Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01970R1108-20130701

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1108/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. wprowadzające system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1108/2013-07-01

1970R1108 — PL — 01.07.2013 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1108/70

z dnia 4 czerwca 1970 r.

wprowadzające system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej

(Dz.U. L 130, 15.6.1970, p.4)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1384/79 z dnia 25 czerwca 1979 r.

  L 167

1

5.7.1979

 M2

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3021/81 z dnia 19 października 1981 r.

  L 302

8

23.10.1981

►M3

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3572/90 z dnia 4 grudnia 1990 r.

  L 353

12

17.12.1990

►M4

ROZPORZĄDZENIE RADY WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.

  L 363

1

20.12.2006

►M5

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r.

  L 158

1

10.6.2013


zmienione przez:

►A1

  L 73

14

27.3.1972

►A2

  L 291

17

19.11.1979

►A3

  L 302

23

15.11.1985

►A4

  C 241

21

29.8.1994

►A5

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1108/70

z dnia 4 czerwca 1970 r.

wprowadzające system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowejRADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 75,

uwzględniając decyzję Rady z dnia 22 czerwca 1964 r. w sprawie organizacji badania kosztów infrastrukturalnych w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej ( 1 ), w szczególności jej art. 7,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 2 ),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ( 3 ),

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu ustanowienia w ramach wspólnej polityki transportowej systemu pobierania opłat za użytkowanie infrastruktur konieczna jest w szczególności wiedza na temat ponoszonych wydatków infrastrukturalnych; najwłaściwszą metodą osiągnięcia tej wiedzy jest wprowadzenie stałego systemu księgowego stosującego jednolite wzory księgowania dla wszystkich środków transportu, we wszystkich Państwach Członkowskich;

system księgowy wydatków infrastrukturalnych obejmie wszystkie infrastruktury dostępne dla transportu publicznego i użytkowanych przez transport kolejowy, drogowy i żeglugę śródlądową; jednak niektóre rodzaje infrastruktur o drugorzędnym znaczeniu i niektóre drogi wodne śródlądowe o charakterze morskim mogą zostać wyłączone bez niekorzystnych skutków;

jest właściwe przyznanie Państwom Członkowskim swobody w ustanowieniu szczegółowych procedur dla prowadzenia systemu księgowego wydatków infrastrukturalnych w celu uwzględnienia specyficznych różnic i możliwości praktycznych, różnych w każdym przypadku;

z uwagi na wprowadzenie systemu pobierania opłat za użytkowanie infrastruktur wymagana jest znajomość danych o ich użytkowaniu oraz stworzenie wykazu tych danych;

Państwa Członkowskie powinny regularnie wysyłać do Komisji zapisy księgowe dotyczące wydatków infrastrukturalnych; a Komisja powinna przedstawić je Radzie w sprawozdaniu rocznym;

w celu zapewnienia możliwie jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja, wspierana przez komitet rządowych ekspertów, zapewni koordynację całokształtu działań, których to będzie wymagało;

należy wprowadzić właściwe przepisy umożliwiające dostosowywanie, na bieżąco, wzorów księgowania wykazu infrastruktur transportowych, jak i wykazu danych o ich użytkowaniu, do rozwoju wspólnej polityki transportowej i zdobywanych w tym zakresie doświadczeń;

istotne jest wprowadzenie pewnych przepisów stanowiących odstępstwo od zasad ogólnych, aby uwzględnić trudności niektórych Państw Członkowskich w pierwszych latach stosowania niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Od dnia 1 stycznia 1971 r. zostanie wprowadzony, w sposób określony niniejszym rozporządzeniem, jednolity i stały system księgowania wydatków infrastrukturalnych w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej.

Artykuł 2

1.  Wydatki wprowadzone do systemu księgowania będą obejmowały wydatki specyficzne dotyczące zarówno funkcji transportowej infrastruktur, jak i części wydatków wspólnych dla tej funkcji i innych funkcji, która należy do funkcji transportowej.

2.  Niezależnie od zasad księgowości stosowanych w Państwach Członkowskich wydatki wprowadzone za jeden rok będą wydatkami poniesionymi w ciągu tego roku na rozbudowę, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturami. Nie będą one zawierać kosztów amortyzacji i odsetek od pożyczek zaciągniętych na finansowanie wydatków strukturalnych.

▼M1

Artykuł 3

System księgowania wydatków infrastrukturalnych jest prowadzony dla każdej sieci dróg kolejowych wymienionych w załączniku II (A.1) i dla wszystkich innych sieci wymienionych w załączniku II (A.2), jak również dla dróg kołowych oraz śródlądowych dróg wodnych dostępnych dla ruchu publicznego, z następującymi wyjątkami:

a) drogi zamknięte dla ruchu pojazdów, to znaczy dla pojazdów o pojemności silnika równej lub przekraczającej 50 cm3;

b) drogi wykorzystywane wyłącznie przez pojazdy rolne lub leśne lub które służą wyłącznie dojazdowi do gospodarstw rolnych lub leśnych;

c) drogi śródlądowe, na których ruch jest ograniczony do statków poniżej 250 ton metrycznych nośności;

d) drogi wodne o charakterze morskim, wymienione w rozporządzeniu (EWG) nr 281/71 ( 4 ).

▼B

Artykuł 4

System księgowania wydatków infrastrukturalnych będzie przygotowany zgodnie ze wzorami księgowania określonymi w załączniku I.

Szczegółowe procedury dotyczące przygotowania tego systemu księgowania ustanawia każde Państwo Członkowskie.

Artykuł 5

1.  Państwa Członkowskie przedstawią Komisji najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku zapisy księgowe dotyczące wydatków infrastrukturalnych za poprzedni rok i przedstawią te zapisy zgodnie z wzorami księgowania określonymi w załączniku I.

▼M1

2.  Oddzielne zapisy zostaną przedstawione:

a) odnośnie do dróg kolejowych:

i) dla każdej z sieci określonych w załączniku II (A.1);

ii) dla wszystkich innych sieci łącznie, określonych w załączniku II (A.2). Jednakże dane dotyczące tych sieci będą przekazywane tylko raz na pięć lat, począwszy od danych za rok 1980;

▼B

b) w stosunku do dróg kołowych, dla każdej z kategorii dróg określonych w załączniku II B, podając oddzielne liczby dla odcinków dróg położonych na obszarach zabudowanych i położonych poza tymi obszarami;

c) odnośnie do dróg żeglugi śródlądowej, zgodnie z wyszczególnieniem określonym w załączniku II C.

Artykuł 6

Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji, równocześnie z zapisami określonymi w art. 5, dotyczące tego samego okresu, następujące dane, łącznie dla infrastruktur każdego ze środków transportu:

 pożyczki zaciągnięte w ciągu roku na finansowanie wydatków infrastrukturalnych,

▼M1

 zwroty kapitałowe i oddzielnie odsetki od pożyczek zaciągniętych wcześniej.

▼B

Przy ustalaniu tych danych Państwa Członkowskie biorą pod uwagę tylko te pożyczki, które zostały spożytkowane wyłącznie na finansowanie wydatków strukturalnych.

▼M1

Artykuł 7

Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji, równocześnie z zapisami określonymi w art. 5 i dotyczące tego samego okresu, dane dotyczące użytkowania infrastruktur zgodnie z tabelą A, B (1.1) i C załącznika III.

Dane określone w tabelach B (1.2) i B (2) tego załącznika są przedstawiane jedynie raz na pięć lat. W przypadku tabeli B (1.2) dane są przedstawiane pierwszy raz za rok 1980. W przypadku tabeli B (2) dane zostają zawieszone, aż do czasu kiedy w systemie pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury uzna się je za niezbędne.

▼B

Artykuł 8

1.  Do czasu ustalenia wspólnych kryteriów określających części mogące być przypisane funkcji transportowej w wydatkach wspólnych tej funkcji i innym funkcjom infrastruktur określonym przez Komisję w art. 9 ust. 1 i stosowanym przez Państwa Członkowskie będą wprowadzane do systemu księgowania, oddzielnie dla każdej pozycji wzorów księgowania, z jednej strony, wydatki specyficzne dla funkcji transportowej, z drugiej strony, łącznie wszystkie wydatki wspólne.

2.  Zgodnie z art. 9 ust. 1, do chwili zbliżenia kryteriów stosowanych przy określaniu kategorii dróg znajdujących się na obszarach zabudowanych i dróg poza tymi obszarami, Państwa Członkowskie, zestawiając dane określone w załączniku III B i w art. 5 ust. 2 lit. b), będą stosowały dowolne wybrane przez siebie kryteria, które zostają przedstawione Komisji, wraz z danymi określonymi w art. 5 i 7.

3.  Republika Federalna Niemiec jest zobowiązana do przekazywania Komisji danych określonych w załączniku II C, począwszy od danych za 1972 r.

4.  Przekazywanie Komisji danych dotyczących użytkowania infrastruktur określonych w załączniku III tabela B 1 obowiązuje odnośnie do danych za lata 1972-1974, dla kategorii jednocyfrowych pojazdów i fakultatywne dla innych kategorii.

5.  Niderlandy są zobowiązane do przekazywania Komisji danych dotyczących użytkowania infrastruktur określonych w załączniku III tabela B w stosunku do dróg tego kraju należących do załącznika II B kategoria 5, począwszy od danych za 1975 r.

6.  Włochy są zobowiązane do przekazywania Komisji danych dotyczących użytkowania infrastruktur określonych w załączniku III tabela B 2 po raz pierwszy począwszy od danych za 1971 r. Następne dane dotyczące tej tabeli będą przekazane w latach określonych w art. 7 akapit drugi.

7.  Przekazywanie Komisji danych dotyczących użytkowania infrastruktur określonych w załączniku III tabela C obowiązuje:

 Belgię w odniesieniu do statków kategorii określonych w lit. e) i f) oraz ruchu w basenie morskim Escaut, począwszy od danych za 1973 r.,

 Niemiecką Republikę Federalną, począwszy od danych za 1973 r.,

 Francję, w odniesieniu do statków kategorii określonych w lit. e) i f) oraz liczby statków przechodzących przez śluzy, począwszy od danych za 1974 r.,

 Niderlandy w odniesieniu do rzek regulowanych, począwszy od danych za 1972 r.

Artykuł 9

1.  Komisja zapewni koordynację całości prac wynikających z niniejszego rozporządzenia i zapewni jednolite stosowanie jego przepisów. W szczególności Komisja określi pozycje wzorów księgowania, określonych w załączniku I, jak i przyjmie wspólne kryteria dla określenia części, które mogą być przypisane do funkcji transportowej w wydatkach wspólnych z tą funkcją i innymi funkcjami infrastruktur.

Komisja doprowadzi do stopniowego uzgodnienia procedur księgowych stosowanych w Państwach Członkowskich, zbliżenia kryteriów stosowanych przy określaniu kategorii dróg znajdujących się na obszarach zabudowanych i dróg poza tymi obszarami oraz poprawy i zbliżenia metod pozyskiwania danych dotyczących użytkowania infrastruktur.

2.  Komitet ekspertów rządowych, określonych w art. 5 decyzji Rady z dnia 13 maja 1965 r. ( 5 ) wprowadzającej art. 4 decyzji Rady 64/389/EWG z dnia 22 czerwca 1964 r. w sprawie organizacji badania kosztów infrastrukturalnych w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej, będzie wspierał Komisję przy realizacji całokształtu zadań oraz w przygotowaniu wykazu dróg wodnych, określonych w art. 3 lit. e).

3.  Komisja przedstawi Radzie każdego roku, sześć miesięcy po otrzymaniu danych określonych w art. 5, 6 i 7, sprawozdanie przedstawiające zapisy księgowe dotyczące wydatków infrastrukturalnych.

Artykuł 10

Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, może na wniosek Komisji wprowadzić do załączników niniejszego rozporządzenia poprawki, które mogą być konieczne w związku ze zdobytym doświadczeniem i wymaganiami wynikającymi z działań podjętych w zakresie opłat za użytkowanie infrastruktur.

Artykuł 11

Państwa Członkowskie przyjmą we właściwym czasie i po zasięgnięciu opinii Komisji przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, konieczne dla wykonania niniejszego rozporządzenia.

Na wniosek Państwa Członkowskiego lub jeżeli Komisja uzna za stosowne, zasięga ona opinii zainteresowanych Państw Członkowskich odnośnie do projektów dotyczących przepisów określonych w poprzednim akapicie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

WZORY KSIĘGOWANIA WYDATKÓW OKREŚLONYCH W ART. 4

A.   DROGI KOLEJOWE:

1.   Wydatki inwestycyjne

(Wydatki na nową budowę, rozszerzenie, odbudowę i wymianę)

2.   Wydatki bieżące

(Wydatki na konserwację i eksploatację)

3.   Wydatki ogólne

B.   DROGI

1.   Wydatki inwestycyjne

(Wydatki na nową budowę, rozszerzenie, odbudowę i wymianę)

2.   Wydatki bieżące

(Wydatki na konserwację i eksploatację)

▼M1 —————

▼B

3.   Polityka ruchu drogowego

4.   Wydatki ogólne

C.   DROGI WODNE

1.   Wydatki inwestycyjne

(Wydatki na nową budowę, rozszerzenie, odbudowę i wymianę)

2.   Wydatki bieżące

(Wydatki na konserwację i eksploatację)

3.   Polityka dróg wodnych

4.   Wydatki ogólne
▼M1

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ SIECI KOLEJOWYCH, KATEGORII DRÓG I WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH OKREŚLONYCH W ART. 3 I ART. 5 UST. 2

A. 1.   DROGI KOLEJOWE - główne sieci

▼M3

 Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),

 Danske Statsbaner (DSB),

 Deutsche Bundesbahn (DB),

 Deutsche Reichsbahn (DR),

 Οργανιμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ),

 Red Nacionale de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),

 Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF),

 Córas lompair Éireann (CIE),

 Ente Ferrovie dello Stato (FS),

 Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),

 Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),

▼A4

 Österreichische Bundesbahnen (ÖBB),

▼M3

 Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP),

▼A4

 Valtiorautatiet/Statsjärnvägarna (VR),

 Statens järnvägar (SJ),

▼M3

 British Rail (BR),

 Northern Ireland Railways (NIR).

▼A5

Republika Czeska

 Správa železniční dopravní cesty s.o.

Republika Estońska

 AS Eesti Raudtee,

 Edelaraudtee AS.

Republika Łotewska

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš” (LDZ).

Republika Litewska

 Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai”.

Republika Węgierska

 Magyar Államvasutak Rt. (MÁV),

 Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. (GySEV).

Rzeczpospolita Polska

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Republika Słowenii

 Slovenske železnice (SŽ).

Republika Słowacka

 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

▼M4

Republika Bułgarii

 Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НК „ЖИ”).

Rumunia

 Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. (CFR).

▼M5

Republika Chorwacji

 HŽ Infrastruktura d.o.o.

▼M1

A. 2.   DROGI KOLEJOWE - sieci dostępne dla ruchu publicznego i połączone z siecią główną (poza sieciami miejskimi)

Republika Federalna Niemiec

Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH

Alsternordbahn GmbH

Eisenbahn-Gesellschaft Altona-Kaltenkirchen-Neumünster

Augsburger Lokalbahn GmbH

Bayerische Landeshafenverwaltung

Bentheimer Eisenbahn AG

Birkenfelder Eisenbahn GmbH

Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH

DB, Bundesbahndirektion Frankfurt, NE-Geschäftsführung

Deutsche Eisenbahn-GmbH

Dortmunder Eisenbahn

Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn AG

Verkehrsbetriebe Extertal - Extertalbahn GmbH

Filderbahn der Stuttgarter Straßenbahnen AG

Hafen- und Verkehrsbetriebe der Stadt Kiel

Häfen der Stadt Köln

Hafen- und Bahnbetriebe der Stadt Krefeld

Hersfelder Kreisbahn

Hohenzollerische Landesbahn AG

Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH

Hümmlinger Kreisbahn

Ilmebahn-Gesellschaft AG

Köln-Bonner Eisenbahnen AG

Kölner-Verkehrs-Betriebe AG (Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn)

Eisenbahn Köln-Mülheim-Leverkusen der Farbenfabriken Bayer AG

Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft AG

Kreiswerke Gelnhausen GmbH - Verkehrsbetriebe

Meppen-Haselünner Eisenbahn

Merzig-Büschfelder Eisenbahn GmbH

Mindener Kreisbahnen

Bahnen der Stadt Monheim GmbH

Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn-Gesellschaft

Neusser Eisenbahn

Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG

Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG

Kreisbahn Osterode am Harz - Kreiensen

Osthannoversche Eisenbahnen AG

Osthavelländische Eisenbahn

Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH

Regentalbahn AG

Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft

Verkehrsbetriebe des Kreises Schleswig-Flensburg

Siegener Kreisbahn GmbH

Südwestdeutsche Eisenbahnen AG

Tegernsee-Bahn AG

Trossinger Eisenbahn

Uetersener Eisenbahn-AG

Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH

Vorwohle-Emmerthaler Verkehrsbetriebe GmbH

Bahngesellschaft Waldhof - Nebenbahn Waldhof/Sandhofen

Wanne-Bochum-Herner Eisenbahn

Werne-Bockum-Höveler Eisenbahn

Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH

Westerwaldbahn

Wuppertaler Stadtwerke AG

Württembergische Eisenbahn-GmbH

Württembergische Nebenbahnen GmbH

Industriebahn der Stadt Zülpich

Hafenbahn Aschaffenburg

Brohltal-Eisenbahn GmbH

Kleinbahnverwaltung Gemeinde Edewecht

Hohenlimburger Kleinbahn

Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft AG

Wittlager Kreisbahn GmbH

Republika Włoska

Torino - Ceres

Ferrovie Nord Milano

Trento - Malè

Società Veneta Autoferrovie

Società Veneta per imprese e cistruzioni pubbliche

Ferrovia Suzzara - Ferrara

Gestione Governativa Ferrovie Padane

Azienda Trasporti Consorziali di Modena

Azienda Trasporti Consorziali - Bologna

Acotral

Ferrovie Adriatico Appennino

Gestione Governativa Ferrovia Cancello - Bonevento

Ferrotravaria (SpA)

Ferrovie del Sud-Est

Ferrovie del Gargano

Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea

Azienda Consorziale Transporti - Reggio Emilia

La Ferroviaria italiana

Società Mediterranea strade ferrate umbro-aretine

Società nazionale di ferrovie e tranvie.

▼A4

Republiki Finlandii

Valtionrautatiet/Ststsjärnvägarna (VR)

Królestwo Szwecji

Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)

Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ)

Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)

Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ).

▼A5

Republika Czeska

Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) a.s.

Connex Morava, a.s

OKD Doprava, a.s.

Viamont, a.s.

Republika Estońska

AS Eesti Raudtee

Edelaraudtee AS

Republika Łotewska

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš” (LDZ)

Pašvaldību dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ILDC

Republika Litewska

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai”

Republika Węgierska

Fertővidéki Helyiérdekű Vasút Rt. (FHÉV)

Rzeczpospolita Polska

Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. - Rybnik

Kopalnia Piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A. - Dąbrowa Górnicza

Kopalnia Piasku „Szczakowa” S.A. - Jaworzno

Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. - Kotlarnia

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju

Kopalnia Piasku „Maczki Bór” Sp. z o.o. - Sosnowiec.

▼M4

Rumunia

Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. (CFR).

▼A1

B.   DROGA

Królestwo Belgii

1. Autoroutes/Autosnelwegen

2. Autres routes de l'Etat/Andere rijkswegen

3. Routes provinciales/Provincjale wegen

4. Routes communales/Gemeetewegen

Królestwo Danii

1. Motorveje

2. Hovedlandeveje

3. Landeveje

4. Biveje

Republika Federalna Niemiec

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraβen

3. Land-(Staats-)straβen

4. Kreisstraβen

5. Gemeindestraβen

▼A2

Republika Grecka

1. Εθνικό οδικό δίκτνο

2. 'ΕΛορχιακό οδικό οίκτυο

3. Δημοτικό ή κοινοτικό οδικό δίκπκ

▼A3

Królestwo Hiszpanii

1. Autopistas

2. Autovías

3. Carreteras estatales

4. Carreteras provinciales

5. Carreteras municipales

▼A1

Republika Francuska

1. Autoroutes

2. Routes nationales

3. Chemins départamentaux

4. Voies communales

Irlandia

1. National primary roads

2. Main roads

3. Country roads

4. Country borough roads

5. Urban roads

Republika Włoska

1. Autostrade

2. Strade statali

3. Strade regionali e provinciali

4. Strade comunali

Wielkie Księstwo Luksemburga

1. Routes d'État

2. Chemins repris

3. Chemins vicinaux

Królestwo Niderlandów1.  Autosnelwegen van het Rijkswegenplan

right accolade (primaire wegen)

2.  Overige wegen van het Rijkswegenplan

3. Wegen van de secundaire wegenplannen

4. Wegen van de tertiaire wegenplannen

5. Overige verharde wegen

▼A4

Republika Austrii

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Landesstraßen

4. Gemeindestraßen

▼A3

Republika Portugalska

1. Auto-estradas

2. Estrades nacionais e regionais

3. Vias municipais

4. Vias florestais

▼A4

Republika Finlandii

1. Päätiet/Huvudvägar

2. Muut maantiet/Övriga landsvägar

3. Paikallistiet/Bygdevägar

4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar

Królestwo Szwecji

1. Motor vägar

2. Motortrafikleder

3. Övriga vägar

▼A1

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

1. Motorways and trunk roads

2. Principal roads

3. Non-principal and other roads.

▼A5

Republika Czeska

1. Dálnice

2. Silnice

3. Místní komunikace

Republika Estońska

1. Põhimaanteed

2. Tugimaanteed

3. Kõrvalmaanteed

4. Kohalikud maanteed ja tänavad

Republika Cypryjska

1. Αυτοκινητόδρομοι

2. Κύριοι Δρόμοι

3. Δευτερεύοντες Δρόμοι

4. Τοπικοί Δρόμοι

Republika Łotewska

1. Valsts galvenie autoceļi

2. Valsts 1. šķiras autoceļi

3. Valsts 2. šķiras autoceļi

4. Pilsētu ielas un autoceļi

Republika Litewska

1. Magistraliniai keliai

2. Krašto keliai

3. Rajoniniai keliai

Republika Węgierska

1. Gyorsforgalmi utak

2. Főutak

3. Mellékutak

4. Önkormányzati utak

Republika Malty

1. Toroq Arterjali

2. Toroq Distributorji

3. Toroq Lokali

Rzeczpospolita Polska

1. Drogi krajowe

2. Drogi wojewódzkie

3. Drogi powiatowe

4. Drogi gminne

Republika Słowenii

1. Avtoceste

2. Hitre ceste

3. Glavne ceste

4. Regionalne ceste

5. Lokalne ceste

6. Javne poti

Republika Słowacka

1. Diaľnice

2. Rýchlostné cesty

3. Cesty I. triedy

4. Cesty II. triedy

5. Cesty III. triedy

6. Miestne komunikácie.

▼M4

Republika Bułgarii

1. Автомагистрали

2. Републикански пътища

3. Общински пътища

Rumunia

1. Autostrăzi

2. Drumuri naționale

3. Drumuri județene

4. Drumuri comunale.

▼M5

Republika Chorwacji

1. Autoceste

2. Državne ceste

3. Županijske ceste

4. Lokalne ceste

▼B

C.   DROGI WODNE

image
ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA INFRASTRUKTUR OKREŚLONYCH W ART. 7

TABELA A - DROGI KOLEJOWE

image

▼M1

TABELA B - DROGI LĄDOWE

1.1.   Pojazdy/kilometry rocznie przebyte po drogach lądowych poza aglomeracjami.

image

1.2.   Pojazdy/kilometry rocznie przebyte po drogach lądowych poza aglomeracjami.

image

▼B

2.   Struktura ruchu pojazdów użytkowych według dozwolonego maksymalnego ciężaru i rzeczywistego obciążenia na jedną oś

(Drogi lądowe poza aglomeracjami)

image

TABELA C - DROGI WODNE

image

image

►(1) M1  ( 1 ) Dz.U. 102 z 29.6.1964, str. 1598/64.

( 2 ) Dz.U. C 135 z 14.12.1968, str. 33.

( 3 ) Dz.U. C 45 z 16.4.1969, str. 1.

( 4 ) Dz.U. L 33 z 10.2.1971, str. 1.

( 5 ) Dz.U. 88 z 24.5.1965, str. 1473/65.

Top