EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009DC0394

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z działalności Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (EFG) w 2008 r.

/* COM/2009/0394 końcowy */

52009DC0394

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z działalności Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (EFG) w 2008 r. /* COM/2009/0394 końcowy */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 28.7.2009

KOM(2009) 394 wersja ostateczna

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z działalności Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (EFG) w 2008 r.

1. WPROWADZENIE

Europejski fundusz dostosowania do globalizacji („EFG”) został ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 1927/2006[1] („rozporządzenie EFG”[2]) w celu okazania solidarności i udzielenia wsparcia pracownikom zwalnianym w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu. Został zaplanowany jako środek służący pogodzeniu ogólnych długoterminowych korzyści płynących z otwartego handlu w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz krótkoterminowych negatywnych skutków, jakie może nieść globalizacja, w szczególności dla zatrudnienia najbardziej narażonych i najmniej wykwalifikowanych pracowników.

Art. 16 rozporządzenia EFG stanowi, że do dnia 1 lipca każdego roku Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działalności EFG z poprzedniego roku w ujęciu jakościowym i ilościowym. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji, finansowanych działań, w tym ich komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zamknięcia przyznanego wkładu finansowego. Dokumentuje ono również przypadki wniosków, które zostały odrzucone ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowaność.

2. OGÓLNY PRZEGLąD DZIAłALNOśCI EFG W 2008 R.

W 2008 r. Komisja otrzymała pięć wniosków o wkład z EFG. Wnioski te, złożone przez trzy państwa członkowskie, dotyczyły 6 587 zwolnień i obejmowały łączną kwotę 20 626 022 EUR. Po przeprowadzeniu gruntownej analizy pod kątem ich kwalifikowalności Komisja do dnia 31 grudnia 2008 r. przekazała władzy budżetowej trzy z tych wniosków, podczas gdy pozostałe dwa wnioski były nadal oceniane.

W 2008 r. przyznano łączną kwotę 49 035 729 EUR (tj. 9,8 % rocznej kwoty dostępnej dla EFG) w ośmiu wkładach z EFG, z których pięć dotyczyło wniosków otrzymanych w 2007 r., a trzy – wniosków otrzymanych w 2008 r. Śródki te wykorzystano do współfinansowania środków aktywnej polityki rynku pracy (w większości dodatki na poszukiwanie pracy, szkolenia i zachęty do zatrudnienia) skierowanych do 9 941 zwolnionych pracowników w pięciu państwach członkowskich.

W 2008 r. Komisja po raz pierwszy otrzymała sprawozdania dotyczące realizacji wkładów z EFG. Sprawozdania te wykazały, że EFG przyczynił się bezpośrednio do reintegracji zawodowej 2 158 pracowników zwolnionych w przemyśle motoryzacyjnym i sektorze telefonii komórkowej. Ze sprawozdaniach końcowych wynika również, że wkłady z EFG pozwoliły zainteresowanym państwom członkowskim na poprawę pakietu środków na rzecz zwalnianych pracowników, w szczególności przez realizację innowacyjnych działań socjalnych i przedłużony czas trwania wsparcia, co nie byłoby możliwe bez wkładu z EFG.

3. UZUPEłNIENIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z DZIAłALNOśCI EFG ZA 2007 R.

Artykuł 20 rozporządzenia EFG przewiduje możliwość dokonania przeglądu tego rozporządzenia na podstawie pierwszego sprawozdania rocznego z działalności EFG w celu „zapewnienia, że cel EFG, tj. solidarność, jest spełniony”. W związku z tym Komisja zasygnalizowała w swoim pierwszym sprawozdaniu rocznym z działalności EFG, przyjętym jako integralna część odnowionej agendy społecznej[3] w dniu 2 lipca 2008 r.[4], że zbada sposoby zwiększenia jego wpływu oraz uproszczenia jego procedur.

W sprawozdaniu przedstawiono szereg kwestii, które zostaną zbadane w celu zaproponowania zmian do rozporządzenia EFG przed opublikowaniem następnego sprawozdania rocznego. Komisja wskazała kilka możliwych przyczyn otrzymania przez nią tylko nielicznych wniosków o wkład z EFG podczas pierwszego roku jego działalności. Wśród nich wymieniła niepewność dotyczącą kwalifikowalności do finansowania, wysoką progową liczbę zwolnień, przy której może zostać uruchomiony wkład z EFG oraz krótki okres na wdrożenie środków finansowanych przez EFG. W związku z tym Komisja przeprowadziła głębszą analizę oczekiwań i potrzeb głównych zainteresowanych stron EFG (przedstawiciele państw członkowskich, organizacje partnerów społecznych na szczeblu krajowym i europejskim) za pomocą kwestionariuszy oraz organizując konferencję w Brukseli w dniu 4 września 2008 r. Przeprowadzone konsultacje wykazały, że większość zainteresowanych stron popiera zmiany w EFG, w wyniku których jego działanie będzie mogło objąć szerszy zakres zdarzeń, udzielając wsparcia pracownikom, których dotknęły masowe zwolnienia obejmujące mniej niż 1000 osób, z możliwością wykorzystania wsparcia w dłuższym okresie realizacji. Większość państw członkowskich poruszyła również kwestie dotyczące poziomu współfinansowania (tj. 50 %), uznając, że jest on niewystarczający w przypadku tych państw członkowskich, które już zmagają się z pogarszającą się sytuację gospodarczą.

W europejskim planie naprawy gospodarczej[5] opublikowanym dnia 26 listopada 2008 r. Komisja ponownie stwierdziła, że dokona zmian przepisów dotyczących EFG, tak aby Unia Europejska mogła udzielić pomocy pracownikom dotkniętym przez kryzys, i zająć się długoterminowymi perspektywami zatrudnienia. Dnia 16 grudnia 2008 r., w celu złagodzenia społecznych skutków kryzysu gospodarczego, Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie EFG[6], który zawierał następujące najważniejsze przepisy:

- zmniejszenie progowej liczby zwolnień z 1 000 zwolnionych pracowników do 500;

- przedłużenie okresu realizacji z 12 do 24 miesięcy;

- zwiększenie poziomu współfinansowania z 50 % do 75 %[7];

- tymczasowe odstępstwo, na mocy którego pracownicy zwolnieni w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego kwalifikują się do otrzymania wsparcia, pod warunkiem że wnioski oparte na tym kryterium zostaną złożone przed końcem 2010 r.

4. ANALIZA DZIAłALNOśCI EFG W 2008 R.

4.1. Wnioski otrzymane w 2008 r.

W 2008 r. Komisja otrzymała pięć wniosków o wkład z EFG, łącznie z jednym wnioskiem, który został wycofany w 2007 r. i złożony ponownie na początku 2008 r. Władza budżetowa zatwierdziła trzy z tych wniosków w 2008 r., podczas gdy służby Komisji pod koniec roku nadal prowadziły ocenę dwóch pozostałych wniosków.

Tabela 1 – Wnioski otrzymane w 2008 r.

DELPHI (ES) (EGF/2008/02) | 6.2.2008 | a | 10 471 778 | 1 589 | 1 589 |

Alytaus Tekstilė (LT) (EGF/2008/03) | 8.5.2008 | a | 298 994 | 1 089 | 600 |

Castilla y León i Aragón (ES) (EGF/2008/04)[8] | 29.12.2008 | b | 2 694 300 | 1 082 | 588 |

Cataluña (ES) (EGF/2008/05) | 29.12.2008 | b | 3 306 750 | 1 269 | 1 100 |

Ogółem | 20 626 022 | 6 587 | 5 435 |

W 2008 r. nie odrzucono żadnego wniosku ze względu na niekwalifikowalność lub brak wystarczających środków.

4.1.1. Wnioski otrzymane w 2008 r. z poszczególnych państw członkowskich

W 2008 r. trzy państwa członkowskie złożyły wnioski o pomoc z EFG: Hiszpania (trzy wnioski), Włochy (jeden wniosek) i Litwa (jeden wniosek).

4.1.2. Wnioski otrzymane w 2008 r. pod kątem wnioskowanej kwoty wkładu

Państwo członkowskie składające wniosek o wsparcie z EFG musi zaplanować skoordynowany pakiet środków, który najlepiej odpowiada profilowi pracowników przewidzianych do objęcia pomocą, oraz ustalić wnioskowaną kwotę pomocy z EFG. Rozporządzenie EFG nie zawiera zaleceń ani ograniczeń dotyczących całkowitej wnioskowanej kwoty, ale podczas oceny wniosku przez służby Komisji mogą pojawić się kwestie, z powodu których wnioskujące państwo członkowskie będzie musiało zmienić proponowany pakiet zindywidualizowanych usług, co w rezultacie wpłynie na wnioskowaną kwotę.

W 2008 r. wnioskowane wkłady z EFG wyniosły od 298 994 EUR we wniosku Litwy (EGF/2008/03) do 10 471 778 EUR we wniosku Hiszpanii dotyczącym przypadku DELPHI (EGF/2008/02).

4.1.3. Wnioski otrzymane w 2008 r. pod kątem liczby pracowników przewidzianych do objęcia pomocą

Liczba zwolnionych pracowników przewidzianych do bezpośredniego objęcia środkami finansowanymi przez EFG w 2008 r. wyniosła 5 435 osób – od 588 pracowników we wniosku przygotowanym przez Hiszpanię w odniesieniu do byłych pracowników przemysłu motoryzacyjnego w Castilla y León i Aragón (EGF/2008/04) do 1 589 pracowników we wniosku Hiszpanii dotyczącym DELPHI (EGF/2008/02). Trzy z pięciu wniosków złożonych w 2008 r. były skierowane do powyżej 1 000 zwolnionych pracowników, podczas gdy dwa pozostałe dotyczyły znacznie mniejszej liczby (600 pracowników w EGF/2008/03 i 588 w EGF/2008/04).

Różnica w liczbie pracowników przewidzianych do objęcia wsparciem z EFG w niektórych przypadkach może wynikać z wyboru dokonanego przez wnioskujące państwo członkowskie, zakładającego udzielenie pomocy wszystkim zwolnionym pracownikom lub skoncentrowanie pomocy jedynie na niektórych pracownikach, w szczególności tych, którzy mają wyjątkowe trudności w utrzymaniu się na rynku pracy.

4.1.4. Wnioski otrzymane w 2008 r. pod kątem wnioskowanej kwoty wkładu w przeliczeniu na pracownika

Pakiet zindywidualizowanych usług proponowany przez wnioskujące państwa członkowskie dla danej grupy zwolnionych pracowników leży w gestii tych państw członkowskich w ramach warunków określonych w rozporządzeniu EFG. W związku z tym wnioskowana kwota w przeliczeniu na zwolnionego pracownika może być różna zależnie od zakresu zwolnień, sytuacji na danym rynku pracy, indywidualnej sytuacji pracowników przewidzianych do objęcia pomocą, środków już podjętych przez państwo członkowskie...

W praktyce proponowane kwoty w przeliczeniu na pracownika w 2008 r. mieściły się w przedziale od nieco poniżej 500 EUR w przypadku Litwy (EGF/2008/04) do ponad 6 500 EUR w przypadku wniosku Hiszpanii dotyczącego DELPHI (EGF/2008/02).

4.1.5. Wnioski otrzymane w 2008 r. pod kątem kryteriów interwencji

Dwa spośród wniosków złożonych w 2008 r. były sporządzone na podstawie art. 2 lit. a) rozporządzenia EFG, który odnosi się do zwolnień w przedsiębiorstwie oraz u jego dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw. Trzy pozostałe wnioski z 2008 r. opierały się na art. 2 lit. b), który dotyczy zwolnień w przedsiębiorstwach w dziale według klasyfikacji NACE 2, w jednym regionie lub dwóch sąsiednich regionach na poziomie NUTS II.

4.2. Wkłady przyznane w 2008 r.

W 2008 r. władza budżetowa podjęła osiem decyzji o przyznaniu finansowania z EFG: pięć dotyczyło wniosków złożonych w 2007 r., które nie zostały jeszcze zatwierdzone do końca tego roku, a trzy pozostałe decyzje dotyczyły wniosków otrzymanych i ocenionych w 2008 r.

Władza budżetowa nie odrzuciła żadnego z wniosków zaproponowanych przez Komisję do finansowanie z EFG i nie wprowadziła do nich żadnych zmian.

Tabela 2 – Wkłady przyznane w 2008 r. z uwzględnieniem decyzji o finansowaniu

Piemonte (IT) (EGF/2007/06) | 10.8.2007 | b | 2008/916/WE (19.11.2008) | C (2008) 8070 (8.12.2008) | 7 798 750 |

Lombardia (IT) (EGF/2007/07) | 17.8.2007 | b | 2008/916/WE (19.11.2008) | C (2008) 8071 (8.12.2008) | 12 534 125 |

Textiles (MT) (EGF/2007/08) | 12.9.2007 | c | 2008/370/WE (10.4.2008) | C (2008) 2176 (22.5.2008) | 681 207 |

Lisboa-Alentejo (PT) (EGF/2007/10) | 9.10.2007 | b | 2008/370/WE (10.4.2008) | C (2008) 7278 (21.11.2008) | 2 425 675 |

Ogółem w ramach wniosków otrzymanych w 2007 r. | 34 410 757 |

Toscana (IT) (EGF/2008/01) | 12.2.2008 | b | 2008/916/WE (19.11.2008) | C (2008) 8073 (8.12.2008) | 3 854 200 |

DELPHI (ES) (EGF/2008/02) | 6.2.2008 | a | 2008/818/WE (22.10.2008) | C (2008) 7292 (24.11.2008) | 10 471 778 |

Alytaus Tekstilė (LT) (EGF/2008/03) | 8.5.2008 | a | 2008/818/WE (22.10.2008) | C (2008) 7278 (21.11.2008) | 298 994 |

Ogółem w ramach wniosków otrzymanych w 2008 r. | 14 624 972 |

Razem | 49 035 729 |

Tabela 3 – Wkłady przyznane w 2008 r. z uwzględnieniem pracowników, którzy otrzymali pomoc

Piemonte (IT) (EGF/2007/06) | włókienniczy | 1 537 | 1 537 | 7 798 750 | 5 074 |

Lombardia (IT) (EGF/2007/07) | włókienniczy | 1 816 | 1 816 | 12 534 125 | 6 902 |

Textiles (MT) (EGF/2007/08) | włókienniczy | 675 | 675 | 681 207 | 1 009 |

Lisboa-Alentejo (PT) (EGF/2007/10) | motoryzacyjny | 1 549 | 1 122 | 2 425 675 | 2 162 |

Ogółem w ramach wniosków otrzymanych w 2007 r. | 6 621 | 6 194 | 34 410 757 | 5 555 |

Toscana (IT) (EGF/2008/01) | włókienniczy | 1 558 | 1 558 | 3 854 200 | 2 474 |

DELPHI (ES) (EGF/2008/02) | motoryzacyjny | 1 589 | 1 589 | 10 471 778 | 6 590 |

Alytaus Tekstilė (LT) (EGF/2008/03) | włókienniczy | 1 089 | 600 | 298 994 | 498 |

Ogółem w ramach wniosków otrzymanych w 2008 r. | 4 236 | 3 747 | 14 624 972 | 3 903 |

Razem | 10 857 | 9 941 | 49 035 729 | 4 933 |

4.2.1. Finansowane działania

Artykuł 3 rozporządzenia nr 1927/2006 przewiduje, że współfinansowanie z EFG może być przeznaczone jedynie na aktywne środki rynku pracy, których celem jest reintegracja zawodowa zwolnionych pracowników. Ponadto stanowi, że EFG może finansować działania pomocy technicznej prowadzone przez państwo członkowskie w celu ułatwienia działań w zakresie przygotowania, zarządzania, informowania, upowszechniania i kontroli związanych z wykorzystywaniem wkładu.

Szacowane koszty proponowanych działań w podziale na osiem wkładów EFG przyznanych w 2008 r., włącznie z uzupełniającymi działaniami pomocy technicznej, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4 – Działania finansowane w 2008 r. na podstawie klasyfikacji EUROSTATU[9]

Klasyfikacja Eurostatu: Interwencje polityki rynku pracy (LMP) | Kwota z EFG (EUR) | % całości |

Usługi LMP | 30 537 989 | 62,28 % |

1 | Usługi dla klientów (pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, poświadczanie kompetencji itp.) | 4 519 185 | 9,22 % |

Dodatki na poszukiwanie pracy | 26 018 804 | 53,06 % |

Środki LMP | 16 718 820 | 34,09 % |

2 | Szkolenia | 7 899 843 | 16,11 % |

Dodatki na szkolenia | 3 033 250 | 6,19 % |

3 | Rotacja i dzielenie stanowisk pracy | nie dotyczy | nie dotyczy |

4 | Zachęty do zatrudnienia | 4 709 608 | 9,60 % |

4.1 | Zachęty rekrutacyjne | 2 666 896 | 5,44 % |

4.2 | Zachęty do utrzymania zatrudnienia | 2 042 712 | 4,17 % |

5 | Zatrudnienie wspierane i rehabilitacja zawodowa | nie dotyczy | nie dotyczy |

6 | Tworzenie bezpośrednich miejsc pracy | nie dotyczy | nie dotyczy |

7 | Zachęty do podjęcia działalności gospodarczej | 1 076 119 | 2,19 % |

Pomoc techniczna (art. 3 rozporządzenia nr 1927/2006) | 1 778 920 | 3,63 % |

Ogółem | 49 035 729 | 100 % |

4.2.2. Profil pracowników korzystających z pomocy EFG

Celem wkładów przyznanych w 2008 r. było wsparcie całkowitej liczby 9 941 zwolnionych pracowników w pięciu państwach członkowskich (zob. załącznik – Profil pracowników przewidzianych do objęcia pomocą z EFG w 2008 r.

4.2.3. Komplementarność z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych, w szczególności z EFS

EFG i EFS to główne instrumenty UE, których celem jest zwiększanie zdolności do zatrudnienia i zapewnienie szybkiej reintegracji z rynkiem pracy przez wdrażanie środków aktywnej polityki rynku pracy. Ich komplementarność polega na tym, że umożliwiają one zajęcie się tymi kwestiami w dwóch różnych perspektywach czasowych: podczas gdy EFG udziela zwolnionym pracownikom wparcia dostosowanego do potrzeb w odpowiedzi na konkretny przypadek masowych zwolnień na skalę europejską, EFS działa w celu wspierania strategicznych celów długoterminowych (np. zwiększenie kapitału ludzkiego, zarządzanie zmianą) w ramach wieloletnich programów. W kontekście skutków społecznych niedawnego kryzysu gospodarczego Komisja zaproponowała w swoim europejskim planie naprawy gospodarczej wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu obu funduszy, tak aby mogły one reagować z większą elastycznością w czasie trwania kryzysu.

Dobrym przykładem skutecznej komplementarności między EFS i EFG jest przypadek przedsiębiorstwa BenQ (EGF/2007/03), któremu przyznano wkład w 2007 r. W tym przypadku udzielono wsparcia zwolnionym pracownikom, którzy zgodzili się zarejestrować w „spółce transferowej” ( Transfergesellschaft ), poprzez którą środki realizowane w ramach programów EFS[10] udostępniono również pracownikom zwolnionym przez BenQ. Niektórzy z tych pracowników skorzystali najpierw z krótkoterminowego szkolenia współfinansowanego przez EFS w celu uzyskania europejskiego komputerowego prawa jazdy, a następnie z pięciomiesięcznego szkolenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji „asystenta zarządzania”, współfinansowanego przez EFG.

4.2.4. Osiągnięcia

Głównym źródłem informacji o wynikach osiągniętych przez EFG jest sprawozdanie końcowe, które państwo członkowskie ma przedstawić nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu okresu interwencji EFG zgodnie z art. 15 rozporządzenia EFG.

W 2008 r. Komisja otrzymała trzy sprawozdania końcowe dotyczące następujących wniosków: PSA (Francja), Renault (Francja) i BenQ (Niemcy). W wymienionych sprawozdaniach końcowych podkreślono wartość dodaną EFG, ponieważ pozwolił on obu państwom członkowskim skutecznie zastosować nowe podejścia (np. interakcja w grupach partnerskich, wzmocnione poradnictwo i doradztwo), opracowane w szczególności dla pracowników o niskich kwalifikacjach powyżej 45 roku życia. Ponadto w przypadku BenQ środki z EFG umożliwiły przedłużenie czasu trwania niektórych środków szkoleniowych i doradczych poza ich zwykły okres i udzielenie w ten sposób wzmocnionej i bardziej skutecznej pomocy.

PSA (EGF/2007/01)

W pierwszym wniosku złożonym do EFG w dniu 9 marca 2007 r. Francja zgłosiła do objęcia pomocą 267 pracowników zwolnionych przez dostawców francuskiego producenta samochodów PSA. Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym 256 z tych pracowników skorzystało ze środków wspieranych z EFG. Na koniec okresu realizacji środków współfinansowanych z EFG 106 pracowników, którym udzielono pomocy (41 %), było w dalszym ciągu bez zatrudnienia, a 150 (59 %) znalazło trwałe zatrudnienie w następujący sposób:

- 76 pracowników zostało zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony;

- 20 pracowników założyło własne przedsiębiorstwa;

- 54 pracowników zostało zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony lub umowy tymczasowej na okres ponad sześciu miesięcy;

Renault (EGF/2007/02)

W drugim wniosku o wsparcie z EFG otrzymanym w dniu 23 marca 2007 r. Francja pierwotnie zgłosiła do objęcia pomocą 628 pracowników zwolnionych przez dostawców Renault. Ze sprawozdania końcowego wynika, że 366 z tych pracowników skorzystało ze środków finansowanych przez EFG, a 262 uznało, że są zdolni do znalezienia zatrudnienia bez jakichkolwiek dodatkowych środków lub znalazło zatrudnienie przed rozpoczęciem realizacji współfinansowanych środków. Na koniec okresu realizacji wsparcia z EFG 133 z pracowników przewidzianych do objęcia pomocą (36 %) pozostawało bez zatrudnienia albo było zatrudnionych lub brało udział w programach szkoleniowych na okres krótszy niż sześciu miesięcy. Ponadto 105 z nich (29 %) brało udział w programach szkoleniowych trwających co najmniej sześć miesięcy, zaś 129 (35 %) znalazło trwałe zatrudnienie, na następujących zasadach:

- 77 pracowników zostało zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony;

- 10 pracowników założyło własne przedsiębiorstwa;

- 42 pracowników zostało zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony lub umowy tymczasowej na okres ponad sześciu miesięcy;

BenQ (EGF/2007/03)

W dniu 27 czerwca 2007 r. Niemcy złożyły wniosek o wkład z EFG w celu objęcia wsparciem pierwotnie 2 400 pracowników zwolnionych przez producenta telefonów komórkowych BenQ. Ze sprawozdania końcowego wynika, że z 2 528 zwolnionych pracowników faktycznie zarejestrowanych w „spółce transferowej” ( Transfergesellschaft ), założonej dnia 1 stycznia 2007 r., w celu skorzystania ze środków aktywnej polityki rynku pracy, na koniec okresu realizacji EFG 561 (22 %) było w dalszym ciągu bez zatrudnienia, 88 nie było już dostępnych na rynku pracy (z powodu udziału w długoterminowych szkoleniach, choroby lub przejścia na emeryturę), a 1 879 (74 %) znalazło trwałe zatrudnienie, w tym 77 założyło własne przedsiębiorstwa.

Tabela 5 – Wyniki zgłoszone w sprawozdaniach końcowych otrzymanych w 2008 r.

Liczba pracowników niepotrzebujących pomocy z EFG | 9 | 262 | - | 271 |

Liczba pracowników objętych pomocą | 256 | 366 | 2 528 | 3 150 |

w tym pracownicy, którzy skorzystali z następujących środków: |

szkolenie/przekwalifikowanie | 198 (77 %) | 198 (54 %) | 256 (10 %) | 652 (21 %) |

dodatki na poszukiwanie pracy/szkolenia | 256 (100 %) | - | 2 528 (100 %) | 2 784 (88 %) |

pomoc w poszukiwaniu pracy/doradztwo | - | 366 (100 %) | 2 055 (81 %) | 2421 (77 %) |

zachęty do podjęcia działalności gospodarczej | - | - | 99 (4 %) | 99 (3 %) |

zachęty do zatrudnienia | 150 (59 %) | 38 (10 %) | 408 (16 %) | 596 (19 %) |

Liczba pracowników objętych reintegracją zawodową po interwencji EFG |150 (59 %) |129 (35 %) |1 879 (74 %) |2 158 (69 %) | |

4.2.5. Działania pomocy technicznej podjęte przez Komisję

Informacja i upowszechnianie

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia EFG Komisja ma obowiązek stworzyć „stronę internetową dostępną we wszystkich językach wspólnotowych, zapewniającą informacje na temat EFG, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków oraz aktualne informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków, a także podkreślającą rolę władzy budżetowej”.

Strona internetowa

W 2008 r. witryna EFG (http://ec.europa.eu/egf) zarejestrowała przeglądanie 81 206 stron przez 36 937 odwiedzających. Najczęściej odwiedzanymi stronami w 2008 r. były: strona główna EFG, strony zawierające przegląd otrzymanych wniosków oraz najważniejsze dokumenty dotyczące EFG. Ulotka EFG opublikowana przez Komisję w 2007 r. została pobrana prawie 2 800 razy w ciągu 2008 r.

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 9 rozporządzenia EFG służby Komisji przetłumaczyły witrynę EFG na 23 języki wspólnotowe.

Eurobarometr

Badanie standardowe Eurobarometr 70 zostało przeprowadzone w dniach od 6 października do 6 listopada 2008 r. Na pytanie „Czy kiedykolwiek słyszał(-a) lub czytał(-a) Pan/Pani o Europejskim funduszu dostosowania do globalizacji, który jest funduszem służącym pomocy ofiarom globalizacji?” należało odpowiedzieć, wybierając jedną z podanych poniżej odpowiedzi:

- „Tak, wiem bardzo dużo na temat funduszu”, lub

- „Tak, ale nie wiem zbyt dużo na temat funduszu”, lub

- „Nie, nigdy nie słyszałem(-am) ani nie czytałem(-am) o funduszu”.

Wyniki – jeszcze nie opublikowane do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania – wskazują, że w UE-27 22 % osób słyszało o EFG, ale jedynie 3 % wie bardzo dużo na jego temat, a 71 % nigdy nie słyszało o EFG.

Spotkania z organami krajowymi i partnerami społecznymi

Trzecie spotkanie „Grupy eksperckiej osób kontaktowych w sprawie Europejskiego Funduszu dostosowania do Globalizacji” (kod E2100) złożonej z przedstawicieli państw członkowskich odbyło się w dniu 6 marca 2008 r.

W celu przygotowania się do przeglądu rozporządzenia EFG służby Komisji zaprosiły zainteresowane strony EFG na konferencję, która odbyła się w Brukseli dnia 4 września 2008 r. Celem konferencji było spotkanie się z przedstawicielami państw członkowskich i partnerami społecznymi, aby omówić odpowiedzi udzielone na kwestionariusz wysłany w lipcu 2008 r. oraz najważniejsze sprawy wskazane w sprawozdaniu rocznym z działalności EFG za 2007 r. (zob. pkt 3 powyżej)

4.2.6. Sprawozdanie finansowe

Wypłacone fundusze

Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. EFG nie może przekroczyć maksymalnej kwoty rocznej 500 mln EUR, która może pochodzić z nadwyżki istniejącej w ramach ogólnego pułapu wydatków z poprzedniego roku lub z anulowanych środków na zobowiązania z ubiegłych dwóch lat. Ponadto art. 12 rozporządzenia EFG stanowi, że co najmniej 25 % maksymalnej kwoty rocznej musi pozostać dostępne w dniu 1 września każdego roku w celu pokrycia potrzeb pojawiających się do końca roku.

W roku 2008 r. władza budżetowa podjęła decyzję o uruchomieniu środków z EFG na osiem wniosków w kwocie 49 035 729 EUR (zob. tabele 2 i 3 dotyczące wkładów przyznanych z EFG).

Wydatki na pomoc techniczną

Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji, zgodnie z art. 8 rozporządzenia EFG, nie była dostępna w 2008 r.

Nieprawidłowości zgłoszone w 2008 r.

W 2008 r. nie zgłoszono Komisji żadnych nieprawidłowości, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1681/94, w odniesieniu do EFG.

Nieprawidłowości zamknięte w 2008 r.

W 2008 r. nie zamknięto żadnych nieprawidłowości.

4.2.7. Zamknięcie wypłacanej pomocy finansowej

Żaden z wkładów przyznanych od rozpoczęcia działalności EFG nie został zamknięty w 2008 r.

Załącznik – Profil pracowników przewidzianych do objęcia pomocą z EFG w 2008 r.

Wniosek

(numer referencyjny) | Data wniosku | Pracownicy zwolnieni | Pracownicy przewidziani do objęcia pomocą | W tym: |W tym osoby z długotrwałym problemem zdrowotnym lub niepełnosprawne[11] | | | | | | Kobiety

(%) | Osoby niebędące obywatelami UE |15-24 |25-54 | 55-64 |65+ | | |Sardegna (IT)

(EGF/2007/05) |9.8.2007 |1 044 |1 044 |427

(41 %) |1 |5 |899 |138 |2 |nie dotyczy | |Piemonte (IT)

(EGF/2007/06) |10.8.2007 |1 537 |1 537 |1 013

(66 %) |55 |23 |1 347 |167 |0 |nie dotyczy | |Lombardia (IT) (EGF/2007/07) |17.8.2007 |1 816 |1 816 |1 230

(68 %) |71 |6 |1 537 |272 |1 |nie dotyczy | |Textiles (MT) (EGF/2007/08) |12.9.2007 |675 |675 |533

(79 %) |0 |242 |401 |32 |0 |4 | |Lisboa-Alentejo (PT) (EGF/2007/10) |9.10.2007 |1 549 |1 122 |339

(30 %) |16 |39 |1 024 |59 |0 |12 | |Ogółem w ramach wniosków otrzymanych w 2007 r. |6 621 |6 194 |3 542

(57 %) |143 |315 |5 208 |668 |3 |nie dotyczy | | Toscana (IT) (EGF/2008/01) |12.2.2008 |1 558 |1 558 |746

(48 %) |998 |102 |1 276 |175 |5 |nie dotyczy | |DELPHI (ES) (EGF/2008/02) |6.2.2008 |1 589 |1 589 |23

(2 %) |0 |2 |1 524 |63 |0 |5 | |Alytaus Tekstilė (LT) (EGF/2008/03) |8.5.2008 |1 089 |600 |494

(82 %) |0 |4 |372 |224 |0 |34 | |Ogółem w ramach wniosków otrzymanych w 2008 r. |4 236 |3 747 |1 263

(38 %) |998 |108 |3 172 |462 |5 |nie dotyczy | | Razem |10 857 |9 941 |4 805

(48 %) |1 141 |423 |8 380 |1 130 |8 |nie dotyczy | |

[1] Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s.1. Błędy natury technicznej w rozporządzeniu EFG sprostowano w 2008 r. i opublikowano w Dz.U L 48 z 22.2.2008, s. 82 we wszystkich językach oraz w Dz.U L 202 z 31.7.2008, s. 74 jedynie w wersji angielskiej.

[2] „Rozporządzenie EFG” odnosi się do rozporządzenia obowiązującego w dniu 31 grudnia 2008 r., niemniej jednak od tego czasu przyjęto do rozporządzenia poprawki.

[3] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego i Komitetu Regionów, Odnowiona agenda społeczna: możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku, COM(2008) 412 wersja ostateczna z dnia 2 lipca 2008 r.

[4] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Solidarność w obliczu zmian: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) w 2007 r. – ocena i perspektywy, COM(2008) 421 wersja ostateczna z dnia 2 lipca 2008 r.

[5] Komunikat Komisji do Rady Europejskiej dotyczący europejskiego planu naprawy gospodarczej, COM(2008) 800 wersja ostateczna z dnia 26 listopada 2008 r.

[6] Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji, COM(2008) 867 z dnia 16 grudnia 2008 r.

[7] Rozporządzenie zmieniające przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w 2009 r. przewiduje czasowe zwiększenie poziomu współfinansowania z 50 % do 65 % do końca obowiązywania odstępstwa związanego z kryzysem ustalonego na dzień 31 grudnia 2011 r.

[8] Zgodnie ze zmianami z dnia 23 lutego 2009 r.

[9] Poniższa tabela nie odpowiada ściśle metodyce stosowanej przez Eurostat opisanej w dokumencie „ Baza danych dotyczących polityki rynku pracy – metodyka – zmiany z czerwca 2006 ”, ponieważ niektóre ze środków finansowanych przez EFG nie pasują do żadnej z jej kategorii (np. dodatki na poszukiwanie pracy i na szkolenia). Kategorie klasyfikacji Eurostatu, oznaczone w tabeli jako „nie dotyczy” nie zostały zaproponowane przez państwa członkowskie w ośmiu interwencjach EFG zatwierdzonych w 2008 r.

[10] Tak zwany program EFS Federalnego Urzędu Pracy, program operacyjny, cel 2 kraju związkowego Nadrenii Północnej–Westfalii oraz program Wolnego Państwa Bawarii.

[11] Zgodnie z klasyfikacjami krajowymi.

Top