Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010DC0078

Komunikat Komisji Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2010 r. dla upamiętnienia 15 rocznicy przyjęcia deklaracji i platformy działania na Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet w Pekinie oraz 30 rocznicy Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

/* COM/2010/0078 końcowy */

52010DC0078
[pic] | KOMISJA EUROPEJSKA |

Bruksela, dnia 5.3.2010

KOM(2010)78 wersja ostateczna

KOMUNIKAT KOMISJI

Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

Deklaracja Komisji Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2010 r. dla upamiętnienia 15 rocznicy przyjęcia deklaracji i platformy działania na Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet w Pekinie oraz 30 rocznicy Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI

Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

Deklaracja Komisji Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2010 r. dla upamiętnienia 15 rocznicy przyjęcia deklaracji i platformy działania na Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet w Pekinie oraz 30 rocznicy Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

Wprowadzenie

Równość między kobietami i mężczyznami jest jednym z praw podstawowych, zawartych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jest to jedna ze wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska.

Spójność gospodarcza i społeczna, trwały wzrost i konkurencyjność, a także sprostanie problemom demograficznym zależą od urzeczywistnienia prawdziwej równości między kobietami i mężczyznami.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci Europa poczyniła znaczne postępy w kierunku osiągnięcia równości między kobietami i mężczyznami; silnie zaangażowała się w realizację podjętych zobowiązań, działając na zasadach partnerskich i wykorzystując różne instrumenty: prawne, polityczne i finansowe, aby doprowadzić do rzeczywistej zmiany. Obecnie wśród absolwentów uniwersytetów jest więcej dziewcząt niż chłopców. Więcej niż kiedykolwiek kobiet pracuje w Europie zawodowo. Europa wykorzystuje dziś więcej talentów i w większym stopniu korzysta z umiejętności swoich obywateli.

Nadal istnieją jednak przeszkody na drodze ku rzeczywistej równości.

Z okazji 15 rocznicy pekińskiej Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet pragniemy ponownie zadeklarować i wzmocnić zaangażowanie Komisji Europejskiej na rzecz realizacji równości między kobietami i mężczyznami. Osiągniemy ją poprzez włączenie perspektywy równości płci we wszystkie aspekty polityki w czasie całej kadencji i poprzez podejmowanie specjalnych działań na rzecz promowania równości płci. Zobowiązujemy się do skierowania na ten cel niezbędnych środków.

Działaniom Komisji Europejskiej w bieżącej kadencji towarzyszyć będą przede wszystkim następujące zasady równości między kobietami i mężczyznami:

RÓWNA NIEZALEżNOść EKONOMICZNA

Dyskryminacja, stereotypy obecne w systemie edukacji, segregacja na rynku pracy, niepewne warunki zatrudnienia, narzucana praca na część etatu oraz brak równowagi w podziale obowiązków opiekuńczych między kobietami i mężczyznami wpływają na wybory życiowe i niezależność ekonomiczną wielu kobiet.

Potwierdzamy nasze zaangażowanie w zagwarantowanie możliwości realizacji przez kobiety ich pełnego potencjału i wykorzystania posiadanych przez nie umiejętności, lepszego rozkładu obecności obu płci na rynku pracy oraz lepszych miejsc pracy dla kobiet. W strategii Europa 2020 zdecydowanie promować będziemy równość płci, ustalać we właściwych przypadkach liczby docelowe i promować rozwiązania pozwalające zarówno kobietom jak i mężczyznom korzystać z równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

RÓWNA PłACA ZA Tę SAMą PRACę I PRACA RÓWNEJ WARTOśCI

Kobiety w Unii Europejskiej w ciągu godziny pracy nadal zarabiają średnio o 18% mniej niż mężczyźni. W okresie pracy zawodowej kobiety osiągają mniejsze zarobki a na emeryturze mają większe trudności w dostępie do zasobów finansowych, są zatem w większym niż mężczyźni stopniu dotknięte różnymi formami biedy, w tym także ubóstwem osób pracujących.

Ponownie zobowiązujemy się do silnego zaangażowania wszystkich instrumentów, prawnych i pozaprawnych, aby zlikwidować wynikające z płci różnice w wynagrodzeniu. Stanowią one koszt, na który Europa nie może sobie pozwolić. Razem z 27 państwami członkowskimi UE dążyć będziemy do osiągnięcia do końca kadencji obecnej Komisji Europejskiej znacznej redukcji wynikających z płci różnic w wynagrodzeniu w Unii Europejskiej.

RÓWNOść W PROCESACH DECYZYJNYCH

Kobiety nadal nie mają pełnego udziału we władzy i procesach decyzyjnych. Równowaga płci w podejmowaniu decyzji w życiu politycznym i gospodarczym, w sektorach publicznym i prywatnym, pomoże Europie w wypracowywaniu bardziej skutecznej polityki, rozwijaniu społeczeństwa opartego na wiedzy świadomego problematyki związanej z płcią oraz tworzeniu silniejszego i bardziej zasobnego systemu demokratycznego.

Ponawiamy nasze zobowiązanie do dążenia do bardziej sprawiedliwej reprezentacji kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych w życiu społecznym i w sferze gospodarczej. Wykorzystamy nasze kompetencje, w tym także unijne środki zachęcające do promowania większej obecności kobiet na odpowiedzialnych stanowiskach.

Na naszym poziomie podejmiemy wszelkie wysiłki dla poprawienia równowagi płci w Komisji.

GODNOść, INTEGRALNOść I ELIMINACJA PRZEMOCY UWARUNKOWANEJ PłCIą

Pełne korzystanie przez kobiety i dziewczęta z praw podstawowych jest nieodłącznym, integralnym i niepodzielnym elementem podstawowych praw człowieka, zasadniczym dla poprawy sytuacji kobiet i dziewcząt, pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju. Przemoc uwarunkowana płcią, w tym szkodliwe zwyczajowe lub tradycyjne praktyki, stanowią naruszenie praw podstawowych, w szczególności godności ludzkiej, prawa do życia oraz prawa do integralności osobistej. Tego rodzaju naruszenie stanowi przeszkodę dla świadomego kształtowania swojego życia.

Potwierdzamy naszą wolę zagwarantowania obecności praw podstawowych w centrum podejmowanych działań. Podejmiemy wysiłki w celu wyeliminowania wynikających z płci nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej i w stanie zdrowia.

W Europie nie będzie tolerowana przemoc uwarunkowana płcią. Zwiększymy wysiłki na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy oraz zapewnienia wsparcia dla dotkniętych nią osób. Stworzymy pełne i skuteczne ramy prawne w celu zwalczania przemocy uwarunkowanej płcią. Nasilimy działania mające na celu wyeliminowanie okaleczania narządów płciowych kobiet i innych aktów przemocy, w ramach naszych kompetencji wykorzystując także prawo karne.

RÓWNOść PłCI POZA UNIą

Nasze ambicje sięgają poza granice Unii. Równość płci musi być także w pełni włączona do naszej polityki zewnętrznej, aby promować niezależność społeczną i ekonomiczną oraz poprawę statusu kobiet i mężczyzn na całym świecie. UE jest zdecydowana promować równość płci we wszystkich sytuacjach, także w krajach, w których trwają konflikty lub krajach wychodzących z konfliktów zbrojnych. Zmniejszanie nierówności związanych z płcią, walka z uwarunkowaną płcią przemocą i promowanie praw kobiet są niezbędne dla budowania zrównoważonych i demokratycznych społeczeństw.

Potwierdzamy nasze zobowiązanie do aktywnego promowania równości płci w naszych kontaktach z państwami trzecimi, zwiększania świadomości praw kobiet i dążenia do wprowadzania w życie istniejących instrumentów na poziomie międzynarodowym. Będziemy promować i zacieśniać współpracę z organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi na rzecz rozwijania równości płci i pełnego stosowania wszystkich dostępnych instrumentów i narzędzi. Będziemy wspierać także jednostki rządowe i pozarządowe w ich wysiłkach na rzecz promowania równości płci w krajach partnerskich.

Deklarujemy naszą gotowość do pracy na rzecz równości płci ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym ze społeczeństwem obywatelskim, na krajowym, europejskim i międzynarodowym poziomie, w szczególności w zakresie zasad ustanowionych w niniejszej karcie. W 2010 r. zaprezentujemy naszą strategię na rzecz równości między kobietami i mężczyznami w tej kadencji Komisji Europejskiej i będziemy przedstawiać regularne sprawozdania z jej realizacji.

Potwierdzamy nasze indywidualne i zbiorowe oddanie Europie, w której panuje równość między kobietami i mężczyznami, która oferuje lepsze warunki życia i lepszą przyszłość dla wszystkich.

Top