EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1060

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 314, 30.11.2010, p. 17–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 202 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; Uchylony przez 32019R2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1060/oj

30.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/17


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1060/2010

z dnia 28 września 2010 r.

uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie oznakowania produktów związanych z energią przedstawiających znaczący potencjał oszczędności energii oraz znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o poziomy wydajności przy równorzędnej funkcjonalności.

(2)

Przepisy dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych ustanowione zostały dyrektywą Komisji 94/2/WE z dnia 21 stycznia 1994 r. wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek przeznaczonych dla gospodarstw domowych (2).

(3)

Energia elektryczna zużywana przez urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną w Unii. Oprócz uzyskanej już poprawy efektywności energetycznej możliwe jest dalsze istotne ograniczenie zużycia energii przez urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych.

(4)

Należy uchylić dyrektywę Komisji 94/2/WE oraz ustanowić nowe przepisy niniejszym rozporządzeniem, aby zagwarantować, że etykieta efektywności energetycznej stanowi rzeczywistą zachętę dla producentów do dalszej poprawy efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych oraz do przyspieszenia przemian rynkowych zmierzających w kierunku energooszczędnych technologii.

(5)

Łączny efekt przepisów ustanowionych niniejszą dyrektywą, a także rozporządzeniem Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (3), może przynieść rocznie oszczędności energii elektrycznej rzędu 6 TWh do 2020 r. (4) w porównaniu do sytuacji, gdyby nie podjęto żadnych działań.

(6)

Także rozwijający się rynek absorpcyjnych urządzeń chłodniczych i urządzeń do przechowywania wina stwarza możliwości w zakresie oszczędności w zużyciu energii. Urządzenia te należy zatem objąć zakresem niniejszego rozporządzenia.

(7)

Absorpcyjne urządzenia chłodnicze są bezgłośne, ale zużywają znacznie więcej energii niż sprężarkowe urządzenia chłodnicze. Aby końcowi użytkownicy mogli podejmować świadome decyzje, na etykiecie urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych należy umieścić informację o poziomie emitowanego hałasu.

(8)

Informacje umieszczone na etykiecie powinny być zebrane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych, uwzględniających uznane najnowocześniejsze metody, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowane normy przyjęte przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (5).

(9)

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i treść etykiety dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych.

(10)

Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi dotyczące dokumentacji technicznej i karty dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych.

(11)

Niniejsze rozporządzenie powinno także określać wymogi dotyczące informacji, jakie należy podawać w przypadku wszelkich form sprzedaży na odległość, reklam oraz technicznych materiałów promocyjnych dotyczących urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych.

(12)

Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia w świetle postępu technologicznego.

(13)

Aby ułatwić przejście od stosowania dyrektywy 94/2/WE do stosowania niniejszego rozporządzenia, urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych oznakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem należy uznać za spełniające wymogi dyrektywy 94/2/WE.

(14)

W związku z tym należy uchylić dyrektywę 94/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do zasilanych sieciowo urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych o pojemności użytkowej od 10 do 1 500 litrów.

2.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do elektrycznych, zasilanych z sieci urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, w tym do urządzeń chłodniczych sprzedawanych do użytku innego niż w gospodarstwach domowych lub służących do chłodzenia produktów innych niż środki spożywcze, łącznie z urządzeniami do zabudowy.

Rozporządzenie ma także zastosowanie do elektrycznych, zasilanych z sieci urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, które mogą być również zasilane bateryjnie.

3.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

urządzeń chłodniczych, których podstawowym źródłem zasilania są inne źródła energii niż energia elektryczna, a mianowicie takie jak gaz płynny (LPG), nafta i biodiesel;

b)

urządzeń chłodniczych zasilanych bateryjnie, które można podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą nabytej oddzielnie przetwornicy AC/DC;

c)

urządzeń chłodniczych wykonanych na zamówienie, urządzeń wyprodukowanych jednorazowo i nierównoważnych innym modelom urządzeń chłodniczych;

d)

urządzeń chłodniczych stosowanych w sektorze usług, w których czujniki elektroniczne wykrywają wyjęcie schłodzonych środków spożywczych, a taka informacja może być automatycznie przekazana za pośrednictwem sieci do systemu zdalnego sterowania w celu zaksięgowania;

e)

urządzeń, których podstawową funkcją nie jest przechowywanie środków spożywczych w celu ich chłodzenia, takich jak wolnostojące wytwornice lodu lub automaty ze schłodzonymi napojami.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy 2010/30/UE stosuje się następujące definicje:

1)

„środki spożywcze” oznaczają żywność, składniki, napoje, w tym wina, i inne artykuły, przeznaczone przede wszystkim do spożycia, wymagające schłodzenia w określonych temperaturach;

2)

„urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych” oznacza izolowaną szafę przechowalniczą z co najmniej jedną komorą, przeznaczoną do chłodzenia lub zamrażania środków spożywczych lub do przechowywania schłodzonych lub zamrożonych środków spożywczych do celów prywatnych, w której chłodzenie jest wynikiem co najmniej jednego procesu zużywania energii, w tym urządzenia sprzedawane jako zestaw do montażu przez użytkownika końcowego;

3)

„urządzenie do zabudowy” oznacza stacjonarne urządzenie chłodnicze przeznaczone do montażu w szafce, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagające zabudowy;

4)

„chłodziarka” oznacza urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania środków spożywczych, posiadające co najmniej jedną komorę nadającą się do przechowywania świeżej żywności lub napojów, w tym wina;

5)

„sprężarkowe urządzenie chłodnicze” oznacza urządzenie chłodnicze, w którym do chłodzenia wykorzystywana jest sprężarka z napędem silnikowym;

6)

„absorpcyjne urządzenie chłodnicze” oznacza urządzenie chłodnicze, w którym chłodzenie jest wynikiem procesu absorpcji wykorzystującego ciepło jako źródło energii;

7)

„chłodziarko-zamrażarka” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności oraz co najmniej jedną komorą służącą do zamrażania świeżej żywności i przechowywania zamrożonych środków spożywczych w komorach, w warunkach odpowiadających klasie trzygwiazdkowej (komora zamrażania);

8)

„szafa do przechowywania zamrożonej żywności” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą do przechowywania zamrożonych środków spożywczych;

9)

„zamrażarka” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą do zamrażania środków spożywczych zapewniającą zakres temperatur od temperatury otoczenia do – 18 °C, które może służyć do przechowywania zamrożonych środków spożywczych w warunkach odpowiadających klasie trzygwiazdkowej; zamrażarka może być także wyposażona w przegrody lub komory o dwugwiazdkowej klasie mrożenia w komorze lub szafie;

10)

„urządzenie do przechowywania wina” oznacza urządzenie chłodnicze, które nie posiada innych komór niż co najmniej jedna komora do przechowywania wina;

11)

„urządzenie wielofunkcyjne” oznacza urządzenie chłodnicze, które nie posiada innych komór niż co najmniej jedna komora wielofunkcyjna;

12)

„równoważne urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych” oznacza wprowadzony do obrotu model urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych, którego pojemność brutto i pojemność użytkowa, parametry techniczne, efektywności i użytkowe oraz rodzaje komór są takie same jak innego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych wprowadzonego do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego producenta;

13)

„użytkownik końcowy” oznacza konsumenta nabywającego lub zamierzającego nabyć urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych;

14)

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej.

Zastosowanie mają również definicje podane w załączniku I.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

Dostawcy dopilnowują, aby:

a)

każde urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych było dostarczane wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku II;

b)

karta produktu określona w załączniku III była dostępna;

c)

dokumentacja techniczna określona w załączniku IV była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

d)

każda reklama konkretnego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

e)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy dopilnowują, aby:

a)

każde urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży było opatrzone na zewnątrz etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. a), z przodu lub na górze urządzenia, w taki sposób, aby była ona wyraźnie widoczna;

b)

urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem V;

c)

każda reklama konkretnego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

d)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 5

Metody pomiarowe

Informacje wymagane na podstawie art. 3 uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych, najnowocześniejszych metod pomiarowych, zgodnie z załącznikiem VI.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku VII do oceny zgodności deklarowanej klasy efektywności energetycznej, rocznego zużycia energii, pojemności komór do przechowywania świeżej i zamrożonej żywności, zdolności zamrażania oraz poziomu emitowanego hałasu.

Artykuł 7

Przegląd

Przed upływem czterech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego. Przegląd obejmuje w szczególności ocenę dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji, określonych w załączniku VII, oraz możliwość usunięcia lub zmniejszenia wartości współczynników korekcji, określonych w załączniku VIII.

Artykuł 8

Uchylenie

Dyrektywa 94/2/WE traci moc z dniem 30 listopada 2011 r.

Artykuł 9

Przepisy przejściowe

1.   Artykuł 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) nie mają zastosowania do drukowanych reklam oraz drukowanych technicznych materiałów promocyjnych opublikowanych przed dniem 30 marca 2012 r.

2.   Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych wprowadzone do obrotu przed dniem 30 listopada 2011 r. spełniają wymogi przepisów określonych w dyrektywie 94/2/WE.

3.   Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych, które spełniają wymogi przepisów niniejszego rozporządzenia i które zostały wprowadzone do obrotu lub były oferowane do sprzedaży, wypożyczenia lub sprzedaży ratalnej przed dniem 30 listopada 2011 r. uznaje się za spełniające wymogi dyrektywy 94/2/WE.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 listopada 2011 r. Jednakże art. 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) stosuje się od dnia 30 marca 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 45 z 17.2.1994, s. 1.

(3)  Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 53.

(4)  Przy dokonaniu pomiarów zgodnie z normą CENELEC EN 153, luty 2006 r./EN ISO 15502, październik 2005 r.

(5)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.


ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowane do celów załączników II–IX

Do celów załączników II–IX stosuje się następujące definicje:

a)

„system bezszronowy” oznacza automatyczny system zapobiegający ciągłemu oszronieniu, w którym chłodzenie jest wynikiem wymuszonego obiegu powietrza, automatyczny system odszraniania odszrania parownik lub parowniki, a woda powstała ze stopionego szronu jest automatycznie usuwana;

b)

„komora bezszronowa” oznacza komorę odszranianą przez system bezszronowy;

c)

„chłodziarka-piwniczka” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności i komorą piwniczną, które nie posiada żadnej komory do przechowywania zamrożonej żywności, komory schładzania ani komory do wytwarzania lodu;

d)

„piwniczka” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą piwniczną bez komór innego rodzaju;

e)

„chłodziarko-schładzarka” oznacza urządzenie z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności i komorą schładzania, które nie posiada żadnej komory do przechowywania zamrożonej żywności;

f)

„komory” oznaczają wszelkiego rodzaju komory wymienione w lit. g)–n);

g)

„komora do przechowywania świeżej żywności” oznacza komorę przeznaczoną do przechowywania niezamrożonych środków spożywczych, która może zostać podzielona na mniejsze komory;

h)

„komora piwniczna” oznacza komorę przeznaczoną do przechowywania określonych środków spożywczych lub napojów w temperaturze wyższej niż temperatura w komorach do przechowywania świeżej żywności;

i)

„komora schładzania” oznacza komorę przeznaczoną konkretnie do przechowywania łatwo psujących się środków spożywczych;

j)

„komora do wytwarzania lodu” oznacza komorę o niskiej temperaturze przeznaczoną konkretnie do wytwarzania i przechowywania lodu;

k)

„komora do przechowywania zamrożonej żywności” oznacza komorę o niskiej temperaturze przeznaczoną konkretnie do przechowywania zamrożonych środków spożywczych, zaklasyfikowaną zgodnie z podanymi poniżej temperaturami:

(i)   „komora jednogwiazdkowa”: komora do przechowywania zamrożonej żywności, w której temperatura nie jest wyższa niż – 6 °C;

(ii)   „komora dwugwiazdkowa”: komora do przechowywania zamrożonej żywności, w której temperatura nie jest wyższa niż – 12 °C;

(iii)   „komora trzygwiazdkowa”: komora do przechowywania zamrożonej żywności, w której temperatura nie jest wyższa niż – 18 °C;

(iv)   „komora zamrażarki” (lub „komora czterogwiazdkowa”): komora, w której można zamrozić co najmniej 4,5 kg środków spożywczych na każde 100 l pojemności użytkowej, ale w żadnym razie nie mniej niż 2 kg, od temperatury otoczenia do temperatury –18 °C w ciągu 24 godzin i w której można także przechowywać zamrożone produkty żywnościowe w warunkach odpowiadających klasie trzygwiazdkowej, która może posiadać wydzielone sekcje o dwugwiazdkowej klasie mrożenia;

(v)   „komora bezgwiazdkowa”: komora do przechowywania zamrożonej żywności o temperaturze < 0 °C, która może być wykorzystywana do wytwarzania i przechowywania lodu, ale nie jest przeznaczona do przechowywania łatwo psujących się środków spożywczych;

l)

„komora do przechowywania wina” oznacza komorę przeznaczoną wyłącznie do krótkoterminowego przechowywania wina w celu doprowadzenia wina do temperatury idealnej do spożycia lub do długoterminowego przechowywania wina w celu umożliwienia jego dojrzewania, o następujących parametrach:

(i)

stała temperatura przechowywania ustawiona fabrycznie albo ustawiana ręcznie zgodnie z zaleceniami producenta, której zakres wynosi od + 5 °C do + 20 °C;

(ii)

temperatura przechowywania ulegająca wahaniom w czasie, które nie przekraczają 0,5 K w odniesieniu do każdej deklarowanej temperatury otoczenia zgodnie z klasą klimatyczną urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych;

(iii)

czynne lub bierne sterowanie wilgotnością powietrza w komorze w zakresie 50–80 %;

(iv)

konstrukcja ograniczająca przenikanie drgań do komory, niezależnie od tego, czy drgania są wytwarzane przez sprężarkę chłodziarki czy przez inne zewnętrzne źródło;

m)

„komora wielofunkcyjna” oznacza komorę przeznaczoną do pracy w co najmniej dwóch temperaturach z zakresu temperatur właściwych dla wszystkich rodzajów komór i wyposażona w funkcję pozwalającą końcowemu użytkownikowi na zaprogramowanie stałego zakresu temperatur roboczych właściwych dla każdego rodzaju komory zgodnie z zaleceniami producenta; jeżeli jednak istnieje możliwość zmiany temperatur w komorze na inny zakres temperatur roboczych tylko na określony czas (jak na przykład w przypadku funkcji szybkiego zamrażania), wówczas, w rozumieniu definicji zawartej w niniejszym rozporządzeniu, nie jest to komora wielofunkcyjna;

n)

„inna komora” oznacza komorę inną niż komora do przechowywania wina, przeznaczoną do przechowywania określonych środków spożywczych w temperaturze powyżej + 14 °C;

o)

„przegroda dwugwiazdkowa” oznacza część zamrażarki, komory zamrażania, trzygwiazdkowej komory lub trzygwiazdkowego urządzenia do przechowywania zamrożonej żywności, która nie posiada oddzielnych drzwiczek ani klapy i w której temperatura nie jest wyższa niż – 12 °C;

p)

„zamrażarka skrzyniowa” oznacza rodzaj zamrażarki, z dostępem do komory/komór od góry urządzenia lub która wyposażona jest w komory obu rodzajów – otwierane od góry i poziome, przy czym całkowita pojemność komór otwieranych od góry musi przekraczać 75 % całkowitej pojemności urządzenia;

q)

„otwierane od góry” lub „skrzyniowe” jest oznaczeniem urządzenia chłodniczego, z dostępem do komory/komór od góry urządzenia;

r)

„szafowe” jest określeniem urządzenia chłodniczego z dostępem do komory/komór z przodu urządzenia;

s)

„szybkie zamrażanie” oznacza funkcję uruchamianą przez użytkownika końcowego zgodnie z zaleceniami producenta, umożliwiającą obniżenie temperatury przechowywania w zamrażarce lub komorze zamrażania w celu szybszego zamrożenia niezamrożonych środków spożywczych;

t)

„identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model urządzenia chłodniczego od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy.


ZAŁĄCZNIK II

Etykieta

1.   ETYKIETA DLA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAKLASYFIKOWANYCH DO KLAS EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OD A+++ DO C

Image

1)

Na etykiecie znajdują się następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy;

III.

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z załącznikiem IX; wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

IV.

roczne zużycie energii (AEC ) w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 3 ppkt 2 załącznika VIII;

V.

suma pojemności użytkowej wszystkich komór, którym nie przysługuje oznaczenie gwiazdkowe (tj. o temperaturze roboczej > – 6 °C), w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

VI.

suma pojemności użytkowej wszystkich komór do przechowywania zamrożonej żywności, którym przysługuje oznaczenie gwiazdkowe (tj. o temperaturze roboczej ≤ – 6 °C), w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, oraz oznaczenie gwiazdkowe komory, której przypada największa część tej sumy; jeżeli urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych nie posiada komory do przechowywania zamrożonej żywności, dostawca podaje „– L” zamiast wartości i pozostawia puste miejsce w polu oznaczenia gwiazdkowego;

VII.

poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

Jednakże w przypadku urządzeń do przechowywania wina pkt V i VI zastępuje się znamionową pojemnością wyrażoną ilością standardowych butelek 0,75 l, które mieszczą się w urządzeniu zgodnie z instrukcją producenta.

2)

Wzór etykiety jest zgodny z pkt 3 ppkt 1 niniejszego załącznika. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 (1), może zostać dołączona kopia takiego oznakowania.

2.   ETYKIETA DLA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH DLA GOSPODARSTW DOWMOWYCH ZAKLASYFIKOWANYCH DO KLAS EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OD D DO G

Image

1)

Na etykiecie znajdują się informacje wymienione w pkt 1 ppkt 1.

2)

Wzór etykiety jest zgodny z pkt 3 ppkt 2 niniejszego załącznika. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, może zostać dołączona kopia takiego oznakowania.

3.   WZÓR ETYKIETY

1)

W przypadku urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych zaklasyfikowanych do klas efektywności energetycznej od A+++ do C, z wyjątkiem urządzeń do przechowywania wina, wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem:

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)

etykieta ma co najmniej 110 mm szerokości i 220 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść pozostaje proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji;

b)

tło etykiety jest w kolorze białym;

c)

kolory to CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny, zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

d)

etykieta spełnia wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania etykiety UE: 5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Etykieta energii

:

kolor: X-00-00-00.

Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE + etykieta energii: szerokość: 92 mm, wysokość: 17 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 92,5 mm.

Image

Skala A-G

Strzałka: wysokość: 7 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory:

najwyższa klasa: X-00-X-00,

druga klasa: 70-00-X-00,

trzecia klasa: 30-00-X-00,

czwarta klasa: 00-00-X-00,

piąta klasa: 00-30-X-00,

szósta klasa: 00-70-X-00,

ostatnia klasa: 00-X–X-00.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 19 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 13 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 14 mm, 100 % czarnego;

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 29 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Energia

Tekst: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, wielkie litery, kolor czarny.

Image

Roczne zużycie energii:

Obramowanie: 3 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 45 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego.

Image

Pojemność użytkowa wszystkich komór, którym nie przysługuje oznaczenie gwiazdkowe:

Obramowanie: 3 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 25 pkt, 100 % czarnego. Czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego.

Image

Poziom emitowanego hałasu:

Obramowanie: 3 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość

:

czcionka Calibri pogrubiona 25 pkt, 100 % czarnego.

Czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego.

Image

Pojemność użytkowa wszystkich komór do przechowywania zamrożonej żywności, którym przysługuje oznaczenie gwiazdkowe:

Obramowanie: 3 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość

:

czcionka Calibri pogrubiona 25 pkt, 100 % czarnego.

Czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Image

Identyfikator modelu dostawcy

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 90 × 15 mm.

Image

Numer rozporządzenia:

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 11 pkt.

2)

W przypadku urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych zaklasyfikowanych do klas efektywności energetycznej od D do G, z wyjątkiem urządzeń do przechowywania wina, wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem:

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

wzór etykiety jest zgodny z pkt 3 ppkt 1 niniejszego załącznika, z wyjątkiem pozycji 8, która odpowiada poniższym wymogom:

Image

Roczne zużycie energii:

Obramowanie: 3 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 32 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 14 pkt, 100 % czarnego.

3)

W odniesieniu do urządzeń do przechowywania wina, wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem:

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)

etykieta ma co najmniej 110 mm szerokości i 220 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść pozostaje proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji;

b)

tło etykiety jest w kolorze białym;

c)

kolory to CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny, zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

d)

etykieta spełnia wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania etykiety UE: 5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Etykieta energii:

:

kolor: X-00-00-00.

Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE + etykieta energii: szerokość: 92 mm, wysokość: 17 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 92,5 mm.

Image

Skala A-G

Strzałka: wysokość: 7 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory:

najwyższa klasa: X-00-X-00,

druga klasa: 70-00-X-00,

trzecia klasa: 30-00-X-00,

czwarta klasa: 00-00-X-00,

piąta klasa: 00-30-X-00,

szósta klasa: 00-70-X-00,

ostatnia klasa (klasy): 00-X–X-00.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 19 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 13 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 14 mm, 100 % czarnego.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 29 pkt, wielkie litery, kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Energia

Tekst: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, wielkie litery, kolor czarny.

Image

Roczne zużycie energii:

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 30 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 14 pkt, 100 % czarnego.

Image

Pojemność znamionowa wyrażona ilością standardowych butelek do wina:

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość

:

czcionka Calibri pogrubiona 28 pkt, 100 % czarnego.

Czcionka Calibri zwykła 15 pkt, 100 % czarnego.

Image

Poziom emitowanego hałasu:

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość

:

czcionka Calibri pogrubiona 25 pkt, 100 % czarnego.

Czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Image

Identyfikator modelu dostawcy

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 90 × 15 mm.

Image

Numer rozporządzenia:

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 11 pkt.


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK III

Karta produktu

1.

Informacje w karcie produktu są podawane w poniższej kolejności oraz są zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a)

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b)

identyfikator modelu dostawcy zgodnie z definicją w załączniku I, lit. t);

c)

kategoria modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych zgodnie z pkt 1 załącznika VIII;

d)

klasa efektywności energetycznej modelu zgodnie z załącznikiem IX;

e)

w przypadku gdy modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, można podać tę informację;

f)

roczne zużycie energii (AEC ) w kWh rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 3 ppkt 2 załącznika VIII. Opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii »XYZ« kWH rocznie na podstawie wyników testu przeprowadzonego w normalnych warunkach w cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje”;

g)

pojemność użytkowa każdej komory i ewentualne oznaczenie gwiazdkowe zgodnie z pkt 1 ppkt 1 pppkt VI załącznika II;

h)

temperatura projektowa „pozostałych komór” w rozumieniu lit. n) załącznika I. Dla komór do przechowywania wina podaje się najniższą temperaturę przechowywania, ustawioną fabrycznie lub regulowaną przez użytkownika końcowego i która może być stale utrzymywana zgodnie z instrukcją producenta;

i)

zapis „system bezszronowy” dla odpowiednich komór, zgodnie z definicją w lit. b) załącznika I;

j)

„bezpieczny czas przechowywania »X« godzin bez zasilania” określony jako „czas wzrostu temperatury”;

k)

„zdolność zamrażania” w kg/24 h;

l)

„klasa klimatyczna” zgodnie z pkt 1 tabela 3 załącznika VIII, wyrażona jako: „Klasa klimatyczna: W [klasa klimatyczna]. Urządzenie przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od X [dolna granica] °C do Y [górna granica] °C”;

m)

poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

n)

jeżeli model jest przeznaczony do zabudowy, odpowiednia informacja na ten temat;

o)

w przypadku urządzeń do przechowywania wina następująca informacja: „Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina”. Punkt ten nie dotyczy urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, które nie zostały zaprojektowane specjalnie do przechowywania wina, lecz mimo to mogą być wykorzystywane do takiego celu, ani też urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych wyposażonych w komorę do przechowywania wina połączoną z innego rodzaju komorą.

2.

Jedna karta może obejmować różne modele urządzeń chłodniczych dostarczanych przez tego samego dostawcę.

3.

Informacje zawarte na karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety, w wersji kolorowej lub czarno-białej. W takim przypadku informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie, muszą również zostać dostarczone.


ZAŁĄCZNIK IV

Dokumentacja techniczna

1.

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 lit. c), zawiera:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

ogólny opis modelu urządzenia chłodniczego, wystarczający dla jego łatwej i jednoznacznej identyfikacji;

c)

w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach, pozostałe zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

e)

identyfikację i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

f)

parametry techniczne pomiarów ustalone zgodnie z załącznikiem VIII:

(i)

ogólne wymiary;

(ii)

ogólną wymaganą przestrzeń użytkową;

(iii)

całkowitą pojemność brutto;

(iv)

pojemność użytkową i całkowitą pojemność użytkową;

(v)

oznaczenie gwiazdkowe komory(-ór) do przechowywania zamrożonej żywności;

(vi)

rodzaj odszraniania;

(vii)

temperaturę przechowywania;

(viii)

zużycie energii;

(ix)

czas wzrostu temperatury;

(x)

zdolność zamrażania;

(xi)

pobór mocy;

(xii)

wilgotność komory do przechowywania wina;

(xiii)

poziom emitowanego hałasu;

g)

wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem VIII.

2.

Jeżeli informację zawartą w dokumentacji technicznej dla danego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji innych równoważnych urządzeń chłodniczych, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, a także badań przeprowadzonych przez producentów w celu sprawdzenia dokładności przeprowadzonych obliczeń. Informacje obejmują także wykaz wszystkich pozostałych równoważnych modeli urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, jeśli informacje uzyskano na tej samej podstawie.


ZAŁĄCZNIK V

Informacje, które należy podawać w przypadkach, gdy użytkownicy końcowi nie mogą zobaczyć oferowanego produktu

1.

Informacje, o których mowa w art. 4 lit. b), podaje się w następującej kolejności:

a)

klasa efektywności energetycznej modelu zgodnie z załącznikiem IX;

b)

roczne zużycie energii w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 3 ppkt 2 załącznika VIII;

c)

pojemność użytkowa każdej komory i ewentualne oznaczenie gwiazdkowe zgodnie z pkt 1 ppkt 1 pppkt VI załącznika II;

d)

„klasa klimatyczna” zgodnie z pkt 1 tabela 3 załącznika VIII;

e)

poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

f)

jeżeli model jest przeznaczony do zabudowy, odpowiednia informacja na ten temat;

g)

w przypadku urządzeń do przechowywania wina następująca informacja: „Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina”. Punkt ten nie dotyczy urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, które nie zostały zaprojektowane specjalnie do przechowywania wina, lecz mimo to mogą być wykorzystywane do takiego celu, ani też urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych wyposażonych w komorę do przechowywania wina połączoną z innego rodzaju komorą.

2.

Wszelkie pozostałe informacje zawarte w karcie produktu podaje się w formie i kolejności określonej w załączniku III.

3.

Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawienia informacji określonych w niniejszym załączniku muszą być czytelne.


ZAŁĄCZNIK VI

Pomiary

1.   Do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiarów dokonuje się w drodze rzetelnej, dokładnej i powtarzalnej procedury pomiarowej uwzględniającej powszechnie uznane najnowocześniejsze metody, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   OGÓLNE WARUNKI BADAŃ

Stosuje się następujące ogólne warunki badań:

(1)

jeżeli urządzenie zostało wyposażone w podgrzewacze antykondensacyjne, które końcowy użytkownik może włączyć i wyłączyć, włącza się je i nastawia na maksymalne grzanie, o ile są wyposażone w układ regulacji;

(2)

jeżeli urządzenie jest wyposażone w „urządzenia zamontowane w drzwiach” (takie jak kostkarka czy podajnik do wody/napojów), które końcowy użytkownik może włączyć i wyłączyć, podczas pomiaru zużycia energii są one włączane, ale nie są używane;

(3)

w przypadku urządzeń i komór wielofunkcyjnych temperatura przechowywania podczas pomiaru zużycia energii jest temperaturą nominalną komory najzimniejszego typu, która zgodnie z zaleceniami producenta jest stałą temperaturą użytkowania;

(4)

zużycie energii urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych określa się po ustawieniu najniższych temperatur zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi normalnego stałego użytkowania „innej komory” zgodnie z tabelą 5 załącznika VIII.

3.   PARAMETRY TECHNICZNE

Należy określić następujące parametry:

a)

„ogólne wymiary” mierzone z dokładnością do milimetra;

b)

„ogólna wymagana przestrzeń użytkowa” mierzona z dokładnością do milimetra;

c)

„całkowita pojemność brutto” mierzona z dokładnością do decymetra sześciennego lub litra;

d)

„pojemność użytkowa i całkowita pojemność użytkowa” mierzone z dokładnością do decymetra sześciennego lub litra;

e)

„rodzaj odszraniania”;

f)

„temperatura przechowywania”;

g)

„zużycie energii” wyrażane w kilowatogodzinach na 24 godziny (kWh/24h) z podaniem wartości do trzeciego miejsca po przecinku;

h)

„czas wzrostu temperatury”;

i)

„zdolność zamrażania”;

j)

„wilgotność komory do przechowywania wina” wyrażona jako wartość procentowa zaokrąglona do liczby całkowitej; oraz

k)

„poziom emitowanego hałasu”.


ZAŁĄCZNIK VII

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 i 4 organy państw członkowskich poddają badaniu jedno urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych. Jeżeli zmierzone parametry nie odpowiadają wartościom deklarowanym przez dostawcę w przedziałach określonych w tabeli 1, pomiary przeprowadza się na trzech dodatkowych urządzeniach chłodniczych dla gospodarstw domowych. Średnia arytmetyczna mierzonych wartości takich trzech urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych spełnia wymogi mieszczące się w zakresie określonym w tabeli 1.

W przeciwnym wypadku ten model i wszystkie równoważne modele urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych uznaje się za niespełniające wymogów.

Oprócz procedury określonej w załączniku VI organy państw członkowskich stosują wiarygodne, dokładne i powtarzalne procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane najnowocześniejsze metody, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Tabela 1

Mierzony parametr

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Pojemność znamionowa brutto

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamionowej (1) o więcej niż 3 % lub 1 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa.

Znamionowa pojemność użytkowa

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamionowej o więcej niż 3 % lub 1 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa. Jeżeli istnieje możliwość regulowania przez użytkownika pojemności połączonych ze sobą komory piwnicznej i komory do przechowywania świeżej żywności, niepewność pomiaru ma zastosowanie wówczas, gdy pojemność komory piwnicznej zostaje zmniejszona do minimum.

Zdolność zamrażania

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamionowej o więcej niż 10 %.

Zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej (E24h ) o więcej niż 10 %.

Urządzenia do przechowywania wina

Wartość zmierzona względnej wilgotności nie przekracza nominalnego zakresu o więcej niż 10 %.

Poziom emitowanego hałasu

Wartość zmierzona odpowiada wartości znamionowej.


(1)  „Wartość znamionowa” oznacza wartość deklarowaną przez producenta.


ZAŁĄCZNIK VIII

Klasyfikacja urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, metoda obliczania równoważnej pojemności i współczynnika efektywności energetycznej

1.   KLASYFIKACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych klasyfikuje się do kategorii podanych w tabeli 1.

Każda kategoria zależy od podziału na komory i przeznaczenia komór zgodnie z tabelą 2 i jest niezależna od liczby drzwi lub szuflad.

Tabela 1

Kategorie urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych

Kategoria

Opis

1

Chłodziarka z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności

2

Chłodziarka z komorą piwniczną, piwniczka i urządzenia do przechowywania wina

3

Chłodziarko-schładzarka i chłodziarka z komorą bezgwiazdkową

4

Chłodziarka z komorą jednogwiazdkową

5

Chłodziarka z komorą dwugwiazdkową

6

Chłodziarka z komorą trzygwiazdkową

7

Chłodziarko-zamrażarka

8

Zamrażarka szafowa

9

Zamrażarka skrzyniowa

10

Urządzenie wielofunkcyjne i inne urządzenia chłodnicze

Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych, których nie można zaliczyć do kategorii 1–9 ze względu na temperaturę w komorach, klasyfikuje się do kategorii 10.

Tabela 2

Klasyfikacja urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych i podział na komory

Temperatura nominalna (dla EEI) (oC)

Temperatura projektowa

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Kategoria

(numer)

Rodzaj komory

Inna

Do przechowywania wina

Piwniczka

Do przechowywania świeżej żywności

Komora

Bezgwiazdkowa/Do wytwarzania lodu

Jednogwiazdkowa

Dwugwiazdkowa

Trzygwiazdkowa

Czterogwiazdkowa

Kategoria urządzenia

Podział na komory

Chłodziarka z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

1

CHŁODZIARKA Z KOMORA PIWNICZNĄ, PIWNICZKA I URZĄDZENIE DO PRZECHOWYWANIA WINA

O

O

O

T

N

N

N

N

N

N

2

O

O

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

CHŁODZIARKO-SCHŁADZARKA I CHŁODZIARKA Z KOMORĄ BEZGWIAZDKOWĄ

O

O

O

T

T

O

N

N

N

N

3

O

O

O

T

O

T

N

N

N

N

CHŁODZIARKA Z KOMORĄ JEDNOGWIAZDKOWĄ

O

O

O

T

O

O

T

N

N

N

4

CHŁODZIARKA Z KOMORĄ DWUGWIAZDKOWĄ

O

O

O

T

O

O

O

T

N

N

5

CHŁODZIARKA Z KOMORĄ TRZYGWIAZDKOWĄ

O

O

O

T

O

O

O

O

T

N

6

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

O

O

O

T

O

O

O

O

O

T

7

ZAMRAŻARKA SZAFOWA

N

N

N

N

N

N

N

O

(T) (1)

T

8

ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

N

N

N

N

N

N

N

O

N

T

9

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE I INNE URZĄDZENIA

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

Uwagi:

T = urządzenie wyposażone w tego rodzaju komorę; N = urządzenie nie posiada tego rodzaju komory; O = komora jest opcjonalna.

Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych klasyfikuje się do co najmniej jednej klasy klimatycznej zgodnie z tabelą 3.

Tabela 3

Klasy klimatyczne

Klasa

Symbol

Średnia temperatura otoczenia

°C

Rozszerzona umiarkowana

SN

od + 10 do + 32

Umiarkowana

N

od + 16 do + 32

Subtropikalna

ST

od + 16 do + 38

Tropikalna

T

od + 16 do + 43

Urządzenie chłodnicze musi umożliwiać utrzymanie wymaganych temperatur przechowywania w różnych komorach jednocześnie i z zachowaniem dozwolonych odchyleń (podczas cyklu odszraniania) zgodnie z tabelą 4 dla różnych rodzajów urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych i odpowiednich klas klimatycznych.

Urządzenia i komory wielofunkcyjne muszą umożliwiać utrzymanie wymaganych temperatur przechowywania w różnych rodzajach komór, w których temperatury te może ustawić użytkownik końcowy zgodnie z zaleceniami producenta.

Tabela 4

Temperatury przechowywania

Temperatury przechowywania (°C)

Inna komora

Komora do przechowywania wina

Komora piwniczna

Komora do przechowywania świeżej żywności

Komora schładzania

Komora jednogwiazdkowa

Komora/przegroda dwugwiazdkowa

Zamrażarka i trzygwiazdkowa komora/urządzenie przechowalnicze

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Uwagi:

tom: temperatura przechowywania w innej komorze,

twma: temperatura przechowywania w komorze do przechowywania wina z możliwymi wahaniami o 0,5 K,

tcm: temperatura przechowywania w komorze piwnicznej,

t1 m, t2 m, t3 m: temperatury przechowywania w komorze do przechowywania świeżej żywności,

tma: średnia temperatura przechowywania w komorze do przechowywania świeżej żywności,

tcc: chwilowa temperatura przechowywania w komorze schładzania,

t*, t**, t***: maksymalne temperatury w komorach do przechowywania zamrożonej żywności,

temperatura przechowywania w komorze do wytwarzania lodu i w komorze bezgwiazdkowej wynosi poniżej 0 °C.

2.   OBLICZANIE RÓWNOWAŻNEJ POJEMNOŚCI

Równoważna pojemność urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych jest sumą równoważnych pojemności wszystkich komór. Jej wartość, zaokrąglona do liczby całkowitej, obliczana jest w litrach zgodnie z poniższym wzorem:

Formula

gdzie:

n jest liczbą komór,

Vc jest pojemnością użytkową komory/komór,

Tc jest nominalną temperaturą w komorze/komorach zgodnie z tabelą 2,

Formula jest czynnikiem termodynamicznym określonym w tabeli 5,

FFc , CC i BI są współczynnikami korekcji pojemności określonymi w tabeli 6.

Formula Współczynnik korekcji termodynamicznej to stosunek różnicy między temperaturą otoczenia w normalnych warunkach badania przy + 25 °C i temperaturą nominalną w komorze Tc (określoną w tabeli 2) do różnicy między temperaturą otoczenia w normalnych warunkach badania przy + 25 °C i temperaturą nominalną w komorze Tc w przypadku komory do przechowywania świeżej żywności przy + 5 °C.

Współczynniki termodynamiczne dla komór opisanych w załączniku I lit. g)–n) określono w tabeli 5.

Tabela 5

Współczynniki termodynamiczne dla komór urządzeń chłodniczych

Komora

Temperatura nominalna

(25-Tc )/20

Inna komora

Temperatura projektowa

Formula

Komora piwniczna/komora do przechowywania wina

+12 °C

0,65

Komora do przechowywania świeżej żywności

+5 oC

1,00

Komora schładzania

0 °C

1,25

Komora do wytwarzania lodu i komora bezgwiazdkowa

0 °C

1,25

Komora jednogwiazdkowa

–6 °C

1,55

Komora dwugwiazdkowa

–12 °C

1,85

Komora trzygwiazdkowa

–18 °C

2,15

Komora zamrażarki (komora czterogwiazdkowa):

–18 °C

2,15

Uwagi:

(i)

w przypadku komór wielofunkcyjnych współczynnik termodynamiczny zależy od nominalnej temperatury najzimniejszej komory wg tabeli 2, którą końcowy użytkownik może ustawić i która może być stale utrzymywana zgodnie z zaleceniami producenta;

(ii)

dla przegród dwugwiazdkowych (w zamrażarce) współczynnik termodynamiczny określany jest na poziomie Tc = – 12 °C;

(iii)

w przypadku innych komór współczynnik termodynamiczny zależy od najniższej temperatury projektowej, którą końcowy użytkownik może ustawić i która może być stale utrzymywana zgodnie z zaleceniami producenta.

Tabela 6

Wartość współczynników korekcji

Współczynnik korekcji

Wartość

Warunki

FF (system bezszronowy)

1,2

Dla bezszronowych komór przeznaczonych do przechowywania zamrożonej żywności

1

W pozostałych przypadkach

CC (klasa klimatyczna)

1,2

Dla urządzeń należących do klasy klimatycznej T (tropikalnej)

1,1

Dla urządzeń należących do klasy klimatycznej ST (subtropikalnej)

1

W pozostałych przypadkach

BI (do zabudowy)

1,2

Dla urządzeń do zabudowy o szerokości mniejszej niż 58 cm

1

W pozostałych przypadkach

Uwagi:

(i)

FF jest współczynnikiem korekcji pojemności dla komór bezszronowych;

(ii)

CC jest współczynnikiem korekcji pojemności dla danej klasy klimatycznej. Jeżeli urządzenie chłodnicze zostało zaklasyfikowane do większej liczby klas klimatycznych niż jedna, do obliczenia równoważnej pojemności wykorzystuje się klasę klimatyczną o najwyższym współczynniku korekcji;

(iii)

BI jest współczynnikiem korekcji pojemności dla urządzeń do zabudowy.

3.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Do obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych porównuje się roczne zużycie energii przez dane urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych ze standardowym rocznym zużyciem energii przez to urządzenie.

1)

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku zgodnie z poniższym wzorem:

Formula

gdzie:

AEC

=

roczne zużycie energii przez urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych,

SAEC

=

standardowe roczne zużycie energii przez urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych.

2)

Roczne zużycie energii (AEC ) oblicza się zgodnie z poniższym wzorem, a wynik podaje się w kWh/rok z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku:

AEC = E24h × 365

gdzie:

E24h

to zużycie energii przez urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych w kWh/24h z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

3)

Standardowe roczne zużycie energii (SAEC ) oblicza się zgodnie z poniższym wzorem, a wynik podaje się w kWh/rok z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

SAEC = Veq × MNCH

gdzie:

 

Veq jest równoważną pojemnością urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych,

 

CH wynosi 50 kWh/rok w przypadku urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych z komorą schładzania o pojemności użytkowej wynoszącej co najmniej 15 litrów,

 

w tabeli 7 podane są wartości M i N dla każdej kategorii urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych.

Tabela 7

Wartości M i N z podziałem na kategorie urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych

Kategoria

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  W tym także trzygwiazdkowe komory do przechowywania zamrożonej żywności.

(2)  W przypadku urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych z systemem bezszronowym podczas cyklu odszraniania zezwala się na wahania temperatury nieprzekraczające 3 K w okresie 4 godzin lub 20 % czasu trwania cyklu, w zależności od tego, która wartość jest mniejsza.

(3)  Uwaga: W przypadku urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych należących do kategorii 10 wartości M i N zależą od temperatury i oznaczenia gwiazdkowego komory o najniższej temperaturze przechowywania, którą końcowy użytkownik może ustawić i która może być stale utrzymywana zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli urządzenie posiada tylko „inną komorę” zgodnie z tabelą 2 i definicją w załączniku I lit. n), przyjmuje się wartości M i N dla kategorii 1. Urządzenia z trzygwiazdkowymi komorami lub komorami zamrażarki uznaje się za chłodziarko-zamrażarki.


ZAŁĄCZNIK IX

Klasy efektywności energetycznej

Klasę efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie jego współczynnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1 od dnia 20 grudnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. oraz w tabeli 2 od dnia 1 lipca 2014 r.

Współczynnik efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych ustala się zgodnie z pkt 3 załącznika VIII.

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej do dnia 30 czerwca 2014 r.

Klasa efektywności energetycznej

Współczynnik efektywności energetycznej

A+++ (największa efektywność)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (najmniejsza efektywność)

EEI ≥ 150


Tabela 2

Klasy efektywności energetycznej od dnia 1 lipca 2014 r.

Klasa efektywności energetycznej

Współczynnik efektywności energetycznej

A+++ (największa efektywność)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (najmniejsza efektywność)

EEI ≥ 150


Top