EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02023R2053-20240408

Consolidated text: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2053 z dnia 13 września 2023 r. ustanawiające wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylające rozporządzenie (UE) 2016/1627

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/2024-04-08

W tej wersji skonsolidowanej mogą być nieuwzględnione następujące poprawki:

Akt zmieniający Rodzaj poprawki Zmienione elementy Data wejścia w życie
32024R1389 Poprawki wprowadzone przez artykuł 17 ustęp 4a 23/05/2024

02023R2053 — PL — 08.04.2024 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/2053

z dnia 13 września 2023 r.

ustanawiające wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylające rozporządzenie (UE) 2016/1627

(Dz.U. L 238 z 27.9.2023, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/897 z dnia 13 marca 2024 r.

  L 897

1

19.3.2024
▼B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/2053

z dnia 13 września 2023 r.

ustanawiające wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylające rozporządzenie (UE) 2016/1627ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się ogólne zasady jednolitego i skutecznego wdrażania przez Unię wieloletniego planu zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym, przyjętego przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego („ICCAT”).

Artykuł 2

Zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do:

a) 

unijnych statków rybackich i unijnych statków prowadzących połowy rekreacyjne, które:

(i) 

prowadzą połowy tuńczyka błękitnopłetwego na obszarze objętym konwencją; oraz

(ii) 

dokonują przeładunku lub przewożą, w tym poza obszarem objętym konwencją, tuńczyka błękitnopłetwego złowionego w obszarze objętym konwencją;

b) 

unijnych miejsc hodowli lub tuczu;

c) 

statków rybackich państw trzecich i statków państw trzecich prowadzących połowy rekreacyjne, działających na wodach Unii i prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego na obszarze objętym konwencją;

d) 

statków państw trzecich, które podlegają inspekcjom w portach państw członkowskich i na których znajdują się osobniki tuńczyka błękitnopłetwego złowione na obszarze objętym konwencją lub produkty rybołówstwa uzyskane z tuńczyka błękitnopłetwego złowionego w wodach Unii, których wcześniej nie wyładowano ani nie przeładowano w portach.

Artykuł 3

Cel

Celem niniejszego rozporządzenia jest wdrożenie przyjętego przez ICCAT wieloletniego planu zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego, który to plan ma na celu utrzymanie biomasy tuńczyka błękitnopłetwego powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie MSY.

Artykuł 4

Związek z innymi aktami Unii

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla innych aktów Unii regulujących sektor rybołówstwa, w szczególności:

1) 

rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;

2) 

rozporządzenia (WE) nr 1005/2008;

3) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 ( 1 );

4) 

rozporządzenia (UE) 2017/2107;

5) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 ( 2 ).

▼M1

Artykuł 5

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) 

„ICCAT” oznacza Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego;

2) 

„SCRS” oznacza Stały Komitet ds. Badań i Statystyki ICCAT;

3) 

„konwencja” oznacza Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego;

4) 

„obszar objęty konwencją” oznacza obszar geograficzny określony w art. I konwencji;

5) 

„CPC” oznaczają Umawiające się Strony konwencji i współpracujące strony, podmioty lub podmioty rybackie, niebędące stronami konwencji;

6) 

„operator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która prowadzi lub posiada przedsiębiorstwo wykonujące jakąkolwiek działalność związaną z dowolnym etapem produkcji, przetwarzania, dystrybucji i sieci sprzedaży detalicznej produktów rybołówstwa i akwakultury lub obrotu nimi;

7) 

„państwo członkowskie miejsca hodowli lub tuczu” lub „państwo członkowskie odpowiedzialne za miejsce hodowli lub tuczu” oznacza państwo członkowskie, pod którego jurysdykcją znajduje się miejsce hodowli lub tuczu;

8) 

„państwo członkowskie bandery” oznacza państwo członkowskie, pod którego banderą pływa statek rybacki;

9) 

„państwo członkowskie tonara” lub „państwo członkowskie odpowiedzialne za tonar” oznacza państwa członkowskie, pod których jurysdykcją znajduje się tonar;

10) 

„statek rybacki” oznacza każdy statek z napędem wykorzystywany w celu przemysłowej eksploatacji zasobów tuńczyka błękitnopłetwego, w tym statki łowcze, statki przetwórnie, statki pomocnicze, holowniki, statki uczestniczące w przeładunku, statki transportowe wyposażone do transportu produktów z tuńczyka oraz statki pomocnicze rybołówstwa, z wyjątkiem kontenerowców;

11) 

„statek łowczy” oznacza statek wykorzystywany w celu przemysłowego połowu zasobów tuńczyka błękitnopłetwego;

12) 

„holownik” oznacza każdy statek wykorzystywany do holowania sadzów z żywym tuńczykiem błękitnopłetwym;

13) 

„statek przetwórnia” oznacza statek, na którym produkty rybołówstwa poddaje się przed ich opakowaniem co najmniej jednej z następujących operacji: filetowanie lub krojenie, mrożenie lub przetwarzanie;

14) 

„statek pomocniczy” oznacza każdy statek rybacki, inny niż statek łowczy, statek przetwórnia, holownik, statek uczestniczący w przeładunku, statek transportowy wyposażony do transportu produktów z tuńczyka lub statek pomocniczy rybołówstwa, upoważniony do udziału w połowach tuńczyka błękitnopłetwego w celu wykonywania zadań pomocniczych;

15) 

„statek pomocniczy rybołówstwa” oznacza każdy statek wykorzystywany do transportu martwego (nieprzetworzonego) tuńczyka błękitnopłetwego z sadza wykorzystywanego w transporcie lub hodowli, z okrężnicowca lub tonara do wyznaczonego portu lub statku przetwórni;

16) 

„łódź przybrzeżna” to statek łowczy mający co najmniej trzy z następujących pięciu cech:

a) 

długość całkowita poniżej 12 metrów;

b) 

statek prowadzi połowy wyłącznie na wodach podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego bandery;

c) 

czas trwania rejsów połowowych wynosi mniej niż 24 godziny;

d) 

maksymalna liczba członków załogi została ustalona na cztery osoby;

e) 

statek prowadzi połowy przy użyciu technik, które są selektywne i mają ograniczony wpływ na środowisko;

17) 

„taklowiec do połowów pelagicznych na skalę przemysłową” oznacza taklowiec do połowów pelagicznych o długości całkowitej powyżej 24 metrów;

18) 

„połowy rekreacyjne” oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby morza są eksploatowane do celów rekreacji, turystyki lub sportu;

19) 

„okrężnica” oznacza każdą sieć okrążającą, której dno ściągnięte jest na dole sieci za pomocą liny sznurującej przechodzącej przez kilka obręczy wzdłuż podbory i umożliwiającej zasznurowanie i zamknięcie sieci;

20) 

„wspólna operacja połowowa” oznacza wszelkie operacje wykonywane przez co najmniej dwa okrężnicowce, w przypadku których połowy jednego okrężnicowca przypisuje się jednemu lub większej liczbie innych okrężnicowców zgodnie z uzgodnionym wcześniej kluczem przydziału;

21) 

„grupa narzędzi” oznacza grupę statków rybackich stosujących te same narzędzia, której przydzielono kwotę dla grupy;

22) 

„nakład połowowy” oznacza iloczyn zdolności statku rybackiego i jego działalności, wykorzystywany do pomiaru intensywności operacji połowowych; jednostki pomiaru różnią się w zależności od narzędzi połowowych: w przypadku połowów przy użyciu takli pomiar ten wyrażony jest liczbą haczyków lub liczbą haczykogodzin; w przypadku okrężnicowców jednostką pomiaru są dni połowowe (czas połowu i czas poszukiwania);

23) 

„aktywne połowy” oznaczają, w odniesieniu do każdego statku łowczego, fakt poławiania tuńczyka błękitnopłetwego podczas danego okresu połowowego;

24) 

„BCD” oznacza dokument połowowy dotyczący tuńczyka błękitnopłetwego;

25) 

„eBCD” oznacza elektroniczny dokument połowowy dotyczący tuńczyka błękitnopłetwego;

26) 

„przeładunek” oznacza przeładowanie całości lub dowolnej części produktów rybołówstwa ze statku rybackiego na inny statek rybacki; za przeładunek nie uznaje się jednak rozładunku martwego tuńczyka błękitnopłetwego z okrężnicy, tonara lub holownika na statek pomocniczy rybołówstwa;

27) 

„żywy tuńczyk błękitnopłetwy” oznacza tuńczyka błękitnopłetwego, który jest utrzymywany przy życiu przez pewien czas w tonarze lub zostaje przeniesiony żywy do miejsca hodowli lub tuczu, jest trzymany w sadzach, hodowany i na koniec zostaje odłowiony lub wypuszczony;

28) 

„odławianie” oznacza zabijanie tuńczyka błękitnopłetwego w miejscach hodowli lub tuczu lub w tonarach;

29) 

„tonar” oznacza narzędzie połowowe zakotwiczone w dnie i zazwyczaj zawierające skrzydło, które prowadzi tuńczyka błękitnopłetwego do wnętrza pułapki lub szeregu pułapek, w których jest on utrzymywany przed odłowieniem lub hodowlą;

30) 

„umieszczenie w sadzu” oznacza przeniesienie żywego tuńczyka błękitnopłetwego do miejsca hodowli lub tuczu i późniejsze karmienie zwierzęcia w celu tuczenia go i zwiększenia jego całkowitej biomasy;

31) 

„kontrolne umieszczenie w sadzu” oznacza powtórzenie operacji umieszczenia w sadzu na wniosek organów kontrolnych do celów weryfikacji liczby lub przeciętnej masy ryb umieszczonych w sadzu;

32) 

„hodowla” lub „tuczenie” oznacza umieszczenie tuńczyka błękitnopłetwego w sadzu w miejscu hodowli lub tuczu i późniejsze karmienie go w celu tuczenia i zwiększenia jego całkowitej biomasy;

33) 

„miejsce hodowli lub tuczu” oznacza obszar morski, w jednym lub większej liczbie miejsc, z których wszystkie są jasno wyznaczone współrzędnymi geograficznymi z jasną definicją długości i szerokości geograficznej dla każdego z punktów wieloboku, wykorzystywany do tuczu lub hodowli tuńczyka błękitnopłetwego złowionego przez tonary lub okrężnicowce;

34) 

„zdolność wprowadzana hodowli” oznacza maksymalną ilość dzikiego tuńczyka błękitnopłetwego w tonach, jaką miejsce hodowli lub tuczu może umieścić w sadzach podczas okresu połowowego;

35) 

„transfer” oznacza każdy transfer:

a) 

żywego tuńczyka błękitnopłetwego z sieci statku łowczego do sadza wykorzystywanego w transporcie;

b) 

żywego tuńczyka błękitnopłetwego z tonara do sadza wykorzystywanego w transporcie, niezależnie od obecności holownika;

c) 

żywego tuńczyka błękitnopłetwego z sadza wykorzystywanego w transporcie do innego sadza wykorzystywanego w transporcie;

d) 

sadza z żywym tuńczykiem błękitnopłetwym z holownika na inny holownik;

e) 

żywego tuńczyka błękitnopłetwego z jednego sadza do innego w tym samym miejscu hodowli lub tuczu (transfer w obrębie miejsca hodowli lub tuczu);

f) 

żywego tuńczyka błękitnopłetwego z sadza wykorzystywanego w hodowli do sadza wykorzystywanego w transporcie;

36) 

„transfer kontrolny” oznacza powtórzenie dowolnego transferu na wniosek organów kontrolnych;

37) 

„transfer między miejscami hodowli lub tuczu” oznacza przeniesienie żywego tuńczyka błękitnopłetwego z jednego miejsca hodowli lub tuczu do innego, w dwóch etapach: transfer z sadza w przekazującym miejscu hodowli lub tuczu do sadza wykorzystywanego w transporcie oraz umieszczenie w sadzu z sadza wykorzystywanego w transporcie do sadza w przyjmującym miejscu hodowli lub tuczu;

38) 

„pierwszy transfer” oznacza transfer żywego tuńczyka błękitnopłetwego z okrężnicy lub tonara do sadza wykorzystywanego w transporcie;

39) 

„dalszy transfer” oznacza każdy transfer przeprowadzany po pierwszym transferze, a przed umieszczeniem w sadzu w docelowym miejscu hodowli lub tuczu, na przykład podział lub łączenie zawartości dwóch sadzów wykorzystywanych w transporcie, z wyjątkiem transferów dobrowolnych lub kontrolnych;

40) 

„transfer dobrowolny” oznacza powtórzenie każdego transferu dobrowolnie realizowane przez operatora przekazującego;

41) 

„kamera kontrolna” oznacza kamerę stereoskopową lub tradycyjną kamerę wideo wykorzystywaną do celów kontroli na podstawie niniejszego rozporządzenia;

42) 

„kamera stereoskopowa” oznacza kamerę z co najmniej dwiema soczewkami, z oddzielnym czujnikiem obrazu lub oddzielnymi klatkami dla każdej soczewki, pozwalającą na rejestrowanie obrazów trójwymiarowych w celu zmierzenia długości ryby;

43) 

„operator przekazujący” oznacza kapitana – lub przedstawiciela kapitana – statku łowczego lub holownika, lub operatora – lub przedstawiciela operatora – miejsca hodowli lub tuczu lub tonara, od których, z wyjątkiem przypadków transferów dobrowolnych i kontrolnych, rozpoczyna się operacja transferu;

44) 

„państwo członkowskie operatora przekazującego” oznacza państwo członkowskie sprawujące jurysdykcję nad operatorem przekazującym.

▼B

ROZDZIAŁ II

Środki zarządzania

Artykuł 6

Warunki dotyczące środków zarządzania rybołówstwem

1.  
Każde państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, aby nakład połowowy jego statków łowczych i tonarów był proporcjonalny do uprawnień do połowów tuńczyka błękitnopłetwego, jakimi dysponuje to państwo członkowskie we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym. Środki przyjęte przez państwa członkowskie obejmują ustanowienie indywidualnych kwot dla ich statków łowczych o całkowitej długości powyżej 24 metrów wymienionych w wykazie upoważnionych statków, o którym mowa w art. 26.
2.  
Każde państwo członkowskie nakłada wymóg, aby statki łowcze natychmiast kierowały się do wyznaczonego przez te państwa portu, jeżeli indywidualna kwota połowowa danego statku zostanie uznana za wyczerpaną, zgodnie z art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.
3.  
Nie zezwala się na operacje czarterowe w odniesieniu do połowów tuńczyka błękitnopłetwego.

Artykuł 7

Przenoszenie nieodłowionych ilości żywych tuńczyków błękitnopłetwych

▼M1

1.  
Można zezwolić na przenoszenie nieodłowionych ilości żywego tuńczyka błękitnopłetwego z połowów w poprzednich latach w obrębie miejsc hodowli lub tuczu jedynie wówczas, gdy państwo członkowskie opracuje wzmocniony system kontroli i zgłosi go Komisji. System ten stanowi integralną część rocznego planu monitorowania, kontroli i inspekcji państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 14, i obejmuje co najmniej środki ustanowione na podstawie art. 56c, 56d i 61.

▼B

2.  

Jeżeli przeniesienie jest dozwolone zgodnie z ust. 1, zastosowanie mają następujące litery:

a) 

do dnia 25 maja każdego roku państwa członkowskie odpowiedzialne za miejsca hodowli lub tuczu wypełniają i przedkładają Komisji coroczne deklaracje dotyczące przenoszenia, które obejmują:

(i) 

ilości (wyrażone w kg) oraz liczbę ryb do przeniesienia;

(ii) 

rok połowu;

(iii) 

przeciętną masę;

(iv) 

państwo członkowskie bandery lub CPC;

(v) 

odniesienia do BCD odpowiadającego przenoszonym połowom;

(vi) 

nazwę i numer ICCAT miejsca hodowli lub tuczu;

(vii) 

numer sadza; oraz

(viii) 

informację o odłowionych ilościach (wyrażonych w kg) po zakończeniu odłowu;

b) 

ilości przeniesione na podstawie ust. 1 są umieszczane w oddzielnych sadzach lub szeregu oddzielnych sadzów w miejscu hodowli lub tuczu według roku połowu.

3.  
Przed rozpoczęciem okresu połowu państwa członkowskie odpowiedzialne za miejsca hodowli lub tuczu zapewniają szczegółową ocenę wszelkich ilości żywych tuńczyków błękitnopłetwych przeniesionych po zakończeniu masowych odłowów w miejscach hodowli lub tuczu, które podlegają ich jurysdykcji. W tym celu wszystkie ilości żywego tuńczyka błękitnopłetwego przeniesione z danego roku połowu, w którym przeprowadzono masowy odłów w miejscach hodowli lub tuczu, poddaje się transferowi do innych sadzów, korzystając przy tym z systemów kamer stereoskopowych lub metod alternatywnych, pod warunkiem że zapewniają one taki sam poziom precyzji i dokładności, zgodnie z art. 51. Przez cały czas zapewnia się w pełni udokumentowaną identyfikowalność. Przenoszenie ilości tuńczyka błękitnopłetwego z lat, w których nie przeprowadzono masowego odłowu, podlega corocznej kontroli z zastosowaniem tej samej metody doboru właściwych prób w oparciu o ocenę ryzyka.
4.  
Komisja może przyjąć akty wykonawcze ustanawiające szczegółowe przepisy mające na celu opracowanie wzmocnionego systemu kontroli przenoszenia żywego tuńczyka błękitnopłetwego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 68.

▼M1

Artykuł 8

Przenoszenie niewykorzystanych kwot

1.  
Nie zezwala się na automatyczne przenoszenie niewykorzystanej kwoty.
2.  
Państwo członkowskie może zwrócić się z wnioskiem o przesunięcie maksymalnego odsetka wynoszącego 5 % jego rocznych kwot z jednego roku na rok następny. Dane państwo członkowskie włącza ten wniosek do swojego rocznego planu połowowego i planu zarządzania zdolnością, który ma zostać włączony do unijnego planu połowowego i planu zarządzania zdolnością zatwierdzanego przez ICCAT.

▼B

Artykuł 9

Przenoszenie kwot

▼M1

1.  
Przenoszenie kwot między Unią a pozostałymi CPC odbywa się wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody zainteresowanych państw członkowskich i CPC. Przed transferem kwot Komisja powiadamia Sekretariat ICCAT o odnośnych ilościach kwot.

▼B

2.  
Zezwala się na przenoszenie kwot w ramach grup narzędzi połowowych, kwot przyłowów i indywidualnych kwot połowowych każdego państwa członkowskiego pod warunkiem że zainteresowane państwa członkowskie poinformują Komisję o takim przeniesieniu z wyprzedzeniem, tak aby Komisja mogła powiadomić Sekretariat ICCAT zanim dojdzie do przedmiotowego przeniesienia.

Artykuł 10

Odliczanie kwot w przypadku przełowienia

Jeżeli państwa członkowskie przekraczają przydzielone im kwoty i sytuacji tej nie można zaradzić poprzez wymianę kwot zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, zastosowanie mają art. 37 i 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Artykuł 11

Roczne plany połowowe

1.  

Każde państwo członkowskie posiadające kwotę tuńczyka błękitnopłetwego ustanawia roczny plan połowowy. Plan ten zawiera co najmniej następujące informacje dotyczące statków łowczych i tonarów:

a) 

kwoty przydzielone każdej grupie narzędzi, w tym kwoty przyłowu;

b) 

w stosownych przypadkach, opis metody przydzielania kwot i zarządzania nimi;

c) 

środki mające na celu zapewnienie przestrzegania indywidualnych kwot połowowych;

d) 

otwarte okresy połowu dla każdej kategorii narzędzi połowowych;

e) 

informacje o wyznaczonych portach;

f) 

przepisy dotyczące przyłowu; oraz

g) 

liczbę statków łowczych, innych niż statki wykorzystujące włoki denne, o całkowitej długości przekraczającej 24 metry i okrężnicowców upoważnionych do prowadzenia działalności w odniesieniu do tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym.

2.  
Państwa członkowskie, które mają łodzie przybrzeżne upoważnione do połowów tuńczyka błękitnopłetwego, przydzielają tym łodziom określone kwoty sektorowe i uwzględniają ten przydział w swoich planach połowowych. Zawierają również w swoich planach monitorowania, kontroli i inspekcji dodatkowe środki w celu ścisłego monitorowania wykorzystania kwot przez tę flotę. Państwa członkowskie mogą przy użyciu parametrów, o których mowa w ust. 1, upoważnić inną liczbę statków do pełnego wykorzystania ich uprawnień do połowów.
3.  
Portugalia i Hiszpania mogą przydzielić kwoty sektorowe kliprom tuńczykowym prowadzącym działalność na wodach Unii wokół archipelagów Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich. Te kwoty sektorowe włącza się do rocznych planów połowowych, a w rocznych planach monitorowania, kontroli i inspekcji określa się jasno dodatkowe środki mające na celu monitorowanie wykorzystania tych kwot.
4.  
Gdy państwa członkowskie przydzielają kwoty sektorowe zgodnie z ust. 2 lub 3, nie stosuje się wymogu minimalnej kwoty wielkości 5 ton określonego w mającym zastosowanie akcie Unii określającym przydział uprawnień do połowów.
5.  
Zainteresowane państwo członkowskie przedkłada Komisji każdą zmianę rocznego planu połowowego na co najmniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem działalności połowowej, której dotyczy zmiana. Komisja przekazuje zmianę do sekretariatu ICCAT na co najmniej jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem działalności połowowej, której dotyczy zmiana.

Artykuł 12

Przydział uprawnień do połowów

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 przy przydzielaniu udostępnionych im uprawnień do połowów, państwa członkowskie stosują przejrzyste i obiektywne kryteria, między innymi kryteria o charakterze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, oraz dążą do sprawiedliwego podziału kwot krajowych pomiędzy różne segmenty floty, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, a także do stworzenia zachęt dla unijnych statków rybackich wyposażonych w selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko.

Artykuł 13

Roczne plany zarządzania zdolnością połowową

Każde państwo członkowskie posiadające kwotę tuńczyka błękitnopłetwego ustanawia roczny plan zarządzania zdolnością połowową. W planie tym państwo członkowskie dostosowuje liczbę statków łowczych i tonarów w taki sposób, aby zapewnić, by zdolność połowowa była proporcjonalna do uprawnień do połowów przyznanych statkom łowczym i tonarom w danym okresie obowiązywania kwoty. Państwo członkowskie dostosowuje zdolność połowową, stosując parametry określone w mającym zastosowanie akcie Unii określającym przydział uprawnień do połowów. Przy dostosowywaniu zdolności połowowej Unii dla okrężnicowców dopuszcza się maksymalne odchylenie o 20 % w stosunku do zdolności połowowej odniesienia z 2018 r.

▼M1

Artykuł 14

Roczny plan monitorowania, kontroli i inspekcji

Każde państwo członkowskie posiadające kwotę tuńczyka błękitnopłetwego ustanawia roczny plan monitorowania, kontroli i inspekcji w celu zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem. Każde państwo członkowskie przedkłada swój odpowiedni plan Komisji. Każde państwo członkowskie ustanawia swój plan zgodnie z:

a) 

celami, priorytetami i procedurami, a także wartościami odniesienia dla działań inspekcyjnych określonymi w indywidualnym programie kontroli i inspekcji w odniesieniu do tuńczyka błękitnopłetwego, ustanowionym na podstawie art. 95 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;

b) 

krajowym programem kontroli w odniesieniu do tuńczyka błękitnopłetwego ustanowionym na podstawie art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz, po tym dniu, zgodnie z krajowym programem kontroli ustanowionym na podstawie art. 93a tego rozporządzenia.

▼B

Artykuł 15

Roczne plany zarządzania hodowlą

1.  
Każde państwo członkowskie posiadające kwotę tuńczyka błękitnopłetwego ustanawia roczny plan zarządzania hodowlą.
2.  
W rocznym planie zarządzania hodowlą każde państwo członkowskie zapewnia, aby całkowita zdolność wprowadzana i całkowita zdolność w zakresie hodowli były proporcjonalne do szacowanej ilości tuńczyka błękitnopłetwego dostępnej do celów hodowlanych.

▼M1

3.  
Państwa członkowskie ograniczają swoją zdolność w zakresie hodowli tuńczyka do całkowitej zdolności w zakresie hodowli zarejestrowanej w prowadzonym przez ICCAT rejestrze miejsc hodowli lub tuczu upoważnionych do prowadzenia działalności związanej z tuńczykiem błękitnopłetwym (zwanym dalej „rejestrem ICCAT dotyczącym miejsc hodowli lub tuczu tuńczyka błękitnopłetwego”) lub dopuszczonej i zgłoszonej ICCAT w 2018 r.

▼B

4.  
Maksymalna ilość złowionego dzikiego tuńczyka błękitnopłetwego wprowadzana do miejsc hodowli lub tuczu danego państwa członkowskiego jest ograniczona do poziomu ilości wprowadzanych i zarejestrowanych w ICCAT w „rejestrze miejsc hodowli lub tuczu tuńczyka błękitnopłetwego” przez miejsca hodowli lub tuczu tego państwa członkowskiego w latach 2005, 2006, 2007 lub 2008.
5.  
Jeżeli dane państwo członkowskie musi zwiększyć maksymalną ilość wprowadzanego złowionego dzikiego tuńczyka błękitnopłetwego w co najmniej jednym miejscu hodowli lub tuczu, zwiększenie to musi być proporcjonalne do uprawnień do połowów przydzielonych temu państwu członkowskiemu i do wszelkich przywozów żywego tuńczyka błękitnopłetwego z innego państwa członkowskiego lub innej umawiającej się strony.

▼M1

6.  
Państwa członkowskie przekazują Komisji dane statystyczne dotyczące rocznej ilości umieszczanej w sadzach (ilości złowionych dzikich ryb), odłowów i wywozu, a następnie do czasu opracowania przez Sekretariat ICCAT funkcji ekstrakcji danych w systemie eBCD i udostępnienia takiej funkcji Komisja przekazuje te dane Sekretariatowi ICCAT.
7.  
W stosownych przypadkach państwa członkowskie przedkładają Komisji do dnia 15 maja każdego roku zmienione plany zarządzania hodowlą, które następnie przekazuje się do Sekretariatu ICCAT do dnia 1 czerwca każdego roku.

▼B

Artykuł 16

Przekazywanie rocznych planów

1.  

Do dnia 31 stycznia każdego roku państwa członkowskie, którym przydzielono kwotę dla tuńczyka błękitnopłetwego, przedkładają Komisji następujące plany:

a) 

roczny plan połowowy dla statków łowczych i tonarów dokonujących połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym, ustanowiony zgodnie z art. 11;

b) 

roczny plan zarządzania zdolnością połowową ustanowiony zgodnie z art. 13;

▼M1

c) 

roczny plan monitorowania, kontroli i inspekcji ustanowiony zgodnie z art. 14; oraz

▼B

d) 

roczny plan zarządzania hodowlą ustanowiony zgodnie z art. 15.

2.  
Komisja zestawia plany, o których mowa w ust. 1, i wykorzystuje je przy ustanawianiu rocznego planu Unii. Komisja przekazuje roczny plan Unii do Sekretariatu ICCAT do dnia 15 lutego każdego roku w celu omówienia i zatwierdzenia przez ICCAT.
3.  
W przypadku nieprzedłożenia Komisji przez państwo członkowskie któregokolwiek z planów, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w tym ustępie, Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu sekretariatowi ICCAT planu Unii bez planów danego państwa członkowskiego. Na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego Komisja dąży do uwzględnienia jednego z planów, o których mowa w ust. 1, przedłożonych po terminie określonym w tym ustępie, ale przed upływem terminu przewidzianego w ust. 2. Jeżeli plan przedłożony przez państwo członkowskie nie jest zgodny z przepisami niniejszego rozporządzenia dotyczącymi rocznych planów połowowych, zdolności połowowej, inspekcji i hodowli lub zawiera poważną wadę, która może prowadzić do niezatwierdzenia rocznego planu Unii przez ICCAT, Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu rocznego planu Unii do Sekretariatu ICCAT bez planów danego państwa członkowskiego. Komisja jak najszybciej informuje dane państwo członkowskie i dąży do włączenia wszelkich zmienionych planów przedłożonych przez to państwo członkowskie do rocznego planu Unii lub w ramach zmian do rocznego planu Unii, pod warunkiem że te zmienione plany są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia dotyczącymi rocznych planów połowowych, zdolności połowowej, inspekcji i hodowli.

ROZDZIAŁ III

Środki techniczne

Artykuł 17

Okresy połowowe

1.  
Połowy tuńczyka błękitnopłetwego okrężnicami we wschodniej części Atlantyku i w Morzu Śródziemnym są dozwolone w okresie od dnia 26 maja do dnia 1 lipca każdego roku.
2.  
W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu Cypr i Grecja mogą wnioskować w swoich rocznych planach połowowych, o których mowa w art. 11, aby okrężnicowce pływające pod ich banderą mogły poławiać tuńczyka błękitnopłetwego we wschodniej części Morza Śródziemnego (obszary połowowe FAO 37.3.1 i 37.3.2) od dnia 15 maja do dnia 1 lipca każdego roku.
3.  
W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu Chorwacja może wnioskować w swoim rocznym planie połowowym, o którym mowa w art. 11, aby okrężnicowce pływające pod jej banderą mogły poławiać tuńczyka błękitnopłetwego w celach hodowlanych na Morzu Adriatyckim (obszar połowowy FAO 37.2.1) od dnia 26 maja do dnia 15 lipca każdego roku.

▼M1

4.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 2 i 3, jeżeli warunki pogodowe uniemożliwiają prowadzenie operacji połowowych, państwa członkowskie mogą zadecydować o przedłużeniu okresów połowowych, o których mowa w tych ustępach, o równoważną liczbę utraconych dni nie większą niż 10 dni.
5.  
W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja każdego roku we wschodniej części Atlantyku i w Morzu Śródziemnym, z wyjątkiem obszaru ograniczonego od zachodu długością geograficzną l0°W i od północy szerokością geograficzną 42°N, dozwolone są połowy tuńczyka błękitnopłetwego prowadzone przez taklowce do połowów pelagicznych na skalę przemysłową.

▼B

6.  
Państwa członkowskie ustanawiają w swoich rocznych planach połowowych okresy połowowe dla swoich flot, innych niż okrężnicowce i taklowce do połowów pelagicznych na skalę przemysłową.

Artykuł 18

Obowiązek wyładunku

Niniejszy rozdział pozostaje bez uszczerbku dla art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w tym dla wszelkich mających zastosowanie odstępstw od tego artykułu.

Artykuł 19

Minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony

1.  
Zakazuje się połowu, zatrzymywania na statku, przeładunku, transferu, wyładunku, transportu, składowania, wystawiania lub oferowania do sprzedaży osobników tuńczyka błękitnopłetwego o masie poniżej 30 kg lub o długości ogonowej poniżej 115 cm, w tym również złowionych jako przyłów lub w ramach połowów rekreacyjnych.
2.  

W drodze odstępstwa od ust. 1 przy następujących połowach minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony tuńczyka błękitnopłetwego wynosi 8 kg lub 75 cm długości ogonowej:

a) 

tuńczyk błękitnopłetwy poławiany we wschodnim Atlantyku kliprami tuńczykowymi i statkami do połowu wędami holowanymi;

b) 

tuńczyk błękitnopłetwy poławiany w Morzu Śródziemnym w ramach tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego świeżych ryb kliprami tuńczykowymi, taklowcami i statkami do połowu ręcznego bez wędziska; oraz

c) 

tuńczyk błękitnopłetwy poławiany w Morzu Adriatyckim przez statki pływające pod banderą Chorwacji w celach hodowlanych.

3.  
Specjalne warunki, mające zastosowanie do odstępstwa, o którym mowa w ust. 2, określono w załączniku I.
4.  
Państwa członkowskie wydają upoważnienie do połowów statkom prowadzącym połowy w ramach odstępstw, o których mowa w pkt 2 i 3 załącznika I. Przedmiotowe statki są wskazane w wykazie statków łowczych, o którym mowa w art. 26.
5.  
Ryby poniżej minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony określonych w niniejszym artykule, które są odrzucane martwe, wlicza się do kwoty danego państwa członkowskiego.

Artykuł 20

Przypadkowe połowy osobników o rozmiarach poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony

1.  
W drodze odstępstwa od art. 19 ust. 1 wszystkie statki łowcze i tonary prowadzące aktywne połowy tuńczyka błękitnopłetwego mogą dokonać maksymalnie 5 % liczby przypadkowych połowów tuńczyka błękitnopłetwego o masie od 8 do 30 kg lub, alternatywnie, o długości ogonowej 75–115 cm.
2.  
Odsetek 5 %, o którym mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie całkowitego połowu tuńczyka błękitnopłetwego zatrzymanego na statku lub znajdującego się w tonarze w dowolnym momencie po każdej operacji połowowej.
3.  
Przypadkowe połowy odlicza się od kwoty państwa członkowskiego odpowiedzialnego za dany statek łowczy lub tonar.
4.  
Przypadkowe połowy tuńczyka błękitnopłetwego o rozmiarach poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony podlegają przepisom art. 31, 33, 34 i 35.

Artykuł 21

Przyłowy

1.  
Każde państwo członkowskie przewiduje przyłów tuńczyka błękitnopłetwego w ramach swojej kwoty i informuje o tym Komisję, przedkładając jej plan połowowy.
2.  
Poziom dozwolonych przyłowów, który nie przekracza 20 % całkowitych połowów na statku na koniec każdego rejsu połowowego, oraz metodyka zastosowana do obliczenia tych przyłowów w odniesieniu do całkowitego połowu na statku są jasno określone w rocznym planie połowowym, o którym mowa w art. 11. Udział procentowy przyłowów może być obliczony według masy lub liczby osobników. Obliczanie według liczby osobników ma zastosowanie wyłącznie do tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych, którymi zarządza ICCAT. Poziom dozwolonych przyłowów dla floty łodzi przybrzeżnych można obliczać w ujęciu rocznym.
3.  
Wszystkie przyłowy martwego tuńczyka błękitnopłetwego zatrzymane na statku lub odrzucone odlicza się od kwoty państwa członkowskiego bandery oraz rejestruje i zgłasza Komisji zgodnie z art. 31 i 32.
4.  
W przypadku państw członkowskich bez kwoty tuńczyka błękitnopłetwego, odpowiednie przyłowy odlicza się od specjalnej unijnej kwoty przyłowów tuńczyka błękitnopłetwego określonej zgodnie z art. 43 ust. 3 TFUE oraz art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
5.  
Jeżeli całkowita kwota przyznana państwu członkowskiemu została wyczerpana, poławianie tuńczyka błękitnopłetwego przez statki pływające pod banderą tego państwa członkowskiego nie jest dozwolone, a państwo to podejmuje niezbędne środki, aby zapewnić wypuszczenie tuńczyka błękitnopłetwego złowionego jako przyłów. Jeżeli wyczerpano specjalną unijną kwotę przyłowów tuńczyka błękitnopłetwego ustanowioną zgodnie z art. 43 ust. 3 TFUE i art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, nie zezwala się na połowy tuńczyka błękitnopłetwego przez statki pływające pod banderą państw członkowskich nieposiadających kwoty tuńczyka błękitnopłetwego, a państwa te podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia wypuszczenia tuńczyka błękitnopłetwego złowionego jako przyłów. W takich przypadkach przetwarzanie i sprzedaż martwego tuńczyka błękitnopłetwego są zakazane, a wszystkie połowy są rejestrowane. Państwa członkowskie zgłaszają co roku informacje na temat ilości takich złowionych jako przyłów martwych tuńczyków błękitnopłetwych Komisji, która przekazuje te informacje do Sekretariatu ICCAT.
6.  
Statki nieprowadzące aktywnie połowów tuńczyka błękitnopłetwego wyraźnie oddzielają wszelkie ilości tuńczyka błękitnopłetwego zatrzymywane na statku od innych gatunków, aby umożliwić organom kontroli monitorowanie zgodności z niniejszym artykułem. Przyłowy te mogą być wprowadzane do obrotu, o ile towarzyszy im eBCD.

▼M1

Artykuł 21a

Zakaz zatrzymywania tuńczyka błękitnopłetwego na statkach pomocniczych

Statki pomocnicze nie mogą zatrzymywać na statku ani transportować tuńczyka błękitnopłetwego.

▼B

Artykuł 22

Wykorzystywanie środków powietrznych

Zakazane jest wykorzystywanie do poszukiwań tuńczyka błękitnopłetwego wszelkich środków powietrznych, w tym samolotów, śmigłowców lub wszelkiego rodzaju bezzałogowych statków powietrznych.

ROZDZIAŁ IV

Połowy rekreacyjne

Artykuł 23

Specjalne kwoty na połowy rekreacyjne

▼M1

1.  
Państwa członkowskie mogą w stosownych przypadkach przydzielić specjalną kwotę na połowy rekreacyjne. W przydziale tym uwzględnia się ewentualne ilości martwego tuńczyka błękitnopłetwego, w tym w ramach połowów typu „złów i wypuść”. Państwa członkowskie informują Komisję podczas przedkładania swoich planów połowowych o kwocie przydzielonej na połowy rekreacyjne.

▼B

2.  
Połowy martwego tuńczyka błękitnopłetwego zgłasza się i odlicza od kwoty danego państwa członkowskiego.

Artykuł 24

Specjalne warunki dotyczące połowów rekreacyjnych

▼M1

1.  

Państwa członkowskie posiadające kwotę tuńczyka błękitnopłetwego przydzieloną na połowy rekreacyjne regulują te połowy, wydając statkom upoważnienia do prowadzenia połowów rekreacyjnych. Na wniosek ICCAT państwa członkowskie udostępniają Komisji wykaz tych statków, którym przyznano upoważnienie do połowów tuńczyka błękitnopłetwego. Komisja przekazuje ten wykaz drogą elektroniczną do ICCAT. Wykaz zawiera następujące informacje dotyczące każdego statku:

a) 

nazwę statku;

b) 

numer w rejestrze;

c) 

numer w rejestrze ICCAT (jeżeli dotyczy);

d) 

poprzednią nazwę (jeżeli dotyczy);

e) 

imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy właścicieli i operatorów.

▼B

2.  
W ramach połowów rekreacyjnych zabrania się połowów, zatrzymywania na statku, przeładunku i wyładunku więcej niż jednego tuńczyka błękitnopłetwego na dany statek dziennie.
3.  
Zakazuje się wprowadzania do obrotu tuńczyka błękitnopłetwego złowionego w ramach połowów rekreacyjnych.

▼M1

4.  
Każde państwo członkowskie odnotowuje dane dotyczące połowów, w tym masę każdego tuńczyka błękitnopłetwego złowionego w ramach połowów rekreacyjnych, oraz przekazuje Komisji dane za poprzedni rok do dnia 30 czerwca każdego roku. Komisja przekazuje te informacje Sekretariatowi ICCAT.

▼B

5.  
Każde państwo członkowskie podejmuje środki niezbędne, aby w jak największym stopniu zapewnić wypuszczanie żywego tuńczyka błękitnopłetwego, a zwłaszcza młodych osobników złowionych żywych w ramach połowów rekreacyjnych. Każdego tuńczyka błękitnopłetwego wyładowuje się całego, oskrobanego lub wypatroszonego.

Artykuł 25

„Złów, oznakuj i wypuść”

1.  
W drodze odstępstwa od art. 23 ust. 1 państwa członkowskie zezwalające na połowy według zasady „złów i wypuść” na północno-wschodnim Atlantyku prowadzone wyłącznie w ramach rybołówstwa sportowego mogą zezwolić ograniczonej liczbie statków sportowych na prowadzenie połowów tuńczyka błękitnopłetwego według zasady „złów, oznakuj i wypuść” bez konieczności przyznawania im określonej kwoty. Takie statki działają w ramach projektu naukowego prowadzonego przez instytut badawczy włączony do programu badań naukowych. Wyniki projektu są przekazywane właściwym organom państwa członkowskiego bandery.
2.  
Statków prowadzących badania naukowe w ramach programu badawczego ICCAT dotyczącego tuńczyka błękitnopłetwego nie uznaje się za prowadzące działania według zasady „złów, oznakuj i wypuść”, o których mowa w ust. 1.
3.  

Państwa członkowskie, które zezwalają na prowadzenie działań według zasady „złów, oznakuj i wypuść”:

a) 

przedkładają opis tych działań i mające zastosowanie środki jako integralną część ich planów połowowych i planów inspekcji, o których mowa w art. 12 i 15;

b) 

ściśle monitorują działalność odnośnych statków w celu zapewnienia przestrzegania przez nie niniejszego rozporządzenia;

c) 

zapewniają, aby działania związane ze znakowaniem i wypuszczaniem były przeprowadzane przez przeszkolony personel w celu zapewnienia wysokiego poziomu przeżywalności osobników; oraz

d) 

przedkładają Komisji, do dnia 30 czerwca każdego roku, coroczne sprawozdanie na temat prowadzonej działalności naukowej. Komisja przekazuje sprawozdanie Sekretariatowi ICCAT na 60 dni przed posiedzeniem SCRS w kolejnym roku.

4.  
Każdego tuńczyka błękitnopłetwego, który umiera podczas połowów według zasady „złów, oznakuj i wypuść”, zgłasza się i odlicza od kwoty państwa członkowskiego bandery.

ROZDZIAŁ V

Środki kontroli

Sekcja 1

Wykazy i rejestry statków i tonarów

Artykuł 26

Wykazy i rejestry statków

▼M1

1.  

Co roku, na miesiąc przed rozpoczęciem okresu obowiązywania upoważnienia do połowów, państwa członkowskie przedkładają Komisji następujące wykazy statków:

a) 

wykaz wszystkich statków łowczych prowadzących aktywne połowy tuńczyka błękitnopłetwego; oraz

b) 

wykaz wszystkich innych statków, niebędących statkami łowczymi, uczestniczących w działalności związanej z tuńczykiem błękitnopłetwym.

Każdy wykaz statków zawiera następujące informacje:

a) 

nazwa i numer rejestracyjny statku;

b) 

określenie rodzaju statku z podziałem co najmniej na statki łowcze, holowniki, statki pomocnicze rybołówstwa, statki pomocnicze i statki przetwórnie;

c) 

długość i pojemność rejestrowa brutto (GRT) lub, w miarę możliwości, pojemność brutto (GT);

d) 

numer IMO (w stosownych przypadkach);

e) 

stosowane narzędzia połowowe (jeżeli dotyczy);

f) 

poprzednia bandera (jeżeli dotyczy);

g) 

poprzednia nazwa (jeżeli dotyczy);

h) 

wszelkie wcześniejsze informacje o wykreśleniu z innych rejestrów;

i) 

międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (jeżeli dotyczy);

j) 

imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy właścicieli i operatorów; oraz

k) 

okres dozwolonego połowu, prowadzenia działalności i transportu tuńczyka błękitnopłetwego do celów hodowlanych.

Komisja przekazuje te informacje Sekretariatowi ICCAT na 15 dni przed rozpoczęciem działalności połowowej, tak aby statki umieszczone w tych wykazach mogły zostać umieszczone w prowadzonym przez ICCAT rejestrze upoważnionych statków oraz, w stosownych przypadkach, w prowadzonym przez ICCAT rejestrze statków o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 20 m upoważnionych do prowadzenia działalności na obszarze objętym konwencją.

▼B

2.  
Podczas roku kalendarzowego statek rybacki może zostać umieszczony w obydwu wykazach, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem że nie będzie umieszczony w obydwu wykazach jednocześnie.
3.  
Informacje na temat statków, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), muszą zawierać nazwę statku i numer w unijnym rejestrze floty rybackiej (numer CFR), jak określono w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/218 ( 3 ).
4.  
Komisja nie uznaje przedkładania z mocą wsteczną wykazów, o których mowa w ust. 1.

▼M1

5.  

Późniejsze zmiany wykazów, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, przyjmuje się w trakcie roku kalendarzowego tylko wówczas, gdy zgłoszony statek rybacki nie mógł uczestniczyć w połowach z uzasadnionych powodów operacyjnych lub ze względu na działanie siły wyższej. W takiej sytuacji zainteresowane państwo członkowskie bezzwłocznie informuje o tym Komisję, przekazując:

a) 

pełne informacje dotyczące statku(-ów) rybackiego(-ich) mającego(-ych) zastąpić ten statek; oraz

b) 

wyczerpujący wykaz powodów uzasadniających zastąpienie oraz wszelkie odpowiednie dokumenty lub informacje potwierdzające.

▼B

6.  
Komisja w razie potrzeby zmienia w ciągu roku informacje na temat statków, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przekazując aktualne informacje Sekretariatowi ICCAT zgodnie z art. 7 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2403.

Artykuł 27

Upoważnienia do połowów dla statków

1.  
Państwa członkowskie wydają upoważnienia do połowów statkom wymienionym w jednym z wykazów, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 5. Upoważnienia do połowów zawierają co najmniej informacje określone w załączniku VII i są wydawane w formacie określonym w tym załączniku. Państwa członkowskie dopilnowują, aby informacje zawarte w upoważnieniu do połowów były dokładne i zgodne z niniejszym rozporządzeniem.
2.  
Bez uszczerbku dla art. 21 ust. 6, unijne statki rybackie niewpisane do rejestru ICCAT, o którym mowa w art. 26 ust. 1, nie są upoważnione do poławiania, zatrzymywania na statku, dokonywania przeładunku, transportu, transferu, przetwarzania ani wyładunku tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym.
3.  
Jeżeli indywidualna kwota przypisana danemu statkowi zostaje wyczerpana, państwo członkowskie bandery cofa upoważnienie do połowów tuńczyka błękitnopłetwego wydane temu statkowi i może zażądać, aby statek natychmiast skierował się do portu wyznaczonego przez to państwo.

Artykuł 28

Wykazy i rejestry tonarów upoważnionych do połowów tuńczyka błękitnopłetwego

▼M1

1.  
Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji drogą elektroniczną, jako część swojego planu połowowego, wykaz tonarów upoważnionych do połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym. Wykaz ten zawiera nazwy i numery w rejestrze tonarów oraz współrzędne geograficzne wieloboku tonara. Komisja przekazuje te informacje Sekretariatowi ICCAT, tak aby tonary mogły zostać wpisane do prowadzonego przez ICCAT rejestru tonarów upoważnionych do połowów tuńczyka błękitnopłetwego.

▼B

2.  
Państwa członkowskie wydają upoważnienia do połowów tonarom wymienionym w wykazie, o którym mowa w ust. 1. Upoważnienia do połowów zawierają co najmniej informacje określone w załączniku VII i są wydawane w formacie określonym w tym załączniku. Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje zawarte w upoważnieniu do połowów były dokładne i zgodne z niniejszym rozporządzeniem.
3.  
Nie uznaje się za upoważnione do połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym tonarów Unii, które nie zostały wpisane do prowadzonego przez ICCAT rejestru tonarów upoważnionych do połowów tuńczyka błękitnopłetwego. Zabrania się zatrzymywania na statku, transferu, umieszczania w sadzu lub wyładunku tuńczyka błękitnopłetwego złowionego przy użyciu tych tonarów.
4.  
Państwo członkowskie bandery cofa upoważnienie do połowów tuńczyka błękitnopłetwego wydane tonarom wówczas, gdy kwota im przypisana zostaje uznana za wyczerpaną.

▼M1

5.  
Państwa członkowskie natychmiast powiadamiają Komisję o wszelkich uzupełnieniach, usunięciach lub zmianach w swoich wykazach tonarów upoważnionych do połowów tuńczyka błękitnopłetwego. Komisja bezzwłocznie przekazuje takie zmiany Sekretariatowi ICCAT.

Artykuł 28a

Wykazy i rejestr miejsc hodowli lub tuczu

1.  

Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji drogą elektroniczną, jako część swojego planu połowowego, wykaz miejsc hodowli lub tuczu upoważnionych do prowadzenia działalności związanej z tuńczykiem błękitnopłetwym we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym. Wykaz ten zawiera następujące informacje:

a) 

nazwa miejsca hodowli lub tuczu;

b) 

numer w rejestrze;

c) 

imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy właścicieli i operatorów;

d) 

nakłady i całkowita zdolność w zakresie hodowli przydzielone każdemu miejscu hodowli lub tuczu;

e) 

współrzędne geograficzne obszarów zatwierdzonych do prowadzenia działalności w zakresie hodowli; oraz

f) 

status miejsca hodowli lub tuczu (aktywny lub nieaktywny).

Komisja przekazuje te informacje Sekretariatowi ICCAT, tak aby miejsca hodowli lub tuczu mogły zostać wpisane do rejestru ICCAT dotyczącego miejsc hodowli lub tuczu tuńczyka błękitnopłetwego.

2.  
Miejsc hodowli lub tuczu, które nie zostały wpisane do rejestru ICCAT dotyczącego miejsc hodowli lub tuczu tuńczyka błękitnopłetwego, nie uznaje się za upoważnione do prowadzenia działalności związanej z tuńczykiem błękitnopłetwym we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym.
3.  
Nie zezwala się na działalność w zakresie hodowli, w tym karmienie w celu tuczenia lub odławianie, poza współrzędnymi geograficznymi zatwierdzonymi dla działalności w zakresie hodowli.
4.  
Państwa członkowskie natychmiast informują Komisję o wszelkich uzupełnieniach, usunięciach lub zmianach w swoich wykazach miejsc hodowli lub tuczu. Komisja bezzwłocznie przekazuje takie zmiany Sekretariatowi ICCAT.
5.  
Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, aby żadnego tuńczyka błękitnopłetwego nie umieszczano w miejscu hodowli lub tuczu niewymienionym w rejestrze ICCAT dotyczącym miejsc hodowli lub tuczu tuńczyka błękitnopłetwego oraz aby takie miejsca hodowli lub tuczu nie odbierały tuńczyka błękitnopłetwego od statków niewymienionych w prowadzonym przez ICCAT rejestrze statków. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby zakazać wszelkiej działalności w miejscach hodowli lub tuczu niezarejestrowanych w rejestrze ICCAT dotyczącym miejsc hodowli lub tuczu tuńczyka błękitnopłetwego.

▼B

Artykuł 29

Informacje dotyczące operacji połowowych

1.  

Do dnia 15 lipca każdego roku każde państwo członkowskie przedkłada Komisji szczegółowe informacje na temat połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym w poprzednim roku. Komisja przekazuje te informacje do Sekretariatu ICCAT do dnia 31 lipca każdego roku. Informacje te obejmują:

a) 

nazwę i numer ICCAT każdego statku łowczego;

b) 

okres upoważnienia lub upoważnień dla każdego statku łowczego;

c) 

całkowite połowy każdego statku łowczego, również w przypadku połowów o wyniku zerowym, w całym okresie obowiązywania upoważnienia lub upoważnień;

d) 

całkowitą liczbę dni, podczas których każdy statek łowczy dokonywał połowów we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym w całym okresie obowiązywania upoważnienia lub upoważnień; oraz

e) 

całkowity połów poza okresem obowiązywania upoważnienia (przyłowy).

2.  

Państwa członkowskie przedkładają Komisji następujące informacje dotyczące statków rybackich pływających pod ich banderą, które nie były upoważnione do prowadzenia aktywnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym, ale które złowiły tuńczyka błękitnopłetwego jako przyłów:

a) 

nazwę i numer ICCAT lub, jeżeli statek nie jest wpisany do rejestru ICCAT, numer statku w krajowym rejestrze; oraz

b) 

całkowity połów tuńczyka błękitnopłetwego.

3.  
Każde państwo członkowskie zgłasza Komisji wszelkie informacje dotyczące wszystkich statków niepodlegających ust. 1 i 2, ale co do których wiadomo lub zakłada się, że dokonywały połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym. Komisja przekazuje te informacje do Sekretariatu ICCAT natychmiast po ich uzyskaniu.

Artykuł 30

Wspólne operacje połowowe

1.  
Jakakolwiek wspólna operacja połowowa tuńczyka błękitnopłetwego jest dozwolona tylko wówczas, gdy uczestniczące statki są upoważnione przez państwo członkowskie lub państwa członkowskie bandery. Aby uzyskać upoważnienie, każdy okrężnicowiec musi być wyposażony w sprzęt do połowów tuńczyka błękitnopłetwego, posiadać indywidualną kwotę oraz wypełniać obowiązki sprawozdawcze określone w art. 32.
2.  
Kwota przydzielona na rzecz wspólnej operacji połowowej jest równa sumie kwot przydzielonych okrężnicowcom uczestniczącym w operacji.
3.  
Unijne okrężnicowce nie angażują się we wspólne operacje połowowe z okrężnicowcami innych CPC.
4.  

Wniosek o upoważnienie do uczestnictwa we wspólnej operacji połowowej określono w załączniku IV. Każde państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu uzyskania następujących informacji od swojego okrężnicowca lub swoich okrężnicowców biorących udział we wspólnej operacji połowowej:

a) 

okres, w odniesieniu do którego złożono wniosek o upoważnienie do uczestnictwa we wspólnej operacji połowowej;

b) 

tożsamość zaangażowanych operatorów;

c) 

indywidualne kwoty statków;

d) 

klucz przydziału połowów pomiędzy statki rybackie; oraz

e) 

informacje na temat docelowych miejsc hodowli lub tuczu.

5.  
Co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem wspólnej operacji połowowej każde państwo członkowskie przedkłada Komisji informacje, o których mowa w ust. 4, w formacie określonym w załączniku IV. Komisja przekazuje te informacje do Sekretariatu ICCAT i do państwa członkowskiego bandery pozostałych statków rybackich biorących udział we wspólnej operacji połowowej co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem operacji.
6.  
W przypadku działania siły wyższej terminy określone w ust. 5 nie mają zastosowania w odniesieniu do informacji dotyczących docelowych miejsc hodowli lub tuczu. W takim przypadku państwa członkowskie przedkładają Komisji zaktualizowane informacje tak szybko, jak to możliwe, wraz z opisem okoliczności składających się na działanie siły wyższej. Komisja niezwłocznie przekazuje te informacje do Sekretariatu ICCAT.

Sekcja 2

Rejestrowanie połowów

Artykuł 31

Wymogi rejestracyjne

1.  
Kapitanowie unijnych statków łowczych utrzymują dziennik połowowy operacji zgodnie z art. 14, 15, 23 i 24 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 oraz sekcją A załącznika II do niniejszego rozporządzenia.
2.  
Kapitanowie unijnych holowników, statków pomocniczych rybołówstwa i statków przetwórni rejestrują swoją działalność zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II sekcja B, C i D.

Artykuł 32

Raporty połowowe przesyłane przez kapitanów i operatorów tonarów

1.  
Kapitanowie unijnych statków łowczych prowadzących aktywne połowy przesyłają swoim państwom członkowskim bandery dzienne raporty połowowe przez cały okres, w którym mogą prowadzić połowy tuńczyka błękitnopłetwego. Raporty te nie są obowiązkowe dla statków znajdujących się w porcie, chyba że uczestniczą we wspólnej operacji połowowej. Dane w raportach pochodzą z dzienników połowowych i obejmują datę, godzinę, miejsce (szerokość i długość geograficzną) oraz masę i liczbę osobników tuńczyka błękitnopłetwego złowionych w obszarze objętym konwencją, w tym wypuszczeń i odrzutów martwych ryb. Kapitanowie przesyłają raporty w formacie określonym w załączniku III lub w formacie wymaganym przez dane państwo członkowskie.
2.  
Kapitanowie okrężnicowców składają dzienne raporty połowowe, o których mowa w ust. 1, dotyczące poszczególnych operacji połowowych, także w przypadku operacji o zerowym wyniku połowów. Kapitan statku lub jego upoważnieni przedstawiciele przesyłają jego państwu członkowskiemu bandery raporty za poprzedni dzień do godziny 9.00 GMT następnego dnia.
3.  
Operatorzy tonarów lub ich upoważnieni przedstawiciele prowadzący aktywne połowy tuńczyka błękitnopłetwego sporządzają dzienne raporty i przesyłają je swoim państwom członkowskim bandery w ciągu 48 godzin przez cały okres, w którym są upoważnieni do połowów tuńczyka błękitnopłetwego. Raporty te zawierają numer tonara w rejestrze ICCAT, datę i godzinę połowu, masę i liczbę złowionych osobników tuńczyka błękitnopłetwego, w tym w przypadku połowów zerowych, wypuszczenia i odrzuty martwych ryb. Kapitanowie przesyłają te informacje w formacie określonym w załączniku III.
4.  
Kapitanowie statków łowczych innych niż okrężnicowce przekazują państwom członkowskim bandery raporty, o których mowa w ust. 1, do wtorku do godziny 12.00 GMT za poprzedni tydzień kończący się w niedzielę.

Sekcja 3

Wyładunki i przeładunki

Artykuł 33

Wyznaczone porty

1.  
Każde państwo członkowskie, któremu przydzielono kwotę tuńczyka błękitnopłetwego, wyznacza porty, w których zezwala się na operacje wyładunku lub przeładunku tuńczyka błękitnopłetwego. Informacje o wyznaczonych portach zamieszcza się w rocznym planie połowowym, o którym mowa w art. 11. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich zmianach w informacjach dotyczących wyznaczonych portów. Komisja bezzwłocznie przekazuje te informacje Sekretariatowi ICCAT.
2.  

Aby port został uznany za wyznaczony port, państwo członkowskie portu zapewnia spełnienie następujących warunków:

a) 

ustalone zostały pory wyładunku i przeładunku;

b) 

ustalone zostały miejsca wyładunku i przeładunku; oraz

c) 

ustanowione zostały procedury inspekcji i nadzoru zapewniające objęcie inspekcją wszystkich pór wyładunku i przeładunku oraz wszystkich miejsc wyładunku i przeładunku zgodnie z art. 35.

3.  
Zabrania się wyładunku lub przeładunku ze statków łowczych, a także statków przetwórni i statków pomocniczych, wszelkich ilości tuńczyka błękitnopłetwego złowionego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym w miejscach innych niż porty wyznaczone przez CPC i państwa członkowskie. W drodze wyjątku, martwe tuńczyki błękitnopłetwe, odłowione z tonara lub sadza, mogą być przewożone przez statek pomocniczy na statek przetwórnię, o ile taki transport odbywa się w obecności organu kontroli.

▼M1

4.  
Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla prawa dostępu do portu na podstawie prawa międzynarodowego dotyczącego statków rybackich znajdujących się w niebezpieczeństwie lub w przypadku działania siły wyższej.

▼B

Artykuł 34

Uprzednie powiadomienie o wyładunku

1.  
Do kapitanów unijnych statków rybackich o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 12 metrów wymienionych w wykazie statków, o którym mowa w art. 26 niniejszego rozporządzenia, ma zastosowanie art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Właściwym organom państwa członkowskiego (w tym państwa członkowskiego bandery) lub CPC, z których portów lub urządzeń wyładunkowych zamierzają oni skorzystać, przesyła się uprzednie powiadomienie na podstawie art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

▼M1

2.  

Kapitanowie – lub ich przedstawiciele – unijnych statków rybackich, w tym statków przetwórni i statków pomocniczych rybołówstwa, umieszczonych w wykazie statków, o którym mowa w art. 26, na co najmniej cztery godziny przed przewidywanym czasem przybycia do portu przekazują właściwemu organowi państwa członkowskiego bandery lub CPC, z którego portów lub urządzeń wyładunkowych zamierzają skorzystać, następujące informacje:

a) 

przewidywana data i godzina przybycia;

b) 

szacunkowa ilość tuńczyka błękitnopłetwego zatrzymana na statku;

c) 

informacje dotyczące obszaru geograficznego, w którym dokonano połowów.

▼B

3.  
W przypadku gdy państwa członkowskie są upoważnione na mocy obowiązującego prawa unijnego do stosowania okresu powiadomienia krótszego niż okres czterech godzin przed przewidywanym czasem przybycia, informacje o szacunkowych ilościach tuńczyka błękitnopłetwego zatrzymanego na statku mogą zostać przekazane w tym obowiązującym okresie powiadomienia przed przybyciem. Jeżeli łowiska znajdują się mniej niż cztery godziny od portu, szacunkowa ilość tuńczyka błękitnopłetwego zatrzymanego na statku może zostać zmieniona w dowolnym momencie przed przybyciem.
4.  
Organy państwa członkowskiego portu prowadzą rejestr wszystkich uprzednich powiadomień dla bieżącego roku.

▼M1

5.  
Wszystkie wyładunki w Unii kontrolowane są przez odpowiednie organy kontroli państwa członkowskiego portu, a pewien odsetek poddaje się inspekcji na podstawie systemu oceny ryzyka obejmującego kwoty, wielkość floty i nakład połowowy. Pełne dane takiego systemu kontroli przyjętego przez każde państwo członkowskie zostają określone w rocznym planie monitorowania, kontroli i inspekcji, o którym mowa w art. 14.

▼B

6.  
W ciągu 48 godzin od zakończenia wyładunku kapitanowie unijnego statku łowczego o dowolnej długości całkowitej przedkładają właściwym organom państwa członkowskiego lub CPC, w którym ma miejsce wyładunek, i państwu członkowskiemu bandery deklarację wyładunkową. Kapitan unijnego statku łowczego jest odpowiedzialny za kompletność i dokładność deklaracji i poświadcza je. W deklaracji wyładunkowej określa się co najmniej wyładowane ilości tuńczyków błękitnopłetwych oraz obszar, na którym zostały one złowione. Wszystkie wyładowane połowy należy ważyć. Organy państwa członkowskiego portu przekazują sprawozdanie z wyładunku organom państwa bandery lub CPC w ciągu 48 godzin po zakończeniu wyładunku.

Artykuł 35

Przeładunki

1.  
Unijnym statkom rybackim, które przewożą tuńczyka błękitnopłetwego, lub statkom państw trzecich na wodach unijnych zabrania się przeładunku na morzu niezależnie od okoliczności.
2.  
Bez uszczerbku dla art. 52 ust. 2 i 3, art. 54 i 57 rozporządzenia (UE) 2017/2107, statki rybackie dokonują przeładunku połowów tuńczyka błękitnopłetwego wyłącznie w wyznaczonych portach, o których mowa w art. 33 niniejszego rozporządzenia.
3.  
Kapitan statku rybackiego, na który dokonuje się przeładunku, lub przedstawiciel kapitana przekazuje właściwym organom państwa portu na co najmniej 72 godziny przed przewidywaną godziną przybycia do portu, informacje wymienione w formularzu deklaracji przeładunkowej określonym w załączniku V. Każdy przeładunek wymaga uprzedniego zezwolenia ze strony państwa członkowskiego bandery lub CPC bandery danego statku rybackiego dokonującego przeładunku. Ponadto kapitan statku dokonującego przeładunku informuje w momencie przeładunku państwo członkowskie bandery lub CPC bandery o terminach wymaganych na podstawie załącznika V.
4.  
Państwo członkowskie portu przeprowadza inspekcję statku, na który dokonuje się przeładunku, w chwili jego przybycia i sprawdza ilości i dokumentację związaną z operacją przeładunku.

▼M1

5.  
Kapitanowie – lub ich przedstawiciele – unijnych statków rybackich uczestniczących w operacjach przeładunkowych wypełniają deklarację przeładunkową ICCAT i przekazują ją właściwym organom państw członkowskich bandery w terminie 5 dni roboczych po dniu przeładunku w porcie. Kapitanowie – lub ich przedstawiciele – statków rybackich dokonujących przeładunku wypełniają deklarację przeładunkową ICCAT zgodnie z formatem określonym w załączniku V. Deklaracja przeładunkowa ICCAT musi być powiązana z eBCD w celu ułatwienia kontroli krzyżowej zawartych w niej danych.

▼B

6.  
Państwo członkowskie portu przesyła dane dotyczące przeładunku organowi państwa członkowskiego bandery lub CPC statku rybackiego dokonującego przeładunku w ciągu 5 dni po zakończeniu przeładunku.
7.  
Wszystkie przeładunki są poddawane inspekcji przez właściwe organy państwa członkowskiego wyznaczonego portu.

Sekcja 4

Obowiązki w zakresie sprawozdawczości

▼M1

Artykuł 36

Raporty połowowe przedkładane przez państwa członkowskie

Każde państwo członkowskie co dwa tygodnie przedkłada Komisji raporty połowowe. Raporty te zawierają dane wymagane na podstawie art. 32 w odniesieniu do tonarów i statków łowczych. Informacje uporządkowane są według rodzajów narzędzi. Komisja bezzwłocznie przekazuje te informacje Sekretariatowi ICCAT.

▼B

Artykuł 37

Informacje o wyczerpaniu kwoty

1.  
Oprócz spełnienia wymogów, o których mowa w art. 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, każde państwo członkowskie niezwłocznie informuje Komisję, gdy wykorzystanie kwoty przyznanej danej grupie narzędzi osiągnie 80 %.
2.  
Oprócz spełnienia wymogów, o których mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, każde państwo członkowskie informuje Komisję, jeżeli kwotę przyznaną danej grupie narzędzi lub wspólnej operacji połowowej lub okrężnicowcowi uznaje się za wyczerpaną. Do informacji załącza się urzędowe dokumenty potwierdzające wstrzymanie prowadzenia połowów lub wezwanie do portu, wydane przez państwo członkowskie dla floty, grupy narzędzi, wspólnej operacji połowowej lub statków o indywidualnych kwotach, wskazujące wyraźnie datę i czas zakończenia połowów.
3.  
Komisja powiadamia Sekretariat ICCAT o datach wyczerpania unijnej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego.

Sekcja 5

Programy obecności obserwatorów

Artykuł 38

Krajowy program obecności obserwatorów

1.  

W odniesieniu do statków rybackich i tonarów prowadzących aktywne połowy tuńczyka błękitnopłetwego każde państwo członkowskie zapewnia, aby rozmieszczenie obserwatorów krajowych wyposażonych w urzędowy dokument identyfikacyjny obejmowało co najmniej:

a) 

20 % aktywnych trawlerów do połowów pelagicznych (ponad 15 metrów);

b) 

20 % aktywnych taklowców (ponad 15 metrów);

c) 

20 % aktywnych kliprów tuńczykowych (ponad 15 metrów);

d) 

100 % holowników;

e) 

100 % operacji odławiania z tonarów.

Państwa członkowskie, w których do kategorii wymienionych w akapicie pierwszym lit. a), b) i c) należy mniej niż pięć statków łowczych upoważnionych do prowadzenia aktywnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego zapewniają, aby rozmieszczenie obserwatorów krajowych obejmowało co najmniej 20 % czasu, w którym statki te prowadzą aktywny połów tuńczyka błękitnopłetwego.

▼M1

2.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w przypadku wypuszczania tuńczyka z miejsc hodowli lub tuczu, na holownikach obecni są wyłącznie obserwatorzy regionalni ICCAT, o których mowa w art. 39.
3.  
Zobowiązania, obowiązki i zadania obserwatorów krajowych określono w załączniku VIII.

▼B

4.  
Dane i informacje zgromadzone w ramach programu obecności obserwatorów każdego państwa członkowskiego są przekazywane Komisji. Komisja przekazuje te dane i informacje do SCRS lub do Sekretariatu ICCAT, stosownie do przypadku.

▼M1

5.  

Do celów niniejszego artykułu państwa członkowskie zapewniają:

a) 

reprezentatywny zasięg czasowo-przestrzenny w celu zapewnienia, aby Komisja otrzymywała stosowne i odpowiednie dane i informacje dotyczące połowu, nakładu połowowego oraz innych aspektów naukowych i dotyczących zarządzania, z uwzględnieniem cech szczególnych flot i rybołówstwa;

b) 

rzetelne protokoły zbierania danych;

c) 

właściwe przeszkolenie i zatwierdzenie obserwatorów przed ich oddelegowaniem;

d) 

aby obserwatorzy przed oddelegowaniem otrzymali wykaz osób do kontaktu we właściwym organie państwa członkowskiego, do których należy zgłaszać obserwacje;

e) 

możliwie minimalne zakłócenie działalności statków i tonarów dokonujących połowów na obszarze objętym konwencją;

f) 

aby kapitanowie statków rybackich i operatorzy tonarów umożliwili obserwatorom dostęp do elektronicznych środków łączności na statkach rybackich lub tonarach.

▼B

Artykuł 39

Program obecności obserwatorów regionalnych ICCAT

1.  
Państwa członkowskie zapewniają skuteczne wdrożenie programu obecności obserwatorów regionalnych ICCAT określonego w niniejszym artykule i w załączniku VIII.
2.  

Państwa członkowskie zapewniają obecność obserwatora regionalnego ICCAT:

a) 

na wszystkich okrężnicowcach upoważnionych do połowów tuńczyka błękitnopłetwego;

b) 

podczas transferu tuńczyka błękitnopłetwego z okrężnicowców;

c) 

podczas transferu tuńczyka błękitnopłetwego z tonarów do sadzów wykorzystywanych w transporcie;

▼M1

d) 

podczas wszystkich operacji transferu z jednego sadza wykorzystywanego w hodowli do sadzów wykorzystywanych w transporcie, które następnie są holowane do innego miejsca hodowli lub tuczu;

▼B

e) 

podczas umieszczania w sadzach tuńczyka błękitnopłetwego w miejscach hodowli lub tuczu;

f) 

podczas odławiania tuńczyka błękitnopłetwego w miejscach hodowli lub tuczu; oraz

g) 

podczas wypuszczania tuńczyka błękitnopłetwego z sadzów wykorzystywanych w hodowli do morza.

▼M1

2a.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 odpowiednie państwo członkowskie może zezwolić na odłów z miejsc hodowli lub tuczu do 1 000 kg dziennie i maksymalnie do 50 ton rocznie na miejsce hodowli lub tuczu w celu zaopatrzenia rynku świeżego tuńczyka błękitnopłetwego, pod warunkiem że podczas 100 % takich odłowów upoważniony inspektor krajowy z państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu będzie na miejscu i będzie kontrolował całą operację. Ten upoważniony inspektor krajowy zatwierdza również odłowione ilości w systemie eBCD. W takich przypadkach w sekcji zawierającej informacje dotyczące odłowu w eBCD nie wymaga się podpisu obserwatora regionalnego ICCAT.

▼B

3.  
Okrężnicowce bez obserwatora regionalnego ICCAT nie są upoważnione do prowadzenia połowów tuńczyka błękitnopłetwego.

▼M1

4.  
Państwa członkowskie zapewniają, aby każdemu z miejsc hodowli lub tuczu na cały okres operacji umieszczania w sadzach i odławiania oddelegowany był jeden obserwator regionalny ICCAT. W przypadku działania siły wyższej oraz po potwierdzeniu przez państwo członkowskie miejsca hodowli lub tuczu tych okoliczności, które stanowią siłę wyższą, lub w przypadku gdy sąsiednie miejsca hodowli lub tuczu, upoważnione i kontrolowane przez to samo państwo członkowskie miejsca hodowli lub tuczu, działają wspólnie jako jedna jednostka, jeden obserwator regionalny ICCAT może obsługiwać więcej niż jedno miejsce hodowli lub tuczu w celu zagwarantowania ciągłości działalności w zakresie hodowli, jeżeli zapewnione jest należyte wypełnienie zadań obserwatora regionalnego ICCAT oraz po potwierdzeniu przez państwo członkowskie miejsca hodowli lub tuczu.
4a.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 4, w przypadku transferu między dwoma różnymi miejscami hodowli lub tuczu podlegającymi jurysdykcji tego samego państwa członkowskiego można oddelegować jednego obserwatora regionalnego ICCAT na cały proces, w tym na transfer ryb do holowniczego sadza wykorzystywanego w transporcie, na holowanie ryb z przekazującego do docelowego miejsca hodowli i tuczu oraz na umieszczanie ryb w sadzach w docelowym miejscu hodowli lub tuczu. W tym przypadku regionalny obserwator ICCAT oddelegowywany jest przez przekazujące miejsce hodowli lub tuczu, a koszty są dzielone między przekazujące i docelowe miejsce hodowli lub tuczu, chyba że operatorzy tych miejsc hodowli lub tuczu ustalą inaczej.

▼B

5.  

Zadania obserwatorów regionalnych ICCAT polegają w szczególności na:

a) 

obserwacji i monitorowaniu połowów i działalności hodowlanej zgodnie ze stosownymi środkami ICCAT w zakresie ochrony i zarządzania, w tym poprzez dostęp do obrazów z kamer stereoskopowych w momencie umieszczania w sadzach, który umożliwia pomiar długości i oszacowanie odpowiedniej masy;

b) 

podpisywaniu deklaracji transferu ICCAT i BCD, jeżeli informacje w nich zawarte są zgodne z ich obserwacjami. W przeciwnym razie obserwator regionalny ICCAT zaznacza swoją obecność w deklaracjach transferu ICCAT i w BCD oraz podaje powody sporu, powołując się w szczególności na zasady lub procedury, których nie przestrzegano;

c) 

prowadzeniu wymaganych przez ICCAT prac naukowo-badawczych takich jak gromadzenie próbek, na podstawie wytycznych SCRS.

▼M1

6.  
Kapitanowie, członkowie załogi oraz operatorzy miejsc hodowli lub tuczu, tonarów i statków nie mogą utrudniać obserwatorom regionalnym ICCAT wykonywania ich obowiązków, zastraszać ich, ingerować w wykonywanie tych obowiązków ani w sposób nieuzasadniony wpływać na nich w jakikolwiek inny sposób.
7.  
Zobowiązania, obowiązki i zadania obserwatorów regionalnych ICCAT określono w załączniku VIII.

▼B

Sekcja 6

Operacje transferu

Artykuł 40

Zezwolenie na transfer

▼M1

1.  

Przed rozpoczęciem operacji transferu, w tym transferu dobrowolnego, operator przekazujący wysyła do państwa członkowskiego bandery, miejsca hodowli lub tuczu lub tonara uprzednie powiadomienie o transferze wskazujące:

a) 

liczbę sztuk i szacunkową masę osobników tuńczyka błękitnopłetwego, których dotyczy transfer;

b) 

nazwę i numer ICCAT statku łowczego, holowników, miejsc hodowli lub tuczu lub tonara;

c) 

datę i miejsce złowienia;

d) 

datę i przewidywany czas transferu;

e) 

przewidywane położenie (szerokość i długość geograficzną) miejsca transferu oraz numery sadzów przekazującego i odbierającego;

f) 

nazwę i numer ICCAT docelowego miejsca hodowli lub tuczu;

g) 

nazwę i numer ICCAT przekazującego miejsca hodowli lub tuczu – w przypadku transferu z sadza wykorzystywanego w hodowli do sadza wykorzystywanego w transporcie;

h) 

numery obu sadzów wykorzystywanych w hodowli oraz wszelkich sadzów wykorzystywanych w transporcie – w przypadku transferów w obrębie miejsca hodowli lub tuczu.

▼M1 —————

▼M1

3.  
Numery sadzów są nadawane na podstawie systemu niepowtarzalnej numeracji, obejmującego co najmniej kod alpha-3 odpowiadający państwu członkowskiemu, w którym prowadzona jest hodowla lub tucz, a następnie trzy cyfry. Niepowtarzalne numery sadzów są stałe i nie mogą być przenoszone z jednego sadza na drugi.

▼B

4.  
Państwo członkowskie, któremu przesłano powiadomienie o transferze zgodnie z ust. 1, przydziela każdej operacji transferu numer zezwolenia i przekazuje go kapitanowi statku rybackiego lub, w stosownych przypadkach, operatorowi tonara lub miejsca hodowli lub tuczu. Numer zezwolenia obejmuje trzyliterowy kod państwa członkowskiego, cztery cyfry oznaczające rok i trzy litery wskazujące czy zezwolenia udzielono (AUT) czy odmówiono (NEG), a następnie numery porządkowe.

▼M1

5.  
Państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 48 godzin po przedłożeniu uprzedniego powiadomienia o transferze udziela zezwolenia na transfer lub odmawia jego udzielenia. Transfer nie może rozpocząć się bez numeru uprzedniego zezwolenia wskazującego na wydane zezwolenie (AUT).

▼B

6.  
Zezwolenie na transfer nie przesądza o zatwierdzeniu operacji umieszczania w sadzach.

▼M1

7.  
Transfery dobrowolne i kontrolne nie wymagają nowego zezwolenia na transfer.

▼B

Artykuł 41

▼M1

Odmowa zezwolenia na transfer oraz wynikające z niego wypuszczenie tuńczyka błękitnopłetwego

▼B

1.  

Państwo członkowskie, któremu uprzednio przesłano powiadomienie o transferze zgodnie z art. 40 ust. 1 odmawia udzielenia zezwolenia na transfer, jeżeli po otrzymaniu uprzedniego zawiadomienia o transferze uznaje, że:

a) 

statek łowczy lub tonar, który zgłosił połów ryb, nie dysponuje wystarczającą kwotą;

▼M1

b) 

liczba i masa osobników tuńczyka błękitnopłetwego nie zostały należycie zgłoszone przez statek łowczy lub tonar, lub nie zezwolono na umieszczenie w sadzach osobników tuńczyka błękitnopłetwego;

c) 

statek łowczy lub tonar, który zgłosił połów ryb, nie miał ważnego upoważnienia do połowów tuńczyka błękitnopłetwego wydanego zgodnie z art. 27 lub 28;

d) 

holownik zgłoszony jako przyjmujący transfer ryb nie jest zarejestrowany w prowadzonym przez ICCAT rejestrze innych statków rybackich, o którym mowa w art. 26, lub nie jest wyposażony we w pełni funkcjonujący VMS lub równoważne urządzenie lokacyjne; oraz

e) 

docelowe miejsce hodowli lub tuczu nie jest zgłoszone jako aktywne w rejestrze ICCAT dotyczącym miejsc hodowli lub tuczu tuńczyka błękitnopłetwego.

▼B

2.  
Jeżeli państwo członkowskie, któremu przesłano powiadomienie o transferze zgodnie z art. 40 ust. 1 odmawia transferu, wydaje natychmiast nakaz wypuszczenia ryb kapitanowi statku łowczego lub holownika lub, w stosownych przypadkach, informuje operatora tonara lub miejsca hodowli lub tuczu, że nie udzielono zezwolenia na transfer i nakazuje im wypuszczenie ryb do morza zgodnie z załącznikiem XII.

▼M1

3.  
W przypadku awarii technicznej systemu VMS podczas transportu do miejsca hodowli lub tuczu dany holownik zastępuje się innym holownikiem, który dysponuje w pełni funkcjonującym VMS, lub instaluje się lub wykorzystuje nowy, sprawny VMS najszybciej jak to wykonalne i nie później niż w ciągu 72 godzin po tej awarii technicznej. Ten okres 72 godzin może zostać wyjątkowo przedłużony w przypadku działania siły wyższej lub wystąpienia uzasadnionych ograniczeń operacyjnych. O awarii technicznej natychmiast powiadamia się Komisję, która informuje Sekretariat ICCAT. Od momentu wykrycia awarii technicznej do momentu jej usunięcia, kapitan lub przedstawiciel kapitana co godzinę przekazuje organom kontrolnym państwa członkowskiego bandery aktualne współrzędne geograficzne statku rybackiego za pomocą odpowiednich środków telekomunikacji.

▼B

Artykuł 42

Deklaracja transferu ICCAT

▼M1

1.  

Po zakończeniu operacji transferu operator przekazujący wypełnia i przekazuje deklarację transferu ICCAT (ITD) zgodnie z formatem określonym w załączniku VI:

a) 

właściwym organom państwa członkowskiego bandery lub tonara;

b) 

regionalnemu obserwatorowi ICCAT, w przypadku gdy obecność tego obserwatora jest obowiązkowa; oraz

c) 

w stosownych przypadkach, kapitanowi holownika lub operatorowi docelowego miejsca hodowli lub tuczu.

▼B

2.  
Organy państwa członkowskiego odpowiedzialnego za statek rybacki, miejsce hodowli lub tuczu lub tonar, z których przedmiotowy transfer pochodzi, numerują formularze deklaracji transferu ICCAT. Numer formularza deklaracji transferu ICCAT obejmuje trzyliterowy kod państwa członkowskiego, po którym umieszczane są cztery cyfry oznaczające rok i trzycyfrowy numer porządkowy, po którym umieszczane są trzy litery ITD (MS-20**/xxx/ITD).

▼M1

3.  
Pierwotna ITD towarzyszy transferowi do docelowego miejsca hodowli lub tuczu, w którym osobniki tuńczyka błękitnopłetwego mają być umieszczone w sadzach.

Przy pierwszym transferze pierwotna ITD powielana jest przez operatora przekazującego, gdy pojedynczy połów jest przenoszony z okrężnicy lub tonara do więcej niż jednego sadza wykorzystywanego w transporcie.

W przypadku dalszych transferów kapitan holownika przekazującego aktualizuje ITD, wypełniając sekcję 3 (Dalsze transfery), oraz przekazuje zaktualizowaną ITD holownikowi odbierającemu.

Kopię ITD przechowuje się na pokładzie przekazujących statków łowczych lub holowników, lub przechowuje ją operator tonara przekazującego lub przekazującego miejsca hodowli lub tuczu, oraz zapewnia się jej dostępność w dowolnym momencie do celów kontroli podczas okresu połowowego.

▼B

4.  
Kapitanowie statków prowadzących operacje transferu rejestrują swoją działalność zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II.

▼M1

5.  
Informacje dotyczące ryb, co do których podczas transferu lub transportu ryb do docelowego miejsca hodowli lub tuczu stwierdzono, że są martwe, zapisuje się zgodnie z załącznikiem XIII.

▼B

Artykuł 43

Monitorowanie za pomocą kamery wideo

▼M1

1.  

Operator przekazujący zapewnia, aby transfer był monitorowany za pomocą znajdującej się w wodzie kamery wideo w celu określenia liczby osobników tuńczyka błękitnopłetwego podlegających transferowi, z wyjątkiem transferów sadzów między dwoma holownikami, które nie wiążą się z przemieszczaniem żywych osobników tuńczyka błękitnopłetwego między tymi sadzami. Rejestrację wideo przeprowadza się zgodnie z minimalnymi normami i procedurami rejestracji wideo określonymi w załączniku X.

Każdy właściwy organ państwa członkowskiego operatora przekazującego podejmuje środki niezbędne do zapewnienia, aby operator przekazujący bezzwłocznie dostarczył kopie odpowiednich nagrań wideo:

a) 

w przypadku pierwszego transferu i każdego transferu dobrowolnego – regionalnemu obserwatorowi ICCAT, kapitanowi holownika odbierającego oraz, po zakończeniu rejsu połowowego, właściwemu organowi państwa członkowskiego bandery lub państwa członkowskiego tonara operatora przekazującego;

b) 

w przypadku dalszych transferów – obserwatorowi krajowemu na pokładzie holownika przekazującego, kapitanowi holownika odbierającego oraz, po zakończeniu holowania, właściwemu organowi państwa członkowskiego bandery danego holownika przekazującego;

c) 

w przypadku transferów między dwoma różnymi miejscami hodowli lub tuczu – obserwatorowi regionalnemu ICCAT, kapitanowi holownika odbierającego oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu operatora przekazującego; oraz

d) 

jeżeli podczas operacji transferu obecny jest inspektor krajowy lub inspektor ICCAT – temu inspektorowi.

1a.  
Odnośne nagranie wideo towarzyszy rybom do docelowego miejsca hodowli lub tuczu. Kopia przechowywana jest w tonarach, w miejscach hodowli lub tuczu lub na pokładzie statków przekazujących i musi być dostępna do celów kontroli w dowolnym momencie okresu połowowego.

▼B

2.  
W przypadku gdy SCRS zwraca się do Komisji o dostarczenie kopii nagrań wideo, państwa członkowskie przekazują te kopie Komisji, która przekazuje je SCRS.

▼M1

3.  
Operator przekazujący i właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zatrzymują nagrania wideo związane z transferami przez co najmniej 3 lata i przechowują je tak długo, jak jest to konieczne do celów kontroli i egzekwowania przepisów.

Artykuł 43a

Transfery dobrowolne i kontrolne

1.  
Jeżeli nagranie wideo, o którym mowa w art. 43, nie spełnia minimalnych norm dotyczących procedur rejestracji wideo określonych w załączniku X, a w szczególności jeżeli jego jakość i jasność nie są wystarczające do określenia liczby osobników tuńczyka błękitnopłetwego podlegających transferowi, operator przekazujący może dokonać transferów dobrowolnych.
2.  
Jeżeli nie przeprowadzono transferu dobrowolnego lub jeżeli pomimo transferu dobrowolnego nadal nie jest możliwe określenie liczby osobników tuńczyka błękitnopłetwego podlegających transferowi, właściwy organ państwa członkowskiego bandery, tonara lub miejsca hodowli lub tuczu operatora przekazującego nakazuje transfer kontrolny, który powtarza się do czasu, gdy jakość nagrania wideo pozwoli określić liczbę osobników tuńczyka błękitnopłetwego podlegających transferowi.
3.  
Transfery dobrowolne i kontrolne przeprowadza się do pustego sadza. Liczbę osobników tuńczyka błękitnopłetwego podlegających transferowi, określoną w wyniku ważnego transferu dobrowolnego lub kontrolnego wpisuje się do dziennika połowowego, ITD oraz odpowiednich sekcji eBCD.
4.  
Sadza wykorzystywanego w transporcie nie można oddzielić od okrężnicowca, tonara lub sadza wykorzystywanego w hodowli, dopóki obserwator regionalny ICCAT obecny na pokładzie okrężnicowca, lub obecny w miejscu hodowli lub tuczu lub w miejscu tonara, nie wykona odpowiednich zadań.
5.  
Jeżeli jakość nagrań wideo transferów dobrowolnych nadal nie pozwala na określenie liczby osobników podlegających transferowi, właściwy organ państwa członkowskiego operatora przekazującego może zezwolić na oddzielenie sadzów wykorzystywanych w transporcie od okrężnicowca, tonara lub miejsca hodowli lub tuczu. W takim przypadku właściwy organ państwa członkowskiego operatora przekazującego nakazuje zaplombowanie drzwi odpowiednich sadzów wykorzystywanych w transporcie zgodnie z procedurą określoną w załączniku XVa oraz wymaga przeprowadzenia w określonym czasie i miejscu transferów kontrolnych, w obecności właściwego organu zainteresowanego państwa członkowskiego bandery, tonara lub miejsca hodowli lub tuczu.
6.  
W przypadku gdy właściwe organy państwa członkowskiego bandery, tonara lub miejsca hodowli lub tuczu nie mogą być obecne przy transferze kontrolnym, transfer kontrolny odbywa się w obecności obserwatora regionalnego ICCAT. W takim przypadku operator miejsca hodowli lub tuczu będący właścicielem osobników tuńczyka błękitnopłetwego podlegających transferowi odpowiedzialny jest za oddelegowanie regionalnego obserwatora ICCAT do celów weryfikacji transferu kontrolnego.

▼M1

Artykuł 44

Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez właściwy organ państwa członkowskiego operatora przekazującego

1.  

Właściwe organy państwa członkowskiego operatora przekazującego badają wszystkie przypadki, gdy:

a) 

różnica między liczbą osobników tuńczyka błękitnopłetwego zgłoszoną w ITD przez operatora przekazującego a liczbą osobników tuńczyka błękitnopłetwego ustaloną przez regionalnego obserwatora ICCAT lub – stosownych przypadkach – obserwatora krajowego, jest większa niż 10 %;

b) 

obserwator regionalny ICCAT nie podpisał ITD.

Margines błędu wynoszący 10 %, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. a), wyraża się jako procent danych liczbowych przedstawionych przez operatora przekazującego.

W momencie wszczęcia postępowania wyjaśniającego właściwy organ państwa członkowskiego operatora przekazującego informuje o postępowaniu wyjaśniającym właściwy organ państwa członkowskiego bandery lub CPC odnośnych holowników oraz zapewnia, aby do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego nie był dozwolony żaden transfer z lub do danego sadza wykorzystywanego w transporcie.

W stosownych przypadkach postępowanie wyjaśniające obejmuje analizę wszystkich odpowiednich nagrań wideo. Z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej takie postępowanie wyjaśniające zostaje zakończone przed umieszczeniem w sadzach w miejscu hodowli lub tuczu, a w każdym razie w ciągu 96 godzin od rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego. Do czasu otrzymania wyników postępowania wyjaśniającego nie zezwala się na umieszczanie w sadzach ani nie zatwierdza się odpowiedniej sekcji eBCD.

2.  
W odniesieniu do wszystkich operacji transferu, w przypadku których wymagana jest rejestracja wideo, różnica większa niż 10 % między liczbą osobników tuńczyka błękitnopłetwego podlegających transferowi zgłoszoną przez operatora przekazującego w ITD a liczbą określoną przez właściwy organ państwa członkowskiego lub CPC operatora przekazującego stanowi potencjalną niezgodność z przepisami danego statku rybackiego, tonara lub miejsca hodowli lub tuczu.

▼B

Artykuł 45

Akty wykonawcze

Komisja może przyjmować akty wykonawcze ustanawiające operacyjne procedury stosowania niniejszej sekcji. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 68.

▼M1

Artykuł 45a

Zmiany w ITD i eBCD w następstwie inspekcji na morzu lub postępowań wyjaśniających

W przypadku gdy w następstwie inspekcji na morzu lub postępowania wyjaśniającego stwierdzona zostanie różnica między liczbą osobników tuńczyka błękitnopłetwego podlegających transferowi a liczbą zgłoszoną w ITD i eBCD wynosząca więcej niż 10 %, właściwy organ państwa członkowskiego operatora przekazującego zmienia eBCD, tak aby odzwierciedlić wynik tej inspekcji lub tego postępowania wyjaśniającego.

▼B

Sekcja 7

Umieszczanie w sadzach

▼M1

Artykuł 45b

Przepisy ogólne

1.  
Każde państwo członkowskie miejsca hodowli lub tuczu wyznacza jeden właściwy organ odpowiedzialny za koordynację gromadzenia i weryfikacji informacji dotyczących operacji umieszczania w sadzach prowadzonych w ramach jego jurysdykcji, za kontrolę działalności w miejscach hodowli lub tuczu podlegających jego jurysdykcji, a także za składanie sprawozdań właściwym organom państw członkowskich bandery i tonara oraz CPC, których statki lub tonary złowiły tuńczyka umieszczonego w sadzach, oraz za współpracę z tymi organami.
2.  
Wszystkie połowy tuńczyka błękitnopłetwego oraz działalność w zakresie hodowli tuńczyka błękitnopłetwego podlegają kontroli określonej w rocznym planie monitorowania, kontroli i inspekcji przedłożonym na podstawie art. 14.
3.  
Państwa członkowskie zaangażowane w działania związane z umieszczaniem w sadzach wymieniają się informacjami oraz współpracują w celu zapewnienia, aby liczba i masa osobników tuńczyka błękitnopłetwego przeznaczonych do umieszczenia w sadzach były dokładne, zgodne z ilościami połowów zgłoszonymi przez kapitana okrężnicowca lub operatora tonara oraz zadeklarowanymi w odpowiednich sekcjach eBCD.
4.  
Państwa członkowskie miejsca hodowli lub tuczu zapewniają, aby operatorzy miejsca hodowli lub tuczu przez cały czas prowadzili dokładny schematyczny plan swoich miejsc hodowli lub tuczu, wskazujący niepowtarzalne numery identyfikacyjne, o których mowa w art. 45c, wszystkich sadzów i ich odpowiednie położenie w miejscu hodowli lub tuczu. Plan ten musi być w każdym momencie udostępniany właściwemu organowi państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu do celów kontroli oraz regionalnemu obserwatorowi ICCAT oddelegowanemu w miejscu hodowli lub tuczu. Każda aktualizacja schematycznego planu podlega uprzedniemu zgłoszeniu właściwemu organowi państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu. Schematyczny plan aktualizuje się za każdym razem, gdy zmienia się liczba lub rozmieszczenie sadzów wykorzystywanych w hodowli.
5.  
Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu przez okres co najmniej trzech lat przechowuje wszystkie informacje, dokumenty i materiały związane z operacjami umieszczania w sadzach w podlegających jego jurysdykcji miejscach hodowli lub tuczu oraz przechowuje te informacje tak długo, jak jest to konieczne do celów kontroli i egzekwowania przepisów. Niniejszy obowiązek ma zastosowanie odpowiednio do operatorów miejsc hodowli lub tuczu w odniesieniu do operacji umieszczania w sadzach prowadzonych w ich miejscach hodowli lub tuczu.

Artykuł 45c

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny

1.  
Przed rozpoczęciem kampanii połowowej tuńczyka błękitnopłetwego właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu przydziela niepowtarzalny numer identyfikacyjny (zwany dalej »numerem sadza«) każdemu sadzowi powiązanemu z miejscami hodowli lub tuczu podlegającymi jego jurysdykcji, w tym sadzom wykorzystywanym do transportu ryb do miejsca hodowli lub tuczu.
2.  
Numery sadzów nadaje się zgodnie z systemem niepowtarzalnej numeracji, obejmującym co najmniej kod alfa-3 odpowiadający państwu członkowskiemu miejsca hodowli lub tuczu, a następnie trzy cyfry. Numery sadzów są stałe i nie mogą być przenoszone z jednego sadza na drugi.
3.  
Numery sadzów są wybite lub namalowane na dwóch przeciwnych stronach obręczy sadza i powyżej linii wody, w kolorze kontrastującym z tłem, na którym są one namalowane lub wybite, oraz muszą być widoczne i czytelne w dowolnym momencie do celów kontroli. Wysokość liter i cyfr wynosi co najmniej 20 cm, a grubość linii – co najmniej 4 cm.
4.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 dozwolone są alternatywne metody oznaczania numeru sadza na sadzu, pod warunkiem że oferują one taką samą gwarancję widoczności, czytelności i nienaruszalności.

Artykuł 45d

Zezwolenie na umieszczanie w sadzach

1.  
Każda operacja umieszczania w sadzach podlega procedurze określonej w ust. 2–4.
2.  

Operator miejsca hodowli lub tuczu zwraca się o wydanie przez właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu zezwolenia na umieszczenie w sadzach. Zezwolenie na umieszczenie w sadzach zawiera następujące informacje:

a) 

liczbę i masę osobników tuńczyka błękitnopłetwego, które mają być umieszczone w sadzach, o których mowa w ITD;

b) 

odpowiedni ITD;

c) 

liczbę danych eBCD, potwierdzonych i zatwierdzonych przez właściwy organ państwa członkowskiego lub CPC bandery lub tonara, które dokonały połowu;

d) 

wszystkie raporty dotyczące ryb, które padły podczas transportu, należycie zapisane zgodnie z załącznikiem XIII.

3.  
Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu przekazuje informacje, o których mowa w ust. 2, odpowiednim właściwym organom państwa członkowskiego lub CPC bandery lub tonara, które dokonały połowu, oraz zwraca się o potwierdzenie, że można zezwolić na operację umieszczenia w sadzach.
4.  
W terminie trzech dni roboczych właściwe organy państwa członkowskiego lub CPC bandery lub tonara, które dokonały połowu, powiadamiają właściwy organ państwa członkowskiego lub CPC miejsca hodowli lub tuczu, że można zezwolić na operację umieszczenia w sadzach lub odmawia się takiego zezwolenia. W przypadku odmowy właściwy organ państwa członkowskiego bandery lub tonara, które dokonały połowu, podaje powody takiej odmowy. Odmowa obejmuje wynikający z tego faktu nakaz wypuszczenia.
5.  
Państwo członkowskie miejsca hodowli lub tuczu wydaje zezwolenie na umieszczenie w sadzach natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia od odpowiedniego właściwego organu państwa członkowskiego lub CPC bandery lub tonara, które dokonały połowu. W przypadku braku takiego potwierdzenia właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu nie zezwala na operację umieszczenia w sadzach.
6.  
Operacje umieszczania w sadzach nie są dozwolone, jeżeli rybom objętym zezwoleniem na umieszczenie w sadzach nie towarzyszą pełne informacje wymagane na podstawie ust. 2.
7.  
Do czasu otrzymania wyników postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 44, prowadzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego lub CPC bandery lub tonara, które dokonały połowu, nie zezwala się na operację umieszczania w sadzach ani nie zatwierdza się odpowiednich sekcji eBCD dotyczących informacji na temat połowów żywych ryb i informacji na temat handlu żywymi rybami.
8.  
Jeżeli w ciągu miesiąca po złożeniu przez operatora miejsca hodowli lub tuczu wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie w sadzach właściwy organ państwa członkowskiego lub CPC miejsca hodowli lub tuczu nie wydał zezwolenia na umieszczenie w sadzach, właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu nakazuje wypuszczenie i przystępuje do wypuszczenia wszystkich ryb znajdujących się w danym sadzu wykorzystywanym w transporcie, zgodnie z załącznikiem XII. Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu niezwłocznie informuje o wypuszczeniu właściwy organ danego państwa członkowskiego lub CPC bandery lub tonara, które dokonały połowu, oraz Sekretariat ICCAT.

▼M1

Artykuł 46

Odmowa zezwolenia na umieszczanie w sadzach

1.  

Właściwy organ państwa członkowskiego odpowiedzialnego za statek łowczy lub tonar odmawia zatwierdzenia umieszczania w sadzu, jeżeli uzna, że:

a) 

statek łowczy lub tonar, który dokonał połowu, nie dysponował wystarczającą kwotą na umieszczenie tuńczyka błękitnopłetwego w sadzu;

b) 

ilość ryb, które mają zostać umieszczone w sadzu, nie została należycie zgłoszona przez statek łowczy lub tonar; lub

c) 

statek łowczy lub tonar, który zgłosił połów ryb, nie ma ważnego upoważnienia do połowów tuńczyka błękitnopłetwego, wydanego zgodnie z art. 27 lub 28.

2.  

Jeżeli państwo członkowskie odpowiedzialne za statek łowczy lub tonar odmawia zatwierdzenia umieszczenia w sadzu, wówczas:

a) 

informuje ono właściwy organ państwa członkowskiego lub CPC miejsca hodowli lub tuczu; oraz

b) 

zwraca się do właściwego organu państwa członkowskiego lub CPC miejsca hodowli lub tuczu o przejęcie połowów i wypuszczenie ryb do morza.

Artykuł 46a

Umieszczanie w sadzach

1.  
Po przybyciu holownika w pobliże miejsca hodowli lub tuczu właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu zapewnia, aby holownik ten znajdował się w odległości co najmniej jednej mili morskiej od jakiegokolwiek obiektu miejsca hodowli lub tuczu do czasu, gdy zapewniona zostanie fizyczna obecność właściwego organu państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu. Pozycje i działania tego holownika muszą być stale monitorowane.
2.  
Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu nie zezwala na rozpoczęcie umieszczania w sadzach bez obecności tego organu oraz regionalnego obserwatora ICCAT lub zanim odpowiednie sekcje eBCD dotyczące informacji na temat połowu i informacji na temat handlu w odniesieniu do handlu żywymi rybami nie zostaną wypełnione i zatwierdzone przez właściwe organy państwa członkowskiego lub CPC bandery lub tonara, które dokonały połowów.
3.  
W miejscu hodowli lub tuczu zakazuje się kotwiczenia sadzów wykorzystywanych w transporcie w charakterze sadzów wykorzystywanych w hodowli bez przeniesienia ryb umożliwiającego rejestrację kamerą stereoskopową.
4.  
Po transferze osobników tuńczyka błękitnopłetwego z sadza wykorzystywanego w holowaniu do sadza wykorzystywanego w hodowli organ kontrolny państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu zapewnia, aby sadze wykorzystywane w hodowli zawierające osobniki tuńczyka błękitnopłetwego były przez cały czas zaplombowane. Odplombowanie jest możliwe wyłącznie w obecności właściwego organu państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu oraz po uzyskaniu jego zezwolenia. Organ kontrolny państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu ustanawia protokoły dotyczące plombowania sadzów wykorzystywanych w hodowli, zapewniające stosowanie plomb urzędowych oraz umieszczenie ich w taki sposób, aby uniemożliwić otwarcie drzwi bez zerwania plomb.
5.  
Państwa członkowskie miejsca hodowli lub tuczu zapewniają, aby złowiony tuńczyk błękitnopłetwy był umieszczany w oddzielnych sadzach lub szeregu sadzów i rozdzielany według państwa członkowskiego bandery lub CPC pochodzenia i według roku połowu. Jednak jeżeli tuńczyka błękitnopłetwego złowiono w ramach wspólnej operacji połowowej, takie połowy umieszcza się w oddzielnych sadzach lub szeregu sadzów i rozdziela według wspólnych operacji połowowych i według roku połowu.
6.  
Ryby umieszcza się w sadzach do dnia 22 sierpnia każdego roku, chyba że właściwe organy państwa członkowskiego odpowiedzialnego za miejsce hodowli lub tuczu podadzą uzasadnione powody, w tym wynikające z działania siły wyższej, które dołącza się do raportu z umieszczania w sadzach w momencie jego przedkładania. W każdym przypadku ryb nie umieszcza się w sadzach po dniu 7 września każdego roku. Terminy te nie mają zastosowania do transferów między miejscami hodowli lub tuczu.

Artykuł 47

Dokumentacja połowów tuńczyka błękitnopłetwego

Zakazuje się państwom członkowskim miejsca hodowli lub tuczu udzielania zezwolenia na umieszczenie w sadzach tuńczyka błękitnopłetwego, któremu nie towarzyszą dokumenty wymagane przez ICCAT w ramach programu dokumentowania połowów zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/2833 ( 4 ). Dokumentacja musi być dokładna i kompletna oraz musi zostać zatwierdzona przez państwo członkowskie lub CPC bandery statków łowczych lub państwo członkowskie lub CPC tonara, które dokonały połowu.

▼M1 —————

▼M1

Artykuł 49

Rejestrowanie operacji umieszczania w sadzach przy użyciu kamer kontrolnych i deklaracji umieszczenia w sadzach

1.  
Państwa członkowskie miejsca hodowli lub tuczu zapewniają, aby operacje umieszczania w sadzach były monitorowane przez ich organy kontrolne przy użyciu zarówno kamer konwencjonalnych, jak i kamer stereoskopowych. Dla każdej operacji umieszczania w sadzach sporządza się nagrania wideo zgodnie z minimalnymi normami w zakresie procedur rejestracji wideo określonymi w załączniku X.
2.  
Jeżeli jakość rejestracji wideo z kamery kontrolnej wykorzystywanej do określenia liczby i masy osobników tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonych w sadzach nie jest zgodna z minimalnymi normami w zakresie procedur rejestracji wideo określonymi w załączniku X, właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu nakazuje kontrolne umieszczenie w sadzu do czasu, gdy możliwe będzie określenie liczby i masy osobników tuńczyka błękitnopłetwego. Powtórzenie operacji umieszczenia w sadzach nie wymaga nowego zezwolenia na umieszczenie w sadzach.
3.  
W przypadku kontrolnego umieszczenia w sadzu właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu zapewnia, aby sadz w przekazującym miejscu hodowli lub tuczu został zaplombowany i aby nie można było nim manipulować przed nową operacją umieszczania w sadzach. Odbierające sadze wykorzystywane w hodowli wykorzystywane do kontrolnego umieszczenia w sadzu muszą być puste.
4.  
Po zakończeniu operacji umieszczania w sadzach właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu zapewnia, aby regionalny obserwator ICCAT miał natychmiastowy dostęp do wszystkich nagrań wideo z kamery kontrolnej i mógł w razie potrzeby sporządzić kopię w celu zakończenia analizy tych nagrań wideo w innym czasie lub miejscu.
5.  
Państwa członkowskie miejsca hodowli lub tuczu zapewniają, aby operator miejsca hodowli lub tuczu w ciągu tygodnia po przeprowadzenia faktycznej operacji umieszczania w sadzach składał z każdej takiej operacji – przy użyciu wzoru określonego w załączniku XIV – deklarację ICCAT dotyczącą umieszczania w sadzach.

Artykuł 50

Wszczęcie i prowadzenie postępowania wyjaśniającego

1.  
W przypadku gdy dla pojedynczej operacji połowowej różnica między liczbą osobników tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonych w sadzach, zgodnie z informacjami przekazanymi przez właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu zgodnie z art. 51 ust. 3, a liczbą podaną w eBCD lub ITD jako złowione lub przekazane jest większa niż 10 %, właściwy organ państwa członkowskiego bandery lub tonara, które dokonało połowu, wszczyna postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia dokładnej masy połowów, która ma zostać odjęta od krajowej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego.
2.  
W celu wsparcia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ państwa członkowskiego bandery lub tonara, które dokonało połowu, zwraca się o wszelkie informacje uzupełniające oraz wyniki odpowiedniej analizy nagrań wideo przeprowadzonej przez właściwe organy państwa członkowskiego bandery i miejsca hodowli lub tuczu, które uczestniczyły w danym transporcie i danej operacji umieszczania w sadzach.
3.  
Właściwe organy państw członkowskich, w tym państw członkowskich bandery statków, które uczestniczyły w transporcie ryb, współpracują aktywnie, w tym poprzez wymianę wszelkich informacji i dokumentacji, którymi dysponują.
4.  
Właściwy organ państwa członkowskiego bandery lub tonara, które dokonały połowu, kończy postępowanie wyjaśniające w ciągu miesiąca od przekazania wyników umieszczania w sadzach przez właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu.
5.  
Różnica większa niż 10 % między liczbą osobników tuńczyka błękitnopłetwego zgłoszonych jako złowione przez dany statek lub tonar a liczbą ustaloną w wyniku postępowania wyjaśniającego przez właściwy organ państwa członkowskiego bandery lub tonara, które dokonały połowu, stanowi potencjalną niezgodność z przepisami danego statku lub tonara.
6.  
Margines błędu wynoszący 10 %, o którym mowa w ust. 1 i 5, wyraża się jako procent danych liczbowych zgłoszonych przez kapitana statku rybackiego lub przedstawiciela kapitana, lub przez operatora tonara lub przedstawiciela operatora tonara, i ma zastosowanie na poziomie poszczególnych operacji umieszczania w sadzach.
7.  
Państwo członkowskie bandery lub tonara, które dokonały połowu, określa masę tuńczyka błękitnopłetwego, która ma zostać odjęta od jego krajowej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego, uwzględniając ilości umieszczone w sadzach obliczone zgodnie z załącznikiem XI, który zapewnia, aby masa przy umieszczaniu w sadzu była obliczana na podstawie stosunku długości do masy w przypadku ryb dzikich, oraz śmiertelność zgłoszoną zgodnie z załącznikiem XIII.
8.  
Jednakże w przypadku gdy w wyniku postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, stwierdzono, że osobniki tuńczyka błękitnopłetwego zostały utracone, jak określono w załączniku XIII, masę utraconych ryb odejmuje się od kwoty państwa członkowskiego zgodnie z załącznikiem XIII poprzez zastosowanie średniej indywidualnej masy przy umieszczaniu w sadzach podanej przez właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu do liczby osobników tuńczyka błękitnopłetwego w ramach połowu określonej przez właściwy organ państwa członkowskiego bandery lub tonara w wyniku analizy nagrania wideo z pierwszego transferu w kontekście postępowania wyjaśniającego.
9.  
Niezależnie od ust. 8, po konsultacji z właściwym organem państwa członkowskiego bandery uczestniczącym w transporcie ryb do docelowego miejsca hodowli lub tuczu właściwy organ państwa członkowskiego bandery lub tonara może zadecydować, że nie odejmie od kwoty państwa członkowskiego ryb uznanych w postępowaniu wyjaśniającym za utracone, w przypadku gdy straty zostały należycie udokumentowane przez operatora jako działanie siły wyższej (tj. zdjęcia uszkodzonych sadzów, raporty meteorologiczne), właściwemu organowi państwa członkowskiego operatora przekazano odpowiednie informacje natychmiast po zdarzeniu, a straty nie spowodowały znanej śmiertelności połowowej.

Artykuł 51

Środki i programy umożliwiające określenie liczby i masy osobników tuńczyka błękitnopłetwego umieszczanych w sadzach

1.  
Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu określa liczbę i masę osobników tuńczyka błękitnopłetwego umieszczanych w sadzach na podstawie analizy nagrania wideo każdej operacji umieszczania w sadzach przekazanego przez operatora miejsca hodowli lub tuczu. W celu przeprowadzenia tej analizy właściwe organy państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu postępują zgodnie z procedurami określonymi w załączniku XI.
2.  
W przypadku gdy różnica między liczbą lub masą określoną przez właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu a odpowiednimi danymi liczbowymi podanymi w deklaracji ICCAT dotyczącej umieszczania w sadzach jest większa niż 10 %, właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu wszczyna postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyn rozbieżności oraz, w stosownych przypadkach, skorygowania liczby lub masy osobników tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonych w sadzach. Ten margines błędu wynoszący 10 % wyraża się jako procent danych dostarczonych przez operatora miejsca hodowli lub tuczu.
3.  
Po zakończeniu operacji umieszczania w sadzach lub – w przypadku wspólnej operacji połowowej lub tonarów tego samego państwa członkowskiego – ostatniej operacji umieszczania w sadzach związanej z tą wspólną operacją połowową lub z tymi tonarami państwo członkowskie miejsca hodowli lub tuczu przekazuje wyniki programu stereoskopowego, o którym mowa w załączniku XI, państwu członkowskiemu lub CPC bandery lub tonara, które dokonały połowu, zgodnie z załącznikiem XI sekcja B pkt 2.
4.  
Państwo członkowskie miejsca hodowli lub tuczu przekazuje również wyniki programu stereoskopowego, o którym mowa w ust. 3, podmiotowi prowadzącemu w imieniu ICCAT program obecności obserwatorów regionalnych ICCAT.
5.  
Program stereoskopowy, o którym mowa w ust. 3, realizuje się zgodnie z procedurami określonymi w załączniku XI. Alternatywne metody mogą być stosowane tylko wówczas, gdy zostały zatwierdzone przez ICCAT podczas jej dorocznego posiedzenia.
6.  
Każde państwo członkowskie miejsca hodowli lub tuczu przedkłada Komisji procedury i wyniki związane z programem kamer stereoskopowych lub metodami alternatywnymi, o których mowa w ust. 5, do dnia 30 września każdego roku w celu przekazania ich SCRS do dnia 31 października każdego roku.
7.  
Operator miejsca hodowli lub tuczu zgłasza zgodnie z załącznikiem XIII wszystkie osobniki tuńczyka błękitnopłetwego, które padły podczas umieszczania w sadzach.
8.  

Państwo członkowskie bandery lub tonara, które dokonały połowu, wydaje nakaz wypuszczenia, zgodnie z procedurami określonymi w załączniku XII, w odniesieniu do ilości umieszczonych w sadzach, które przekraczają zgłoszone ilości złowione i poddane transferowi, jeżeli:

a) 

postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w art. 50 ust. 1, nie zostało zakończone w terminie 10 dni roboczych od przekazania wyników programu stereoskopowego, w odniesieniu do pojedynczej operacji umieszczania w sadzach lub wszystkich operacji umieszczania w sadzach podczas wspólnej operacji połowowej; lub

b) 

wyniki postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 50. ust. 1, wskazują, że liczba sztuk lub średnia masa tuńczyka błękitnopłetwego przekracza zgłoszoną ilość złowioną i poddaną transferowi.

Wypuszczenie ryb stanowiących nadwyżkę przeprowadza się w obecności organów kontrolnych.

9.  
Wyniki programu stereoskopowego wykorzystuje się w celu podjęcia decyzji, czy wypuszczenie jest konieczne, oraz odpowiednio wypełnia się deklaracje umieszczenia w sadzach i odpowiednie sekcje BCD. Jeżeli wydano nakaz wypuszczenia, operator miejsca hodowli lub tuczu występuje z wnioskiem o obecność krajowego organu kontrolnego i obserwatora regionalnego ICCAT w celu monitorowania operacji wypuszczania.

Artykuł 52

Wypuszczenia związane z operacjami umieszczania w sadzach

1.  
Określenie liczby ryb, które mają zostać wypuszczone, odbywa się zgodnie z załącznikiem XI sekcja B pkt 3.
2.  
Jeżeli masa tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzach przekracza masę zadeklarowaną jako złowiona lub poddana transferowi, właściwy organ państwa członkowskiego bandery lub tonara, które dokonały połowu, wydaje nakaz wypuszczenia i bezzwłocznie informuje o tym właściwy organ danego państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu. Nakaz wypuszczenia wydaje się zgodnie z załącznikiem XI sekcja B pkt 3, z uwzględnieniem ewentualnego wyrównania na poziomie wspólnej operacji połowowej lub tonara, zgodnie z załącznikiem XI sekcja B pkt 5.
3.  
Operację wypuszczenia przeprowadza się zgodnie z protokołem określonym w załączniku XII.

▼M1 —————

▼B

Artykuł 56

Akty wykonawcze

Komisja może przyjmować akty wykonawcze ustanawiające procedury stosowania przepisów ustanowionych w niniejszej sekcji. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 68.

▼M1

Sekcja 7a

Operacje odławiania

Artykuł 56a

Odławianie

1.  
Statki przetwórnie zamierzające prowadzić działalność w miejscach hodowli lub tuczu lub w tonarach wysyłają uprzednie powiadomienie do państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu lub tonara co najmniej 48 godzin przed przybyciem statku do miejsca hodowli lub tuczu lub do tonara. Uprzednie powiadomienie musi zawierać co najmniej datę i przewidywaną godzinę przybycia oraz informację, czy na statku przetwórni znajduje się tuńczyk błękitnopłetwy, a jeżeli tak, podaje się szczegółowe informacje o ładunku, w tym ilości w masie po przetworzeniu i w masie w relacji pełnej oraz szczegółowe informacje o pochodzeniu tuńczyka błękitnopłetwego na statku (miejsce hodowli lub tuczu lub tonar oraz państwo członkowskie lub CPC).
2.  

Wszelkie operacje odławiania w miejscach hodowli lub tuczu lub w tonarach wymagają zezwolenia państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu lub tonara. W tym celu operator miejsca hodowli lub tuczu lub tonara zamierzający odławiać tuńczyka błękitnopłetwego przedkłada swojemu państwu członkowskiemu miejsca hodowli lub tuczu lub tonara, stosownie do przypadku, wniosek o zezwolenie, który zawiera co najmniej następujące informacje:

— 
datę lub okres odłowu,
— 
szacowane ilości, które mają zostać odłowione, w liczbie osobników tuńczyka błękitnopłetwego i w kg,
— 
numer eBCD związany z osobnikami tuńczyka błękitnopłetwego, które mają zostać odłowione,
— 
szczegółowe informacje o statkach pomocniczych rybołówstwa uczestniczących w operacji, oraz
— 
miejsce docelowe odłowionego tuńczyka błękitnopłetwego (statek przetwórnia, wywóz, rynek lokalny itp.).
3.  
Z wyjątkiem osobników tuńczyka błękitnopłetwego, które są bliskie śmierci, nie zezwala się na jakiekolwiek operacje odławiania przed ustaleniem wyników wykorzystania kwot zgodnie z art. 50 ust. 7–9 i przed związanym z tym wypuszczeniem ryb.
4.  
Operacje odławiania nie mogą odbywać się bez obecności obserwatora krajowego w przypadku tonarów lub obserwatora regionalnego ICCAT w przypadku odławiania w miejscach hodowli lub tuczu. W przypadku ryb dostarczanych na statki przetwórnie obserwator krajowy lub obserwator regionalny ICCAT mogą wykonywać swoje odpowiednie zadania na statkach przetwórniach.
5.  
Właściwe organy państw członkowskich miejsca hodowli lub tuczu lub tonara przeprowadzają weryfikację i kontrolę krzyżową wyników wszystkich operacji odławiania realizowanych w miejscach hodowli lub tuczu lub w tonarach podlegających ich jurysdykcji, z wykorzystaniem wszystkich istotnych informacji, jakimi dysponują. Właściwe organy państw członkowskich miejsca hodowli lub tuczu lub tonara przeprowadzają inspekcje wszystkich operacji odławiania tuńczyka błękitnopłetwego przeznaczonego dla statków przetwórni oraz pewnego odsetka pozostałych operacji odławiania na podstawie analizy ryzyka.
6.  
Gdy miejscem docelowym tuńczyka błękitnopłetwego jest statek przetwórnia, kapitan statku przetwórni lub jego przedstawiciel wypełniają deklarację przetwarzania. Gdy odłowiony tuńczyk błękitnopłetwy ma być wyładowany bezpośrednio w porcie, operator miejsca hodowli lub tuczu lub tonara wypełnia deklarację odławiania. Deklaracje przetwarzania i odławiania zatwierdza obserwator krajowy lub obserwator regionalny ICCAT obecny podczas operacji odławiania.
7.  
Deklaracje przetwarzania i odławiania przesyła się pocztą elektroniczną właściwym organom państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu w ciągu 48 godzin od operacji odławiania z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku XVb.

Sekcja 7b

Działania kontrolne w miejscach hodowli lub tuczu po umieszczeniu w sadzach

Artykuł 56b

Transfery w obrębie miejsca hodowli lub tuczu

1.  
Transfer w obrębie miejsca hodowli lub tuczu nie może odbywać się bez zezwolenia i obecności właściwego organu państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu. Każdy transfer rejestruje się za pomocą kamer kontrolnych w celu potwierdzenia liczby osobników tuńczyka błękitnopłetwego poddawanych transferowi. Rejestracja wideo musi być zgodna z minimalnymi normami w zakresie procedur rejestracji wideo określonymi w załączniku X. Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu monitoruje i kontroluje te transfery oraz zapewnia rejestrowanie każdego transferu w obrębie miejsca hodowli lub tuczu w systemie eBCD.
2.  
Niezależnie od definicji umieszczenia w sadzu określonej w art. 5 pkt 30 przeniesienia osobników tuńczyka błękitnopłetwego między dwoma różnymi lokalizacjami w tym samym miejscu hodowli lub tuczu (transfer w obrębie miejsca hodowli lub tuczu) za pomocą sadza wykorzystywanego w transporcie nie uważa się za umieszczenie w sadzu do celów sekcji 7.
3.  
Podczas transferów w obrębie miejsca hodowli lub tuczu właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu może zezwolić na przegrupowanie ryb pochodzących ze statków tej samej bandery i z tej samej wspólnej operacji połowowej, pod warunkiem zachowania identyfikowalności i możliwości stosowania wskaźników wzrostu według SCRS.
4.  
Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu i operator miejsca hodowli lub tuczu zatrzymują przez minimum trzy lata nagrania wideo z przeprowadzonych w podlegających ich jurysdykcji miejscach hodowli lub tuczu transferów w obrębie miejsca hodowli lub tuczu oraz przechowują te informacje tak długo, jak jest to konieczne do celów kontroli i egzekwowania przepisów.

Artykuł 56c

Przeniesienie

1.  
Przed rozpoczęciem kolejnego okresu połowowego okrężnicowcami i tonarami właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu dokładnie ocenia żywego tuńczyka błękitnopłetwego przeniesionego do miejsc hodowli lub tuczu podlegających jego jurysdykcji. W tym celu żywego tuńczyka błękitnopłetwego przenosi się do pustego sadza i monitoruje za pomocą kamer kontrolnych, aby określić liczbę i masę osobników tuńczyka błękitnopłetwego poddanych transferowi.
2.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 przeniesienie tuńczyka błękitnopłetwego z lat, w których nie przeprowadzono odłowu, i sadzów, z których nie przeprowadzono odłowu, podlega procedurze kontroli wyrywkowej określonej w art. 56e.
3.  
Przeniesiony żywy tuńczyk błękitnopłetwy jest umieszczany w oddzielnych sadzach lub szeregu sadzów w miejscu hodowli lub tuczu i rozdzielany według wspólnych operacji połowowych lub tego samego państwa członkowskiego tonara lub CPC pochodzenia i według roku połowu.
4.  
Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu zapewnia, aby nagranie wideo z kamery kontrolnej pochodzące z transferów oceny przeniesienia było zgodne z odpowiednimi minimalnymi normami w zakresie procedur rejestracji wideo określonymi w załączniku X oraz aby określenie liczby i masy przeniesionych osobników tuńczyka błękitnopłetwego było zgodne z załącznikiem XI sekcja A.
5.  
Do czasu opracowania przez SCRS algorytmu przeliczania długości na masę w przypadku ryb tuczonych lub hodowlanych, lub obu, masę przenoszonych osobników tuńczyka błękitnopłetwego określa się przy użyciu najbardziej aktualnych tabel wskaźników wzrostu opracowanych przez SCRS.
6.  
Różnicę między liczbą osobników tuńczyka błękitnopłetwego wynikającą z oceny przeniesienia a przewidywaną liczbą po odłowieniu należycie bada właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu oraz rejestruje w systemie eBCD. W przypadku nadwyżki właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu nakazuje wypuszczenie odpowiedniej liczby osobników tuńczyka błękitnopłetwego. Operację wypuszczenia przeprowadza się zgodnie z załącznikiem XII. Nie jest dozwolone wyrównanie za różnice między różnymi sadzami w miejscu hodowli lub tuczu. Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu może dopuścić margines błędu wynoszący do 5 % między liczbą osobników tuńczyka błękitnopłetwego wynikającą z oceny przeniesienia a spodziewaną liczbą osobników znajdujących się w sadzach.
7.  
Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu zatrzymuje przez minimum trzy lata nagranie wideo oraz wszelkie odpowiednie dokumenty dotyczące ocen przeniesienia przeprowadzonych w podlegających jego jurysdykcji miejscach hodowli lub tuczu oraz przechowuje te informacje tak długo, jak jest to konieczne do celów kontroli i egzekwowania przepisów.

Artykuł 56d

Roczna deklaracja przeniesienia

1.  

Właściwe organy państw członkowskich miejsca hodowli lub tuczu w terminie 10 dni po zakończeniu oceny przeniesienia wypełniają i przekazują Komisji dołączoną do zmienionego planu zarządzania hodowlą roczną deklarację przeniesienia. Taka deklaracja zawiera co najmniej następujące informacje:

a) 

państwo członkowskie bandery;

b) 

nazwę i numer ICCAT miejsca hodowli lub tuczu;

c) 

rok połowu;

d) 

odniesienia do eBCD odpowiadającego przenoszonym połowom;

e) 

numery sadzów;

f) 

ilości (wyrażone w kg) oraz liczbę przenoszonych osobników tuńczyka błękitnopłetwego;

g) 

średnią masę;

h) 

informacje na temat każdej operacji oceny przeniesienia: datę i numery sadzów; oraz

i) 

informacje dotyczące poprzednich transferów w obrębie miejsca hodowli lub tuczu, w stosownych przypadkach.

Komisja przekazuje tę roczną deklarację przeniesienia Sekretariatowi ICCAT w terminie 15 dni po zakończeniu operacji oceny przeniesienia.

2.  
Do rocznej deklaracji przeniesienia w stosownych przypadkach dołącza się raport z systemu stereoskopowego.

Artykuł 56e

Kontrole wyrywkowe

1.  
Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu przeprowadza kontrole wyrywkowe w miejscach hodowli lub tuczu podlegających jego jurysdykcji. Minimalne kontrole wyrywkowe, o których mowa w ust. 2, odbywają się w miejscach hodowli lub tuczu w terminie przypadającym między zakończeniem operacji umieszczania w sadzach a pierwszym umieszczeniem w sadzu w kolejnym roku. Takie kontrole obejmują obowiązkowy transfer wszystkich osobników tuńczyka błękitnopłetwego z sadzów wykorzystywanych w hodowli do innych sadzów wykorzystywanych w hodowli w celu obliczenia liczby osobników tuńczyka błękitnopłetwego na podstawie nagrań wideo z kontroli.
2.  
Każde państwo członkowskie miejsca hodowli lub tuczu określa minimalną liczbę kontroli wyrywkowych, które należy przeprowadzić w każdym miejscu hodowli lub tuczu podlegającym jego jurysdykcji. Liczba kontroli wyrywkowych obejmuje co najmniej 10 % liczby sadzów w każdym miejscu hodowli lub tuczu po zakończeniu operacji umieszczania w sadzach i obejmuje co najmniej jedną kontrolę na miejsce hodowli lub tuczu, a w razie potrzeby liczbę tę zaokrągla się w górę. Wybór sadzów, które mają być poddane kontroli, opiera się na analizie ryzyka. Planowanie kontroli wyrywkowych, które mają zostać przeprowadzone, ujmuje się w planie monitorowania, kontroli i inspekcji państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 14.
3.  
Chociaż nie jest to obowiązkowe, właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu może z wyprzedzeniem maksymalnie dwóch dni kalendarzowych powiadomić dane miejsca hodowli lub tuczu, że odbędzie się kontrola wyrywkowa. W takich przypadkach właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu informuje operatora miejsca hodowli lub tuczu o wybranych sadzach dopiero po przybyciu do danego miejsca hodowli lub tuczu.
4.  
Operatorzy miejsc hodowli lub tuczu podejmują wszelkie odpowiednie działania w celu ułatwienia przeprowadzania kontroli wyrywkowych, a w przypadku uprzedniego powiadomienia zapewniają, aby właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu mógł przeprowadzić kontrole wyrywkowe w dowolnym czasie oraz w dowolnym sadzu w miejscu hodowli lub tuczu.
5.  
Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu dąży do skrócenia czasu między wydaniem polecenia przeprowadzenia kontroli wyrywkowych a datą przeprowadzenia kontroli. Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu zapewnia podjęcie wszystkich niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby operator miejsca hodowli lub tuczu nie mógł manipulować danymi sadzami do czasu przeprowadzenia kontroli wyrywkowej.
6.  
Po kontroli wyrywkowej należycie bada się i rejestruje w systemie eBCD wszelkie różnice między liczbą osobników tuńczyka błękitnopłetwego ustaloną w wyniku kontroli wyrywkowych a spodziewaną liczbą osobników znajdujących się w sadzach. W przypadku nadwyżki właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu nakazuje wypuszczenie odpowiedniej liczby osobników tuńczyka błękitnopłetwego. Operację wypuszczenia przeprowadza się zgodnie z załącznikiem XII. Nie jest dozwolone wyrównanie za różnice między różnymi sadzami w miejscu hodowli lub tuczu. Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu może dopuścić margines błędu wynoszący 5 % między liczbą osobników tuńczyka błękitnopłetwego wynikającą z transferu kontrolnego a spodziewaną liczbą osobników znajdujących się w sadzach.
7.  
Właściwy organ państwa członkowskiego miejsca hodowli lub tuczu zatrzymuje przez minimum trzy lata wszystkie nagrania wideo z kontroli wyrywkowych przeprowadzonych w podlegających jego jurysdykcji miejscach hodowli lub tuczu oraz przechowuje te informacje tak długo, jak jest to konieczne do celów kontroli i egzekwowania przepisów.
8.  
Komisja przekazuje wyniki kontroli wyrywkowych do Sekretariatu ICCAT przed rozpoczęciem nowego okresu połowowego okrężnicowców mającego zastosowanie do każdego państwa członkowskiego zgodnie z art. 17, w celu przekazania ich Komitetowi ICCAT ds. Przestrzegania Przepisów.

Artykuł 56f

Transfery między miejscami hodowli lub tuczu

1.  
Transfer żywych osobników tuńczyka błękitnopłetwego między dwoma różnymi miejscami hodowli lub tuczu nie może odbywać się bez uprzedniego zezwolenia na piśmie od właściwych organów danych państw członkowskich miejsc hodowli lub tuczu.
2.  
Transfer z sadza w przekazującym miejscu hodowli lub tuczu do sadza wykorzystywanego w transporcie musi być zgodny z wymogami określonymi w sekcji 6, w tym z wymogiem sporządzenia nagrania wideo potwierdzającego liczbę osobników tuńczyka błękitnopłetwego poddanych transferowi, wypełnienia ITD oraz weryfikacji operacji przez obserwatora regionalnego ICCAT.
3.  
Niezależnie od ust. 2, w przypadkach gdy wszystkie ryby z sadza wykorzystywanego w hodowli mają zostać przeniesione do docelowego miejsca hodowli lub tuczu, nie jest konieczne sporządzanie nagrania wideo operacji, a podczas transportu do docelowego miejsca hodowli lub tuczu sadz musi być zaplombowany.
4.  
Umieszczanie tuńczyka błękitnopłetwego w sadzach w docelowym miejscu hodowli lub tuczu podlega wymogom dotyczącym operacji umieszczania w sadzach określonym w art. 46a i 49 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 7, w tym wymogowi rejestracji wideo potwierdzającej liczbę i masę osobników tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonych w sadzach oraz weryfikacji operacji przez obserwatora regionalnego ICCAT. Obowiązek określenia masy osobników tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonych w sadzach pochodzących z innego miejsca hodowli lub tuczu nie ma zastosowania do momentu opracowania przez SCRS algorytmu przeliczania długości na masę w przypadku ryb tuczonych lub hodowlanych.

▼B

Sekcja 8

Monitorowanie i nadzór

Artykuł 57

System monitorowania statków

▼M1

1.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 państwa członkowskie bandery wdrażają VMS w odniesieniu do wszystkich swoich statków rybackich o długości całkowitej co najmniej 12 metrów oraz w odniesieniu do wszystkich swoich holowników, niezależnie od ich długości, oraz zgodnie z załącznikiem XV do niniejszego rozporządzenia. Wszystkie takie statki przekazują wiadomości nie rzadziej niż co dwie godziny, z wyjątkiem holowników i okrężnicowców, które przekazują je nie rzadziej niż co godzinę.
2.  
Statki rybackie objęte wymogiem posiadania VMS zgodnie z ust. 1 zaczynają przekazywać dane VMS do Sekretariatu ICCAT na co najmniej pięć dni przed rozpoczęciem okresu obowiązywania upoważnienia i przekazują te dane przez co najmniej pięć dni po zakończeniu okresu obowiązywania upoważnienia, chyba że wcześniej Komisji zostanie przesłany wniosek o usunięcie danego statku z rejestru statków ICCAT.

▼B

3.  
Na potrzeby kontroli kapitan statku lub przedstawiciel kapitana zapewnia, aby nie przerywano przekazywania danych VMS przez statki łowcze upoważnione do aktywnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego, kiedy przebywają one w porcie, chyba że istnieje system wywoływania statków w porcie i poza nim.
4.  
Państwa członkowskie zapewniają, aby ośrodki monitorowania rybołówstwa przekazywały Komisji i wyznaczonemu przez nią podmiotowi w czasie rzeczywistym oraz w formacie „https data feed”, wiadomości VMS otrzymane ze statków rybackich pływających pod ich banderą. Komisja przekazuje te wiadomości Sekretariatowi ICCAT.
5.  

Państwa członkowskie zapewniają, aby:

▼M1

a) 

wiadomości VMS ze statków rybackich pływających pod ich banderą były przekazywane Komisji zgodnie z ust. 1;

▼B

b) 

w przypadku awarii technicznej VMS wiadomości alternatywne ze statków rybackich pływających pod ich banderą otrzymane zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011 były przekazywane Komisji w ciągu 24 godzin od ich otrzymania przez ośrodki monitorowania rybołówstwa;

▼M1

ba) 

w przypadku awarii technicznej VMS danego holownika zastępował inny holownik wyposażony we w pełni sprawny VMS; jeżeli nie jest dostępny żaden inny holownik, na pokładzie instaluje się nowy działający VMS lub używa się go, jeżeli jest już zainstalowany, tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin, z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej, o którym należy poinformować Sekretariat ICCAT; w międzyczasie, od momentu wykrycia takiego zdarzenia lub uzyskania informacji o nim kapitan lub przedstawiciel kapitana co godzinę przekazuje organom kontrolnym państwa członkowskiego bandery aktualne współrzędne geograficzne holownika za pomocą odpowiednich środków telekomunikacji;

▼B

c) 

wiadomości przekazywane Komisji były kolejno numerowane (z zastosowaniem niepowtarzalnego identyfikatora) w celu uniknięcia powielania;

d) 

wiadomości przekazywane Komisji były zgodne z art. 24 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011.

6.  
Każde państwo członkowskie zapewnia, aby wszystkie wiadomości udostępniane statkom inspekcyjnym były traktowane w sposób poufny i ograniczały się do inspekcji działań prowadzonych na morzu.

Sekcja 9

Inspekcja i egzekwowanie

Artykuł 58

System wspólnej międzynarodowej kontroli ICCAT

1.  
Wspólne międzynarodowe działania w zakresie inspekcji prowadzi się zgodnie z systemem wspólnej międzynarodowej inspekcji ICCAT (zwanym dalej „systemem ICCAT”) do celów kontroli międzynarodowej poza wodami podlegającymi jurysdykcji krajowej, jak określono w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.
2.  
Państwa członkowskie, których statki rybackie są upoważnione do połowów tuńczyka błękitnopłetwego, oddelegowują inspektorów i prowadzą inspekcje na morzu w ramach systemu ICCAT.
3.  
W przypadku, gdy na obszarze objętym konwencją połowów tuńczyka błękitnopłetwego w dowolnym momencie dokonuje więcej niż 15 statków rybackich pływających pod banderą danego państwa członkowskiego, państwo to, na podstawie analizy ryzyka, wysyła statek inspekcyjny do celów inspekcji i kontroli na morzu na cały czas przebywania tych statków na obszarze objętym konwencją. Uznaje się, że obowiązek ten został wypełniony, gdy państwa członkowskie współpracują w zakresie wysłania statku inspekcyjnego lub gdy na obszarze objętym Konwencją przebywa unijny statek inspekcyjny.
4.  
Komisja lub wyznaczony przez nią organ mogą powołać inspektorów unijnych na potrzeby systemu ICCAT.
5.  
Do celów ust. 3 Komisja lub wyznaczony przez nią organ koordynują działania w zakresie nadzoru i inspekcji w imieniu Unii. We współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi Komisja może sporządzać programy wspólnych inspekcji, aby umożliwić Unii wywiązanie się z zobowiązań podjętych w ramach systemu ICCAT. Państwa członkowskie, których statki rybackie prowadzą połowy tuńczyka błękitnopłetwego, podejmują środki konieczne do ułatwienia realizacji tych programów, szczególnie w odniesieniu do wymaganych zasobów ludzkich i materialnych oraz w odniesieniu do okresów i obszarów geograficznych, w których te zasoby mają być wykorzystywane.
6.  
Do dnia 1 kwietnia każdego roku państwa członkowskie podają Komisji nazwiska inspektorów i nazwy statków inspekcyjnych, których zamierzają oddelegować do programu ICCAT na dany rok. Korzystając z tych informacji, Komisja we współpracy z państwami członkowskimi opracowuje na każdy rok plan uczestnictwa Unii w systemie ICCAT, który następnie przesyła do Sekretariatu ICCAT i do państw członkowskich.

Artykuł 59

▼M1

Inspekcje w przypadku podejrzenia naruszenia

▼B

Państwo członkowskie bandery zapewnia, aby kontrola fizyczna statku rybackiego pływającego pod jego banderą odbywała się pod jego nadzorem w jego portach lub była przeprowadzana przez inspektora wyznaczonego przez to państwo wówczas, gdy statek nie przebywa w jednym z jego portów, jeśli statek rybacki:

a) 

nie zastosował się do wymogów w zakresie rejestracji i sprawozdawczości określonych w art. 31 i 32; lub

b) 

dopuścił się naruszenia niniejszego rozporządzenia, lub poważnego naruszenia, o którym mowa w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 lub w art. 90 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Artykuł 60

Kontrole krzyżowe

1.  
Każde państwo członkowskie sprawdza informacje zawarte w sprawozdaniach z inspekcji i raportach obserwatorów, danych VMS oraz, w stosownych przypadkach, eBCD, dziennikach połowowych ich statków rybackich, dokumentach dotyczących transferu i przeładunku i dokumentach dotyczących połowów oraz czy są one terminowo przekazywane, zgodnie z art. 109 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.
2.  
Każde państwo członkowskie prowadzi kontrole krzyżowe wszystkich wyładunków, przeładunków lub operacji umieszczania w sadzach, porównując ilości w podziale na gatunki podane w dziennikach połowowych statków rybackich lub ilości w podziale na gatunki podane w deklaracji przeładunkowej z ilościami podanymi w deklaracji wyładunkowej lub deklaracji umieszczania w sadzach oraz z wszelkimi innymi odpowiednimi dokumentami, takimi jak faktury lub dokumenty sprzedaży.

Sekcja 10

Egzekwowanie przepisów

▼M1

Artykuł 61

Egzekwowanie przepisów

Bez uszczerbku dla art. 89–91 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, a w szczególności dla obowiązku państw członkowskich w zakresie podejmowania odpowiednich środków egzekwowania w odniesieniu do statku rybackiego, państwo członkowskie miejsca hodowli lub tuczu podejmuje odpowiednie środki egzekwowania w odniesieniu do miejsca hodowli lub tuczu, w przypadku gdy zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym ustalono, że miejsce hodowli lub tuczu nie przestrzega art. 45b–52 niniejszego rozporządzenia. Środki te mogą obejmować, w zależności od wagi naruszenia oraz zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym, zawieszenie zezwolenia lub usunięcie miejsca hodowli lub tuczu z krajowego wykazu miejsc hodowli lub tuczu lub nałożenie kar finansowych.

▼B

ROZDZIAŁ VI

Obrót

Artykuł 62

Środki dotyczące wprowadzania do obrotu

1.  
Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzeń (WE) nr 1224/2009 i (WE) nr 1005/2008 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 ( 5 ) zakazuje się unijnego handlu, wyładunku, przywozu, wywozu, umieszczania w sadzach w celu tuczu lub hodowli, powrotnego wywozu i przeładunku tuńczyka błękitnopłetwego, którym nie towarzyszy dokładna, pełna i zatwierdzona dokumentacja wymagana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub z aktami prawnymi Unii wdrażającymi przepisy ICCAT dotyczące programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego.
2.  

Zakazuje się unijnego handlu, przywozu, wyładunku, umieszczania w sadzach w celu hodowli lub tuczu, przetwarzania, wywozu, powrotnego wywozu i przeładunku tuńczyka błękitnopłetwego, jeżeli:

a) 

tuńczyk błękitnopłetwy został złowiony przez statki rybackie lub tonary, których państwo bandery nie posiada kwot lub limitów połowowych w odniesieniu do tuńczyka błękitnopłetwego zgodnie z warunkami określonymi w środkach ICCAT w zakresie ochrony i zarządzania; lub

b) 

tuńczyk błękitnopłetwy został złowiony przez statek łowczy lub tonar, których indywidualna kwota lub uprawnienia do połowów ich państwa były w momencie połowu wyczerpane.

3.  
Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzeń (WE) nr 1224/2009, (WE) nr 1005/2008 i (UE) nr 1379/2013, zakazuje się unijnego handlu, przywozu, wyładunku, przetwarzania i wywozu tuńczyka błękitnopłetwego z miejsc hodowli lub tuczu, które nie spełniają wymogów rozporządzeń, o których mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ VII

Przepisy końcowe

Artykuł 63

Ocena

Na wniosek Komisji państwa członkowskie niezwłocznie przedkładają Komisji szczegółowe sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. W oparciu o informacje otrzymane od państw członkowskich, Komisja przedkłada Sekretariatowi ICCAT do dnia ustalonego przez ICCAT szczegółowe sprawozdanie dotyczące wdrażania zalecenia 19-04 ICCAT.

Artykuł 64

Finansowanie

Do celów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 ( 6 ) niniejsze rozporządzenie uznaje się za plan wieloletni w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Artykuł 65

Poufność

Dane zebrane i wymienione na podstawie niniejszego rozporządzenia traktuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie poufności na podstawie art. 112 i 113 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Artykuł 66

Procedura wprowadzania zmian

1.  

Zgodnie z art. 67 Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia w celu dostosowania go do środków przyjętych przez ICCAT, które są wiążące dla Unii i jej państw członkowskich, w odniesieniu do:

▼M1

a) 

przenoszenia kwot na kolejny rok w przypadku tuńczyka błękitnopłetwego na podstawie art. 8;

b) 

terminów przekazywania informacji określonych w art. 15 ust. 7, art. 16 ust. 1, art. 24 ust. 4, art. 26 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 32 ust. 2 i 3, art. 35 ust. 5 i 6, art. 36, art. 41 ust. 3, art. 44 ust. 2, art. 50 ust. 4, art. 57 ust. 5 lit. b) i art. 58 ust. 6;

c) 

terminów okresów połowowych przewidzianych w art. 17 ust. 1–4;

▼B

d) 

minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony określonego w art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1;

e) 

wartości procentowych i parametrów odniesienia określonych w art. 13, art. 15 ust. 3 i 4, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 38 ust. 1, art. 44 ust. 2, art. 50 i art. 51 ust. 8;

f) 

informacji, które mają być przedłożone Komisji, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 3, art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 4, art. 34 ust. 2, art. 40 ust. 1 i art. 55;

g) 

zadań obserwatorów krajowych i obserwatorów regionalnych ICCAT, o których mowa odpowiednio w art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 5;

h) 

powodów odmowy udzielenia zezwolenia na transfer określonych w art. 41 ust. 1;

i) 

powodów przejmowania połowów i polecenia wypuszczenia ryb zgodnie z art. 46 ust. 4;

j) 

liczby statków określonej w art. 58 ust. 3;

▼M1

k) 

załączników I–XVb;

▼M1

l) 

treści deklaracji przeniesienia określonej w art. 7 ust. 2 lit. a), oraz przepisów dotyczących umieszczania w sadzach określonych w art. 7 ust. 2 lit. b);

m) 

odstępstw określonych w art. 17 ust. 2, dotyczących wyznaczania obszarów połowów, statków rybackich i narzędzi połowowych, a także w art. 17 ust. 3, dotyczących połowów tuńczyka błękitnopłetwego w celach hodowlanych;

n) 

warunków oddelegowania obserwatorów regionalnych ICCAT do miejsc hodowli lub tuczu, o których mowa w art. 39 ust. 4.

▼B

2.  
Wszelkie zmiany przyjmowane zgodnie z ust. 1 ograniczają się ściśle do wdrożenia zmian lub uzupełnień odnośnych zaleceń ICCAT, które są dla Unii wiążące.

Artykuł 67

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  
Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  
Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 66, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 17 października 2023 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  
Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 66, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  
Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.
5.  
Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  
Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 66 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 68

Procedura komitetowa

1.  
Komisję wspiera Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury ustanowiony na podstawie art. 47 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2.  
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 69

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1936/2001

W rozporządzeniu (WE) nr 1936/2001 wprowadza się następujące zmiany:

a) 

uchyla się art. 3 lit. g)–j), art. 4a, 4b i 4c oraz załącznik Ia;

b) 

w załączniku I uchyla się tiret „Tuńczyk błękitnopłetwy: Thunnus thynnus”;

c) 

w załączniku II uchyla rząd się „Thunnus thynnus: Tuńczyk zwykły”.

Artykuł 70

Zmiana w rozporządzeniu (UE) 2017/2107

W rozporządzeniu (UE) 2017/2107 uchyla się art. 43.

Artykuł 71

Zmiana w rozporządzeniu (UE) 2019/833

W rozporządzeniu (UE) 2019/833 uchyla się art. 53.

Artykuł 72

Uchylenie

1.  
Rozporządzenie (UE) 2016/1627 traci moc.
2.  
Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku XVI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 73

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO STATKÓW ŁOWCZYCH PROWADZĄCYCH POŁOWY ZGODNIE Z ART. 19

1. Każde państwo członkowskie zapewnia przestrzeganie następujących ograniczeń zdolności połowowej:

a) 

maksymalna liczba kliprów tuńczykowych i statków do połowu wędami holowanymi upoważnionych do aktywnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego jest równa liczbie statków prowadzących połowy ukierunkowane tuńczyka błękitnopłetwego w 2006 r.;

b) 

maksymalna liczba statków prowadzących tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne upoważnionych do aktywnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Morzu Śródziemnym jest równa liczbie statków prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w 2008 r.;

c) 

maksymalna liczba statków łowczych upoważnionych do aktywnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Morzu Adriatyckim jest równa liczbie statków prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w 2008 r.

Każde państwo członkowskie przyznaje odnośnym statkom indywidualne kwoty.

2. Każde państwo członkowskie może rozdysponować:

— 
nie więcej niż 7 % swojej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego pomiędzy klipry tuńczykowe oraz statki do połowu wędami holowanymi. W przypadku Francji, statki o długości całkowitej wynoszącej poniżej 17 metrów pływające pod banderą Francji i prowadzące działalność w Zatoce Biskajskiej mogą złowić maksymalnie 100 ton tuńczyka błękitnopłetwego o masie co najmniej 6,4 kg lub o długości ogonowej 70 cm;
— 
nie więcej niż 2 % swojej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego pomiędzy statki prowadzące łodziowe połowy przybrzeżne ryb świeżych w Morzu Śródziemnym.
— 
nie więcej niż 90 % swojej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego pomiędzy swoje statki łowcze na Morzu Adriatyckim do celów hodowlanych.

3. Chorwacja może stosować kryterium masy minimalnej wynoszącej 6,4 kg lub długości ogonowej 66 cm do maksymalnie 7 % masy osobników tuńczyka błękitnopłetwego złowionego w Adriatyku do celów hodowlanych przez statki pływające pod jej banderą.

4. Państwa członkowskie, których klipry tuńczykowe, taklowce, statki do połowu ręcznego bez wędziska oraz statki do połowu wędami holowanymi są upoważnione do połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego i w Morzu Śródziemnym, ustanawiają następujące wymogi dotyczące przywieszek ogonowych:

— 
przywieszkę ogonową przyczepia się na każdym tuńczyku błękitnopłetwym natychmiast po wyładunku;
— 
każda przywieszka ogonowa posiada niepowtarzalny numer identyfikacyjny, który ujmuje się w dokumentach połowowych dotyczących tuńczyka błękitnopłetwego oraz umieszcza się, w sposób czytelny i trwały, na każdym opakowaniu zawierającym tuńczyka.
ZAŁĄCZNIK II

WYMOGI DOTYCZĄCE DZIENNIKA POŁOWOWEGO

A.   STATKI ŁOWCZE

Minimalne specyfikacje dotyczące dzienników połowowych:

1. 

Dziennik połowowy zawiera numerowane strony.

2. 

Dziennik połowowy uzupełnia się codziennie (do północy) lub przed przybyciem do portu.

3. 

W przypadku inspekcji na morzu dziennik połowowy musi być uzupełniony.

4. 

Jedna kopia każdej strony pozostaje w dzienniku połowowym.

5. 

Dzienniki połowowe prowadzone na statku obejmują jeden rok działalności.

Minimalne standardowe informacje w dziennikach połowowych:

1. 

Imię i nazwisko oraz adres kapitana.

2. 

Daty i porty wyjścia, daty i porty wejścia.

3. 

Nazwa statku, numer rejestracyjny, numer ICCAT, międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy i numer IMO (jeżeli jest dostępny).

4. 

Narzędzie połowowe:

a) 

rodzaj według kodu FAO;

b) 

wymiary (np. długość, rozmiar oczka sieci, liczba haczyków).

5. 

Działania prowadzone na morzu – (co najmniej) jedna linijka na dzień rejsu, określająca:

a) 

działanie (np.: połowy, obróbka parą);

b) 

pozycję: dokładne pozycje w ciągu dnia (w stopniach i minutach) odnotowane dla każdej operacji połowowej lub w południe, jeżeli danego dnia nie prowadzono połowów;

c) 

zapis połowów, w tym:

— 
kod FAO;
— 
masa w relacji pełnej (RWT) w kg na dzień;
— 
liczba sztuk dziennie.

W przypadku okrężnicowców dane te rejestruje się dla każdej operacji połowowej, w tym dla operacji połowowych o wyniku zerowym.

6. 

Podpis kapitana.

7. 

Metody pomiaru masy: szacowanie, ważenie na statku.

8. 

W dziennikach połowowych stosuje się równoważnik masy w relacji pełnej ryb i określa się współczynniki przeliczeniowe zastosowane do oceny.

Minimalne informacje w dziennikach połowowych w przypadku wyładunku lub przeładunku:

1. 

Daty i port wyładunku lub przeładunku,

2. 

Produkty:

a) 

gatunki i postać wg kodu FAO;

b) 

liczba ryb lub skrzyń oraz ilość w kg.

3. 

Podpis kapitana lub armatora.

4. 

W przypadku przeładunku: nazwa statku, na który dokonuje się przeładunku, jego bandera i numer ICCAT.

Minimalne informacje w dziennikach połowowych w przypadku transferu do sadzów:

1. 

Data, godzina i pozycja (szerokość/długość geograficzna) transferu.

2. 

Produkty:

a) 

identyfikacja gatunku wg kodu FAO;

b) 

liczba ryb przeniesionych do sadzów oraz ich ilość w kg.

3. 

Nazwa holownika, jego bandera i numer ICCAT.

4. 

Nazwa docelowego miejsca hodowli lub tuczu oraz jego numer ICCAT.

5. 

W przypadku wspólnej operacji połowowej, oprócz informacji zawartych w pkt 1–4, kapitan zapisuje w dzienniku połowowym:

a) 

w odniesieniu do statku łowczego dokonującego transferu ryb do sadzów:

— 
ilość połowu wciągniętego na statek,
— 
ilość połowu w stosunku do indywidualnej kwoty statku,
— 
nazwy innych statków biorących udział we wspólnej operacji połowowej;
b) 

w odniesieniu do pozostałych statków łowczych biorących udział we wspólnej operacji połowowej, nieuczestniczących w transferze ryb:

— 
nazwy tych statków, ich międzynarodowe radiowe sygnały wywoławcze i numery ICCAT,
— 
informację, że żadnych połowów nie wciągnięto na statek ani nie przeniesiono do sadzów,
— 
ilość połowu w stosunku do indywidualnych kwot statków,
— 
nazwę i numer ICCAT statku łowczego, o którym mowa w lit. a).

B.   HOLOWNIKI

1. Kapitan holownika zapisuje w swoim dzienniku połowowym datę, godzinę i pozycję transferu, przeniesione ilości (liczba ryb oraz ilość w kg), jak również numer sadza, nazwę i banderę statku łowczego i numer ICCAT, nazwę innego statku/innych statków uczestniczących w transferze i ich numer ICCAT, docelowe miejsce hodowli lub tuczu i jego numer ICCAT, numer deklaracji transferu ICCAT.

2. Dalsze transfery na statki pomocnicze rybołówstwa lub inne holowniki należy zapisywać wraz z tymi samymi informacjami co w pkt 1, a także z nazwą statku pomocniczego lub holownika, banderą, numerem ICCAT i numerem deklaracji transferu ICCAT.

3. Dziennik połowowy zawiera dane o wszystkich transferach przeprowadzonych w okresie połowu. Dziennik połowowy należy przechowywać na statku i udostępniać w każdej chwili na potrzeby kontroli.

C.   STATKI POMOCNICZE RYBOŁÓWSTWA

1. Kapitan statku pomocniczego rybołówstwa zapisuje codziennie działania w dzienniku połowowym, w tym datę, godzinę i pozycję, ilość tuńczyka błękitnopłetwego wciągniętą na statek, oraz nazwę statku rybackiego, miejsca hodowli lub tuczu lub tonara, w porozumieniu z którymi kapitan statku pomocniczego rybołówstwa prowadzi działania.

2. Dziennik połowowy zawiera dane o wszystkich działaniach przeprowadzonych w okresie połowu. Dziennik połowowy należy przechowywać na statku i udostępniać w każdej chwili na potrzeby kontroli.

D.   STATKI PRZETWÓRNIE

1. Kapitan statku przetwórni codziennie zapisuje w dzienniku połowowym datę, godzinę i pozycję działań, wielkość przeładunku oraz, w stosownych przypadkach, liczbę i masę tuńczyka błękitnopłetwego otrzymanego z miejsc hodowli lub tuczu, tonarów lub ze statków łowczych. Kapitan zapisuje również nazwy i numery ICCAT tych miejsc hodowli lub tuczu, tonarów lub statków łowczych.

2. Kapitan statku przetwórni prowadzi dziennik przetwarzania, w którym określone są masa w relacji pełnej i liczba ryb przeniesionych lub przeładowanych, zastosowany współczynnik przeliczeniowy oraz masy i ilości w podziale na postać produktu.

3. Kapitan statku przetwórni prowadzi plan sztauerski, w którym przedstawione jest rozmieszczenie i ilość każdego gatunku i postaci.

4. Dziennik połowowy zawiera dane o wszystkich operacjach przeładunku przeprowadzonych w okresie połowu. Dziennik połowowy, dziennik przetwarzania, plan sztauerski oraz oryginały deklaracji przeładunkowych ICCAT należy przechowywać na statku i udostępniać w każdej chwili na potrzeby kontroli.
ZAŁĄCZNIK III

FORMULARZ RAPORTU POŁOWOWEGOFormularz raportu połowowego

Bandera

Numer ICCAT

Nazwa statku

Data rozpoczęcia raportu

Data zakończenia raportu

Okres trwania raportu (d)

Data połowu

Miejsce połowu

Połów

Przypisana masa w przypadku wspólnych operacji połowowych (kg)

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

Masa (kg)

Liczba sztuk

Średnia masa (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK IV

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA UDZIAŁ WE WSPÓLNEJ OPERACJI POŁOWOWEJWspólna operacja połowowa

Państwo bandery

Nazwa statku

Numer ICCAT

Okres trwania operacji

Tożsamość operatorów

Indywidualna kwota statku

Klucz przydziału na statek

Docelowe miejsce hodowli lub tuczu

CPC

Numer ICCAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data …

Zatwierdzenie państwa bandery …
ZAŁĄCZNIK V

DEKLARACJA PRZEŁADUNKOWA ICCAT