa [3] | |

33.02 | Terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 33.01 [3] | |

33.05 | Wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych, łącznie z produktami przystosowanymi do zastosowań medycznych | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 33.01 [3] | |

35.05 | Dekstryny i kleje dekstrynowe, skrobie rozpuszczalne lub prażone skrobie; kleje skrobiowe | | Wytwarzane z kukurydzy lub ziemniaków |

37.01 | Filmy i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, wykonane z pozostałych materiałów niż papier, tektura lub tkanina | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 37.02 [3] | |

37.02 | Filmy w zwojach, światłoczułe, nienaświetlone, również perforowane | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 37.01 [3] | |

37.04 | Światłoczułe płyty i filmy naświetlone, ale niewywołane, negatywy i pozytywy | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 37.01 lub 37.02 [3] | |

38.11 | Środki odkażające, owadobójcze, grzybobójcze, gryzoniobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin i produkty podobne w postaciach lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej lub w postaci preparatów i artykułów (np. taśmy nasycone siarką, knoty i świece siarkowane, lepy na muchy) | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

38.12 | Gotowe polewy, gotowe klejonki i gotowe zaprawy stosowane w przemyśle włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

38.13 | Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topników i inne preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty złożone z metalu i innych materiałów przeznaczonych do lutowania, lutowania twardego lub spawania; preparaty stosowane jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

ex 38.14 | Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne i podobne gotowe dodatki uszlachetniające do olejów mineralnych | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

38.15 | Gotowe przyspieszacze wulkanizacji | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

38.17 | Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

38.18 | Złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki do lakierów i produktów podobnych | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

ex 38.19 | Produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (w tym składające się z mieszanek produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; odpady produktów przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Olej fuzlowy i olej Dippela;Kwasy naftenowe i ich nierozpuszczalne w wodzie sole, estry kwasu naftenowego;Kwas sulfonianftalowy i nierozpuszczalne w wodzie sole, estry kwasu sulfonianftalowy;Sulfoniany z ropy naftowej, z wyłączeniem sulfonianów z ropy naftowej metali alkalicznych, amoniaku lub kolamina, tiofenolan kwasu sulfonianowego z olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych i ich soli;Mieszanki alkylobenzenowe i mieszanki alkylonaftalenowe;Wymieniacze jonowe;Katalizatory;Pochłaniacze gazów do lamp próżniowych;Ogniotrwałe cementy lub zaprawy i podobne preparaty;Alkaliczny tlenek żelaza do oczyszczanie gazu;Węgiel (z wyłączeniem sztucznego grafitu z pozycji nr 38.01) z metalo-grafitu lub innych związków, w kształcie małych arkuszy, sztab lub innych półproduktów | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

ex 39.02 | Produkty polimeryzacji | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

39.07 | Wyroby wykonane z materiałów objętych pozycjami od nr 39.01–39.06 | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

40.05 | Płyty, arkusze i taśmy z kauczuku niewulkanizowanego naturalnego lub syntetycznego, inne niż arkusze zadymione i krepa, objęte pozycją nr 40.01 lub nr 40.02, granulki kauczuku niewulkanizowanego naturalnego lub syntetycznego przygotowane do wulkanizacji, kauczuk niewulkanizowany naturalny lub syntetyczny zmieszany z sadzą (również z dodatkiem oleju mineralnego) lub z krzemionką (również z dodatkiem oleju mineralnego) przed lub po koagulacji, w jakiejkolwiek formie, znanej jako przemieszka | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

41.08 | Skóra lakierowana i imitacja skóry lakierowanej, skóra metalizowana | | Lakierowanie lub metalizowanie skór z pozycji od nr 41.02–41.07 (innych niż skóra krzyżówki kanadyjskiej owcy, kanadyjskiej kozy lub koźlęcia, obrobione nie bardziej niż garbnikami roślinnymi lub, w przeciwnym razie, ewidentnie przygotowane jako nienadające się do natychmiastowego użytku przy wytwarzaniu artykułów skórzanych), w których wartość użytej skóry nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

43.03 | Wyroby ze skór futerkowych | Wykonane ze skór futerkowych połączonych w błamy, krzyże oraz pozostałe formy (pozycja nr ex 43.02) [3] | |

44.21 | Drewniane skrzynie, pudła, klatki, bębny i opakowania podobne | | Wytwarzane z desek nieciętych na wymiar |

45.03 | Wyroby z korka naturalnego | | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 45.01 |

48.06 | Papier i tektura, liniowany, kreskowany lub kratkowany, ale inaczej niedrukowany, w zwojach i arkuszach | | Wytwarzane z masy papierniczej |

48.14 | Bloki korespondencyjne, koperty, karty listowe, karty korespondencyjne, karty pocztowe nieilustrowane, komplety w pudełkach, portfelach i okładkach z papieru lub tektury, zawierające wyłącznie zestaw materiałów piśmiennych | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

48.15 | Pozostałe papiery i tektury pocięte do wymiaru lub kształtu | | Wytwarzane z masy papierniczej |

48.16 | Pudełka, torby i pozostałe opakowania z papieru lub tektury | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

49.09 | Karty pocztowe ilustrowane, świąteczne i pozostałe karty ilustrowane z pozdrowieniami, drukowane w jakikolwiek sposób, również zawierające ozdoby | Wytwarzane z produktów pozycji nr 49.11 | |

49.10 | Wszelkie kalendarze z papieru lub tektury, również bloki kalendarzowe | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 49.11 | |

50.04 [4] | Przędza jedwabna inna niż przędza z wyczesków albo innych odpadów jedwabiu, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 50.01 lub 50.02 |

50.05 [4] | Przędza z odpadów jedwabiu, innych niż wyczeski, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 50.03, niezgrzebnych lub czesanych |

50.06 [4] | Przędza z wyczesków, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 50.03, niezgrzebnych lub czesanych |

50.07 [4] | Przędza jedwabna oraz przędza z wyczesków lub pozostałych odpadów jedwabiu, przeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 50.01 lub 50.02 oraz produktów pozycji nr 50.03, niezgrzebnych lub czesanych |

ex 50.08 [4] | Imitacja katgutu z jedwabiu | | Wytwarzane z produktów pozycji nr 50.01 lub produktów objętych pozycją nr 50.03, niezgrzebnych lub czesanych |

50.09 [5] | Tkaniny z jedwabiu, z wyczesków lub pozostałych odpadów jedwabiu | | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 50.02 lub 50.03 |

50.10 [5] | Tkaniny z wyczesków jedwabiu | | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 50.02 lub 50.03 |

51.01 [5] | Przędza z włókien sztucznych (ciągłych), nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

51.02 [4] | Pojedyncze włókna, paski (sztuczna słomka i podobne) oraz imitacja katgutu ze sztucznych materiałów włókienniczych | | Wytwarzane z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

51.03 [4] | Przędza z włókien sztucznych (ciągłych), przeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

51.04 [5] | Tkaniny z włókien sztucznych (ciągłych), łącznie z tkaninami z pojedynczych włókien lub pasków, objętych pozycją nr 51.01 lub nr 51.02 | | Wytwarzane z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

52.01 [4] | Przędza metalizowana, będąca przędzą włókienniczą z nitkami metalowymi lub metalizowanymi za pomocą jakiegokolwiek procesu | | Wytwarzane z produktów chemicznych, pulpy włókienniczej lub z naturalnych włókien przędnych, odcinkowych włókien chemicznych lub ich odpadów, niezgrzebnych czy czesanych |

52.02 [5] | Tkaniny z nitek metalowych lub przędzy metalizowanej, stosowane w artykułach odzieżowych jako tkaniny dekoracyjne lub podobne | | Wytwarzane z produktów chemicznych, pulpy włókienniczej lub z naturalnych włókien przędnych, odcinkowych włókien chemicznych lub ich odpadów |

53.06 [4] | Przędza ze zgrzebnej wełny owczej (przędza wełniana), nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 53.01 lub 53.03 |

53.07 [4] | Przędza z czesanej wełny owczej (przędza czesankowa), nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z produktów objętych pozycją nr 53.01 lub 53.03 |

53.08 [4] | Przędza z czystej sierści zwierzęcej (zgrzebna lub czesana), nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z surowej, cienkiej sierści zwierzęcej objętej pozycją nr 53.02 |

53.09 [4] | Przędza z włosia końskiego lub innej surowej sierści zwierzęcej, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z surowej, grubej sierści zwierzęcej objętej pozycją nr 53.02 lub z surowego włosia końskiego z pozycji nr 05.03 |

53.10 [4] | Przędza z wełny owczej, z włosia końskiego lub z pozostałych sierści zwierzęcych (czystych lub surowych), przeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z materiałów pozycji nr 05.03 i 53.01–53.04 |

53.11 [5] | Tkaniny z wełny owczej albo czystej sierści zwierzęcej | | Wytwarzane z materiałów pozycji nr 53.01–53.05 |

53.12 [5] | Tkaniny z włosia końskiego lub innej surowej sierści zwierzęcej | | Wytwarzane z materiałów pozycji nr 53.02–53.05 |

53.13 [5] | Tkaniny z włosia końskiego | | Wytwarzane z materiałów pozycji nr 05.03 |

54.03 [4] | Przędza z lnu lub rami, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z materiałów pozycji nr 54.01 lub 54.02, niezgrzebnych lub czesanych |

54.04 [4] | Przędza z lnu lub rami, przeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z materiałów pozycji nr 54.01 lub 54.02 |

54.05 [5] | Tkaniny z lnu lub rami | | Wytwarzane z materiałów pozycji nr 54.01 lub 54.02 |

55.05 [4] | Przędza bawełniana, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z materiałów pozycji nr 55.01 lub 55.03 |

55.06 [4] | Przędza bawełniana, przeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z materiałów pozycji nr 55.01 lub 55.03 |

55.07 [5] | Gaza bawełniana | | Wytwarzane z materiałów pozycji nr 55.01, 55.03 lub 55.04 |

55.08 [5] | Taśmy ręcznikowe niestrzyżone i podobne taśmy niestrzyżone, z bawełny | | Wytwarzane z materiałów pozycji nr 55.01, 55.03 lub 55.04 |

55.09 [5] | Pozostałe tkaniny bawełniane | | Wytwarzane z materiałów pozycji nr 55.01, 55.03 lub 55.04 |

56.01 | Włókna chemiczne cięte, z wyjątkiem zgrzebnych, czesanych lub inaczej przygotowywanych do przędzenia | | Wytwarzane z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

56.02 | Kable do wyrobu ciętych włókien chemicznych | | Wytwarzane z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

56.03 | Odpady (włączając odpady przędzy oraz szarpankę rozwłóknioną lub garnetowaną) z włókien sztucznych (ciągłych lub ciętych), z wyjątkiem zgrzebnych, czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia | | Wytwarzane z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

56.04 | Włókna sztuczne (cięte lub odpadowe), zgrzebne, czesane lub inaczej przygotowane do przędzenia | | Wytwarzane z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

56.05 [4] | Przędza z włókien sztucznych (ciętych lub odpadowych), nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

56.06 [4] | Przędza z włókien sztucznych (ciętych lub odpadowych), przeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzane z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

56.07 [5] | Tkaniny z włókien sztucznych (ciętych lub odpadowych) | | Wytwarzane z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

57.05 [4] | Przędza z konopi prawdziwych | | Wytwarzane z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

57.06 [4] | Przędza z juty lub z pozostałych łykowych włókien przędnych objętych pozycją nr 57.03 | | Wytwarzane z surowej juty lub z pozostałych surowych włókien przędnych pozycji nr 57.03 |

57.07 [4] | Przędza z innych roślinnych włókien przędnych | | Wytwarzane z surowych roślinnych włókien przędnych pozycji nr 57.02 lub 57.04 |

57.08 | Przędza papierowa | | Wytwarzane z produktów działu 47, z produktów chemicznych, pulpy włókienniczej lub z naturalnych włókien przędnych, włókien chemicznych ciętych lub ich odpadów, niezgrzebnych lub czesanych |

57.09 [5] | Tkaniny z konopi prawdziwych | | Wytwarzane z produktów pozycji nr 57.01 |

57.10 [5] | Tkaniny z juty lub z pozostałych łykowych włókien przędnych objętych pozycją nr 57.03 | | Wytwarzane z surowej juty lub z pozostałych łykowych włókien przędnych pozycji nr 57.03 |

57.11 [5] | Tkaniny z pozostałych roślin włókien przędnych | | Wytwarzane z materiałów pozycji nr 57.02 lub 57.04 lub z przędzy kokosowej pozycji nr 57.07 |

57.12 | Tkaniny z przędzy papierowej | | Wytwarzane z papieru, z produktów chemicznych, pulpy włókienniczej lub z naturalnych włókien przędnych, ciętych włókien chemicznych lub ich odpadów |

58.01 [6] | Dywany, chodniki i narzuty wiązane (konfekcjonowane lub nie) | | Wytwarzane z materiałów pozycji od nr 50.01–50.03, 51.01, od nr 53.01–53.05, 54.01, od nr 55.01–55.04, od nr 56.01–56.03 lub od nr 57.01–57.04 |

58.02 [6] | Pozostałe dywany, chodniki, narzuty, maty i wycieraczki oraz "Kilim", "Sumak", "Karaman" i podobne (konfekcjonowane lub nie) | | Wytwarzane z materiałów pozycji od nr 50.01–50.03, 51.01, od nr 53.01–53.05, 54.01, od nr 55.01–55.04, od nr 56.01–56.03 lub od nr 57.01–57.04 lub z przędzy kokosowej pozycji nr 57.07 |

58.04 [6] | Tkaniny z okrywą włókienną i szenilowe (inne niż taśmy ręcznikowe niestrzyżone lub taśmy niestrzyżone podobne objęte pozycją nr 55.08 oraz tkaniny objęte pozycją nr 58.05) | | Wytwarzane z materiałów pozycji od nr 50.01–50.03, 51.01, od nr 53.01–53.05, 54.01, od nr 55.01–55.04, od nr 56.01–56.03 lub od nr 57.01–57.04 lub z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

58.05 [6] | Wąskie wyroby tkane oraz taśmy bez wątku (bolduc) połączone za pomocą kleju, z wyjątkiem wyrobów objętych pozycją nr 58.06 | | Wytwarzane z materiałów pozycji od nr 50.01–50.03, 51.01, od nr 53.01- 53.05, 54.01, od nr 55.01–55.04, od nr 56.01–56.03 lub od nr 57.01–57.04 lub z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

58.06 [6] | Etykietki, odznaki i podobne wyroby z materiałów włókienniczych, niehaftowane, w sztukach, taśmach lub wykrojone według kształtu lub rozmiaru | | Wytwarzane z materiałów pozycji od nr 50.01–50.03, 51.01, od nr 53.01–53.05, 54.01, od nr 55.01–55.04, od nr 56.01–56.03 lub z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

58.07 [6] | Przędza szenilowa (również wyczeski przędzy szenilowej), przędza w obwoju (z wyjątkiem przędzy metalizowanej objętej pozycją nr 52.01 i przędzy z włosia końskiego w obwoju); plecionki i ozdobne wyroby pasmanteryjne w sztukach; frędzle; pompony i podobne | | Wytwarzane z materiałów pozycji od nr 50.01–50.03, 51.01, od nr 53.01–53.05, 54.01, od nr 55.01–55.04, od nr 56.01–56.03 lub z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

58.08 [6] | Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanin plecionych, dzianin lub wyrobów szydełkowych) | | Wytwarzane z materiałów pozycji od nr 50.01–50.03, 51.01, od nr 53.01–53.05, 54.01, od nr 55.01–55.04, od nr 56.01–56.03 lub z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

58.09 [6] | Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanin plecionych, dzianin lub wyrobów szydełkowanych), zdobione; koronki wykonane ręcznie lub maszynowo, w sztukach, w taśmach lub w postaci motywów | | Wytwarzane z materiałów pozycji od nr 50.01–50.03, 51.01, od nr 53.01–53.05, 54.01, od nr 55.01–55.04, od nr 56.01–56.03 lub z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

58.10 | Hafty w sztukach, taśmach lub motywach | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

59.01 [6] | Wata i artykuły z waty; wyczeski włókiennicze, proszek oraz rozdrobnione resztki włókien | | Wytworzone albo z włókna naturalnego, albo z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

59.02 [6] | Filc i artykuły z filcu, również impregnowane lub powlekane | | Wytworzone albo z włókna naturalnego, albo z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

59.03 [6] | Tkaniny o włóknie wiązanym, podobne tkaniny o przędzy wiązanej oraz artykuły z takich tkanin, również impregnowane lub powlekane | | Wytworzone albo z włókna naturalnego, albo z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

59.04 [6] | Szpagat, powróz, liny i kable, również plecione | | Wytworzone albo z włókna naturalnego, albo z produktów chemicznych, albo z pulpy włókienniczej, albo z włókna kokosowego pozycji nr 57.07 |

59.05 [6] | Siatki i materiały siatkowe wiązane ze szpagatu, powroza lub liny oraz gotowe sieci rybackie z przędzy, szpagatu, powroza lub liny | | Wytworzone albo z włókna naturalnego, albo z produktów chemicznych, albo z pulpy włókienniczej, albo z włókna kokosowego pozycji nr 57.07 |

59.06 [6] | Pozostałe wyroby z przędzy, szpagatu, powroza, lin lub kabli, z wyłączeniem tkanin z tych materiałów i artykułów wykonanych z takich tkanin | | Wytworzone albo z włókna naturalnego, albo z produktów chemicznych, albo z pulpy włókienniczej, albo z włókna kokosowego pozycji nr 57.07 |

59.07 | Tekstylia powlekane gumą lub substancją skrobiową, używane do opraw książek itp., techniczna kalka płócienna, płótna zagruntowane do celów malarskich, płótno klejone i pozostałe tkaniny do formowania stożków kapeluszy lub do podobnego zastosowania | | Wytwarzane z przędzy |

59.08 | Tekstylia impregnowane, powlekane, pokryte lub laminowane przy pomocy pochodnych preparatów celulozy lub innych tworzyw sztucznych | | Wytwarzane z przędzy |

59.09 | Tekstylia powlekane lub impregnowane olejem lub preparatami na bazie oleju schnącego | | Wytwarzane z przędzy |

59.10 [6] | Linoleum i materiały przygotowane na podstawie tkanin w sposób podobny do linoleum, również wycinane według kształtu lub używane do pokrycia podłóg, pokrycia podłogowe składające się z pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, również wykrojone według kształtu | | Wytwarzane albo z przędzy albo z włókien przędnych |

59.11 | Tekstylia gumowane, z wyjątkiem gumowanych dzianin lub materiałów szydełkowanych | | Wytwarzane z przędzy |

59.12 | Tekstylia impregnowane lub pokryte w inny sposób, płótna pomalowane na dekoracje teatralne, tła studyjne i podobne | | Wytwarzane z przędzy |

59.13 [6] | Tkaniny elastyczne i wyroby pasmanteryjne (z wyjątkiem wyrobów dzianych i szydełkowanych), wykonane z materiału włókienniczego, połączonego z nitką gumową | | Wytwarzane z przędzy pojedynczej |

59.15 [6] | Włókiennicze przewody rurowe i przewody podobne, również z wykładziną, ze zbrojeniem lub z osprzętem z innych materiałów | | Wytwarzane z materiałów pozycji od nr 50.01–50.03, 51.01, od nr 53.01–53.05, 54.01, od nr 55.01–55.04, od nr 56.01–56.03 lub od nr 57.01–57.04 lub z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

59.16 [6] | Transmisyjne, przenośnikowe lub podnośnikowe pasy lub materiały na te pasy, z materiałów włókienniczych, również wzmacniane metalem lub innym materiałem | | Wytwarzane z materiałów pozycji od nr 50.01–50.03, 51.01, od nr 53.01–53.05, 54.01, od nr 55.01–55.04, od nr 56.01–56.03 lub od nr 57.01–57.04 lub z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

59.17 [6] | Tkaniny i wyroby z materiałów włókienniczych, stosowane w maszynach lub instalacjach | | Wytwarzane z materiałów pozycji od nr 50.01–50.03, 51.01, od nr 53.01–53.05, 54.01, od nr 55.01–55.04, od nr 56.01–56.03 lub od nr 57.01–57.04 lub z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej |

ex dział 60 | Wyroby dziane i szydełkowane, z wyłączeniem wyrobów dzianych i szydełkowanych uzyskanych przez szycie lub łączenie kawałków wyrobów dzianych i szydełkowych (ciętych lub otrzymywanych bezpośrednio na określone kształty) | | Wytwarzane z włókien naturalnych, zgrzebnych lub czesanych, z materiałów z pozycji nr 56.01–56.03, z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej [6] |

ex 60.02 | Rękawiczki, mitenki, rękawice z jednym palcem, dziane lub szydełkowane, nieelastyczne i niegumowe, uzyskane przez szycie lub łączenie kawałków wyrobów dzianych i szydełkowanych (ciętych lub otrzymywanych bezpośrednio na określone kształty) | | Wytwarzane z przędzy [7] |

ex 60.03 | Pończochy, podpończochy, skarpety, skarpetki, podkolanówki i podobne wyroby dziane lub szydełkowane nieelastyczne i niegumowane, uzyskane przez szycie lub łączenie kawałków wyrobów dzianych i szydełkowanych (ciętych lub otrzymywanych bezpośrednio na określone kształty) | | Wytwarzane z przędzy [7] |

ex 60.04 | Bielizna dziana i szydełkowana, nieelastyczna i niegumowana, otrzymana przez szycie lub łączenie kawałków wyrobów dzianych i szydełkowanych (ciętych lub otrzymywanych bezpośrednio na określone kształty) | | Wytwarzane z przędzy [7] |

ex 60.05 | Odzież wierzchnia i pozostałe wyroby, dziane lub szydełkowane, nieelastyczne i niegumowane, uzyskane przez szycie lub łączenie kawałków wyrobów dzianych i szydełkowanych (ciętych lub otrzymywanych bezpośrednio na określone kształty) | | Wytwarzane z przędzy [7] |

ex 60.06 | Pozostałe artykuły dziane lub szydełkowane, elastyczne lub gumowane (również nakolanniki i pończochy elastyczne), uzyskane przez szycie lub łączenie kawałków wyrobów dzianych i szydełkowanych (ciętych lub otrzymywanych bezpośrednio na określone kształty) | | Wytwarzane z przędzy [7] |

61.01 | Męska i chłopięca odzież wierzchnia | | Wytwarzane z przędzy [7] [8] |

ex 61.02 | Odzież wierzchnia damska, dziewczęca i niemowlęca, niehaftowana | | Wytwarzane z przędzy [7] [8] |

ex 61.02 | Odzież wierzchnia damska, dziewczęca i niemowlęca, haftowana | | Wytwarzane z tekstyliów, niehaftowane, w których wartość użytych produktów nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu [7] |

61.03 | Bielizna męska i chłopięca, włącznie z kołnierzykami, frontami i mankietami | | Wytwarzane z przędzy [7] [8] |

61.04 | Bielizna damska, dziewczęca i niemowlęca | | Wytwarzane z przędzy [7] [8] |

ex 61.05 | Chustki, niehaftowane | | Wytwarzane z niebielonej przędzy pojedynczej [7] [8] [9] |

ex 61.05 | Chustki, haftowane | | Wytwarzane z tekstyliów, niehaftowane, w których wartość użytych produktów nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu [7] |

ex 61.06 | Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, niehaftowane | | Wytwarzane z niebielonej przędzy pojedynczej naturalnych włókien przędnych lub ciętych włókien sztucznych lub jego odpadów, lub z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej [7] [8] |

ex 61.06 | Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, haftowane | | Wytwarzane z tekstyliów, niehaftowane, w których wartość użytych produktów nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu [7] |

61.07 | Krawaty, muszki i krawatki | | Wytwarzane z przędzy [7] [8] |

ex 61.08 | Kołnierzyki, krezy, fulary, gorsy, żaboty, mankiety, falbanki, karczki oraz podobne dodatki i przybrania odzieży i bielizny damskiej i dziewczęcej, niehaftowane | | Wytwarzane z przędzy [7] [8] |

ex 61.08 | Kołnierzyki, krezy, fulary, gorsy, żaboty, mankiety, falbanki, karczki oraz podobne dodatki i przybrania odzieży i bielizny damskiej i dziewczęcej, niehaftowane | | Wytwarzane z tekstyliów, niehaftowane, w których wartość użytych produktów nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu [7] |

61.09 | Gorsety, pasy gorsetowe, pasy podwiązkowe, biustonosze, szelki, podwiązki i wyroby podobne (również z dzianin i materiałów szydełkowanych), również elastyczne | | Wytwarzane z przędzy [7] [8] |

61.10 | Rękawiczki, mitenki, rękawice z jednym palcem, pończochy, skarpety i podkolanówki, inne niż dziane i szydełkowane | | Wytwarzane z przędzy [7] [8] |

61.11 | Konfekcjonowane dodatki odzieżowe (np. potniki, podkładki na ramiona i pozostałe, pasy, zarękawki, rękawy ochronne, kieszenie) | | Wytwarzane z przędzy [7] [8] |

62.01 | Pledy i koce | | Wytwarzane z przędzy działu od 50–56 [8] [9] |

ex 62.02 | Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna kąpielowa i bielizna kuchenna, firanki, zasłony, i pozostałe wyroby dekoracyjne, niehaftowane | | Wytwarzane z niebielonej przędzy pojedynczej [8] [9] |

ex 62.02 | Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna kąpielowa i bielizna kuchenna, firanki, zasłony i pozostałe wyroby dekoracyjne, haftowane | | Wytwarzane z tekstyliów, niehaftowane, w których wartość użytych produktów nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu |

62.03 | Worki i torby stosowane do pakowania towarów | | Wytwarzane z produktów chemicznych lub pulpy włókienniczej z naturalnych włókien przędnych, włókien sztucznych ciętych lub ich odpadów [8] [9] |

62.04 | Brezenty, żagle, zewnętrzne zasłony przeciwsłoneczne, namioty i wyposażenie kempingowe | | Wytwarzane z niebielonej przędzy pojedynczej [8] [9] |

62.05 | Pozostałe artykuły konfekcjonowane (włącznie z wykrojami odzieży) | | Wytwarzane z tekstyliów, niehaftowane, w których wartość użytych produktów nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu |

64.01 | Obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzywa sztucznego | Wytwarzane z zestawu wierzchu przymocowanego do podeszwy wewnętrznej lub do komponentów zewnętrznej podeszwy, jednakże bez zewnętrznej podeszwy, z wszelkich materiałów z wyjątkiem metalu | |

64.02 | Obuwie z podeszwami zewnętrznymi ze skóry lub skóry wtórnej; obuwie (z wyjątkiem objętego pozycją nr 64.01) z zewnętrznymi podeszwami z gumy lub tworzywa sztucznego | Wytwarzane z zestawu wierzchu przymocowanego do wewnętrznej podeszwy lub do komponentów zewnętrznej podeszwy, jednakże bez zewnętrznej podeszwy, z wszelkich materiałów z wyjątkiem metalu | |

64.03 | Obuwie z zewnętrznymi podeszwami z drewna lub korka | Wytwarzane z zestawu wierzchu przymocowanego do wewnętrznej podeszwy lub do komponentów zewnętrznej podeszwy, jednakże bez zewnętrznej podeszwy, z wszelkich materiałów z wyjątkiem metalu | |

64.04 | Obuwie z zewnętrznymi podeszwami z pozostałych materiałów | Wytwarzane z zestawu wierzchu przymocowanego do wewnętrznej podeszwy lub do komponentów zewnętrznej podeszwy, jednakże bez zewnętrznej podeszwy, z wszelkich materiałów z wyjątkiem metalu | |

65.03 | Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z filcu, wykonane ze stożków i płatów do kapeluszy z pozycji nr 65.01, również z podszyciem lub przybraniem | | Wytwarzane z włókna tekstylnego |

65.05 | Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy (oraz siatki na włosy), dziane lub szydełkowane oraz wykonane z koronki, filcu lub pozostałych tkanin (oprócz wykonanych z pasków), również z podszyciem lub przybraniem | | Wytwarzane z przędzy albo z włókna tekstylnego |

66.01 | Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włączając parasole-laski, parasole namiotowe i parasole ogrodowe oraz podobne) | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

ex 70.07 | Szkło lane, walcowane, ciągnione lub dmuchane (również powlekane lub zbrojone) cięte inaczej niż na prostokąty lub gięte albo inaczej obrobione (na przykład o ukosowanych lub szlifowanych krawędziach), również o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, szkło izolacyjne wielowarstwowe, witrażowe i podobne | Wytwarzane z ciągnionego, lanego lub walcowanego szkła z pozycji od nr 70.04–70.06 | |

70.08 | Szkło bezpieczne złożone ze szkła hartowanego lub warstwowego, kształtowane lub nie | Wytwarzane z ciągnionego, lanego lub walcowanego szkła z pozycji od nr 70.04–70.06 | |

70.09 | Lustra szklane (również lustra wsteczne), również obramowane lub zabezpieczone z tyłu | Wytwarzane z ciągnionego, lanego lub walcowanego szkła z pozycji od nr 70.04–70.06 | |

71.15 | Wyroby składające się lub zawierające perły, kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone) | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

73.07 | Kęsiska kwadratowe, kęsy, kęsiska płaskie oraz blachówka (również płyty ocynowane) z żelaza lub stali; produkty wstępnie obrobione przez kucie z żelaza lub stali | Wytwarzane z produktów pozycji nr 73.06 | |

73.08 | Zwoje z żelaza lub stali do powtórnego walcowania | Wytwarzane z produktów pozycji nr 73.07 | |

73.09 | Arkusze uniwersalne z żelaza lub stali | Wytwarzane z produktów pozycji nr 73.07 lub 73.08 | |

73.10 | Sztaby i pręty (również drut walcowany), z żelaza lub stali, walcowane na gorąco, kute, wytłaczane formowane na zimno lub wykańczane na zimno (łącznie z obróbką precyzyjną); stal wiertnicza stosowana w górnictwie | Wytwarzane z produktów pozycji nr 73.07 | |

73.11 | Kątowniki, kształtowniki i profile z żelaza lub stali, walcowane na gorąco, kute, wytłaczane, formowane na zimno lub wykańczane na zimno; ścianka szczelna z żelaza lub stali, również drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów | Wytwarzane z produktów pozycji od nr 73.07–73.10, 73.12 lub 73.13 | |

73.12 | Obręcze lub taśmy z żelaza lub stali, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno | Wytwarzane z produktów pozycji od nr 73.07–73.09 lub 73.13 | |

73.13 | Arkusze i płyty z żelaza lub stali, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno | Wytwarzane z produktów pozycji od nr 73.07–73.09 | |

73.14 | Drut żelazny lub stalowy, również powlekany, ale nieizolowany | Wytwarzane z produktów pozycji od nr 73.10 | |

73.16 | Kolejowy i tramwajowy torowy materiał konstrukcyjny z żelaza lub stali, szyny, szyny ochronne, iglice zwrotnicowe, skrzyżowania (lub łącza), elementy skrzyżowań, cięgna sztywne zwrotnic, szyny zębate, podkłady, nakładki stykowe, siodełka, kliny siodełkowe, podkładki pod szyny, uchwyty szynowe, płyty podkładowe, wiązadła i pozostałe materiały przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn | | Wytwarzane z produktów pozycji nr 73.06 |

73.18 | Rury i przewody oraz ich półwyroby z żelaza (innego niż żeliwo) lub stali, z wyjątkiem wysokociśnieniowych hydroelektrycznych rur | | Wytwarzane z produktów pozycji nr 73.06 i 73.07 lub pozycji nr 73.15 w formach wymienionych 73.06 i 73.07 |

74.03 | Obrobione plastycznie sztaby, pręty i kształtowniki z miedzi, drut miedziany | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.04 | Obrobione plastycznie blachy grube, blachy cienkie i taśmy, z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.05 | Folie miedziane (również wytłaczana, cięta na kształty, perforowana, powlekana, drukowana, łączona z papierem lub innym materiałem wzmacniającym), o grubości (bez podłoża) nieprzekraczającej 0,15 mm | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.06 | Proszki i płatki miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.07 | Rury i przewody rurowe oraz ich półwyroby, z miedzi, sztaby drążone z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.08 | Łączniki rur i przewodów rurowych (na przykład złącza, kolanka, kielichy i kołnierze), z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.09 | Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z miedzi, o pojemności przekraczającej 300 l, również pokrywane lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.10 | Skrętki, kable, liny, taśmy plecione i podobne, z drutu miedzianego, z wyjątkiem izolowanych przewodów elektrycznych i kabli | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.11 | Siatka, tkanina, kraty, sieci, ogrodzenie, tkaniny wzmacniające i podobne materiały (łącznie z taśmami bez końca), z drutu miedzianego | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.12 | Siatka metalowa rozciągana, z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.13 | Łańcuchy i ich części, z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.14 | Gwoździe, gwoździki, klamry, haki-gwoździe, klamry do wbijania, sworznie, gwoździe tapicerskie i pinezki kreślarskie z miedzi albo żelaza lub stali, z główkami miedzianymi | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.15 | Śruby i nakrętki (łącznie ze śrubami bez łba, gwintowanymi na jednym końcu i śrubami dwustronnymi), wkręty gwintowane lub nie (łącznie z hakami i sworzniami gwintowanymi), nity, przetyczki, zawleczki z miedzi; podkładki, również sprężyste, z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.16 | Sprężyny z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.17 | Urządzenia do gotowania i ogrzewania, używane w gospodarstwie domowym, nieelektryczne oraz ich części, z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.18 | Pozostałe artykuły powszechnie używane w gospodarstwie domowym, urządzenia sanitarne domowego użytku oraz części tych artykułów i urządzeń, z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

74.19 | Pozostałe artykuły z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

75.02 | Obrobione plastycznie sztaby, pręty, kształtowniki, z niklu, drut niklowy | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

75.03 | Obrobione plastycznie blachy grube, cienkie i taśmy, z niklu, folia niklowa, proszki i płatki niklu | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

75.04 | Rury i przewody rurowe oraz ich półwyroby, z niklu, sztaby drążone oraz armatura do rur i przewodów (na przykład złącza, kolanka, kielichy i kołnierze), z niklu | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

75.05 | Anody galwaniczne z niklu, również obrobione, łącznie z produkowanymi metodą elektrolityczną | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

75.06 | Pozostałe artykuły z niklu | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu [3] |

76.02 | Obrobione plastycznie sztaby, pręty, kształtowniki, z aluminium, drut aluminiowy | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

76.03 | Obrobione plastycznie blachy grube, cienkie i taśmy, z aluminium | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

76.04 | Folia aluminiowa (również wytłaczana, cięta na kształty, perforowana, powlekana, drukowana, łączona z papierem lub innym materiałem wzmacniającym), o grubości (bez podłoża) nieprzekraczającej 0,20 mm | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

76.05 | Proszki i płatki z aluminium | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

76.06 | Rury i przewody rurowe oraz ich półwyroby, z aluminium, sztaby drążone z aluminium | | Wytarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

76.07 | Łączniki rur i przewodów rurowych (np. złącza, kolanka, kielichy i kołnierze), z aluminium | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

76.08 | Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład hangary i pozostałe budynki, mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, ramy okienne i drzwiowe, balustrady, filary i kolumny), z aluminium, płyty, pręty, kształtowniki, rury i podobne wyroby, z aluminium, przygotowane do użycia w konstrukcjach | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

76.09 | Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na jakikolwiek materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z aluminium, o pojemności przekraczającej 300 l, również pokrywane i izolowane cieplnie, lecz niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

76.10 | Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki (także sztywne i składane pojemniki rurowe), z aluminium, używane powszechnie do transportu lub pakowania towarów | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

76.11 | Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

76.12 | Skrętki, kable, olinowanie, liny, taśmy plecione i podobne wyroby z drutu aluminiowego, z wyjątkiem izolowanych przewodów elektrycznych i kabli | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

76.13 | Siatka, tkanina, kraty, sieci, tkaniny wzmacniające i podobne materiały, z drutu aluminiowego | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

76.14 | Siatka metalowa rozciągana, z aluminium | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

76.15 | Artykuły powszechnie używane w gospodarstwie domowym, urządzenia sanitarne domowego użytku oraz części tych artykułów i urządzeń, z aluminium | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

76.16 | Pozostałe wyroby z aluminium | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

77.02 | Obrobione plastycznie sztaby, pręty, kształtowniki, z magnezu, drut magnezowy, obrobione plastycznie blachy grube, blachy cienkie i taśmy, z magnezu, folia magnezowa, opiłki z wióry o znormalizowanej wielkości, proszki i płatki magnezu, rury i przewody rurowe oraz ich półwyroby, z magnezu, sztaby drążone z magnezu, pozostałe artykuły z magnezu | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

77.03 | Pozostałe wyroby z magnezu | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

78.02 | Obrobione plastycznie sztaby, pręty, kątowniki, kształtowniki i profile z ołowiu; drut ołowiany | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

78.03 | Obrobione plastycznie blachy grube, cienkie i taśmy, z ołowiu | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

78.04 | Folia ołowiana (również wytłaczana, cięta na kształty, perforowana, powlekana, drukowana lub łączona z papierem albo innym materiałem wzmacniającym), o masie 1 m2 (bez podłoża), nieprzekraczającej 1.700 g, proszki i płatki ołowiu | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

78.05 | Rury i przewody rurowe oraz ich półwyroby, z ołowiu, sztaby drążone oraz armatura do rur i przewodów rurowych (na przykład złącza, kolanka, kielichy, kołnierze, krzywki), z ołowiu | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

78.06 | Pozostałe artykuły z ołowiu | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

79.02 | Obrobione plastycznie sztaby, pręty i kształtowniki, z cynku; drut cynkowy | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

79.03 | Obrobione plastycznie blachy grube, blachy cienkie oraz taśmy, z cynku, folia cynkowa; proszki i płytki cynku | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

79.04 | Rury i przewody rurowe oraz ich półwyroby, z cynku, sztaby drążone oraz armatura do rur i przewodów rurowych (na przykład złącza, kolanka, kielichy i kołnierze), z cynku | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

79.05 | Rynny, kalenice, okienka dachowe oraz inne wyroby dla budownictwa, z cynku | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

79.06 | Pozostałe artykuły z cynku | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

80.02 | Obrobione plastycznie sztaby, pręty, kształtowniki, z cyny; drut cynowy | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

80.03 | Obrobione plastycznie blachy grube, blachy cienkie i taśmy, z cyny | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

80.04 | Folia cynowa (również wytłaczana, cięta na kształty, perforowana, powlekana, drukowana lub łączona z papierem albo innym materiałem wzmacniającym), o masie 1 m2 (bez podłoża), nieprzekraczającej 1 kg, proszki i płatki cyny | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

80.05 | Rury i przewody rurowe oraz ich półwyroby, z cyny, sztaby drążone, armatura do rur i przewodów rurowych (na przykład złącza, kolanka, kielichy i kołnierze), z cyny | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

82.05 | Przybory wymienne do narzędzi ręcznych, obrabiarek lub narzędzi ręcznych poruszanych energią (na przykład do prasowania, tłoczenia, wiercenia, narzynania, gwintowania, rozwiercania, kalibrowania, frezowania, cięcia, toczenia, ciosania, łączenia lub wkręcania), łącznie z ciągadłami drutów, matrycami do wyciskania metalu oraz wiertłami do drążenia skał | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu [3] |

82.06 | Noże i ostrza tnące, do maszyn lub urządzeń mechanicznych | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu [3] |

ex dział 84 | Kotły, maszyny, urządzenia mechaniczne i ich części, z wyłączeniem chłodnic i wyposażenia chłodniczego (elektryczne i pozostałe) (nr 84.15) oraz maszyny do szycia, obudowy i igły do maszyn do szycia (ex nr 84.41) | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu [10] |

84.15 | Chłodziarki i urządzenia chłodzące (elektryczne i pozostałe) | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzący materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu, pod warunkiem że co najmniej 50 % wartości użytego materiału i części stanowią produkty pochodzące [11] |

ex 84.41 | Maszyny do szycia, włączając obudowy i igły do maszyn do szycia | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzący materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu: a)co najmniej 50 % wartości materiału i części [11]użytych do montażu głowicy (z wyłączeniem silnika) stanowią produkty pochodzące; ib)nić napinająca, szydełka i mechanizmy zygzakowe stanowią produkty pochodzące |

ex dział 85 | Maszyny, sprzęt elektryczny i ich części; z wyłączeniem produktów pozycji nr 85.14 lub 85.15 | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzący materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu |

85.14 | Mikrofony i ich stojaki; głośniki; elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzący materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu, pod warunkiem że: a)co najmniej 50 % wartości użytego materiału i części stanowią produkty pochodzące; i [11]b)wartość użytych niepochodzących tranzystorów nie przekracza 3 % wartości produktu gotowego [12] |

85.15 | Radiotelegraficzne i radiotelefoniczne urządzenia nadawcze i odbiorcze; radiofoniczne i telewizyjne urządzenia nadawcze i odbiorcze (w tym odbiorniki zawierające urządzenia do zapisu lub odbioru dźwięku), a także kamery telewizyjne, urządzenia radionawigacyjne, urządzenia radarowe oraz urządzenia do zdalnego sterowania drogą radiową | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzący materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu, pod warunkiem że: a)co najmniej 50 % wartości użytego materiału i części stanowią produkty pochodzące; i [11]b)wartość użytych niepochodzących tranzystorów nie przekracza 3 % wartości produktu gotowego [12] |

dział 86 | Lokomotywy kolejowe i tramwajowe, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów (nienapędzane elektrycznie) | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu |

ex dział 87 | Pojazdy inne niż lokomotywy kolejowe lub tramwajowe, tabor szynowy i jego części z wyłączeniem produktów z pozycji nr 87.09 | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu |

87.09 | Motocykle, motorowery i rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne wszelkiego rodzaju | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzących materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu oraz co najmniej 50 % wartości użytego materiału i części stanowią produkty pochodzące [11] |

ex dział 90 | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; ich części oraz akcesoria, z wyłączeniem produktów pozycji nr 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 lub 90.26 | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu |

90.05 | Teleskopy refrakcyjne, teleskopy (jednookularowe oraz dwuokularowe), wyposażone w pryzmaty lub nie | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzących materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu oraz co najmniej 50 % wartości użytego materiału i części stanowią produkty pochodzące [11] |

90.07 | Aparaty fotograficzne, fotograficzne lampy błyskowe i żarówki błyskowe | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzących materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu, pod warunkiem że co najmniej 50 % wartości użytego materiału i części stanowią produkty pochodzące [11] |

90.08 | Kamery filmowe, projektory, urządzenia do zapisu dźwięku i urządzenia do odtwarzania dźwięku; każde połączenie tych artykułów | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzących materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu, pod warunkiem że co najmniej 50 % wartości użytego materiału i części stanowią produkty pochodzące [11] |

90.12 | Złożone mikroskopy optyczne, również wyposażone w urządzenia do fotografowania i projekcji obrazu | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzących materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu, pod warunkiem że co najmniej 50 % wartości użytego materiału i części stanowią produkty pochodzące [11] |

90.26 | Gazomierze, liczniki do cieczy i energii elektrycznej do pomiaru zużycia lub produkcji, liczniki wzorcowe do nich | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzących materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu, pod warunkiem że co najmniej 50 % wartości użytego materiału i części stanowią produkty pochodzące [11] |

ex dział 91 | Zegary ścienne i zegarki naręczne; ich części, z wyłączeniem produktów z pozycji nr 91.04 lub 91.08 | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu |

91.04 | Pozostałe zegary | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzących materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu, pod warunkiem że co najmniej 50 % wartości użytego materiału i części stanowią produkty pochodzące [11] |

91.08 | Kompletne mechanizmy zegarowe | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzących materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu, pod warunkiem że co najmniej 50 % wartości użytego materiału i części stanowią produkty pochodzące [11] |

ex dział 92 | Instrumenty muzyczne; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, magnetyczne urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń; z wyłączeniem produktów z pozycji nr 92.11 | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzących materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu |

92.11 | Gramofony, dyktafony i pozostałe urządzenia do zapisu lub odtwarzania dźwięku, łącznie z przyrządami do obracania płyt, przyrządami do nawijania taśm lub drutów, z głowicami dźwiękowymi lub bez, urządzenia do zapisu lub odtwarzania obrazu telewizyjnego i dźwięku | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych niepochodzących materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu, pod warunkiem że: a)co najmniej 50 % wartości użytego materiału i części stanowią produkty pochodzące [11]b)wartość użytych niepochodzących tranzystorów nie przekracza 3 % wartości produktu gotowego [12] |

dział 93 | Broń i amunicja; ich części i akcesoria | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

96.02 | Pozostałe miotły i szczotki (w tym także szczotki stanowiące części maszyn); wałki do malowania; ściągaczki do wody z szyb (oprócz wałków gumowych) i mopy | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

97.03 | Pozostałe zabawki; modele zdolne do wykonywania ruchów służące do zabawy | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

98.01 | Guziki i formy do guzików, spinki, spinki do mankietów, zamki zatrzaskowe, łącznie z zatrzaskami i z zatrzaskami guzikowymi, półwyroby i części tych wyrobów | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

98.08 | Taśmy do maszyn do pisania i podobne, również na szpulkach; poduszki do tuszu, również w pudełkach | | Wytwarzanie, w którym wartość użytych produktów nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

ex 98.15 | Termosy i inne pojemniki próżniowe | | Wytwarzane z produktów z pozycji nr 70.12 |

[1] Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli używana jest kukurydza typu zea indurata.

[2] Niniejsza zasada nie dotyczy przypadku, gdy użyto soków z ananasa, limony i grejpfruta.

[3] Niniejsze postanowienia nie dotyczą przypadków, gdy użyto produktów uzyskanych z produktów, które uzyskały status produktów pochodzących, zgodnie z warunkami ustanowionymi w wykazie B.

[4] Dla przędzy złożonej z dwóch lub wielu materiałów włókienniczych warunki przedstawione w niniejszym wykazie muszą także zostać spełnione dla każdej pozycji, pod którą przędza z pozostałych materiałów włókienniczych, z których mieszaniny włókno jest złożone, byłaby klasyfikowana. Jednakże niniejsza zasada nie dotyczy jakichkolwiek materiałów włókienniczych, pojedynczo lub bardziej mieszanych, których waga nie przekracza 10 % całkowitej wartości wprowadzonych materiałów włókienniczych.

[5] do 30 % w przypadku gdy danym produktem jest przędza, również pokryta proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, zawierająca rdzenia składający się albo z cienkiej taśmy z aluminium, albo z warstwy tworzywa sztucznego, który to rdzeń został wstawiony i wklejony, za pomocą przezroczystego lub kolorowego kleju, między dwie warstwy tworzywa sztucznego.

[6] do 30 % w przypadku gdy danym produktem jest przędza, również pokryta proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, zawierająca rdzenia składający się albo z cienkiej taśmy z aluminium, albo z warstwy tworzywa sztucznego, który to rdzeń został wstawiony i wklejony, za pomocą przezroczystego lub kolorowego kleju, między dwie warstwy tworzywa sztucznego.

[7] Ozdoby i dodatki użyte (z wyłączeniem podszewek, ociepleń i usztywnień), które zmieniają pozycję taryfową, nie usuwają statusu pochodzenia produktu otrzymanego, jeżeli ich waga nie przekracza 10 % całkowitej wagi wszystkich wprowadzonych materiałów włókienniczych.

[8] Te postanowienia nie mają zastosowania, gdy użyto produktów uzyskanych z tkanin drukowanych, zgodnie z warunkami przedstawionymi w wykazie B.

[9] Dla produktów uzyskanych z dwóch lub wielu materiałów włókienniczych niniejsza zasada nie dotyczy jednego lub wielu zmieszanych materiałów włókienniczych, jeżeli jego lub ich waga nie przekracza 10 % całkowitej wagi wszystkich wprowadzonych materiałów włókienniczych.

[10] Te postanowienia nie mają zastosowania do elementów paliwowych pozycji nr 84.59 do dnia 31 grudnia 1977 roku.

[11] wartość produktów o nieustalonym pochodzeniu.

[12] Niniejszy odsetek nie jest kumulowany z 40 %.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz B

Wykaz procesów obróbek lub przetworzenia na produktach poddanych tym operacjom, które nie prowadzą do zmiany pozycji taryfowej, ale nadają status produktów pochodzących

Produkty gotowe | Obróbka lub przetwarzanie, które nadają status produktów pochodzących |

Numer pozycji WTC | Wyszczególnienie |

| Włączenie materiałów niepochodzących i ich części do kotłów, maszyn, urządzeń mechanicznych itp. z działów 84–92 oraz do kotłów i grzejników z pozycji nr 73.37 nie powoduje straty statusu produktów pochodzących dla tych produktów, pod warunkiem że wartość tych produktów, części i elementów nie przekracza 5 % wartości gotowego produktu |

ex 25.09 | Pigmenty mineralne, kalcynowane lub sproszkowane | Kruszenie i kalcynowanie lub proszkowanie pigmentów mineralnych |

ex 25.15 | Marmur pocięty przez piłowanie, o grubości nieprzekraczającej 25 cm | Cięcie na płyty lub profile, polerowanego, szlifowanego i czyszczonego marmuru, włącznie z marmurem nie bardziej niż zgrubnie obrobionym lub pociętym na kawałki, o grubości nieprzekraczającej 25 cm |

ex 25.16 | Granit, porfit, bazalt, piaskowiec oraz inne kamienie pomnikowe lub budowlane surowe, pocięte przez piłowanie, o grubości nieprzekraczającej 25 cm | Cięcie granitu, porfitu, bazaltu, piaskowca oraz innych kamieni budowlanych, włącznie z takimi kamieniami nie bardziej niż zgrubnie obrobionymi lub pociętymi na kawałki, o grubości nieprzekraczającej 25 cm |

ex 25.18 | Kalcynowany dolomit; dolomitowa masa ogniotrwała do ubijania | Kalcynowanie nieobrobionego dolomitu |

działy 28–37 | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | Obróbka lub przetwarzanie, w których wartość użytych produktów niepochodzących nie przekracza 20 % wartości gotowego produktu |

ex dział 38 | Produkty chemiczne różne z wyjątkiem oleju talowy oczyszczonego | Obróbka lub przetwarzanie, w których wartość użytych produktów niepochodzących nie przekracza 20 % wartości gotowego produktu |

ex 38.05 | Olej talowy oczyszczony | Rafinowanie surowego oleju talowego |

dział 39 | Sztuczne żywice i materiały z tworzyw sztucznych, estry i etery celulozy; artykuły z nich | Obróbka lub przetwarzanie, w których wartość użytych produktów niepochodzących nie przekracza 20 % wartości gotowego produktu |

ex 40.01 | Płyty z surowego kauczuku na podeszwy butów | Laminowanie arkuszy naturalnego kauczuku |

ex 40.07 | Nić gumowa lub szpagat, pokryte materiałem włókienniczym | Wytwarzanie z nici gumowej lub szpagatu |

ex 41.01 | Owcze i jagnięce skóry bez wełny | Usuwanie wełny z owczych i jagnięcych skór z wełną |

ex 41.02 | Skóry bydlęce wyprawione (włączając skóry bawole) oraz skóry końskie wyprawione, z wyjątkiem skór objętych pozycjami nr 41.06 lub 41.08 | Wyprawianie skór bydlęcych (również skór bawolich) oraz skór końskich, nieprzetworzonych dalej niż garbowanie |

ex 41.03 | Skóry owcze i jagnięce wyprawione, z wyjątkiem skór objętych pozycjami nr 41.06 lub 41.08 | Wyprawianie skór owczych i jagnięcych, nieprzetworzonych dalej niż garbowanie |

ex 41.04 | Skóry kozie i koźlęce wyprawione, z wyjątkiem skór objętych pozycjami nr 41.06 lub 41.08 | Wyprawianie skór kozich i koźlęcych, nieprzetworzonych dalej niż garbowanie |

ex 41.05 | Pozostałe rodzaje skór wyprawionych, z wyjątkiem skór objętych pozycjami nr 41.06 lub 41.08 | Wyprawianie skór innych rodzajów, nieprzetworzonych dalej niż garbowanie |

ex 43.02 | Skóry futerkowe łączone | Wybielane, barwienie, obrabianie, cięcie i łączenie garbowanych lub obrabianych skór futerkowych |

50.09 ex | Tkaniny drukowane | Drukowanie wraz z procesami wykańczającymi (wybielaniem, obrabianiem, suszeniem, parowaniem, przewijaniem, naprawianiem, impregnacją, sanforyzacją, merceryzacją) tkanin, których wartość nie przekracza 47,5 % wartości gotowego produktu |

50.10 ex |

51.04 ex |

53.11 ex |

53.12 ex |

53.13 ex |

54.05 ex |

55.07 ex |

55.08 ex |

55.09 ex |

56.07 ex |

ex 68.03 | Wyroby z łupka, łącznie z wyrobami z łupka scalonego | Wytwarzanie wyrobów z łupka |

ex 68.13 | Wyroby z azbestu; wyroby z mieszanin na bazie azbestu lub mieszanin na bazie azbestu i węglanu magnezowego | Wytwarzanie z wyrobów z azbestu lub z mieszanin na bazie azbestu, lub z mieszanin na bazie azbestu i węglanu magnezowego |

ex 68.15 | Wyroby z miki, łącznie z łączoną rozłupaną miką na podłożu z papieru lub tkanin | Wytwarzanie z wyrobów z miki |

ex 70.10 | Cięte szkło butelkowe | Cięcie szkła butelkowego, których wartość nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

ex 70.13 | Wyroby ze szkła (inne niż artykuły objęte pozycją nr 70.19) powszechnie używane do celów stołowych, kuchennych, toaletowych lub biurowych, do dekoracji wnętrz lub podobnych zastosowań | Cięcie wyrobów ze szkła, których wartość nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

ex 70.20 | Wyroby wykonane z włókna szklanego | Wytwarzanie z nieobrobionego włókna szklanego |

ex 71.02 | Kamienie szlachetne i półszlachetne, cięte lub obrobione w inny sposób, lecz nieobsadzone, oprawione lub nawleczone (z wyjątkiem kamieni niesortowanych, tymczasowo nawleczonych dla ułatwienia przewozu) | Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni szlachetnych i półszlachetnych |

ex 71.03 | Syntetyczne lub odtworzone kamienie szlachetne lub półszlachetne, cięte lub obrobione w inny sposób, lecz nieobsadzone, oprawione lub nawleczone (z wyjątkiem kamieni niesortowanych, tymczasowo nawleczonych dla ułatwienia transportu) | Wytwarzanie z nieobrobionych, syntetycznych lub odtworzonych kamieni szlachetnych i półszlachetnych |

ex 71.05 | Srebro i stopy srebra, łącznie ze srebrem pozłacanym i platynowanym, w stanie półwyrobu | Walcowanie, ciągnienie, klepanie lub szlifowanie nieobrobionego plastycznie srebra i stopów srebra |

ex 71.05 | Srebro, łącznie ze srebrem pozłacanym i platynowanym, nieobrobione plastycznie | Tworzenie stopu lub elektrolityczna separacja, nieobrobionego plastycznie srebra i stopów srebra |

ex 71.06 | Walcowane srebro, w stanie półwyrobu | Walcowanie, ciągnienie, klepanie lub szlifowanie nieobrobionego plastycznie, srebra walcowanego |

ex 71.07 | Złoto, łącznie z platynowanym, w stanie półwyrobu | Walcowanie, ciągnienie, klepanie lub szlifowanie nieobrobionego plastycznie złota, łącznie ze złotem platynowanym |

ex 71.07 | Złoto, łącznie z platynowanym, nieobrobione plastycznie | Tworzenie stopu lub elektrolityczna separacja, nieobrobionego plastycznie złota lub stopów złota |

ex 71.08 | Walcowane złoto, na bazie z metalu lub srebra, w stanie półwyrobu | Walcowanie, ciągnienie, klepanie lub szlifowanie nieobrobionego plastycznie złota walcowanego na bazie metalu lub srebra |

ex 71.09 | Platyna i pozostałe metale z grupy platynowców, w stanie półwyrobu | Walcowanie, ciągnienie, klepanie lub szlifowanie nieobrobionej plastycznie platyny lub pozostałych metali z grupy platynowców |

ex 71.09 | Platyna i pozostałe metale z grupy platynowców, nieobrobione plastycznie | Tworzenie stopu lub elektrolityczna separacja, nieobrobionego plastycznie platyny lub pozostałych metali z grupy platynowców |

ex 71.10 | Walcowana platyna lub walcowane pozostałe metale z grupy platynowców na bazie z metalu lub metalu szlachetnego, w stanie półwyrobu | Walcowanie, ciągnienie, klepanie lub szlifowanie nieobrobionej plastycznie platyny walcowanej lub pozostałych metali z grupy platynowców na bazie z metalu lub metalu szlachetnego |

ex 73.15 | Stal stopowa i stal wysokowęglowa: | |

| W postaciach wymienionych w pozycjach od nr 73.07 do 73.13 | Wytwarzanie z produktów w postaciach wymienionych w pozycji nr 73.06 |

| W postaciach wymienionych w pozycji nr 73.14 | Wytwarzanie z produktów w postaciach wymienionych w pozycjach nr 73.06 lub 73.07 |

ex 74.01 | Miedź nierafinowana (miedź konwertowana i pozostała) | Wytapianie z kamienia miedziowego |

ex 74.01 | Miedź rafinowana | Hutnicze lub elektrolityczne rafinacje nierafinowanej miedzi (miedzi konwertowanej i pozostałej), odpadów lub złomu miedzi |

ex 74.01 | Stop miedzi | Stapianie i termiczna obróbka rafinowanej miedzi, odpadów lub złomu miedzi |

ex 75.01 | Nieobrobiony plastycznie nikiel (z wyłączeniem anod galwanicznych z pozycji nr 75.05) | Rafinacja przez elektrolizę, stapianie lub chemiczna, kamieni niklowych, kamieni arsenowych z niklem i pozostałych pośrednich produktów w hutnictwie niklu |

ex 77.04 | Beryl, obrobiony plastycznie | Walcowanie, ciągnienie lub szlifowanie, nieobrobionego plastycznie berylu, którego wartość nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

ex 81.01 | Wolfram, obrobiony plastycznie | Walcowanie, ciągnienie lub szlifowanie nieobrobionego plastycznie wolframu, którego wartość nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

ex 81.02 | Molibden, obrobiony plastycznie | Walcowanie, ciągnienie lub szlifowanie nieobrobionego plastycznie molibdenu, którego wartość nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

ex 81.03 | Tantal, obrobiony plastycznie | Walcowanie, ciągnienie lub szlifowanie nieobrobionego plastycznie tantalu, którego wartość nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

ex 81.04 | Pozostałe metale nieszlachetne, obrobione plastycznie | Walcowanie, ciągnienie lub szlifowanie nieobrobionych plastycznie pozostałych metali nieszlachetnych, których wartość nie przekracza 50 % wartości gotowego produktu |

84.06 | Silniki spalinowe tłokowe | Obróbka, przetwarzanie lub montaż, w których wartość użytych materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu |

ex 84.08 | Silniki i siłowniki, z wyłączeniem silników odrzutowych i turbin gazowych | Obróbka, przetwarzanie lub montaż, w których wartość użytych materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu i pod warunkiem, że przynajmniej 50 % wartości użytych materiałów i części stanowią produkty pochodzące [1] |

84.16 | Maszyny do kalandrowania oraz podobne maszyny do walcowania (z wyjątkiem obrabiarek i walcarek do metali oraz maszyn do obróbki szkła) i cylindry do nich | Obróbka, przetwarzanie lub montaż, w których wartość użytych materiałów i części nie przekracza 25 % wartości gotowego produktu |

ex 84.17 | Maszyny, instalacje i podobny sprzęt laboratoryjny, z podgrzewaniem elektrycznym lub bez, do poddawania materiałów procesom wymagającym zmiany temperatury, dla wytwórczego przemysłu drzewnego, masy papierniczej, papierniczego i kartoniarskiego | Obróbka, przetwarzanie lub montaż, w których wartość użytych materiałów i części nie przekracza 25 % wartości gotowego produktu |

84.31 | Maszyny do przygotowania lub wykańczania masy celulozowej, papieru lub tektury | Obróbka, przetwarzanie lub montaż, w których wartość użytych materiałów i części nie przekracza 25 % wartości gotowego produktu |

84.33 | Wszelkiego rodzaju maszyny do cięcia papieru lub tektury, pozostałe maszyny do obrabiania masy papierniczej, papieru lub tektury | Obróbka, przetwarzanie lub montaż, w których wartość użytych materiałów i części nie przekracza 25 % wartości gotowego produktu |

ex 84.41 | Maszyny do szycia, obudowy i igły do maszyn do szycia | Obróbka, przetwarzanie lub montaż, w których wartość użytych materiałów i części nie przekracza 40 % wartości gotowego produktu i pod warunkiem że: a)przynajmniej 50 % użytych materiałów i części [1]do montażu głowicy (bez silnika) stanowią produkty pochodzące; ib)stosowane mechanizmy naciągu nitki, szydełkowy i zygzakowy stanowią produkty pochodzące |

87.06 | Części i akcesoria pojazdów mechanicznych objętych pozycjami nr 87.01–87.03 | Obróbka, przetwarzanie lub montaż, w których wartość użytych materiałów i części nie przekracza 15 % wartości gotowego produktu |

ex 95.01 | Wyroby z żółwich skorup | Wytwarzanie z obrobionych żółwich skorup |

ex 95.02 | Wyroby z macicy perłowej | Wytwarzanie z obrobionej macicy perłowej |

ex 95.03 | Wyroby z kości słoniowej | Wytwarzanie z obrobionej kości słoniowej |

ex 95.04 | Wyroby z kości (z wyłączeniem fiszbinu) | Wytwarzanie z obrobionej kości (z wyłączeniem fiszbinu) |

ex 95.05 | Wyroby z rogu, koralu (naturalne lub prasowane) lub z pozostałych zwierzęcych materiałów rzeźbiarskich | Wytwarzanie z obrobionego rogu, koralu (naturalne lub prasowane) lub z pozostałych zwierzęcych materiałów rzeźbiarskich |

ex 95.06 | Wyroby z roślinnych materiałów rzeźbiarskich (na przykład orzechy carozo) | Wytwarzanie z obrobionych roślinnych materiałów rzeźbiarskich (na przykład orzechów carozo) |

ex 95.07 | Wyroby z gagatu (i mineralnych substytutów gagatu), bursztynu, pianki morskiej (septolit), prasowany bursztyn i prasowana pianka morska (septolit) | Wytwarzanie z obrobionego gagatu (i mineralnych substytutów gagatu), bursztynu, pianki morskiej (septolitu), prasowanego bursztynu i prasowanej pianki morskiej (septolitu) |

ex 98.11 | Fajki do palenia, cybuchy, z drzewa, korzenia lub innych materiałów | Wytwarzanie ze wstępnie obrobionych bloków |

[1] wartość produktów o nieustalonym pochodzeniu.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

WYKAZ C

Wykaz produktów wyłączonych z zakresu niniejszego protokołu

Numer pozycji WTC | Wyszczególnienie |

ex 27.07 | Przyswojone oleje aromatyczne, jak zdefiniowano w uwadze 2 do działu 27, w których więcej niż 65 % objętościowo destyluje w temperaturze poniżej 250 °C (wraz z mieszaninami benzyny lakierniczej i benzolu), do użycia jako paliwa energetyczne lub grzewcze |

27.09 –27.16 | Oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne |

ex 29.01 | Węglowodory: AcykliczneCykliczne związki nasycone i cykliczne związki nienasycone, z wyłączeniem azulenyBenzen, toluen, ksylenstosowane jako paliwo zasilające lub grzewcze |

ex 34.03 | Preparaty smarowe zawierające ropę naftową lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, z wyjątkiem preparatów zawierających 70 % lub więcej objętościowo olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych |

ex 34.04 | Woski na bazie parafiny, woski naftowe, woski uzyskane z minerałów bitumicznych, gacz parafinowy lub parafina w łuskach |

ex 38.14 | Gotowe dodatki do smarów |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PROTOKÓŁ nr 4

dotyczący niektórych postanowień odnoszących się do Irlandii

Nie naruszając postanowień artykułu 13 Umowy, środki przewidziane w ustępach 1 i 2 protokołu 6 oraz artykule 1 protokołu 7 "Aktu w sprawie warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach", w sprawie niektórych ograniczeń ilościowych odnoszących Irlandii oraz w sprawie przywozu pojazdów silnikowych i przemysłu montażowego pojazdów silnikowych w Irlandii, stosuje się do Norwegii.

--------------------------------------------------

Akt Końcowy

Przedstawiciele

EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ

oraz

KRÓLESTWA NORWEGII,

zebrani w Brukseli czternastego maja tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego trzeciego roku,

w celu podpisania Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii,

z chwilą podpisania niniejszej Umowy,

przyjęli do wiadomości następujące deklaracje wymienione poniżej i załączone do niniejszego Aktu:

1. Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotycząca artykułu 23 ustęp 1 Umowy,

2. Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotycząca regionalnego stosowania niektórych postanowień Umowy.

Udfærdiget i Bruxelles, den

fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am

vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.

Done at Brussels on this

fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.

Fait à Bruxelles, le

quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.

Fatto a Bruxelles, addì

quattordici maggio millenovecentosettantatré.

Gedaan te Brussel, de

veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.

Utferdiget i Brussel,

fjortende mai nitten hundre og syttitre.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

DEKLARACJE

Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotycząca artykułu 23 ustęp 1 Umowy

Europejska Wspólnota Gospodarcza oświadcza, że w kontekście niezależnego wykonywania artykułu 23 ustęp 1 Umowy ciążącego na Umawiających się Stronach będzie ona oceniać wszelkie praktyki sprzeczne z tym artykułem na podstawie kryteriów wynikających ze stosowania zasad artykułów 85, 86, 90 i 92 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą.

--------------------------------------------------

Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotycząca regionalnego stosowania niektórych postanowień Umowy

Europejska Wspólnota Gospodarcza oświadcza, że zastosowanie jakichkolwiek środków możliwych do podjęcia na podstawie artykułów 23, 24, 25 lub 26 Umowy, zgodnie z procedurą i na mocy uzgodnień określonych w artykule 27 lub artykule 28, może zostać ograniczone do jednego z ich regionów na mocy zasad wspólnotowych.

--------------------------------------------------

Top