EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0389

2011/389/UE: Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ogólnounijnej ilości uprawnień, o której mowa w art. 3e ust. 3 lit. a)–d) dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 173 z 1.7.2011, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/389/oj

1.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/13


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie ogólnounijnej ilości uprawnień, o której mowa w art. 3e ust. 3 lit. a)–d) dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/389/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 3e ust. 3 lit. a)–d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 3e ust. 3 lit. a)–d) dyrektywy 2003/87/WE przewidziano podjęcie przez Komisję przed rozpoczęciem każdego okresu rozliczeniowego decyzji określającej łączną liczbę uprawnień, które mają zostać utworzone, sprzedane na aukcji, umieszczone w specjalnej rezerwie przewidzianej w art. 3f ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE oraz przydzielonych nieodpłatnie operatorom statków powietrznych. Ilości te określa się arytmetycznie na podstawie ilości historycznych emisji lotniczych, określonej w decyzji Komisji 2011/149/UE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie historycznych emisji lotniczych zgodnie z art. 3c ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (2) jako 219 476 343 tony CO2.

(2)

Po dostosowaniu, wynikającym z włączenia do Porozumienia EOG decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniającą załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG (3), w art. 3e ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE przewidziano również obliczenie przez Wspólny Komitet EOG ilości uprawnień dla EOG przy włączeniu niniejszej decyzji do Porozumienia EOG.

(3)

Zgodnie z art. 3e ust. 3 lit. e) oraz art. 3f ust. 5 akapit trzeci dyrektywy 2003/87/WE (dodanym po włączeniu do Porozumienia EOG) Komisja decyduje o wzorcu porównawczym, który musi opierać się na ilościach uprawnień dla EOG ustalonych przez Wspólny Komitet EOG. W związku z powyższym decyzja dotycząca wzorca porównawczego nie może zostać podjęta do czasu ustalenia ilości dla EOG przez Wspólny Komitet EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Ogólnounijna ilość uprawnień, o której mowa w art. 3c ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wynosi 212 892 053.

2.   Ogólnounijna ilość uprawnień, o której mowa w art. 3c ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE, dla każdego okresu od dnia 1 stycznia 2013 r. wynosi 208 502 526.

Artykuł 2

1.   Ogólnounijna ilość uprawnień, o której mowa w art. 3d ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wynosi 31 933 808.

2.   Ogólnounijna ilość uprawnień, o której mowa w art. 3d ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE, dla każdego okresu od dnia 1 stycznia 2013 r. wynosi 31 275 379.

Artykuł 3

Ogólnounijna ilość uprawnień, o której mowa w art. 3f ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, w odniesieniu do specjalnej rezerwy wynosi 50 040 608.

Artykuł 4

3.   Ogólnounijna ilość uprawnień, o której mowa w art. 3e ust. 3 lit. d) dyrektywy 2003/87/WE, na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wynosi 180 958 245.

4.   Ogólnounijna ilość uprawnień, o której mowa w art. 3e ust. 3 lit. d) dyrektywy 2003/87/WE, dla każdego okresu od 1 stycznia 2013 r. wynosi 170 972 071.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(2)  Dz.U. L 61 z 8.3.2011, s. 42.

(3)  Dz.U. L 93 z 7.4.2011, s. 35.


Top