EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0127

2009/127/WE: Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe stron

OJ L 46, 17.2.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 050 P. 274 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/127(1)/oj

Related international agreement

17.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/6


DECYZJA RADY

z dnia 18 grudnia 2008 r.

dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe stron

(2009/127/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 280 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 14 grudnia 2000 r. Rada upoważniła Komisję do wynegocjowania z Konfederacją Szwajcarską umowy o zwalczaniu nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Wspólnoty i jej państw członkowskich, w tym w zakresie akcyzy i podatku od wartości dodanej.

(2)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 26 października 2004 r., zgodnie z decyzją Rady z dnia 26 października 2004 r. dotyczącą podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, oraz z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(3)

Umowa ustanawia Wspólny Komitet posiadający uprawnienia decyzyjne w pewnych dziedzinach, i w związku z tym niezbędne jest określenie, kto reprezentuje Wspólnotę w ramach tego Komitetu.

(4)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe stron (dalej zwaną „umową”) oraz jej akt końcowy.

Tekst umowy i aktu końcowego jest dołączony do niniejszej decyzji (2).

Artykuł 2

W sprawach wchodzących w zakres jej kompetencji, we Wspólnym Komitecie utworzonym na mocy art. 39 umowy Wspólnotę reprezentuje Komisja.

Stanowisko, które Wspólnota ma przyjąć w trakcie wprowadzania w życie umowy w odniesieniu do decyzji lub zaleceń Wspólnego Komitetu, określane jest przez Radę kwalifikowaną większością głosów, na podstawie wniosku Komisji. Rada stanowi jednomyślnie w przypadku, gdy stanowisko obejmuje dziedzinę, dla której jednomyślność jest wymagana dla przyjęcia przepisów wewnętrznych.

Artykuł 3

Przewodniczący Rady, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, dokonuje notyfikacji, o której mowa w art. 44 ust. 2 umowy (3).

Przewodniczący Rady notyfikuje deklarację Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z którą do czasu wejścia w życie umowy Wspólnota uważa się za związaną, w granicach swych kompetencji, w stosunkach z innymi umawiającymi się stronami, które wydały taką samą deklarację, zgodnie z art. 44 ust. 3 umowy (4).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 304 E z 1.12.2005, s. 106.

(2)  Zob. s. 8 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

(4)  Data rozpoczęcia stosowania umowy między Wspólnotą a Szwajcarią, na mocy art. 44 ust. 3 tej umowy, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


AKT KOŃCOWY

Pełnomocnicy

KRÓLESTWA BELGII,

REPUBLIKI CZESKIEJ,

KRÓLESTWA DANII,

REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,

REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,

REPUBLIKI GRECKIEJ,

KRÓLESTWA HISZPANII,

REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,

IRLANDII,

REPUBLIKI WŁOSKIEJ,

REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ,

REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ,

REPUBLIKI LITEWSKIEJ,

WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA,

REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ,

REPUBLIKI MALTY,

KRÓLESTWA NIDERLANDÓW,

REPUBLIKI AUSTRII,

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,

REPUBLIKI SŁOWENII,

REPUBLIKI SŁOWACKIEJ,

REPUBLIKI FINLANDII,

KRÓLESTWA SZWECJI,

ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ,

z jednej strony, oraz

KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ,

z drugiej strony,

zebrani w Luksemburgu dnia 26 października 2004 r. w celu podpisania Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, przyjęli wspólne deklaracje wymienione poniżej i załączone do niniejszego aktu końcowego:

1)

Wspólna deklaracja w sprawie prania pieniędzy;

2)

Wspólna deklaracja w sprawie współpracy Konfederacji Szwajcarskiej z Eurojustem i, w miarę możliwości, z Europejską Siecią Sądową.

Ponadto pełnomocnicy państw członkowskich Unii Europejskiej i pełnomocnicy Wspólnoty, jak również pełnomocnicy Konfederacji Szwajcarskiej, przyjęli uzgodniony protokół negocjacji, który załączony jest do niniejszego aktu końcowego. Uzgodniony protokół ma moc wiążącą.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tũkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage égalerment la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovinskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE PRANIA PIENIĘDZY

Umawiające się Strony uzgadniają, że art. 2 ust. 3 umowy o współpracy w sprawie walki z praniem pieniędzy obejmuje, jako przestępstwa źródłowe, przestępstwa stanowiące oszustwo podatkowe lub przemyt profesjonalny według prawa szwajcarskiego. Informacje uzyskane na podstawie wniosku dotyczącego prania pieniędzy mogą być wykorzystywane w postępowaniach w sprawie prania pieniędzy, z wyjątkiem postępowań przeciwko obywatelom szwajcarskim, jeżeli wszystkie istotne elementy przestępstwa zostały popełnione tylko i wyłącznie w Szwajcarii.

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA WSPÓŁPRACY KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ Z EUROJUSTEM I, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, Z EUROPEJSKĄ SIECIĄ SĄDOWĄ

Umawiające się Strony przyjmują do wiadomości życzenie Konfederacji Szwajcarskiej umożliwienia jej zbadania możliwości współpracy Konfederacji Szwajcarskiej przy pracach Eurojustu i, w miarę możliwości, Europejskiej Sieci Sądowej.

UZGODNIONY PROTOKÓŁNEGOCJACJI W SPRAWIE UMOWY O WSPÓŁPRACY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ, Z DRUGIEJ STRONY, W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM FINANSOWYCH I WSZELKIM INNYM NIELEGALNYM DZIAŁANIOM NARUSZAJĄCYM ICH INTERESY FINANSOWE

Umawiające się Strony postanowiły, co następuje:

Ad artykuł 2 ustęp 1 litera a)

Termin „nadużycia finansowe i wszelkie inne nielegalne działania” obejmują również przemyt, korupcję oraz pranie pieniędzy, stanowiących dochód z działań objętych niniejszą Umową, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3.

Termin „obrót towarami z naruszeniem ustawodawstwa celnego i rolnego” rozumiany jest niezależnie od przewozu (miejsca pochodzenia, miejsca przeznaczenia lub tranzytu) lub nie towaru przez terytorium innej Umawiającej się Strony.

Termin „obrót z naruszeniem ustawodawstwa podatkowego w kwestii podatku od wartości dodanej, specjalnych podatków konsumpcyjnych i akcyzy” rozumiany jest niezależnie od przewozu (miejsca pochodzenia, miejsca przeznaczenia lub tranzytu) lub nie towarów bądź usług przez terytorium innej Umawiającej się Strony.

Ad artykuł 15 ustęp 2

Termin „środki dochodzeniowe” obejmuje przesłuchania osób, kontrole i rewizje w lokalach i środkach transportu, kopiowanie dokumentów, zbieranie informacji i zajmowanie przedmiotów, dokumentów oraz przedmiotów wartościowych.

Ad artykuł 16 ustęp 2 akapit 2

Niniejszy akapit przewiduje również w szczególności, że osobom obecnym można zezwolić na zadawanie pytań i na proponowanie czynności dochodzeniowych.

Ad artykuł 25 ustęp 2

Pojęcie umów wielostronnych pomiędzy Umawiającymi się Stronami obejmuje również, w szczególności, od chwili jej wejścia w życie, Umowę między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.

Ad artykuł 35 ustęp 1

Przez „wniosek o wzajemną pomoc sądową” rozumie się również przekazywanie informacji i dowodów władzom wzywającej Umawiającej się Strony.

Ad artykuł 43

Komisja Europejska ogłosi, najdalej w chwili podpisania Umowy, orientacyjny wykaz terytoriów, do których stosuje się niniejszą Umowę.


Top

17.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/8


UMOWA O WSPÓŁPRACY

między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

z jednej strony, oraz

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA,

z drugiej strony,

zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

MAJĄC NA UWADZE bliskie stosunki między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony,

PRAGNĄC skutecznie przeciwdziałać nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym interesy finansowe Umawiających się Stron,

ZWAŻYWSZY konieczność wzmocnienia pomocy administracyjnej w tych kwestiach,

PRZEKONANE, że wzajemna pomoc sądowa, obejmująca rewizje i zajęcie, powinna być udzielana również we wszystkich przypadkach przemytu i uchylania się od płacenia podatków pośrednich, w szczególności podatku od wartości dodanej, ceł i akcyzy,

UZNAJĄC znaczenie walki z praniem pieniędzy,

POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ:

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Umowy jest rozszerzenie zakresu pomocy administracyjnej i wzajemnej pomocy sądowej w sprawach karnych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w celu przeciwdziałania nielegalnym działaniom określonym w art. 2.

Artykuł 2

Zakres stosowania

1.   Niniejszą Umowę stosuje się w następujących dziedzinach:

a)

zapobieganie, wykrywanie, postępowanie wyjaśniające, dochodzenie oraz ściganie administracyjne i karne nadużyć finansowych oraz wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe poszczególnych Umawiających się Stron, w kwestiach:

obrotu towarami z naruszeniem ustawodawstwa celnego i rolnego,

obrotu z naruszeniem ustawodawstwa podatkowego w zakresie podatku od wartości dodanej, specjalnych podatków konsumpcyjnych i akcyzy,

poboru lub zachowania funduszy – w tym wykorzystywania tych funduszy na cele inne niż te, na które zostały początkowo przyznane – pochodzących z budżetu Umawiających się Stron albo z budżetów zarządzanych przez nie lub na ich rzecz, takich jak dotacje i refundacje,

procedur udzielania zamówień przyznawanych przez Umawiające się Strony;

b)

zajmowanie i zwrot kwot należnych lub nienależnie pobranych wynikających z nielegalnych działań wymienionych w lit. a).

2.   Nie wolno odmówić współpracy w rozumieniu tytułu II (pomoc administracyjna) i tytułu III (wzajemna pomoc sądowa) tylko i wyłącznie z tego powodu, że wniosek dotyczy przestępstwa, które wezwana Umawiająca się Strona uznaje za przestępstwo podatkowe lub że ustawodawstwo wezwanej Umawiającej się Strony nie rozróżnia tego samego rodzaju opłat lub wydatków albo nie zawiera takiego samego rodzaju przepisów lub takiej samej kwalifikacji prawnej faktów co ustawodawstwo wzywającej Umawiającej się Strony.

3.   Pranie dochodów pochodzących z działalności objętych niniejszą Umową wchodzi w zakres stosowania, pod warunkiem że działania stanowiące przestępstwo źródłowe są zagrożone, na mocy prawa obu Umawiających się Stron, karą pozbawienia wolności lub środkiem zabezpieczającym, których górna granica wynosi ponad sześć miesięcy.

4.   Podatki bezpośrednie nie wchodzą w zakres stosowania niniejszej Umowy.

Artykuł 3

Sprawy mniejszej wagi

1.   Władze wezwanej Umawiającej się Strony mogą odrzucić wniosek o współpracę, gdy domniemana niedopłacona lub niezapłacona kwota należności przedstawia wartość, która nie przekracza 25 000 EUR lub gdy przewidywana wartość towarów wywożonych lub przywożonych bez upoważnienia przedstawia wartość, która nie przekracza 100 000 EUR, chyba że sprawa, ze względu na okoliczności lub na tożsamość oskarżonego, została uznana za szczególnie poważną przez wzywającą Umawiającą się Stronę.

2.   Władze wezwanej Umawiającej się Strony informują bezzwłocznie władze wzywającej Umawiającej się Strony o przyczynach odrzucenia wniosku o współpracę.

Artykuł 4

Porządek publiczny

Jeżeli wezwana Umawiająca się Strona uzna, iż realizacja wniosku może naruszać suwerenność, bezpieczeństwo, porządek publiczny lub inne podstawowe interesy wezwanej Umawiającej się Strony, może odmówić współpracy.

Artykuł 5

Przekazywanie informacji i dowodów

1.   Informacje i dowody przekazane lub uzyskane na mocy niniejszej Umowy, bez względu na formę, podlegają tajemnicy zawodowej i korzystają z ochrony przyznawanej analogicznym informacjom na mocy prawa krajowego Umawiającej się Strony, która je otrzymała, oraz właściwych przepisów stosowanych w instytucjach wspólnotowych.

Informacje oraz dowody, o których mowa, nie mogą w szczególności być przekazywane osobom innym niż te, które w instytucjach wspólnotowych, w państwach członkowskich lub w Konfederacji Szwajcarskiej są, z racji pełnionych funkcji, upoważnione do zapoznania się z nimi, ani też być przez nie wykorzystywane w celach innych niż te, które wchodzą w zakres stosowania niniejszej Umowy.

2.   Informacje i dowody uzyskane przez wzywającą Umawiającą się Stronę na mocy niniejszej Umowy mogą zostać przekazane każdej z Umawiających się Stron, jeżeli dana Umawiająca się Strona prowadzi dochodzenie, przy którym współpraca nie byłaby wykluczona, lub jeżeli istnieją wyraźne przesłanki co do tego, że ta Umawiająca się Strona mogłaby w sposób sprawny przeprowadzić takie dochodzenie. Przekazanie tych informacji i dowodów może służyć jedynie realizacji celów określonych w niniejszej Umowie.

3.   Przekazanie informacji i dowodów, uzyskanych na mocy niniejszej Umowy, innej z Umawiających się Stron lub kilku Umawiającym się Stronom nie może być przedmiotem odwołania na terytorium pierwotnie wezwanej Umawiającej się Strony.

4.   Każda z Umawiających się Stron, korzystająca z przekazania informacji lub dowodów zgodnie z ust. 2, przestrzega ograniczeń w kwestii ich wykorzystywania, nałożonych przez wezwaną Umawiającą się Stronę na wzywającą Umawiającą się Stronę, która jako pierwsza złożyła wniosek o ich przekazanie.

5.   Warunkiem przekazania informacji i dowodów, uzyskanych na mocy niniejszej Umowy przez jedną z Umawiających się Stron państwu trzeciemu, jest uzyskanie zezwolenia Umawiającej się Strony, od której pochodzą te informacje i dowody.

Artykuł 6

Poufność

Wzywająca Umawiająca się Strona może zwrócić się do wezwanej Umawiającej się Strony o dopilnowanie, by jej wniosek wraz z jego treścią pozostały poufne, chyba że nie da się tego pogodzić z realizacją wniosku. Jeżeli wezwana Umawiająca się Strona nie może zastosować się do wymogów poufności, zawiadamia o tym uprzednio władzę wzywającej Umawiającej się Strony.

TYTUŁ II

POMOC ADMINISTRACYJNA

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

Artykuł 7

Stosunek do innych umów

Niniejszy tytuł nie wpływa na postanowienia mające zastosowanie do wzajemnej pomocy sądowej w sprawach karnych, na szersze zobowiązania w dziedzinie pomocy administracyjnej ani na bardziej korzystne postanowienia dwustronnych lub wielostronnych umów o współpracy między Umawiającymi się Stronami, w szczególności na Protokół dodatkowy w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych z dnia 9 czerwca 1997 r.

Artykuł 8

Zakres

1.   Umawiające się Strony udzielają sobie wzajemnej pomocy w celu przeciwdziałania nielegalnym działaniom będącym przedmiotem niniejszej Umowy, w szczególności zapobiegając operacjom i innym czynom i zaniechaniom, sprzecznym ze stosownym ustawodawstwem oraz wykrywając je, a także prowadząc dochodzenia w ich sprawie.

2.   Pomoc ustanowioną w niniejszym tytule stosuje się do wszelkich właściwych władz administracyjnych Umawiających się Stron, działających w ramach wykonywania uprawnień do prowadzenia dochodzeń w postępowaniu administracyjnym lub uprawnień do prowadzenia dochodzeń karnych, w tym również kiedy władze te wykonują swoje uprawnienia na wniosek władz sądowych.

Jeśli dochodzenie karne prowadzone jest przez władzę sądową lub pod jej kierunkiem, władza ta ustala, czy wnioski o wzajemną pomoc lub związane z nimi wnioski o współpracę należy składać na podstawie przepisów dotyczących wzajemnej pomocy sądowej w sprawach karnych czy na podstawie niniejszego tytułu.

Artykuł 9

Uprawnienia

1.   Właściwe władze Umawiających się Stron stosują postanowienia niniejszego tytułu w granicach uprawnień, które zostały im przyznane na podstawie ich prawa wewnętrznego. Żadne postanowienie niniejszego tytułu nie może być interpretowane jako zmiana uprawnień, przyznanych na mocy przepisów wewnętrznych władzom Umawiających się Stron, w rozumieniu niniejszego tytułu.

Władze te postępują tak, jakby działały na swoją rzecz lub na wniosek innych władz tej samej Umawiającej się Strony. Korzystają one w tym celu ze wszystkich uprawnień ustawowych, którymi dysponują w ramach swojego prawa wewnętrznego, w celu rozpatrzenia wniosku.

2.   Wnioski kierowane do niewłaściwych władz są bezzwłocznie przez nie przekazywane władzom właściwym.

Artykuł 10

Proporcjonalność

Właściwa władza wezwanej Umawiającej się Strony może odrzucić wniosek o współpracę, gdy oczywiste jest, że:

a)

liczba i rodzaj wniosków złożonych przez wzywającą Umawiającą się Stronę w danym okresie nakłada nieproporcjonalne obciążenia administracyjne na władzę wezwanej Umawiającej się Strony;

b)

władza wzywającej Umawiającej się Strony nie wyczerpała zwykłych źródeł informacji, których mogłaby użyć w danych okolicznościach do uzyskania informacji, których wniosek dotyczy, bez podejmowania ryzyka narażenia się na niepowodzenie w osiąganiu pożądanego rezultatu.

Artykuł 11

Jednostki centralne

1.   Każda z Umawiających się Stron wyznacza jednostkę lub jednostki centralne właściwe dla rozpatrywania wniosków o pomoc administracyjną w rozumieniu niniejszego tytułu.

Jednostki te odwołują się do wszelkich właściwych władz administracyjnych w celu realizacji pomocy, której wniosek dotyczy.

2.   Jednostki centralne pozostają ze sobą w bezpośrednim kontakcie.

3.   Działalność jednostek centralnych nie wyklucza, w szczególności w nagłych przypadkach, bezpośredniej współpracy między innymi władzami Umawiających się Stron, właściwymi w dziedzinach, w których ma zastosowanie niniejsza Umowa. Jednostki centralne są informowane o wszelkich działaniach odwołujących się do tej bezpośredniej współpracy.

4.   Umawiające się Strony informują, przy notyfikacji przewidzianej w art. 44 ust. 2, które władze uznawane są za jednostki centralne do celów niniejszego artykułu.

ROZDZIAŁ 2

Wnioski o pomoc

Artykuł 12

Wnioski o udzielenie informacji

1.   Na wniosek władzy wzywającej Umawiającej się Strony, władza wezwanej Umawiającej się Strony przekazuje jej, w granicach zakresu stosowania niniejszej Umowy, wszystkie dostępne jej informacje lub informacje dostępne innym władzom tej samej Umawiającej się Strony, umożliwiające jej zapobieganie, dochodzenie i ściganie nielegalnych działań będących przedmiotem niniejszej Umowy lub niezbędne do dochodzenia roszczeń. Władza wezwanej Umawiającej się Strony przeprowadza wszelkie niezbędne czynności administracyjne w celu uzyskania tych informacji.

2.   Do przekazywanych informacji należy dołączyć sprawozdania i inne dokumenty albo odpisy lub wyciągi uwierzytelnione z tych sprawozdań i dokumentów, na których oparte są przekazywane informacje i które znajdują się w posiadaniu władzy wezwanej Umawiającej się Strony lub które zostały opracowane bądź uzyskane w celu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji.

3.   Na mocy porozumienia między władzą wzywającej Umawiającej się Strony i władzą wezwanej Umawiającej się Strony oraz zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi tej ostatniej, pracownicy upoważnieni w tym celu przez władzę wzywającej Umawiającej się Strony mogą mieć dostęp, w biurach władz wezwanej Umawiającej się Strony, do dokumentów i do informacji w rozumieniu ust. 1, będących w posiadaniu władz tej Umawiającej się Strony, które odnoszą się do konkretnych nielegalnych działań leżących w zakresie stosowania niniejszej Umowy. Pracownicy ci upoważnieni są do sporządzania odpisów tej dokumentacji.

Artykuł 13

Wnioski o sprawowanie nadzoru

Na wniosek władzy wzywającej Umawiającej się Strony władza wezwanej Umawiającej się Strony sprawuje, w miarę możliwości, nadzór w kwestii obrotu towarami z naruszeniem ustawodawstwa określonego w art. 2. Nadzór ten może dotyczyć osób, wobec których istnieją uzasadnione podejrzenia o udział w przeszłości lub obecnie w popełnianiu tych nielegalnych działań lub o dokonywanie czynów przygotowawczych w celu ich popełnienia, a także miejsc, środków transportu i towarów związanych z tymi działaniami.

Artykuł 14

Zawiadomienie i doręczenie pocztą

1.   Na wniosek władzy wzywającej Umawiającej się Strony władza wezwanej Umawiającej się Strony zawiadamia adresata lub zleca zawiadomienie go, zgodnie z przepisami wewnętrznymi wezwanej Umawiającej się Strony, o wszelkich instrumentach lub decyzjach podjętych przez właściwe władze wzywającej Umawiającej się Strony, wchodzących w zakres stosowania niniejszej Umowy.

2.   Do wniosków o zawiadomienie, zawierających przedmiot aktu lub decyzji, której zawiadomienie dotyczy, załączone jest tłumaczenie na jeden z języków urzędowych wezwanej Umawiającej się Strony lub na język dogodny dla tej Umawiającej się Strony.

3.   Umawiające się Strony będą mogą wysyłać bezpośrednio drogą pocztową zawiadomienia oraz wnioski o udzielenie informacji i o udostępnienie dokumentów podmiotom, których dotyczy trzecie i czwarte tiret art. 2 ust. 1 lit. a), mającym swoją siedzibę na terytorium innej Umawiającej się Strony.

Osoby te mogą odpowiedzieć na te wnioski i dostarczyć należyte dokumenty i informacje w postaci przewidzianej w przepisach i porozumieniach, na mocy których zostały przyznane fundusze.

Artykuł 15

Wnioski o przeprowadzenie dochodzenia

1.   Na wniosek wzywającej Umawiającej się Strony wezwana Umawiająca się Strona wykonuje lub zleca wykonanie dochodzeń dotyczących czynności lub zachowań stanowiących nielegalne działania będące przedmiotem niniejszej Umowy lub które wzbudzają, ze strony władzy wzywającej Umawiającej się Strony, uzasadnione podejrzenie, że tego rodzaju nielegalne działania zostały popełnione.

2.   Wezwana Umawiająca się Strona posługuje się wszelkimi środkami dochodzeniowymi, jakie są dostępne w jej porządku prawnym w warunkach, w których mogłaby posługiwać się tymi środkami, gdyby działała na swoją rzecz lub na wniosek innej władzy wewnętrznej, w tym na zasadzie interwencji lub, jeżeli byłoby to konieczne, na mocy upoważnienia władz sądowych.

Powyższy przepis nie stanowi uszczerbku dla obowiązku współpracy ze strony podmiotów gospodarczych na mocy art. 17.

Władza wezwanej Umawiającej się Strony przekazuje wyniki tych dochodzeń władzy wzywającej Umawiającej się Strony. Artykuł 12 ust. 2 stosuje się mutatis mutandis.

3.   Władza wezwanej Umawiającej się Strony rozszerza pomoc na wszelkie okoliczności, przedmioty i osoby pozostające w widocznym związku z przedmiotem wniosku o pomoc, bez konieczności formułowania dodatkowego wniosku. W razie wątpliwości władza wezwanej Umawiającej się Strony kontaktuje się najpierw z władzą wzywającej Umawiającej się Strony.

Artykuł 16

Obecność upoważnionych pracowników władz wzywającej Umawiającej się Strony

1.   Na mocy porozumienia między władzami wzywającej Umawiającej się Strony a władzami wezwanej Umawiającej się Strony pracownicy wyznaczeni przez władzę wzywającej Umawiającej się Strony mogą być obecni podczas dochodzeń, o których mowa w poprzednim artykule. Obecność ta nie podlega zgodzie osoby lub podmiotu gospodarczego, w sprawie którego dochodzenie jest prowadzone.

2.   Pracownicy władzy wezwanej Umawiającej się Strony w każdej chwili zapewniają prowadzenie dochodzenia. Pracownikom władzy wzywającej Umawiającej się Strony nie wolno, ze swej własnej inicjatywy, wykonywać uprawnień przyznanych pracownikom władz wezwanej Umawiającej się Strony.

Mają oni jednak dostęp do tych samych pomieszczeń i do tych samych dokumentów co pracownicy władz wezwanej Umawiającej się Strony, za ich pośrednictwem i jedynie z uwagi na potrzeby bieżącego dochodzenia.

3.   Zezwolenie może wymagać spełnienia pewnych warunków.

4.   Informacje przekazane do wiadomości władzy wzywającej Umawiającej się Strony nie mogą zostać wykorzystane jako dowód przed wydaniem zezwolenia na przekazanie dokumentów w tej sprawie.

Artykuł 17

Obowiązek współpracy

Podmioty gospodarcze są zobowiązane do współpracy przy realizacji wniosku o pomoc administracyjną, udostępniając swoje pomieszczenia, swoje środki transportu i swoją dokumentację oraz dostarczając wszelkich właściwych informacji.

Artykuł 18

Forma i treść wniosków o pomoc

1.   Wnioski o pomoc sporządzane są pisemnie. Załącza się do nich dokumenty uznane za niezbędne dla udzielenia odpowiedzi.

W sprawach pilnych akceptowane są wnioski ustne, niemniej jednak, gdy tylko będzie to możliwe, muszą one zostać potwierdzone pisemnie.

2.   We wnioskach zawarte są następujące informacje:

a)

władza wzywająca;

b)

wnioskowany środek;

c)

przedmiot i uzasadnienie wniosku;

d)

ustawodawstwo, przepisy i inne odpowiednie elementy prawne;

e)

wskazówki, w miarę możliwości jak najbardziej szczegółowe i kompletne, dotyczące osób fizycznych lub prawnych będących przedmiotem dochodzeń;

f)

zestawienie właściwych faktów i dochodzeń już przeprowadzonych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 14.

3.   Wnioski sporządzane są w jednym z języków urzędowych wezwanej Umawiającej się Strony lub w języku dogodnym dla tej Umawiającej się Strony.

4.   Niewłaściwie sformułowane lub niekompletne wnioski mogą zostać poprawione lub uzupełnione. Środki niezbędne dla realizacji wniosku są w tym czasie wdrażane.

Artykuł 19

Korzystanie z informacji

1.   Z zebranych informacji korzysta są tylko i wyłącznie do celów objętych niniejszą Umową. W przypadku gdy Umawiająca się Strona ma zamiar wykorzystać te informacje do innych celów, musi wystąpić wcześniej z wnioskiem o pisemną zgodę do władzy, która te informacje dostarczyła. Korzystanie z nich podlega wówczas ograniczeniom nałożonym przez tą władzę.

2.   Ustęp 1 nie stanowi przeszkody dla korzystania z tych informacji w ramach postępowań sądowych lub administracyjnych, wszczętych z powodu nieprzestrzegania ustawodawstwa, o którym mowa we wniosku o pomoc administracyjną, jeżeli te same środki pomocy byłyby dostępne w tych postępowaniach. Właściwa władza Umawiającej się Strony, która dostarczyła te informacje, powiadamiana jest bezzwłocznie o ich wykorzystaniu w określony sposób.

3.   Umawiające się Strony mogą, tytułem dowodu, uwzględnić w swoich protokołach, sprawozdaniach i zeznaniach, a także podczas postępowań i dochodzeń sądowych, zebrane informacje i dokumenty wykorzystywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

ROZDZIAŁ 3

Pomoc z własnej inicjatywy

Artykuł 20

Pomoc z własnej inicjatywy

1.   Formy współpracy ustanowione w poprzednim rozdziale mogą mieć miejsce bez uprzedniego złożenia wniosku przez jedną z pozostałych Umawiających się Stron.

2.   Władza Umawiającej się Strony przekazującej informacje może, zgodnie z prawem wewnętrznym, uzależnić korzystanie z tych informacji przez władzę Umawiającej się Strony będącej ich adresatem, od spełnienia pewnych warunków.

3.   Wszystkie władze Umawiających się Stron są związane tymi warunkami.

ROZDZIAŁ 4

Szczególne formy współpracy

Artykuł 21

Wspólne operacje

1.   Podczas przywozu, wywozu i tranzytu towarów, gdy wartość transakcji i zagrożeń z nich wynikających z punktu widzenia wchodzących w grę opłat i dotacji może spowodować istotne straty dla budżetu Umawiających się Stron, Strony te mogą porozumieć się w celu przeprowadzenia wspólnych operacji transgranicznych w celu zapobieżenia nielegalnym działaniom, wchodzącym w zakres zastosowania niniejszej Umowy, i ich ścigania.

2.   Koordynacja i planowanie operacji transgranicznych należą do kompetencji jednostek centralnych lub wyznaczonego przez nie urzędu.

Artykuł 22

Wspólne zespoły ds. dochodzeń specjalnych

1.   Władze kilku Umawiających się Stron mogą, za wspólną zgodą, powołać wspólny zespół ds. dochodzenia specjalnego, usytuowany na terytorium jednej z Umawiających się Stron.

2.   Zespół ds. dochodzeń zajmuje się trudnymi dochodzeniami, pociągającymi za sobą mobilizację istotnych środków, a także koordynuje wspólne działania.

3.   Uczestnictwo w takim zespole nie uprawnia przedstawicieli władz Umawiającej się Strony wchodzących w jego skład do przeprowadzania interwencji na terytorium Umawiającej się Strony, na którym przeprowadzane są dochodzenia.

Artykuł 23

Oficerowie łącznikowi

1.   Właściwe władze Umawiających się Stron mogą wspólnie podjąć decyzję o oddelegowaniu, na czas określony lub nieokreślony, oficerów łącznikowych jednej z Umawiających się Stron do właściwych jednostek innej z Umawiających się Stron w celu wzajemnego wspierania się przy udzielaniu pomocy administracyjnej.

2.   Zadaniem oficerów łącznikowych jest wydawanie opinii i udzielanie pomocy. Nie mają oni niezależnych uprawnień do interweniowania na terytorium Umawiającej się Strony przyjmującej. Mogą, za zgodą lub na wniosek właściwych władz Umawiających się Stron:

a)

ułatwiać i przyspieszać wymianę informacji;

b)

udzielać pomocy w prowadzeniu dochodzeń;

c)

uczestniczyć w realizowaniu wniosków o pomoc;

d)

doradzać i pomagać przyjmującej Umawiającej się Stronie podczas przygotowywania i wykonywania operacji transgranicznych;

e)

wykonywać każde inne zadanie, jakie Umawiające się Strony uzgodnią między sobą.

3.   Właściwe władze Umawiających się Stron ustalają szczegóły za wspólną zgodą.

4.   Oficerowie łącznikowi mogą reprezentować interesy jednej lub kilku Umawiających się Stron.

ROZDZIAŁ 5

Dochodzenie roszczeń

Artykuł 24

Dochodzenie roszczeń

1.   Na wniosek wzywającej Umawiającej się Strony wezwana Umawiająca się Strona dochodzi roszczeń wchodzących w zakres stosowania niniejszej Umowy, tak jakby chodziło o jej własne roszczenia.

2.   Do wniosku o dochodzenie roszczeń należy załączyć urzędowy egzemplarz lub uwierzytelniony odpis instrumentu, który pozwala na jego wykonanie, wydanego przez wzywającą Umawiającą się Stronę oraz, ewentualnie, oryginał lub uwierzytelniony odpis innych dokumentów niezbędnych do dochodzenia roszczeń.

3.   Wezwana Umawiająca się Strona podejmuje środki ostrożności w celu zapewnienia dochodzenia roszczeń.

4.   Władze wezwanej Umawiającej się Strony przekazują władzom wzywającej Umawiającej się Strony kwotę odpowiadającą roszczeniu. Za zgodą wzywającej Umawiającej się Strony mogą od tej kwoty odliczyć udział procentowy odpowiadający kosztom administracyjnym, jakie sama poniosła.

5.   Bez względu na ust. 1, roszczenia, o których odzyskanie prowadzone jest dochodzenie, nie korzystają obowiązkowo z podobnych przywilejów przysługujących roszczeniom powstałym na terytorium wezwanej Umawiającej się Strony.

TYTUŁ III

POMOC SĄDOWA

Artykuł 25

Stosunek do innych umów

1.   Postanowienia niniejszego tytułu mają na celu uzupełnienie Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., a także Konwencji o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa z dnia 8 listopada 1990 r. i powinny ułatwić ich stosowanie przez Umawiające się Strony.

2.   Nie mają one wpływu na korzystniejsze postanowienia wynikające z umów dwustronnych lub wielostronnych pomiędzy Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 26

Postępowania, w przypadku których również udzielana jest wzajemna pomoc

1.   Wzajemnej pomocy sądowej udziela się również:

a)

w postępowaniach w sprawie czynów karalnych, na mocy prawa krajowego jednej z dwóch Umawiających się Stron, lub obydwu Umawiających się Stron, z tytułu naruszenia norm prawnych, ściganego przez władze administracyjne, których decyzja może stać się podstawą do wszczęcia postępowania przed sądem posiadającym właściwość szczególnie w sprawach karnych;

b)

w powództwach cywilnych w postępowaniu karnym, dopóki sąd karny nie wyda ostatecznej decyzji w postępowaniu karnym;

c)

dla faktów lub naruszeń, za które odpowiedzialność może ponosić osoba prawna wzywającej Umawiającej się Strony.

2.   Pomocy sądowej udziela się również na potrzeby dochodzeń i postępowań mających na celu zajęcie i konfiskatę instrumentów i dochodów pochodzących z tych przestępstw.

Artykuł 27

Przekazywanie wniosków

1.   Wnioski sporządzane na mocy niniejszego tytułu przedstawiane są przez władze wzywającej Umawiającej się Strony za pośrednictwem właściwej władzy centralnej wezwanej Umawiającej się Strony albo bezpośrednio władzy Umawiającej się Strony właściwej do realizacji wniosku wzywającej Umawiającej się Strony. Władza wzywającej Umawiającej się Strony oraz, ewentualnie, władza wezwanej Umawiającej się Strony przesyłają kopię wniosku do wiadomości swoich odpowiednich władz centralnych.

2.   Wszelkie dokumenty związane z wnioskiem lub jego realizacją mogą być przekazywane w taki sam sposób. Dokumenty, a przynajmniej ich odpis, mogą być wysyłane bezpośrednio władzy wzywającej Umawiającej się Strony.

3.   Jeżeli władza Umawiającej się Strony otrzymująca wniosek nie jest właściwa do udzielenia pomocy, przekazuje ona bezzwłocznie wniosek właściwej władzy.

4.   Wnioski wadliwe lub niekompletne są przyjmowane, o ile zawierają podstawowe elementy umożliwiające ich rozpatrzenie, bez uszczerbku dla ich późniejszego uzupełnienia przez władzę wzywającej Umawiającej się Strony. Władza wezwanej Umawiającej się Strony zawiadamia o tych brakach władzę wzywającej Umawiającej się Strony i wyznacza jej termin na uregulowanie tej kwestii.

Władza wezwanej Umawiającej się Strony przekazuje bezzwłocznie władzy wzywającej Umawiającej się Strony wszelkie inne wskazówki umożliwiające tej władzy uzupełnienie swego wniosku lub poszerzenie go o inne środki.

5.   Umawiające się Strony przekazują, przy notyfikacji określonej w art. 44 ust. 2, informacje dotyczące władz centralnych właściwych do celów niniejszego artykułu.

Artykuł 28

Doręczenie pocztą

1.   Zasadniczo, Umawiające się Strony wysyłają bezpośrednio drogą pocztową dokumenty procesowe osobom przebywającym na terytorium innej Umawiającej się Strony, w postępowaniach w sprawie nielegalnych działań będących przedmiotem niniejszej Umowy.

2.   Jeżeli władza Umawiającej się Strony, od której pochodzą dokumenty, wie lub ma podstawy, aby uważać, że adresat zna tylko inny język, dokumenty lub przynajmniej ich najważniejsze fragmenty powinny zostać przesłane wraz z tłumaczeniem na ten inny język.

3.   Władza wysyłającej Umawiającej się Strony uprzedza adresata, że żaden środek przymusu lub sankcji nie będzie mógł być przez tę władzę bezpośrednio egzekwowany na terytorium innej Umawiającej się Strony.

4.   Do wszystkich dokumentów procesowych załączona jest adnotacja z informacją, że adresat może uzyskać od władzy opisanej w adnotacji informacje o swoich prawach i obowiązkach dotyczących dokumentu.

Artykuł 29

Środki tymczasowe

1.   W granicach swojego prawa wewnętrznego i poszczególnych kompetencji oraz na wniosek władzy wzywającej Umawiającej się Strony właściwa władza wezwanej Umawiającej się Strony zarządza zastosowanie środków tymczasowych niezbędnych w celu utrzymania istniejącej sytuacji, ochrony zagrożonych interesów prawnych albo zachowania środków dowodowych, jeżeli wniosek o pomoc nie wydaje się w sposób oczywisty niedopuszczalny.

2.   Zarządza się zapobiegawcze zamrożenie i zajęcie w odniesieniu do instrumentów i dochodów pochodzących z przestępstw, w sprawie których wnioskuje się o pomoc. Jeżeli dochód z przestępstwa już nie istnieje, w części lub w całości, zarządza się podjęcie tych samych środków w stosunku do dóbr znajdujących się na terytorium wezwanej Umawiającej się Strony, odpowiadających wartości tego dochodu.

Artykuł 30

Obecność władz wzywającej Umawiającej się Strony

1.   Wezwana Umawiająca się Strona upoważnia, na wniosek wzywającej Umawiającej się Strony, przedstawicieli władz tej ostatniej, do wspomagania w realizacji wniosku o pomoc sądową. Obecność ta nie wymaga zgody osoby, której dotyczy podejmowany środek.

Upoważnieniu może towarzyszyć wymóg spełnienia pewnych warunków.

2.   Osoby obecne mają dostęp do tych samych pomieszczeń i do tych samych dokumentów co przedstawiciele władzy wezwanej Umawiającej się Strony, za ich pośrednictwem oraz jedynie na potrzeby realizacji wniosku o pomoc sądową. Osoby te mogą w szczególności być upoważnione do zadawania i proponowania pytań oraz na sugerowania czynności dochodzeniowych.

3.   Konsekwencją takiej obecności nie może być ujawnienie faktów osobom innym niż tym upoważnionym na mocy poprzednich ustępów, z naruszeniem tajemnicy sądowej lub praw osoby zainteresowanej. Informacje podane do wiadomości władzy wzywającej Umawiającej się Strony nie mogą być wykorzystywane jako środek dowodowy przed uprawomocnieniem się decyzji dotyczącej przekazania dokumentów wykonawczych.

Artykuł 31

Rewizja i zajęcie

1.   Umawiające się Strony nie mogą uzależniać dopuszczalności wniosków o udzielenie pomocy sądowej dotyczącej przeprowadzenia rewizji lub zajęcia od spełnienia warunków innych niż następujące:

a)

czyn uprawniający do wniosku o udzielenie pomocy sądowej jest zagrożony zgodnie z prawem obu Umawiających się Stron karą pozbawienia wolności lub środkiem zabezpieczającym na okres, którego górna granica wynosi co najmniej sześć miesięcy, lub jest zagrożony, zgodnie z prawem jednej z dwóch Umawiających się Stron, równoważną karą, a zgodnie z prawem drugiej Umawiającej się Strony zagrożony jest karą z tytułu naruszenia przepisów, ściganego przez władze administracyjne, których decyzja może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przed sądem posiadającym właściwość szczególnie w sprawach karnych;

b)

wykonanie wniosku o udzielenie pomocy sądowej jest zgodne z prawem wezwanej Umawiającej się Strony.

2.   Wnioski o udzielenie pomocy sądowej w celu rewizji lub zajęcia w związku przypadkami prania pieniędzy, wchodzącymi w zakres stosowania niniejszej Umowy, są również dopuszczalne, pod warunkiem że działania stanowiące przestępstwo źródłowe są zagrożone, zgodnie z prawem obu Umawiających się Stron, karą pozbawienia wolności albo środkiem zabezpieczającym na okres, którego górna granica wynosi ponad sześć miesięcy.

Artykuł 32

Wniosek o udzielenie informacji bankowych i finansowych

1.   Jeżeli spełnione zostały warunki art. 31, wezwana Umawiająca się Strona realizuje wnioski o pomoc w sprawie uzyskania i przekazania informacji finansowych i bankowych, w tym:

a)

identyfikacji i informacji dotyczących rachunków bankowych otwartych w bankach znajdujących się na jej terytorium, których osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie, są właścicielami, pełnomocnikami lub nad którymi mają kontrolę;

b)

identyfikacji i informacji dotyczących transakcji i operacji bankowych, wykonywanych z, do lub poprzez jeden albo kilka rachunków bankowych, lub przez konkretne osoby w określonym terminie.

2.   W zakresie dozwolonym na mocy jej przepisów w zakresie postępowania karnego, w odniesieniu do podobnych przypadków wewnętrznych, wezwana Umawiająca się Strona może zarządzić, przez określony czas, nadzór nad operacjami bankowymi wykonywanymi z, do lub za pośrednictwem rachunków bankowych albo przez określone osoby, a także przekazanie wyników wzywającej Umawiającej się Stronie. Decyzja dotycząca monitorowania transakcji i przekazywania wyników podejmowana jest za każdym razem indywidualnie przez właściwe władze wezwanej Umawiającej się Strony i musi być zgodna z ustawodawstwem krajowym tej Umawiającej się Strony. Szczegółowe warunki praktyczne monitorowania są przedmiotem umowy między właściwymi władzami Umawiających się Stron, wzywającej i wezwanej.

3.   Każda z Umawiających się Stron podejmuje niezbędne środki, aby instytucje finansowe nie ujawniły zainteresowanemu klientowi ani innym osobom trzecim, że środki zostały podjęte na wniosek wzywającej Umawiającej się Strony ani że prowadzone jest dochodzenie, przez okres ograniczony do tego, co niezbędne, by nie wpłynąć negatywnie na wynik tego działania.

4.   Władza Umawiającej się Strony występującej z wnioskiem:

a)

wskazuje przyczyny, dla których uważa, iż informacje będące przedmiotem wniosku mogą okazać się zasadnicze dla dochodzenia w sprawie przestępstwa;

b)

uściśla przyczyny, które doprowadziły do powstania przypuszczenia, że w bankach mających siedzibę na terytorium wezwanej Umawiającej się Strony znajdują się przedmiotowe rachunki bankowe oraz wskazuje, jeżeli posiada ku temu przesłanki, jakich banków mogłoby to dotyczyć;

c)

przekazuje wszelkie informacje mogące ułatwić realizację wniosku.

5.   Żadna z Umawiających się Stron nie powołuje się na tajemnicę bankową jako na przyczynę umożliwiającą odrzucenie współpracy dotyczącej wniosku o wzajemną pomoc, wystosowanego przez inną z Umawiających się Stron.

Artykuł 33

Dostawy kontrolowane

1.   Właściwa władza wezwanej Umawiającej się Strony zobowiązuje się, aby – na wniosek władzy wzywającej Umawiającej się Strony – dostawy kontrolowane mogły odbywać się na jej terytorium w ramach dochodzeń karnych w sprawie przestępstw mogących stanowić podstawę do ekstradycji.

2.   Decyzja o podjęciu dostaw kontrolowanych podejmowana jest przez właściwe władze wezwanej Umawiającej się Strony oddzielnie dla każdego przypadku,, w poszanowaniu jej prawa krajowego.

3.   Dostawy kontrolowane odbywają się zgodnie z procedurami przewidzianymi na mocy prawa wezwanej Umawiającej się Strony. Prawo działania, kierowanie operacją i jej kontrolowanie należą do właściwych władz tej Strony.

Artykuł 34

Przekazanie w celu konfiskaty lub zwrotu

1.   Na wniosek wzywającej Umawiającej się Strony przedmioty, dokumenty, środki finansowe lub inne przedmioty wartościowe, które zostały zajęte z tytułu zabezpieczenia, mogą zostać przekazane w celu ich konfiskaty lub zwrotu osobie uprawnionej.

2.   Wezwana Umawiająca się Strona nie może odmówić przekazania, uzasadniając to tym, że środki finansowe odpowiadają długowi o charakterze podatkowym lub celnym.

3.   Prawa do tych przedmiotów, których osoba trzecia dochodzi w dobrej wierze, pozostają zastrzeżone.

Artykuł 35

Przyspieszenie wzajemnej pomocy

1.   Władza wezwanej Umawiającej się Strony realizuje wniosek o wzajemną pomoc sądową, jeżeli tylko jest to możliwe, jak najściślej uwzględniając terminy postępowania lub terminy innego rodzaju, wskazane przez władzę wzywającej Umawiającej się Strony. Strona ta wyjaśnia przyczyny tych terminów.

2.   Gdy wniosek nie może zostać zrealizowany lub też nie może zostać zrealizowany całkowicie, zgodnie z wymogami władzy wzywającej Umawiającej się Strony, władza wezwanej Umawiającej się Strony informuje o tym bezzwłocznie władzę wzywającej Umawiającej się Strony oraz wskazuje warunki, w jakich wniosek mógłby zostać zrealizowany. Obie władze mogą później dojść do porozumienia co do dalszego działania w sprawie wniosku, w razie potrzeby uzależniając je od przestrzegania tychże wymogów.

Jeżeli można przewidzieć, że terminu ustalonego przez władzę wzywającej Umawiającej się Strony na realizację jej wniosku nie będzie można uwzględnić oraz jeżeli przyczyny określone w ust. 1 zdanie drugie wskazują wyraźnie, iż jakiekolwiek opóźnienie w dużym stopniu utrudni postępowanie prowadzone przez tą władzę, władza wezwanej Umawiającej się Strony informuje bezzwłocznie o czasie, jaki uważa za niezbędny dla realizacji wniosku. Władza wzywającej Umawiającej się Strony informuje bezzwłocznie, czy mimo to wniosek zostanie utrzymany. Obie władze mogą następnie dojść do porozumienia co do dalszego działania w sprawie wniosku.

Artykuł 36

Wykorzystywanie dowodów

Informacje i środki dowodowe, przekazane w ramach procedury wzajemnej pomocy, mogą być wykorzystywane, poza celami procedury, w ramach której udzielono pomocy, w następujących przypadkach:

a)

w postępowaniu karnym na terytorium wzywającej Umawiającej się Strony, skierowanym przeciwko innym osobom uczestniczącym w popełnieniu przestępstwa, z powodu którego wzajemna pomoc została przyznana;

b)

gdy fakty będące przyczyną wniosku stanowią inne przestępstwo, z powodu którego pomoc również powinna zostać przyznana;

c)

w postępowaniach mających na celu konfiskatę instrumentów i dochodów z przestępstw, z powodu których pomoc powinna zostać przyznana, oraz w postępowaniach o odszkodowania pozostających w związku z faktami, z powodu których pomoc została przyznana.

Artykuł 37

Przekazywanie informacji i dowodów z własnej inicjatywy

1.   W granicach swojego prawa wewnętrznego i swoich kompetencji władze sądowe Umawiającej się Strony mogą z własnej inicjatywy przekazywać informacje oraz dowody innym władzom sądowym innej Umawiającej się Strony, gdy same uznają, że mogłyby one okazać się przydatne władzom Umawiającej się Strony będącej adresatem tych informacji, w celu wszczęcia lub zakończenia dochodzeń albo postępowań lub też gdyby informacje te mogły skłonić tę władzę do przestawienia wniosku o wzajemną pomoc sądową.

2.   Władza Umawiającej się Strony, która przekazuje informacje, może, zgodnie z jej prawem wewnętrznym, uzależnić korzystanie z tych informacji przez władzę Umawiającej się Strony będący ich adresatem, od spełnienia pewnych warunków.

3.   Wszystkie władze Umawiających się Stron są związane tymi warunkami.

Artykuł 38

Postępowanie na terytorium wezwanej Umawiającej się Strony

Wniosek o wzajemną pomoc nie narusza praw, które dla wzywającej Umawiającej się Strony mogłyby wynikać z jej występowania w charakterze strony cywilnej w wewnętrznych postępowaniach karnych, wszczętych przed władzami wezwanej Umawiającej się Strony.

TYTUŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 39

Wspólny Komitet

1.   Ustanawia się Wspólny Komitet, składający się z przedstawicieli Umawiających się Stron, który jest odpowiedzialny za właściwe stosowanie niniejszej Umowy. W tym celu zgłasza on zalecenia oraz podejmuje decyzje w przypadkach przewidzianych w Umowie. Stanowi on na podstawie wzajemnego porozumienia Stron.

2.   Wspólny Komitet sporządza swój regulamin wewnętrzny, zawierający, poza innymi postanowieniami, szczegółowe warunki zwoływania zebrań, wyznaczania przewodniczącego oraz określania uprawnień przyznawanych temu ostatniemu.

3.   Wspólny Komitet zbiera się w zależności od potrzeb, co najmniej raz w roku. Każda z Umawiających się Stron może złożyć wniosek o zwołanie zebrania.

4.   Wspólny Komitet może podjąć decyzję o utworzeniu każdej grupy roboczej lub grupy ekspertów mogącej pomóc mu w wywiązywaniu się ze swych zadań.

Artykuł 40

Rozstrzyganie sporów

1.   Każda z Umawiających się Stron może przedłożyć Wspólnemu Komitetowi kwestię sporną dotyczącą wykładni lub stosowania niniejszej Umowy, w szczególności jeżeli uzna, że inna Umawiająca się Strona w sposób systematyczny nie odpowiada na wnioski o współpracę, które są do niej kierowane.

2.   Wspólny Komitet podejmuje starania zmierzające do rozwiązania sporu w jak najkrótszym terminie. Wszelkie informacje, które mogą okazać się użyteczne i umożliwić dogłębną analizę sytuacji w celu znalezienia rozwiązania do przyjęcia, są przekazywane Wspólnemu Komitetowi. Wspólny Komitet rozpatruje w tym celu wszelkie możliwości zapewniające właściwe działanie niniejszej Umowy.

Artykuł 41

Wzajemność

1.   Władza wezwanej Umawiającej się Strony może odrzucić wniosek o współpracę, jeżeli wzywająca Umawiająca się Strona w sposób systematyczny odmawia współpracy w podobnych przypadkach.

2.   Przed odrzuceniem wniosku o współpracę na podstawie wzajemności Wspólny Komitet jest informowany o sprawie, co umożliwia mu wypowiedzenie się na ten temat.

Artykuł 42

Rewizja

Jeżeli jedna z Umawiających się Stron zamierza dokonać rewizji niniejszej Umowy, składa w tym celu wniosek do Wspólnego Komitetu, który zgłasza zalecenia, w szczególności mające na celu rozpoczęcie negocjacji.

Artykuł 43

Terytorialny zakres stosowania

Niniejszą Umowa stosuje się do terytorium Konfederacji Szwajcarskiej, z jednej strony, oraz do terytoriów, gdzie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską jest stosowany na warunkach określonych przez ten ostatni, z drugiej strony.

Artykuł 44

Wejście w życie

1.   Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.   Jest ona ratyfikowana bądź zatwierdzana przez Umawiające się Strony, zgodnie z właściwymi im procedurami. Wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po ostatnim notyfikowaniu dokumentów ratyfikacji lub zatwierdzenia.

3.   Do czasu wejścia w życie niniejszej Umowy każda z Umawiających się Stron może, przy notyfikowaniu, o którym mowa w ust. 2, lub w każdym innym późniejszym terminie, zadeklarować, że Umowę tą stosuje się, w odniesieniu do danej Strony, w jej stosunkach z każdą inną z Umawiających się Stron, która złożyła tę samą deklarację. Deklaracje te stają się skuteczne dziewięćdziesiąt dni po dacie otrzymania notyfikacji.

Artykuł 45

Wypowiedzenie

Wspólnota Europejska lub Konfederacja Szwajcarska może wypowiedzieć niniejszą Umowę, notyfikując swoją decyzję drugiej z Umawiających się Stron. Wypowiedzenie staje się skuteczne sześć miesięcy po dacie otrzymania notyfikacji o wypowiedzeniu.

Artykuł 46

Stosowanie w czasie

Postanowienia niniejszej Umowy stosowane są do wniosków dotyczących nielegalnych działań popełnionych co najmniej sześć miesięcy po dacie jej podpisania.

Artykuł 47

Rozszerzenie Umowy na nowe państwa członkowskie UE

1.   Każde państwo, które staje się państwem członkowskim Unii Europejskiej, może stać się Umawiającą się Stroną niniejszej Umowy, po złożeniu pisemnej notyfikacji skierowanej do Umawiających się Stron.

2.   Tekst Umowy w języku nowego przystępującego państwa członkowskiego, sporządzony przez Radę Unii Europejskiej, zostanie uwierzytelniony na podstawie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską. Będzie miał wartość tekstu autentycznego w rozumieniu art. 48.

3.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie w stosunku do każdego nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które do niej przystąpi, dziewięćdziesiąt dni po otrzymaniu notyfikacji o jego dokumencie przystąpienia lub z dniem wejścia w życie Umowy, jeżeli nie weszła ona jeszcze w życie po upływie wyżej wymienionego okresu dziewięćdziesięciu dni.

4.   Jeżeli niniejsza Umowa nie weszła jeszcze w życie podczas notyfikowania dokumentu przystąpienia, art. 44 ust. 3 stosuje się do nowych przystępujących państw członkowskich.

Artykuł 48

Teksty autentyczne

1.   Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

2.   Wersja maltańska niniejszej umowy zostanie uwierzytelniona przez Umawiające się Strony na podstawie wymiany listów. Będzie ona na równi autentyczna z innymi językami, o których mowa w ust.1.

NA DOWÓD CZEGO, pełnomocnicy podpisani poniżej złożyli ich podpisy pod niniejszą umową.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovinskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image

Top