EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1191

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Dz.U. L 318 z 5.11.2014, p. 5–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1191/oj

5.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1191/2014

z dnia 30 października 2014 r.

określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (1), w szczególności jego art. 19 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1493/2007 (2) określono format sprawozdania, które ma być składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3). Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 zostało uchylone rozporządzeniem (UE) nr 517/2014. W art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 ustanowiono nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące produkcji, przywozu, wywozu, stosowania jako substratu i niszczenia substancji wymienionych w załączniku I i II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem zastąpić rozporządzenie (WE) nr 1493/2007.

(2)

W celu zapewnienia jednolitości i spójności w zakresie gromadzenia danych oraz w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych, przedsiębiorstwa powinny przedstawiać informacje wymagane na podstawie art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 za pomocą elektronicznego narzędzia sprawozdawczego dostępnego na stronie internetowej Komisji Europejskiej i zawierającego odpowiednie formularze dotyczące ich indywidualnej działalności przygotowane przez Europejską Agencję Środowiska.

(3)

Przedstawiane na zasadzie dobrowolności dane dotyczące ilości wodorofluorowęglowodorów (HFC) objętych wywozem w urządzeniach, które są wytwarzane w UE w tym celu, chociaż nieistotne dla obliczenia wartości odniesienia i kontyngentów, mogą być przydatne dla monitorowania gospodarczych skutków zmniejszenia ilości HFC wprowadzanych do obrotu.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Sprawozdania wymagane zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 są przekazywane drogą elektroniczną, przy użyciu narzędzia sprawozdawczego opracowanego na podstawie formularza określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia i udostępnionego w tym celu na stronie internetowej Komisji.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 1493/2007 traci moc.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, format sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 7).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. L 161 z 14.6.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

OGÓLNE WYJAŚNIENIA

O ile nie określono inaczej w poszczególnych sekcjach sprawozdania zawartych w niniejszym załączniku, przekazywane dane obejmują działalność przedsiębiorstwa w trakcie roku kalendarzowego, w odniesieniu do którego przedkładane jest sprawozdanie.

Jednostki miary, gazy, poziom szczegółowości i wskazanie roku, w którym działania mają być zgłaszane po raz pierwszy, określono osobno w poszczególnych sekcjach sprawozdania.

Ogólny format narzędzia sprawozdawczości określono w poniższych sekcjach sprawozdania. Numeracja sekcji przedstawiona poniżej nie odnosi się do numeracji zastosowanej w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 ani w elektronicznym narzędziu sprawozdawczym, lecz jest stosowana we wzorach służących do automatycznego obliczania niektórych wartości.

Sekcje sprawozdania

Sekcja 1:   Do wypełnienia przez producentów gazów — art. 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz pkt 1 lit. a) i c) załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Stosuje się po raz pierwszy do składania sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2014 r. (najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.).

Ilości gazów należy podać w tonach metrycznych z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, oddzielnie dla każdego gazu wymienionego w załączniku I lub w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014. Ilości mieszanin zawierających te substancje i wprowadzonych do obrotu należy zgłosić, wskazując również ilości stosowane jako składniki tych mieszanin pochodzące z innych źródeł niż produkcja własna.

 

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

1A

Całkowita ilość produkcji z zakładów w Unii

 

 

1B

ilość produkcji z zakładów w Unii, na którą składają się odzyskane produkty uboczne lub produkty niepożądane, w przypadku gdy produkty uboczne lub produkty niepożądane zostały zniszczone w zakładach przed wprowadzeniem do obrotu

Producenci, którzy przeprowadzają zniszczenie, podają łączną zniszczoną ilość w sekcji 8 sprawozdania

 

1C

ilość produkcji z zakładów w Unii, na którą składają się odzyskane produkty uboczne lub produkty niepożądane, w przypadku gdy produkty uboczne lub produkty niepożądane zostały przekazane do innych przedsiębiorstw w celu zniszczenia i nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu

Należy podać nazwę przedsiębiorstwa przeprowadzającego zniszczenie

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE

 

1D

Całkowita ilość zniszczonych produktów własnych, które nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu

1D = 1B + 1C

1E

Produkcja dostępna do sprzedaży

1E = 1A – 1D

Sekcja 2:   Do wypełnienia przez importerów gazów — art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz pkt 2 lit. a) załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Stosuje się po raz pierwszy do składania sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2014 r. (najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.).

Ilości gazów należy podać w tonach metrycznych, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, oddzielnie dla każdego gazu wymienionego w załączniku I lub w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014, dla mieszanin zawierających co najmniej jeden z tych gazów lub dla każdego gazu lub każdej mieszaniny wchodzących w skład przedmieszek poliolowych objętych przywozem.

Należy podać wyłącznie ilości gazów luzem objętych przywozem, w tym ilości wysłane z urządzeniami w celu naładowania tych urządzeń po przywozie, ale nie ilości zawarte w urządzeniach. Przywóz gazów zawartych w produktach lub urządzeniach należy podać w sekcji 11 sprawozdania. Należy podać cały przywóz z wyjątkiem przywozu w celu tranzytu przez obszar celny Unii oraz przywozu w ramach innych procedur, które umożliwiają czasowy przepływ towarów na obszar celny, pod warunkiem że w tym ostatnim przypadku towary pozostaną nie dłużej niż 45 dni na obszarze celnym.

 

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

2A

Ilość objęta przywozem do Unii

 

Sekcja 3:   Do wypełnienia przez eksporterów gazów — art. 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz pkt 3 lit. a) i b) załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Stosuje się po raz pierwszy do składania sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2014 r. (najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.).

Ilości gazów należy podać w tonach metrycznych, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, oddzielnie dla każdego gazu wymienionego w załączniku I lub w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014, dla mieszanin zawierających co najmniej jeden z tych gazów lub dla każdego gazu lub każdej mieszaniny wchodzących w skład przedmieszek poliolowych objętych wywozem.

W niniejszej sekcji należy podać wyłącznie ilości gazów luzem objętych wywozem, w tym wszelkie ilości wysłane z urządzeniami w celu naładowania tych urządzeń po wywozie.

Ilości z własnej produkcji lub własnego przywozu dostarczone do innych przedsiębiorstw w Unii w celu bezpośredniego wywozu należy zgłosić w sekcji 5 sprawozdania.

 

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

3A

Łączna ilość objęta wywozem z Unii

 

 

3B

Ilość objęta wywozem, pochodząca z produkcji własnej lub własnego przywozu

 

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE

 

3C

Ilość objęta wywozem, zakupiona od innych przedsiębiorstw w Unii

3C = 3A – 3B

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

 

3D

Ilość objęta wywozem w celu recyklingu

 

 

3E

Ilość objęta wywozem w celu regeneracji

 

 

3F

Ilość objęta wywozem w celu zniszczenia

 

Sekcja 4:   Do wypełnienia przez producentów i importerów gazów — art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz pkt 1 lit. d) i pkt 2 lit. b) i d) załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Stosuje się po raz pierwszy do składania sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2014 r. (najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.).

Ilości gazów należy podać w tonach metrycznych, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, oddzielnie dla każdego gazu wymienionego w załączniku I lub w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub dla mieszanin zawierających co najmniej jeden z tych gazów lub dla każdego gazu lub każdej mieszaniny wchodzących w skład przedmieszek poliolowych.

 

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

4A

Zapasy ogółem na dzień 1 stycznia

 

 

4B

z czego: Zapasy ogółem na dzień 1 stycznia obejmujące ilości z własnego przywozu lub z produkcji własnej

 

 

 

4C

z czego: Zapasy ogółem na dzień 1 stycznia obejmujące ilości z własnego przywozu lub z produkcji własnej, które nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu

W szczególności niesprzedana produkcja własna oraz własny przywóz niedopuszczony do swobodnego obrotu

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE

 

 

4D

z czego: Zapasy ogółem na dzień 1 stycznia obejmujące ilości z własnego przywozu lub z produkcji własnej, które zostały wcześniej wprowadzone do obrotu

W szczególności własny przywóz dopuszczony do swobodnego obrotu

4D = 4B – 4C

 

4E

Inne zapasy na dzień 1 stycznia

W szczególności zakupione wewnątrz Unii

4E = 4A – 4B

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

4F

Zapasy ogółem na dzień 31 grudnia

 

 

4G

z czego: Zapasy ogółem na dzień 31 grudnia obejmujące ilości z własnego przywozu lub z produkcji własnej

 

 

 

4H

z czego: Zapasy ogółem na dzień 31 grudnia obejmujące ilości z własnego przywozu lub z produkcji własnej, które nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu

W szczególności niesprzedana produkcja własna oraz własny przywóz niedopuszczony do swobodnego obrotu

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE

 

 

4I

z czego: Zapasy ogółem na dzień 31 grudnia obejmujące ilości z własnego przywozu lub z produkcji własnej, które zostały wcześniej wprowadzone do obrotu

W szczególności własny przywóz dopuszczony do swobodnego obrotu

4I = 4G – 4H

 

4J

z czego: Inne zapasy na dzień 31 grudnia

W szczególności zakupione wewnątrz Unii

4J = 4F – 4G

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

4K

Ilość poddana regeneracji przez samo przedsiębiorstwo

 

4L

Ilość poddana recyklingowi przez samo przedsiębiorstwo

 

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE

4M

Całkowita ilość fizycznie wprowadzona do obrotu

4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H

Sekcja 5:   ilości do zastosowań wyłączonych na mocy art. 15 ust. 2; do wypełnienia przez producentów i importerów wodorofluorowęglowodorów — art. 19 ust. 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. a) załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Stosuje się po raz pierwszy do składania sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2014 r. (najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.).

Ilości wodorofluorowęglowodorów należy podać w tonach metrycznych, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, oddzielnie dla każdego wodorofluorowęglowodoru (dla gazów wymienionych w sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 517/2014, dla mieszanin lub przedmieszek poliolowych zawierających co najmniej jeden z tych gazów).

 

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

5A

Ilość objęta przywozem do Unii w celu zniszczenia

Należy podać nazwę przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw przeprowadzającego/przeprowadzających zniszczenie.

Importerzy, którzy sami również przeprowadzają zniszczenie, podają zniszczone ilości w sekcji 8 sprawozdania.

5B

Ilość stosowana przez producenta lub importera jako substrat lub dostarczana do przedsiębiorstw bezpośrednio przez producenta lub importera w celu stosowania jako substrat

Należy podać nazwę/nazwy przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw stosujących substraty

Producenci lub importerzy, którzy sami również stosują substraty, podają informacje na temat stosowania przez nich substratów w sekcji 7 sprawozdania.

5C

Ilość dostarczona bezpośrednio do przedsiębiorstw w celu wywozu z Unii, w przypadku, gdy ilości te nie zostały następnie udostępnione innej stronie w Unii przed wywozem

Na zasadzie dobrowolności, ilości dostarczone bezpośrednio do przedsiębiorstw w celu wytwarzania urządzeń w Unii, w przypadku gdy takie urządzenia są następnie bezpośrednio objęte wywozem z Unii

Należy podać nazwę/nazwy przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw prowadzących wywóz. Należy przedstawić dokument weryfikacyjny.

Należy podać tylko wodorofluorowęglowodory luzem, a nie ilości zawarte w produktach lub urządzeniach.

Do celów informacyjnych można przekazać dane dotyczące dostaw w celu produkcji urządzeń objętych bezpośrednim wywozem; należy określić producenta urządzeń objętych wywozem oraz ilości, które zostały wywiezione.

5D

Ilość dostarczona bezpośrednio w celu stosowania w sprzęcie wojskowym

Należy podać nazwę przedsiębiorstwa otrzymującego ilości w celu stosowania w sprzęcie wojskowym.

5E

Ilość dostarczona bezpośrednio do przedsiębiorstwa do stosowania w trawieniu materiałów półprzewodnikowych lub w czyszczeniu komór do wytrącania z fazy gazowej pozostałości substancji chemicznych w sektorze produkcji półprzewodników

Należy podać nazwę producenta półprzewodników.

5F

Ilość dostarczona bezpośrednio do przedsiębiorstwa produkującego inhalatory ciśnieniowe z odmierzonym dozowaniem do celów podawania składników farmaceutycznych

Należy podać nazwę producenta inhalatorów ciśnieniowych z odmierzonym dozowaniem do celów podawania składników farmaceutycznych.

Sekcja 6:   Kategorie zastosowań gazów na potrzeby rynku UE; do wypełnienia przez producentów i importerów gazów — art. 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. a) załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Stosuje się po raz pierwszy do składania sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2014 r. (najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.).

Ilości gazów należy podać w tonach metrycznych, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, oddzielnie dla każdego gazu wymienionego w załączniku I lub w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub dla mieszaniny zawierającej co najmniej jeden z tych gazów.

 

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

6A

Wywóz

W przypadku wodorofluorowęglowodorów ilość podawana w niniejszej rubryce [6A] jest równa ilości podawanej w sekcji 5 sprawozdania — ilość dostarczana bezpośrednio do przedsiębiorstw w celu wywozu z Unii, w przypadku gdy ilości te nie zostały następnie udostępnione przed wywozem innym stronom w Unii — lub jest od niej większa [5C].

6B

Niszczenie

W przypadku wodorofluorowęglowodorów ilość podawana w niniejszej rubryce [6B] jest równa ilości podawanej w sekcji 5 sprawozdania — ilość objęta przywozem do Unii w celu zniszczenia — lub jest od niej większa [5A].

6C

Sprzęt wojskowy

W przypadku wodorofluorowęglowodorów ilość podawana w niniejszej rubryce [6C] jest równa ilości podawanej w sekcji 5 sprawozdania — ilość dostarczana bezpośrednio w celu stosowania w sprzęcie wojskowym — lub jest od niej większa [5D].

6D

Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła

 

6E

Inne ciecze będące nośnikami ciepła

 

6F

Produkcja pianek

 

6G

Produkcja przedmieszek poliolowych

 

6H

Ochrona przeciwpożarowa

 

6I

Aerozole — medyczne inhalatory z dozownikiem

W przypadku wodorofluorowęglowodorów ilość podawana w niniejszej rubryce [6I] jest równa ilości podawanej w sekcji 5 sprawozdania — ilość dostarczana bezpośrednio do przedsiębiorstwa produkującego inhalatory ciśnieniowe z odmierzonym dozowaniem do celów podawania składników farmaceutycznych — lub jest od niej większa [5F].

6 J

Aerozole — inne zastosowania

 

6 K

Rozpuszczalniki

 

6L

Substrat

W przypadku wodorofluorowęglowodorów ilość podawana w niniejszej rubryce [6L] jest równa ilości podawanej w sekcji 5 sprawozdania — ilość stosowana przez producenta jako substrat lub dostarczana do przedsiębiorstw bezpośrednio przez producenta lub importera w celu stosowania jako substrat — lub jest od niej większa [5B].

6M

Produkcja półprzewodników

W przypadku wodorofluorowęglowodorów ilość podawana w niniejszej rubryce [6M] jest równa ilości podawanej w sekcji 5 sprawozdania — ilość dostarczana bezpośrednio do przedsiębiorstwa do stosowania w trawieniu materiałów półprzewodnikowych lub w czyszczeniu komór do wytrącania z fazy gazowej pozostałości substancji chemicznych w sektorze produkcji półprzewodników — lub jest od niej większa [5E].

6N

Produkcja systemów fotowoltaicznych

 

6O

Produkcja innych elementów elektronicznych

 

6P

Rozdzielnice elektryczne

 

6Q

Akceleratory cząstek

 

6R

Proces odlewania ciśnieniowego magnezu

 

6S

Anestezjologia

 

6T

Inne lub nieznane zastosowania

Składający sprawozdanie określa inne zastosowania i wyjaśnia nieznane zastosowania.

6U

Wyciek podczas przechowywania, transportu lub transferu

 

6V

Korekty księgowe

W przypadku gdy takie ilości są zgłaszane, należy podać wyjaśnienie

OBLICZENIA ILOŚCI GENEROWANE AUTOMATYCZNIE

6W

Całkowite ilości dla kategorii zastosowań

6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V

Jeżeli dane są przekazywane w sposób prawidłowy, całkowite ilości dla kategorii zastosowań [6W] odpowiadają obliczonej całkowitej ilości dostarczonej na rynek Unii [6X].

6X

Całkowita ilość dostarczona na rynek Unii

6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K

Sekcja 7:   Do wypełnienia przez stosujących substraty gazów — art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz pkt 5 załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Stosuje się po raz pierwszy do składania sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2014 r. (najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.).

Ilości gazów należy podać w tonach metrycznych, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, oddzielnie dla każdego gazu wymienionego w załączniku I lub w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub dla mieszaniny zawierającej co najmniej jeden z tych gazów.

W tej rubryce należy podać jedynie ilości rzeczywiście wykorzystane jako substrat.

W przypadku gdy wodorofluorowęglowodory (gazy wymienione w sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub mieszanina zawierająca co najmniej jeden z tych gazów) zostały wyprodukowane lub objęte przywozem przez przedsiębiorstwo stosujące je jako substrat, wykorzystane ilości należy podać również w sekcji 5 sprawozdania. W przypadku gdy przedsiębiorstwo wyprodukowało te gazy lub dokonało ich przywozu, a następnie sprzedało je innym przedsiębiorstwom do stosowania jako substrat, dostarczone ilości są podawane tylko w sekcji 5 sprawozdania, wraz z nazwą przedsiębiorstwa stosującego je jako substrat.

 

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

7A

Ilość stosowana jako substrat przez samo przedsiębiorstwo

 

Sekcja 8:   Do wypełnienia przez przedsiębiorstwa, które przeprowadziły zniszczenie gazów — art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz pkt 4 załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Stosuje się po raz pierwszy do składania sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2014 r. (najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.).

Ilości gazów należy podać w tonach metrycznych, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, oddzielnie dla każdego fluorowanego gazu cieplarnianego wymienionego w załączniku I lub w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub dla mieszaniny zawierającej co najmniej jeden z tych gazów.

Należy podać całkowite ilości zniszczone we własnym zakresie przez przedsiębiorstwo składające sprawozdanie. Przedsiębiorstwa będące producentami podają również w sekcji 1 sprawozdania ilości z produkcji własnej, które zostały zniszczone.

Przedsiębiorstwa będące importerami wodorofluorowęglowodorów (gazy wymienione w sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub mieszanina zawierająca co najmniej jeden z tych gazów) podają w sekcji 5 sprawozdania ilości objęte przywozem, które zostały zniszczone.

W tej rubryce nie należy podawać ilości przekazanych innym przedsiębiorstwom w UE w celu zniszczenia. Ilości objęte wywozem w celu zniszczenia poza granicami UE należy podać w sekcji 3F.

 

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

8A

Ilość zniszczona przez przedsiębiorstwo składające sprawozdanie poprzez spalanie w wysokiej temperaturze

 

8B

Ilość zniszczona przez przedsiębiorstwo składające sprawozdanie poprzez termiczną desorpcję

 

8C

Ilość zniszczona przez przedsiębiorstwo składające sprawozdanie poprzez zastosowanie innych technologii

Należy określić zastosowane technologie niszczenia

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE

8D

Całkowita ilość zniszczona przez samo przedsiębiorstwo

8D = 8A + 8B + 8C

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

8E

Zapasy na dzień 1 stycznia, które mają zostać zniszczone

 

8F

Zapasy na dzień 31 grudnia, które mają zostać zniszczone

 

Sekcja 9:   Do wypełnienia przez producentów lub importerów, którzy upoważnili do wykorzystania kontyngentów na wodorofluorowęglowodory przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła napełnione wodorofluorowęglowodorami — art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz pkt 1 lit. e) i pkt 2 lit. c) załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Stosuje się po raz pierwszy do składania sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2015 r. (najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r.).

Ilości należy podawać w tonach ekwiwalentów CO2 z dokładnością do 1 tony ekwiwalentu CO2, bez rozróżnienia między poszczególnymi wodorofluorowęglowodorami.

Należy zgłosić wyłącznie upoważnienia wydane w trakcie roku kalendarzowego, w odniesieniu do którego przedkładane jest sprawozdanie.

 

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

9A

Ilości objęte upoważnieniami na wykorzystanie kontyngentu przydzielonego producentom lub importerom fabrycznie napełnionych urządzeń, zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Należy podać nazwę przedsiębiorstwa, które otrzymało upoważnienie.

Sekcja 10:   Do wypełnienia przez przedsiębiorstwa, którym przyznano kontyngent wyłącznie na podstawie deklaracji zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i które upoważniły do wykorzystania kontyngentów na wodorofluorowęglowodory przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła napełnione wodorofluorowęglowodorami zgodnie z art. 18 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 517/2014 — art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz pkt 1 lit. e) i pkt 2 lit. c) załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Stosuje się po raz pierwszy do składania sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2015 r. (najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r.).

Ilości wodorofluorowęglowodorów należy podać w tonach metrycznych, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, oddzielnie dla każdego wodorofluorowęglowodoru (gazy wymienione w sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub mieszanina zawierająca co najmniej jeden z tych gazów).

W niniejszej sekcji sprawozdania należy podać wszystkie dostawy wodorofluorowęglowodorów związane z upoważnieniami zgłoszonymi w sekcji 9 sprawozdania, wydanymi w trakcie roku kalendarzowego, w odniesieniu do którego przedkładane jest sprawozdanie. Informacje te są niezbędne w celu sprawdzenia zgodności z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014.

 

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

10A

Ilość gazu dostarczanego do przedsiębiorstw, które zostały upoważnione do wprowadzenia do obrotu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami.

Należy podać nazwę/nazwy przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, które otrzymały upoważnienie.

Wraz ze sprawozdaniem przedsiębiorstwa powinny przedstawić dodatkowe dowody na poparcie wszystkich fizycznych dostaw zgłoszonych w niniejszym dokumencie (np. faktury).

Sekcja 11:   Do wypełnienia przez przedsiębiorstwa, które wprowadziły do obrotu gazy zawarte w produktach lub urządzeniach zgodnie z art. 19 ust. 4 rozporządzenia nr 517/2014 — art. 19 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz pkt 6 załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Stosuje się po raz pierwszy do składania sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2014 r. (najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.).

Ilości fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I lub w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub mieszaniny zawierające co najmniej jeden z tych gazów zawartych w produktach i urządzeniach należy podać w tonach metrycznych z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, w podziale na kategorie. Oprócz całkowitej ilości gazów należy podać liczbę jednostek w podziale na kategorie, o ile nie określono inaczej.

Producenci produktów i urządzeń wyprodukowanych w Unii nie zgłaszają produktów ani urządzeń, w przypadku których zawarte w nich gazy były uprzednio objęte przywozem do Unii lub w niej wyprodukowane. W przypadku gdy producent wytwarza we własnym zakresie w Unii gaz luzem do stosowania w Unii w celu wytwarzania produktów i urządzeń, informacje dotyczące produkcji (sekcja 1 sprawozdania) obejmują podobnie odpowiednie ilości gazów, a zatem ilości tych nie należy podawać w niniejszej sekcji.

Importerzy produktów lub urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I lub II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 podają informacje na temat całości przywozu zawierającego gazy dopuszczonego przez organy celne do swobodnego obrotu w Unii. Przywozu przedmieszek poliolowych nie należy zgłaszać w niniejszej sekcji, lecz w sekcji 2. W przypadku gdy wodorofluorowęglowodory (gazy wymienione w sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub mieszanina zawierająca co najmniej jeden z tych gazów) zawarte w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pompach ciepła objętych przywozem zostały wcześniej objęte wywozem z Unii oraz były przedmiotem ograniczeń kontyngentowych dotyczących wprowadzania do obrotu wodorofluorowęglowodorów, należy to zgłosić w sekcji 12 sprawozdania w celu udowodnienia zgodności z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 517/2014.

Wymienione poniżej kategorie produktów lub urządzeń obejmują składniki przeznaczone do określonych kategorii produktów lub urządzeń.

Termin „projekt bezpośredni” odnosi się w szczególności do systemów powietrze-powietrze, woda-powietrze oraz solanka-powietrze, termin „projekt pośredni” odnosi się w szczególności do systemów powietrze-woda, woda-woda, solanka-woda, w tym do wodnych pomp ciepła.

 

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE

UWAGI

11A

 

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego

11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

 

11A1

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego, projekt bezpośredni: autonomiczne/monoblokowe jednostki przenośne

 

 

11A2

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego, projekt bezpośredni: autonomiczne/monoblokowe jednostki dachowe

 

 

11A3

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego, projekt bezpośredni: autonomiczne/monoblokowe jednostki innego typu

Należy określić typ/typy urządzenia/urządzeń.

 

11A4

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego, projekt bezpośredni: jednostki pojedyncze dzielone zawierające co najmniej 3 kg czynnika chłodniczego

 

 

11A5

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego, projekt bezpośredni: jednostki pojedyncze dzielone zawierające mniej niż 3 kg czynnika chłodniczego

 

 

11A6

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego, projekt bezpośredni: jednostki wieloczęściowe dzielone

 

 

11A7

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego, projekt pośredni: jednostki autonomiczne/monoblokowe do zastosowań domowych

 

 

11A8

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego, projekt pośredni: jednostki autonomiczne/monoblokowe do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych

 

 

11A9

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego, projekt pośredni: jednostki autonomiczne/monoblokowe do innych zastosowań

Należy określić planowane zastosowanie/zastosowania.

 

11A10

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego, projekt pośredni: jednostki dzielone do zastosowań domowych

 

 

11A11

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego, projekt pośredni: jednostki dzielone do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych

 

 

11A12

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego, projekt pośredni: jednostki dzielone do innych zastosowań

Należy określić planowane zastosowanie/zastosowania.

 

11A13

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego, projekt bezpośredni i pośredni: jednostki autonomiczne/monoblokowe

 

 

11A14

Stacjonarne urządzenia chłodzenia/ogrzewania klimatyzacyjnego, projekt bezpośredni i pośredni: jednostki dzielone

 

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE

11B

 

Stacjonarne urządzenia chłodnicze

11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

 

11B1

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, projekt bezpośredni: jednostki autonomiczne/monoblokowe do zastosowań domowych

 

 

11B2

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, projekt bezpośredni: jednostki autonomiczne/monoblokowe do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych

 

 

11B3

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, projekt bezpośredni: jednostki autonomiczne/monoblokowe do innych zastosowań

Należy określić planowane zastosowanie/zastosowania.

 

11B4

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, projekt bezpośredni: jednostki dzielone do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych

 

 

11B5

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, projekt bezpośredni: jednostki dzielone do innych zastosowań

Należy określić planowane zastosowanie/zastosowania.

 

11B6

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, projekt pośredni: jednostki autonomiczne/monoblokowe do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych

 

 

11B7

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, projekt pośredni: jednostki autonomiczne/monoblokowe do innych zastosowań

Należy określić planowane zastosowanie/zastosowania.

 

11B8

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, projekt pośredni: jednostki dzielone do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych

 

 

11B9

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, projekt pośredni: jednostki dzielone do innych zastosowań

Należy określić planowane zastosowanie/zastosowania.

 

11B10

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, projekt bezpośredni i pośredni: jednostki autonomiczne/monoblokowe

 

 

11B11

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, projekt bezpośredni i pośredni: jednostki dzielone

 

 

11B12

Stacjonarne urządzenia chłodzenia lub ogrzewania procesowego, projekt bezpośredni

 

 

11B13

Stacjonarne urządzenia chłodzenia lub ogrzewania procesowego, projekt pośredni

 

 

11B14

Stacjonarne urządzenia chłodzenia lub ogrzewania procesowego, projekt bezpośredni i pośredni

 

11C

 

Suszarki z pompą ciepła

 

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE

11D

 

Stacjonarne urządzenia ogrzewania/urządzenia klimatyzacyjne, w tym pompy ciepła, a także urządzenia chłodnicze (HACR) do wszelkich innych celów

11D = 11D1 + 11D2 + 11D3

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

 

11D1

Stacjonarne urządzenia HACR do wszelkich innych celów, projekt bezpośredni

Należy określić typ/typy urządzenia/urządzeń oraz ich przeznaczenie.

 

11D2

Stacjonarne urządzenia HACR do wszelkich innych celów, projekt pośredni

Należy określić typ/typy urządzenia/urządzeń oraz ich przeznaczenie.

 

11D3

Stacjonarne urządzenia HACR do wszelkich innych celów, projekt bezpośredni i pośredni

Należy określić typ/typy urządzenia/urządzeń oraz ich przeznaczenie.

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE

11E

 

Ruchome urządzenia chłodnicze

11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

 

11E1

Ruchome urządzenia chłodnicze do lekkich pojazdów dostawczych lub osobowych chłodni (np. vanów).

 

 

11E2

Ruchome urządzenia chłodnicze do pojazdów ciężarowych chłodni (w tym samochodów ciężarowych i przyczep)

 

 

11E3

Ruchome urządzenia chłodnicze do chłodniowców

 

 

11E4

Wszelkie inne ruchome urządzenia chłodnicze

Należy określić typ/typy urządzenia/urządzeń.

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE

11F

 

Ruchome urządzenia klimatyzacyjne

11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

 

11F1

Ruchome urządzenia klimatyzacyjne do samochodów osobowych

 

 

11F2

Ruchome urządzenia klimatyzacyjne do autobusów

 

 

11F3

Ruchome urządzenia klimatyzacyjne do vanów (lekkich pojazdów dostawczych lub osobowych)

 

 

11F4

Ruchome urządzenia klimatyzacyjne do samochodów ciężarowych i przyczep (pojazdów ciężarowych)

 

 

11F5

Ruchome urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów i maszyn rolniczych, leśnych i budowlanych

 

 

11F6

Ruchome urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów kolejowych

 

 

11F7

Ruchome urządzenia klimatyzacyjne do statków

 

 

11F8

Ruchome urządzenia klimatyzacyjne do statków powietrznych i śmigłowców

 

 

11F9

Wszelkie inne ruchome urządzenia klimatyzacyjne

Należy określić typ/typy urządzenia/urządzeń.

WARTOŚĆ OBLICZONA AUTOMATYCZNIE

11G

 

Ogółem urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła

11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F

11H

 

Wyroby piankowe

11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

 

11H1

Płyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

Ilości płyt XPS należy podać w metrach sześciennych (obok ilości zawartych w nich gazów fluorowanych podawanych w tonach metrycznych)

 

11H2

Płyty izolacyjne z poliuretanu (PU)

Ilości płyt PU należy podać w metrach sześciennych (obok ilości zawartych w nich gazów fluorowanych podawanych w tonach metrycznych)

 

11H3

Pianka jednoskładnikowa (OCF)

Jednostką miary może być liczba pojemników na piankę jednoskładnikową (obok ilości zawartych w nich gazów fluorowanych podawanych w tonach metrycznych)

 

11H4

Inne wyroby piankowe

Należy określić kategorię/kategorie produktu.

Przywozu przedmieszek poliolowych (np. w systemach pianowych/pojemnikach na piankę) nie należy podawać w niniejszej rubryce, lecz w sekcji 2.

Ilości wyrobów piankowych należy podać w metrach sześciennych, tonach metrycznych lub sztukach produktu/urządzenia (obok ilości zawartych w nich gazów fluorowanych podawanych w tonach metrycznych)

11I

 

Urządzenia ochrony przeciwpożarowej (w tym systemy wbudowywane w pojazdach)

 

11 J

 

Aerozole medyczne lub farmaceutyczne

 

11K

 

Aerozole do zastosowań pozamedycznych

 

11L

 

Urządzenia medyczne (bez aerozoli)

 

11M

 

Rozdzielnice do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej

 

11 N

 

Inne urządzenia do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej

 

11O

 

Akceleratory cząstek

 

11P

 

Inne produkty i urządzenia zawierające gazy wymienione w załączniku I lub w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Należy określić kategorię/kategorie produktu lub urządzenia.

Jednostką miary może być objętość, masa lub liczba sztuk produktów/urządzeń

(obok ilości zawartych w nich gazów fluorowanych podawanych w tonach metrycznych)

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE

11Q

Suma produktów i urządzeń zawierających gazy wymienione w załączniku I lub w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M + 11N + 11O + 11P

Sekcja 12:   Do wypełnienia przez importerów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami, w przypadku gdy wodorofluorowęglowodory zawarte w urządzeniach objętych przywozem zostały wcześniej objęte wywozem z Unii i nabyte przez producentów urządzeń bezpośrednio od przedsiębiorstwa dokonującego wywozu, oraz były przedmiotem ograniczeń kontyngentowych dotyczących wprowadzania wodorofluorowęglowodorów do obrotu w Unii — art. 19 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz pkt 6 załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Stosuje się po raz pierwszy do składania sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2017 r. (najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r.).

Ilości wodorofluorowęglowodorów należy podać w tonach metrycznych, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, oddzielnie dla każdego wodorofluorowęglowodoru (gazy wymienione w sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub mieszanina zawierająca co najmniej jeden z tych gazów).

 

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

12A

Ilość wodorofluorowęglowodorów, którymi napełnione są urządzenia objęte przywozem, oraz które zostały wcześniej objęte wywozem z Unii i były przedmiotem ograniczeń kontyngentowych dotyczących wprowadzania wodorofluorowęglowodorów do obrotu w Unii

Należy podać nazwę/nazwy przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw prowadzących wywóz oraz rok/lata wywozu.

Sekcja 13:   Do wypełnienia przez importerów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami, w przypadku gdy wodorofluorowęglowodory zawarte w urządzeniu są wliczane do systemu kontyngentów poprzez wykorzystanie upoważnień — art. 19 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz pkt 6 załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Stosuje się po raz pierwszy do składania sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2017 r. (najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r.).

Ilości wodorofluorowęglowodorów należy podać w tonach ekwiwalentów CO2, z dokładnością do jednej tony ekwiwalentu CO2, bez rozróżnienia między poszczególnymi wodorofluorowęglowodorami (gazy wymienione w sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub mieszanina zawierająca co najmniej jeden z tych gazów).

Przedsiębiorstwa informują o wszystkich uzyskanych upoważnieniach do wykorzystania kontyngentów wodorofluorowęglowodorów, które obejmują wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów zawartych w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pompach ciepła w trakcie roku kalendarzowego, w odniesieniu do którego przedkładane jest sprawozdanie.

 

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

13A

Ilości podlegające upoważnieniom do wykorzystania kontyngentów wodorofluorowęglowodorów, przydzielonych na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Należy podać nazwę/nazwy upoważniającego/upoważniających przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw oraz rok wydania upoważnienia.


Top