EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1986

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 296, 12.11.2015, p. 1–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1986/oj

12.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1986

z dnia 11 listopada 2015 r.

ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (1), w szczególności jej art. 3a,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (2), w szczególności jej art. 3a,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (3), w szczególności jej art. 32 ust. 1, art. 52 ust. 2 i art. 64,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (4), w szczególności jej art. 33 ust. 1 i 2,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (5), w szczególności jej art. 51 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 3 i art. 79 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (6), w szczególności jej art. 71 ust. 1 i 2, art. 92 ust. 3 i art. 96 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywami 89/665/EWG i 2014/24/UE wymagane jest, aby zamówienia publiczne na dostawy, roboty budowlane i usługi były ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia dokonywane w ramach takich publikacji powinny zawierać informacje określone w tych dyrektywach.

(2)

Zgodnie z dyrektywami 92/13/EWG i 2014/25/UE wymagane jest, aby zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych były ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia dokonywane w ramach takich publikacji powinny zawierać informacje określone w tych dyrektywach.

(3)

Zgodnie z dyrektywą 2009/81/WE wymagane jest, aby niektóre zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa były ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia dokonywane w ramach takich publikacji powinny zawierać informacje określone w tej dyrektywie.

(4)

Zgodnie z dyrektywami 89/665/EWG, 92/13/EWG i 2014/23/UE wymagane jest, aby koncesje na roboty budowlane i na usługi były ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia dokonywane w ramach takich publikacji powinny zawierać informacje określone w tych dyrektywach.

(5)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 842/2011 (7) określono standardowe formularze przewidziane na mocy dyrektyw 2004/17/WE, 2004/18/WE, 2009/81/WE, 89/665/EWG i 92/13/EWG.

(6)

W celu spełnienia wymogów dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz zapewnienia pełnej skuteczności dyrektyw 89/665/EWG i 92/13/EWG konieczne jest dostosowanie standardowych formularzy stanowiących załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 842/2011 i dodanie nowych standardowych formularzy. Z uwagi na liczbę i zakres koniecznych dostosowań należy zastąpić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011.

(7)

Jednakże w przypadku gdy dane państwo członkowskie wdroży dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE lub 2014/25/UE bądź zmiany w dyrektywach 89/665/EWG lub 92/13/EWG przed upływem terminu przypadającego w dniu 18 kwietnia 2016 r., instytucje zamawiające i podmioty zamawiające tego państwa powinny od tego momentu stosować jedynie standardowe formularze ustanowione niniejszym rozporządzeniem wykonawczym, ponieważ jedynie te formularze służą zapewnieniu zgodności z wymogami prawnymi nowych lub zmienionych dyrektyw.

(8)

Dyrektywa 2009/81/WE nie została zmieniona, w związku z czym standardowe formularze przewidziane na mocy tej dyrektywy również pozostają niezmienione. Powinny one zatem być nadal stosowane, dopóki rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 nie straci mocy.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeń, o których mowa w art. 48, 49, 50, 72, 75 i 79 dyrektywy 2014/24/UE, instytucje zamawiające stosują standardowe formularze określone w załącznikach I, II, III, VIII–XI, XVII i XVIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeń, o których mowa w art. 67–70, 89, 92 i 96 dyrektywy 2014/25/UE, podmioty zamawiające stosują standardowe formularze określone w załącznikach IV–XI, XVII i XIX do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeń, o których mowa w art. 30, 52 i art. 60 ust. 4 tiret drugie dyrektywy 2009/81/WE, instytucje zamawiające i podmioty zamawiające stosują standardowe formularze określone w załącznikach XIII–XVI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeń, o których mowa w art. 31, 32 i 43 dyrektywy 2014/23/UE, instytucje zamawiające i podmioty zamawiające stosują standardowe formularze określone w załącznikach XI, XVI, XX, XXI i XXII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia, o którym mowa w art. 2d ust. 4 tiret drugie dyrektyw 89/665/EWG i 92/13/EWG, instytucje zamawiające i podmioty zamawiające stosują standardowy formularz określony w załączniku XII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające przesyłają formularze do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną, korzystając z aplikacji internetowej eNotices albo systemu TED eSender.

Artykuł 7

Ustanawia się następujące standardowe formularze:

Wykaz standardowych formularzy

Formularz standardowy 1

:

„Wstępne ogłoszenie informacyjne”: załącznik I

Formularz standardowy 2

:

„Ogłoszenie o zamówieniu”: załącznik II

Formularz standardowy 3

:

„Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia”: załącznik III

Formularz standardowy 4

:

„Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe”: załącznik IV

Formularz standardowy 5

:

„Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe”: załącznik V

Formularz standardowy 6

:

„Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe”: załącznik VI

Formularz standardowy 7

:

„System kwalifikowania – zamówienia sektorowe”: załącznik VII

Formularz standardowy 8

:

„Ogłoszenie o profilu nabywcy”: załącznik VIII

Formularz standardowy 12

:

„Ogłoszenie o konkursie”: załącznik IX

Formularz standardowy 13

:

„Wyniki konkursu”: załącznik X

Formularz standardowy 14

:

„Sprostowanie”: załącznik XI

Formularz standardowy 15

:

„Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante” załącznik XII

Formularz standardowy 16

:

„Wstępne ogłoszenie informacyjne – obronność i bezpieczeństwo”: załącznik XIII

Formularz standardowy 17

:

„Ogłoszenie o zamówieniu – obronność i bezpieczeństwo”: załącznik XIV

Formularz standardowy 18

:

„Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – obronność i bezpieczeństwo”: załącznik XV

Formularz standardowy 19

:

„Ogłoszenie o podwykonawstwie – obronność i bezpieczeństwo”: załącznik XVI

Formularz standardowy 20

:

„Ogłoszenie o modyfikacjach”: załącznik XVII

Formularz standardowy 21

:

„Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne”: załącznik XVIII

Formularz standardowy 22

:

„Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe”: załącznik XIX

Formularz standardowy 23

:

„Usługi społeczne i inne szczególne usługi – koncesje”: załącznik XX

Formularz standardowy 24

:

„Ogłoszenie o koncesji”: załącznik XXI

Formularz standardowy 25

:

„Ogłoszenie o udzieleniu koncesji”: załącznik XXII

Artykuł 8

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 traci moc ze skutkiem od dnia 18 kwietnia 2016 r.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3 stosuje się od dnia 18 kwietnia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 33.

(2)  Dz.U. L 76 z 23.3.1992, s. 14.

(3)  Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.

(4)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1.

(5)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.

(6)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005, Dz.U. L 222 z 27.8.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK III

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK IV

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK V

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK VI

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK VII

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK VIII

Image

Image


ZAŁĄCZNIK IX

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK X

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK XI

Image

Image


ZAŁĄCZNIK XII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK XIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK XIV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK XV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK XVI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK XVII

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK XVIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK XIX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK XX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK XXI

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK XXII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top