EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0218

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie rejestru floty rybackiej UE

C/2017/0504

Dz.U. L 34 z 9.2.2017, p. 9–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/218/oj

9.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/218

z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie rejestru floty rybackiej UE

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (1), a w szczególności jego art. 24 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rejestr floty rybackiej UE jest niezbędnym narzędziem wdrażania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa. W rejestrze tym powinny być ujęte wszystkie unijne statki rybackie.

(2)

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące krajowych rejestrów statków rybackich oraz rejestru floty rybackiej UE określone są w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 26/2004 (2).

(3)

Państwa członkowskie rejestrują informacje dotyczące własności, charakterystyki statków i narzędzi oraz działalności unijnych statków rybackich pływających pod ich banderą i przekazują takie informacje Komisji zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Komisja prowadzi rejestr floty rybackiej UE, który zawiera informacje otrzymane od państw członkowskich.

(4)

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za prawidłowość informacji zawartych w krajowym rejestrze floty rybackiej. W tym celu państwa członkowskie powinny stale monitorować jakość takich informacji oraz zapewnić, aby były one regularnie aktualizowane i mogły być w dowolnym momencie sprawdzone przez Komisję poprzez szczegółowe pytania.

(5)

Przetwarzanie przez właściwe organy państw członkowskich danych osobowych zawartych w krajowych rejestrach floty rybackiej podlega przepisom prawa Unii dotyczącym ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, w szczególności dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), oraz właściwych krajowym przepisom wykonawczym. Parametry i oznaka rybacka odnotowane w rejestrze prowadzonym przez każde państwo członkowskie należy określić zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 (4) i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 404/2011 (5).

(6)

W celu monitorowania działalności statków pomiędzy państwami członkowskimi oraz w celu zagwarantowania jednoznacznego powiązania pomiędzy informacjami zawartymi w rejestrze floty rybackiej UE a danymi pochodzącymi z innych systemów informacji związanych z działalnością rybacką, każdemu unijnemu statkowi rybackiemu należy przyporządkować niepowtarzalny numer identyfikacyjny, którego w żadnych okolicznościach nie można przydzielić ponownie ani zmienić.

(7)

Aby zapewnić skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia, właściwe jest wprowadzenie nowych narzędzi i procedur w celu dalszego uproszczenia zarządzania danymi pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją Europejską oraz w celu zagwarantowania częstszego dostępu do zaktualizowanych danych.

(8)

Do celów zarządzania potencjałem flot rybackich i ich działalnością rejestr floty rybackiej UE należy udostępnić państwom członkowskim w całości, publicznie zaś – w wersji ograniczonej. Z wersji ograniczonej należy wyłączyć dane osobowe w celu ich ochrony, powinna ona jednak zawierać identyfikatory statków rybackich do celów zwiększenia dostępności informacji dla opinii publicznej i podniesienia poziomu ich przejrzystości.

(9)

Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia przez instytucje i organy unijne oraz dostęp państw członkowskich do informacji zawartych w rejestrze floty rybackiej UE podlegają przepisom prawa Unii dotyczącym ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, w szczególności przepisom rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (6), zwłaszcza w odniesieniu do wymogów dotyczących poufności i bezpieczeństwa przetwarzania danych, przekazywania danych z krajowych systemów państw członkowskich na rzecz Komisji, legalności przetwarzania oraz prawa podmiotów danych do informacji, dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

(10)

Nowe narzędzie umożliwiające wymianę danych opracowane przez Komisję należy stosować przy wszystkich elektronicznych wymianach danych.

(11)

Ponieważ w art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 określono, że państwa członkowskie przekazują Komisji informacje dotyczące własności statków, charakterystyki statków i narzędzi oraz działalności unijnych statków rybackich pływających pod ich banderą, dane te należy również ująć w niniejszym rozporządzeniu.

(12)

Należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 26/2004.

(13)

Państwa członkowskie powinny mieć dość czasu na dostosowanie swoich krajowych rejestrów do nowych wymogów w zakresie danych, określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(14)

Środki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu:

a)

ustanawia się obowiązki Komisji dotyczące utworzenia i prowadzenia rejestru floty rybackiej UE;

b)

ustanawia się obowiązki państw członkowskich dotyczące gromadzenia i weryfikacji danych w ich krajowych rejestrach floty rybackiej i przekazywania tych danych Komisji;

c)

określa się minimum informacji dotyczących charakterystyki i działalności statków, które muszą zostać ujęte w krajowych rejestrach floty rybackiej.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„statek rybacki” oznacza każdy statek rybacki zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

b)

„unijny statek rybacki” oznacza: statek rybacki zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

c)

„flota rybacka UE” oznacza wszystkie unijne statki rybackie pływające pod banderami państw członkowskich i zarejestrowane w Unii;

d)

„statek na potrzeby akwakultury” oznacza statek wyposażony wyłącznie do zbierania lub przewożenia produktów akwakultury, postępowania z nimi lub ich wyładunku,

e)

„wydarzenie” oznacza każde wejście do floty bądź wycofanie statku z floty, bądź zmianę jednego z jego parametrów, jak określono w załączniku I;

f)

„przekaz” oznacza cyfrowy przekaz jednego lub kilku zdarzeń między państwami członkowskimi a Komisją;

g)

„warstwa transportowa” oznacza elektroniczną sieć służącą do wymiany danych dotyczących rybołówstwa, udostępnioną przez Komisję wszystkim państwom członkowskim i organowi przez nią wyznaczonemu do wymiany danych w sposób znormalizowany;

h)

„data początkowa” oznacza datę powiadomienia Komisji przez państwo członkowskie o pierwszym wydarzeniu, jak określono w załączniku II;

i)

„wycinek historii z rejestru” oznacza wykaz wydarzeń zarejestrowanych w odniesieniu do statków w krajowym rejestrze floty rybackiej państwa członkowskiego w określonym okresie;

j)

„właściciel prawny” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która figuruje w dokumentach rejestracyjnych statku jako posiadająca tytuł prawny do jego własności;

k)

„operator” oznacza osobę fizyczną lub prawną zgodnie z definicją w art. 4 ust. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 (7);

l)

„numer w rejestrze floty rybackiej UE (numer CFR)” oznacza niepowtarzalny numer identyfikacyjny statku w unijnej flocie rybackiej, niezależnie od wszelkich numerów w krajowej flocie rybackiej;

m)

„dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej zgodnie z definicją w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 45/2001;

n)

„krajowy rejestr floty rybackiej” oznacza prowadzony przez państwo członkowskie rejestr wszystkich statków rybackich pływających pod jego banderą;

o)

„rejestr floty rybackiej UE” oznacza rejestr prowadzony przez Komisję, zawierający informacje na temat wszystkich unijnych statków rybackich.

Artykuł 3

Zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszystkich unijnych statków rybackich z wyjątkiem statków na potrzeby akwakultury i tonarów do połowów tuńczyka błękitnopłetwego.

Artykuł 4

Wykorzystanie rejestru floty rybackiej UE

Dane pochodzące z rejestru floty rybackiej UE wykorzystuje się do stosowania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

Artykuł 5

Zbieranie danych w krajowych rejestrach floty rybackiej

Każde państwo członkowskie zbiera, weryfikuje i odnotowuje niezwłocznie w krajowym rejestrze floty rybackiej dane, o których mowa w załączniku I.

Artykuł 6

Przekazywanie danych

1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie wydarzenia związane ze statkami rybackimi wprowadzone do krajowego rejestru floty rybackiej nie później niż na koniec dnia roboczego, w którym dane wydarzenie zostało w pełni zarejestrowane.

2.   Jeżeli dane wydarzenie stanowi korektę wcześniejszych danych, należy przekazać Komisji wszystkie wydarzenia od daty początkowej lub od pierwszego wpisu do krajowego rejestru floty rybackiej.

3.   Dane dotyczące wydarzeń należy przekazywać Komisji zgodnie z art. 9.

4.   Komisja sprawdza prawidłowość otrzymanych danych i jeśli przekazanie jest zgodne z wymogami art. 9, odnotowuje wydarzenia w rejestrze floty rybackiej UE. W przeciwnym razie przekazanie odrzuca się. W takim przypadku Komisja powiadamia o swoich zastrzeżeniach państwo członkowskie, które wprowadza niezbędne zmiany w krajowym rejestrze floty rybackiej nie później niż w terminie trzech krajowych dni roboczych od daty powiadomienia przez Komisję.

Artykuł 7

Wycinek historii z rejestru

1.   Komisja może w każdej chwili zażądać od dowolnego państwa członkowskiego wycinka historii z rejestru.

2.   Utworzenie wycinka historii z rejestru jest w pełni zautomatyzowane.

3.   Dane należy przekazywać Komisji zgodnie z art. 9.

4.   Komisja sprawdza prawidłowość otrzymanego wycinka historii z rejestru i jeśli przekazanie jest zgodne z wymogami art. 9, wprowadza zmiany w danych statku odnotowanych w rejestrze floty rybackiej UE. W przeciwnym razie wycinek historii z rejestru odrzuca się. W takim przypadku Komisja powiadamia o swoich zastrzeżeniach państwo członkowskie, które wprowadza niezbędne zmiany w krajowym rejestrze floty rybackiej nie później niż w terminie pięciu krajowych dni roboczych od daty powiadomienia przez Komisję.

Artykuł 8

Numer w rejestrze floty rybackiej UE

1.   Państwa członkowskie przydzielają numer w rejestrze floty rybackiej UE (numer CFR) każdemu statkowi, który wchodzi do unijnej floty rybackiej po raz pierwszy.

2.   Numer CFR nie ulega zmianie w okresie, w którym statek rybacki należy do floty rybackiej UE, nawet jeżeli statek zostanie przekazany do innego państwa.

3.   Numeru CFR nie można przyznać innemu statkowi. Jeżeli statek rybacki został wywieziony poza UE i wwieziony z powrotem do państwa członkowskiego, należy mu przyznać ten sam numer CFR.

4.   Numer CFR należy umieszczać każdorazowo przy przekazywaniu danych dotyczących danego statku rybackiego między państwem członkowskim a Komisją.

Artykuł 9

Normy wymiany danych między Komisją a państwami członkowskimi

1.   Dane między Komisją a państwami członkowskimi należy przekazywać w oparciu o normę Centrum Narodów Zjednoczonych ds. Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu (UN/CEFACT), która jest dostępna w rejestrze danych referencyjnych na poświęconej rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej.

2.   Wszystkie przekazy są w pełni automatyczne i bezpośrednie i odbywają się za pośrednictwem warstwy transportowej.

3.   Państwa członkowskie wykorzystują dokument wykonawczy FLUX Vessel Implementation Document dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej rybołówstwu do zapewnienia wymiany wiadomości.

4.   Zmiany norm i dokumentu wykonawczego określane są przez Komisję w porozumieniu z państwami członkowskimi.

Artykuł 10

Dostęp do danych dotyczących statków

1.   Państwa członkowskie mają dostęp do informacji zawartych w rejestrze floty rybackiej UE. Dostęp może zostać udzielony za pomocą interfejsu użytkownika na podstawie wniosku określonego przez Komisję lub przez usługę sieciową.

2.   Opinia publiczna ma dostęp do ograniczonej wersję rejestru floty rybackiej UE, który nie zawierają danych osobowych.

Artykuł 11

Dane osobowe

Przetwarzanie danych zgromadzonych na podstawie niniejszego rozporządzenia, zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie są zgodne z dyrektywą 95/46/WE i rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Artykuł 12

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 26/2004 traci moc.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 25).

(3)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(4)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określające parametry statków rybackich (Dz.U. L 274 z 25.9.1986, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1).

(6)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Definicja danych i opis rejestracji

Nazwa elementu danych

Definicja i uwagi

Obowiązkowe (O)/Obowiązkowe warunkowo (OW)/Fakultatywne (F) (7)

Państwo rejestracji

Państwo członkowskie, w którym statek jest zarejestrowany jako statek rybacki zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013

Zawsze powiadamiające państwo członkowskie – kod (6)

O

Numer CFR

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny statku rybackiego w UE

Kod ISO-3 państwa członkowskiego rozszerzony o ciąg identyfikacyjny (dziewięć znaków). Jeśli ciąg ma mniej niż dziewięć znaków, należy wstawić dodatkowe zera z lewej strony

O

Numer IMO

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny statku (numer IMO) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 404/2011

OW

Wydarzenie

Kod (6) określający rodzaj zgłaszanego wydarzenia

O

Data wydarzenia (1)

Data, kiedy nastąpiło wydarzenie

O

Numer rejestracyjny

Numer rejestracyjny przyznany przez państwo członkowskie

F

Oznaka rybacka

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 404/2011

OW

Nazwa statku

Nazwa statku rybackiego wpisana do krajowego rejestru

O

Miejsce rejestracji

Kod (6) określający miejsce (głównie port), w którym statek jest zarejestrowany

OW

IRCS

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy

OW

Wskaźnik IRCS

Statek z międzynarodowym urządzeniem radiowym na pokładzie – kod (6)

O

Wskaźnik licencji

Statek z licencją połowową zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 oraz art. 3 rozporządzenia (UE) nr 404/2011 – kod (6)

OW

Wskaźnik VMS

Satelitarny system monitorowania statków – kod (6)

Statek z satelitarnym systemem monitorowania statków zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 oraz art. 18–28 rozporządzenia (UE) nr 404/2011

OW

Wskaźnik ERS

Statek z systemem elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania (elektronicznym dziennikiem pokładowym) zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 oraz art. 29 rozporządzenia (UE) nr 404/2011 – kod (6)

OW

Wskaźnik AIS

Statek z systemem automatycznej identyfikacji zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 – kod (6)

OW

MMSI

Identyfikator morskiej służby ruchomej

F

Rodzaj statku

Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Statystyczną Statków Rybackich (ISSCFV) – kod (6)

OW

Główne narzędzie połowowe (2)

Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Statystyczną Narzędzi Połowowych (ISSCFCG) – kod (6)

O

Dodatkowe narzędzia połowowe (3)

Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Statystyczną Narzędzi Połowowych (ISSCFCG) – kod (6)

O

LOA

Długość całkowita w metrach ustalona zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2930/86

OW

LBP

Długość między pionami w metrach ustalona zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2930/86

OW

Pojemność (GT)

Pojemność brutto w tonach zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2930/86

OW

Inna pojemność

W tonach według konwencji z Oslo lub zgodnie z definicją do ustalenia przez państwo członkowskie

OW

GTs

W tonach, zwiększenie pojemności dozwolone ze względu na bezpieczeństwo (dane historyczne)

OW

Moc silnika głównego

W kW, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2930/86

O

Moc silnika pomocniczego

W kW. Obejmuje moc wszystkich zainstalowanych silników nieuwzględnioną w pozycji „Moc silnika głównego”

O

Materiał kadłuba

Materiał, z którego wykonano kadłub – kod (6)

O

Data przekazania do eksploatacji

Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2930/86

O

Segment

Kod (6)

O

Państwo przywozu/wywozu

Kod (6)

OW

Rodzaj wywozu

Kod (6)

OW

Pomoc publiczna

Kod (6)

OW

Data budowy

Data rozpoczęcia budowy

OW

Dane kontaktowe/właściciel prawny statku (4)

Nazwa/nazwisko

Osoby fizyczna: nazwisko, imię

Osoba prawna: nazwa

OW

 

Wskaźnik dotyczący osób prawnych

„Y” w przypadku osoby prawnej; „N” w przypadku osoby fizycznej – kod (6)

F

 

Ulica (5)

Nazwa ulicy i numer domu/lokalu

OW

 

Skrytka pocztowa (5)

Numer skrytki pocztowej

F

 

Miasto (5)

Nazwa miasta

F

 

Kod pocztowy (5)

Kod pocztowy

F

 

Państwo (5)

Państwo – kod (6)

F

 

Numer telefonu

Międzynarodowy numer telefonu

F

 

Numer faksu

Międzynarodowy numer faksu

F

 

Adres e-mail

Adres e-mail

F

 

Obywatelstwo

Obywatelstwo osoby do kontaktu – kod (6)

F

 

Identyfikator przedsiębiorstwa nadany przez IMO

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny IMO przedsiębiorstwa i zarejestrowanego właściciela prawnego

F

Dane kontaktowe/operator (4)

Nazwa/nazwisko

Osoby fizyczna: nazwisko, imię

Osoba prawna: nazwa

OW

 

Wskaźnik dotyczący osób prawnych

„Y” w przypadku osoby prawnej; „N” w przypadku osoby fizycznej – kod (6)

F

 

Ulica (5)

Nazwa ulicy i numer domu/lokalu

OW

 

Skrytka pocztowa (5)

Numer skrytki pocztowej

F

 

Miasto (5)

Nazwa miasta

F

 

Kod pocztowy (5)

Kod pocztowy

F

 

Państwo (5)

Państwo – kod (6)

F

 

Numer telefonu

Międzynarodowy numer telefonu

F

 

Numer faksu

Międzynarodowy numer faksu

F

 

Adres e-mail

Adres e-mail

F

 

Obywatelstwo

Obywatelstwo osoby do kontaktu – kod (6)

F

 

Identyfikator przedsiębiorstwa nadany przez IMO

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny IMO przedsiębiorstwa i zarejestrowanego właściciela prawnego

F


(1)  W przypadku daty początkowej dla floty chodzi o datę początkową w państwie członkowskim (załącznik II). W odniesieniu do wszystkich rodzajów wydarzeń należy powiadamiać o dacie oficjalnego dokumentu rejestracji wydarzenia.

(2)  Narzędzie połowowe, które uważa się za najczęściej stosowane na statku w okresie połowowym w ciągu roku lub w kampanii połowowej.

(3)  Można zgłosić do pięciu narzędzi połowowych.

(4)  Można zgłosić do pięciu osób do kontaktu.

(5)  Adres obejmujący nazwę ulicy, numer domu i lokalu, nazwę miasta kod pocztowy i nazwę państwa musi być wystarczająco jasny, aby umożliwiać nawiązanie kontaktu ze wskazaną osobą.

(6)  Kody (lub stosowne odesłania) są wymienione w rejestrze danych referencyjnych na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej rybołówstwu: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm.

(7)  Szczegółowe zasady są dostępne w dokumencie wykonawczym dotyczącym rejestru danych referencyjnych na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej rybołówstwu: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_pl.htm.


ZAŁĄCZNIK II

Data początkowa ustalona przez dany kraj

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT

1.1.1989

NLD

1.9.1989

DEU, ESP

1.1.1990

IRL

1.10.1990

ITA

1.1.1991

GRC

1.7.1991

SWE, FIN

1.1.1995

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN

1.5.2004

BGR, ROM

1.1.2007

HRV

1.7.2013

Państwo członkowskie przystępujące do UE po dniu 1 lipca 2013 r.

Data przystąpienia do UE

FRA – Majotta

Wszelkie terminy po dniu 1.1.2014 r. (1)


(1)  Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1385/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 i (WE) nr 1224/2009 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, (UE) nr 1379/2013 i (UE) nr 1380/2013 w związku ze zmianą statusu Majotty względem Unii Europejskiej (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 86).


Top