EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0447

2013/447/UE: Decyzja Komisji z dnia 5 września 2013 r. dotycząca standardowego współczynnika wykorzystania zdolności produkcyjnych zgodnie z art. 18 ust. 2 decyzji 2011/278/UE Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 240 z 7.9.2013, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/447/oj

7.9.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/23


DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 września 2013 r.

dotycząca standardowego współczynnika wykorzystania zdolności produkcyjnych zgodnie z art. 18 ust. 2 decyzji 2011/278/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/447/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 10a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby umożliwić państwom członkowskim ustalenie, zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 decyzji Komisji 2011/278/UE (2) poziomów działalności nowych instalacji zgodnie z art. 3 lit. h) dyrektywy 2003/87/WE, Komisja musi określić i opublikować standardowe współczynniki wykorzystania zdolności produkcyjnych.

(2)

W celu obliczenia ilości bezpłatnych uprawnień, które mają zostać przydzielone nowym instalacjom kwalifikującym się do takiego przydziału w okresie 2013–2020, państwa członkowskie muszą ustalić poziomy działalności tych instalacji. W tym kontekście do ustalenia poziomu działalności związanej z produktem dla produktów, dla których w załączniku I do decyzji 2011/278/UE określono wskaźnik emisyjności, niezbędny jest standardowy współczynnik wykorzystania zdolności produkcyjnych. Dla nowych instalacji, z wyjątkiem nowych instalacji będących wynikiem znacznego rozbudowania, poziom działalności ustala się poprzez pomnożenie początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej dla produkcji tego produktu zgodnie z art. 17 ust. 4 decyzji 2011/278/UE przez standardowy współczynnik wykorzystania zdolności produkcyjnych. Dla instalacji, w których zdolność produkcyjna została znacząco zwiększona lub zmniejszona, państwa członkowskie mają stosować standardowy współczynnik wykorzystania zdolności produkcyjnych do określenia poziomu działalności związanej z produktem w odniesieniu do zwiększonej lub zmniejszonej zdolności produkcyjnej przedmiotowej podinstalacji.

(3)

Standardowy współczynnik wykorzystania zdolności produkcyjnych powinien wynosić 80 % średniej rocznej współczynników wykorzystania zdolności produkcyjnych wszystkich instalacji produkujących dany produkt. W ramach ogólnego gromadzenia danych podstawowych dotyczących instalacji dotychczas działających prowadzonego do celów opracowania krajowych środków wykonawczych państwa członkowskie gromadziły dane dotyczące średniej rocznej produkcji przedmiotowego produktu w latach 2005–2008. Poprzez podzielenie tych danych dotyczących produkcji przez początkową zainstalowaną zdolność produkcyjną, o której mowa w art. 7 ust. 3 decyzji 2011/278/UE, państwa członkowskie określiły współczynniki wykorzystania zdolności produkcyjnych dla odpowiednich instalacji na swoim terytorium. Następnie państwa członkowskie przekazały te informacje Komisji w ramach krajowych środków wykonawczych.

(4)

Po otrzymaniu krajowych środków wykonawczych od wszystkich państw członkowskich oraz uwzględnieniu krajowych środków wykonawczych z państw EFTA-EOG, Komisja określiła wartość 80 % średniej rocznej współczynników wykorzystania zdolności produkcyjnych wszystkich instalacji produkujących produkt, dla którego istnieje wskaźnik emisyjności, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia neutralnych warunków konkurencji dla działalności przemysłowej prowadzonej w instalacjach prowadzonych przez jednego prowadzącego oraz produkcji w instalacjach objętych outsourcingiem. Obliczenie opiera się na informacjach udostępnionych Komisji do dnia 31 grudnia 2012 r.

(5)

Standardowe współczynniki wykorzystania zdolności produkcyjnych dla każdego wskaźnika emisyjności dla produktu zostały określone w załączniku do niniejszej decyzji. Współczynniki te mają zastosowanie w latach 2013–2020,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Standardowe współczynniki wykorzystania zdolności produkcyjnych wymienione w załączniku są stosowane przez państwa członkowskie w celu określenia poziomu działalności związanej z produktem dla instalacji, o których mowa w art. 3 lit. h) dyrektywy 2003/87/WE zgodnie z art. 18 decyzji 2011/278/UE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 września 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(2)  Decyzja Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 130 z 17.5.2011, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Wskaźnik emisyjności dla produktu wymieniony w załączniku I do decyzji 2011/278/UE

Standardowy współczynnik wykorzystania zdolności produkcyjnych

Koks

0,960

Ruda spiekana

0,886

Ciekły metal

0,894

Wstępnie spieczona anoda

0,928

Aluminium

0,964

Szary klinkier cementowy

0,831

Biały klinkier cementowy

0,787

Wapno

0,813

Dolomit kalcynowany

0,748

Dolomit spiekany

0,784

Szkło typu „float”

0,946

Butle i słoiki ze szkła bezbarwnego

0,883

Butle i słoiki ze szkła barwnego

0,912

Produkty z włókien ciągłych szklanych

0,892

Cegły licówki

0,809

Kostki brukowe

0,731

Dachówki

0,836

Proszek uzyskany metodą suszenia rozpryskowego

0,802

Gips

0,801

Suszony gips wtórny

0,812

Krótkowłóknista masa celulozowa siarczanowa

0,808

Długowłóknista masa siarczanowa

0,823

Masa celulozowa uzyskana metodą siarczynową, ścier drzewny otrzymywany termo-mechanicznie i mechanicznie

0,862

Masa makulaturowa

0,887

Papier gazetowy

0,919

Wysokogatunkowy papier niepowlekany

0,872

Wysokogatunkowy papier powlekany

0,883

Bibułka higieniczna

0,900

„Testliner” i fluting (papier na warstwę pofalowaną)

0,889

Tektura niepowlekana

0,863

Tektura powlekana

0,868

Kwas azotowy

0,876

Kwas adypinowy

0,849

Monomer chlorku winylu (VCM)

0,842

Fenol/aceton

0,870

S-PVC

0,873

E-PVC

0,834

Soda kalcynowana

0,926

Produkty rafineryjne

0,902

Stal węglowa z pieca łukowego

0,798

Stal wysokostopowa z pieca łukowego

0,802

Odlew żeliwny

0,772

Wełna mineralna

0,851

Płyta gipsowa

0,843

Sadza

0,865

Amoniak

0,888

Kraking parowy

0,872

Związki aromatyczne

0,902

Styren

0,879

Wodór

0,902

Gaz syntezowy

0,902

Tlenek etylenu/glikole etylenowe

0,840


Top