EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0062

Dyrektywa Komisji 2010/62/UE z dnia 8 września 2010 r. zmieniająca dyrektywy Rady 80/720/EWG i 86/297/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE, 2009/60/WE i 2009/144/WE, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, w celu dostosowania ich przepisów technicznych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 238, 9.9.2010, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 018 P. 289 - 295

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Uchylony przez 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/62/oj

9.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/7


DYREKTYWA KOMISJI 2010/62/UE

z dnia 8 września 2010 r.

zmieniająca dyrektywy Rady 80/720/EWG i 86/297/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE, 2009/60/WE i 2009/144/WE, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, w celu dostosowania ich przepisów technicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającą dyrektywę 74/150/EWG (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Postęp techniczny pozwala przeprowadzić pełną homologację typu pojazdu dla ciągników kategorii T4.3 (ciągniki o małym prześwicie) zdefiniowanych w dyrektywie 2003/37/WE. Z tego względu dyrektywa Rady 80/720/EWG z dnia 24 czerwca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przestrzeni roboczej, dostępu do miejsca kierowcy oraz drzwi i okien kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (2), dyrektywa 2003/37/WE, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej oraz skrzyń ładunkowych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (3) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (4) powinny zostać zmienione, aby uwzględnić specyfikę ciągników o małym prześwicie.

(2)

Aby umożliwić postęp w urzeczywistnianiu rynku wewnętrznego i osiągnąć wyższy poziom bezpieczeństwa pracy, należy włączyć do dyrektywy Rady 86/297/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wałów odbioru mocy oraz ich zabezpieczenia w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (5) wymagania dotyczące wałów odbioru mocy w odniesieniu do wszystkich kategorii ciągników objętych dyrektywą 2003/37/WE.

(3)

Wymagane wolne przestrzenie i wymiary osłony zabezpieczającej wału odbioru mocy, określone w dyrektywie 86/297/EWG, powinny zostać zmienione w celu osiągnięcia ogólnoświatowej harmonizacji takich przestrzeni i wymiarów, która ułatwiłaby globalną konkurencyjność producentów unijnych.

(4)

ISO 500-1:2004 łącznie z technicznym sprostowaniem 1:2005, ISO 500-2:2004 oraz ISO 8759-1:1998 zawierają uznane na całym świecie wymagania dotyczące wałów odbioru mocy wszystkich ciągników objętych dyrektywą 2003/37/WE. W dyrektywie 86/297/EWG należy zatem odesłać do tych norm ISO.

(5)

Należy zmienić dyrektywę 2003/37/WE, aby uwzględnić zastosowanie dyrektywy 86/297/EWG do ciągników kategorii T5. Należy również zmienić dyrektywę 2003/37/WE, aby uwzględnić zastosowanie dyrektywy 2009/60/WE i dyrektywy 80/720/EWG do ciągników kategorii T4.3.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego w art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/37/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 80/720/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

1.   Do celów niniejszej dyrektywy »ciągnik« oznacza ciągnik według definicji zawartej w art. 2 lit. j) dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6).

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się kategorie ciągników zdefiniowane w załączniku II do dyrektywy 2003/37/WE.

2.   Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do kategorii ciągników T1, T3 i T4, zdefiniowanych w załączniku II do dyrektywy 2003/37/WE.

Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do ciągników kategorii T4.3, w przypadku gdy punkt odniesienia dla siedzenia kierowcy, określony w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE (7) znajduje się w odległości większej niż 100 mm od wzdłużnej płaszczyzny środkowej ciągnika.

2)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W dyrektywie 86/297/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie:

2)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

1.   Do celów niniejszej dyrektywy »ciągnik« oznacza ciągnik według definicji zawartej w art. 2 lit. j) dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (8).

2.   Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się kategorie ciągników zdefiniowane w załączniku II do dyrektywy 2003/37/WE.

3)

załączniki I i II zastępuje się tekstem przedstawionym w załączniku II do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

W załączniku II do dyrektywy 2003/37/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

W dyrektywie 2009/60/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

1.   Do celów niniejszej dyrektywy »ciągnik« oznacza ciągnik według definicji zawartej w art. 2 lit. j) dyrektywy 2003/37/WE.

2.   Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się kategorie ciągników zdefiniowane w załączniku II do dyrektywy 2003/37/WE.

3.   Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie jedynie do ciągników, które są wyposażone w opony pneumatyczne i mają maksymalną prędkość konstrukcyjną nie większą niż 40 km/godz.”;

2)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 5

W dyrektywie 2009/144/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

1.   Do celów niniejszej dyrektywy »ciągnik« oznacza ciągnik według definicji zawartej w art. 2 lit. j) dyrektywy 2003/37/WE.

2.   Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się kategorie ciągników zdefiniowane w załączniku II do dyrektywy 2003/37/WE.

3.   Niniejszą dyrektywę stosuje się do ciągników kategorii T1, T2, T3 i T4.”;

2)

w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 6

1.   W przypadku ciągników kategorii T1, T2 i T3, zdefiniowanych w załączniku II do dyrektywy 2003/37/WE, państwa członkowskie stosują przepisy, o których mowa w art. 7 ust. 1 niniejszej dyrektywy, do nowych typów pojazdów od dnia 29 września 2011 r., a do nowych pojazdów od dnia 29 września 2012 r.

2.   W przypadku ciągników kategorii T4.3, zdefiniowanych w załączniku II do dyrektywy 2003/37/WE, państwa członkowskie stosują przepisy, o których mowa w art. 7 ust. 1 niniejszej dyrektywy, do nowych typów pojazdów od dnia 29 września 2013 r., a do nowych pojazdów od dnia 29 września 2016 r.

3.   W przypadku kategorii pojazdów T4.1, T4.2, T5, C, R i S, zdefiniowanych w załączniku II do dyrektywy 2003/37/WE, państwa członkowskie stosują przepisy, o których mowa w art. 7 ust. 1 niniejszej dyrektywy, do nowych typów pojazdów i do nowych pojazdów od dat określonych w art. 23 ust. 2 dyrektywy 2003/37/WE.

Artykuł 7

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 29 września 2011 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 9

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 września 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. L 194 z 28.7.1980, s. 1.

(3)  Dz.U. L 198 z 30.7.2009, s. 15.

(4)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 33.

(5)  Dz.U. L 186 z 8.7.1986, s. 19.

(6)  Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.

(7)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 33.”;

(8)  Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.”;


ZAŁĄCZNIK I

Pkt I.2 załącznika I do dyrektywy 80/720/EWG otrzymuje brzmienie:

„I.2.

Dla wszystkich ciągników z wyjątkiem ciągników wąskich o rozstawie ≤ 1 150 mm i ciągników należących do kategorii T4.3 przestrzeń robocza rozciąga się na szerokości przynajmniej 900 mm, 400–900 mm powyżej punktu odniesienia oraz na długości 450 mm przed tym punktem (zob. rys. 1 i 3).

Dla ciągników kategorii T4.3 przestrzeń robocza musi mieć – w strefie rozciągającej się 450 mm przed punktem odniesienia, na wysokości 400 mm powyżej punktu odniesienia – całkowitą szerokość przynajmniej 700 mm, a na wysokości 900 mm powyżej punktu odniesienia całkowitą szerokość przynajmniej 600 mm.”.


ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK I

Ogólne zasady i wymagania dotyczące wałów odbioru mocy

1.   Definicja i zakres

1.1.   »Wał odbioru mocy« (WOM) oznacza zewnętrzny wał ciągnika, który przenosi ruch napędowy do urządzeń.

1.2.   Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się jedynie do wałów odbioru mocy zdefiniowanych w pkt 1.1 i położonych w tylnej lub przedniej części ciągnika.

2.   Wniosek o homologację typu WE

2.1.   Wniosek o homologację typu ciągnika w odniesieniu do wału odbioru mocy oraz jego zabezpieczenia musi być przedłożony przez producenta ciągnika lub jego upoważnionego przedstawiciela, z wykorzystaniem dokumentu informacyjnego, którego wzór znajduje się w załączniku II część 1.

2.2.   Do wniosku muszą zostać dołączone, w trzech egzemplarzach, we właściwej i dostatecznie szczegółowej skali, rysunki tych części ciągnika, które podlegają wymaganiom niniejszej dyrektywy.

2.3.   Ciągnik reprezentatywny typu zgłoszonego do homologacji lub część(-ci) takiego ciągnika uważane za niezbędne do przeprowadzenia badań wymaganych niniejszą dyrektywą muszą zostać dostarczone do służby technicznej odpowiedzialnej za przeprowadzanie testów homologacji typu.

3.   Świadectwo homologacji typu WE

W przypadku każdego udzielenia lub odmowy udzielenia homologacji musi zostać wypełnione świadectwo zgodne z wzorem przedstawionym w załączniku II część 2.

4.   Przepisy ogólne

Jeżeli ciągniki są wyposażone w wały odbioru mocy, muszą one spełniać wymogi niniejszego załącznika.

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się normy, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2.

4.1.   Przepisy dotyczące tylnych wałów odbioru mocy

Wymagania normy ISO 500-1:2004 łącznie z technicznym sprostowaniem 1:2005 i ISO 500-2:2004 stosuje się do ciągników z tylnymi wałami odbioru mocy zgodnie z tabelą 1.

Tabela 1

Stosowanie norm dotyczących tylnych wałów odbioru mocy poszczególnych kategorii ciągników

Stosowana norma

T1

C1

T2

C2

T3

C3

T4.1

C4.1

T4.2

C4.2

T4.3

C4.3

T5

C5

ISO 500-1:2004 (1)  (3)

X

--

X1)

X1)

X1)

X

X1)

ISO 500-2:2004 (2)

--

X

X2)

X2)

X2)

--

X2)

X

Norma stosowana.

--

Norma niemająca zastosowania.

X1)

Norma stosowana do ciągników o rozstawie kół większym niż 1 150 mm.

X2)

Norma stosowana do ciągników o rozstawie kół 1 150 mm lub mniejszym.

4.2.   Przepisy dotyczące przednich wałów odbioru mocy

Wymagania normy ISO 8759-1:1998 stosuje się do ciągników z przednimi wałami odbioru mocy zgodnie z tabelą 2.

Tabela 2

Stosowanie norm dotyczących przednich wałów odbioru mocy poszczególnych kategorii ciągników

Stosowana norma

T1

C1

T2

C2

T3

C3

T4.1

C4.1

T4.2

C4.2

T4.3

C4.3

T5

C5

ISO 8759-1:1998

X

X

X3)

X4)

X

X4)

X

X

Norma stosowana.

X3)

Norma stosowana w przypadku ciągników wyposażonych w wały odbioru mocy zgodnie z tą normą.

X4)

Norma stosowana z wyjątkiem pkt 4.2.

ZAŁĄCZNIK II

Część 1

DOKUMENT INFORMACYJNY NR […]

na mocy załącznika I do dyrektywy 2003/37/WE dotyczący homologacji typu WE ciągnika w odniesieniu do wałów odbioru mocy ciągników

Jeśli ma to zastosowanie, dostarczane są w trzech egzemplarzach, wraz ze spisem treści, następujące informacje.

Wszelkie rysunki w odpowiedniej skali, dostatecznie szczegółowe, dostarczane są w formacie A4. Zdjęcia, jeśli zostały załączone, są dostatecznie szczegółowe.

0.   INFORMACJE OGÓLNE

0.1.

Marka(-i) (znak towarowy zarejestrowany przez producenta):

0.2.

Typ (podać wszystkie warianty i wersje):

0.3.

Środki pozwalające na identyfikację typu, jeśli są one oznaczone na pojeździe:

0.3.1.

Tabliczka producenta (położenie oraz sposób przymocowania):

0.4.

Kategoria pojazdu (4):

0.5.

Nazwa i adres producenta:

0.8.

Nazwa(-y) i adres(-y) zakładu(-ów) montażu:

4.12.

Wał(-y) odbioru mocy (ilość obrotów na minutę oraz stosunek tej liczby do liczby obrotów silnika) (liczba, typ i położenie)

4.12.1.

główny(-e) wał(-y) odbioru mocy:

4.12.2.

inny(-e):

4.12.3.

Osłona(-y) wału(-ów) odbioru mocy (opis, wymiary, rysunki, zdjęcia):

Część 2

DOKUMENTACJA HOMOLOGACJI TYPU

WZÓR

(maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU WE

Zawiadomienie dotyczące

udzielenia homologacji (5)

rozszerzenia homologacji (5)

odmowy udzielenia homologacji (5)

wycofania homologacji (5)

typu ciągnika zgodnie z dyrektywą 86/297/EWG.

Numer homologacji typu: …

Powód rozszerzenia: …

Sekcja I

0.1.

Marka (nazwa handlowa producenta):

0.2.

Typ ciągnika:

0.3.

Środki pozwalające na identyfikację typu, jeśli są one oznaczone na ciągniku (6):

0.3.1.

Umiejscowienie tego oznakowania:

0.4.

Kategoria pojazdu (7):

0.5.

Nazwa i adres producenta:

0.8.

Nazwa(-y) i adres(-y) zakładu(-ów) montażu:

Sekcja II

1.

Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): zob. dodatek

2.

Służba techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań:

3.

Data sprawozdania z badań:

4.

Numer sprawozdania z badań:

5.

Ewentualne uwagi: zob. dodatek

6.

Miejsce:

7.

Data:

8.

Podpis:

9.

Do pakietu informacyjnego, złożonego organowi udzielającemu homologacji, który może być udostępniony na życzenie, załączony jest spis treści.


(1)  W normie ISO 500-1:2004 ostatnie zdanie w pkt 6.2 nie ma zastosowania.

(2)  Do celów niniejszej dyrektywy norma ta ma również zastosowanie w przypadku ciągników o wałach odbioru mocy, których moc, mierzona zgodnie z ISO 789-1:1990, przekracza 20 kW.

(3)  Dla wałów odbioru mocy typu 3 i w przypadku gdy możliwe jest zmniejszenie wymiarów otworu osłony zabezpieczającej w celu dostosowania do elementów sprzęgających, jakie mają być użyte, podręcznik użytkownika musi zawierać następujące elementy:

ostrzeżenie dotyczące konsekwencji zmniejszenia wymiarów osłony zabezpieczającej i wiążącego się z tym zagrożenia,

instrukcje i szczegółowe ostrzeżenia dotyczące sprzęgania i rozprzęgania wałów odbioru mocy,

instrukcje i szczegółowe ostrzeżenia dotyczące używania narzędzi i maszyn sprzężonych z tylnym wałem odbioru mocy.

(4)  Zdefiniowana w załączniku II do dyrektywy 2003/37/WE.

(5)  Niepotrzebne skreślić.

(6)  Jeśli środki pozwalające na identyfikację typu ciągnika zawierają znaki nieistotne dla opisu typów ciągników objętych niniejszym świadectwem homologacji typu, są one przedstawiane w dokumentacji w postaci symbolu »?« (np. ABC?123?).

(7)  Zdefiniowane w załączniku II do dyrektywy 2003/37/WE.


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku II do dyrektywy 2003/37/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w rozdziale B część I, w wykazie oddzielnych dyrektyw, wiersz 18.1 kolumna T5, oznaczenie „(X)” zastępuje się oznaczeniem „X”;

2)

w rozdziale B dodatek 1 część II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w wierszu 2.2, w kolumnie T4.3 oznaczenie „(X)” zastępuje się oznaczeniem „X”;

b)

w wierszu 17.1, w kolumnie T4.3 oznaczenie „(X)” zastępuje się oznaczeniem „X”.


ZAŁĄCZNIK IV

W pkt 2.2 załącznika I do dyrektywy 2009/60/WE dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku ciągników kategorii T4.3 długość skrzyni nie przekracza 2,5 razy maksymalnego rozstawu kół przednich lub tylnych ciągnika, w zależności od tego, który z nich jest większy.”.


ZAŁĄCZNIK V

W załączniku II do dyrektywy 2009/144/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

pkt 2.3.2.11 otrzymuje brzmienie:

„2.3.2.11.

Ciągniki o wąskim rozstawie kół i ciągniki kategorii T4.3.”;

2)

pkt 2.3.2.11.1 otrzymuje brzmienie:

„2.3.2.11.1.

W przypadku ciągników o wąskim rozstawie kół zdefiniowanych w art. 1 tiret drugie dyrektywy Rady 87/402/EWG (1) i ciągników kategorii T4.3, zdefiniowanych w rozdziale B dodatek 1 część I załącznika II do dyrektywy 2003/37/WE, wymagań pkt 2.3.2.9 nie stosuje się do strefy położonej poniżej płaszczyzny nachylonej pod kątem 45° do tyłu i poprzecznej względem kierunku jazdy oraz przechodzącej przez punkt położony 230 mm za punktem odniesienia dla siedzenia (zob. rys. 7). Jeśli w obrębie tej strefy znajdują się jakiekolwiek punkty niebezpieczne, na ciągniku muszą być umieszczone odpowiednie ostrzeżenia.


(1)  Dz.U. L 220 z 8.8.1987, s. 1.”.


Top