EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1127

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1127 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 184 z 11.7.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1127/oj

11.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/13


DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2015/1127

z dnia 10 lipca 2015 r.

zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (1), w szczególności jej art. 38 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do dyrektywy 2008/98/WE zawiera niewyczerpujący wykaz procesów odzysku.

(2)

Proces R1 w załączniku II do dyrektywy 2008/98/WE stosuje się do zastępowania paliwa lub innych środków wytwarzania energii odpadami. Pozycja ta obejmuje obiekty przekształcania termicznego przeznaczone wyłącznie do przetwarzania komunalnych odpadów stałych, pod warunkiem że ich efektywność energetyczna zachowuje wartość progową określoną przy zastosowaniu wzoru na efektywność energetyczną (wzór R1), o którym mowa w załączniku II do dyrektywy 2008/98/WE.

(3)

Z dowodów technicznych wynika, że lokalne warunki klimatyczne w Unii mają wpływ na ilość energii, która może zostać technicznie wykorzystana lub wyprodukowana w postaci energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej lub pary technologicznej przez obiekty przekształcania termicznego przeznaczone wyłącznie do przetwarzania komunalnych odpadów stałych.

(4)

Sprawozdanie Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej wykazało, że w celu zapewnienia równych warunków działania w Unii uzasadnione jest, aby udzielić obiektom przekształcania termicznego, będącym pod wpływem lokalnych warunków klimatycznych, rekompensaty w postaci odpowiedniego współczynnika korygującego (CCF) mającego zastosowanie do wzoru R1. Taki współczynnik powinien opierać się na dokumencie referencyjnym, dotyczącym najlepszych dostępnych technik dla termicznego przekształcania odpadów.

(5)

W wyniku zastosowania współczynnika CCF niektóre instalacje unieszkodliwiania przez przekształcanie termiczne osiągnęłyby wartość progową określoną przy zastosowaniu wzoru R1, a tym samym automatycznie stałyby się obiektami przeznaczonymi do odzysku przez przekształcanie termiczne. Mimo to zastosowanie tego rodzaju współczynnika korekcyjnego powinno pozostać zachętą dla zakładów przekształcania termicznego do osiągnięcia wysokiej efektywności produkcji energii z odpadów zgodnie z celami i hierarchią postępowania z odpadami określonymi w dyrektywie 2008/98/WE.

(6)

Współczynnik CCF mający zastosowanie do wzoru R1 powinien opierać się na warunkach klimatycznych właściwych dla lokalizacji obiektu przekształcania termicznego.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2008/98/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią komitetu powołanego w art. 39 dyrektywy 2008/98/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku II do dyrektywy 2008/98/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 lipca 2016 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do dyrektywy 2008/98/WE w przypisie (*) dodaje się tekst w brzmieniu:

„Wynik wzoru na efektywność energetyczną mnoży się przez współczynnik korekcyjny związany z klimatem CCF, jak pokazano poniżej:

1.

CCF dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie z prawodawstwem unijnym obowiązującym przed dniem 1 września 2015 r.

CCF = 1, jeżeli HDD ≥ 3 350

CCF = 1,25, jeżeli HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698, kiedy 2 150 < HDD < 3 350

2.

CCF dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 sierpnia 2015 r., oraz dla instalacji, o których mowa w pkt 1, po dniu 31 grudnia 2029 r.:

CCF = 1, jeżeli HDD ≥ 3 350

CCF = 1,12, jeżeli HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335, kiedy 2 150 < HDD < 3 350

(Uzyskaną wartość CCF zaokrągla się do trzech miejsc po przecinku).

Za wartość HDD (stopniodni grzania) należy uznać średnią wartości rocznych HDD dla lokalizacji obiektów przekształcania termicznego z 20 kolejnych lat przed rokiem, za który oblicza się CCF. Aby obliczyć wartość HDD, należy zastosować poniższą metodę ustanowioną przez Eurostat: HDD wynosi (18 °C – Tm) × d, jeżeli Tm nie przekracza 15 °C (wartość progowa dla ogrzewania), oraz zero, jeżeli Tm wynosi powyżej 15 °C, przy czym Tm jest to średnia (Tmin + Tmax/2) temperatura zewnętrzna z okresu d dni. Obliczenia należy wykonywać codziennie (d = 1), sumując wyniki do roku.”.


Top