EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008DC0421

Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego i Rady - Solidarność w obliczu zmian: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) w 2007 r. – ocena i perspektywy

/* COM/2008/0421 końcowy */

52008DC0421
[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 2.7.2008

KOM(2008) 421 wersja ostateczna

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Solidarność w obliczu zmian: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) w 2007 r. – ocena i perspektywy

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Solidarność w obliczu zmian:Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) w 2007 r [1]. – ocena i perspektywy

EFG po roku działalności

Jednym z głównych celów odnowionej agendy społecznej[2] jest elastyczna, a równocześnie zdecydowana odpowiedź na zmiany wywołane globalizacją. Częścią tej odpowiedzi jest okazywanie solidarności z tymi, dla których globalizacja okazała się czarnym scenariuszem. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) został stworzony, aby okazać solidarność z pracownikami, którzy utracili pracę w wyniku globalizacji, i pomóc im szybciej znaleźć nową pracę. Po przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 w dniu 20 grudnia 2006 r. EFG rozpoczął działalność 1 stycznia 2007 r.

W niniejszym komunikacie przedstawiono ocenę pierwszego roku działania funduszu oraz propozycje krótko- i długoterminowych metod udoskonalenia jego działania.

Pomoc pracownikom w dostosowaniu się do zmian

W 2007 r. do EFG wpłynęło dziesięć wniosków, dotyczących łącznie 11 339 pracowników. Cztery wnioski zostały zatwierdzone przez Komisję przed końcem 2007 r. po uruchomieniu środków przez władzę budżetową UE; pięć pozostałych wniosków jest obecnie rozpatrywanych, a jeden został wycofany (ma być złożony ponownie na początku 2008 r. po wprowadzeniu poprawek technicznych). Pomoc z EFG wyniosła łącznie 18,6 mln EUR, czyli 3,7 % maksymalnej kwoty przewidzianej w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[3]. Fundusze zostały wykorzystane na aktywne instrumenty rynku pracy dla 5 113 pracowników. Szczegółowe informacje o wnioskach z 2007 r., podjętych decyzjach oraz finansowanych działaniach można znaleźć w załączniku do niniejszego sprawozdania.

Maksymalna kwota roczna 500 mln EUR nie jest kwotą wydatków, do której należy dążyć. Jest to kwota przewidziana w rezerwie budżetowej i umożliwia odpowiednie finansowanie, gdyby w danym roku nastąpiła duża zbieżność przypadków restrukturyzacji. Środki na zobowiązania, niezbędne w każdej interwencji funduszu, są uruchamiane przez przeniesienie środków do odpowiedniej pozycji EFG w budżecie, po zatwierdzeniu przez władzę budżetową na wniosek Komisji.

W tym kontekście można powiedzieć, że wykorzystanie środków było ograniczone. Wymienić można kilka przyczyn. Częściowo wynika to z korzystnej sytuacji gospodarczej w 2007 r. Państwa członkowskie nie zwracały się o pomoc w czasach dobrej koniunktury na rynkach pracy. Ograniczone wykorzystanie środków świadczy jednak również o niepewności państw członkowskich co do zasad przyznawania finansowania. EFG może rozpocząć działanie natychmiast po zwolnieniu pracowników, jednak państwa członkowskie nie decydowały się na występowanie z wnioskiem o środki z EFG od pierwszego dnia kryzysu, ponieważ nie były pewne, czy ich wniosek zostanie zatwierdzony.

Jest to zatem obszar, w którym działanie EFG może zostać poprawione.

Poprawa działania EFG

Możliwe jest podjęcie natychmiastowych działań w celu poprawy działania EFG:

- Uproszczenie procedur: Komisja uprości swoje procedury, aby szybko i jednoznacznie odpowiadać na wnioski państw członkowskich i orzekać o ich dopuszczalności[4]. Komisja upowszechni również szczegółowe informacje o poprzednich przypadkach, pozytywnych i negatywnych, pomagając w ten sposób państwom członkowskim w ocenie kryteriów stosowanych przez instytucje UE w podejmowaniu odpowiednich decyzji. Komisja zbada możliwość przyspieszenia procesu rozpatrywania wniosków przez usprawnienie procedur wewnętrznych przy równoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości prowadzonej analizy.

- Wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk , w tym metod szeroko stosowanych w EFS, w szczególności w inicjatywie wspólnotowej EQUAL. Może się to przyczynić do zmniejszenia opóźnień w państwach członkowskich, powstałych podczas przygotowania odpowiednich środków na wypadek kryzysu związanego ze zwolnieniami na dużą skalę. Dobrym przykładem może być podejście przyjęte w Portugalii, gdzie decyzją rządu przyjęto szereg środków, które można zastosować w trybie pilnym w typowych przypadkach, w których EFG może mieć zastosowanie.

- Nasilenie działań informacyjnych na temat funduszu.

Spojrzenie w przyszłość – zmiana rozporządzenia EFG

Na podstawie zdobytych doświadczeń Komisja analizuje w obecnych ramach budżetowych możliwości reformy funduszu, w celu zwiększenia jego wpływu na tworzenie miejsc pracy, szkolenia i inne możliwości dla pracowników w Europie, jak również w dążeniu do poprawy jego funkcjonowania.

Rozporządzenie EFG (w art. 20) zakłada bowiem, że na podstawie pierwszego sprawozdania rocznego Komisja może przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek o zmianę rozporządzenia.

Uwzględnienie zwolnień niezwiązanych bezpośrednio ze zmianami w strukturze handlu :

EFG zajmuje się przede wszystkim zwolnieniami wywołanymi istotnymi zmianami strukturalnymi w kierunkach światowego handlu. Globalizacja może jednak również dawać o sobie znać za pośrednictwem innych rodzajów zmian strukturalnych, takich jak: znaczny postęp w dziedzinie technologii produkcji i produktu; zmiany w organizacji produkcji (outsourcing); zmiany w dostępie do surowców i innych czynników produkcji oraz zmiany ich cen. Doskonałym przykładem może być niedawny wzrost cen ropy i jego wpływ na sektory, w których paliwo jest ważnym czynnikiem kosztowym. Poważne i nagłe zmiany tego typu mogą prowadzić do zwolnień, które nie są ujęte w zakresie istniejącego rozporządzenia. Komisja przeanalizuje czynniki globalizacji i stwierdzi, czy mogą być one uznane za odpowiedni powód uruchomienia środków EFG.

Rozszerzenie zakresu EFG na zwolnienia o mniejszej skali :

Możliwe jest obniżenie liczby wymaganych zwolnień (wynoszącej obecnie 1000), aby dać państwom członkowskim większą elastyczność w składaniu wniosków, również w przypadku zwolnień w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz na odizolowanych rynkach pracy[5]. Komisja analizuje obecnie wpływ obniżenia tego progu na budżet oraz na liczbę osób uprawnionych do otrzymywania pomocy. Alternatywą dla obniżenia progu może być również uwzględnienie nie tylko zwolnień przez dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, powiązanych z głównym przedsiębiorstwem, ale również innych zwolnień w innych przedsiębiorstwach w danym rejonie geograficznym.

Przedłużenie czasu trwania pomocy z EFG :

Nie wszyscy pracownicy, którzy utracili pracę, znajdują zatrudnienie w okresie wsparcia z EFG, koniecznie byłoby zatem przedłużenie czasu otrzymywania wsparcia. Można zastanowić się nad przedłużeniem maksymalnego okresu korzystania ze środków EFG, który w obecnym rozporządzeniu wynosi 12 miesięcy. Analizowane są również inne możliwości, na przykład korzystanie ze środków EFG do promowania mobilności pracowników między państwami członkowskimi. Można wziąć również pod uwagę przeznaczenie ograniczonej kwoty na analizę i antycypację zmian wynikających z globalizacji.

Podsumowanie

Komisja prosi Parlament Europejski i Radę o zwrócenie uwagi na pozytywne wyniki EFG w pierwszym roku działania. Komisja uprości procedury, będzie wspierać wymianę dobrych praktyk oraz nasili kampanię informacyjną poświęconą EFG. Komisja oceni również możliwość zmiany rozporządzenia i przedłoży stosowne propozycje jeszcze przed opublikowaniem przyszłorocznego sprawozdania.

ZAŁĄCZNIK

1. Wnioski otrzymane w 2007 r.

Tabela 1: Wnioski otrzymane w 2007 r.

Z 10 wniosków o pomoc otrzymanych przez EFG w 2007 r. cztery zostały zatwierdzone przed końcem roku, pięć jest wciąż rozpatrywanych, a jeden został wycofany (ma być złożony ponownie na początku 2008 r. po wprowadzeniu poprawek technicznych).

W 2007 r. żaden z wniosków nie został odrzucony z przyczyn niekwalifikowalności ani z braku odpowiednich środków.

Szczegółowe informacje o wszystkich wnioskach można znaleźć na stronach internetowych Komisji poświęconych EFG:

http://ec.europa.eu/employment_social/egf/applications07_en.html

Wnioski w ramach EFG w 2007 r. w poszczególnych państwach członkowskich:

Siedem państw członkowskich złożyło wnioski o przyznanie środków z EFG, w tym Włochy w odniesieniu do sektora odzieżowego w trzech oddzielnych regionach, natomiast Francja w odniesieniu do dwóch oddzielnych przypadków zwolnień. Wniosek Hiszpanii został wycofany, a następnie ponownie złożony w 2008 r.

Wnioski w ramach EFG w 2007 r. pod kątem wnioskowanej kwoty środków:

Wnioskowana kwota pomocy jest ustalana przez państwo członkowskie składające wniosek i zależy między innymi od zakresu zwolnień, których wniosek dotyczy. Nie ma kwoty zalecanej ani maksymalnej. Kwoty do tej pory mieściły się w przedziale pomiędzy 681 207 EUR we wniosku Malty (EGF/2007/008) a 14 660 750 EUR we wniosku Włoch w odniesieniu do sektora odzieżowego w Lombardii (EGF/2007/007).

Wnioski w ramach EFG w 2007 r. pod kątem liczby pracowników mających otrzymać pomoc:

EFG ma przede wszystkim interweniować w przypadkach zwolnień na dużą skalę, jednak państwa członkowskie mogą również składać wnioski dotyczące niewielkich rynków pracy lub wyjątkowych okoliczności. Ponadto państwo członkowskie może zdecydować o skierowaniu pomocy tylko do części zwolnionych pracowników, jeśli uzna, że tylko część z nich ma wyjątkowe trudności w utrzymaniu zatrudnienia. Większość wniosków (5 z 9) dotyczyła ponad 1000 pracowników, dwa dotyczyły „niewielkich rynków pracy”, a w przypadku dwóch sytuacji przyznania środków Francji (EGF/2007/001 i EGF/2007/002) państwo członkowskie wnioskowało o pomoc tylko dla części pracowników, których pracodawca zbankrutował.

Wnioski w ramach EFG w 2007 r. pod kątem wnioskowanej kwoty pomocy w przeliczeniu na pracownika (w euro):

Pakiet zindywidualizowanych świadczeń oferowanych zwolnionym pracownikom pozostaje w gestii państw członkowskich składających wniosek. Wnioskowana kwota w przeliczeniu na pracownika może być różna, zależnie od zakresu zwolnień, sytuacji na rynku pracy w danym regionie, indywidualnej sytuacji pracowników, a nawet ogólnej struktury kosztów w danym państwie członkowskim lub jego regionie. W praktyce kwoty proponowane w przeliczeniu na pracownika różniły się znacznie: od ponad 1000 EUR w przypadku Malty (EGF/2007/008) do ponad 11 000 EUR w przypadku Włoch w sektorze odzieżowym na Sardynii. Ogólnie rzecz biorąc, pomoc w przeliczeniu na pracownika jest wyższa w regionach i sektorach, w których pracownicy mają szczególne problemy na rynku pracy, lub w których koszty są wyższe niż średnia w UE.

Wnioski w ramach EFG w 2007 r. pod kątem kryteriów interwencji:

W EFG możliwe jest składanie wniosków, które spełniają jeden z trzech warunków określonych w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Wniosek można złożyć, jeżeli istotne zmiany strukturalne w kierunkach światowego handlu prowadzą do poważnych zakłóceń gospodarczych, a szczególnie znacznego wzrostu przywozu do UE lub szybkiego spadku udziału rynkowego UE w danym sektorze, lub przenoszeniu działalności gospodarczej do państw trzecich, skutkiem czego jest:

a) co najmniej 1000 zwolnień w przedsiębiorstwie w jednym państwie członkowskim w okresie 4 miesięcy, włącznie z pracownikami zwalnianymi u jego dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw; lub

b) co najmniej 1000 zwolnień w okresie 9 miesięcy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach w sektorze według klasyfikacji NACE 2, w jednym regionie lub dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II;

W przypadku trzech wniosków otrzymanych w 2007 r. powołano się na kryteria w art. 2 lit. a). W przypadku czterech – na kryteria w art. 2 lit. b).

Ponadto możliwe jest przyznanie wkładu z EFG w przypadku małego rozmiaru niektórych rynków pracy UE lub innych niezdefiniowanych okoliczności szczególnych;

c) w przypadku niewielkich rynków pracy lub w wyjątkowych okolicznościach, odpowiednio uzasadnionych przez zainteresowane państwo/państwa członkowskie, mimo że warunki określone w lit. a) i b) nie są całkowicie spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę.

W przypadku dwóch wniosków otrzymanych w 2007 r. powołano się na kryteria w art. 2 lit. c).

2. Pomoc przyznana w 2007 r.

Po uruchomieniu niezbędnych środków przez władzę budżetową Komisja podjęła decyzje o przyznaniu wkładu finansowego z funduszu w następujących czterech przypadkach:

Tabela 2: Wkład przyznany przez Komisję w 2007 r.

EGF/2007/002 | Francja | Dostawcy firmy Renault | 1 258 030 | 2007/726/WE z 23.10.2007 (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 21) | C (2007) 6149 z 4.12.2007 |

EGF/2007/003 | Niemcy | BenQ | 12 766 150 | 2008/30/WE z 18.12.2007 (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 9) | C (2007) 6747 z 18.12.2007 |

EGF/2007/004 | Finlandia | Perlos | 2 028 538 | 2008/30/WE z 18.12.2007 (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 9) | C (2007) 6742 z 18.12.2007 |

Ogółem | 18 610 968 |

Władza budżetowa nie odrzuciła żadnego z przedłożonych przez Komisję wniosków o finansowanie z EFG i nie wprowadziła do nich żadnych poprawek.

3. Finansowane działania

Rozporządzenie EFG ogranicza działanie funduszu do finansowania instrumentów aktywnej polityki rynku pracy ( Active Labour Market Policy, ALMP ), które stanowią część koordynowanego pakietu spersonalizowanych usług, które mają zapewnić ponowną integrację zwolnionych pracowników na rynku pracy. Ponadto z EFG możliwe jest finansowanie działań pomocy technicznej, prowadzonych przez państwo członkowskie, aby umożliwić działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, dostarczania i upowszechniania informacji oraz działania kontrolne.

Rozkład szacowanych kosztów proponowanych działań w czterech interwencjach EFG zrealizowanych w 2007 r., wraz z działaniami pomocy technicznej, jest następujący:

Tabela 3: Wydatki w podziale na szczegółowe instrumenty aktywnej polityki rynku pracy

Klasyfikacja Eurostatu: Interwencje polityki rynku pracy (LMP) | Kwota z EFG (w euro) | % całości |

Usługi LMP |

1 | Pomoc w poszukiwaniu pracy |

1.1.2 | Usługi w zakresie doradztwa indywidualnego | 306 623 | 1,6 % |

Środki LMP |

2 | Szkolenie i przekwalifikowanie na potrzeby rynku pracy |

2.1 | Szkolenie instytucjonalne | 2 715 632 | 14,6 % |

Świadczenia na szkolenia/poszukiwanie pracy | 13 476 688 | 72,4 % |

4 | Zachęty do zatrudnienia |

4.1 | Zachęty rekrutacyjne | 821 050 | 4,4 % |

4.2 | Zachęty do utrzymania zatrudnienia | 325 000 | 1,7 % |

7 | Zachęty do podjęcia działalności gospodarczej | 326 475 | 1,8 % |

Pomoc techniczna (art. 3 rozporządzenia 1927/2006) | 639 500 | 3,4 % |

Ogółem | 18 610 968 | 100 % |

Środki niewymienione powyżej nie zostały zaproponowane przez państwa członkowskie w czterech interwencjach z EFG zrealizowanych w 2007 r.

4. Profil pracowników korzystających ze wsparcia EFG

Łącznie w ramach czterech przypadków pomocy udzielonej w 2007 r. ze środków funduszy skorzystało 5113 pracowników. Są to pracownicy z różnych regionów Francji, Niemiec i Finlandii.

Tabela 4: Profil pracowników korzystających ze wsparcia EFG w 2007 r.

w tym: kobiety | 41 | 155 | 797 | 302 | 1 295 |

% | 15 % | 25 % | 24 % | 33 % | 25 % |

w tym: obywatele krajów nienależących do UE | 0 | 5 | 91 | 0 | 96 |

w tym w wieku: |

15-24 | 2 | 15 | 34 | 91 | 142 |

25-54 | 236 | 553 | 3 149 | 787 | 4 725 |

55-64 | 29 | 60 | 121 | 37 | 247 |

65+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

w tym z poważnym problemem zdrowotnym lub niepełnosprawni | 4 | 49 | nie dotyczy | 50 | 103 |

5. Komplementarność z działania finansowanymi z funduszy strukturalnych, zwłaszcza z EFS

EFG finansuje tylko aktywne instrumenty rynku pracy i podobnie jak EFS nie może uczestniczyć w pasywnych środkach ochrony socjalnej. O ile fundusze strukturalne mają formę wieloletnich programów opartych na strategicznych, długoterminowych celach – takich jak antycypacja zmian, zarządzanie zmianami i restrukturyzacja, w formie działań takich jak na przykład uczenie się przez całe życie – o tyle EFG jest odpowiedzią na konkretny kryzys na dużą skalę. Działania EFG są podobne do działań EFS, jednak są wsparciem jednorazowym i ograniczonym w czasie, skierowanym bezpośrednio na pomoc pracownikom, którzy padli ofiarą zwolnień związanych ze zmianami w handlu. Państwa członkowskie mogą rozpocząć realizację działań w ramach EFG bezpośrednio po zaistnieniu masowych zwolnień, nie musząc w tym celu zmieniać istniejącego programu funduszy strukturalnych.

Zachęca się jednak państwa członkowskie do wykorzystania okresu otrzymywania wsparcia z EFG (12 miesięcy od daty wniosku) do oceny długoterminowych potrzeb związanych ze zwolnieniami oraz do ewentualnej zmiany programów EFS.

Od wszystkich wnioskodawców wymaga się, w ramach składania wniosku o środki z EFG, opisania sposobu wspierania komplementarności działań EFG z działaniami funduszy strukturalnych.

6. Osiągnięcia

Rok 2007 był pierwszym rokiem działania EFG. Głównym źródłem informacji o wynikach osiągniętych przez EFG będzie końcowe sprawozdanie, które ma zostać przedstawione przez dane państwo członkowskie po zakończeniu okresu przeznaczonego na wykorzystanie środków, który wynosi dwanaście miesięcy od daty wniosku. Sprawozdanie końcowe musi być złożone przez państwa członkowskie nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu okresu korzystania ze środków. Data przygotowania żadnego ze sprawozdań końcowych dla wkładów przyznanych w 2007 r. nie przypadała na 2007 r., więc Komisja nie dysponuje jeszcze szczegółowymi informacjami o osiągniętych wynikach.

Tabela 5: Harmonogram składania sprawozdań dotyczących wkładów przyznanych w 2007 r.

2 | 23/3/2007 | Francja | 23/10/2007 | 22/3/2008 | 22/9/2008 |

3 | 27/6/2007 | Niemcy | 18/12/2007 | 26/6/2008 | 26/12/2008 |

4 | 18/7/2007 | Finlandia | 18/12/2007 | 17/7/2008 | 17/1/2009 |

Komisja zamknie pomoc finansową nie później niż sześć miesięcy po otrzymaniu wszystkich informacji wymaganych w sprawozdaniu końcowym.

7. Działania pomocy technicznej podjęte przez Komisję Europejską

Informacja i upowszechnianie

Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 (artykuł 9) czyni Komisję odpowiedzialną za:

„[stworzenie] strony internetowej dostępnej we wszystkich językach wspólnotowych, zapewniającej informacje na temat EFG, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków oraz aktualne informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków, a także podkreślającą rolę władzy budżetowej.”

Strona internetowa

Strona internetowa (http://ec.europa.eu/egf) działa od marca 2007 r. i zawiera podstawowe pytania i odpowiedzi na temat EFG, wiadomości, najważniejsze dokumenty, wnioski, zbiór sprawozdań i linków oraz szczegółowe informacje o organach odpowiedzialnych za EFG w poszczególnych państwach członkowskich. Strona internetowa jest regularnie aktualizowana i udoskonalana, a dokumenty w różnych językach są dodawane w miarę ich dostępności.

Film na temat EFG

W 2007 r. Komisja udostępniła film na temat EFG, do użytku mediów i innych zainteresowanych. Dziewięciominutowy film zawiera informacje o działalności EFG we Francji i w Finlandii i można go obejrzeć pod adresem:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4097

Ulotka

W 2007 r. Komisja opublikowała ulotkę informacyjną o EFG w 22 językach (wszystkie języki urzędowe oprócz irlandzkiego). Ulotka jest dostępna w ograniczonych ilościach w formie papierowej, jest również dostępna bezpłatnie na stronie internetowej EFG pod adresem:

http://ec.europa.eu/employment_social/egf/docs/egf_leaflet_en.pdf(dostęp do innych wersji językowych można uzyskać po zastąpieniu „pl” w adresie kodem odpowiedniego języka).

Audyt i kontrola

Komisja nie prowadziła w 2007 r. audytu ani kontroli EFG.

Ocena Rozporządzenie EFG nie zakłada oceny EFG przed 31 grudnia 2011 r. Komisja podjęła działania zapewniające gromadzenie odpowiednich informacji przez państwa członkowskie już od samego początku działania EFG.

Spotkania z władzami krajowymi

Na początku 2007 r. Komisja utworzyła sieć punktów kontaktowych w państwach członkowskich, aby im pomóc w przygotowaniu ewentualnych wniosków oraz wdrożeniu funduszu. Sieć została formalnie zarejestrowana jako „Grupa ekspercka osób do kontaktu w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji” lub w skrócie „Osoby do kontaktu EFG” (kod E02100).

Komisja regularnie informuje członków grupy na temat funduszu i zaprasza ich na spotkania poświęcone wymianie doświadczeń i informacji. Członkowie grupy są urzędnikami ministerstw w państwach członkowskich, którzy są lub będą odpowiedzialni za wnioski i rozdysponowanie środków z EFG.

Dwa spotkania grupy odbyły się w Brukseli w 2007 r., w dniach 1 marca i 9 października.

8. Sprawozdanie finansowe

Wypłacone środki

Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z 17 maja 2006 r. EFG nie może przekroczyć maksymalnej kwoty rocznej 500 mln EUR (w cenach z 2006 r.), która może pochodzić z dowolnej nadwyżki w ramach ogólnego pułapu wydatków z poprzedniego roku lub z anulowanych środków na zobowiązania z ubiegłych dwóch lat, z wyjątkiem tych związanych z rozdziałem 1B ram finansowych. Ponadto, na mocy art. 12 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, co najmniej jedna czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG musi pozostać dostępna w dniu 1 września każdego roku w celu pokrycia potrzeb pojawiających się do końca roku.

W trakcie 2007 r. cztery wkłady EFG zostały przyznane przez władzę budżetową (zob. tabela 2).

Fundusze przyznane przez władzę budżetową stanowią 3,72 % maksymalnej kwoty rocznej. Przed 1 września 2007 r. nie przyznano żadnych wkładów, a zatem cała kwota pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb pojawiających się do końca roku.

Zwrot środków

W 2007 r. nie było przypadków zwrotu środków.

Wydatki na pomoc techniczną

W 2007 r. nie było wydatków na mocy przepisów o pomocy technicznej wynikających z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, ponieważ nie powstała jeszcze odpowiednia pozycja w budżecie.

Nieprawidłowości zgłoszone w 2007 r.

Komisji nie zgłoszono żadnych nieprawidłowości w ramach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1681/94[6] w trakcie 2007 r. w odniesieniu do EFG.

Nieprawidłowości zamknięte w 2007 r.

Rok 2007 był pierwszym rokiem działania EFG, nie było więc konieczności zamknięcia nieprawidłowości zgłoszonych w poprzednim roku.

9. Zamknięcie wypłacanej pomocy finansowej

Żaden z wkładów przyznanych od rozpoczęcia działalności EFG nie został zamknięty w 2007 r. Rozporządzenie w sprawie EFG zakłada wykorzystanie środków przez państwo członkowskie w ciągu dwunastu miesięcy od daty złożenia wniosku, po czym po kolejnych sześciu miesiącach wymaga się złożenia sprawozdania na temat wykorzystania środków finansowych. Dopiero po otrzymaniu sprawozdania Komisja może rozpocząć zamknięcie pomocy. Wydatki w ramach pierwszej pomocy przyznanej przez władzę budżetową, które odnoszą się do wniosku EFG/2007/001 złożonego 9 marca 2007 r. przez Francję, były kwalifikowalne do dnia 8 marca 2008 r., a Francja ma czas do 8 września 2008 r. na przedłożenie sprawozdania końcowego.

[1] Sprawozdanie złożone zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ( Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1, Rozporządzenie sprostowane w Dz.U. L 48 z 22.2.2008, s. 82)

[2] COM (2008) 412 z 2.7.2008 r.

[3] Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2006/C 139/01). Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1; Porozumienie zostało zmienione decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniającą porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (2008/29/WE). Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 7-8.

[4] W tym w takich kwestiach jak: definicja zwolnień (art. 1 rozporządzenia EFG); interpretacja takich kryteriów jak „znaczny wzrost” i „szybki spadek” (art. 2); definicja „niewielkich rynków pracy” i „wyjątkowych okoliczności” (art. 2); precyzyjne znaczenie określenia „wykorzystanie” wkładu finansowego (art. 13 ust. 2).

[5] O możliwości takiej wspomniano m.in. w sprawozdaniu „ L’Europe dans la mondialisation ” przedłożonemu francuskim ministrom gospodarki, przemysłu i zatrudnienia oraz pracy, spraw społecznych, rodziny i solidarności, opublikowanemu 15 kwietnia 2008 r.

[6] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/94 z dnia 11 lipca 1994 r. dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. U. L 178 z 12.7.1994 s. 43)

Top