EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0142

2011/142/UE: Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wdrożenia dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 59 z 4.3.2011, p. 66–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/142(2)/oj

4.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/66


DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 marca 2011 r.

zmieniająca decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wdrożenia dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/142/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Doświadczenie nabyte podczas stosowania decyzji Komisji 97/80/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiającej przepisy w celu wdrożenia dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (2) wskazuje, że konieczne jest przyjęcie bardziej szczegółowego podziału największych zakładów mleczarskich.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/80/WE.

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolniczej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku II do decyzji 97/80/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 28.3.1996, s. 27.

(2)  Dz.U. L 24 z 25.1.1997, s. 26.


ZAŁĄCZNIK

Tabele D, E, F, G.1, G.2, G.3, G.4 i G.5 zawarte w załączniku II do decyzji 97/80/WE otrzymują brzmienie:

„TABELA D

Przedsiębiorstwa  (1) według wielkości rocznego skupu mleka

Kraj …

Stan na dzień 31 grudnia …

Klasy według wielkości skupu (w tonach na rok)

Liczba przedsiębiorstw

Skup

w 1 000 t

5 000 i mniej

5 001 – 20 000

20 001 – 50 000

50 001 – 100 000

100 001 – 300 000

300 001 – 400 000

400 001 – 500 000

500 001 – 750 000

750 001 – 1 000 000

ponad 1 000 000

Łącznie


TABELA E

Centra skupu  (2) według wielkości rocznego skupu mleka

Kraj …

Stan na dzień 31 grudnia …

Klasy według wielkości skupu (w tonach na rok)

Liczba

Skup

w 1 000 t

1 000 i mniej

1 001 – 5 000

5 001 – 20 000

20 001 – 50 000

50 001 – 100 000

ponad 100 000

Łącznie


TABELA F

Przedsiębiorstwa  (3) według ilości mleka przetworzonego

Kraj …

Stan na dzień 31 grudnia …

Klasy według ilości mleka przetworzonego (w tonach na rok)

Liczba przedsiębiorstw

Ilość

w 1 000 t

5 000 i mniej

5 001 – 20 000

20 001 – 50 000

50 001 – 100 000

100 001 – 300 000

300 001 – 400 000

400 001 – 500 000

500 001 – 750 000

750 001 – 1 000 000

ponad 1 000 000

Łącznie


TABELA G.1

Przedsiębiorstwa  (4) według rocznej produkcji niektórych grup przetworów mlecznych

Kraj …

Stan na dzień 31 grudnia …

Grupy przetworów: PRZETWORY ŚWIEŻE (1)

Klasy według wielkości produkcji (w tonach na rok)

Liczba przedsiębiorstw

Roczna produkcja

(w 1 000 t)

1 000 i mniej

1 001 – 10 000

10 001 – 30 000

30 001 – 50 000

50 001 – 100 000

100 001 – 150 000

150 001 – 200 000

200 001 – 250 000

ponad 250 000

Łącznie


TABELA G.2

Przedsiębiorstwa  (5) według rocznej produkcji niektórych grup przetworów mlecznych

Kraj …

Stan na dzień 31 grudnia …

Grupy przetworów: MLEKO SPOŻYWCZE (11)

Klasy według wielkości produkcji (w tonach na rok)

Liczba przedsiębiorstw

Roczna produkcja

(w 1 000 t)

1 000 i mniej

1 001 – 10 000

10 001 – 30 000

30 001 – 100 000

100 001 – 150 000

150 001 – 200 000

200 001 – 250 000

ponad 250 000

Łącznie


TABELA G.3

Przedsiębiorstwa  (6) według rocznej produkcji niektórych grup przetworów mlecznych

Kraj …

Stan na dzień 31 grudnia …

Grupy przetworów: PRODUKTY MLECZARSKIE W PROSZKU (22)

Klasy według wielkości produkcji (w tonach na rok)

Liczba przedsiębiorstw

Roczna produkcja

(w 1 000 t)

1 000 i mniej

1 001 – 5 000

5 001 – 20 000

20 001 – 25 000

ponad 25 000

Łącznie


TABELA G.4

Przedsiębiorstwa  (7) według rocznej produkcji niektórych grup przetworów mlecznych

Kraj …

Stan na dzień 31 grudnia …

Grupy przetworów: MASŁO (23)

Klasy według wielkości produkcji (w tonach na rok)

Liczba przedsiębiorstw

Roczna produkcja

(w 1 000 t)

100 i mniej

101 – 1 000

1 001 – 5 000

5 001 – 10 000

10 001 – 15 000

15 001 – 20 000

20 001 – 25 000

ponad 25 000

Łącznie


TABELA G.5

Przedsiębiorstwa  (8) według rocznej produkcji niektórych grup przetworów mlecznych

Kraj …

Stan na dzień 31 grudnia …

Grupy przetworów: SER (wszystkie rodzaje) (24)

Klasy według wielkości produkcji (w tonach na rok)

Liczba przedsiębiorstw

Roczna produkcja

(w 1 000 t)

100 i mniej

101 – 1 000

1 001 – 4 000

4 001 – 10 000

10 001 – 15 000

15 001 – 20 000

20 001 – 25 000

ponad 25 000

Łącznie


(1)  Określone w art. 2 akapit pierwszy pkt 1 dyrektywy 96/16/WE

(2)  Określone w art. 2 akapit pierwszy pkt 2 dyrektywy 96/16/WE

(3)  Określone w art. 2 akapit pierwszy pkt 1 dyrektywy 96/16/WE

(4)  Określone w art. 2 akapit pierwszy pkt 1 dyrektywy 96/16/WE

(5)  Określone w art. 2 akapit pierwszy pkt 1 dyrektywy 96/16/WE

(6)  Określone w art. 2 akapit pierwszy pkt 1 dyrektywy 96/16/WE

(7)  Określone w art. 2 akapit pierwszy pkt 1 dyrektywy 96/16/WE

(8)  Określone w art. 2 akapit pierwszy pkt 1 dyrektywy 96/16/WE”


Top