EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21973A0303(01)

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem

OJ L 384, 31.12.1982, p. 7–54 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 66 - 119
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 66 - 119
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1982/3626/oj

21973A0303(01)

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem

Dziennik Urzędowy L 384 , 31/12/1982 P. 0007 - 0054
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 15 Tom 4 P. 0066
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 15 Tom 4 P. 0027
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 15 Tom 4 P. 0066
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 15 Tom 4 P. 0027
CS.ES Rozdział 11 Tom 15 P. 48 - 95
ET.ES Rozdział 11 Tom 15 P. 48 - 95
HU.ES Rozdział 11 Tom 15 P. 48 - 95
LT.ES Rozdział 11 Tom 15 P. 48 - 95
LV.ES Rozdział 11 Tom 15 P. 48 - 95
MT.ES Rozdział 11 Tom 15 P. 48 - 95
PL.ES Rozdział 11 Tom 15 P. 48 - 95
SK.ES Rozdział 11 Tom 15 P. 48 - 95
SL.ES Rozdział 11 Tom 15 P. 48 - 95


ZAŁĄCZNIK A

Konwencja

o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem

UMAWIAJĄCE SIĘ PAŃSTWA,

UZNAJĄC, że dzikie zwierzęta i rośliny w ich wielorakich, pięknych i różnorodnych formach stanowią niezastąpioną część naturalnych systemów przyrody ziemskiej, która musi być zachowana dla obecnych i przyszłych pokoleń;

ŚWIADOME stale rosnącej wartości dzikich zwierząt i roślin z punktu widzenia estetyki, nauki, kultury, rekreacji i ekonomiki;

UZNAJĄC, że społeczeństwa i państwa są i powinny być najlepszymi obrońcami własnej dzikiej zwierzyny i roślinności;

UZNAJĄC ponadto, że współpraca międzynarodowa jest podstawowym czynnikiem ochrony niektórych gatunków dzikich zwierząt i roślin przed nadmierną eksploatacją powodowaną handlem międzynarodowym;

PRZEKONANE o pilności podjęcia właściwych kroków w tym celu,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł I

Definicje

W rozumieniu niniejszej Konwencji, jeżeli z treści nie wynika inaczej:

a) "gatunek" oznacza każdy gatunek, podgatunek bądź odrębną geograficzną populację;

b) "okaz" oznacza:

i) każde zwierzę lub roślinę, żywe lub martwe;

ii) w odniesieniu do zwierząt – gdy chodzi o gatunki objęte załącznikami I i II – każdą łatwo rozpoznawalną ich część lub produkt otrzymany ze zwierzęcia, a gdy chodzi o gatunki objęte załącznikiem III – każdą łatwo rozpoznawalną ich część lub produkt otrzymany ze zwierzęcia, jeżeli zostały one objęte tym załącznikiem; oraz

iii) w odniesieniu do roślin – gdy chodzi o gatunki objęte załącznikiem I – każdą łatwo rozpoznawalną ich część lub produkt otrzymany z rośliny, a gdy chodzi o gatunki objęte załącznikami II i III – każdą łatwo rozpoznawalną ich część lub produkt otrzymany z rośliny, jeżeli są one objęte tymi załącznikami;

c) "handel" oznacza wywóz, ponowny wywóz, przywóz i sprowadzenie z morza;

d) "ponowny wywóz" oznacza wywóz każdego okazu, który został uprzednio wwieziony;

e) "sprowadzenie z morza" oznacza wwiezienie do państwa okazów jakiegokolwiek gatunku, które zostały pobrane ze środowiska morskiego niebędącego pod jurysdykcją żadnego państwa;

f) "organ naukowy" oznacza krajowy organ naukowy, wyznaczony zgodnie z artykułem IX;

g) "organ zarządzający" oznacza krajowy organ administracyjny, wyznaczony zgodnie z artykułem IX;

h) "Strona" oznacza państwo, w stosunku do którego niniejsza Konwencja weszła w życie.

Artykuł II

Podstawowe zasady

1. Załącznik I obejmuje wszystkie gatunki zagrożone wyginięciem, które są lub mogą być przedmiotem handlu. Handel okazami tych gatunków powinien być poddany szczególnie ścisłej reglamentacji w celu zapobieżenia dalszemu zagrożeniu ich istnienia i może być dozwolony jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

2. Załącznik II obejmuje:

a) wszystkie gatunki, które wprawdzie niekoniecznie już teraz są zagrożone wyginięciem, niemniej mogą stać się takimi, jeżeli handel okazami tych gatunków nie zostanie poddany ścisłej reglamentacji mającej zapobiec eksploatacji niedającej się pogodzić z ich utrzymaniem; oraz

b) niektóre gatunki, które powinny być przedmiotem reglamentacji w celu poddania skutecznej kontroli handlu okazami gatunków objętych załącznikiem II w myśl litery a).

3. Załącznik III obejmuje wszystkie gatunki, co do których jedna ze Stron uzna swoją właściwość do objęcia ich reglamentacją mającą na celu zapobieżenie lub ograniczenie eksploatacji tych gatunków i wymagającą współpracy innych Stron w zakresie kontroli handlu.

4. Strony będą zezwalały na handel okazami gatunków objętych załącznikami I, II i III wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji.

Artykuł III

Reglamentacja handlu okazami gatunków objętych załącznikiem I

1. Wszelki handel okazami gatunków objętych załącznikiem I powinien odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.

2. Wywóz jakichkolwiek okazów należących do gatunków objętych załącznikiem I będzie wymagał uprzedniego uzyskania i przedstawienia zezwolenia wywozowego. Takie zezwolenie można będzie uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

a) organ naukowy państwa wywozu wyda opinię, że wywóz nie przyniesie szkody w utrzymaniu tego gatunku;

b) organ zarządzający państwa wywozu ustali, że okaz nie został pozyskany z naruszeniem obowiązującego prawa tego państwa o ochronie zwierząt i roślin;

c) organ zarządzający państwa wywozu ustali, że każdy żywy okaz zostanie przygotowany i będzie przewożony w sposób zapobiegający ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania;

d) organ zarządzający państwa wywozu ustali, że zostało uzyskane zezwolenie przywozowe na dany okaz.

3. Przywóz okazów należących do gatunków objętych załącznikiem I będzie wymagał uprzedniego uzyskania i przedstawienia zezwolenia przywozowego oraz zezwolenia wywozowego albo świadectwa ponownego wywozu. Zezwolenie przywozowe będzie można uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

a) organ naukowy państwa przywozu wyda opinię, że przywóz nie przyniesie szkody w utrzymaniu określonego gatunku;

b) organ zarządzający państwa przywozu ustali, że proponowany odbiorca żywego okazu posiada wyposażenie odpowiednie do przetrzymywania go i opieki nad nim;

c) organ zarządzający państwa przywozu ustali, że okaz nie zostanie przeznaczony głównie do celów handlowych.

4. Ponowny wywóz jakichkolwiek okazów należących do gatunków objętych załącznikiem I będzie wymagał uprzedniego uzyskania i przedstawienia świadectwa ponownego wywozu. Takie świadectwo będzie można uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

a) organ zarządzający państwa ponownego wywozu ustali, że okaz został przywieziony do tego państwa zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji;

b) organ zarządzający państwa ponownego wywozu ustali, że każdy żywy okaz zostanie przygotowany i będzie przewożony w sposób zapobiegający ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania;

c) organ zarządzający państwa ponownego wywozu ustali, że na każdy żywy okaz zostało uzyskane zezwolenie przywozowe.

5. Sprowadzenie z morza okazów należących do gatunków objętych załącznikiem I będzie wymagało uprzedniego uzyskania świadectwa od organu zarządzającego państwa, na którego terytorium następuje sprowadzenie. Takie świadectwo można będzie uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

a) organ naukowy państwa, na którego terytorium następuje sprowadzenie, wyda opinię, że nie przyniesie ono szkody w utrzymaniu określonego gatunku;

b) organ zarządzający państwa, na którego terytorium następuje sprowadzenie, ustali, że proponowany odbiorca żywego okazu posiada wyposażenie odpowiednie do przetrzymywania go i opieki nad nim;

c) organ zarządzający państwa, na którego terytorium następuje sprowadzenie, ustali, że okaz nie zostanie przeznaczony głównie do celów handlowych.

Artykuł IV

Reglamentacja handlu okazami gatunków objętych załącznikiem II

1. Wszelki handel okazami gatunków objętych załącznikiem II powinien odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.

2. Wywóz jakichkolwiek okazów należących do gatunków objętych załącznikiem II będzie wymagał uprzedniego uzyskania i przedstawienia zezwolenia wywozowego. Takie zezwolenie można będzie uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

a) organ naukowy państwa wywozu wyda opinię, że wywóz nie przyniesie szkody w utrzymaniu tego gatunku;

b) organ zarzadzajacy państwa wywozu ustali, że okaz nie został pozyskany z naruszeniem obowiązującego prawa tego państwa o ochronie zwierząt i roślin;

c) organ zarządzający państwa wywozu ustali, że każdy żywy okaz zostanie przygotowany i będzie przewożony w sposób zapobiegający ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.

3. Organ naukowy każdej ze Stron będzie kontrolował zarówno wydawanie przez Stronę zezwoleń wywozowych na okazy należące do gatunków objętych załącznikiem II, jak i efektywny wywóz tych okazów. Jeżeli organ naukowy stwierdzi, że wywóz okazów któregokolwiek z tych gatunków powinien być ograniczony w celu utrzymania tego gatunku na całym obszarze jego występowania, na poziomie zgodnym z jego rolą w ekosystemach, w których występuje, i wyraźnie wyższym od poziomu, który mógłby kwalifikować ten gatunek do objęcia go załącznikiem I, organ ten zaleci właściwemu organowi zarządzającemu odpowiednie środki, jakie należy podjąć w celu ograniczenia udzielania zezwoleń wywozowych na okazy tego gatunku.

4. Przywóz okazów należących do gatunków objętych załącznikiem II będzie wymagał uprzedniego przedstawienia zezwolenia wywozowego albo świadectwa ponownego wywozu.

5. Ponowny wywóz jakichkolwiek okazów należących do gatunków objętych załącznikiem II będzie wymagał uprzedniego uzyskania i przedstawienia świadectwa ponownego wywozu. Takie świadectwo można będzie uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

a) organ zarządzający państwa ponownego wywozu ustali, że okaz został przywieziony do tego państwa zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji;

b) organ zarządzający państwa ponownego wywozu ustali, że każdy żywy okaz zostanie przygotowany i będzie przewożony w sposób zapobiegający ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.

6. Sprowadzenie z morza okazów należących do gatunków objętych załącznikiem II będzie wymagało uprzedniego uzyskania świadectwa od organu zarządzającego państwa, na którego terytorium następuje sprowadzenie. Takie świadectwo można będzie uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

a) organ naukowy państwa, na którego terytorium następuje sprowadzenie, wyda opinię, że sprowadzenie to nie przyniesie szkody w utrzymaniu tego gatunku;

b) organ zarządzający państwa, na którego terytorium następuje sprowadzenie, ustali, że każdy żywy okaz będzie przetrzymywany w sposób zapobiegający ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.

7. Świadectwa, o których mowa w ustępie 6 niniejszego artykułu, można będzie uzyskać – po wydaniu opinii przez organ naukowy, skonsultowanej z innymi narodowymi organami naukowymi lub, w razie potrzeby, z międzynarodowymi organami naukowymi – na okresy nieprzekraczające jednego roku w odniesieniu do ogólnej liczby okazów, których sprowadzenie zostało dopuszczone w tych okresach.

Artykuł V

Reglamentacja handlu okazami gatunków objętych załącznikiem III

1. Wszelki handel okazami gatunków objętych załącznikiem III będzie odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.

2. Wywóz jakichkolwiek okazów należących do gatunków objętych załącznikiem III z każdego państwa, które objęło te gatunki załącznikiem III, będzie wymagał uprzedniego uzyskania i przedstawienia zezwolenia wywozowego. Takie zezwolenie można będzie uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

a) organ zarządzający państwa wywozu ustali, że okaz nie został pozyskany z naruszeniem obowiązującego prawa tego państwa o ochronie zwierząt i roślin;

b) organ zarządzający państwa wywozu ustali, że każdy żywy okaz zostanie przygotowany i będzie przewożony w sposób zapobiegający ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.

3. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępie 4 niniejszego artykułu przywóz jakichkolwiek okazów należących do gatunków objętych załącznikiem III będzie wymagał uprzedniego przedstawienia świadectwa pochodzenia, a w przypadkach gdy przywóz następuje z państwa, które objęło określone gatunki załącznikiem III – zezwolenia wywozowego.

4. W przypadku ponownego wywozu dowodem dla państwa przywozu, że postanowienia Konwencji zostały zachowane w odniesieniu do danego okazu, będzie świadectwo uzyskane od organu zarządzającego państwa ponownego wywozu, stwierdzające, że określony okaz został przetworzony w tym państwie lub jest ponownie wywożony.

Artykuł VI

Zezwolenia i świadectwa

1. Zezwolenia i świadectwa uzyskiwane w myśl postanowień artykułów III, IV i V będą zgodne z postanowieniami niniejszego artykułu.

2. Zezwolenie wywozowe będzie zawierało informacje wyszczególnione we wzorze podanym w załączniku IV; będzie ono uprawniać do wywozu jedynie w okresie sześciu miesięcy od daty wystawienia.

3. Każde zezwolenie lub świadectwo będzie zawierać tytuł niniejszej Konwencji, nazwę i pieczęć organu zarządzającego, który je wydał, oraz numer kontrolny przydzielony przez organ zarządzający.

4. Każda kopia zezwolenia lub świadectwa wydanego przez organ zarządzający będzie wyraźnie oznaczona jako kopia; kopii tych nie można używać zamiast oryginału, chyba że na kopii stwierdzono inaczej.

5. Na każdą wysyłkę okazów będzie wymagane odrębne zezwolenie lub świadectwo.

6. Organ zarządzający państwa, do którego przywieziono jakikolwiek okaz, zatrzyma i anuluje zezwolenie wywozowe lub świadectwo ponownego wywozu oraz każde odnośne zezwolenie przywozowe przedstawione przy przywozie tego okazu.

7. Jeżeli jest to wykonalne, organ zarządzający może opatrzyć okaz znakiem pozwalającym na jego identyfikację. Przez "znak" rozumie się wszelkie niedające się zetrzeć piętna, plomby ołowiane, pieczęcie lub inne odpowiednie środki umożliwiające identyfikację okazów i sporządzone w sposób utrudniający jego naśladownictwo przez osoby niepowołane, tak dalece, jak tylko jest to możliwe.

Artykuł VII

Zwolnienia i inne specjalne postanowienia dotyczące handlu

1. Postanowień artykułów III, IV i V nie będzie się stosować do tranzytu okazów lub ich przeładunku przez lub na terytorium Strony, w czasie gdy okazy te znajdują się w kontroli celnej.

2. W przypadku gdy organ zarządzający państwa wywozu lub ponownego wywozu ustali, że okaz został nabyty zanim postanowienia niniejszej Konwencji zaczęły w stosunku do niego obowiązywać, postanowienia artykułów III, IV i V nie będą obowiązywały w stosunku do tego okazu, pod warunkiem wydania przez organ zarządzający odpowiedniego świadectwa.

3. Postanowień artykułów III, IV i V nie stosuje się do okazów będących przedmiotami osobistymi lub do użytyku domowego. Takie odstępstwo nie ma zastosowania:

a) w odniesieniu do okazów gatunków objętych załącznikiem I, które zostały nabyte przez właściciela poza granicami państwa jego stałego pobytu i są przywożone do tego państwa; lub

b) w odniesieniu do okazów gatunków objętych załącznikiem II, które:

i) zostały nabyte przez właściciela poza państwem jego stałego pobytu i w państwie, w którego dzikim środowisku zostały odłowione lub zebrane;

ii) są przywożone do państwa stałego pobytu właściciela; oraz

iii) gdy państwo, w którym zostały odłowione lub zebrane, wymaga uprzedniego udzielenia zezwolenia wywozowego,

chyba że organy zarządzające ustalą, iż okazy zostały nabyte zanim postanowienia niniejszej Konwencji zaczęły w stosunku do nich obowiązywać.

4. Okazy gatunków zwierząt objętych załącznikiem I, rozmnażane w niewoli dla celów handlowych, lub gatunków roślin objętych załącznikiem I, sztucznie rozmnażanych dla celów handlowych, będą uważane za okazy gatunków objętych załącznikiem II.

5. Jeżeli organ zarządzający państwa wywozu ustali, że okaz określonego gatunku zwierząt został wyhodowany w niewoli lub okaz gatunku roślin został sztucznie wyhodowany albo że chodzi o część takiego zwierzęcia lub rośliny lub też o otrzymany z nich produkt, wydane przez organ zarządzający świadectwo stwierdzające ten fakt będzie akceptowane zamiast zezwoleń lub świadectw wymaganych zgodnie z postanowieniami artykułów III, IV lub V.

6. Postanowienia artykułów III, IV i V nie będą obowiązywały w przypadku pożyczek, darów lub wymiany, niemających celu handlowego, pomiędzy naukowcami lub instytucjami naukowymi zarejestrowanymi przez organy zarządzające ich państw, dotyczących okazów zielnikowych lub okazów muzealnych zakonserwowanych, zasuszonych lub umieszczonych w płynie albo dotyczących żywego materiału roślinnego zaopatrzonego w etykietę wydaną lub potwierdzoną przez organ zarządzający.

7. Organ zarządzający każdego państwa może wyrazić zgodę na odstąpienie od wymogów artykułów III, IV i V oraz wyrazić zgodę na przewożenie bez zezwoleń lub świadectw okazów stanowiących część objazdowych ogrodów zoologicznych, cyrków, menażerii, wystaw roślin lub innych wystaw objazdowych, pod warunkiem że:

a) eksporter lub importer poda temu organowi zarządzającemu pełną charakterystykę tych okazów;

b) okazy należą do jednej z kategorii wymienionych w ustępach 2 lub 5 niniejszego artykułu; oraz

c) organ zarządzający ustali, że każdy żywy okaz będzie przewożony i doglądany w sposób minimalizujący ryzyko okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.

Artykuł VIII

Środki, które Strony mają podjąć

1. Strony podejmą odpowiednie środki w celu wprowadzenia w życie postanowień niniejszej Konwencji oraz zakazu handlu okazami zwierząt i roślin naruszającego jej postanowienia. Środki te obejmują:

a) sankcje karne za handel lub przetrzymywanie takich okazów, albo za jedno i drugie naruszenie; oraz

b) konfiskatę lub odesłanie takich okazów do państwa wywozu.

2. Poza środkami podjętymi zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu Strona może, gdy uważa to za konieczne, ustanowić wewnętrzny tryb postępowania w sprawie zwrotu wydatków, jakie poniosła w związku z konfiskatą okazów, które były przedmiotem handlu naruszającego postanowienia niniejszej Konwencji.

3. W miarę możliwości Strony zapewnią, aby wszelkie formalności wymagane w handlu okazami były załatwiane jak najszybciej. W celu ułatwienia tych formalności każda Strona może wyznaczyć porty wyjścia i porty wejścia, w których okazy powinny być przedstawione do oclenia. Strony zapewnią także, aby każdy żywy okaz był w czasie tranzytu, przetrzymywania lub przewozu doglądany w sposób zapobiegający ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.

4. W przypadku konfiskaty żywego okazu w wyniku środków podjętych na podstawie postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu:

a) okaz ten zostanie powierzony organowi zarządzającemu państwa, które dokonało konfiskaty;

b) organ zarządzający, po konsultacji z państwem wywozu, zwróci okaz temu państwu na jego koszt albo przekaże do schroniska lub do innego miejsca, które ten organ uzna za odpowiednie i zgodne z celami niniejszej Konwencji; oraz

c) organ zarządzający może zasięgnąć opinii organu naukowego lub – jeśli uzna to za pożądane – skonsultować się z Sekretariatem w celu ułatwienia podjęcia decyzji przewidzianej w literze b) niniejszego ustępu, łącznie z wyborem schroniska lub innego miejsca.

5. Schronisko, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego artykułu, oznacza instytucję powołaną przez organ zarządzający do opiekowania się żywymi okazami, zwłaszcza tymi, które zostały skonfiskowane.

6. Każda Strona będzie prowadziła wykaz danych dotyczących handlu okazami gatunków objętych załącznikami I, II i III, który będzie obejmował:

a) nazwiska i adresy eksporterów i importerów;

b) liczbę i rodzaj wydanych zezwoleń i świadectw; państwa, z którymi taki handel miał miejsce; liczbę lub ilości i rodzaj okazów, nazwy gatunków, takie jakie zostały zamieszczone w załącznikach I, II i III oraz, stosownie do okoliczności, wielkość i płeć okazów.

7. Każda Strona sporządza okresowe sprawozdania dotyczące stosowania przez nią niniejszej Konwencji i przekazuje je Sekretariatowi:

a) roczne sprawozdanie zawierające streszczenie informacji wymienionych w literze b) ustępu 6 niniejszego artykułu; oraz

b) dwuletnie sprawozdanie o środkach ustawodawczych, reglamentacyjnych i administracyjnych, podejmowanych w celu wykonania postanowień niniejszej Konwencji.

8. Informacje, o których mowa w ustępie 7 niniejszego artykułu, będą publicznie udostępnione w takiej mierze, w jakiej na to pozwala ustawodawstwo i przepisy zainteresowanego państwa.

Artykuł IX

Organy zarządzające i naukowe

1. Dla celów niniejszej Konwencji każda Strona wyznacza:

a) jeden lub więcej organów zarządzających właściwych do wydawania zezwoleń lub świadectw w imieniu tej Strony; oraz

b) jeden lub więcej organów naukowych.

2. Równocześnie ze złożeniem dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia państwo składające poinformuje rząd będący depozytariuszem o nazwie i adresie organu zarządzającego upoważnionego do porozumiewania się z innymi Stronami oraz z Sekretariatem.

3. Wszelkie zmiany dotyczące wyznaczenia lub upoważnienia dokonanego w myśl postanowień niniejszego artykułu zostaną zakomunikowane przez zainteresowaną Stronę Sekretariatowi w celu przekazania wszystkim innym Stronom.

4. Organ zarządzający, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, przekaże, na prośbę Sekretariatu lub organu zarządzającego innej Strony, odbitki stempli, pieczęci lub innych oznakowań używanych do stwierdzania autentyczności zezwoleń lub świadectw.

Artykuł X

Handel z państwami, które nie są Stronami Konwencji

W przypadku wywozu lub ponownego wywozu przeznaczonego do państwa niebędącego Stroną niniejszej Konwencji albo przywozu pochodzącego z takiego państwa Strony mogą zamiast zezwoleń i świadectw wymaganych przez niniejszą Konwencję uznawać podobne dokumenty wydane przez właściwe organy tego państwa; dokumenty te powinny w zasadzie odpowiadać warunkom co do zezwoleń i świadectw, ustalonym w niniejszej Konwencji.

Artykuł XI

Konferencja Stron

1. Sekretariat zwoła sesję Konferencji Stron nie później niż dwa lata po wejściu w życie niniejszej Konwencji.

2. Następnie Sekretariat będzie zwoływał sesje zwyczajne Konferencji co najmniej raz na dwa lata, chyba że Konferencja zdecyduje inaczej, a sesje nadzwyczajne – na pisemne żądanie co najmniej jednej trzeciej Stron.

3. Na sesjach zwyczajnych lub nadzwyczajnych tej Konferencji Strony dokonują przeglądu całokształtu stosowania niniejszej Konwencji i mogą:

a) podejmować wszelkie decyzje konieczne dla umożliwienia Sekretariatowi wykonywania jego obowiązków oraz podejmować postanowienia finansowe [1];

b) rozpatrywać i przyjmować poprawki do załączników I i II zgodnie z artykułem XV;

c) dokonywać przeglądu postępu osiągniętego w dziedzinie odbudowy i zachowania gatunków objętych załącznikami I, II i III;

d) otrzymywać i rozważać wszelkie sprawozdania przedstawione przez Sekretariat lub którąkolwiek Stronę; oraz

e) jeżeli jest to wskazane, wydawać zalecenia w celu usprawnienia stosowania niniejszej Konwencji.

4. Na każdej sesji zwyczajnej Strony mogą określić czas i miejsce następnej sesji zwyczajnej, która ma się odbyć zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego artykułu.

5. Na każdej sesji Strony mogą ustalić i przyjąć regulamin wewnętrzny sesji.

6. Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej organizacje wyspecjalizowane, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, jak również każde państwo niebędące Stroną niniejszej Konwencji mogą być reprezentowane na sesjach Konferencji przez obserwatorów, którzy będą mieli prawo uczestniczenia w sesji bez prawa głosowania.

7. Wszystkie organy lub instytucje mające techniczne kwalifikacje w dziedzinie ochrony, utrzymania i gospodarowania dzikimi zwierzętami i roślinami, należące do niżej wymienionych kategorii, które poinformują Sekretariat o swym życzeniu przysyłania obserwatorów na sesje Konferencji, zostaną do nich dopuszczone, chyba że co najmniej jedna trzecia Stron wyrazi sprzeciw:

a) międzynarodowe organizacje albo instytucje rządowe lub też pozarządowe bądź narodowe organizacje i instytucje rządowe; oraz

b) narodowe organizacje albo instytucje pozarządowe upoważnione do tego przez państwo, w którym mają siedzibę.

Dopuszczeni obserwatorzy będą mieli prawo uczestniczenia w sesjach bez prawa głosowania.

Artykuł XII

Sekretariat

1. Po wejściu w życie niniejszej Konwencji Dyrektor Generalny Programu Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzy Sekretariat. Będzie on mógł – w zakresie i w sposób, jakie uzna za właściwe – korzystać z pomocy odpowiednich międzynarodowych lub narodowych organizacji rządowych lub pozarządowych i instytucji kompetentnych w sprawach ochrony, utrzymania i gospodarowania dzikimi zwierzętami i roślinami.

2. Funkcje Sekretariatu są następujące:

a) organizowanie Konferencji Stron i zapewnienie Konferencjom należytej obsługi;

b) spełnianie funkcji powierzonych mu zgodnie z postanowieniami artykułów XV i XVI niniejszej Konwencji;

c) podejmowanie – zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Konferencję Stron – badań naukowych i technicznych, które będą przyczyniać się do stosowania niniejszej Konwencji, łącznie z badaniami dotyczącymi norm, które powinny być przestrzegane przy przygotowaniu i przewozie żywych okazów oraz środków identyfikacji okazów;

d) studiowanie sprawozdań Stron i żądanie od Stron wszelkich uzupełniających informacji, które uzna za konieczne dla zapewnienia stosowania niniejszej Konwencji;

e) zwracanie uwagi Stron na wszelkie sprawy dotyczące celów niniejszej Konwencji;

f) okresowe publikowanie i rozprowadzanie wśród Stron bieżącego wydania załączników I, II i III, jak również wszelkich informacji, które ułatwiają identyfikację okazów gatunków objętych tymi załącznikami;

g) przygotowywanie sprawozdań rocznych dla Stron o jego własnych pracach oraz stosowaniu niniejszej Konwencji, jak również wszelkich innych sprawozdań, których Strony mogą zażądać podczas sesji Konferencji Stron;

h) czynienie zaleceń w sprawie realizacji celów i stosowania postanowień niniejszej Konwencji, łącznie z wymianą informacji o charakterze naukowym lub technicznym;

i) spełnianie wszelkich innych funkcji powierzonych mu przez Strony.

Artykuł XIII

Środki międzynarodowe

1. W przypadku gdy Sekretariat na podstawie otrzymanych informacji uzna, że jakikolwiek gatunek objęty załącznikiem I lub II jest zagrożony przez handel okazami tego gatunku lub że postanowienia niniejszej Konwencji nie są skutecznie przestrzegane, zakomunikuje o tym właściwemu organowi zarządzającemu Strony lub Stron zainteresowanych.

2. Strona, która otrzyma wiadomość dotyczącą faktów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, poinformuje możliwie niezwłocznie Sekretariat o wszelkich takich faktach w zakresie, w jakim pozwala na to jej ustawodawstwo, i stosownie do okoliczności zaproponuje środki zaradcze. Gdy Strona uzna, że pożądane jest dochodzenie, może ono być przeprowadzone przez jedną lub więcej osób specjalnie upoważnionych przez tę Stronę.

3. Informacje dostarczone przez Stronę lub wynikające z dochodzenia wspomnianego w ustępie 2 niniejszego artykułu zostaną zbadane przez następną sesję Konferencji Stron, która może skierować do tej Strony zalecenia, jakie uzna za stosowne.

Artykuł XIV

Stosunek Konwencji do ustawodawstwa krajowego i konwencji międzynarodowych

1. Postanowienia niniejszej Konwencji w żadnej mierze nie naruszają prawa Stron do zastosowania:

a) bardziej surowych środków wewnętrznych dotyczących warunków, jakim podlega handel, odławianie lub zbiór, przetrzymywanie lub przewóz okazów należących do gatunków objętych załącznikami I, II i III, aż do całkowitego zakazu włącznie; lub

b) wewnętrznych środków ograniczających lub zakazujących handlu, odławiania, zbioru, przetrzymywania lub przewozu okazów gatunków nieobjętych załącznikami I, II lub III.

2. Postanowienia niniejszej Konwencji nie naruszają postanowień wewnętrznych ani zobowiązań Stron wynikających z jakiegokolwiek układu, konwencji lub umowy międzynarodowej, dotyczących innych aspektów handlu, odławiania, zbioru, przetrzymywania lub przewozu okazów, które weszły lub mogą później wejść w życie w stosunku do którejkolwiek Strony, łącznie z rozporządzeniami dotyczącymi cła, zdrowia publicznego, weterynarii oraz kwarantanny roślin.

3. Postanowienia niniejszej Konwencji nie naruszają postanowień lub zobowiązań wynikających z układów, konwencji lub umów międzynarodowych zawartych lub takich, które mogą być zawarte pomiędzy państwami, i dotyczących utworzenia unii lub regionalnej strefy handlowej obejmującej utworzenie lub utrzymanie wspólnej zewnętrznej kontroli celnej i zniesienie kontroli celnej wewnętrznej w zakresie, w jakim dotyczą one handlu między państwami członkowskimi takiej unii lub strefy.

4. Państwo będące Stroną niniejszej Konwencji, które jest również Stroną jakiegokolwiek innego układu, konwencji lub umowy międzynarodowej, obowiązującej w chwili wejścia w życie niniejszej Konwencji, na mocy której zapewnia się ochronę gatunkom morskim objętym załącznikiem II, zostanie zwolnione ze zobowiązań nakładanych na nie w myśl postanowień niniejszej Konwencji w odniesieniu do handlu okazami gatunków objętych załącznikiem II, zgodnie z postanowieniami tego innego układu, konwencji lub umowy międzynarodowej, jeżeli okazy te zostały złowione przez statki zarejestrowane w tym państwie.

5. Bez względu na postanowienia artykułów III, IV i V niniejszej Konwencji wszelki wywóz okazów złowionych zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu będzie wymagał jedynie świadectwa organu zarządzającego państwa, do którego okazy zostały sprowadzone, stwierdzającego, że dany okaz został złowiony zgodnie z postanowieniami innego układu, konwencji lub umowy międzynarodowej.

6. Żadne postanowienie niniejszej Konwencji nie stoi na przeszkodzie kodyfikacji i opracowaniu prawa morza przez Konferencję Prawa Morza Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwołaną zgodnie z rezolucją 2750 C (XXV) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych ani obecnym albo przyszłym roszczeniom lub poglądom prawnym jakiegokolwiek państwa na prawo morza oraz charakter i zasięg jego jurysdykcji przybrzeżnej oraz jurysdykcji, którą sprawuje w stosunku do statków pływających pod jego banderą.

Artykuł XV

Poprawki do załączników I i II

1. W zakresie poprawek wnoszonych do załączników I i II podczas sesji Konferencji Stron będą stosowane następujące postanowienia:

a) Każda Strona może zaproponować poprawkę do załącznika I lub II w celu rozpatrzenia na następnej sesji Konferencji. Tekst proponowanej poprawki zostanie zakomunikowany Sekretariatowi co najmniej 150 dni przed sesją Konferencji. Sekretariat przekonsultuje poprawkę z innymi Stronami oraz z zainteresowanymi organami, zgodnie z postanowieniami liter b) i c) ustępu 2 niniejszego artykułu oraz powiadomi o ich stanowisku wszystkie Strony nie później niż 30 dni przed sesją Konferencji.

b) Poprawki będą przyjmowane większością dwóch trzecich liczby głosów Stron obecnych i głosujących. Określenie "Strony obecne i głosujące" oznacza Strony obecne i głosujące za lub przeciw. Strony wstrzymujące się od głosu nie będą wliczane do dwóch trzecich wymaganych do przyjęcia poprawki.

c) Poprawki przyjęte na sesji Konferencji wejdą w życie 90 dni po tej sesji w stosunku do wszystkich Stron, z wyjątkiem tych, które zgłosiły zastrzeżenie zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu.

2. W zakresie poprawek do załączników I i II, wnoszonych między sesjami Konferencji Stron, będą stosowane następujące postanowienia:

a) Każda Strona może zaproponować poprawkę do załącznika I lub II w celu rozpatrzenia w okresie między sesjami Konferencji, w trybie korespondencyjnym ustalonym w niniejszym ustępie.

b) W odniesieniu do gatunków morskich Sekretariat, po otrzymaniu tekstu proponowanej poprawki, niezwłocznie zakomunikuje ją Stronom. Przekonsultuje ją również z kompetentnymi organizacjami międzyrządowymi, zwłaszcza w celu uzyskania wszelkich danych naukowych, których te organy mogą dostarczyć, i w celu zapewnienia koordynacji wszelkich środków ochrony stosowanych przez te organizacje. Sekretariat możliwie niezwłocznie zakomunikuje Stronom wyrażone opinie oraz dane dostarczone przez te organizacje, jak również swoje własne wnioski i zalecenia.

c) W odniesieniu do gatunków innych niż morskie Sekretariat, po otrzymaniu tekstu proponowanej poprawki, niezwłocznie zakomunikuje go Stronom, a następnie możliwie szybko przekaże swoje własne zalecenia.

d) Każda Strona może, w ciągu 60 dni od daty przekazania przez Sekretariat Stronom jego zaleceń w myśl liter b) lub c) niniejszego ustępu, przekazać Sekretariatowi swoje komentarze dotyczące zaproponowanej poprawki, jak również wszystkie dane i informacje naukowe.

e) Sekretariat przekaże Stronom możliwie niezwłocznie otrzymane odpowiedzi wraz ze swymi własnymi zaleceniami.

f) Jeżeli w ciągu 30 dni od daty przekazania odpowiedzi i zaleceń zakomunikowanych w myśl postanowień litery e) niniejszego ustępu Sekretariat nie otrzyma żadnych zastrzeżeń co do proponowanej poprawki, poprawka ta wejdzie w życie 90 dni później w stosunku do wszystkich Stron, z wyjątkiem tych, które zgłosiły zastrzeżenia zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu.

g) Jeżeli Sekretariat otrzyma zastrzeżenie którejkolwiek ze Stron, proponowana poprawka zostanie poddana głosowaniu korespondencyjnemu, zgodnie z postanowieniami liter h), i) i j) niniejszego ustępu.

h) Sekretariat powiadomi Strony o otrzymanym zastrzeżeniu.

i) Jeżeli Sekretariat nie otrzyma głosów za, przeciw lub wstrzymujących się od co najmniej połowy Stron w ciągu 60 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w literze h) niniejszego ustępu, proponowana poprawka zostanie odesłana do ponownego rozpatrzenia na następnej sesji Konferencji Stron;

j) W przypadku otrzymania głosów co najmniej połowy Stron, poprawka zostanie przyjęta większością dwóch trzecich Stron głosujących za lub przeciw.

k) Sekretariat powiadomi Strony o wyniku głosowania.

l) W razie przyjęcia proponowanej poprawki wejdzie ona w życie 90 dni po dacie powiadomienia przez Sekretariat o jej przyjęciu w stosunku do wszystkich Stron, z wyjątkiem tych, które zgłosiły zastrzeżenie zgodnie z postanowieniami ustępu 3 niniejszego artykułu.

3. W okresie 90 dni, o którym mowa w literze c) ustępu 1 lub w literze l) ustępu 2 niniejszego artykułu, każda ze Stron może, w drodze pisemnego powiadomienia rządu będącego depozytariuszem, zgłosić zastrzeżenie do tej poprawki. Dopóki takie zastrzeżenie nie zostanie wycofane, Strona ta będzie traktowana – w odniesieniu do handlu gatunkami, których poprawka dotyczy – tak jak państwo niebędące Stroną niniejszej Konwencji.

Artykuł XVI

Załącznik III i poprawki do tego załącznika

1. Każda ze Stron może w każdym czasie przedłożyć Sekretariatowi listę gatunków, które określa – w granicach swojej jurysdykcji – jako podlegające reglamentacji w celach wymienionych w ustępie 3 artykułu II. Załącznik III obejmuje nazwę Strony zgłaszającej gatunek w celu wpisania do załącznika, nazwę naukową tych gatunków, a także wszelkich części zwierząt lub roślin oraz otrzymywane z nich produkty, które będą wyraźnie określone zgodnie z postanowieniami litery b) artykułu I.

2. Każda lista, przedłożona w myśl postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, zostanie podana do wiadomości Stron przez Sekretariat niezwłocznie po jej otrzymaniu. Taka lista nabierze mocy obowiązującej, jako część integralna załącznika III, 90 dni po dacie jej podania do wiadomości. Po podaniu do wiadomości takiej listy każda ze Stron może, w każdej chwili, w drodze pisemnego powiadomienia rządu będącego depozytariuszem, zgłosić zastrzeżenia w odniesieniu do jakiegokolwiek gatunku, jego części albo produktu pochodnego. Dopóki takie zastrzeżenie nie zostanie wycofane, państwo to będzie traktowane – w zakresie handlu okazami tego gatunku, ich częściami lub produktami pochodnymi – tak jak państwo niebędące Stroną niniejszej Konwencji.

3. Strona, która zaproponowała wpis określonego gatunku do załącznika III, może w każdej chwili wycofać go w drodze pisemnego powiadomienia Sekretariatu, który powiadomi o tym wszystkie Strony. Wycofanie staje się skuteczne 30 dni od daty tego powiadomienia.

4. Każda ze Stron, przedkładając listę w myśl postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, przedłoży Sekretariatowi kopie wszelkich krajowych ustaw i przepisów wykonawczych stosowanych do ochrony takiego gatunku, wraz z wszelkimi komentarzami, które uważa za niezbędne lub których może zażądać Sekretariat. Dopóki gatunki, o których mowa, pozostaną objęte załącznikiem III, Strona ta będzie przedkładać wszelkie zmiany tych ustaw i przepisów lub wszelkie nowe komentarze – z chwilą ich wprowadzenia.

Artykuł XVII

Poprawki do Konwencji

1. Sekretariat zwoła nadzwyczajną sesję Konferencji Stron na pisemne żądanie co najmniej jednej trzeciej Stron w celu rozpatrzenia i przyjęcia poprawek do niniejszej Konwencji. Takie poprawki będą przyjmowane większością dwóch trzecich liczby głosów Stron obecnych i głosujących. Przez określenie "Strony obecne i głosujące" rozumie się Strony obecne i głosujące za lub przeciw. Strony wstrzymujące się od głosowania nie będą wliczane do dwóch trzecich wymaganych do przyjęcia poprawki.

2. Sekretariat przekaże Stronom tekst każdej zaproponowanej poprawki co najmniej 90 dni przed sesją Konferencji.

3. Poprawka wejdzie w życie w stosunku do Stron, które ją przyjęły, 60 dni po złożeniu przez dwie trzecie Stron rządowi będącemu depozytariuszem dokumentów stwierdzających przyjęcie poprawki. Po tym czasie poprawka wejdzie w życie w stosunku do każdej innej Strony 60 dni po złożeniu przez tę Stronę dokumentu stwierdzającego przyjęcie poprawki.

Artykuł XVIII

Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory, jakie mogą powstać pomiędzy dwiema lub więcej Stronami niniejszej Konwencji w związku z interpretacją lub stosowaniem jej postanowień, będą przedmiotem negocjacji między zainteresowanymi Stronami.

2. Jeżeli spór nie może być rozdtrzygnięty w trybie przewidzianym w ustępie 1 niniejszego artykułu, Strony mogą za obopólną zgodą poddać spór arbitrażowi, a w szczególności Stałemu Trybunałowi Arbitrażowemu w Hadze. Strony, które poddały spór arbitrażowi, będą związane decyzją arbitrażową.

Artykuł XIX

Podpisanie

Niniejsza Konwencja będzie otwarta do podpisu w Waszyngtonie do dnia 30 kwietnia 1973 r., a następnie w Bernie do dnia 31 grudnia 1974 r.

Artykuł XX

Ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie

Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia zostaną złożone rządowi Konfederacji Szwajcarskiej, który będzie rządem depozytariuszem.

Artykuł XXI

Przystąpienie

Niniejsza Konwencja będzie stale otwarta do przystąpienia. Dokumenty przystąpienia będą składane rządowi depozytariuszowi.

Artykuł XXII

Wejście w życie

1. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie 90 dni po dacie złożenia rządowi depozytariuszowi dziesiątego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

2. W stosunku do każdego państwa, które ratyfikuje, przyjmie lub zatwierdzi niniejszą Konwencję albo do niej przystąpi po złożeniu dziesiątego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, niniejsza Konwencja wejdzie w życie 90 dni po złożeniu przez to państwo dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

Artykuł XXIII

Zastrzeżenia

1. Niniejsza Konwencja nie może być przedmiotem zastrzeżeń ogólnych. Mogą być zgłoszone tylko zastrzeżenia szczegółowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu oraz artykułów XV i XVI.

2. Każde państwo może, składając swój dokument ratyfikacyjny, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, zgłosić określone zastrzeżenia w odniesieniu do:

a) jakiegokolwiek gatunku wymienionego w załączniku I, II lub III; albo

b) jakichkolwiek części lub produktów pochodzenia zwierzęcego albo roślinnego, należących do gatunku objętego załącznikiem III.

3. Dopóki państwo będące Stroną niniejszej Konwencji nie wycofa swego zastrzeżenia, zgłoszonego w myśl postanowień niniejszego artykułu, będzie ono traktowane – w zakresie handlu gatunkami lub częściami albo produktami otrzymanymi ze zwierząt lub roślin wymienionych w tym zastrzeżeniu – tak jak państwo niebędące Stroną niniejszej Konwencji.

Artykuł XXIV

Wypowiedzenie

Każda Strona może wypowiedzieć niniejszą Konwencję w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do rządu będącego depozytariuszem. Wypowiedzenie to stanie się skuteczne po upływie 12 miesięcy od otrzymania zawiadomienia przez rząd będący depozytariuszem.

Artykuł XXV

Depozytariusz

1. Oryginał niniejszej Konwencji w językach angielskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim, z których każdy jest jednakowo autentyczny, zostanie złożony rządowi będącemu depozytariuszem, który przekaże uwierzytelnione jego kopie państwom, które podpisały Konwencję lub złożyły dokumenty przystąpienia do niej.

2. Rząd będący depozytariuszem poinformuje wszystkie państwa podpisujące lub przystępujące do Konwencji oraz Sekretariat o podpisach, złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, o wejściu w życie niniejszej Konwencji, zgłoszeniu lub wycofaniu zastrzeżeń, poprawek do niej i o zawiadomieniach o wypowiedzeniu.

3. Rząd będący depozytariuszem przekaże, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej Konwencji, jej uwierzytelniony egzemplarz Sekretariatowi Narodów Zjednoczonych w celu zarejestrowania i opublikowania zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą Konwencję.

Sporządzono w Waszyngtonie dnia trzeciego marca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego trzeciego roku.

[1] Tekst kursywą nie wszedł jeszcze w życie ani nie został ratyfikowany przez Państwa Członkowskie.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIKI I i II [1] [2]

Objaśnienia

1. Gatunki włączone do niniejszych załączników występują jako:

a) nazwy gatunków; lub

b) wszystkie gatunki należące do wyższego rangą taksonu lub określone jako jego część.

2. Skrót "spp." jest używany do określenia wszystkich gatunków wyższego rangą taksonu.

3. Inne powołania na taksony wyższe rangą od gatunku uczyniono w celach wyłącznie informacyjnych lub klasyfikacyjnych.

4. Skrót "p.e." jest używany do określenia gatunku, który prawdopodobnie wymarł.

5. Gwiazdka * umieszczona przy nazwie gatunku lub taksonu wyższego rangą wskazuje, że jedna lub więcej populacji izolowanych geograficznie, podgatunków lub gatunków należących do danego gatunku lub taksonu została umieszczona w załączniku I i że wymienione wyżej populacje, podgatunki lub gatunki wyłączono z załącznika II.

6. Dwie gwiazdki ** umieszczone przy nazwie gatunku lub taksonu wyższego rangą wskazują, że jedna lub więcej populacji izolowanych geograficznie, podgatunków lub gatunków należących do danego gatunku lub taksonu została umieszczona w załączniku II i że wyżej wymienione taksony wyłączono z załącznika I.

7. Symbol "+" poprzedzający liczbę, umieszczony przy nazwie gatunku lub taksonu wyższego rangą, oznacza, że tylko określone izolowane geograficznie populacje, podgatunki lub gatunki, odpowiednio, należące do danego gatunku lub taksonu, zostały umieszczone w załączniku, według poniższego zestawienia:

+ 201 | populacja z Ameryki Południowej. |

+ 202 | populacje z Bhutanu, Indii, Nepalu i Pakistanu. |

+ 203 | populacja z Włoch. |

+ 204 | wszystkie podgatunki z Ameryki Północnej. |

+ 205 | populacja z Azji. |

+ 206 | populacja z Indii. |

+ 207 | populacja z Australii. |

+ 208 | populacja z Himalajów. |

+ 209 | wszystkie gatunki z Nowej Zelandii. |

+ 210 | populacja z Chile. |

+ 211 | wszystkie gatunki rodziny z Ameryki. |

+ 212 | populacja z Australii. |

8. Symbol "-" przed liczbą, umieszczony przy nazwie gatunku lub wyższego rangą taksonu, oznacza, że określone izolowane geograficznie populacje, gatunki, grupy gatunków lub rodziny, do których należy dany gatunek lub takson, zostały wyłączone z odnośnego załącznika, jak np.:

- 101 | populacje z Bhutanu, Indii, Nepalu i Pakistanu. |

- 102 | Panthera tigris altaica (= amurensis). |

- 103 | populacja z Australii. |

- 104 | Carthartidae. |

- 105 | populacja z Ameryki Północnej, z wyłączeniem Grenlandii. |

- 106 | populacja ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. |

- 107 | Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus i Psittacula krameri. |

- 108 | populacja z Papui Nowej Gwinei. |

- 109 | populacja z Chile. |

- 110 | wszystkie gatunki niebędące sukulentami. |

9. Symbol ">" przed liczbą, umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego rangą taksonu, oznacza części lub produkty, które są wymienione w odniesieniu do nich do celów Konwencji w następujący sposób:

> 1 oznacza korzenie.

> 2 oznacza drewno.

> 3 oznacza pnie.

| Załącznik I | Załącznik II | |

FAUNA ZWIERZĘTA | |

MAMMALIA SSAKI | |

MONOTREMATA Stekowce | | | |

Zaglossus spp. | (C 2) |

Wszystkie kolczatki oraz prakolczatka |

| |

MARSUPIALIA Torbacze | | | |

Macropodidae Walabie i kangury | Bettongia spp. Wszystkie kanguroszczury | | |

Caloprymnus campestris p.e. Kanguroszczur stepowy | | |

Dendrolagus bennettianus | (C2) |

Drzewiak Benetta lub kangur drzewny Benetta |

Dendrolagus lumholtzi | (C2) |

Drzewiak Lumholtza lub kangur drzewny Lumholtza |

Dendrolagus inustus | (C2) |

Drzewiak ciemny |

Dendrolagus ursinus | (C2) |

Drzewiak czarny lub drzewiak niedźwiedzi |

| |

Lagorchestes hirsutus Filander rudawy lub filander kosmaty | | |

Lagostrophus fasciatus Filander pręgowany | | |

Onychogalea frenata Pazurkogon rudopręgi | | |

Onychogalea lunata | | |

Phalangeridae Workowce łażące lub samspady, lub pałankowate | | Phalanger maculatus Kuskus plamisty lub kuskus nakrapiany, lub wangal | |

| Phalanger orientalis Kuskus szary północny | |

Burramyidae Oposy karłowate | | Burramys parvus Karłowaty opos górski lub drzewniczka górska, lub pałaneczka mała | |

Vombatidae Wombaty | Lasiorhinus krefftii Wombat szorstkonosy Kreffta lub wombat północny | | |

Peramelidae Jamraje lub borsuki workowate | Chaeropus ecaudatus p.e. Bandik świnionogi lub bandik ogoniasty | | |

Macrotis lagotis Jamraj królikowaty lub wielkouch króliczy | | |

Macrotis leucura Jamraj królikowaty mniejszy lub wielkouch białoogonowy, lub jamraj białoogonowy | | |

Perameles bougainville Jamraj zachodni lub jamraj mnieszy, lub jamraj Bougainville'a | | |

Dasyuridae Workowce drapieżne lub niełazowate | Sminthopsis longicaudata Dunart lub grubogonik długoogonowy | | |

Sminthopsis psammophila | | |

Thylacinidae Wilki workowate | Thylacinus cynocephalus p.e. Wilk workowaty | | |

INSECTIVORA Owadożerne | | | |

Erinaceidae Jeże i gołyszki | | Erinaceus frontalis Jeż południowoafrykański | |

PRIMATES spp.* | (C2) |

Wszystkie naczelne |

| |

Lemuridae Lemury | Allocebus spp. Maczi karłowate | | |

Cheirogaleus spp. Wszystkie lemurki gruboogiaste | | |

Hapalemur spp. Wszystkie lemury maki | | |

Lemur spp. Wszystkie lemury | | |

Lepilemur spp. Wszystkie lepilemury | | |

Microcebus spp. Wszystkie lemurki myszate | | |

Phaner spp. Wszystkie lemurki | | |

Indriidae Indrisy, sifaki i awahi | Avahi spp. Wszystkie awahi | | |

Indri spp. Wszystkie indrisy | | |

Propithecus spp. Wszystkie sifaki | | |

Daubentoniidæ Palczaki lub aj-aje | Daubentonia madagascariensis Aj-aj lub palczak madagaskarski | | |

Callithricidæ Pazurkowce lub marmozety lwie i białe oraz tamaryny | Callimico goeldii Miko czarny | | |

Callithrix aurita Uistiti białoucha | | |

Callithrix flaviceps Marmozeta żółtogłowa | | |

Leontopithecus | (= Leontideus) spp. Marmozety lwie lub rozalie | | |

Saguinus bicolor Marykina lub tamaryna dwubarwna | | |

Saguinus leucopus Tamaryna biała lub tamaryna białonoga | | |

Saguinus oedipus (geoffroyi) Tamaryna białoczuba lub tamaryna grzywiasta, lub tamaryna Liszta | | |

Cebidae Płaksowate | Alouatta palliata (villosa) Wyjec płaszczowy lub wyjec mono | | |

Ateles geoffroyi frontatus Czepiak czarnoręki lub muriki czarnoręki | | |

Ateles geoffroyi panamensis | | |

Brachyteles arachnoides Czepiak pajęczy lub muriki szary | | |

Cacajao spp. Wszystkie uakari | | |

Chiropotes albinasus Saki białonosa | | |

Saimiri oerstedii Saimiri czarnogłowa | | |

Cercopithecidae Koczkodanowate | Cercocebus galeritus galeritus Mangaba oliwkowa | | |

Cercopithecus diana Diana lub koczkodan diana | | |

Colobus badius kirkii Gereza trójbarwna | | |

Colobus badius rufomitratus Gereza rudoczuba | | |

Macaca silenus Makak wanderu lub uanderu | | |

Nasalis larvatus Nosacz | | |

Papio (=Mandrillus) leucophaens Dryl | | |

Papio (=Mandrillus) sphinx Mandryl | | |

Presbytis entellus Langur hulman lub hulman lub hanuman | | |

Presbytis geei Langur złocisty | | |

Presbytis pileatus Langur czapnik | | |

Presbytis potenziani Langur mentawajski | | |

Pygathrix nemaeus Langur wspaniały lub duk | | |

Simias concolor Nosacz mentawajski lub pagi | | |

Hylobatidae Gibony | Hylobates spp. Wszystkie gibony | | |

Symphalangus syndactylus Siamang | | |

Pongidae Małpy człekokształtne | Pongidae spp. Wszystkie małpy człekokształtne (goryle, orangutany i szympansy) | | |

EDENTATA Szczerbaki | | | |

Myrmecophaga tridactyla | (C1) |

Mrówkojad grzywiasty |

Tamandua tetradactyla chapadensis | (C1) |

| |

Bradypodidae Leniwce | | Bradypus boliviensis | |

Dasypodidae Pancerniki | Priodontes giganteus (= maximus) Pancernik olbrzymi | |

PHOLIDOTA Pangoliny i łuskowce | | |

Manis crassicaudata | (C1) |

Pangolin indyjski lub pangolin gruboogonowy |

Manis javanica | (C1) |

Pangolin jawajski lub pangolin malajski, lub łuskowiec indochiński |

Manis pentadactyla | (C1) |

Pangolin chiński lub pangolin pięciopalczasty |

| |

Manis temmincki Łuskowiec stepowy | | |

LAGOMORPHA Zajęczaki | | |

Leporidae Króliki i zające | Caprolagus hispidus Zajączek szczeciniasty | | |

Nesolagus netscheri Zajączek błotny | |

Romerolagus diazi Królik wulkanowy | | |

RODENTIA Gryzonie | | |

Sciuridae Wiewiórkowate i świstakowate | Cynomys mexicanus Nieświszczuk meksykański | | |

Lariscus hosei Wiewiórka malajska | |

Ratufa spp. | (C1) |

Wszystkie jelarangi |

| |

Heteromyidae Szczuroskoczki | | Dipodomys phillipsii phillipsii Szczuroskoczek Phillipsa | |

Muridae Myszowate | Leporillus conditor Zającoszczur | | |

| Notomys spp. Wszystkie skakuszki | |

Pseudomys fumeus Myszoszczur (mglisty) | | |

Pseudomys praeconis Dżungari | | |

| Pseudomys shortridgei Myszoszczur tęponosy | |

Xeromys myoides Pseudoszczur bagienny | | |

Zyzomys pedunculatus | | |

Chinchillidae Szynszyle | Chinchilla spp. +201 Wszystkie szynszyle | | |

CETACEA spp.* | (C1) |

Wszystkie walenie |

| |

Platanistidae Delfiny rzeczne | Lipotes vexillifer Delfin chiński | | |

Platanista spp. Wszystkie dziobaczowate | | |

Physeteridae | Physeter catodon (= macrocephalus) Kaszalot | | |

Delphinidae Delfiny | Solatia spp. Wszystkie południowoamerykańskie delfiny słodkowodne | | |

Sousa spp. Wszystkie delfiny garbate | | |

Phocaenidae | Neophocaena phocaenoides Morświn bezpłetwy lub morświn azjatycki | | |

Phocoena sinus Morświn kalifornijski | | |

Eschrichtidae Wale szare | Eschrichtius robustus (glaucus) Wal szary lub pływak | | |

Balaenopteridae Płetwalowate | Balaenoptera borealis Seiwal | | |

Balaenoptera musculus Płetwal błekitny | | |

Balaenoptera physalus Finwal | | |

Megaptera novaeangliae Humbak | | |

Balaenidae Wieloryby właściwe | Balaena mysticetus Wal grenlandzki | | |

Eubalaena spp. Wszystkie wieloryby właściwe | | |

CARNIVORA Drapieżne | | | |

Canis lupus* – 101 | (C2) |

Wilk lub wilk szary |

Chrysocyon brachyurus | (C2) |

Wilk grzywiasty |

| |

| Cuon alpinus Cyjon | |

| Dusicyon culpaeus Lisoszakal lub szakal andyjski lub lis andyjski | |

| Dusicyon fulvipes Lisoszakal czilijski | |

| Dusicyon griseus Lisoszakal argentyński | |

Speothos venaticus Pis leśny | | |

| Vulpes cana Lis afgański lub lis Blandforda | |

Vulpes velox hebes Lis płowy (podgatunek północny) | | |

Ursidae Niedźwiedzie | Helarctos malayanus Niedźwiedź malajski | | |

Selenarctos thibetanus Niedźwiedź obrożny lub niedźwiedź tybetański, lub niedźwiedź himalajski | | |

Tremarctos ornatus Niedźwiedź okularowy | | |

Ursus arctos** +203 Niedźwiedź brunatny i / lub niedźwiedź grizzly | Ursus arctos* +204 Niedźwiedź brunatny i / lub niedźwiedź grizzly | |

Ursus arctos isabellinus Niedźwiedź rudy | | |

Ursus arctos nelsoni Grizzly meksykański | | |

Ursus arctos pruinosus Niedźwiedź błękitny | | |

Ursus (= Thalarctos) maritimus | (C2) |

Niedźwiedź polarny lub niedźwiedź biały |

| |

Ailurus fulgens | (C2) |

Panda mała |

| |

Mustelidae Łasicowate | Aonyx microdon Wydrzyca lub wydra kameruńska | | |

| Conepatus humboldti | |

Enhydra lutris nereis Wydra morska lub wydra kalifornijska, lub kałan, lub wydrozwierz | | |

Lutra felina Wydra patagońska | | |

Lutra longicaudis (platensis/annectens) Wydra długoogonowa | | |

Lutra lutra Wydra lub wydra europejska | | |

Lutra provocax Wydra południowa | | |

Lutrinae spp.* Wszystkie wydry | (C2) | Lutra enudris (Lutra incarum) |

| |

Mustela nigripes Tchórz czarnostopy | | |

Pteronura brasiliensis Arirania lub wydra olbrzymia | | |

Viveridae Wiwery | | Cryptoprocta ferox Fossa | |

Cynogale bennetti | (C1) |

Mampalon |

Eupleres goudotii | (C1) |

Falanruk lub wiwera falanruk |

Eupleres major | (C1) |

Fossa fossa | (C1) |

Fanaloka lub cyweta malgaska |

Hemigalus derbyanus Kunołaz pręgowany |

Prionodon linsang | (C1) |

Linzang lub linzang pręgowany |

| |

Prionodon pardicolor Linzang plamisty lub linzang cętkowany | | |

Hyaenidae Hieny | Hyaena brunnea Hiena brunatna | | |

Felidae spp.* Wszystkie kotowate | [C1: | Felis bengalensis* |

Felis concolor* |

Felis geoffroi |

Felis pajeros |

Felis pardalis* |

Felis serval |

Felis tigrina* |

Felis wiedii* |

Felis yagouaround* |

Felis lynx* |

Felis sylvestris] |

| |

Acinonyx jubatus Gepard | | |

Felis bengalensis bengalenis Kot bengalski | | |

Felis caracal** +205 Karakal | | |

Felis concolor coryi Puma florydzka lub kuguar florydzki | | |

Felis concolor costaricensis Puma kostarykańska lub kuguar kostarykański lub puma środkowoamerykańska lub kuguar środkowoamerykański | | |

Felis concolor cougar Puma wschodnia lub puma pensylwańska lub kuguar wschodni lub kuguar pensylwański | | |

Felis jacobita Kot andyjski | | |

Felis marmorata Kot marmurkowy | | |

Felis nigripes Kot czarnostopy | | |

Felis pardalis mearnsi Ocelot kostarykański | | |

Felis pardalis mitis Ocelot brazylijski | | |

Felis planiceps Kot kusy lub kot sumatrzański | | |

Felis rubiginosa** +206 Kot rdzawy lub kot rudy | | |

Felis (Lynx) rufa escuinapae Ryś meksykański | | |

Felis temmincki Mormi lub moromi | | |

Felis tigrina oncilla Kot tygrysi (podgatunek) | | |

Felis wiedii nicaraguae Margaj (podgatunek nikaraguański) | | |

Felis wiedii salvinia Margaj (podgatunek gwatemalski) | | |

Felis yagouaroundi cacomistli Jaguarundi (podgatunek wschodniomeksykański) | | |

Felis yagouaroundi fossata Jaguarundi (podgatunek zachodniomeksykański) | | |

Felis yagouaroundi panamensis Jaguarundi (podgatunek panamski) | | |

Felis yagouaroundi tolteca Jaguarundi (podgatunek jukatański) | | |

Neofelis nebulosa Pantera mglista lub pantera szara | | |

Panthera leo persica Lew azjatycki | | |

Panthera onca Jaguar | | |

Panthera pardus Lampart lub pantera | | |

Panthera tigris** – 102 Tygrys ( za wyjątkiem tygrysa syberyjskiego) | | |

Panthera uncia Pantera śnieżna lub lampart śnieżny | | |

PINNIPEDIA Płetwonogie | | | |

Otariidae Uchatkowate | | Arctocephalus spp.* Wszystkie uchatki lub kotiki | |

Arctocephalus townsendi Kotik meksykański lub uchatka z Gwadelupy | | |

Mirounga angustirostris | (C1) |

Mirounga leonina | (C1) |

Południowy słoń morski; Północny słoń morski |

| |

Monachus spp. Wszystkie foki mniszki | | |

TUBULIDENTATA Rurkozębe | | | |

Orycteropodidae Mrówniki | | Orycteropus afer Mrównik przylądkowy lub prosię ziemne | |

PROBOSCIDEA Trąbowce | | | |

Elephantidae Słonie | Elephas maximus Słoń azjatycki | | |

| Loxodonta africana Słoń afrykański | |

SIRENIA Syreny | | | |

Dugong dugon* +207 | (C1) |

Diugoń australijski |

| |

Trichechidae Manaty lub brzegowcowate | Trichechus inunguis Manat amazoński lub brzegowiec amazoński | | |

Trichechus manatus Manat karaibski lub brzegowiec karaibski | | |

Trichechus senegalensis | (C1) |

Manat afrykański lub brzegowiec afrykański |

| |

PERISSODACTYLA Nieparzystokopytne | | | |

Equidae Koniowate lub jednokopytne | Equus grevyi Zebra Grevy'ego | | |

Equus hemionus* | (C1) |

Dżygetaj lub kułan |

| |

| Equus hemionus hemionus Dżygetaj lub kułan | | |

| Equus hemionus khur Dziki osioł indyjski lub półosioł indyjski lub ghorkhur lub khur | | |

| Equus przewalskii Koń Przewalskiego | | |

Equus zebra hartmannae | (C1) |

Zebra Hartmanna |

| |

Equus zebra zebra Zebra przylądkowa lub zebra kapska lub zebra górska przylądkowa | | |

Tapiridae Tapiry | Tapirus bairdii Tapir panamski | | |

Tapirus indicus Tapir czaprakowy | | |

Tapirus pinchaque Tapir górski lub tapir wełnisty lub pinczak | | |

Tapirus terrestris | (C1) |

Tapir amerykański |

| |

Rhinocerotidae Nosorożce | Rhinocerotidae spp. Wszystkie nosorożce | | |

ARTIODACTYLA Parzystokopytne | | | |

Suidae Świniowate | Babyrousa babyrussa Babirussa | | |

Sus salvanius Świnia karłowata | | |

Choeropsis liberiensis | (C2) |

Hipopotam karłowaty |

| |

Camelidae Wielbłądowate (wielbłądy i lamy) | | Lama guanicoe Guanaco | |

Vicugna vicugna Wikunia | | |

Cervidae Jeleniowate | Axis (= Hyelaphus) calamianensis Jeleń filipiński lub jelonek filipiński | | |

Axis (= Hyelaphus) kuhli Jeleń jawajski lub jelonek jawajski | | |

Axis (= Hyelaphus) porcinus annamiticus Jeleń tajski lub jelonek tajski | | |

Blastocerus dichotomus Jeleń bagienny | | |

Cervus duvauceli Barasinga | | |

| Cervus elaphus bactrianus Jeleń bucharski | |

Cervus elaphus hanglu Jeleń kaszmirski lub hanguł | | |

Cervus eldi Jeleń Elda | | |

Dama mesopotamica Daniel perski lub daniel mezopotamski | | |

Hippocamelus antisensis Huemal andyjski lub taruka | | |

Hippocamelus bisulcus Huemal czilijski | | |

| Moschus spp.* Wszystkie piżmowce | |

Moschus moschiferus** +208 Piżmowiec | | |

Ozotoceros bezoarticus Jeleń pampasowy | | |

Pudu mephistophiles | (C2) |

Pudu północny |

| |

Pudu pudu Pudu | | |

Antilocapra americana mexicana | (C1) |

Mexican pronghorn |

| |

Antilocapra americana peninsularis Widłoróg półwyspowy lub antylopa widłoroga półwyspowa | | |

Antilocapra americana sonoriensis Widłoróg sonorski lub antylopa widłoroga sonorska | | |

Bovidae Pustorogie lub bydłowate | | Addax nasomaculatus Adaks lub antylopa adaks | |

Bison bison athabascae Bizon leśny | | |

Bos gaurus Gaur | | |

Bos (grunniens) mutus Jak (dziki) | | |

Bubalus (Anoa) depressicornis Anoa lub anoa nizinny | | |

Bubalus (Anoa) mindorensis Tamarau lub anoa z Mindoro | | |

Bubalus (Anoa) quarlesi Anoa górski | | |

Capra falconeri* | (C1) |

Koza śruboroga lub owca śruboroga lub markur |

| |

| Capra falconeri chiltanensis Markur pakistański lub owca śruboroga pakistańska | | |

| Capra falconeri jerdoni Markur afgański lub owca śruboroga afgańska | | |

| Capra falconeri megaceros Markur afgański lub owca śruboroga afgańska | | |

| Capricornis sumatraensis Serau lub serau białogrzywy | | |

| | Cephalophus monticola Duiker modry | |

| | Damaliscus dorcas dorcas Bontebok lub bontbok | |

| | Hippotragus equinus Antylopa końska | |

| Hippotragus niger variani Antylopa szablastoroga angolska | | |

| | Kobus leche Kob liczi | |

| Nemorhaedus goral Goral lub antylopa goral | | |

| Novibos (=Bos) sauveli Kuprej | | |

Oryx (tao) dammah | (C1) |

Oryks szablastorogi lub oryks szablasty lub algazel |

| |

| Oryx leucoryx Oryks arabski | | |

Ovis ammon* | (C2) |

Argali |

| |

Ovis ammon hodgsoni Muflon tybetański | | |

| Ovis canadensis Owca gruboroga | |

Ovis orientalis ophion Muflon cypryjski | | |

Ovis vignei Owca stepowa | | |

Pantholops hodgsoni Antylopa tybetańska lub orengo lub cziru | | |

Rupicapra rupicapra ornata Kozica apenińska | | |

AVES PTAKI | |

RHEIFORMES Strusie pampasowe lub nandu | | | |

Rheidae Nandu (rea, strusie pampasowe) | Pterocnemia pennata Nandu Darwina lub rea Darwina | | |

| Rhea americana albescens Nandu szare | |

TINAMIFORMES Kusaki | | | |

Tinamidae Kusaki | | Rhynchotus rufescens maculicolli Kusacz rdzawoskrzydły | |

| Rhynchotus rufescens pallescens | |

| Rhynchotus rufescens rufescens Kusak rdzawoskrzydły lub tinamu lub inambu | |

Tinamus solitarius Kusacz samotny | | |

SPHENISCIFORMES Pingwiny | | | |

Spheniscus demersus | (C1) |

Pingwin toniec |

| |

PODICIPEDIFORMES Perkozy | | | |

Podicipedidae Perkozy | Podilymbus gigas Perkoz gwatemalski | | |

PROCELLARIIFORMES Burzyki | | | |

Diomedeidae Albatrosy | Diomedea albatrus Albatros krótkosterny | | |

PELECANIFORMES Pelikany i pokrewne | | | |

Pelecanus crispus | (C1) |

Pelikan kędzierzawy |

| |

Sulidae Głuptaki | Sula abbotti Głuptak czarnoskrzydły | | |

Fregatidae Fregaty | Fregata andrewsi Fregata białobrzucha | | |

CICONIIFORMES | | | |

Ciconiidae Bocianowate | Ciconia ciconia boyciana Bocian japoński | | |

Ciconia nigra | (C1) |

Bocian czarny |

| |

Threskiornithidae Ibisy i warzęchy | | Geronticus calvus Ibis łysy | |

Geronticus eremita Ibis pustelnik | | |

Nipponia nippon Ibis czubaty | | |

Platealea leucorodia | (C1) |

Warzęcha biała |

| |

Phoenicoparrus andinus | (C1) |

Flaming andyjski |

Phoenicoparrus jamesi | (C1) |

Flaming krótkodzioby |

Phoenicopterus ruber chilensis | (C1) |

Flaming czilijski |

Phoenicopterus ruber ruber | (C1) |

Flaming karmazynowy |

| |

ANSERIFORMES Blaszkodziobe | | | |

Anas aucklandica aucklandica | (C2) |

Cyraneczka auklandzka |

Anas aucklandica chlorotis | (C2) |

Cyraneczka rdzawa |

| |

| Anas aucklandica nesiotis Cyraneczka z wyspy Campbella | | |

Anas bernieri | (C2) |

Cyraneczka madagaskarska |

| |

| Anas laysanensis Krzyżówka białooka | | |

| Anas oustaleti | | |

| | Anser albifrons gambelli Gęś białoczelna | |

| Branta canadensis leucopareia | | |

Branta ruficollis | (C1) |

Bernikla rdzawoszyja |

| |

| Branta sandvicensis Bernikla hawajska lub nene | | |

| Cairina scutulata Piżmówka malajska | | |

Coscoroba coscoroba | (C1) |

Koskoroba |

Cygnus bewickii jankowskii | (C1) |

Łabędź biały |

| |

| | Cygnus melancoryphus Łabędź czarnoszyi | |

| | Dendrocygna arborea Drzewica kubańska | |

| Rhodonessa caryophyllacea p.e. Różanka | | |

| | Sarkidiornis melanotos Dziwonos | |

FALCONIFORMES spp.* – 104 | (C1) |

Ptaki drapieżne dzienne (za wyjątkiem sępów Nowego Świata) |

| |

Cathartidae Kondory | Gymnogyps californianus Kondor kalifornijski | | |

Vultur gryphus Kondor olbrzymi | | |

Accipitridae Jastrzębiowate | Aguila heliaca Orzeł cesarski | | |

Chondrohierax wilsonii Hakodziób kubański | | |

Haliaeetus albicilla Bielik lub orzeł morski | | |

Haliaeetus leucocephalus Bielik amerykański | | |

Harpia harpyja Harpia | | |

Pithecophaga jefferyi Małpożer | | |

Falconidae Sokoły i karakary | Falco araea Pustułka seszelska | | |

Falco newtoni aldabranus | | |

Falco peregrinus (peligrinoides / babylonicus) Sokół wędrowny | | |

Falco punctatus Pustułka maskareńska | | |

Falco rusticolus** – 105 Białozór | | |

GALLIFORMES Kuraki | | | |

Magapodiidae Nogale | Macrocephalon maleo Nogal hełmiasty | | |

| Megapodius freycinet abbotti Nogal ciemny | |

| Megapodius freycinet nicobariensis Nogal nikobarski | |

Cracidae Grdacze | Crax blumenbachii Czubacz czerwonodzioby | | |

Mitu mitu mitu Czubacz garbonosy | | |

Oreophasis darbianus Jednoróg | | |

Penelope albipennis Penelopa białoskrzydła | | |

Pipile jacutinga Grdacz czarnoczelny | | |

Pipile pipile pipile Grdacz trinidadzki | | |

Tetraonidae Głuszcowate | | Lyrurus mlokosiewiczi Cietrzew kaukaski | |

Tympanuchus cupido attwateri Preriokur dwuczuby | | |

Argusianus argus | (C1) |

Argus |

| |

| Catraeus wallichii Bażant Wallicha | | |

| Colinus virginianus ridgwayi Przepiór czarnogardły lub przepiór maskowy | | |

| Crossoptilon crossoptilon Uszak biały | | |

| Crossoptilon mantchuricum Uszak brunatny | | |

Cyrtonyx montezumae mearnsi – 106 | (C1) |

Przepiór meksykański |

Cyrtonyx montezumae montezumae | (C1) |

Przepiór perlisty |

Francolinus ochropectus | (C1) |

Frankolin blady |

Francolinus swierstrai | (C1) |

Francolin angolski |

Gallus sonneratii | (C1) |

Kur Sonnerata |

Ithaginis cruentus | (C1) |

Kuropatnik |

| |

| Lophophorus impeyanus Olśniak himalajski | | |

| Lophophorus lhuysii Olśniak zielonosterny | | |

| Lophophorus sclateri Olśniak białosterny | | |

| Lophura edwardsi Kiściec annamski | | |

| Lophura imperialis Kiściec cesarski | | |

| Lophura swinhoii Kiściec tajwański | | |

| | Pavo muticus Paw złoty | |

Polyplectron bicalcaratum | (C1) |

Loszpon zwyczajny |

| |

| Polyplectron emphanum Loszpon palawański | | |

Polyplectron germaini | (C1) |

Wieloszpon wietnamski |

Polyplectron malacense | (C1) |

Wieloszpon pawi |

| |

Syrmaticus ellioti Bażant Elliota | | |

Syrmaticus humiae Bażant birmański | | |

Syrmaticus mikado Bażant tajwański | | |

Tetraogallus caspius Ułar kaspijski | | |

Tetraogallus tibetanus Ułar tybetański | | |

Tragopan blythii Tragopan żółtolicy | | |

Tragopan caboti Tragopan plamisty | | |

Tragopan melanocephalus Tragopan rudolicy | | |

GRUIFORMES Żurawie, derkacze i pokrewne | | | |

Turnicidae | | Turnix melanogaster Przepiórnik czarnoperśny | |

Pedionomidae | | Pedionomus torquatus Dropiatka | |

Gruidae Żurawie | | Balearica regulorum Koronnik szary | |

Grus americana Żuraw krzykliwy | | |

Grus canadensis nesiotes Żuraw kanadyjski | | |

Grus canadensis pratensis | (C1) |

| |

Grus canadensis pulla | | |

Grus japonensis Żuraw mandżurski | | |

Grus leucogeranus Żuraw biały | | |

Grus monacha Żuraw białogłowy | | |

Grus nigricollis Żuraw czarnoszyi | | |

Grus vipio Żuraw białoszyi | | |

Gattirallus australis hectori | (C2) |

Weka chatnamska |

| |

Tricholimnas sylvestris Wodnik brunatny | | |

Rhynochetidae Kagu | Rhynochetos jubatus Kagu | | |

Otididae Dropie | Chlamydotis undulata Hubara | | |

Choriotis nigriceps Drop indyjski | | |

Eupodotis bengalensis Hubarka bengalska | | |

Otis tarda | (C1) |

Drop |

| |

CHARADRIIFORMES Siewkokształtne | | | |

Scolopacidae | Numenius borealis Kulik eskimoski | | |

| Numenius minutus Kulik krótkodzioby | |

Numenius tenuirostris | (C1) |

Kulik cienkodzioby |

| |

Tringa guttifer Brodziec nakrapiany | | |

Larus brunnicephalus | (C1) |

Mewa tybetańska |

| |

Larus relictus Mewa reliktowa | | |

COLUMBIFORMES Gołębie, stepówki i dronty | | | |

Columbidae Gołębie | Caloenas nicobarica Gołąb nikobarski | | |

Ducula mindorensis Muszkatela okularowa | | |

Gallicolumba luzonica | (C2) |

Gołąb zbroczony |

Goura cristata | (C2) |

Koroniec |

Goura scheepmakeri. | (C2) |

Koroniec błekitny |

| |

| | Goura victoria Pióropusznik uwieńczony | |

PSITTACIFORMES spp. – 107 |

Papugi i ptaki pokrewne | (C2: Psittacidae spp. – 107) |

(za wyjątkiem Papużki falistej, nimfy i aleksandretty obrożnej) | |

| |

Psittacidae Papugi | Amazona arausiaca Amazonka dominikańska lub amazonka czerwonoszyja | | |

Amazona barbadensis Amazonka żółtoramienna lub kurika | | |

Amazona brasiliensis Amazonka płomiennosterna lub amazonka brazylijska | | |

Amazona guildingii Amazonka królewska lub amazonka płomienna | | |

Amazona imperialis Amazonka cesarska | | |

Amazona leucocephala Amazonka kubańska | | |

Amazona pretrei pretrei Amazonka czerwonouda | | |

Amazona rhodocorytha Amazonka tęczowa | | |

Amazona versicolor Amazonka modrogłowa | | |

Amazona vinacea Amazonka pąsowa | | |

Amazona vittata Amazonka niebieskoskrzydła lub amazonka portorykańska | | |

Anodorhynchus glaucus p.e. Ara turkusowa lub ara bława | | |

Anodorhynchus leari Ara błekitna lub ara sina | | |

Aratinga guarouba Konura złota lub gwaruba | | |

Cyanopsitta spixii Ara modra | | |

Cyanoramphus auriceps forbesi modrolotka żółtoczapkowa, modrolotka szmaragdowa | | |

Cyanoramphus novaezelandiae Modrolotka czerwonoczelna | | |

Cyclopsitta (= Opopsitta) diophtalma coxeni Figówka czerwonoucha | | |

Geopsittacus occidentalis p.e. Papużka żółtobrzucha lub papuga nocna lub norówka | | |

Neophema chrysogaster Łąkówka krasnobrzucha | | |

Pezoporus wallicus Papużka ziemna lub papuga pieszka lyb papuga naziemna | | |

Pionopsitta pileata Barwinka czerwonogłowa | | |

Psephotuschrysopterygius Świergotka złotoskrzydła | | |

Psephotus pulcherrimus p.e. Świergotka rajska | | |

Psittacula krameri echo Aleksandretta krótkosterna | | |

Psittacus erithacus princeps Żako lub afrykanka popielata lub papuga czerwonogłowa | | |

Pyrrhura cruentata Rudosterka błękitnoszyja | | |

Rhynchopsitta spp. Wszystkie meksykanki | | |

Strigops habroptilus Kakapo | | |

CUCULIFORMES Kukułki i pokrewne | | | |

Gallirex porphyreolophus | (C1) |

Szyszak |

Tauraco corythaix | (C1) |

Turak niebieskozielony |

| |

STRIGIFORMES spp.* | (C1) |

Ptaki drapieżne nocne lub sowy |

| |

Tytonidae Płomykówki | Tyto soumagnei Płomykówka madagaskarska | | |

Strigidae Sowy właściwe | Athene blewitti Pójdźka leśna | | |

Ninox novaezelandiae royana Sowica kukułcza | | |

Ninox squamipila natalis Sowica prążkowana | | |

Otus gurneyi Syczek wielki | | |

APODIFORMES Krótkonogie | | | |

Trochilidae Kolibry | Ramphodon dohrnii Pustelnik hakodzioby | | |

TROGONIFORMES Trogony | | | |

Trogonidae Trogony | Pharomachrus miconno costaricensis Kwezal herbowy (podgatunek z Kostaryki) | | |

Pharomachrus mocinno mocinno Kwezal herbowy | | |

CORACIIFORMES Kraskowate | | | |

Aceros narcondami | (C1) |

Dzioborożec andamański |

Buceros bicornis* | (C1) |

Dzioborożec dwurożny lub dzioborożec wielki |

| |

| Buceros bicornis homrai Homraj | | |

Buceros hydrocorax hydrocorax | (C1) |

Dzioborożec filipiński |

Buceros rhinoceros rhinoceros | (C1) |

Dzioborożec żałobny |

| |

Rhinoplax vigil Dzioborożec gruborogi | | |

PICIFORMES Łażce | | | |

Picidae Dzięcioły | Campephilus imperialis Dzięcioł cesarski | | |

Dryocopus javensis richardsi Dzięcioł białobrzuchy | | |

Picus squamatus flavirostris | (C1) |

Dzięcioł łuskobrzuchy |

| |

PASSERIFORMES Wróblowate lub wróblowce | | | |

Pitta brachyura nympha | (C1) |

Kurtaczek bengalski, kurtaczek blady |

| |

Pitta kochi Kutraczek wąsaty | | |

Cotingidae Bławatniki | Cotinga maculata Bławatnik modry | | |

Rupicola peruviana | (C1) |

Skalikurek andyjski |

Rupicola rupicola | (C1) |

Skalikurek peruwiański |

| |

| Xipholena atropurpurea Bławatnik białoskrzydły | | |

Atrichornithidae Gąszczaki | Atrichomis clamosa Gąszczak krzykliwy | | |

Pseudochelidon sirintarae | (C1) |

Jaskólnik białooki |

| |

Muscicapidae Muchołówki | Dasyornis brachypterus longirostris p.e. Kolcopiórek mały | | |

Dasyornis broadbenti littoralis p.e. Kolcopiórek rudy | | |

| Muscicapa ruecki Niltawa samotna | |

Picathartes gymnocephalus Sępowronka żółtogłowa | | |

Picathartes oreas Sępowronka kameruńska | | |

Psophodes nigrogularis | (C1) |

Trzaskacz wąsaty |

| |

Zosteropidae Szlarniki | Zosterops albogularis Szlarnik białopierśny | | |

Meliphagidae Miodojady | Meliphaga cassidix Miodojad żółtoczuby | | |

Fringillidae Łuszczaki | Spinus cucullatus Czyż czerwony | | |

| Spinus yarrellii Czyż żółtolicy | |

Estrildidae Astryldy | | Emblema oculata Kraśniczek czerwonouchy | |

| Poephila cincta cincta Amadynka czarnogardła | |

Sturnidae Szpaki | Leucopsar rothschildi Szpak balijski | | |

Paradisaeidae spp. | (C1) |

Ptaki rajskie |

| |

REPTILIA GADY | |

TESTUDINATA Żółwie | | | |

Dermatemytidae | | Dermatemys mawii Żółw spłaszczony lub żółw z Tabasco | |

Emydidae Żółwie słodkowodne | Batagur baska Batagur | | |

| Clemmys muhlenbergi | |

Geoclemys (= Damonia) hamiltonii | | |

Geomyda (= Nicoria) tricarinata | | |

Kachuga tecta tecta Kaczuga indyjska | | |

Morenia ocellata | | |

Terrapene coahuila | | |

Testudinidae spp.* | | | (C2) |

Europejskie żółwie lądowe | (C1: | Testudo graeca Testudo hermanni Testudo marginata) | |

| |

Geochelone (=Testudo) elephantopus Żółw słoniowy | | |

Geochelone (=Testudo) radiata Żółw promienisty | | |

Geochelone (=Testudo) yniphora Angonoka | | |

Geopherus flavomarginatus Żółw norowy | | |

Psammobates (=Testudo) geometrica | | |

Cheloniidae Żółwie morskie | Cheloniidae spp. Żółwie morskie | | |

Dermochelyidae Żółwie skórzaste | Dermochelys coriacea Żółw skórzasty | | |

Trionychidae Żółwiaki | Lissemys punctata punctata Skrytonóg indyjski, skrytonóg perełkowany | | |

Trionyx ater Żółwiak meksykański | | |

Trionyx gangeticus Żółwiak gangesowy | | |

Trionyx hurum | | |

Trionyx nigricans Żółwiak ciemny | | |

Podocnemis spp. | (C2) |

Południowoamerykańskie żółwie rzeczne |

| |

Chelidae Żółwie wężoszyjne | Pseudemydura umbrina | | |

CROCODILIA Krokodylowate | | | |

Alligatoridae spp.* | (C2) |

Aligatory i kajmany |

| |

Aligator sinensis Aligator chiński | | |

Caiman crocodilus apaporiensis | | |

Caiman latirostris Kajman szerokopyski | | |

Melanosuchus niger Kajman czarny | | |

Crocodylidae spp.* | (C2) |

Krokodyle właściwe i fałszywe gawiale |

| |

Crocodylus acutus Krokodyl amerykański | | |

Crocodylus cataphractus Krokodyl wąskopyski | | |

Crocodylus intermedius Krokodyl z Orinoko | | |

Crocodylus moreletii Krokodyl Moreleta | | |

Crocodylus niloticus Krokodyl nilowy | | |

Crocodylus novaeguineae mindorensis Krokodyl filipiński | | |

Crocodylus palustris Krokodyl błotny | | |

Crocodylus porosus** – 108 Krokodyl różańcowy lub krokodyl morski, lub krokodyl słonowodny | | |

Crocodylus rhombifer Krokodyl kubański | | |

Crocodylus siamensis Krokodyl syjamski | | |

Osteolaemus tetraspis Krokodyl krótkopyski | | |

Tomistoma schlegelii Krokodyl gawialowy lub gawial fałszywy | | |

Gavialidae Gavials | Gavialis gangeticus Gawial gangesowy | | |

RHYNCHOCEPHALIA Ryjogłowe | | | |

Sphenodontidae Tuatary lub hatterie | Sphenodon punctatus Tuatara lub hatteria | | |

SAURIA Jaszczurki | | | |

Gekkonidae Gekony | | Cyrtodactylus serpensinsula | |

Phelsuma spp. | (C2) |

Gekony dzienne |

| |

Pygopodidae Płatonogi | | Paradelma orientalis | |

Uromastyx spp. | (C2) |

Biczogony |

| |

Chamaeleo spp. Kameleony | (C2 | Chamaeleo Chamaeleon) |

| |

Amblyrhynchus cristatus | (C2) |

Legwan morski |

Conolophus spp. | (C2) |

Legwany lądowe z Galapagos |

| |

Brachylophus spp. Legwany fidżyjskie | | |

Cyclura spp. Wszystkie legwany nosorogie | | |

| Iguana spp. Legwany | |

| Phrynosoma coronatum blainvillei | |

Cordylidae | | Cordylus spp. Jaszczurki kolczaste | |

| Pseudocordylus spp. | |

Chemidophorus hyperythrus | (C1) |

Rychlik żółtogardły |

| |

| | Crocodilurus lacertinus Teju jaszczurowy | |

| | Dracaena guianensis Teju krokodylowy | |

| | Tupinambis spp. Teju lub tedżu | |

Heloderma spp. | (C1) |

Wszystkie helodermy |

| |

Varanus spp.* | (C2) |

Wszystkie warany |

| |

Varanus bengalensis Waran bengalski | | |

Varanus flavescens Waran żółtawy | | |

Varanus griseus Waran szary | | |

Varanus komodensis Waran z Komodo | | |

SERPENTES Węże | | | |

Boidae spp.* Dusiciele (węże boa, pytony i anakondy) | [C2: | Constrictor (=Boa) constrictor Euinectes spp. Python spp.* Eryx jaculus] |

| |

Acrantophis spp. Wszystkie boa madagaskarskie | | |

Boleyria spp. | | |

Casarea spp. | | |

Epicrates inornatus Boa portorykański | | |

Epicrates subflavus Boa jawajski | | |

Python molurus molurus Pyton tygrysi | | |

Sanzinia madagascariensis | | |

Colubridae Połozy lub węże właściwe | | Cyclagras gigas | |

| Elachistodon westermanni | |

| Pseudoboa cloelia Musurana | |

| Thamnophis elegans hammondi Ogrodowiec dwupręgi lub pończosznik dwupręgi | |

AMPHIBIA PŁAZY | |

URODELA Płazy ogoniaste | | | |

Cryptobranchidae Salamandry olbrzymie | Andrias (= Megalobatrachus) davidianus Chińska salamandra olbrzymia | | |

Andrias (= Megalobatrachus) japonicus Japońska salamandra olbrzymia | | |

Ambystomidae Ambystomy | | Ambystoma dumerilii | |

| Ambystoma lermaensis | |

| Ambystoma mexicanum Aksolotl | |

SALIENTIA Płazy bezogonowe (żaby i ropuchy) | | | |

Bufonidae Ropuchy właściwe | Bufo periglenes Ropuszka pomarańczowa | | |

Bufo retiformis — | (C2) |

| |

Bufo superciliaris — | | |

Nectophrynoides spp. Afrykańskie ropuchy żyworodne | | |

Atelopodidae | Atelopus varius zeteki Atelop złocisty | | |

PISCES RYBY | |

COELACANTHIFORMES | | | |

Coelacanthidae | | Latimeria chaluminae Latimeria | |

CERATODIFORMES | | | |

Ceratodidae Ryby trzonopłetwe | | Neoceratodus forsteri Rogoząb lub barramunda | |

ACIPENSERIFORMES Jesiotrokształtne | | | |

Acipenseridae Jesiotrowate | Acipenser brevirostrum Jesiotr krótkonosy | | |

| Acipenser fulvescens Jesiotr jeziorowy | |

| Acipenser oxyrhynchus | |

| Acipenser sturio Jesiotr zachodni | |

OSTEOGLOSSIFORMES | | | |

Arapaima gigas | (C1) |

Arapaima |

| |

Scleropages formosus — | | |

SALMONIFORMES | | | |

Salmonidae Łososiowate | Coregonus alpenae — | | |

| Salmo chrysogaster — | |

| Stenodus leucichthys leucichthys Białorybica | |

CYPRINIFORMES Karpiokształtne | | | |

Cyprinidae Karpiowate | | Caecobarbus geertsi — | |

| Plagopterus argentissimus — | |

Probarbus jullieni | | |

Catastomidae | Chamistes cujus Cui-cui | | |

| Ptychocheilus lucius | |

SILURIFORMES | | | |

Schilbeidae Wariatkowate | Pangasianodon gigas Pangazjodon | | |

ATHERINIFORMES | | | |

Cyprinodontidae Karpieńcowate | | Cynolebias constanciae | |

| Cynolebias marmoratus | |

| Cynolebias minimus | |

| Cynolebias opalescens | |

| Cynolebias splendens | |

Poeciliidae Piękniczkowate lub pecylki | | Xiphophorus couchianus | |

PERCIFORMES Okoniokształtne | | | |

Percidae Okoniowate | Stizostedion vitreum glaucum Sandacz wielkooki (podgatunek) | | |

Sciaenidae Kulbinowate lub orłoryby | Cynoscion macdonaldi | | |

MOLLUSCA MIĘCZAKI | |

ANISOMYARIA Nierównomięśniowe | | | |

Mytilidae Omułkowate | | Mytilus chorus | |

NAIADOIDA Najady | | | |

Unionidae Stójkowate | Conradilla caelata | | |

| Cyprogenia aberti | |

Dromus dromas | | |

Epioblasma (= Dysnomia) florentina curtisi | | |

Epioblasma (= Dysnomia) florentina florentina | | |

Epioblasma (= Dysnomia) sampsoni | | |

Epioblasma (= Dysnomia) sulcata perobliqua | | |

Epioblasma (= Dysnomia) torulosa gubernaculum | | |

| Epioblasma (= Dysnomia) torulosa rangiana | |

Epioblasma (= Dysnomia) torulosa torulosa | | |

Epioblasma (= Dysnomia) turgidula | | |

Epioblasma (= Dysnomia) walkeri | | |

Fusconaia cuneolus | | |

Fusconaia edgariana | | |

| Fusconaia subrotunda | |

| Lampsilis brevicula | |

Lampsilis higginsi | | |

Lampsilis orbiculata orbiculata | | |

Lampsilis satura | | |

Lampsilis virescens | | |

| Lexingtonia dolabelloides | |

Plethobasis cicatricosus | | |

Plethobasis cooperianus | | |

Pleurobema plenum | | |

Potamilus (= Proptera) capax | | |

Quadrula intermedia | | |

Quadrula sparsa | | |

Toxolasma (= Carunculina) cylindrella | | |

Unio (Megalonaias/?/) nickliniana | | |

Unio (Lampsilis/?/) tampicoensis tecomatensis | | |

Villosa (= Micromya) trabalis | | |

STYLOMMATOPHORA Trzonkooczne | | | |

Cameanidae | | Pupustyla (=Papuina) pulcherrima | |

Paryphantidae | | Paryphanta spp. +209 | |

PROSOBRANCHIA Przodoskrzelne | | | |

Hydrobiidae Wodożytkowate | | Coahuilix hubbsi | |

| Cochliopina milleri | |

| Durangonella coahuilae | |

| Mexipyrgus carranzae | |

| Mexipyrgus churinceanus | |

| Mexipyrgus escobedae | |

| Mexipyrgus lugoi | |

| Mexipyrgus mojarralis | |

| Mexithauma multilineatus | |

| Mexipyrgus quadripaludium | |

| Nymphophilus minckleyi | |

| Paludiscala caramba | |

INSECTA OWADY | |

LEPIDOPTERA Motyle | | | |

Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera) | (C1) |

Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera) | (C1) |

Troides spp. (sensu D'Abrera) | (C1) |

Parnassius apollo | (C1) |

Niepylak apollo |

| |

ANTHOZOA | |

Antipatharia spp. | (C2) |

Koralowce czarne |

| |

FLORA | |

APOCYNACEAE Toinowate | | Pachypodium spp.* | |

Pachypodium namagnamum | | |

ARACEAE Obrazkowate | Alocasia sanderiana | | |

Alocasia zebrina | | |

ARALIACEAE | | Panax quinquefolius > 1 | |

ARAUCARIACEAE | Araucaria araucana** +210 Araukaria | Araucaria araucana* – 109 > 2 Araukaria | |

ASCLEPIADACEAE Trojeściowate | | Ceropegia spp. | |

| Frerea indica | |

BYELIDACEAE | | Byblis spp. | |

CACTACEAE Kaktusy | | CACTACEAE spp.* +211 Kaktusy | |

Ariocarpus agavoides | | |

Ariocarpus scapharostrus | | |

Aztekium ritteri | | |

Echinocereus lindsayi | | |

Obregonia denegrii | | |

Pelecyphora aselliformis | | |

Pelecyphora strobiliformis | Rhipsalis spp. | |

CARYOCARACEAE | Caryocar costaricense | | |

CARYOPHYLLACEAE Goździkowate | Gymnocarpos przewalskii | | |

Melandrium mongolicus | | |

Silene mongolica | | |

Stellaria pulvinata | | |

CEPHALOTACEAE | | Cephalotus follicularis | |

CHLOANTHACEAE | | CHLOANTHACEAE spp. +212 | |

COMPOSITAE Złożone | | Saussurea lappa > 1 Costas | |

CUPRESSACEAE Cyprysowate | Fitzroya cupressoides | | |

Pilgerodendron uviferum | | |

CYATHEACEAE | | CYATHEACEAE spp. > 3 | |

CYCADACEAE Cykasowate | | CYCADACEAE spp.* Cykasowate | |

Microcycas calocoma | | |

DICKSONIACEAE | | DICKSONIACEAE spp. > 3 | |

DIDIEREACEAE | | DIDIEREACEAE spp. | |

DIOSCOREACEAE Pochrzynowate | | Dioscorea deltoidea > 1 | |

EUPHORBIACEAE Wilczomlecze | | Euphorbia spp. – 110 Wilczomlecze | |

FAGACEAE Bukowate | | Quercus copeyensis > 2 | |

GENTIANACEAE Goryczkowate | Prepusa hookeriana | | |

HAEMODORACEAE | | Anigozanthos spp. | |

| Macropidia fuliginosa | |

HUMIRIACEAE | Vantanea barbourii Ira chiricana | | |

JUGLANDACEAE Orzechowate | Engelhardtia pterocarpa | | |

LEGUMINOSAE | Ammopiptanthus mongolicum | | |

Cynometra hemitomophylla | | |

Platymiscium pleiostachyum | | |

Tachigalia versicolor | | |

| Thermopsis mongolica | |

LILIACEAE Liliowate | | Aloe spp.* Wszystkie aloesy | |

Aloe albida | | |

Aloe pillansii | | |

Aloe polyphylla | | |

Aloe thorncropftii | | |

Aloe vossii | | |

MELASTOMATACEAE | Lavoisiera itambana | | |

MELIACEAE | Guarea longipetiola | | |

| Swietenia humilis > 2 | |

MORACEAE Morwowate | Batocarpus costaricensis | | |

MYRTACEAE | | Verticordia spp. | |

NEPENTHACEAE | Nepenthes rajah | | |

ORCHIDACEAE Storczykowate | | Orchidaceae spp.* | |

Cattleya skinneri | | |

Cattleya trianae | | |

Didiciea cunninghamii | | |

Laelia jongheana | | |

Laelia lobata | | |

Lycaste virginalis var. alba | | |

Peristeria elata | | |

Renanthera imschootiana | | |

Vanda coerulea | | |

PALMAE Palmowate | | Areca ipot | |

| Chrysalidocarpus decipiens | |

| Chrysalidocarpus lutescens | |

| Neodypsis decaryi | |

| Phoenix hanceana var. philippinensis | |

| Zalacca clemensiana | |

PINACEAE Sosnowate | Abies guatemalensis | | |

Abies nebrodensis | | |

PODOCARPACEAE | Podocarpus costalis | | |

Podocarpus parlatorei | | |

PORTULACACEAE Portulakowate | | Anacampseros spp. | |

Cyclamen spp. Cyklameny | [C1: | Cyclamen graecum (incl. Cyclamen mindleri) Cyclamen creticum Cyclamen balearicum Cyclamen persicum |

C2: | Cyclamen hederifolium (Cyclamen neapolitanum) Cyclamen purpurascens (Cyclamen europaeum auct.) Cyclamen repandum (Cyclamen vernale)] |

| |

PROTEACEAE | | Banksia spp. | |

| Conospermum spp. | |

| Dryandra formosa | |

| Dryandra polycephala | |

Orothamnus zeyheri | | |

Protea odorata | | |

| Xylomelum spp. | |

RUBIACEAE Marzanowate | Balmea stormae | | |

RUTACEAE Rutowate | | Boronia spp. | |

| Crowea spp. | |

| Geleznowia verrucosa | |

SAXIFRAGACEAE (GROSSULARIACEAE) Skalnicowate | Ribes sardoum | | |

SOLANACEAE Psiankowate | | Solanum sylvestre | |

STANGERIACEAE | | STANGERIACEAE spp.* | |

Stangeria eriopus | | |

STERCULIACEAE | | Basiloxylon excelsum > 2 | |

THYMELAEACEAE Wawrzynkowate | | Pimelea physodes | |

ULMACEAE Wiązowate | Celtis aetnensis | | |

VERBENACEAE Werbenowate | | Caryopteris mongolica | |

WELWITSCHIACEAE | | WELWITSCHIACEAE spp.* | |

Welwitschia bainesii | | |

ZAMIACEAE | | ZAMIACEAE spp.* | |

Encephalartos spp. | | |

ZINGIBERACEAE | Hedychium philippinense | | |

ZYGOPHYLLACEAE Parolistowate | | Guaiacum sanctum > 2 | |

[1] Zapisy (C1) i (C2) umieszczone po nazwie gatunku lub wyższego rangą taksonu oznaczają, że jeden lub więcej podgatunków lub gatunków, do których należy dany gatunek lub takson, jest wymienionych w części 1 lub 2 załącznika C do rozporządzenia.

[2] Tłumaczenia nazw łacińskich podane są jedynie do celów orientacyjnych.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III [1] [2]

Objaśnienia

1. Gatunki włączone do niniejszych załączników występują jako:

a) nazwy gatunków; lub

b) wszystkie gatunki należące do wyższego rangą taksonu, lub określone jako jego część.

2. Skrót "spp." jest używany do określenia wszystkich gatunków wyższego rangą taksonu.

3. Inne powołania na taksony wyższe rangą od gatunku uczyniono w celach wyłącznie informacyjnych lub klasyfikacyjnych.

4. Gwiazdka* umieszczona przy nazwie gatunku lub taksonu wyższego rangą wskazuje, że jedna lub więcej populacji izolowanych geograficznie, podgatunków lub gatunków należących do danego gatunku lub taksonu została umieszczona w załączniku I i że wymienione wyżej populacje, podgatunki lub gatunki wyłączono z załącznika III.

5. Dwie gwiazdki** umieszczone przy nazwie gatunku lub taksonu wyższego rangą wskazują, że jedna lub więcej populacji izolowanych geograficznie, podgatunków lub gatunków należących do danego gatunku lub taksonu została umieszczona w załączniku II i że wymienione wyżej populacje, podgatunki lub gatunki wyłączono z załącznika III.

6. Nazwy krajów umieszczone obok nazw gatunków lub pozostałych taksonów są nazwami Stron, które zaproponowały włączenie danych gatunków lub taksonów do niniejszego załącznika.

7. Wszystkie zwierzęta lub rośliny, zarówno żywe, jak i martwe, należące do gatunku lub innego taksonu wymienionego w niniejszym załączniku, podlegają przepisom niniejszej Konwencji, podobnie jak rozpoznawalne części lub produkty pochodne.

| Gatunek | Państwo |

FAUNA ZWIERZĘTA |

MAMMALIA SSAKI |

CHIROPTERA Nietoperze | | |

Phyttostomatidae | Vampyrops lineatus | Urugwaj |

EDENTATA Szczerbaki | | |

Myrmecophagidae | Tamandua tetradactyla ** Tamandua lub mrówkojad średni | Gwatemala |

Bradypodidae Leniwce | Bradypus griseus Leniwiec szary | Kostaryka |

Choloepus hoffmanni Leniwiec krótkoszyi | Kostaryka |

Dasypodidae Pancernikowate | Cabassous centralis | Kostaryka |

Cabassous gymnurus (tatouay) Kabasu większy | Urugwaj |

PHOLIDOTA Łuskowce i pangoliny | | |

Manidae Łuskowce i pangoliny | Manis gigantea Łuskowiec olbrzymi | Ghana |

Manis longicaudata Pangolin długoogonowy | Ghana |

Manis tricuspis Łuskowiec białobrzuchy nadrzewny | Ghana |

RODENTIA Gryzonie | | |

Sciuridae Wiewiórkowate | Epixerus ebii Wiewiórka rafiowa | Ghana |

Sciurus deppei | Kostaryka |

Anomaluridae | Anomalurus spp. Wszystkie wiewiórolotki | Ghana |

Idiurus spp. Wszystkie szybowniczki | Ghana |

Hystricidae Jeżozwierze naziemne | Hystrix spp. Wszystkie jeżozwierze | Ghana |

Erethizontidae Ursonowate lub jeżozwierze drzewne, lub igłozwierze | Coendou spinosus | Urugwaj |

CARNIVORA Drapieżne | | |

Canidae Psowate | Fennecus zerda Fenek | Tunezja |

Procyonidae Szopowate | Bassaricyion gabbii Olingo puszystoogonowy | Kostaryka |

Bassariscus sumichrasti Kotofretka środkowoamerykańska | Kostaryka |

Nasua nasua solitaria Ostronos lub koati | Urugwaj |

Mustelidae Łasicowate | Galictis allamandi Grizon | Kostaryka |

Mellivora capensis Ratel | Ghana, Botswana |

Viverridae Wiwery | Viverra civetta Cyweta afrykańska | Botswana |

Hyaenidae Hieny | Proteles cristatus Protel | Botswana |

PINNIPEDIA Płetwonogie | | |

Odobenidae Morsy | Odobenus rosmarus Mors pospolity | Kanada |

ARTIODACTYLA Parzystokopytne | | |

Tayassuidae | Tayassu tajacu | Gwatemala |

Hippopotamus amphibius Hipopotam nilowy | (C2) |

| | Ghana |

Tragulidae Chevrotains | Hyemoschus equations Kanczyl afrykański lub piżmowiec wodny | Ghana |

Cervidae Jeleniowate | Cervus elaphus barbarus Jeleń berberyjski | Tunezja |

Mazama americana cerasina | Gwatemala |

Odocoileus virginianus mayensis | Gwatemala |

Bovidae Pustorogie lub bydłowate | Ammotragus lervia Owca grzywiasta | Tunezja |

Antilope cervicapra Garna | Nepal |

Boocercus (Taurotragus) euryceros Bongo lub antylopa bongo | Ghana |

Bubalus bubalis Bawół indyjski lub arni | Nepal |

Damaliscus lunatus Topi lub antylopa topi | Ghana |

Gazella dorcas Dorkas lub gazela dorkas | Tunezja |

Gazella gazella cuvieri Gazela edmi lub gazela Cuviera lub edmi | Tunezja |

Gazella leptoceros Gazela Lodera | Tunezja |

Tetracerus quadricornis Czykara lun antylopa czteroroga | Nepal |

Tragelaphus spekei Sitatunga | Ghana |

AVES PTAKI |

RHEIFORMES Strusie południowoamerykańskie | | |

Rheidae Nandu lub rea | Rhea americana** Nandu lub rea lub struś pampasowy | Urugwaj |

CICONIIFORMES Bocianokształtne | | |

Ardeidae Czaplowate | Ardea goliath Czapla olbrzymia | Ghana |

Bubulcus ibis Czapla złotawa | (C1) |

| | Ghana |

Casmerodius albus Czapla biała | (C1) |

| | Ghana |

Egretta garzetta Czapla nadobna | (C1) |

| | Ghana |

Ciconiidae Bocianowate | Ephippiorhynchus senegalensis Żabiru afrykański | Ghana |

Leptoptilos crumeniferus Marabut | Ghana |

Threskiornithidae Ibisy i warzęchy | Hagedashia hagedash Ibis białowąsy | Ghana |

Lampribis rara Ibis plamisty | Ghana |

Threskiornis aethiopica Ibis czczony | Ghana |

ANSERIFORMES Blaszkodziobe | | |

Anatidae Kaczkowate | Anatidae spp. *,** | Ghana |

[C1: | Cygnus colombianus (Cygnus bewickii jankowskii) Wszystkie kaczkowate Alopochen aegyptiacus Anas querquedula Aythya nyroca] |

| |

GALLIFORMES Kuraki | | |

Crax rubra Czybacz zmienny | (C2) |

| | Kostaryka |

Ortalis vetula | (C2) |

| | Gwatemala |

Penelopina nigra | (C2) |

| | Gwatemala |

Phasianidae Bażanty | Agelastes meleagrides Pantarka białoszyja | Ghana |

Tragopan satyra Tragopan czerwony lub tragopan satyr | Nepal |

Meleagrididae | Agriocharis ocellata | Gwatemala |

CHARADRIIFORMES Siewkokształtne | | |

Burhimidae Kulony | Burhinus bistriatus | Gwatemala |

COLUMBIFORMES Gołębiowate | | |

Columbidae spp. *, ** Wszystkie gołębie | (C1: Columba livia) |

| | Ghana |

Nesoenas mayeri | Mauritius |

PSITTACIFORMES Papugi i pokrewne | | |

Psittacidae Papugowe | Psittacula krameri * | Ghana, Costa Rica |

CUCULIFORMES Kukukowate | | |

Musophagidae Turaki | Musophagidae spp. ** Wszystkie turaki | Ghana |

PICIF Łażce | | |

Rhamphastidae Tukany | Ramphastos sulphuratus | Gwatemala |

PASSERIFORMES Wróblowce | | |

Muscicapidae Muchołówki | Bebrornis rodericanus Namorzynek maskarejski | Mauritius |

Tchitrea (Terpsiphone) bourbonnensis | Mauritius |

Emberizidae Trznadle | Gubernatrix cristata Kardynałek żółty | Urugwaj |

Icteridae Kacyki | Xanthopsar flavus | Urugwaj |

Fringillidae Łuszczaki | Fringillidae spp. *, ** Wszystkie łuszczaki | Ghana |

Ploceidae Wikłacze | Ploceidae spp. Wszystkie wikłacze | Ghana |

REPTILIA REPTILES |

TESTUDINATA Żółwie | | |

Trionichidae Żółwiaki | Trionyx triunguis Żółwiak afrykański lub żółwiak nilowy | Ghana |

Pelomedusidae Pelomeduzy | Pelomedusa subrufa Pelomeduza | Ghana |

Pelusios spp. | Ghana |

FLORA ROŚLINY |

GNETACEAE | Gnetum montanum | Nepal |

MAGNIOLIACEAE Magnoliowate | Talauma hodgsonii | Nepal |

PAPAVERACEAE Makowate | Meconopsis regia | Nepal |

PODOCARPACEAE | Podocarpus nerifolius | Nepal |

TETRACENTRACEAE | Tetracentron spp. | Nepal |

[1] Zapisy (C1) i (C2), umieszczone po nazwie gatunku lub wyższego rangą taksonu, oznaczają, że jeden lub więcej podgatunków lub gatunków, do których należy dany gatunek lub takson, jest wymienionych w części 1 lub 2 załącznika C do rozporządzenia.

[2] Tłumaczenia nazw łacińskich podane są jedynie do celów orientacyjnych.

--------------------------------------------------

Top