EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1418

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1418/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące planów produkcji i obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

OJ L 353, 28.12.2013, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1418/oj

28.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/40


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1418/2013

z dnia 17 grudnia 2013 r.

dotyczące planów produkcji i obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Organizacje producentów rybołówstwa i akwakultury powinny uczestniczyć w osiąganiu celów wspólnej polityki rybołówstwa oraz wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.

(2)

W szczególności rozporządzenie (UE) nr 1379/2013 stanowi, że organizacje producentów sektora rybołówstwa wprowadzają środki mające na celu promowanie zrównoważonej działalności połowowej, ograniczanie przypadkowych połowów, poprawę identyfikowalności produktów rybołówstwa i eliminowanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych praktyk połowowych oraz że organizacje producentów sektora akwakultury wprowadzają środki mające na celu promowanie zrównoważonej akwakultury, zapewnienie spójności z krajowymi planami strategicznymi i zagwarantowanie stosowania zrównoważonych praktyk w akwakulturze.

(3)

Ponadto rozporządzenie (UE) nr 1379/2013 stanowi, że organizacje producentów sektora rybołówstwa i akwakultury wprowadzają środki w celu poprawy wprowadzania produktów do obrotu i zwiększenia ekonomicznej stopy zwrotu dla producentów, stabilizacji rynku oraz ograniczenia wpływu działalności połowowej na środowisko.

(4)

Plany produkcji i obrotu, które organizacje producentów przedstawiają swoim właściwym organom krajowym, powinny mieć na celu osiągnięcie celów wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.

(5)

Aby ułatwić jednolitą realizację planów produkcji i obrotu przez wszystkie organizacje producentów oraz zagwarantować, że struktura planów odzwierciedla wkład w realizację celów, o których mowa w art. 3 i 7 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013, Komisja powinna określić ich wspólny format.

(6)

Należy określić poszczególne terminy składania planów produkcji i obrotu, aby umożliwić sprawne zatwierdzanie tych planów w związku z potrzebą opracowania odpowiedniego programowania finansowego dla wsparcia finansowego, które będzie dostępne w celu realizacji tych planów na mocy przyszłego unijnego aktu prawnego ustanawiającego warunki wsparcia finansowego dla polityki morskiej i rybołówstwa na lata 2014–2020.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Format i struktura planów produkcji i obrotu

Format i struktura planów produkcji i obrotu, o których mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013 („plany”), określone są w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Terminy i procedury składania planów

1.   Organizacje producentów przedkładają swoje pierwsze plany swoim właściwym organom krajowym do końca lutego 2014 r. Organizacje producentów, które zostały uznane po dniu 1 stycznia 2014 r., przedkładają swoje pierwsze plany swoim właściwym organom krajowym osiem tygodni po ich uznaniu. Kolejne plany przedkładane są osiem tygodni przed upływem ważności obowiązujących planów.

2.   Jeżeli właściwy organ krajowy uzna, że plan przedstawiony przez organizację producentów ma na celu osiągnięcie celów, o których mowa w art. 3 i 7 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013, dokonuje zatwierdzenia tego planu w terminie sześciu tygodni od jego otrzymania oraz informuje o tym organizację producentów w trybie natychmiastowym.

3.   W przypadku gdy właściwy organ krajowy uzna, że cele, o których mowa w art. 3 i 7 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013, nie mogą zostać osiągnięte w ramach przedstawionego planu, informuje o tym odpowiednio organizację producentów w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu. Organizacja producentów przedstawia zmieniony plan w terminie dwóch tygodni.

4.   Termin na zatwierdzenie zmienionego planu to cztery tygodnie od jego otrzymania.

5.   Jeżeli właściwy organ krajowy nie zatwierdzi lub nie odrzuci planu zgodnie z ust. 2 lub 4, plan zostaje uznany za zatwierdzony.

Artykuł 3

Zmiany planów

1.   Jeżeli właściwy organ krajowy uzna, że zmieniony plan przedstawiony zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013 ma na celu osiągnięcie celów, o których mowa w art. 3 i 7 wspomnianego rozporządzenia, dokonuje zatwierdzenia tego planu w terminie czterech tygodni od jego otrzymania oraz informuje o tym organizację producentów w trybie natychmiastowym.

2.   W przypadku, gdy właściwy organ krajowy uzna, że cele, o których mowa w art. 3 i 7 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013, nie mogą zostać osiągnięte w ramach przedstawionego zmienionego planu, informuje o tym odpowiednio organizację producentów w terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Organizacja producentów przedstawia zmieniony plan w terminie dwóch tygodni.

3.   Termin na zatwierdzenie zmienionego planu to cztery tygodnie od jego otrzymania.

4.   Jeżeli właściwy organ krajowy nie zatwierdzi lub nie odrzuci zmienionego planu zgodnie z ust. 1 lub 3, plan zostaje uznany za zatwierdzony.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA PLANÓW PRODUKCJI I OBROTU

SEKCJA 1

Ogólne informacje na temat organizacji producentów

Nazwa

Rodzaj

Kod identyfikacyjny

Lokalizacja

Liczba członków

Obrót (w podziale na gatunki)

Wielkości połowów lub zbiorów (w podziale na gatunki)

SEKCJA 2

Program produkcji oraz strategia wprowadzania do obrotu

W niniejszej sekcji należy przedstawić orientacyjny harmonogram dostaw oraz opisać, w jaki sposób zagwarantowana zostanie zgodność dostaw z wymogami rynku pod względem jakości, ilości i prezentacji, w szczególności w odniesieniu do głównych wprowadzanych do obrotu gatunków.

SEKCJA 3

Środki w celu osiągnięcia celów określonych w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013

W niniejszej sekcji należy, między innymi, opisać odpowiednie środki przewidziane w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013, które organizacja producentów zamierza wprowadzić, aby osiągnąć różne cele ustanowione w art. 7 tego rozporządzenia.

SEKCJA 4

Środki służące dostosowaniu podaży niektórych gatunków

W niniejszej sekcji należy, między innymi, opisać odpowiednie środki przewidziane w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013, które organizacja producentów zamierza wprowadzić, aby dostosować dostawy gatunków, w przypadku których zazwyczaj w ciągu roku występują trudności z wprowadzaniem do obrotu.

SEKCJA 5

Kary i środki kontroli

W niniejszej sekcji należy opisać kary mające zastosowanie do różnych rodzajów naruszeń, które mogłyby wystąpić przy realizacji planów produkcji i obrotu. Ponadto można w niej opisać odpowiednie środki przewidziane w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013, które organizacja producentów zamierza stosować w celu zapewnienia kontroli i zgodności działalności swoich członków z ustalonymi zasadami.


Top