EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1135

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1135 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca rodzaj, format i częstotliwość przekazywania informacji, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdań z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5009) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/5009

OJ L 205, 14.8.2018, p. 40–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1135/oj

14.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/40


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1135

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ustanawiająca rodzaj, format i częstotliwość przekazywania informacji, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdań z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5009)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1), w szczególności jej art. 72 ust. 2

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji wykonawczej Komisji 2012/795/UE (2) określono obowiązki państw członkowskich w zakresie sprawozdania na temat wdrażania dyrektywy 2010/75/UE w latach 2013–2016. Skutki czasowe tej decyzji dobiegły końca i należy ją uchylić.

(2)

Należy ustanowić rodzaj, format i częstotliwość przekazywania informacji dotyczących lat po 2017 r., które mają być udostępniane przez państwa członkowskie.

(3)

Zgodnie z art. 72 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE państwa członkowskie zapewniają udostępnienie Komisji informacji na temat wdrażania przedmiotowej dyrektywy, na temat reprezentatywnych danych dotyczących emisji i innych form zanieczyszczenia, na temat dopuszczalnych wielkości emisji, na temat stosowania najlepszych dostępnych technik zgodnie z art. 14 i 15 dyrektywy, w szczególności na temat odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 15 ust. 4.

(4)

Państwa członkowskie są ponadto zobowiązane do włączenia informacji wymaganych na podstawie art. 51 ust. 4, art. 55 ust. 2 i art. 59 ust. 1, 2 i 3 dyrektywy 2010/75/UE w sprawozdaniach przedstawianych na podstawie art. 72 tejże dyrektywy.

(5)

Zgodnie z art. 72 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE państwa członkowskie udostępniają te informacje w formacie elektronicznym przy użyciu narzędzia sprawozdawczego udostępnionego przez Komisję w tym celu.

(6)

Dyrektywa 2010/75/UE wymaga, by każda instalacja objęta jej rozdziałem II posiadała indywidualne pozwolenie w celu funkcjonowania. Warunki uzyskania pozwolenia muszą opierać się na efektywności środowiskowej uzyskiwanej przez tę instalację, przy uwzględnieniu jej właściwości technicznych, czynników zewnętrznych, w tym warunków lokalnych, oraz wykorzystywania przez nią najlepszych dostępnych technik. W pozwoleniach określa się warunki, w szczególności w zakresie dopuszczalnych wartości emisji, monitorowania emisji oraz oceny zgodności specyficznej dla każdej odrębnej instalacji. Warunki pozwolenia należy okresowo ponownie rozważyć oraz, kiedy to konieczne, zaktualizować, w szczególności w przypadku gdy nowe konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik („konkluzje dotyczące BAT”) zostały opublikowane w odniesieniu do głównej działalności danej instalacji, zgodnie z art. 21 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE. Najbardziej skutecznym sposobem na sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy 2010/75/UE jest dostarczenie informacji w odniesieniu do każdej instalacji oddzielnie, a zatem rozszerzenie podejścia przyjętego w modułach 2 i 3 decyzji wykonawczej 2012/795/UE na wszystkie sektory.

(7)

Duże obiekty energetycznego spalania i współspalarnie odpadów podlegają przepisom szczegółowym zawartym w rozdziałach III i IV dyrektywy 2010/75/UE. W odniesieniu do tych obiektów państwa członkowskie powinny ponadto dostarczyć informacje na temat wdrożenia tymczasowych odstępstw oraz zabezpieczeń w zakresie kontrolowania emisji, jak określono w art. 32–35 oraz art. 46 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE. W odniesieniu do spalania odpadów i współspalarni odpadów o przepustowości poniżej dwóch ton na godzinę w art. 55 ust. 3 tej dyrektywy wymaga się od państw członkowskich publicznego udostępniania wykazu instalacji. Informacje dotyczące publikacji tego wykazu należy przekazać Komisji do celów monitorowania wdrażania dyrektywy w odniesieniu do tych mniejszych obiektów.

(8)

Zgodnie z art. 72 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE państwa członkowskie muszą również udostępniać reprezentatywne dane dotyczące emisji i innych form zanieczyszczenia. Aby uniknąć zbędnych obciążeń administracyjnych, państwa członkowskie powinny przekazywać informacje na temat tego, gdzie udostępniono dane z monitorowania na podstawie art. 24 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2010/75/UE, jak również połączenie z danymi dotyczącymi emisji przekazanymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3). Na mocy tego rozporządzenia państwa członkowskie są zobowiązane do przekazywania danych rocznych dotyczących między innymi transferów odpadów i zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza, wody i gleby, zgodnie z załącznikiem II, który obejmuje wszystkie substancje zanieczyszczające wymienione w załączniku II do dyrektywy 2010/75/UE. Jednocześnie wszystkie „instalacje” objęte dyrektywą 2010/75/UE dotyczą lub pokrywają się z terminem „zakład” objętym wspomnianym rozporządzeniem. Dane przekazane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 166/2006 zawierają zatem „reprezentatywne dane dotyczące emisji i innych form zanieczyszczenia” w rozumieniu art. 72 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE.

(9)

Połączenie z przekazywaniem informacji o emisjach zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 należy stworzyć, stosując istniejące dane przestrzenne, którymi zarządzają państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/2/WE (4) oraz pkt 8 załącznika III do przedmiotowej dyrektywy. Model danych ustanowiony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1089/2010 (5) pozwala państwom członkowskim i Komisji połączyć „instalacje”, duże obiekty energetycznego spalania oraz spalarnie i współspalarnie odpadów z „zakładami” w rozumieniu art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 166/2006. Przekazywanie danych przestrzennych dotyczących instalacji, dużych obiektów energetycznego spalania oraz spalarni i współspalarni odpadów zamiast przedstawiania szczegółowych sprawozdań na temat emisji z instalacji stanowi zatem w tym kontekście jedynie inny „rodzaj” przekazywania informacji w rozumieniu art. 72 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE. Obejmuje to dostosowanie modelu INSPIRE do szczególnych wymogów sprawozdawczych zawartych w art. 72 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE, nadając obowiązkowy charakter niektórym elementom informacji przestrzennych które są „voidable” w ramach rozporządzenia (UE) nr 1089/2010.

(10)

W odniesieniu do instalacji i czynności, w których wykorzystuje się rozpuszczalniki organiczne, nieobjętych rozdziałem II dyrektywy 2010/75/UE, a zatem niekoniecznie podlegających specjalnym pozwoleniom dla instalacji, państwa członkowskie powinny przekazywać informacje na temat łącznej liczby instalacji oraz liczby instalacji stosujących plan redukcji emisji, o których mowa w art. 59 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, lub objętych odstępstwem zgodnie z art. 59 ust. 2 lub 3 tej dyrektywy. W ten sposób Komisja będzie wiedziała, czy i do jakiego stopnia wdrożenie dyrektywy 2010/75/UE mogło zostać naruszone.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 75 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W odniesieniu do instalacji objętych rozdziałem II, III i IV dyrektywy 2010/75/UE, z wyjątkiem spalarni odpadów lub współspalarni odpadów o przepustowości nominalnej poniżej 2 ton na godzinę, państwa członkowskie udostępniają Komisji informacje określone w załączniku I, stosując format określony w tym załączniku dla każdej odnośnej instalacji.

W odniesieniu do spalarni i współspalarni odpadów o przepustowości nominalnej poniżej 2 ton na godzinę oraz w odniesieniu do instalacji objętych rozdziałem V dyrektywy 2010/75/UE państwa członkowskie udostępniają Komisji informacje określone w załączniku II, stosując format określony w tym załączniku.

Państwa członkowskie udostępniają informacje określone w załączniku I i II, stosując elektroniczne narzędzie sprawozdawcze udostępnione przez Komisję.

Artykuł 2

Informacje określone w załączniku I przedstawia się po raz pierwszy w odniesieniu do roku sprawozdawczego 2017, chyba że określono inaczej w załączniku. W odniesieniu do tego roku sprawozdawczego informacje należy przedstawić najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 r. W odniesieniu do kolejnych lat sprawozdawczych informacje określone w załączniku I należy przedstawiać każdego roku w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego.

Informacje określone w załączniku II przedstawia się po raz pierwszy w odniesieniu do lat sprawozdawczych 2017 i 2018. W odniesieniu do tych lat sprawozdawczych informacje należy przedstawić najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. W odniesieniu do kolejnych lat sprawozdawczych informacje określone w załączniku II należy przedstawiać co trzy lata w terminie 9 miesięcy od zakończenia ostatniego roku sprawozdawczego.

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 sierpnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji 2012/795/UE z dnia 12 grudnia 2012 r. ustanawiająca rodzaj, format i częstotliwość przekazywania informacji, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdań z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dz.U. L 349 z 19.12.2012, s. 57).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

(4)  Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz.U. L 323 z 8.12.2010, s. 11).


ZAŁĄCZNIK I

Informacje dotyczące instalacji objętych rozdziałem II, III i IV dyrektywy 2010/75/UE [z wyjątkiem spalarni odpadów oraz współspalarni odpadów o przepustowości nominalnej poniżej 2 ton na godzinę]

Uwaga: państwa członkowskie mogą wskazać informacje uznane przez nie za poufne, z podaniem powodów, które uznaje się za uniemożliwiające Komisji ich publicznie udostępnienie.

1.1.

Informacje kontekstowe

Rodzaj

Format

1.1.1.

Identyfikator państwa

Oznaczenie państwa, w którym znajdują się objęte sprawozdaniem instalacje lub części instalacji.

1.1.2.

Rok sprawozdawczy

Rok kalendarzowy, do którego odnosi się sprawozdanie.


1.2

Informacje o wszystkich instalacjach objętych rozdziałem II dyrektywy 2010/75/UE

Rodzaj

Format

1.2.1.

inspireId

Niepowtarzalny identyfikator instalacji zgodny z wymogami dyrektywy 2007/2/WE

1.2.2

thematicId (1)

Tematyczny identyfikator obiektu.

1.2.3.

pointGeometry

Szerokość i długość geograficzna (współrzędne przybliżonego centrum instalacji), wyrażone w systemie odniesienia za pomocą współrzędnych w odniesieniu do ETRS89 (2D)-EPSG:4258 z dokładnością do 5 miejsc po przecinku.

1.2.4.

Nazwa instalacji

Oficjalne określenie, nazwa właściwa lub konwencjonalna instalacji.

1.2.5.

Stan

Stan eksploatacyjny instalacji

1.2.6.

Właściwy organ

W odniesieniu do działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2010/75/UE – nazwa i dane kontaktowe:

a)

właściwego organu lub organów odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń na podstawie rozdziału II tej dyrektywy;

b)

właściwego organu lub organów odpowiedzialnych za kontrole na podstawie rozdziału II tej dyrektywy;

1.2.7.

Prowadzone działania

Identyfikacja wszystkich działań objętych załącznikiem I do dyrektywy 2010/75/UE prowadzonych w obrębie instalacji.

1.2.8.

Konkluzje dotyczące BAT

Od roku sprawozdawczego 2018 – identyfikacja decyzji wykonawczych Komisji w sprawie konkluzji dotyczących BAT, które mają zastosowanie do wszelkich działań prowadzonych w instalacji.

1.2.9.

Inne odpowiednie rozdziały dyrektywy 2010/75/UE

Identyfikacja rozdziałów dyrektywy 2010/75/UE, które mają zastosowanie do instalacji (lub jej części).

1.2.10.

Przedłożone sprawozdanie bazowe

Wskazanie, czy sprawozdanie bazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE, zostało przedłożone właściwemu organowi.

1.2.11.

Wydane pozwolenie

a)

wskazanie, czy wydano pozwolenie na eksploatację instalacji na podstawie art. 5 dyrektywy 2010/75/UE;

b)

adres URL, gdzie udostępniono publicznie pozwolenie(-a);

c)

od roku sprawozdawczego 2018, jeżeli nie wydano pozwolenia zgodnie z art. 5 dyrektywy 2010/75/UE – opis podjętych działań w zakresie egzekwowania przepisów.

1.2.12.

Ponowne rozpatrzenie warunków pozwolenia

a)

wskazanie, czy warunki pozwolenia były ponownie rozpatrzone zgodnie z art. 21 ust. 3 tej dyrektywy,

b)

w odpowiednich przepadkach, data zaktualizowania warunków pozwolenia zgodnie z art. 21 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE.

1.2.13.

Odstępstwo w zakresie BAT na podstawie art. 15 ust. 4 dyrektywy 2010/75/UE

W odniesieniu do instalacji, dla których warunki pozwolenia były ponownie rozpatrzone zgodnie z art. 21 ust. 3 tej dyrektywy, wskazanie, czy przyznano odstępstwo na podstawie art. 15 ust. 4.

Od roku sprawozdawczego 2018, jeżeli przyznano odstępstwo – informacje na temat:

a)

URL, gdzie udostępniono publicznie konkretne przyczyny odstępstwa, zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. f) dyrektywy 2010/75/UE;

b)

decyzji wykonawczej Komisji w sprawie konkluzji dotyczących BAT, na podstawie której przyznano odstępstwo;

c)

poziomu emisji powiązanego z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL), na podstawie którego przyznano odstępstwo;

d)

w odpowiednich przepadkach – czas trwania odstępstwa.

1.2.14.

Bardziej rygorystyczne warunki pozwolenia

Od roku sprawozdawczego 2018, w odniesieniu do instalacji, których warunki pozwolenia były ponownie rozpatrzone zgodnie z art. 21 ust. 3 – doprecyzowanie, czy pozwolenie określa wartości graniczne emisji bardziej rygorystyczne niż niższe wartości zakresu BAT-AEL, ze wskazaniem:

a)

mających zastosowanie decyzji wykonawczych Komisji w sprawie konkluzji dotyczących BAT;

b)

mającego zastosowanie BAT-AEL;

c)

czy te bardziej rygorystyczne wartości graniczne emisji ustanowiono zgodnie z art. 14 ust. 4 lub art. 18 dyrektywy 2010/75/UE, lub obu tymi artykułami.

1.2.15.

Wizyty w terenie (kontrole)

a)

liczba wizyt na terenie instalacji produkcyjnej przeprowadzonych przez właściwe organy podczas roku sprawozdawczego;

b)

od roku sprawozdawczego 2018 – konkretne URL ostatniego sprawozdania z wizyty w terenie lub ogólne URL wyjaśniające, w jaki sposób sprawozdania z pojedynczych wizyt w terenie mogą być dostępne publicznie zgodnie z art. 23 ust. 6 akapit drugi.

1.2.16.

Dane dotyczące monitorowania emisji

Od roku sprawozdawczego 2018 – wskazanie, w jaki sposób wyniki monitorowania emisji są udostępniane publicznie zgodnie z art. 24 ust. 3 lit. b), w tym URL, jeżeli stworzono w tym celu stronę internetową.

1.2.17.

identyfikator eSPIRS

Od roku sprawozdawczego 2018, jeżeli instalacja jest objęta dyrektywą 2012/18/UE – identyfikator eSPIRS (Seveso Plants Information Retrieval System identifier) w odniesieniu do zakładu, w którym znajduje się instalacja. Opcjonalne.

1.2.18.

Identyfikator systemu handlu emisjami

Od roku sprawozdawczego 2018, jeżeli instalacja jest w całości lub w części objęta dyrektywą 2003/87/WE – identyfikator stosowany do celów sprawozdawczości w ramach tej dyrektywy. Opcjonalne.

1.2.19.

Uwagi

Wszelkie inne istotne informacje. Opcjonalne.


1.3

Dodatkowe informacje dotyczące dużych obiektów energetycznego spalania objętych rozdziałem III oraz spalarni odpadów i współspalarni odpadów o przepustowości nominalnej dwóch ton na godzinę lub większej, objętych rozdziałem IV dyrektywy 2010/75/UE (2)

Rodzaj

Format

1.3.1   

Informacje ogólne

1.3.1.a.

inspireId

Niepowtarzalny identyfikator odpowiadający wymogom dyrektywy 2007/2/WE, następnie szczegółowo określonym w rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010, w szczególności w pkt 8 załącznika IV do wspomnianego rozporządzenia, ze zmianami.

1.3.1 b.

thematicId (3)

Tematyczny identyfikator obiektu.

1.3.1.c.

pointGeometry

Szerokość i długość geograficzna (współrzędne przybliżonego centrum obiektu), wyrażone w systemie odniesienia za pomocą współrzędnych w odniesieniu do ETRS89 (2D)-EPSG:4258 z dokładnością do 5 miejsc po przecinku.

1.3.1.d

Nazwa obiektu

Oficjalne określenie, nazwa właściwa lub konwencjonalna obiektu.

1.3.1.e

Stan

Stan eksploatacyjny obiektu

1.3.2.   

Informacje dotyczące dużych obiektów energetycznego spalania

1.3.2.a

Całkowita nominalna moc dostarczona w paliwie

Całkowita nominalna moc dostarczona w paliwie w dużym obiekcie energetycznego spalania.

1.3.2.b

Odstępstwa na podstawie dyrektywy 2010/75/UE

Szczegółowe informacje na temat wszelkich odstępstw zgodnie z art. 31–35 dyrektywy 2010/75/UE w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania.

1.3.2.c

Uwagi

Wszelkie inne istotne informacje. Opcjonalne.

1.3.3.   

Informacje dotyczące spalarni odpadów i współspalarni odpadów o przepustowości nominalnej dwóch ton na godzinę lub większej

1.3.3.a

Całkowita przepustowość nominalna

Całkowita przepustowość nominalna spalarni odpadów lub współspalarni odpadów.

1.3.3.b

Przepustowość przyznana na odpady niebezpieczne

Całkowita przepustowość przyznana na odpady niebezpieczne dla spalarni odpadów lub współspalarni odpadów.

1.3.3.c

Przepustowość przyznana na odpady inne niż niebezpieczne

Całkowita przepustowość przyznana na odpady inne niż niebezpieczne dla spalarni odpadów lub współspalarni odpadów.

1.3.3.d

Art. 46 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE dotyczący zabezpieczeń w zakresie kontrolowania emisji

Od roku sprawozdawczego 2018 – wskazanie:

a)

czy ponad 40 % powstającego w wyniku spalania wydzielanego ciepła pochodzi ze spalania odpadów niebezpiecznych;

b)

czy ma miejsce współspalanie nieprzetworzonych mieszanych odpadów komunalnych.

1.3.3.e

Szczegółowe warunki

a)

wskazanie, czy zezwolono na zmianę warunków eksploatacji na podstawie art. 51 dyrektywy 2010/75/UE;

b)

w odpowiednich przypadkach, dalsze informacje na temat charakteru będącej przedmiotem pozwolenia zmiany warunków eksploatacji;

c)

od roku sprawozdawczego 2018, w odpowiednich przypadkach:

(i)

URL pozwolenia określającego warunki eksploatacji;

(ii)

URL ostatniego sprawozdania z wizyty w terenie udostępnionego publicznie zgodnie z art. 23 ust. 6 lub URL, w którym wyjaśnia się, jak sprawozdanie to może być dostępne publicznie.

1.3.3.f

Podawanie do wiadomości publicznej

Od roku sprawozdawczego 2018 – wskazanie, w jaki sposób informacje, o których mowa w art. 55 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE są udostępniane publicznie, w tym URL, jeżeli stworzono w tym celu stronę internetową.

1.3.3.g

Uwagi

Wszelkie inne istotne informacje. Opcjonalne.


1.4

Informacje, czy instalacja objęta dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (IED) jest częścią lub pokrywa się z zakładem (4)

Rodzaj

Format

1.4.1.

inspireId

Niepowtarzalny identyfikator zakładu zgodny z wymogami dyrektywy 2007/2/WE

1.4.2

thematicId (5)

Tematyczny identyfikator obiektu.

1.4.3

riverBasinDistrict

Identyfikator kodowy lub nazwa przypisana obszarowi dorzecza.

1.4.4.

Geometria

Szerokość i długość geograficzna (współrzędne przybliżonego centrum zakładu), wyrażone w systemie odniesienia za pomocą współrzędnych w odniesieniu do ETRS89 (2D)-EPSG:4258 z dokładnością 5 miejsc po przecinku.

1.4.5.

Funkcja

Działania prowadzone przez zakład. Funkcja jest opisana działalnością zakładu wyrażoną kodem NACE.

1.4.6.

Nazwa zakładu

Oficjalne określenie, nazwa właściwa lub konwencjonalna zakładu.

1.4.7.

Stan

Stan eksploatacyjny zakładu.

1.4.8.

Uwagi

Wszelkie inne istotne informacje. Opcjonalne.


(1)  To pole posiada krotność 0-1 w ramach INSPIRE.

(2)  W odniesieniu do obiektów spalania i współspalarni odpadów o przepustowości od 2 do 3 ton na godzinę dane należy przekazywać od roku sprawozdawczego 2018.

(3)  To pole posiada krotność 0-1 w ramach INSPIRE.

(4)  Jest to „zakład produkcyjny” zgodnie z definicją zawartą w pkt 8.2.1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1089/2010 określony jako „jedna lub więcej instalacji na tym samym terenie eksploatowanych przez tę samą osobę fizyczną lub prawną, zaprojektowana, zbudowana lub zainstalowana do konkretnych celów produkcyjnych lub przemysłowych, obejmująca całą infrastrukturę, wyposażenie i materiały” oraz objęty rozporządzeniem (WE) nr 166/2006.

(5)  To pole posiada krotność 0-1 w ramach INSPIRE.


ZAŁĄCZNIK II

Informacje dotyczące spalarni odpadów i współspalarni odpadów o przepustowości nominalnej poniżej 2 ton na godzinę oraz instalacji objętych rozdziałem V dyrektywy 2010/75/UE

2.1.

Spalarnie odpadów lub współspalarnie odpadów o przepustowości nominalnej poniżej 2 ton na godzinę

Odniesienie do wykazu takich instalacji udostępnionego publicznie zgodnie z art. 55 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE.

2.2.

Instalacje objęte rozdziałem V dyrektywy 2010/75/UE (instalacje stosujące rozpuszczalniki organiczne)

a)

Łączna liczba instalacji objętych rozdziałem V dyrektywy 2010/75/UE.

b)

Łączna liczba instalacji spełniających warunki art. 59 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2010/75/UE.

c)

Liczba instalacji, dla których wydano odstępstwo przewidziane w art. 59 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE.

d)

Liczba instalacji, dla których wydano odstępstwo przewidziane w art. 59 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE.


Top