EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2017-20210501

Consolidated text: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2017 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2017/2021-05-01

02019R2017 — PL — 01.05.2021 — 002.002


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2017

z dnia 11 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 315 z 5.12.2019, s. 134)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r.

  L 68

62

26.2.2021


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 355, 7.10.2021, s.  142 (2021/340)
▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2017

z dnia 11 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  
Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do elektrycznych, zasilanych sieciowo zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, w tym zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych do zabudowy, oraz elektrycznych, zasilanych sieciowo zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, które mogą być również zasilane bateryjnie.
2.  

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a) 

zmywarek do naczyń objętych zakresem dyrektywy 2006/42/WE;

b) 

zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych zasilanych bateryjnie, które można podłączyć do sieci zasilającej za pomocą nabytej oddzielnie przetwornicy AC/DC.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) 

„sieć zasilająca” lub „sieć elektryczna” oznacza sieć dostarczającą energię z sieci prądu przemiennego o napięciu 230 (± 10 %) woltów i częstotliwości 50 Hz;

2) 

„zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych” oznacza maszynę, która myje i płucze zastawy stołowe i która według deklaracji zgodności złożonej przez producenta jest zgodna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE ( 1 ) lub z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE ( 2 );

3) 

„zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych, która została zaprojektowana, przebadana i jest sprzedawana wyłącznie w celu:

a) 

zamontowania w szafkach lub obudowania (z góry, z dołu i po bokach) panelami;

b) 

stabilnego przymocowania do boków, górnej lub dolnej części szafek lub paneli; oraz

c) 

wyposażenia w fabrycznie wykonany front będący jej integralną częścią lub zamocowania na niej wykonanego na zamówienie przedniego panelu;

4) 

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej.

Na potrzeby załączników dodatkowe definicje określono w załączniku I.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

1.  

Dostawcy dopilnowują, aby:

a) 

każda zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych była dostarczana wraz z drukowaną etykietą w formacie określonym w załączniku III;

▼M1

b) 

do ogólnodostępnej części bazy danych o produktach wprowadzane były wartości parametrów zawarte w karcie informacyjnej produktu, określone w załączniku V;

▼B

c) 

na specjalne żądanie sprzedawcy, karta informacyjna produktu została udostępniona w formie drukowanej;

d) 

treść dokumentacji technicznej, określona w załączniku VI, została wprowadzona do bazy danych o produktach;

e) 

wszelkie reklamy wizualne konkretnych modeli zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII i załącznikiem VIII;

f) 

wszelkie promocyjne materiały techniczne dotyczące konkretnych modeli zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, w tym w internecie, w których opisano ich konkretne parametry techniczne, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tych modeli i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

g) 

sprzedawcom każdego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych udostępniono etykietę elektroniczną w formacie określonym w załączniku III oraz uwzględniającą informacje określone w tym załączniku;

h) 

sprzedawcom każdego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych udostępniono elektroniczną kartę informacyjną produktu określoną w załączniku V.

2.  
Klasa efektywności energetycznej i klasa emisji hałasu akustycznego są określone w załączniku II i są obliczane zgodnie z załącznikiem IV.

Artykuł 4

Obowiązki sprzedawców

Sprzedawcy zapewniają, aby:

a) 

każda zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych była opatrzona w punkcie sprzedaży, w tym na targach, dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) etykietą, umieszczoną w taki sposób, w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych do zabudowy, aby była wyraźnie widoczna, a w przypadku wszystkich pozostałych zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna na zewnętrznej powierzchni przedniej lub górnej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych;

b) 

w przypadku sprzedaży na odległość etykieta i karta informacyjna produktu były dostarczane zgodnie z załącznikami VII i VIII;

c) 

wszelkie reklamy wizualne konkretnego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tego modelu i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

d) 

wszelkie promocyjne materiały techniczne dotyczące konkretnych modeli zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, w tym w internecie, w których opisano ich konkretne parametry techniczne, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tych modeli i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII.

Artykuł 5

Obowiązki internetowych platform hostingowych

W przypadku gdy dostawca usług hostingowych, o którym mowa w art. 14 dyrektywy 2000/31/WE, pozwala na bezpośrednią sprzedaż zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych za pośrednictwem swojej strony internetowej, ten dostawca usług musi umożliwiać pokazywanie na mechanizmie wyświetlania etykiety elektronicznej i elektronicznej karty informacyjnej produktu dostarczonych przez sprzedawcę zgodnie z przepisami załącznika VIII oraz musi poinformować sprzedawców o obowiązku wyświetlania tych informacji.

Artykuł 6

Metody pomiaru

Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarów i obliczeń, zgodnie z załącznikiem IV.

Artykuł 7

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji określoną w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technologicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu, w tym w stosownych przypadkach projekt wniosku dotyczącego zmian, forum konsultacyjnemu nie później niż do dnia 25 grudnia 2025 r.

W ramach przeglądu oceniane są w szczególności następujące kwestie:

a) 

potencjał poprawy, jeżeli chodzi o zużycie energii, efektywność funkcjonalną i środowiskową zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych;

b) 

skuteczność istniejących środków pod względem wpływu na zmiany zachowań użytkowników końcowych w postaci zakupu bardziej energooszczędnych i zasobooszczędnych urządzeń oraz korzystania z bardziej energooszczędnych i zasobooszczędnych programów;

c) 

możliwość uwzględnienia celów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie delegowane(UE) nr 1059/2010 traci moc z dniem 1 marca 2021 r.

Artykuł 10

Środki przejściowe

Od dnia 25 grudnia 2019 r. do dnia 28 lutego 2021 r. karta produktu wymagana na podstawie art. 3 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1059/2010 może być udostępniana za pośrednictwem bazy danych o produktach zamiast w formie drukowanej wraz z produktem. W takim przypadku dostawca zapewnia, aby w razie konkretnego żądania sprzedawcy karta produktu została udostępniona w formie drukowanej.

Artykuł 11

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2021 r. Art. 10 stosuje się jednak od dnia 25 grudnia 2019 r., a art. 3 ust. 1 lit. a), b) i c) stosuje się od dnia 1 listopada 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników

Stosuje się następujące definicje:

1) 

„wskaźnik efektywności energetycznej” (EEI) oznacza stosunek zużycia energii w programie eco do zużycia energii w programie standardowym;

2) 

„zużycie energii w programie eco” (EPEC) oznacza zużycie energii przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych w programie eco, wyrażone w kilowatogodzinach na cykl;

3) 

„zużycie energii w programie standardowym” (SPEC) oznacza zużycie energii przyjęte za wartość odniesienia jako funkcja pojemności znamionowej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, wyrażone w kilowatogodzinach na cykl;

4) 

„program” oznacza zestaw operacji, które zostały zdefiniowane fabrycznie i uznane przez dostawcę za odpowiednie dla określonego stopnia zabrudzenia lub rodzaju wkładu lub dla obydwu tych elementów;

5) 

„cykl” oznacza pełny proces mycia, płukania i suszenia zdefiniowany dla wybranego programu, składający się szeregu operacji do czasu całkowitego zakończenia działania;

6) 

„fotokod” (kod QR) oznacza matrycowy kod kreskowy zawarty na etykiecie energetycznej modelu produktu, który umożliwia dostęp do informacji o tym modelu w publicznej części bazy danych o produktach;

7) 

„komplet naczyń” (ps) oznacza zestaw zastawy stołowej do użycia przez jedną osobę, bez naczyń do serwowania;

8) 

„naczynia do serwowania” oznaczają przedmioty służące do przygotowywania i serwowania żywności, które mogą obejmować garnki, salaterki, sztućce do serwowania i półmisek;

9) 

„pojemność znamionowa” oznacza maksymalną liczbę kompletów naczyń, razem z naczyniami do serwowania, które mogą być myte, płukane i suszone w zmywarce do naczyń dla gospodarstw domowych w pojedynczym cyklu, jeżeli zostaną załadowane zgodnie z instrukcjami dostawcy;

10) 

„zużycie wody w programie eco” (EPWC) oznacza zużycie wody przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych w programie eco, wyrażone w litrach na cykl;

11) 

„wskaźnik efektywności zmywania” (IC) oznacza stosunek efektywności zmywania przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych do efektywności zmywania przez referencyjną zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych;

12) 

„wskaźnik efektywności suszenia” (ID) oznacza stosunek efektywności suszenia przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych do efektywności suszenia przez referencyjną zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych;

13) 

„czas trwania programu” (Tt) oznacza czas od rozpoczęcia wybranego programu, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika, do momentu wskazania zakończenia programu i umożliwienia użytkownikowi dostępu do wsadu;

14) 

„eco” oznacza nazwę programu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, który jest uznany przez producenta za odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych oraz do którego odnoszą się informacje z etykiety energetycznej i karty informacyjnej produktu;

15) 

„tryb wyłączenia” oznacza stan, w którym zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest podłączona do sieci zasilającej i nie wykonuje żadnej ze swoich funkcji; za tryb wyłączenia uważa się również:

a) 

stan wskazujący jedynie tryb wyłączenia;

b) 

stan, w którym wykonywane są tylko funkcje konieczne do zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE ( 3 );

16) 

„tryb czuwania” oznacza stan, gdy zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest podłączona do sieci zasilającej oraz wykonuje tylko poniższe funkcje przez dowolnie długi czas:

a) 

funkcja ponownego włączenia lub funkcja ponownego włączenia z samym wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia; lub

b) 

funkcja ponownego włączenia za pomocą połączenia z siecią; lub

c) 

wyświetlanie informacji lub statusu; lub

d) 

funkcja wykrywania dla środków nadzwyczajnych;

17) 

„sieć” oznacza infrastrukturę komunikacyjną z topologią połączeń, architekturę, z uwzględnieniem elementów fizycznych, zasad organizacyjnych, procedur i formatów (protokołów) komunikacyjnych;

18) 

„opóźniony start” oznacza stan, w którym użytkownik wybrał określone opóźnienie rozpoczęcia cyklu wybranego programu;

19) 

„gwarancja” oznacza każde zobowiązanie sprzedawcy detalicznego lub dostawcy wobec konsumenta do:

a) 

zwrotu zapłaconej ceny; lub

b) 

wymiany, naprawy zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych lub zajęcia się nimi w inny sposób, jeśli nie są one zgodne ze specyfikacjami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym lub w stosownej reklamie;

20) 

„mechanizm wyświetlania” oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

21) 

„wyświetlacz wbudowany” oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

22) 

„ekran dotykowy” oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

23) 

„tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywa dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy;

▼M1

24) 

„wartości deklarowane” oznaczają wartości podane przez dostawcę dla parametrów technicznych określonych, obliczonych lub zmierzonych zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369 oraz zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d) i załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia na potrzeby weryfikacji zgodności przeprowadzanej przez organy państwa członkowskiego.

▼B
ZAŁĄCZNIK II

A.    ►M1  Klasy efektywności energetycznej zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych  ◄

Klasę efektywności energetycznej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie jej wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1.

Wskaźnik EEI zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych oblicza się zgodnie z załącznikiem IV.Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej

Wskaźnik efektywności energetycznej

A

EEI < 32

B

32 ≤ EEI < 38

C

38 ≤ EEI < 44

D

44 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 56

F

56 ≤ EEI < 62

G

EEI ≥ 62

B.    Klasy emisji hałasu akustycznego

Klasę emisji hałasu akustycznego dla zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie poziomu emisji hałasu akustycznego określonego w tabeli 2.Tabela 2

Klasy emisji hałasu akustycznego

Klasa emisji hałasu akustycznego

Hałas (dB(A)

A

n < 39

B

39 ≤ n < 45

C

45 ≤ n < 51

D

51 ≤ n
ZAŁĄCZNIK III

Etykieta

1.   ETYKIETA

image

Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I. 

kod QR;

II. 

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

III. 

identyfikator modelu dostawcy;

IV. 

skala klas efektywności energetycznej od A do G;

V. 

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z załącznikiem II pkt A;

VI. 

zużycie energii w programie eco (EPEC) wyrażone w kWh na 100 cykli, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej;

VII. 

pojemność znamionowa, wyrażona jako liczba standardowych kompletów naczyń, w programie eco;

VIII. 

zużycie wody w programie eco (EPWC) wyrażone w litrach na cykl, z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku;

IX. 

czas trwania programu eco w formacie g:min z zaokrągleniem do najbliższej minuty;

X. 

emisja hałasu akustycznego, wyrażona w dB(A) w odniesieniu do 1 pW i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, oraz klasa emisji hałasu akustycznego, ustalona zgodnie z załącznikiem II pkt B;

XI. 

numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/2017”.

2.   WZÓR ETYKIETY

Wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem.

image

Przy czym:

a) 

etykieta musi mieć co najmniej 96 mm szerokości i 192 mm wysokości. Jeżeli etykieta została wydrukowana w większym formacie, jej treść musi jednak pozostać proporcjonalna w stosunku do powyższych specyfikacji;

b) 

tło etykiety jest w kolorze białym 100 %;

c) 

rodzaje czcionki to Verdana i Calibri;

d) 

wymiary i specyfikacje elementów tworzących etykietę muszą być zgodne ze wzorem etykiety dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

e) 

kolory CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – podawane zgodnie z poniższym przykładem: 0,70,100,0: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

f) 

etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

image

kolory logo UE muszą być następujące:

— 
tło: 100,80,0,0,
— 
gwiazdy: 0,0,100,0;

image

kolor logo energii to: 100,80,0,0;

image

kod QR musi być w kolorze czarnym 100 %;

image

nazwa dostawcy musi być zapisana w kolorze czarnym 100 % i czcionką Verdana Bold, 9 pkt;

image

identyfikator modelu musi być zapisany w kolorze czarnym 100 % i czcionką Verdana Regular, 9 pkt;

image

skala od A do G musi wyglądać następująco:

— 
litery skali klasyfikacji efektywności energetycznej muszą być zapisane w kolorze białym 100 % i czcionką Calibri Bold, 19 pkt; litery muszą być wyśrodkowane na osi w odległości 4,5 mm od lewej strony strzałek,
— 
kolory strzałek skali od A do G muszą być następujące:
— 
klasa A: 100,0,100,0,
— 
klasa B: 70,0,100,0,
— 
klasa C: 30,0,100,0,
— 
klasa D: 0,0,100,0,
— 
klasa E: 0,30,100,0,
— 
klasa F: 0,70,100,0,
— 
klasa G: 0,100,100,0;

image

wewnętrzne linie rozdzielające muszą mieć grubość 0,5 pkt i muszą być w kolorze czarnym 100 %;

image

litera klasy efektywności energetycznej musi być zapisana w kolorze białym 100 % i czcionką Calibri Bold, 33 pkt Strzałka klasy efektywności energetycznej i odpowiednia strzałka na skali od A do G muszą być umieszczone tak, aby ich groty były na tej samej wysokości. Literę w strzałce klasy efektywności energetycznej umieszcza się w środku prostokątnej części strzałki, która musi być w kolorze czarnym 100 %;

image

wartość zużycia energii w programie eco dla 100 cykli musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 28 pkt; tekst „kWh” musi być zapisany czcionką Verdana Regular, 18 pkt; liczba „100” w piktogramie przedstawiającym 100 cykli musi być zapisana czcionką Verdana Regular,14 pkt Wartość i jednostka muszą być wyśrodkowane i w kolorze czarnym 100 %;

image

piktogramy przedstawia się tak jak we wzorach etykiety i w następujący sposób:

— 
linie piktogramów muszą mieć grubość 1,2 pkt i muszą być, tak samo jak teksty (liczby i jednostki), w kolorze czarnym 100 %,
— 
teksty pod piktogramami muszą być zapisane czcionką Verdana Bold, 16 pkt, a jednostka – czcionką Verdana Regular, 12 pkt, i muszą być wyśrodkowane pod piktogramami,
— 
piktogram emisji hałasu akustycznego: liczba decybeli w głośniku musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 12 pkt, a jednostka „dB” – czcionką Verdana Regular, 9 pkt; zakres klas hałasu (od A do D) musi być wyśrodkowany pod piktogramem, przy czym literę mającej zastosowanie klasy hałasu zapisuje się czcionką Verdana Bold, 16 pkt, a pozostałe litery klas hałasu – czcionką Verdana Regular, 10 pkt;

image

numer rozporządzenia musi być zapisany w kolorze czarnym 100 % i czcionką Verdana Regular, 6 pkt.
ZAŁĄCZNIK IV

Metody pomiaru i obliczenia

Na potrzeby zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiary i obliczenia wykonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie oraz zgodnie z poniższymi przepisami.

▼M1

W przypadku gdy dany parametr deklaruje się na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369 oraz zgodnie z tabelą 4 w załączniku VI, dostawca wykorzystuje wartość deklarowaną do celów obliczeń w niniejszym załączniku.

▼B

Zużycie energii, wskaźnik EEI, zużycie wody, czas trwania programu, efektywność zmywania i suszenia oraz emisje hałasu akustycznego dla modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są mierzone i/lub obliczane przy wykorzystaniu programu eco w zmywarce do naczyń dla gospodarstw domowych załadowanej według pojemności znamionowej. Pomiarów zużycia energii, zużycia wody, czasu trwania programu oraz efektywności zmywania i suszenia dokonuje się jednocześnie.

EPWC wyraża się w litrach na cykl i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku.

Czas trwania programu eco (Tt) wyraża się w godzinach i minutach i zaokrągla do najbliższej minuty.

Pomiaru emisji hałasu akustycznego dokonuje się w dB(A) w odniesieniu do 1 pW i zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej.

1.   WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W celu obliczenia EEI modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych porównuje się EPEC zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych z jej SPEC.

a) 

EEI oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

EEI = (EPEC/SPEC) × 100

gdzie:

EPEC to zużycie energii w programie eco zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, mierzone w kWh/cykl i zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku;

SPEC to zużycie energii w programie standardowym zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych.

b) 

SPEC oblicza się w kWh/cykl i zaokrągla do trzech miejsc po przecinku w następujący sposób:

1) 

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej ps ≥ 10 i szerokości > 50 cm:

SPEC = 0,025 × ps + 1,350

2) 

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej ps ≤ 9 lub szerokości ≤ 50 cm:

SPEC = 0,090 × ps + 0,450

gdzie ps oznacza liczbę kompletów naczyń.

▼M1

2.   WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ZMYWANIA

W celu obliczenia wskaźnika efektywności zmywania (IC) modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych porównuje się efektywność zmywania w programie eko z efektywnością zmywania referencyjnej zmywarki do naczyń.

IC oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do trzech miejsc po przecinku:

IC = exp (ln IC)

oraz

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i)

gdzie: