EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0223

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/223 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 845)

C/2022/845

Dz.U. L 37 z 18.2.2022, p. 79–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2023; Uchylony przez 32023D0243 Data zakończenia ważności opiera się na dacie publikacji aktu uchylającego, który staje się skuteczny w dniu jego notyfikacji. Akt uchylający został notyfikowany, ale data notyfikacji nie jest dostępna w portalu EUR-Lex – zamiast niej podano datę publikacji.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/223/oj

18.2.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/79


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/223

z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 845)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje leżące na obszarze Unii tereny Alp (Niemcy, Francja, Włochy, Austria i Słowenia), Pirenejów (Hiszpania i Francja), Apeninów (Włochy), północnych Gór Skandynawskich (Finlandia i Szwecja), Karpat (Polska, Rumunia i Słowacja), Gór Dynarskich (Słowenia i Chorwacja) oraz Bałkanów, Riły, Pirinu, Rodopów i Sysztinskiej Srednej Gory (Bułgaria) zgodnie z mapą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy („komitet ds. siedlisk”).

(2)

Pierwszy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG został przyjęty decyzją Komisji 2004/69/WE (2). Wykaz ten został ostatnio uaktualniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/165 (3).

(3)

Tereny włączone do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny należą do sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. W celu osiągnięcia dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000 oraz w związku z potrzebą szybkiego dostosowywania sieci wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty są regularnie poddawane przeglądowi.

(4)

W okresie od dnia 10 sierpnia 2020 r. do dnia 11 lutego 2021 r. państwa członkowskie zaproponowały dodatkowe tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na alpejski region biogeograficzny. Państwa członkowskie poinformowały również o zmianach w informacjach dotyczących terenów objętych wykazem terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny.

(5)

Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także tereny, na których znajdują się typy siedlisk przyrodniczych lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, należy przyjąć zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny. Do nowo włączonych terenów mają zastosowanie art. 4 ust. 4 i art. 6 dyrektywy 92/43/EWG.

(6)

Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków stale się rozwija w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocenę i wybór terenów na poziomie Unii przeprowadzono w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje.

(7)

Niektóre państwa członkowskie nie zaproponowały wystarczającej liczby terenów, pozwalającej spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk i gatunków. Ponadto wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz niektórych gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna. W związku z tym sieci Natura 2000 nie można uznać za kompletną w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków.

(8)

W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2021/165.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ds. siedlisk,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przyjmuje się piętnasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny, określony w załączniku.

Artykuł 2

Decyzja wykonawcza (UE) 2021/165 traci moc.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2022 r.

W imieniu Komisji

Virginijus SINKEVIČIUS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

(2)  Decyzja Komisji 2004/69/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz obszarów w alpejskim regionie biogeograficznym mających znaczenie dla Wspólnoty (Dz.U. L 14 z 21.1.2004, s. 21).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/165 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (Dz.U. L 51 z 15.2.2021, s. 702).


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ 1

Piętnasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) zostaje określony za pomocą informacji zamieszczonych w formularzu Natura 2000, zawierającym również odpowiednią mapę terenu. Informacje te zostały przekazane przez właściwe organy krajowe zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG.

Poniższa tabela zawiera następujące informacje:

A:

kod TZW składający się z dziewięciu znaków, z których dwa pierwsze stanowią kod ISO właściwy dla każdego państwa członkowskiego;

B:

nazwa TZW;

C: * =

obecność na TZW co najmniej jednego typu siedliska przyrodniczego lub gatunku o znaczeniu priorytetowym w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG;

D:

powierzchnia TZW w hektarach lub długość TZW w km;

E:

współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna) w stopniach dziesiętnych.

Wszystkie informacje podane w poniższym wykazie unijnym opierają się na danych zaproponowanych, przekazanych i zatwierdzonych przez Bułgarię, Chorwację, Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Austrię, Polskę, Rumunię, Słowenię, Słowację, Finlandię i Szwecję.

A

B

C

D

E

Kod TZW

Nazwa TZW

*

Powierzchnia TZW (ha)

Długość TZW (km)

Współrzędne geograficzne TZW

 

 

 

 

 

Długość geograficzna

Szerokość geograficzna


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ 2

<

Kod TZW

Nazwa TZW

Priorytet

Powierzchnia TZW (ha)

Długość TZW (km)

Długość geograficzna

Szerokość geograficzna

AT1203A00

Ötscher - Dürrenstein

*

42 616,04

0

15,1111

47,8403

AT1211A00

Wienerwald - Thermenregion

*

51 907,57

0

16,125

48,1472

AT1212A00

Nordöstliche Randalpen: Hohe Wand - Schneeberg - Rax

*

63 959,82

0

15,9833

47,8833

AT1219000

Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse

*

7 024,54

0

15,2694

48,1833

AT2101000

Hohe Tauern, Kärnten I

*

41 606,47

0

12,8

47

AT2102000

Nockberge

*

7 984,5

0

13,75

46,8833

AT2103000

Hörfeld Moor - Kärntner Anteil

*

88

0

14,5167

47,0078

AT2104000

Sablatnig Moor

*

101,7

0

14,6028

46,575

AT2105000

Vellacher Kotschna

*

586

0

14,5667

46,3833

AT2106000

Mussen

*

399

0

12,9206

46,7139

AT2108000

Inneres Pöllatal

*

3 198

0

13,4667

47,0592

AT2109000

Wolayersee und Umgebung

*

1 940

0

12,8833

46,6167

AT2110000

Großedlinger Teich

*

8

0

14,8436

46,7967

AT2111000

Völkermarkter Stausee

 

84,35

0

14,5667

46,6292

AT2112000

Villacher Alpe (Dobratsch)

*

2 327

0

13,6833

46,5972

AT2113000

Flachwasserbiotop Neudenstein

*

18

0

14,5861

46,6419

AT2114000

Obere Drau

*

1 030

0

13,2333

46,75

AT2115000

Hochmoor bei St. Lorenzen

*

48

0

13,9194

46,8639

AT2116000

Görtschacher Moos - Obermoos im Gailtal

*

1 242

0

13,5

46,6

AT2117000

Turner See

*

59

0

14,575

46,5833

AT2118000

Gail im Lesachtal

*

57,7

0

12,9333

46,6792

AT2119000

Gut Walterskirchen

*

32

0

14,1972

46,6194

AT2120000

Schütt - Graschelitzen

*

2 307

0

13,6833

46,5833

AT2121000

Höfleinmoor

*

6

0

14,3958

46,5767

AT2122000

Ratschitschacher Moor

*

23

0

14,705

46,6428

AT2123000

Möserner Moor

*

14,8

0

13,25

46,705

AT2124000

Untere Lavant

*

168,58

0

14,8858

46,7044

AT2125000

Reifnitzbach

*

1,7

0

14,175

46,6042

AT2126000

Tiebelmündung - Bleistätter Moor

*

101,7

0

14,0139

46,6958

AT2127000

Fronwiesen

*

69,38

0

14,1083

46,5267

AT2128000

Kalk-Tuffquellen Völkermarkter Stausee

*

3,7

0

14,6667

46,6264

AT2130000

Lendspitz-Maiernigg

*

77,61

0

14,2597

46,6111

AT2131000

Mannsberg-Boden

*

683

0

14,5042

46,7972

AT2132000

Hainsche-Moor

*

1,3

0

14,2017

46,5514

AT2133000

Guntschacher Au

*

53

0

14,3433

46,5475

AT2134000

Mittagskogel - Karawanken Westteil

*

2 701,45

0

13,9692

46,512

AT2135000

Kalktuffquellen Lappenbach

*

4,8

0

13,0419

46,7259

AT2136000

Gelbe Alpenrose in Lendorf

 

0,6481

0

13,419

46,8419

AT2137000

Schlossberg Griffen

 

10

0

14,7278

46,7051

AT2138000

Gurkmündung

*

24,4

0

14,5012

46,6043

AT2139000

Grünspitz-Streifenfarn in Radenthein

 

6,1

0

13,6826

46,7991

AT2140000

Millstätter See-Süd

 

39,5

0

13,5846

46,7881

AT2141000

Watzelsdorfer Moos

 

32,6

0

14,6773

46,6581

AT2142000

Ziegelteich bei Hörtendorf

 

6,85

0

14,3848

46,6399

AT2143000

Lanzendorfer Moor

 

4,23

0

14,4554

46,6552

AT2144000

Gutschen

 

52,6

0

14,5444

46,798

AT2145000

Motschulagraben

 

38,9

0

14,9032

46,6369

AT2146000

Penkensee

 

8

0

14,1238

46,5823

AT2147000

Lichtegg bei Knappenberg

 

3

0

14,5606

46,9287

AT2148000

Krampelgraben bei Höhenbergen

 

16,45

0

14,553

46,6443

AT2149000

Schlosspark Krastowitz

*

0,5

0

14,3523

46,647

AT2150000

Leonstein

 

20

0

14,1299

46,6386

AT2151000

Finkensteiner Moor

 

25,46

0

13,8845

46,5677

AT2152000

Moor bei St. Margarethen

 

2,95

0

14,1478

46,5969

AT2153000

Ebenthaler Schlucht

*

18,33

0

14,3541

46,5908

AT2154000

Kosiak

*

146

0

14,1806

46,4532

AT2155000

Tiffen

 

178,61

0

14,0237

46,7054

AT2156000

Michaelergraben

*

138,3

0

14,5675

46,7302

AT2157000

Ingolsthal

 

123,33

0

14,2766

47,0101

AT2158000

Ossiacher Tauern

 

959,01

0

13,9725

46,6577

AT2159000

Garnitzenklamm

 

250,14

0

13,354

46,5913

AT2160000

Sattnitz-Ost

*

697,64

0

14,399

46,5624

AT2161000

Kronhofgraben

*

897,45

0

13,044

46,6242

AT2162000

Trögerner Klamm

*

147,93

0

14,4996

46,4594

AT2163000

In der Laka

*

500,06

0

13,3974

46,693

AT2164000

Rosegger Drauschleife und Umgebung

*

85,4

0

14,0245

46,5946

AT2165000

Koschuta

*

962,75

0

14,3939

46,4476

AT2166000

Kokra

 

293,88

0

13,7363

46,5363

AT2167000

Tscheppaschlucht - Ferlacher Horn

*

554,41

0

14,3048

46,4925

AT2168000

Kirchbachgraben

 

94,31

0

13,1894

46,647

AT2169000

Kleinobir

*

1 452,3

0

14,4856

46,5224

AT2170000

Wunderstätten

 

8,75

0

14,8657

46,6636

AT2171000

St. Martiner Moor

*

45,32

0

13,9764

46,5824

AT2172000

Moore am Ossiacher Tauern

 

21,53

0

13,9907

46,6407

AT2204000

Steirisches Dachsteinplateau

*

7 462,471

0

13,8

47,5275

AT2205000

Pürgschachen-Moos und ennsnahe Bereiche zwischen Selzthal und dem Gesäuseeingang

*

1 619,14

0

14,406944

47,58

AT2206000

Ödensee

*

234,21

0

13,8326

47,5633

AT2207000

NSG Hörfeld

 

47,49

0

14,51

47,018889

AT2208000

Lafnitztal - Neudauer Teiche

*

1 162,64

0

16,0703

47,2067

AT2209001

Steilhangmoor im Untertal

*

14,24

0

13,703889

47,356111

AT2209002

Patzenkar

*

130,48

0

13,658056

47,321111

AT2209003

Hochlagen der südöstlichen Schladminger Tauern

*

6 498,91

0

13,996944

47,253056

AT2209004

Hochlagen der östlichen Wölzer Tauern und Seckauer Alpen

*

14 060,51

0

14,5416

47,3824

AT2210000

Ennstaler Alpen/Gesäuse

*

14 529,94

0

14,612778

47,552778

AT2212000

NSG Wörschacher Moos und ennsnahe Bereiche

*

401

0

14,183056

47,553889

AT2215000

Teile der Eisenerzer Alpen

*

4 391,29

0

14,913889

47,493056

AT2216000

Kirchkogel bei Pernegg

 

51,92

0

15,3302

47,3487

AT2217000

Peggauer Wand

 

38,57

0

15,3508

47,2119

AT2219000

Teile des steirischen Nockgebietes

*

1 998,4024

0

13,8267

46,9416

AT2221000

Gamperlacke

*

86,3

0

14,278056

47,555

AT2223000

Pölshof bei Pöls

*

7,86

0

14,605833

47,226944

AT2224000

Zlaimmöser-Moore / Weißenbachalm

*

17,458

0

13,893

47,6036

AT2226001

Dürnberger Moor

*

45,15

0

14,353333

47,096944

AT2226002

Furtner Teich

*

32,03

0

14,391111

47,091111

AT2227000

Schluchtwald der Gulling

*

149,83

0

14,188056

47,496111

AT2228000

Ramsauer Torf

*

2,3

0

13,68

47,403889

AT2231000

Weizklamm

*

170,93

0

15,5789

47,2691

AT2232000

Buchenwälder bei Bruck an der Mur

 

106,72

 

15,3037

47,3813

AT2233000

Raabklamm

*

554,93

0

15,541944

47,241111

AT2234000

Breitenau - Lantsch

 

7,19

0

15,4168

47,3869

AT2235000

Hochwechsel

*

493,12

 

15,9275

47,5222

AT2236000

Ober- und Mittellauf der Mur mit Puxer Auwald, Puxer Wand und Gulsen

*

1 318,03

0

14,5922

47,1962

AT2237000

Dieslingsee

*

3,06

 

13,9441

46,9536

AT2238000

Gersdorfer Altarm

*

8,41

0

13,965

47,451944

AT2239000

Hintere Pölsenalm

*

2,4

0

14,2597

47,3352

AT2240000

Ennsaltarme bei Niederstuttern

*

69,66

0

14,081111

47,516111

AT2241000

Südlich gelegene Talbereiche der Göstlinger Alpen

 

600,22

0

14,9818

47,6989

AT2243000

Totes Gebirge mit Altausseer See

*

23 964,45

0

13,9697

47,656

AT2244000

Flaumeichenwälder im Grazer Bergland

*

4,54

0

15,38

47,115

AT2249000

Teile der nördlichen Zuflüsse der Walster im Mariazeller Land

 

4,94

0

15,3653

47,8144

AT2251000

Plannerkessel

*

1,77

0

14,1812

47,3964

AT2252000

Oberlauf des Schirningbaches mit Zubringerbächen sowie Unterlauf des Enzenbaches

 

29,31

0

15,2702

47,1069

AT2253000

Mitterndorfer Biotopverbund und Bergmähwiesen bei Bad Mitterndorf

*

262,5

0

13,9104

47,5628

AT2254000

Serpentingebiete bei Kraubath an der Mur

 

36,59

 

14,9682

47,2918

AT3101000

Dachstein

*

14 575

0

13,6667

47,5

AT3104000

Radinger Moorwiesen

 

3

0

14,3014

47,7367

AT3111000

Nationalpark Kalkalpen und Umgebung

*

22 122,83

0

14,3667

47,7667

AT3116000

Kalksteinmauer und Orchideenwiese Laussa

*

103

0

14,4361

47,9556

AT3117000

Mond- und Attersee

 

6 135

0

13,4833

47,7917

AT3128000

Bäche in den Steyr- und Ennstaler Voralpen

*

505,17

0

14,2929

47,9511

AT3130000

Hornspitzmoore

*

43,3

0

13,4966

47,5689

AT3133000

Mösl im Ebenthal

*

2,34

0

14,4188

47,7024

AT3134000

Planwiesen

 

110,3

0

14,2032

47,8789

AT3135000

Quellflur bei Grueb

*

4,32

0

13,2993

47,8759

AT3136000

Mittlere Steyr

*

122

0

14,237354

47,908173

AT3138000

Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen

*

775

0

14,2178

47,823

AT3142000

Egelsee und Egelseemoor in Unterach

 

4,14

0

13,5043

47,8326

AT3143000

Offensee und angrenzendes Verlandungsmoor

*

65,95

0

13,8386

47,754

AT3144000

Goiserer Weißenbachtal

*

1 056

0

13,5076

47,6543

AT3145000

Röll

*

327,2

0

13,9693

47,7237

AT3146000

Teichlboden

 

1,66

0

14,2919

47,6502

AT3148000

Burgberg Losenstein

*

1,83

0

14,4373

47,9239

AT3151000

Tuffquelle und Hangwald in Loiben

*

1,39

0

14,64518

47,83584

AT3153000

Kalktuffquelle in Vorderstoder

*

1,12

0

14,20616

47,70964

AT3203010

Winklmoos

*

78,08

0

12,5914

47,6506

AT3204002

Sieben-Möser/Gerlosplatte

*

168,57

0

12,1447

47,2392

AT3205021

Obertauern-Hundsfeldmoor

*

99,36

0

13,5634

47,2561

AT3206007

Bluntautal

*

433,8

0

13,13

47,5758

AT3207020

Seetaler See

*

214,54

0

13,9347

47,1506

AT3208118

Schwarzbergklamm

*

14,07

0

12,6189

47,6328

AT3210001

Hohe Tauern, Salzburg

*

80 505

0

12,7461

47,1353

AT3211012

Kalkhochalpen, Salzburg

*

23 725

0

13,0997

47,5028

AT3212111

Tauglgries

*

50,65

0

13,1447

47,6589

AT3213003

Gerzkopf

*

90,83

0

13,4297

47,4619

AT3214000

Rotmoos-Käfertal

*

168,74

0

12,7858

47,1247

AT3222000

Moore am Überling

*

38,41

0

13,9025

47,1736

AT3224000

Entrische Kirche

 

6,39

2

13,0856

47,28

AT3226000

Zinkenbach-Karlgraben

*

100,41

0

13,355

47,6767

AT3227000

Untersberg-Vorland

*

193,23

0

12,9481

47,7547

AT3230000

Zeller See Südufer

 

32,35

0

12,81

47,3

AT3231000

Mooshamer Moos Ost

 

3,19

0

13,72

47,1

AT3232000

Kopfweiden am Almkanal

*

1,77

0

13,04

47,77

AT3234000

Kendlbruckergraben - Hinteralm

*

20,07

0

13,8174

46,9691

AT3235000

Hinterrieding-Wasserfallkar

*

65,68

0

13,3319

47,1481

AT3236000

Rupanin

*

144,07

0

13,6216

47,2156

AT3237000

Georgenberg

 

2,15

0

13,1649

47,6314

AT3238000

Pongauer Taurachtal

*

19,72

0

13,5044

47,2882

AT3239000

Königsbachtal

 

1,17

0

13,37

47,7

AT3240000

Drossen

*

25,78

0

12,73

47,17

AT3241000

Streuwiese am Salzweg

 

0,5

0

12,99

47,76

AT3242000

Lonka-Mäander

 

1,03

0

13,71

47,16

AT3243000

Althofener Moos

 

0,59

0

13,73

47,14

AT3244000

Steindorf - Am Moos

 

4,98

0

13,705

47,132

AT3245000

Lucia-Lacke

 

3,48

0

12,64

47,28

AT3246000

Vordergnadenalm

 

0,0153

0

13,4887

47,2657

AT3248000

Prähauserbauerwiese

 

0,76

0

12,9922

47,7495

AT3249000

Unterfelben

 

7,75

0

12,4949

47,2526

AT3250000

Gschwendter Moos

 

5,9

0

13,4439

47,7204

AT3251000

Nikolausberg

 

0,56

0

13,1453

47,6037

AT3252000

Hintergnadenalm

 

3,39

0

13,4971

47,2544

AT3253000

Unkenberger Mähder

 

27,17

0

12,6742

47,632

AT3301000

Hohe Tauern, Tirol

*

61 000

0

12,4764

47,0339

AT3302000

Vilsalpsee

*

1 831

0

10,5061

47,4536

AT3303000

Valsertal

*

3 519,4

0

11,6122

47,0361

AT3304000

Karwendel

*

73 000

0

11,4997

47,4011

AT3305000

Ötztaler Alpen

*

39 470

0

11,0186

46,835

AT3306000

Afrigal

*

71,6

0

10,8161

47,3614

AT3307000

Egelsee

*

3,63

0

12,1711

47,6139

AT3308000

Schwemm

*

65,68

0

12,2981

47,6586

AT3309000

Tiroler Lech

*

4 146,9

0

10,54

47,3442

AT3310000

Arzler Pitzeklamm

*

31,2

0

10,7758

47,2108

AT3311000

Engelswand

 

39,8

0

10,9194

47,1639

AT3313000

Fließer Sonnenhänge

 

88,84

0

10,6194

47,1167

AT3314000

Osttiroler Gletscherflüsse Isel, Schwarzach und Kalserbach

 

306,07

0

12,5632

46,9545

AT3315000

Sinesbrunn

*

51,84

0

10,8042

47,2992

AT3316000

Tiefer-Wald

 

1,73

0

10,4886

46,8743

AT3317000

Padeilemähder

 

32

 

11,3718

47,0924

AT3318000

Bergmähwiesen in Obernberg am Brenner

*

132,03

 

11,4282

47,0338

AT3401000

Naturschutzgebiet Rohrach

*

48,19

0

9,8161

47,5878

AT3402000

Rheindelta

*

2 065,65

0

9,6408

47,5008

AT3403000

Mehrerauer Seeufer - Mündung der Bregenzerach

*

118,03

0

9,7031

47,5072

AT3405000

Bregenzerachschlucht

*

434,02

9,5

9,8222

47,4926

AT3406000

Witmoos

*

18,19

0

9,8475

47,5033

AT3407000

Fohramoos

*

54,3

0

9,8039

47,4203

AT3408000

Bangs - Matschels

*

447,42

0

9,5389

47,2722

AT3409000

Ludescherberg

*

377,35

0

9,8018

47,1977

AT3410000

Gadental

*

1 543,77

0

9,9964

47,225

AT3413000

Wiegensee

*

64,74

0

10,095

46,9769

AT3414000

Leiblach

*

21,45

0

9,7348

47,5322

AT3415000

Alpenmannstreu Gamperdonatal

*

37,61

0

9,6539

47,0856

AT3416000

Spirkenwälder Saminatal

*

477,57

0

9,6097

47,1641

AT3417000

Spirkenwälder Brandnertal

*

104,74

0

9,7525

47,125

AT3418000

Spirkenwald Oberer Tritt

*

12,7

0

9,7086

47,1356

AT3419000

Spirkenwälder Innergamp

*

43,87

0

9,6468

47,1581

AT3420000

Unter-Überlut

*

22,85

0

9,9717

47,2522

AT3421000

Gsieg - Obere Mähder

 

73,13

0

9,686797

47,400262

AT3422000

Schuttfluren Tafamunt

 

68,43

0

10,0692

46,9733

AT3423000

Soren, Gleggen-Köblern, Schweizer Ried und Birken-Schwarzes Zeug

 

317,62

0

9,6986

47,4481

AT3424000

Üble Schlucht

 

7,59

0

9,6936

47,2623

AT3425000

Davenna

*

112,46

0

9,8839

47,1239

AT3426000

Frastanzer Ried

 

39,21

0

9,6141

47,223

AT3427000

Übersaxen-Satteins

*

60,05

0

9,6871

47,2485

AT3428000

Unterargenstein

*

68,69

0

9,955

47,3337

AT3429000

Unter Stellerhöhe

*

28,93

0

10,0315

47,4038

AT3430000

Unter der Winterstaude

*

25,8

0

9,9925

47,4007

AT3431000

Gortniel

*

12,71

0

9,9505

47,0383

AT3432000

Roßbündta

*

12,62

0

9,946

47,0328

AT3433000

Spona

 

25,77

0

10,0106

47,007

AT3434000

Rifa

 

12,63

0

10,0465

46,9755

AT3435000

Torfriedbach

*

9,88

0,6

9,7135

47,2047

AT3436000

Walsbächle

*

16,71

1,52

9,6926

47,2217

AT3437000

Widdersteinmähder

*

53,02

0

10,145

47,2712

AT3438000

Ifen

*

2 466,72

0

10,0874

47,3473

AT3439000

Schöneberg

*

47,4

0

10,1516

47,2329

BG0000166

Vrachanski Balkan

*

35 981,25

0

23,460833

43,170833

BG0000209

Pirin

*

40 382,3813

0

23,430278

41,741944

BG0000211

Tvardishka planina

*

38 649,5295

0

26,06

42,840278

BG0000220

Dolna Mesta

*

9 514,697

0

23,929722

41,481944

BG0000281

Reka Belitsa

*

117,26

0

25,6385

42,918

BG0000308

Verila

*

6 443,4218

0

23,291111

42,384722

BG0000366

Kresna - Ilindentsi

*

48 596,428

0

23,1647

41,7553

BG0000372

Tsigansko gradishte

*

9 555,741

0

24,875

41,400833

BG0000399

Bulgarka

*

24 009,0341

0

25,3974

42,7638

BG0000494

Tsentralen Balkan

*

72 021,0722

0

24,731944

42,738333

BG0000495

Rila

*

77 927,168

0

23,5225

42,144444

BG0000496

Rilski manastir

*

25 299,8005

0

23,364722

42,124167

BG0000625

Izvoro

*

7,038

0

23,432222

41,858056

BG0000626

Krushe

*

291,873

0

23,376944

41,859722

BG0000636

Niska Rila

*

37 191,67

 

23,4255

42,2611

BG0001021

Reka Mesta

*

19 401,6899

0

23,662222

41,713056

BG0001028

Sreden Pirin - Alibotush

*

68 934,385

0

23,566667

41,510556

BG0001030

Rodopi - Zapadni

*

272 851,406

0

24,229444

41,752778

BG0001031

Rodopi - Sredni

*

155 107,6837

0

25,0531

41,83

BG0001040

Zapadna Stara planina i Predbalkan

*

219 753,2598

0

22,9183

43,3411

BG0001042

Iskarski prolom - Rzhana

*

22 693,26

0

23,496944

43,028611

BG0001043

Etropole - Baylovo

*

27 448,2536

0

23,88

42,722778

BG0001386

Yadenitsa

*

17 016,2128

0

24,006389

42,105

BG0001389

Sredna gora

*

110 373,64

0

24,280833

42,586389

BG0001493

Tsentralen Balkan - bufer

*

138 363,8244

0

24,740556

42,800833

DE8236371

Flyschberge bei Bad Wiessee

*

956,48

0

11,6775

47,7125

DE8238301

Standortübungsplatz St.Margarethen/Brannenburg

*

60,3

0

12,0756

47,7286

DE8239371

Hochriesgebiet und Hangwälder im Aschauer Tal

*

1 825,73

0

12,265

47,7431

DE8239372

Geigelstein und Achentaldurchbruch

*

3 207,23

0

12,3372

47,7103

DE8240371

Mettenhamer Filz, Süssener und Lanzinger Moos mit Extensivwiesen

*

149,46

0

12,4442

47,7489

DE8241371

Extensivwiesen um Ruhpolding

 

105,61

0

12,6272

47,7581

DE8241372

Östliche Chiemgauer Alpen

*

12 932,87

0

12,67

47,7056

DE8325301

Lindenberger Moos

*

101,77

0

9,8667

47,6047

DE8332303

Bergsturzgebiet 'Im Gsott'

*

91,52

0

11,0953

47,6497

DE8332304

Ammertaler Wiesmahdhänge

*

449,43

0

11,0561

47,6156

DE8332371

Moore im oberen Ammertal

*

628,03

0

11,0461

47,6086

DE8333371

Extensivwiesen um Glentleiten bei Großweil

*

132,27

0

11,2928

47,6653

DE8334302

Probstalm und Probstenwand

*

100,88

0

11,4861

47,6583

DE8334372

Kammmolchlebensraum bei Kochel

*

31,64

0

11,3864

47,6631

DE8334373

Kesselberggebiet

*

674,37

0

11,3458

47,6244

DE8336371

Mangfallgebirge

*

14 916,39

0

11,8572

47,6283

DE8342301

Nationalpark Berchtesgaden

*

21 338,4

0

12,925

47,5528

DE8342302

NSG 'Aschau', NSG 'Schwarzbach' und Schwimmendes Moos

*

808,78

0

12,7803

47,6519

DE8343303

Untersberg

*

3 526,21

0

12,985

47,6856

DE8343371

Moore und Extensivwiesen bei Berchtesgaden

*

31,91

0

12,9639

47,6308

DE8343372

Extensivwiesen in der Ramsau

*

41,51

0

12,9389

47,6119

DE8424302

Naturschutzgebiet 'Rohrachschlucht'

*

169,79

0

9,8117

47,59

DE8426301

Oberes Weißachtal mit Lanzen-, Katzen- und Mittelbach

*

708,73

0

10,0533

47,5192

DE8426302

Nagelfluhkette Hochgrat-Steineberg

*

1 989,42

0

10,1075

47,5056

DE8427301

Grünten

*

146,21

0

10,3175

47,5489

DE8429303

Kienberg mit Magerrasen im Tal der Steinacher Achen

*

623,53

0

10,5222

47,5636

DE8429304

Aggenstein

*

129,87

0

10,5517

47,5378

DE8430303

Falkenstein, Alatsee, Faulenbacher- und Lechtal

*

977,85

0

10,7133

47,5536

DE8431371

Ammergebirge

*

27 588,85

0

10,9372

47,55

DE8432301

Loisachtal zwischen Farchant und Eschenlohe

*

691,28

0

11,1583

47,5694

DE8432302

Auerberg, Mühlberg

*

296,71

0

11,1558

47,5753

DE8433301

Karwendel mit Isar

*

19 581,75

0

11,3433

47,4906

DE8433371

Estergebirge

*

6 075,43

0

11,2003

47,5428

DE8434372

Jachenau und Extensivwiesen bei Fleck

*

1 438,73

0

11,5019

47,61

DE8525301

Häderichmoore

*

88,84

0

9,9936

47,4939

DE8526301

Wildflusssystem Bolgenach

*

163,81

0

10,1344

47,4444

DE8526302

Piesenkopfmoore

*

781,49

0

10,1389

47,4167

DE8527301

Hörnergruppe

*

1 179,17

0

10,1692

47,4656

DE8527371

Schönberger Ach

*

29,69

0

10,2164

47,4364

DE8528301

Allgäuer Hochalpen

*

21 222,9

0

10,3225

47,3889

DE8532371

Wettersteingebirge

*

4 256,15

0

11,09

47,4169

DE8533301

Mittenwalder Buckelwiesen

*

1 904,09

0

11,2411

47,4603

DE8626301

Hoher Ifen

*

2 453,38

0

10,1483

47,3806

DE8627301

Engenkopfmoor

*

94,24

0

10,2094

47,3967

DE8627302

Schlappolt

*

196,08

0

10,2297

47,3631

ES0000016

Ordesa y Monte Perdido

*

15 797,2762

0

-0,0319

42,64

ES0000018

Prepirineu Central català

*

57 074,77

0

1,6883

42,255

ES0000022

Aigüestortes

*

56 120,73

0

0,9454

42,5536

ES0000123

Larra-Aztaparreta

*

3 922,85

0

-0,7914

42,9392

ES0000126

Roncesvalles-Selva de Irati

*

18 077,73

0

-1,0599

42,9676

ES0000129

Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta

*

19 530,14

0

-1,3317

42,842

ES0000130

Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre

*

6 377,99

0

-0,886

42,8305

ES0000149

Posets - Maladeta

*

34 433,5568

0

0,5308

42,64

ES2200009

Larrondo-Lakartxela

*

2 614,1

0

-0,8859

42,9381

ES2200012

Río Salazar

*

414,55

0

-1,2477

42,6566

ES2200018

Belate

*

26 067,44

0

-1,6689

43,0617

ES2200019

Monte Alduide

*

9 028,69

0

-1,4561

43,0307

ES2200025

Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro

*

1 101,04

0

-1,3701

42,7438

ES2200027

Ríos Eska y Biniés

*

288,67

0

-0,8651

42,9241

ES2410001

Los Valles - Sur

*

22 913,2699

0

-0,7686

42,7439

ES2410002

Pico y Turberas del Anayet

 

408,3368

0

-0,4394

42,7844

ES2410003

Los Valles

*

27 066,1992

0

-0,68

42,81

ES2410005

Guara Norte

*

12 763,0054

0

-0,23

42,29

ES2410006

Bujaruelo - Garganta de Los Navarros

*

9 775,0025

0

-0,14

42,71

ES2410008

Garganta de Obarra

*

735,6757

0

0,62

42,41

ES2410009

Congosto de Ventamillo

*

247,0025

0

0,46

42,49

ES2410010

Monte Pacino

*

509,7923

0

-0,35

42,75

ES2410011

Cabecera del Río Aguas Limpias

*

3 045,6438

0

-0,29

42,82

ES2410013

Macizo de Cotiella

*

8 275,4467

0

0,32

42,52

ES2410014

Garcipollera - Selva de Villanúa

*

3 898,9024

0

-0,48

42,64

ES2410019

Río Cinca (Valle de Pineta)

 

117,7611

0

0,12

42,65

ES2410021

Curso Alto del Río Aragón

 

145,9823

0

-0,5467

42,6642

ES2410022

Cuevas de Villanúa

 

0,1239

0

-0,5278

42,6858

ES2410023

Collarada y Canal de Ip

*

4 027,0928

0

-0,4908

42,7294

ES2410024

Telera - Acumuer

*

5 552,7853

0

-0,3311

42,6394

ES2410025

Sierra y Cañones de Guara

*

34 662,6323

0

-0,1667

42,2603

ES2410027

Río Aurín

 

91,0864

0

-0,425

40,6422

ES2410029

Tendeñera

*

12 814,6592

0

-0,2108

42,6608

ES2410031

Foz Escarrilla - Cucuraza

*

1 609,9122

0

-0,3131

42,7489

ES2410040

Puertos de Panticosa, Bramatuero y Brazatos

*

3 021,6263

0

-0,1914

42,7822

ES2410044

Puerto de Otal - Cotefablo

*

1 963,8843

0

-0,2103

42,6069

ES2410045

Sobrepuerto

*

3 468,9089

0

-0,2356

42,5678

ES2410046

Río Ésera

*

1 758,5141

0

0,4706

42,5794

ES2410048

Río Ara

*

2 019,0368

0

-0,1056

42,6308

ES2410049

Río Isábena

*

1 992,6647

0

0,5742

42,3236

ES2410050

Cuenca del Río Yesa

*

5 599,8123

0

0,0478

42,5256

ES2410051

Cuenca del Río Airés

*

3 741,9992

0

0,1056

42,5667

ES2410052

Alto Valle del Cinca

*

14 590,5559

0

0,1903

42,68

ES2410053

Chistau

*

10 678,6848

0

0,3078

42,5883

ES2410054

Sierra Ferrera

*

8 023,2371

0

0,2669

42,4808

ES2410055

Sierra de Arro

*

1 459,8995

0

0,2303

42,4219

ES2410056

Sierra de Chía - Congosto de Seira

*

8 666,8584

0

0,4161

42,51

ES2410059

El Turbón

*

2 822,036

0

0,5067

42,4194

ES2410150

Cueva de Los Moros

 

0,0625

0

-0,5278

42,6861

ES2410154

Turberas del Macizo de Los Infiernos

 

50,2655

0

-0,2697

42,7708

ES2410155

Turberas de Acumuer

 

13,3023

0

-0,4283

42,7072

ES5120002

Capçaleres del Ter i del Freser

*

14 733,2

0

2,2167

42,3846

ES5120003

Serra Cavallera

*

6 186,02

0

2,2334

42,2903

ES5120019

Riberes de l'Alt Ter

*

409,83

41

2,294

42,2324

ES5120022

Riu Duran

*

102,73

91

1,7955

42,4235

ES5120024

Montgrony

*

3 803,8

0

2,0831

42,2822

ES5120026

Tossa Plana de Lles-Puigpedrós

*

13 305,56

0

1,6695

42,4497

ES5120027

Rasos de Tubau

 

644,53

0

2,0472

42,2239

ES5120028

Vall del Rigart

*

210,26

0

2,1203

42,3133

ES5130002

Riu Verneda

*

75,47

97

1,6711

42,3908

ES5130003

Alt Pallars

*

77 183,2

0

1,034

42,7159

ES5130004

Baish Aran

*

12 444,98

0

0,788

42,799

ES5130005

Era Artiga de Lin - Eth Portilhon

*

7 047,87

0

0,7168

42,6713

ES5130006

Estanho de Vielha

*

28,88

0

0,8144

42,7095

ES5130007

Riberes de l'Alt Segre

*

216,62

23

1,8499

42,3915

ES5130010

Serra de Boumort-Collegats

*

18 414,83

0

1,1003

42,2367

ES5130011

Riu de la Llosa

*

84,12

0

7,7015

42,4255

ES5130012

Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs

*

12 920,99

0

0,8124

42,2305

ES5130015

Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana

*

32 423,71

0

0,8722

42,0303

ES5130019

Estany de Montcortès

*

45,01

0

0,9947

42,3319

ES5130022

La Torrassa

*

59,58

0

1,1331

42,6064

ES5130023

Beneïdor

*

416,33

0

1,5653

42,3719

ES5130024

La Faiada de Malpàs i Cambatiri

 

1 280,7

0

0,7739

42,3817

ES5130026

Serra de Prada-Castellàs

*

3 735,9

0

1,3044

42,2711

ES5130029

Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora

*

8 682,94

0

1,67

42,0592

ES5130034

Riu Garona

*

212,75

27

0,7414

42,7369

FI1300101

Pallas-Ounastunturi

*

59 426

 

23,9378

68,1475

FI1300102

MALLA

*

3 089

 

20,6678

69,0656

FI1300103

PÖYRISJÄRVEN ERÄMAA

*

146 717

 

24,1558

68,6053

FI1300105

KÄSIVARREN ERÄMAA

*

264 739

 

21,7361

68,9292

FI1300107

JIETANASVUOMA

*

1 511

 

22,5739

68,4514

FI1300108

IITON PALSASUOT

*

66

 

21,4225

68,7192

FI1300111

SOTKAVUOMA

*

2 602

 

23,2725

68,34

FI1300112

SAANAN LUONNONSUOJELUALUE

*

240

 

20,835

69,0417

FI1300118

TARVANTOVAARA

*

66 403

 

22,86

68,5844

FI1300201

LEMMENJOEN KANSALLISPUISTO

*

285 761

 

25,6064

68,5994

FI1300202

MUOTKATUNTURIN ERÄMAA

*

158 080

 

26,2947

69,1475

FI1300204

Vätsärin erämaa

*

157 240

 

28,5681

69,2275

FI1300206

HANHIJÄNKÄ-PIERKIVAARANJÄNKÄ

*

4 648

 

27,1542

69,1978

FI1300207

PIERAN MARIN JÄNKÄ

*

2 643

 

27,1789

69,4042

FI1300601

PULJUN ERÄMAA

*

56 351

 

24,7169

68,3419

FI1301318

OUNASJOKI

*

4 730

 

25,0775

67,1011

FI1301912

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue

 

32 000

 

23,8403

67,8167

FI1302001

Kevo

*

71 406

 

26,6997

69,5831

FI1302002

KALDOAIVIN ERÄMAA

*

351 349

 

27,8675

69,6586

FI1302003

Paistunturin erämaa

*

159 641

 

26,2322

69,6331

FI1302004

PULMANKIJÄRVI

 

1 623

 

27,9983

69,9656

FI1302008

VETSIJOEN SUISTOLEHTO

 

14

 

27,3094

69,9656

FI1302009

Kirkkotupien niitty

*

1,1

 

27,0092

69,8636

FI1302010

Luomusjoen kuolpuna

 

2

 

26,1361

69,395

FI1302011

Välimaan kenttä

*

2

 

27,4925

70,0197

FI1302012

Pappilan niitty

*

3,2

 

27,0089

69,8619

FI1302013

Mieraslompolon kenttä

*

2,2

 

27,2058

69,5931

FR7200742

Massif du Moulle de Jaout

*

16 350

 

-0,3387

43,02546

FR7200743

Massif du Ger et du Lurien

*

13 484

 

-0,37045

42,89004

FR7200744

Massif de Sesques et de l'Ossau

*

25 794

 

-0,50082

42,89767

FR7200745

Massif du Montagnon

*

8 694

 

-0,51696

43,02886

FR7200746

Massif de l'Anie et d'Espelunguère

*

14 253

 

-0,63427

42,87014

FR7200747

Massif du Layens

*

5 597

 

-0,64662

43,05104

FR7200749

Montagnes du Barétous

*

14 421

 

-0,81359

43,04565

FR7200750

Montagnes de la Haute Soule

*

14 360

 

-0,98068

42,9946

FR7200751

Montagnes du Pic des Escaliers

*

8 600

 

-0,98413

43,0554

FR7200752

Massif des Arbailles

*

12 784

 

-1,02051

43,12301

FR7200753

Forêt d'Iraty

*

2 500

 

-1,07507

43,03008

FR7200754

Montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port

*

11 760

 

-1,19827

43,07172

FR7200781

Gave de Pau

*

8 194

 

-0,51334

43,35721

FR7200786

La Nive

*

9 473

 

-1,37981

43,26424

FR7200790

Le Saison (cours d'eau)

*

2 200

 

-0,87361

43,2375

FR7200791

Le Gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de Labastide-Villefranche

*

2 547

 

-0,99109

43,43379

FR7200792

Le Gave d'Aspe et le Lourdios (cours d'eau)

*

1 595

 

-0,59097

43,12076

FR7200793

Le Gave d'Ossau

*

2 300

 

-0,41833

43,07806

FR7300821

Vallée de l'Isard, mail de Bulard, pics de Maubermé, de Serre-Haute et du Crabère

*

6 428

 

0,92056

42,83333

FR7300822

Vallée du Riberot et massif du Mont Valier

*

7 745

 

1,06333

42,81167

FR7300825

Mont Ceint, mont Béas, tourbière de Bernadouze

*

2 218

 

1,4

42,7944

FR7300827

Vallée de l'Aston

*

14 961

 

1,66

42,69333

FR7300829

Quiès calcaires de Tarascon-sur-Ariège et grotte de la Petite Caougno

 

2 478

 

1,65056

42,82194

FR7300831

Quérigut, Laurenti, Rabassolles, Balbonne, la Bruyante, haute vallée de l'Oriège

*

10 255

 

2,03417

42,67472

FR7300838

Grotte de Montseron

*

1

 

1,32802

43,02

FR7300839

Grotte du Ker de Massat

*

1

 

1,32459

42,9

FR7300841

Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat

*

1 629

 

1,33556

43,07972

FR7300842

Pechs de Foix, Soula et Roquefixade, grotte de l'Herm

*

2 211

 

1,65944

42,94694

FR7300880

Haute vallée d'Oô

*

3 407

 

0,5025

42,73056

FR7300881

Haute vallée de la Pique

*

8 251

 

0,59333

42,72417

FR7300883

Haute vallée de la Garonne

*

11 134

 

0,78

42,87778

FR7300884

Zones rupestres xérothermiques du bassin de Marignac, Saint-Béat, pic du Gar, montagne de Rié

*

7 680

 

0,72667

42,95

FR7300920

Granquet-Pibeste et Soum d'Ech

*

7 259

 

-0,15361

43,05833

FR7300921

Gabizos (et vallée d'Arrens, versant sud-est du Gabizos)

*

2 996

 

-0,27167

42,92889

FR7300922

Gaves de Pau et de Cauterets (et gorge de Cauterets)

*

482

 

-0,0895

42,98624

FR7300923

Moun Né de Cauterets, pic de Cabaliros

*

3 703

 

-0,14222

42,92417

FR7300924

Péguère, Barbat, Cambalès

*

4 651

 

-0,17694

42,85194

FR7300925

Gaube, Vignemale

*

7 378

 

-0,14306

42,81028

FR7300926

Ossoue, Aspé, Cestrède

*

5 214

 

-0,05417

42,76167

FR7300927

Estaubé, Gavarnie, Troumouse et Barroude

*

9 479

 

0,055

42,7325

FR7300928

Pic Long Campbielh

*

8 174

 

0,11806

42,79056

FR7300929

Néouvielle

*

6 176

 

0,15056

42,865

FR7300930

Barèges, Ayré, Piquette

*

1 448

 

0,09306

42,87306

FR7300931

Lac Bleu Léviste

*

6 942

 

0,035

42,92444

FR7300932

Liset de Hount Blanque

*

4 059

 

0,16917

42,95667

FR7300933

Hautes-Baronnies, Coume de Pailhas

*

300

 

0,25

43,00528

FR7300934

Rioumajou et Moudang

*

9 522

 

0,28583

42,74028

FR7300935

Haut-Louron : Aygues Tortes, Caillauas, Gourgs Blancs, Gorges de Clarabide, pics des Pichadères et d'Estiouère, montagne de Tramadits

*

5 439

 

0,42222

42,73306

FR7301822

Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste

*

9 581

 

1,83139

43,08389

FR8201680

Landes, pelouses, forêts et prairies humides de Lus-la-Croix-Haute

*

3 637,4

 

5,72685

44,6768

FR8201681

Gervanne et rebord occidental du Vercors

*

18 150

 

5,15847

44,8155

FR8201682

Rebord méridional du Vercors

*

4 724

 

5,24598

44,8725

FR8201692

Monts du matin, combe Laval et val Sainte-Marie

*

2 339

 

5,18959

44,9883

FR8201698

Contamines Montjoie - Miage - Tré la Tête

*

5 537,3

 

6,74972

45,77917

FR8201699

Aiguilles Rouges

*

9 048,7

 

6,85528

45,98167

FR8201700

Haut Giffre

*

12 409

 

6,82417

46,04028

FR8201701

Les Aravis

*

8 890,7

 

6,55111

45,9675

FR8201702

Plateau de Beauregard

*

413

 

6,39028

45,88417

FR8201703

Massif de la Tournette

*

4 649,8

 

6,27667

45,83361

FR8201704

Les Frettes - Massif des Glières

*

8 069,8

 

6,31937

45,95639

FR8201705

Massif du Bargy

*

3 847

 

6,47125

45,9985

FR8201706

Roc d'Enfer

*

4 047

 

6,59832

46,1873

FR8201707

Plateau de Loëx

*

1 231

 

6,65332

46,1246

FR8201708

Mont de Grange

 

1 254

 

6,80439

46,2611

FR8201709

Cornettes de Bise

*

1 548,4

 

6,78417

46,32083

FR8201710

Massif des Voirons

*

978

 

6,35417

46,20722

FR8201712

Le Salève

*

4 427

 

6,16306

46,10917

FR8201715

Vallée de l'Arve

*

757

 

6,34825

46,1112

FR8201719

Delta de la Dranse

*

53

 

6,51583

46,39861

FR8201720

Cluse du Lac d'Annecy

*

282

 

6,22639

45,79222

FR8201722

Zones humides du Bas Chablais

*

282

 

6,435

46,33556

FR8201723

Plateau Gavot

*

165

 

6,65528

46,37694

FR8201724

Marais de Chilly et de Marival

*

38

 

6,3025

46,29194

FR8201732

Tourbières du Luitel et leur bassin versant

*

306,8

 

5,85694

45,08944

FR8201733

Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon

*

2 662

 

5,92603

45,1335

FR8201735

Landes, tourbières et habitats rocheux du Massif du Taillefer

*

3 697

 

5,91756

45,0517

FR8201736

Marais à Laiche bicolore, prairies de fauche et habitats rocheux du Vallon du Ferrand et du Plateau d'Emparis

*

2 412

 

6,2075

45,0758

FR8201738

Plaine de Bourg d'Oisans et ses versants

*

3 473

 

6,02721

45,0643

FR8201740

Hauts de Chartreuse

*

4 423

 

5,88822

45,3923

FR8201741

Ubacs du Charmant Som et gorges du Guiers Mort

*

2 329

 

5,755

45,3311

FR8201743

La Bourne

*

2 805

 

5,39347

45,0694

FR8201744

Hauts plateaux et contreforts du Vercors oriental

*

20 953,4

 

5,50992

44,84845

FR8201745

Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du Plateau du Sornin

*

1 312

 

5,60879

45,1998

FR8201747

Massif de l'Obiou et gorges de la Souloise

*

3 743

 

5,88806

44,7775

FR8201751

Massif de la Muzelle

*

16 896

 

6,06266

44,9288

FR8201753

Forêts, landes et prairies de fauche des versants du Col d'Ornon

*

4 814

 

5,96826

44,9823

FR8201770

Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de l'avant-pays savoyard

*

3 151

 

5,7107

45,6644

FR8201772

Réseau de zones humides de l'Albanais

*

599

 

5,95438

45,7667

FR8201773

Réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la moyenne vallée de l'Isère

*

876,8

 

6,14376

45,53395

FR8201774

Tourbière des Creusates

*

12

 

6,02944

45,68694

FR8201775

Rebord méridional du Massif des Bauges

*

1 169,9

 

6,02417

45,52472

FR8201776

Tourbière et lac des Saisies

*

288

 

6,51889

45,77083

FR8201777

Adrets de Tarentaise

*

983

 

6,69013

45,5964

FR8201778

Landes, prairies et habitats rocheux du massif du mont Thabor

*

4 790

 

6,56723

45,1271

FR8201779

Formations forestières et herbacées des Alpes internes

*

1 560,1

 

6,87

45,29389

FR8201780

Réseau de vallons d'altitude à Caricion

*

9 498

 

7,00611

45,48694

FR8201781

Réseau de zones humides et alluviales des Hurtières

*

562,3

 

6,2628

45,4543

FR8201782

Perron des Encombres

*

2 030,2

 

6,43306

45,28222

FR8201783

Massif de la Vanoise

*

53 927,6

 

6,88333

45,39167

FR8202002

Partie orientale du Massif des Bauges

*

14 486

 

6,22472

45,66944

FR8202003

Massif de la Lauzière

*

10 052

 

6,4271

45,4874

FR8202004

Mont Colombier

*

2 178

 

6,11911

45,6449

FR8202009

Lac Léman

*

1 376

 

6,37563

46,3561

FR9101468

Bassin du Rebenty

*

8 567

 

1,9925

42,78

FR9101470

Haute Vallée de l'Aude et Bassin de l'Aiguette

*

17 055

 

2,18611

42,77028

FR9101471

Capcir, Carlit et Campcardos

*

39 688

 

1,93222

42,56889

FR9101472

Massif du Puigmal

*

8 784

 

2,12667

42,43944

FR9101473

Massif de Madres-Coronat

*

21 363

 

2,24222

42,61833

FR9101475

Massif du Canigou

*

11 746

 

2,35833

42,46972

FR9101476

Conque de la Preste

*

8 436

 

2,42056

42,41778

FR9102010

Sites à chiroptères des Pyrénées orientales

*

2 437

 

2,29444

42,50833

FR9301497

Plateau d'Emparis - Goleon

*

7 439

 

6,29333

45,0875

FR9301498

Combeynot - Lautaret - Ecrins

*

9 924

 

6,41889

44,98556

FR9301499

Clarée

*

25 681

 

6,61889

45,01806

FR9301502

Steppique Durancien et Queyrassin

*

19 658

 

6,62528

44,67222

FR9301503

Rochebrune - Izoard - Vallée de la Cerveyrette

*

26 801

 

6,6775

44,79667

FR9301504

Haut Guil - Mont Viso - Val Preveyre

*

18 833

 

7,00667

44,71639

FR9301505

Vallon des Bans - Vallée du Fournel

*

8 823

 

6,38833

44,78056

FR9301506

Valgaudemar

*

9 946

 

6,19333

44,77889

FR9301509

Piolit - Pic de Chabrières

*

1 596

 

6,28556

44,59167

FR9301511

Dévoluy - Durbon - Charance - Champsaur

*

35 530

 

5,91417

44,61444

FR9301519

Le Buech

*

2 426

 

5,83389

44,29667

FR9301523

Bois de Morgon - Forêt de Boscodon - Bragousse

*

2 517

 

6,41889

44,495

FR9301524

Haute Ubaye - Massif du Chambeyron

*

14 037

 

6,86083

44,57639

FR9301525

Coste Plane - Champerous

*

1 508

 

6,43667

44,45444

FR9301526

La Tour des Sagnes - Vallon des Terres Pleines - Orrenaye

*

5 059

 

6,7825

44,35444

FR9301529

Dormillouse - Lavercq

*

6 383

 

6,52

44,33833

FR9301530

Cheval Blanc - Montagne de Boules - Barre des Dourbes

*

8 258

 

6,43556

44,11944

FR9301533

L'Asse

*

21 844

 

6,36778

43,94806

FR9301535

Montagne de Val-Haut - Clues de Barles - Clues de Verdaches

*

13 197

 

6,28167

44,26861

FR9301546

Lac Saint-Léger

*

5,25

 

6,33528

44,42028

FR9301547

Grand Coyer

*

6 233

 

6,70833

44,08611

FR9301549

Entraunes

*

19 751

 

6,79917

44,14389

FR9301550

Sites à chauves souris de la Haute Tinée

*

1 787

 

6,92528

44,25639

FR9301552

Adret de Pra Gaze

 

108

 

6,85083

44,28028

FR9301554

Sites à chauves souris - Castellet-Les-Sausses et Gorges de Daluis

*

3 384

 

6,80222

44,01778

FR9301556

Massif du Lauvet d'Ilonse et des Quatre Cantons - Dome de Barrot - Gorges du Cians

*

15 071

 

7,05222

44,05333

FR9301559

Le Mercantour

*

67 947

 

7,18083

44,14639

FR9301560

Mont Chajol

*

1 427

 

7,53389

44,11889

FR9301561

Marguareis - La Brigue - Fontan - Saorge

*

6 327

 

7,69417

44,08083

FR9301562

Sites à Spéléomantes de Roquebillière

*

417

 

7,30028

44,02583

FR9301566

Sites à chauves souris de Breil-sur-Roya

*

2 497

 

7,52972

43,92861

FR9302002

Montagne de Seymuit - Crête de la Scie

*

1 401

 

6,24278

44,41889

FR9302005

La Bendola

*

1 063

 

7,5825

43,97056

HR2000004

Donja Baraćeva

 

0,7833

0

15,722926

44,984013

HR2000011

Budina špilja

 

0,7833

0

15,361222

44,716949

HR2000020

Područje oko Velike Ćulumove pećine

 

1 209,6422

0

16,373253

43,990037

HR2000026

Dumenčića špilja

 

0,7833

0

15,669445

45,02471

HR2000066

Božićeva špilja

 

0,7833

0

15,776756

45,000028

HR2000078

Luška špilja

 

0,7833

0

15,093981

45,22469

HR2000093

Ostrvička špilja

 

0,7833

0

15,459002

44,557139

HR2000095

Pčelina špilja

 

0,7833

0

15,568097

44,522312

HR2000098

Pećina

 

0,7833

0

15,327789

44,79532

HR2000106

Ponor Ponikve II

 

0,7833

0

14,915572

45,387072

HR2000110

Pustinja špilja

 

0,7833

0

14,809117

45,372169

HR2000118

Samogradić špilja

 

0,7833

0

15,265786

44,752301

HR2000119

Siničić špilja

 

0,7833

0

15,178079

44,990686

HR2000149

Špilja kod Stare Sušice

 

0,7833

0

14,997966

45,390575

HR2000447

Nacionalni park Risnjak

*

6 345,0353

0

14,651

45,431

HR2000591

Klek

*

864,3873

0

15,147668

45,259181

HR2000592

Ogulinsko-plaščansko područje

*

33 109,3446

0

15,3

45,193

HR2000594

Povremeno jezero Blata

*

807,5053

0

15,407597

45,017612

HR2000605

Nacionalni park Sjeverni Velebit

*

11 157,2919

0

14,974099

44,762214

HR2000609

Dolina Dretulje

 

590,7671

0

15,386866

45,077446

HR2000632

Krbavsko polje

*

14 040,9

0

15,722785

44,572389

HR2000633

Crnačko polje

*

259,7324

0

15,164258

45,070549

HR2000634

Stajničko polje

*

506,03

0

15,236159

45,03771

HR2000635

Gacko polje

*

6 870,4313

0

15,299616

44,853418

HR2000642

Kupa

*

5 364,34

0

15,642

45,479

HR2000643

Obruč

*

2 716,9562

0

14,483933

45,436222

HR2000645

Bjelolasica

*

1 671,1913

0

14,987894

45,255103

HR2000646

Polje Lug

 

722,8473

0

15,060449

45,141062

HR2000648

Drežničko polje

*

308,4269

0

15,103979

45,15713

HR2000652

Jasenačko polje

 

312,6637

0

15,035634

45,24597

HR2000654

Lička Jesenica

 

463,3656

0

15,44108

44,981589

HR2000667

Medvjeđa špilja

 

0,7833

0

14,758049

45,363371

HR2000707

Gornje Jelenje prema Platku

*

261,9713

0

14,557448

45,40139

HR2000755

Hajdova hiža

 

0,7833

0

14,792314

45,45687

HR2000782

Rečice

 

7,2064

0

14,501778

45,471093

HR2000854

Pleteno iznad N. Vinodolskog

*

1 182,459

0

14,857821

45,180951

HR2000871

Nacionalni park Paklenica

*

9 507,557

0

15,4878

44,342096

HR2000876

Crni vrh kod Vrhovina

 

1 405,8518

0

15,405417

44,882553

HR2000879

Lapačko polje

 

2 227,4419

0

15,954768

44,546499

HR2000917

Krčić

 

1 951,6089

0

16,252323

44,03043

HR2000981

Izvor Jablan

 

0,7833

0

15,898559

44,279164

HR2001012

Ličko polje

*

53 512,9531

0

15,424008

44,534342

HR2001025

Matić poljana

*

228,8371

0

14,899398

45,284875

HR2001041

Gomance

*

214,9434

0

14,427065

45,501893

HR2001042

Lič polje

*

732,5718

0

14,740765

45,276576

HR2001049

Krbavica

*

425,08

0

15,630861

44,712622

HR2001058

Lička Plješivica

*

36 653,47

0

15,832635

44,659348

HR2001069

Kanjon Une

 

830,0974

0

16,136

44,428

HR2001113

Kukuruzovićeva špilja

 

0,7833

0

15,702719

44,914807

HR2001126

Rokina bezdana

*

104,9479

0

15,191393

45,069479

HR2001127

Markarova špilja

*

114,1658

0

15,258625

45,033403

HR2001128

Antić špilja

*

81,1435

0

15,316937

44,956853

HR2001148

Daždeland

 

0,7833

0

14,520111

45,561245

HR2001150

Gerovčica

 

0,7833

0

14,676984

45,528825

HR2001153

Stupina jama

 

0,7833

0

14,787679

45,242181

HR2001156

Špilja pod Mačkovom dragom

 

0,7833

0

15,024063

45,261001

HR2001158

Izvor Kamačnik

 

0,7833

0

15,059985

45,345782

HR2001180

Panjkov ponor-Varićakova špilja sustav

 

0,7833

0

15,72372

45,015802

HR2001181

Izvor Bakovac

 

0,7833

0

15,741043

44,349526

HR2001227

Potok Gerovčica

*

7,5953

0

14,644

45,519

HR2001253

Poštak

*

2 737,8913

0

16,13

44,221

HR2001254

Dolac Sekulića

*

26,4948

0

15,753821

44,371653

HR2001255

Bulji

*

199,6669

0

15,910658

44,415335

HR2001256

Međugorje - Stružnica

*

420,0814

0

15,898373

44,516574

HR2001257

Potok Mala Belica

 

30,6506

0

14,807

45,464

HR2001267

Ričica

 

177,2624

0

15,735

44,349

HR2001268

Otuča

 

35,1273

0

15,877

44,36

HR2001269

Obsenica

 

40,6394

0

15,658

44,368

HR2001272

Jadova

 

95,4568

0

15,512

44,521

HR2001282

Dio Kupe

 

455,7122

0

14,726172

45,522954

HR2001294

Bruvno

*

117,6356

0

15,858947

44,364292

HR2001295

Jezerane

*

21,0951

0

15,19058

45,050744

HR2001299

Bijele i Samarske stijene

 

1 118,7695

0

14,950789

45,226646

HR2001314

Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem

 

1 743,5268

0

16,422

43,955

HR2001317

Cret kod Klepine dulibe

*

7,362

0

15,065214

44,680265

HR2001324

Bjelopolje

 

953,8453

0

15,770982

44,695598

HR2001332

Vrhovinsko polje

 

1 588,92

0

15,469849

44,836928

HR2001340

Područje oko Kuštrovke

 

3 248,668

0

15,213249

45,33865

HR2001344

Novkovići - Bosnjakuša

*

230,4111

0

16,267688

44,140684

HR2001345

Vražji prolaz i Zeleni vir

*

246,1163

0

14,896127

45,428401

HR2001351

Područje oko Kupice

*

2 471,1308

0

14,859831

45,430801

HR2001353

Lokve-Sunger-Fužine

 

11 504,0029

0

14,721546

45,347354

HR2001373

Lisac

*

9 201,5753

0

15,991797

44,355293

HR2001377

Sunđerac

 

3,0072

0

15,111115

44,632043

HR2001398

Dabašnica - Srebrenica

*

4,7002

0

16,084

44,354

HR2001413

Šume kod Skrada

 

1 342,0452

0

14,91

45,451

HR2001417

Velika Belica

*

38,4948

0

14,784118

45,479912

HR2001430

Golubinjak

 

51,2823

0

14,76603

45,35298

HR2001431

Lividraga

 

25,0735

0

14,585779

45,47736

HR2001432

Lug - Jasenak

 

95,2963

0

15,027727

45,234442

HR2001433

Bjeljevina

 

146,4741

0

14,871829

45,390665

HR2001438

Jama kod šumarske kuće

 

0,7833

0

14,926326

45,33585

HR2001439

Jama kod lugarnice

 

0,7833

0

15,092585

45,327852

HR2001440

Špilja pod Zimzelom

 

0,7833

0

15,115478

45,281947

HR2001441

Bezdan pod Vučjakom

 

0,7833

0

15,017152

45,091445

HR2001442

Lasića špilja

 

0,7833

0

15,091141

44,894084

HR2001504

Gornji tok Korane

 

223,4215

0

15,784

44,994

HR2001508

Prva Brizićeva jama

 

0,7833

0

14,489

45,529

HR5000019

Gorski kotar i sjeverna Lika

*

217 445,394

0

14,881605

45,283797

HR5000020

Nacionalni park Plitvička jezera

*

29 797,1389

0

15,584575

44,853263

HR5000022

Park prirode Velebit

*

182 852,4014

0

15,237

44,483

HR5000028

Dinara

*

46 254,9252

0

16,594387

43,878554

IT1110006

Orsiera Rocciavré

*

10 956

0

7,133008

45,06174

IT1110007

Laghi di Avigliana

*

414

0

7,386147

45,06519

IT1110008

Madonna della Neve sul Monte Lera

*

62

0

7,4678

45,1778

IT1110010

Gran Bosco di Salbertrand

*

3 712

0

6,9222

45,0581

IT1110013

Monti Pelati e Torre Cives

 

145

0

7,7433

45,4158

IT1110021

Laghi di Ivrea

*

1 599

0

7,893333

45,489167

IT1110022

Stagno di Oulx

*

84

0

6,8172

45,0361

IT1110026

Champlas - Colle Sestriere

*

1 050

0

6,849722

44,951944

IT1110027

Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)

*

340

0

6,959167

45,158889

IT1110029

Pian della Mussa (Balme)

*

3 554

0

7,154444

45,297222

IT1110030

Oasi xerotermiche della Val di Susa-Orrido di Chianocco

*

1 250

0

7,120833

45,151389

IT1110031

Valle Thuras

*

978

0

6,859444

44,893611

IT1110032

Pra - Barant

*

4 120

0

7,059444

44,755833

IT1110033

Stazioni di Myricaria germanica

*

63

0

7,141189

44,80341

IT1110038

Col Basset (Sestriere)

 

271

0

6,874444

44,982222

IT1110039

Rocciamelone

*

1 966

0

7,090556

45,174444

IT1110040

Oasi xerotermica di Oulx - Auberge

*

1 070

0

6,832778

45,055278

IT1110042

Oasi xerotermica di Oulx - Amazas

*

339

0

6,822222

45,019167

IT1110043

Pendici del Monte Chaberton

*

329

0

6,7775

44,957222

IT1110044

Bardonecchia - Val Fredda

*

1 686

0

6,804722

45,098611

IT1110045

Bosco di Pian Prà (Rorà)

*

93

0

7,191667

44,796944

IT1110048

Grotta del Pugnetto

*

19

1

7,4136

45,2728

IT1110049

Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle

 

1 328

0

6,663611

45,081667

IT1110052

Oasi xerotermica di Puys - Beaulard

 

468

0

6,73556

45,046944

IT1110053

Valle della Ripa (Argentera)

*

327

0

6,915556

44,891944

IT1110055

Arnodera - Colle Montabone

*

112

0

7,055833

45,129167

IT1110057

Serra di Ivrea

*

4 572

0

7,948889

45,49

IT1110058

Cima Fournier e Lago Nero

 

640

0

6,793611

44,903889

IT1110080

Val Troncea

*

10 130

0

6,978889

44,975833

IT1110081

Monte Musiné e Laghi di Caselette

*

1 524

0

7,4678

45,1208

IT1120003

Monte Fenera

*

3 348

0

8,346667

45,702778

IT1120006

Val Mastallone

*

1 882

0

8,159444

45,916389

IT1120028

Alta Val Sesia

*

7 545

0

7,8989

45,8964

IT1130002

Val Sessera

*

10 787

0

8,037778

45,696944

IT1140003

Campello Monti

*

548

0

8,221111

45,938889

IT1140004

Alta Val Formazza

*

5 744

0

8,436389

46,403611

IT1140006

Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola

*

746

0

8,279167

46,058333

IT1140007

Boleto - M.te Avigno

 

390

0

8,353056

45,783889

IT1140011

Val Grande

*

11 855

0

8,4575

46,040833

IT1140016

Alpi Veglia e Devero - Monte Giove

*

15 119

0

8,2525

46,311111

IT1160016

Stazione di muschi calcarizzanti - C.ba Seviana e C.ba Barmarossa

*

1,61

0

7,298

44,419

IT1160017

Stazione di Linum narbonense

 

8,28

0

7,28

44,421

IT1160018

Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale

*

727

0

6,915833

44,496389

IT1160020

Bosco di Bagnasco

*

381

0

8,077222

44,276389

IT1160021

Gruppo del Tenibres

*

5 450

0

7,022778

44,304167

IT1160023

Vallone di Orgials - Colle della Lombarda

*

530

0

7,141944

44,218611

IT1160024

Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac

*

1 834

0

6,912222

44,393611

IT1160026

Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea

*

2 940

0

7,870278

44,265278

IT1160035

M. Antoroto

*

863

0

7,916667

44,188333

IT1160037

Grotta di Rio Martino

*

0,3

2

7,146328

44,698185

IT1160040

Stazioni di Euphorbia valliniana

*

207

0

7,176111

44,518611

IT1160056

Alpi Marittime

*

33 672

0

7,3628

44,2014

IT1160057

Alte Valli Pesio e Tanaro

*

11 278

0

7,698333

44,175556

IT1160058

Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè

*

7 232

0

7,096667

44,645556

IT1160065

Comba di Castelmagno

*

622

0

7,245

44,42

IT1160067

Vallone dell'Arma

*

796

0

7,286

44,33

IT1201000

Parco Nazionale del Gran Paradiso

*

71 042

0

7,301667

45,518889

IT1201010

Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes

*

1 593

0

7,074444

45,509444

IT1202000

Parco naturale Mont Avic

*

5 750

0

7,571111

45,646111

IT1203010

Zona umida di Morgex

*

30

0

7,054954

45,751375

IT1203020

Lago di Lolair

*

28

0

7,136111

45,694722

IT1203030

Formazioni Steppiche della Cote de Gargantua

*

19

0

7,294167

45,717778

IT1203040

Stagno di Loson

 

4,55

0

7,554722

45,780556

IT1203050

Lago di Villa

*

27

0

7,691389

45,686667

IT1203060

Stagno di Holay

 

3

0

7,809461

45,597436

IT1203070

Mont Mars

*

380

0

7,924167

45,647222

IT1204010

Ambienti Glaciali del Monte Bianco

*

12 557

0

6,866111

45,833611

IT1204032

Talweg della Val Ferret

*

120

0

7,018119

45,847735

IT1204220

Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa

*

8 645

0

7,792778

45,901111

IT1205000

Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin

*

356

0

6,955

45,676111

IT1205010

Ambienti d'alta quota della Valgrisenche

*

336

0

7,013889

45,541389

IT1205020

Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo

*

750

0

7,146944

45,866667

IT1205030

Pont D'ael

*

183

0

7,221111

45,681667

IT1205034

Castello e miniere abbandonate di Aymavilles

 

1,59

0

7,248209

45,702433

IT1205050

Ambienti Xerici del Mont Torretta - Bellon

*

49

0

7,238368

45,719978

IT1205061

Stazione di Astragalus alopecurus di Cogne

*

36

0

7,311816

45,636959

IT1205064

Vallone del Grauson

*

489

0

7,384444

45,638889

IT1205065

Vallone dell'Urtier

*

1 506

0

7,441593

45,605493

IT1205070

Zona Umida di Les Iles di Saint - Marcel

*

35

0

7,433056

45,737222

IT1205081

Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan

*

453

0

7,538174

45,85591

IT1205082

Stagno di Lo Ditor

*

22

0

7,564722

45,848333

IT1205090

Ambienti xerici di Grand Brison - Cly

*

97

0

7,5825

45,753333

IT1205100

Ambienti d'alta quota della Vallée de l'Alleigne

*

1 103

0

7,602778

45,588056

IT1205110

Stazione di Paeonia officinalis

 

33

0

7,783333

45,632222

IT1313712

Cima di Piano Cavallo - Bric Cornia

*

4 486

0

7,7936

44,1131

IT1314609

Monte Monega - Monte Prearba

*

3 670

0

7,8131

44,0292

IT1314610

Monte Saccarello - Monte Fronté

*

3 927

0

7,7483

44,0558

IT1314611

Monte Gerbonte

*

2 261

0

7,6939

44,0111

IT1315421

Monte Toraggio - Monte Pietravecchia

*

2 648

0

7,6678

43,9669

IT1322122

Croce della Tia - Rio Barchei

*

660

0

8,1456

44,3328

IT1322216

Ronco di Maglio

*

1 449

0

8,2497

44,3108

IT1322217

Bric Tana - Bric Mongarda

*

168

0

8,2158

44,3503

IT1322223

Cave Ferecchi

*

37

0

8,2089

44,3756

IT1323014