EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0252

2009/252/WE: Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2009 r. dotycząca odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1568) Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 75 z 21.3.2009, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/252/oj

21.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/11


DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 marca 2009 r.

dotycząca odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1568)

(Jedynie teksty w językach angielskim, duńskim, estońskim, francuskim, greckim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim i słowackim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/252/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (1), w szczególności jego art. 14,

uwzględniając wnioski przedłożone przez Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Irlandię, Republikę Grecką, Republikę Francuską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską i Republikę Słowacką,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 177/2008 ustanowiono nowe wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw wyłącznie do celów statystycznych, aby utrzymać rozwój rejestrów przedsiębiorstw w zharmonizowanych ramach.

(2)

Artykuł 14 rozporządzenia (WE) nr 177/2008 przewiduje, że w przypadku gdy rejestry przedsiębiorstw wymagają znacznego dostosowania, Komisja może na wniosek państwa członkowskiego zezwolić na odstępstwo w okresie przejściowym trwającym nie dłużej niż do dnia 25 marca 2010 r. W odniesieniu do rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, administracji publicznej i obrony, obowiązkowego zabezpieczenia społecznego oraz dodatkowych charakterystyk dotyczących grup przedsiębiorstw, Komisja może, na wniosek państw członkowskich, zezwolić na odstępstwo w okresie przejściowym trwającym nie dłużej niż do dnia 25 marca 2013 r.

(3)

Niektóre państwa członkowskie wystąpiły z wnioskiem o udzielenie takich odstępstw.

(4)

Udzielenie tych odstępstw wydaje się zasadne, ponieważ wnioski państw członkowskich w tej sprawie opierają się na uzasadnionej potrzebie dalszego dostosowania krajowych systemów statystycznych tych państw,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym wymienionym w załączniku państwom członkowskim przyznaje się odstępstwa na warunkach i w zakresie określonym w załączniku, w celu umożliwienia im przystosowania krajowych systemów statystycznych do wymogów rozporządzenia (WE) nr 177/2008.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Republiki Francuskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 61 z 5.3.2008, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

PRZYZNANE ODSTĘPSTWA

Państwo członkowskie

Przyznane odstępstwo

Odstępstwo do dnia

Belgia

Cechy 4.1, 4.2a, 4.3–4.7 i 4.9

25 marca 2010 r.

Cechy 1.8–1.12a, 1.13a, 3.12, 4.11, 4.12a i 4.13a

30 czerwca 2011 r.

Dania

Objęcie grup przedsiębiorstw

30 czerwca 2009 r.

Objęcie grup przedsiębiorstw, które nie znajdują się wśród największych wielonarodowych grup przedsiębiorstw, których wykaz przekazuje Eurostat

31 grudnia 2009 r.

Niemcy

Cecha 3.11 i druga część opisu cechy 1.7a (Odniesienie do akt celnych lub do rejestru podmiotów pozawspólnotowych)

25 marca 2010 r.

Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, administracja publiczna, obrona i obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

31 grudnia 2012 r.

Estonia

Cecha 1.12a

25 marca 2010 r.

Irlandia

Całkowite odstępstwo

31 grudnia 2008 r.

Cecha 1.3

31 grudnia 2009 r.

Cecha 3.11

Objęcie grup przedsiębiorstw, które nie znajdują się wśród największych wielonarodowych grup przedsiębiorstw, których wykaz przekazuje Eurostat

25 marca 2010 r.

Cechy 1.8–1.12b, 1.13a, 3.12, 4.1, 4.2a, 4.5–4.7, 4.9 i 4.13a

31 grudnia 2012 r.

Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, administracja publiczna, obrona i obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

25 marca 2013 r.

Grecja

Grupy przedsiębiorstw i ich cechy

31 grudnia 2008 r.

Objęcie grup przedsiębiorstw, które nie znajdują się wśród największych wielonarodowych grup przedsiębiorstw, których wykaz przekazuje Eurostat

25 marca 2010 r.

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, administracja publiczna, obrona, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne i dodatkowe cechy dotyczące grup przedsiębiorstw

25 marca 2013 r.

Francja

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo

30 czerwca 2012 r.

Łotwa

Wielonarodowe grupy przedsiębiorstw i ich cechy

31 grudnia 2008 r.

Objęcie grup przedsiębiorstw, które nie znajdują się wśród największych wielonarodowych grup przedsiębiorstw, których wykaz przekazuje Eurostat

5 marca 2010 r.

Dodatkowe cechy dotyczące grup przedsiębiorstw

31 grudnia 2010 r.

Litwa

Wielonarodowe grupy przedsiębiorstw i ich cechy

25 marca 2010 r.

Dodatkowe cechy dotyczące grup przedsiębiorstw

25 marca 2013 r.

Luksemburg

Grupy przedsiębiorstw i ich cechy

31 grudnia 2008 r.

Objęcie grup przedsiębiorstw, które nie znajdują się wśród największych wielonarodowych grup przedsiębiorstw, których wykaz przekazuje Eurostat

31 grudnia 2009 r.

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, administracja publiczna, obrona i obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

31 grudnia 2010 r.

Dodatkowe charakterystyki dotyczące grup przedsiębiorstw

25 marca 2013 r.

Malta

Grupy przedsiębiorstw i ich cechy

31 grudnia 2008 r.

Objęcie grup przedsiębiorstw, które nie znajdują się wśród największych wielonarodowych grup przedsiębiorstw, których wykaz przekazuje Eurostat

25 marca 2010 r.

Dodatkowe cechy dotyczące grup przedsiębiorstw

25 marca 2013 r.

Niderlandy

Cechy 1.12a, 1.13a, 3.11, 4.4, 4.11, 4.12a i 4.13a

25 marca 2010 r.

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, administracja publiczna, obrona, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne i dodatkowe cechy dotyczące grup przedsiębiorstw

25 marca 2013 r.

Austria

Cecha 3.11 w odniesieniu do podsektorów (publicznego, krajowego prywatnego i kontrolowanych przez podmioty zagraniczne) s. 11, s. 122, s. 123, s. 124 i s. 125;

grupy przedsiębiorstw i ich cechy

25 marca 2010 r.

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo

31 grudnia 2011 r.

Jednostki lokalne i ich cechy w odniesieniu do administracji publicznej, obrony i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego

31 grudnia 2012 r.

Polska

Dane dotyczące wielonarodowych grup przedsiębiorstw i ich przekazanie do Eurostatu

31 marca 2009 r.

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo

31 grudnia 2011 r.

Słowacja

Dodatkowe cechy dotyczące grup przedsiębiorstw

30 czerwca 2009 r.


Top