Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0478-20041220

Decyzja komisji z dnia 14 lipca 1999 r. odnawiająca Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C (1999) 2042) (1999/478/WE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/478/2004-12-20

1999D0478 — PL — 20.12.2004 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 lipca 1999 r.

odnawiająca Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury

(notyfikowana jako dokument nr C (1999) 2042)

(1999/478/WE)

(Dz.U. L 187, 20.7.1999, p.70)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 grudnia 2004 r.

  L 370

91

17.12.2004
▼B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 lipca 1999 r.

odnawiająca Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury

(notyfikowana jako dokument nr C (1999) 2042)

(1999/478/WE)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dla Komisji istotne jest, aby uzyskać opinie grup interesów w sprawie kwestii wynikających z ustanowienia wspólnej polityki rybołówstwa (CFP).

(2)

Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa (ACF) został utworzony w sektorze rybołówstwa na mocy decyzji Komisji 71/128/EWG ( 1 ), której tekst został ostatnio zastąpiony decyzją 89/4/EWG ( 2 ), zmienioną decyzją 97/246/WE ( 3 ).

(3)

Wydaje się potrzebne rozszerzenie w ramach ACF dialogu dotyczącego rozwijania i zarządzania CFP na wszystkie zainteresowane strony, w szczególności na sektor akwakultury oraz organizacje niezwiązane z zawodami; w tym celu wskazane jest ponowne zbadanie struktury Komitetu.

(4)

Do celów wspierania opracowywania analiz i wspólnych stanowisk w sprawie CFP, wskazane jest zaproszenie członków ACF do zajęcia się przede wszystkim kwestiami dotyczącymi ich samych.

(5)

W celu zwiększenia wydajności pracy potrzebne jest ograniczenie liczby członków Komitetu.

(6)

Wskazane jest usprawnienie dialogu poprzez lepszą łączność między komitetem plenarnym wyznaczonym do kierowania pracą Komitetu i wydawania opinii oraz grupami roboczymi zobowiązanymi do przygotowania powyższych opinii.

(7)

Mandat członków Komitetu wygasa 31 lipca 1999 r. z upływem okresu przejściowego przeznaczonego na reformę wyżej wymienionego Komitetu, właściwe jest zatem wprowadzenie zmian do tekstu decyzji w znaczeniu wskazanym powyżej.

(8)

W celu zwiększenia przejrzystości należy zastąpić tekst decyzji 71/128/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

1.  W ramach Komisji tworzy się Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury złożony z komitetu plenarnego dalej zwanego „Komitetem” i czterech grup roboczych określonych w art. 7.

2.  Komitet składa się z przedstawicieli następujących grup interesów: organizacji zawodowych reprezentujących przedsiębiorstwa produkcji, przetwórstwa oraz handlu produktami rybołówstwa i akwakultury, jak również organizacji niezwiązanych z zawodami, reprezentujących interesy konsumentów, środowisko i rozwój.

3.  Eksperci sektora rybołówstwa reprezentujący instytucje naukowe i/lub gospodarcze, bankowość i pierwszy punkt sprzedaży są reprezentowani w grupach określonych w art. 7.

Artykuł 2

Komitet może być konsultowany przez Komisję oraz podejmować – z inicjatywy swojego przewodniczącego lub na wniosek jednego lub większej liczby swoich członków – kwestie dotyczące przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności środków, jakie Komisja może podjąć w ramach tych przepisów, jak również kwestie gospodarcze i społeczne w sektorze rybołówstwa z wyłączeniem tych, które dotyczą – jako partnerów społecznych – pracodawców i pracowników.

Artykuł 3

▼M1

Komitet składa się z 21 członków, zwanych dalej „członkami”.

▼B

1. Jedno miejsce przydziela się każdej z poniższych 11 grup interesów, ponumerowanych od 1 do 11. Dla każdego z 11 miejsc w Komitecie przewidziany jest członek pełnoprawny i jego zastępca:Organizacje zawodowe:

Przedsiębiorstwa sektora rybołówstwa:

1)  prywatni armatorzy

2)  spółdzielczy armatorzy

3)  organizacje producentów

Przedsiębiorstwa sektora akwakultury:

4)  hodowcy mięczaków i skorupiaków

5)  hodowcy ryb

Przedsiębiorstwa przetwórstwa:

6)  przetwórcy

7)  handlowcy (przywóz/wywóz i hurtownicy)

Związki zawodowe:

8)  rybacy i pobierający wynagrodzenie pracownicy tych przedsiębiorstw

Organizacje niezwiązane z zawodami zainteresowane CFP:

 

9)  konsumenci

 

10)  środowisko

 

11)  rozwój

▼M1

2. Miejscem w Komitecie dysponują również przewodniczący i wiceprzewodniczący Komitetu ds. Dialogu Sektorowego w Sprawie Rybołówstwa oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący grup roboczych 1, 2, 3 i 4 określonych w art. 7.

▼B

Artykuł 4

1.  Członkowie Komitetu mianowani są przez Komisję na wniosek organizacji utworzonych na poziomie wspólnotowym, które są najbardziej reprezentatywne spośród grup interesów określonych w art. 3 ust. 1. Przedstawiciel konsumentów jest powoływany na wniosek komitetu konsumentów ( 4 ).

Organizacje proponują dwóch kandydatów różnej narodowości na każde miejsce w Komitecie, z wyjątkiem miejsc zarezerwowanych dla Komitetu ds. Dialogu Dektorowego w Sprawie Rybołówstwa. W przypadku miejsc przydzielonych grupom interesów przewidzianym w art. 3 ust. 1, wnioski podają nazwisko członka pełnoprawnego oraz nazwisko jego zastępcy.

Kadencja członka Komitetu trwa trzy lata. Jego mandat jest odnawialny. Za wykonywane funkcje nie przysługuje członkom wynagrodzenie.

Po upływie trzyletniego okresu członkowie Komitetu pełnią swoje funkcje do chwili podjęcia decyzji o ich zastąpieniu lub o odnowieniu ich mandatu.

Przed upływem trzyletniego okresu mandat członka Komitetu kończy się w wyniku jego rezygnacji lub śmierci.

Może on również ulec zakończeniu w przypadku gdy organizacja, która wysunęła kandydaturę członka, zażąda jego lub jej zastąpienia.

Osoba mająca zastąpić takiego członka zostanie mianowana, zgodnie z procedurą określoną w ust. 1, na okres pozostający do zakończenia jego lub jej kadencji.

2.  Lista członków Komitetu zostanie opublikowana przez Komisję do celów informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 5

Komitet wybiera na okres trzech lat przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Wyboru dokonuje się większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.

Członkowie Komitetu określeni w art. 3 ust. 2, z wyjątkiem armatora, członka Komitetu ds. Dialogu Sektorowego, stanowią biuro Komitetu.

Biuro dokonuje wyboru swojego przewodniczącego oraz przygotowuje i organizuje działalność grup roboczych określonych w art. 7.

Artykuł 6

Na żądanie jednej z organizacji określonych w art. 4 ust. 1 przewodniczący może zaprosić delegata tej organizacji do wzięcia udziału w posiedzeniach Komitetu. Delegat może również na takich samych warunkach zaprosić do wzięcia udziału w pracach Komitetu w charakterze eksperta dowolną osobę posiadającą szczególny autorytet w jednej z dziedzin należących do porządku obrad. Członkowie zastępczy mogą uczestniczyć w posiedzeniach w charakterze obserwatorów i na koszt własny.

Artykuł 7

Komitet powołuje cztery grupy robocze, których zadaniem jest przygotowywanie opinii.

Nazwy tych grup oraz nazwiska ich przewodniczących i skład znajdują się w załączniku do niniejszej decyzji.

W porozumieniu z Komisją, uczestnicy grup roboczych są wybierani zgodnie z porządkiem obrad każdego posiedzenia przez najbardziej reprezentatywne organizacje utworzone na poziomie wspólnotowym. Przedstawicieli ds. biologii lub ekonomii wybiera Komitet Naukowy, Techniczny i Ekonomiczny do spraw rybołówstwa (STECF) ( 5 ). Komisja może, zgodnie z porządkiem obrad, wyznaczyć dodatkowych ekspertów.

Artykuł 8

1.  Komitet spotyka się na wezwanie Komisji zgodnie z rocznym programem pracy przyjętym w porozumieniu z Komisją. Biuro spotyka się na wezwanie przewodniczącego i w porozumieniu z Komisją.

2.  Przedstawiciele służb Komisji biorą udział w posiedzeniach Komitetu, biura oraz grup roboczych.

3.  Służby Komisji zapewniają obsługę sekretariatu Komitetu, biura oraz grup roboczych.

4.  W porozumieniu z Komisją, Komitet opracowuje przepisy dotyczące wprowadzenia w życie programu pracy, przygotowywania posiedzeń, miejsc posiedzeń, sprawozdań, stanowisk lub wniosków oraz formułowania opinii lub zaleceń.

Artykuł 9

Komitet zobowiązany jest wydawać opinie w sprawie propozycji formułowanych przez Komisję, jak również odnośnie do kwestii pojawiających się w jego programie pracy.

Żądając opinii Komitetu, Komisja może ustalić termin, w jakim opinię należy wydać.

Stanowiska zainteresowanych grup interesów zostają zamieszczone w sprawozdaniu przedkładanym Komisji.

Jeżeli żądana opinia jest przedmiotem jednomyślnej zgody Komitetu, ustala on wspólne wnioski, które zostają dołączone do sprawozdania.

Artykuł 10

Bez uszczerbku dla postanowień art. 287 Traktatu, od członków Komitetu oraz członków grup roboczych wymagane jest, aby nie ujawniali informacji, które nabyli w związku z pracą Komitetu lub grup roboczych, w przypadku gdy Komisja poinformuje ich, że wymagana opinia lub podnoszona kwestia dotyczą spraw poufnych.

W takim przypadku prawo wzięcia udziału w posiedzeniach mają wyłącznie członkowie Komitetu oraz przedstawiciele służb Komisji.

Artykuł 11

Uchyla się decyzje 71/128/EWG i 97/247/WE ( 6 ).

Artykuł 12

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1999 r.
ZAŁĄCZNIK

Grupy robocze określone w art. 7

1.   Nazwy grup roboczych

Grupa 1

:

Dostęp do zasobów połowowych i zarządzanie działalnością związaną z rybołówstwem.

Grupa 2

:

Akwakultura: ryby, skorupiaki i mięczaki.

Grupa 3

:

Rynki i polityka handlowa.

Grupa 4

:

Zagadnienia ogólne: ekonomia i analiza sektorowa.

2.   Przewodniczący i wiceprzewodniczący

Przedstawiciel prywatnych armatorów przewodniczy grupom roboczym 1 i 4.

Przedstawiciel spółdzielczych armatorów pełni funkcję wiceprzewodniczącego grupy roboczej 1.

Przedstawiciele hodowców ryb i hodowców mięczaków/skorupiaków wymiennie pełnią funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego grupy roboczej 2.

Przedstawiciel przetwórców przewodniczy grupie roboczej 3.

Przedstawiciel handlowców przewodniczy grupie roboczej 4.

Przedstawiciel organizacji producentów pełni funkcję wiceprzewodniczącego grupy roboczej 3.

3.   Ilość miejsc na grupę interesów: 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Prywatni armatorzy

5

0

1

3

Spółdzielczy armatorzy

3

0

1

2

Zatrudnieni rybacy

2

1

1

2

Organizacje producentów

1

0

3

1

Hodowcy ryb

0

6

1

1

Hodowcy mięczaków/skorupiaków

0

4

1

1

Przetwórcy

0

0

3

2

Handlowcy

0

0

2

1

Konsumenci

0

1

1

1

Środowisko

1

1

1

1

Rozwój

1

0

1

1

Biologia

1

1

0

0

Gospodarka

1

1

1

1

Banki

0

0

1

1

Przetargi i porty

0

0

1

0

15

15

19

18

Komisja może wyznaczyć dodatkowych ekspertów w zależności od porządku obrad.( 1 ) Dz.U. L 68 z 22.3.1971, str. 18.

( 2 ) Dz.U. L 5 z 7.1.1989, str. 33.

( 3 ) Dz.U. L 97 z 12.4.1997, str. 27.

( 4 ) Dz.U. L 162 z 13.7.1995, str. 37.

( 5 ) Dz.U. L 297 z 2.12.1993, str. 25.

( 6 ) Dz.U. L 97 z 12.4.1997, str. 28.

Top