EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1242

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

Dz.U. L 335 z 13.12.2008, p. 3–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Uchylony przez 32014R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1242/oj

13.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1242/2008

z dnia 8 grudnia 2008 r.

ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Struktury i systemy produkcji są bardzo zróżnicowane we Wspólnocie. Aby ułatwić analizę charakterystyki strukturalnej gospodarstw rolnych i ich wyników ekonomicznych, w decyzji Komisji 85/377/EWG z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiającej wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (2) ustanowiono właściwą i jednolitą klasyfikację gospodarstw rolnych ze względu na ich wielkość ekonomiczną oraz typ rolniczy.

(2)

Wspólnotowa typologia musi być ułożona w sposób umożliwiający utworzenie jednorodnych grup gospodarstw według mniejszego lub większego stopnia zagregowania, tak aby można było dokonać porównania ich sytuacji.

(3)

Biorąc pod uwagę coraz większe znaczenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem w dochodach rolników, we wspólnotowej typologii należy uwzględnić zmienną klasyfikacyjną, która będzie odzwierciedlać to znaczenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

(4)

Aby osiągnąć cele ustanowione w art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia 79/65/EWG, należy ustanowić przepisy wykonawcze dla wspólnotowej typologii. Ponadto wspólnotowa typologia powinna mieć również zastosowanie do gospodarstw składających sprawozdanie, wykorzystując dane rachunkowe zebrane poprzez wspólnotową Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN).

(5)

Na mocy załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i metod produkcji rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (3) badania struktury gospodarstw rolnych przeprowadzone na podstawie próby musi być statystycznie reprezentatywne w zakresie typu i wielkości gospodarstw rolnych zgodnie ze wspólnotową typologią. Wspólnotowa typologia powinna mieć zatem również zastosowanie do gospodarstw, w odniesieniu do których dane zbierane są w badaniach struktury gospodarstw rolnych.

(6)

Typ rolniczy oraz wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie kryterium ekonomicznego zawsze dodatniego. Właściwe zatem jest stosowanie standardowej produkcji. Standardową produkcję ustala się dla danego produktu. Wykaz produktów, dla których oblicza się standardową produkcję, powinien być ujednolicony z wykazem cech wykorzystywanych w badaniach struktury gospodarstw rolnych ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1166/2008. Aby umożliwić zastosowanie typologii do gospodarstw w ramach FADN, należy ustanowić tabelę zgodności między cechami badania struktury a pozycjami sprawozdania z gospodarstwa rolnego w ramach FADN.

(7)

Współczynniki standardowej produkcji opierają się na średnich wartościach w pięcioletnim okresie referencyjnym, jednak powinny być regularnie aktualizowane w celu uwzględnienia tendencji ekonomicznych, tak aby typologię można było w dalszym ciągu stosować w sposób sensowny. Częstotliwość aktualizacji powinna być powiązana z latami, w odniesieniu do których przeprowadza się badania struktury gospodarstw rolnych.

(8)

W celu sporządzenia planu wyboru gospodarstw składających sprawozdania w ramach FADN w 2010 r. należy ustanowić, aby typologia określona w niniejszym rozporządzeniu była stosowana już do badań struktury gospodarstw rolnych w 2007 r. Ponadto, aby zapewnić porównywalność analiz sytuacji gospodarstw rolnych sklasyfikowanych zgodnie z niniejszą typologią, należy ustanowić, że ma ona zastosowanie do badań struktury gospodarstw rolnych i FADN przed 2010 r. Należy zatem umieścić odstępstwo, zakładając że współczynniki standardowej produkcji są obliczane dla okresu referencyjnego 2004.

(9)

Współczynniki standardowej produkcji oraz dane potrzebne do ich obliczenia są przekazywane Komisji poprzez agencję łącznikową wyznaczoną przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 6 rozporządzenia 79/65/EWG. Należy przewidzieć, aby agencja łącznikowa mogła przekazywać bezpośrednio Komisji odpowiednie informacje poprzez ustanowiony przez Komisję system informacyjny. Należy ponadto przewidzieć, aby system ten pozwalał na elektroniczną wymianę potrzebnych informacji na podstawie modeli dostępnych dla agencji łącznikowej poprzez ten system. Należy ponadto przewidzieć, że Komisja powinna poinformować państwa członkowskie o ogólnych warunkach wdrożenia systemu komputerowego przez Komitet Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych.

(10)

Dla celów przejrzystości oraz biorąc pod uwagę fakt, że wspólnotowa typologia jest środkiem o zastosowaniu ogólnym, a nie skierowanym do określonych odbiorców, należy zastąpić decyzję 85/377/EWG rozporządzeniem.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia „wspólnotową typologię gospodarstw rolnych”, zwaną dalej „typologią”, która stanowi jednolitą klasyfikację gospodarstw we Wspólnocie zgodnie z ich typem rolniczym i ich wielkością ekonomiczną oraz znaczeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem.

2.   Typologię stosuje się w szczególności do prezentacji według typu rolniczego oraz według klasy wielkości ekonomicznej, danych zebranych dzięki badaniom struktury gospodarstw rolnych we Wspólnocie, a także w ramach Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych.

Artykuł 2

Typ rolniczy

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia „typ rolniczy” gospodarstwa ustala się przez relatywny udział standardowej produkcji poszczególnych działalności w jego całkowitej standardowej produkcji. Standardową produkcję określa się zgodnie z art. 5.

2.   W zależności od ilości wymaganych informacji szczegółowych typy rolnicze dzieli się na:

a)

ogólne typy rolnicze;

b)

podstawowe typy rolnicze;

c)

szczegółowe typy rolnicze.

Klasyfikację gospodarstw rolnych według typu rolniczego określa załącznik I.

Artykuł 3

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa ustalana jest na podstawie całkowitej standardowej produkcji gospodarstwa. Jest ona wyrażana w euro. Metodę obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz klasy wielkości ekonomicznej gospodarstw ustala się w załączniku II.

Artykuł 4

Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem

Znaczenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem określa się na podstawie udziału tej działalności gospodarczej innej niż rolnicza w finalnej produkcji gospodarstwa. Udział ten wyraża się w formie przedziału procentowego. Przedziały te ustala się w załączniku III część C.

Finalna produkcja, definicja i metoda szacowania tego udziału określona jest w załączniku III części A i B.

Artykuł 5

Standardowa produkcja i całkowita standardowa produkcja

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia „standardowa produkcja” oznacza standardową wartość produkcji brutto.

Standardową produkcję określa się dla każdego z regionów, o którym mowa w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, oraz dla każdej uprawy i kategorii zwierząt gospodarskich wykorzystywanych w badaniach struktury gospodarstw rolnych, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1166/2008.

Metodę obliczania do celów określenia standardowej produkcji dla każdej działalności oraz procedury zbierania odpowiednich danych ustanawia się w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

2.   Całkowita standardowa produkcja gospodarstwa odpowiada sumie wartości uzyskanych dla każdej działalności przez pomnożenie współczynników standardowej produkcji na jednostkę przez liczbę odpowiadających im jednostek.

3.   Do celów obliczenia współczynników standardowej produkcji dla badania struktury gospodarstw rolnych w roku N, „okres referencyjny” oznacza rok N-3 obejmujący pięć kolejnych lat od roku N-5 do roku N-1.

Współczynniki standardowej produkcji określa się, stosując średnie dane podstawowe obliczone w pięcioletnim okresie referencyjnym, o którym mowa w akapicie pierwszym. Należy je aktualizować w celu uwzględnienia tendencji ekonomicznych co najmniej przy każdym przeprowadzanym badaniu struktury gospodarstw rolnych.

Pierwszy okres referencyjny, dla którego oblicza się współczynniki standardowej produkcji, odpowiada okresowi referencyjnemu 2007 obejmującemu lata kalendarzowe 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 lub rolnicze lata produkcyjne 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 i 2009/2010.

4.   W drodze odstępstwa od akapitu 3 państwa członkowskie obliczają współczynniki standardowej produkcji dla okresu referencyjnego 2004 dla cech wymienionych w badaniu struktury gospodarstw rolnych przeprowadzanym w 2007 r., jak określono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 204/2006 (4). W tym przypadku okres referencyjny obejmuje albo lata kalendarzowe 2003, 2004, 2005 albo rolnicze lata produkcyjne 2003/04, 2004/05 i 2005/06.

Artykuł 6

Przekazywanie danych do Komisji

1.   Współczynniki standardowej produkcji oraz dane, o których mowa w załączniku IV część 3, przekazuje się Komisji (Eurostat) przez agencję łącznikową wyznaczoną przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 6 rozporządzenia 79/65/EWG lub organ, któremu funkcja ta została przekazana.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji współczynniki standardowej produkcji dla okresu referencyjnego roku N oraz dane, o których mowa w załączniku IV część 3, do dnia 31 grudnia roku N+3 lub – jeżeli konieczne – przed terminem określonym przez Komisję po skonsultowaniu się z Komitetem Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych.

Współczynniki standardowej produkcji dla okresu referencyjnego 2004 należy przekazać Komisji do dnia 31 grudnia 2008 r.

3.   Państwa członkowskie przekazują współczynniki standardowej produkcji oraz dane, o których mowa w ust. 1, poprzez systemy komputerowe umożliwiające elektroniczną wymianę dokumentów i informacji udostępnionych przez Komisję (Eurostat) między Komisją a państwami członkowskimi.

4.   Formę i zawartość dokumentów, które należy przekazać ustanawia Komisja na podstawie modeli i kwestionariuszy udostępnionych poprzez systemy, o których mowa w ust. 3. Przepisy dotyczące atrybutów danych, o których mowa w ust. 1, określa się w ramach Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych.

Artykuł 7

Uchylenie

1.   Uchyla się decyzję 85/377/EWG.

Decyzję 85/377/EWG stosuje się jednak dalej w celu klasyfikacji gospodarstw w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych do roku obrachunkowego 2009 włącznie oraz w badaniach struktury gospodarstw rolnych, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 571/88 (5), do badań przeprowadzanych w 2007 r. włącznie.

2.   Odesłania do uchylonej decyzji należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku V.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego 2010 w odniesieniu do Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz do badań struktury gospodarstw rolnych od 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 109 z 23.6.1965, s. 1859/65.

(2)  Dz.U. L 220 z 17.8.1985, s. 1.

(3)  Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14.

(4)  Dz.U. L 34 z 7.2.2006, s. 3.

(5)  Dz.U. L 56 z 2.3.1988, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

KLASYFIKACJA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG TYPU ROLNICZEGO

A.   SCHEMAT KLASYFIKACJI

Wyspecjalizowane gospodarstwa rolne — uprawy

Ogólny typ rolniczy

Podstawowy typ rolniczy

Szczegółowy typ rolniczy

1.

Specjalizujące się w uprawach polowych

15.

Specjalizujące się w uprawie zbóż, nasion roślin oleistych i roślin o wysokiej zawartości białka

151.

Specjalizujące się w uprawie zbóż (innych niż ryż), nasion roślin oleistych i roślin o wysokiej zawartości białka

152.

Specjalizujące się w uprawie ryżu

153.

Zboża, nasiona roślin oleistych, rośliny o wysokiej zawartości białka i ryż łącznie

16.

Ogólne uprawy polowe

161.

Specjalizujące się w uprawie roślin okopowych

162.

Zboża, nasiona roślin oleistych, rośliny o wysokiej zawartości białka i rośliny okopowe łącznie

163.

Specjalizujące się w uprawie warzyw polowych

164.

Specjalizujące się w uprawie tytoniu

165.

Specjalizujące się w uprawie bawełny

166.

Różne uprawy polowe łącznie

2.

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych

21.

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych pod osłonami

211.

Specjalizujące się w uprawie warzyw pod osłonami

212.

Specjalizujące się w uprawie kwiatów i roślin ozdobnych pod osłonami

213.

Specjalizujące się w mieszanej uprawie ogrodniczej pod osłonami

22.

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych gruntowych

221.

Specjalizujące się w uprawie warzyw gruntowych

222.

Specjalizujące się w uprawie kwiatów i roślin ozdobnych gruntowych

223.

Specjalizujące się w mieszanej uprawie ogrodniczej gruntowej

23.

Pozostałe uprawy ogrodnicze

231.

Specjalizujące się w uprawie grzybów

232.

Specjalizujące się w uprawie szkółek

233.

Różne uprawy ogrodnicze

3.

Specjalizujące się w uprawach trwałych

35.

Specjalizujące się w uprawie winorośli

351.

Specjalizujące się w produkcji wina gatunkowego

352.

Specjalizujące się w produkcji wina innego niż gatunkowe

353.

Specjalizujące się w produkcji winogron stołowych

354.

Pozostałe uprawy winorośli

36.

Specjalizujące się w uprawie owoców i owoców cytrusowych

361.

Specjalizujące się w uprawie owoców (inne niż cytrusowe, tropikalne i orzechy)

362.

Specjalizujące się w uprawie owoców cytrusowych

363.

Specjalizujące się w uprawie orzechów

364.

Specjalizujące się w uprawie owoców tropikalnych

365.

Specjalizujące się w uprawie mieszanej owoców, owoców cytrusowych, tropikalnych i orzechów

37.

Specjalizujące się w uprawie oliwek

370.

Specjalizujące się w uprawie oliwek

38.

Różne uprawy trwałe łącznie

380.

Różne uprawy trwałe łącznie


Wyspecjalizowane gospodarstwa rolne – produkcja zwierzęca

Ogólny typ rolniczy

Podstawowy typ rolniczy

Podstawowy typ rolniczy

4.

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym

45.

Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego

450.

Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego

46.

Specjalizujące się w chowie bydła - hodowla i opas

460.

Specjalizujące się w chowie bydła — hodowla i opas

47.

Bydło — produkcja mleka, hodowla i opas łącznie

470.

Bydło — produkcja mleka, hodowla i opas łącznie

48.

Owce, kozy i inne zwierzęta żywione w systemie wypasowym

481.

Specjalizujące się w chowie owiec

482.

Owce i bydło łącznie

483.

Specjalizujące się w chowie kóz

484.

Różne zwierzęta żywione w systemie wypasowym

5.

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi

51.

Specjalizujące się w chowie trzody chlewnej

511.

Specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej

512.

Specjalizujące się w tuczu trzody chlewnej

513.

Hodowla i tucz trzody chlewnej łącznie

52.

Specjalizujące się w chowie drobiu

521.

Specjalizujące się w chowie kur niosek

522.

Specjalizujące się w chowie drobiu mięsnego

523.

Kury nioski i drób mięsny łącznie

53.

Różne zwierzęta żywione paszami treściwymi łącznie

530.

Różne zwierzęta żywione paszami treściwymi łącznie


Gospodarstwa mieszane

Ogólny typ rolniczy

Podstawowy typ rolniczy

Szczegółowy typ rolniczy

6.

Uprawy mieszane

61.

Uprawy mieszane

611.

Uprawy ogrodnicze i trwałe łącznie

612.

Uprawy polowe i ogrodnicze łącznie

613.

Uprawy polowe i winnice łącznie

614.

Uprawy polowe i trwałe łącznie

615.

Uprawy mieszane, z przewagą upraw polowych

616.

Pozostałe uprawy mieszane

7.

Gospodarstwa mieszane – różne zwierzęta

73.

Różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych w systemie wypasowym

731.

Różne zwierzęta, z przewagą zwierząt mlecznych

732.

Różne zwierzęta, z przewagą niemlecznych zwierząt żywionych w systemie wypasowym

74.

Różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych paszami treściwymi

741.

Różne zwierzęta: zwierzęta żywione paszami treściwymi i zwierzęta mleczne łącznie

742.

Różne zwierzęta: zwierzęta żywione paszami treściwymi i niemleczne zwierzęta żywione w systemie wypasowym

8.

Różne uprawy i zwierzęta łącznie

83.

Uprawy polowe — zwierzęta żywione w systemie wypasowym łącznie

831.

Uprawy polowe łącznie z produkcją mleka

832.

Produkcja mleka łącznie z uprawami polowymi

833.

Uprawy polowe łącznie z niemlecznymi zwierzętami żywionymi w systemie wypasowym

834.

Niemleczne zwierzęta żywione w systemie wypasowym łącznie z uprawami polowymi

84.

Różne uprawy i zwierzęta łącznie

841.

Uprawy polowe i zwierzęta żywione paszami treściwymi łącznie

842.

Uprawy trwałe i zwierzęta żywione w systemie wypasowym łącznie

843.

Pszczelarstwo

844.

Różne mieszane uprawy i zwierzęta

9.

Gospodarstwa niesklasyfikowane

90.

Gospodarstwa niesklasyfikowane

900.

Gospodarstwa niesklasyfikowane

B.   TABELA ZGODNOŚCI I KODY PRZEGRUPOWUJĄCE

I.   Zgodność między pozycjami w badaniach struktury gospodarstw rolnych oraz w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN)

Równoważne pozycje do stosowania współczynników standardowej produkcji

Kody do stosowania dla poszczególnych pozycji

Wspólnotowe badania struktury gospodarstw rolnych w latach 2010, 2013 i 2016

(Rozporządzenie (WE) nr 1166/2008)

Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego w ramach FADN

(Rozporządzenie (WE) nr 868/2008 w sprawie formatu sprawozdania (1))

I.   

Uprawy

2.01.01.01.

Pszenica zwyczajna i orkisz

120.

Pszenica zwyczajna i orkisz

2.01.01.02.

Pszenica durum

121.

Pszenica durum

2.01.01.03.

Żyto

122.

Żyto (w tym meslin)

2.01.01.04.

Jęczmień

123.

Jęczmień

2.01.01.05.

Owies

124.

Owies

125.

Mieszanki zbóż jarych

2.01.01.06.

Kukurydza na ziarno

126.

Kukurydza na ziarno (w tym kukurydza na ziarno wilgotne)

2.01.01.07.

Ryż

127.

Ryż

2.01.01.99.

Pozostałe zbożowe na ziarno

128.

Pozostałe zboża

2.01.02.

Strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno (w tym materiał siewny i mieszanki zbóż oraz nasion roślin strączkowych)

129.

Rośliny o wysokiej zawartości białka

2.01.02.01.

W tym groch, bób i łubin słodki

360.

Groch, bobik i łubin słodki

361.

Soczewica, cieciorka i wyka

330.

Pozostałe rośliny o wysokiej zawartości białka

2.01.03.

Ziemniaki (w tym odmiany wczesne i uprawy ziemniaków na sadzeniaki)

130.

Ziemniaki (w tym wczesne ziemniaki i sadzeniaki)

2.01.04.

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych)

131.

Buraki cukrowe (z wyłączeniem nasion)

2.01.05.

Pastewne rośliny okopowe i kapustne (z wyjątkiem upraw nasiennych)

144.

Pastewne okopowe i kapustne (z wyjątkiem nasion)

2.01.06.01.

Tytoń

134.

Tytoń

2.01.06.02.

Chmiel

133.

Chmiel

2.01.06.03.

Bawełna

347.

Bawełna

2.01.06.04.

Rzepak i rzepik

331.

Rzepak

2.01.06.05.

Słonecznik

332.

Słonecznik

2.01.06.06.

Soja

333.

Soja

2.01.06.07.

Siemię lniane (len oleisty)

364.

Len inny niż len włóknisty

2.01.06.08.

Inne rośliny oleiste

334.

Pozostałe nasiona roślin oleistych

2.01.06.09.

Len włóknisty

373.

Len włóknisty

2.01.06.10.

Konopie

374.

Konopie

2.01.06.11.

Inne rośliny włókniste

 

2.01.06.12.

Rośliny aromatyczne oraz o zastosowaniu medycznym i kulinarnym

345.

Rośliny lecznicze, przyprawy, aromaty i przyprawy korzenne, w tym herbata, kawa i cykoria

2.01.06.99.

Inne rośliny przemysłowe, gdzie indziej niewymienione

346.

Trzcina cukrowa

348.

Pozostałe rośliny przemysłowe

2.01.07.

Świeże warzywa, melony i truskawki, w tym:

 

2.01.07.01.

Uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami

 

2.01.07.01.01.

Na otwartym polu

136.

Świeże warzywa, melony, truskawki w uprawie polowej

2.01.07.01.02.

Ogrodnictwo towarowe

137.

Świeże warzywa, melony, truskawki uprawiane w ogrodach towarowych w uprawie polowej

2.01.07.02.

Uprawa pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

138.

Świeże warzywa, melony, truskawki pod osłonami

2.01.08.

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek roślinnych):

 

2.01.08.01.

Uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami

140.

Kwiaty i rośliny ozdobne uprawiane w uprawie polowej (z wyłączeniem szkółek)

2.01.08.02.

Uprawa pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

141.

Kwiaty i rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami

2.01.09.

Uprawy pastewne na zielonkę

 

2.01.09.01.

Trawy polowe

147.

Trawa okresowa

2.01.09.02.

Pozostałe uprawy na zielonkę

145.

Pozostałe rośliny pastewne

2.01.09.02.01.

Kukurydza na zielonkę

326.

Kukurydza pastewna

2.01.09.02.02.

Strączkowe na zielonkę

ORAZ

327.

Pozostałe zboża na kiszonkę

ORAZ

2.01.09.02.99.

Pozostałe uprawy na zielonkę, gdzie indziej niewymienione

328.

Pozostałe rośliny pastewne

2.01.10.

Nasiona i sadzonki na gruntach ornych

142.

Nasiona traw

143.

Pozostałe nasiona

2.01.11.

Pozostałe uprawy na gruntach ornych

148.

Pozostałe rośliny uprawne nieuwzględnione w pozycjach 120–147

149.

Grunt gotowy pod zasiewy, wydzierżawiony innym podmiotom, w tym grunt udostępniony pracownikom w ramach świadczenia w naturze

2.01.12.01.

Grunty ugorowane bez dopłat

146.

Grunty odłogowane

Dane brakujące Kod 3: Grunty ugorowane bez wsparcia finansowego

2.01.12.02.

Grunty ugorowane objęte dopłatami, nieużytkowane gospodarczo

146.

Grunty odłogowane

Dane brakujące Kod 8: Grunty nieuprawiane, niewykorzystywane do celów produkcyjnych, którym przysługuje wsparcie finansowe

2.03.01.

Pastwiska i łąki, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu

150.

Łąki i pastwiska trwałe

2.03.02.

Nieuprawiane tereny do wypasu

151.

Pastwiska i łąki niepielęgnowane

2.03.03.

Trwałe użytki zielone wyłączone z produkcji i objęte dopłatami

314.

Łąki i pastwiska trwałe wyłączone z produkcji i kwalifikujące się do otrzymania dopłat

2.04.01.

Sady i plantacje roślin jagodowych

152.

Sady owocowe i jagodowe

2.04.01.01.

Gatunki owoców, w tym

 

2.04.01.01.01.

Owoce umiarkowanych stref klimatycznych

349.

Owoce ziarnkowe

350.

Owoce pestkowe

2.04.01.01.02.

Owoce podzwrotnikowych stref klimatycznych

353.

Owoce zwrotnikowe i podzwrotnikowe

2.04.01.02.

Gatunki jagodowe

352.

Drobne owoce i owoce jagodowe

2.04.01.03.

Orzechy

351.

Orzechy

2.04.02.

Plantacje owoców cytrusowych

153.

Sady owoców cytrusowych

2.04.03.

Plantacje oliwek

154.

Gaje oliwne

2.04.03.01.

Zwykle produkujące oliwki stołowe

281.

Oliwki stołowe

2.04.03.02.

Zwykle produkujące oliwki do produkcji oliwy

282.

Oliwki do produkcji oliwy

283.

Oliwa z oliwek

2.04.04.

Winnice w tym zwykle produkujące:

155.

Winorośle

2.04.04.01.

Wino wysokiej jakości

286.

Winogrona do produkcji wina gatunkowego z ChNP

292.

Winogrona do produkcji wina gatunkowego z ChOG

289.

Wino gatunkowe z ChNP

294.

Wino gatunkowe z ChOG

2.04.04.02.

Pozostałe wina

293.

Winogrona do produkcji pozostałych win

288.

Różne produkty z winogron: moszcz winogronowy, sok, brandy, ocet i inne, produkowane w ramach gospodarstwa

295.

Pozostałe wina

2.04.04.03.

Winogrona stołowe

285.

Winogrona stołowe

2.04.04.04.

Rodzynki

291.

Rodzynki

2.04.05.

Szkółki

157.

Szkółki

2.04.06.

Pozostałe uprawy trwałe

158.

Pozostałe uprawy trwałe

2.04.07.

Uprawy trwałe pod szkłem

156.

Uprawy trwałe pod osłonami

2.06.01.

Uprawy grzybów

139.

Uprawy grzybów

II.   

Zwierzęta gospodarskie

3.01.

Koniowate

22.

Koniowate (niezależnie od wieku)

3.02.01.

Byczki i jałówki poniżej 1 roku

23.

Cielęta na opas

24.

Pozostałe bydło do 1 roku

3.02.02.

Byczki w wieku 1–2 lat

25.

Byczki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat

3.02.03.

Jałówki w wieku 1–2 lat

26.

Jałówki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat

3.02.04.

Byczki w wieku dwóch lat i powyżej

27.

Buhaje lub wolce dwuletnie lub starsze

3.02.05.

Jałówki w wieku dwóch lat i powyżej

28.

Jałówki hodowlane

29.

Jałówki na opas

3.02.06.

Krowy mleczne

30.

Krowy mleczne

31.

Wybrakowane krowy mleczne

3.02.99.

Pozostałe krowy

32.

Pozostałe krowy

3.03.01.

Owce (w każdym wieku)

 

3.03.01.01.

Maciorki do dalszego chowu

40.

Owce maciorki

3.03.01.99.

Pozostałe owce

41.

Pozostałe owce

3.03.02.

Kozy (w każdym wieku)

 

3.03.02.01.

Samice do dalszego chowu

38.

Kozy, samice hodowlane

3.03.02.99.

Pozostałe kozy

39.

Pozostałe kozy

3.04.01.

Prosiaki o wadze do 20 kilogramów

43.

Prosięta

3.04.02.

Lochy do dalszego chowu o wadze 50 kilogramów i powyżej

44.

Maciory

3.04.99.

Pozostała trzoda chlewna

45.

Tuczniki

46.

Pozostałe świnie

3.05.01.

Brojlery

47.

Brojlery kurze

3.05.02.

Kury nioski

48.

Kury nioski

3.05.03.

Pozostały drób

49.

Pozostały drób

3.05.03.01.

Indyki

3.05.03.02.

Kaczki

3.05.03.03.

Gęsi

3.05.03.04.

Strusie

3.05.03.99.

Inny drób, gdzie indziej niewymieniony

3.06.

Króliki, samice hodowlane

34.

Króliki, samice hodowlane

3.07.

Pszczoły

33.

Pnie pszczele

II.   Kody przegrupowujące pewne cechy zawarte w badaniach struktury gospodarstw rolnych z lat 2010, 2013 i 2016

P45.

Bydło, mleczne = 3.02.01 (byczki i jałówki poniżej 1 roku) + 3.02.03. (jałówki w wieku 1–2 lat) + 3.02.05 (jałówki w wieku dwóch lat i powyżej) + 3.02.06 (krowy mleczne).

P46.

Bydło = P45 (bydło mleczne) + 3.02.02. (byczki w wieku 1–2 lat) + 3.02.04. (byczki w wieku dwóch lat i powyżej) + 3.02.99. (pozostałe krowy).

GL

Zwierzęta żywione w systemie wypasowym = 3.01. (koniowate) + P46 (bydło) + 3.03.01.01. (owce, maciorki do dalszego chowu) + 3.03.01.99 (pozostałe owce) + 3.03.02.01. (kozy, samice do dalszego chowu) + 3.03.02.99. (pozostałe kozy).

Jeśli GL=0

FCP1

Rośliny pastewne na sprzedaż = 2.01.05 (pastewne rośliny okopowe i kapustne) + 2.01.09. (uprawy pastewne na zielonkę) + 2.03.01. (pastwiska i łąki, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu) + 2.03.02. (nieuprawiane tereny do wypasu)

FCP4

Rośliny pastewne dla zwierząt żywionych w systemie wypasowym = 0

P17

Rośliny okopowe = 2.01.03. (ziemniaki) + 2.01.04. (buraki cukrowe) + 2.01.05. (pastewne rośliny okopowe i kapustne)

Jeśli GL>0

FCP1

Rośliny pastewne na sprzedaż = 0

FCP4

Rośliny pastewne dla zwierząt żywionych w systemie wypasowym = 2.01.05. (pastewne rośliny okopowe i kapustne) + 2.01.09. (uprawy pastewne na zielonkę) + 2.03.01. (pastwiska i łąki, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu) + 2.03.02. (nieuprawiane tereny do wypasu)

P17

Rośliny okopowe = 2.01.03. (ziemniaki) + 2.01.04. (buraki cukrowe)

P151.

Zboża z wyłączeniem ryżu = 2.01.01.01. (pszenica zwyczajna i orkisz) + 2.01.01.02. (pszenica durum) + 2.01.01.03. (żyto) + 2.01.01.04. (jęczmień) + 2.01.01.05. (owies) + 2.01.01.06. kukurydza na ziarno) + 2.01.01.99. (pozostałe zbożowe na ziarno)

P15.

Zboża = P151 (zboża z wyłączeniem ryżu) + 2.01.01.07. (ryż)

P16.

Nasiona roślin oleistych = 2.01.06.04. (rzepak i rzepik) + 2.01.06.05. (słonecznik) + 2.01.06.06. (soja) + 2.01.06.07. (siemię lniane (len oleisty)) + 2.01.06.08. (inne rośliny oleiste)

P51.

Trzoda chlewna = 3.04.01. (prosiaki o wadze do 20 kilogramów) + 3.04.02. (lochy do dalszego chowu o wadze 50 kilogramów i powyżej) + 3.04.99. (pozostała trzoda chlewna).

P52.

Drób = 3.05.01. (brojlery) + 3.05.02. (kury nioski) + 3.05.03. (pozostały drób).

P1.

Uprawy ogólne = P15 (zboża) + 2.01.02. (strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno) + 2.01.03. (ziemniaki) + 2.01.04. (buraki cukrowe) + 2.01.06.01. (tytoń) + 2.01.06.02. (chmiel) + 2.01.06.03. (bawełna) + P16 (nasiona roślin oleistych) + 2.01.06.09. (len włóknisty) + 2.01.06.10. (konopie) + 2.01.06.11. (inne rośliny włókniste) + 2.01.06.12. (rośliny aromatyczne oraz o zastosowaniu medycznym i kulinarnym) + 2.01.06.99. (inne rośliny przemysłowe gdzie indziej niewymienione) + 2.01.07.01.01. (świeże warzywa, melony i truskawki – na otwartym polu) + 2.01.10. (nasiona i sadzonki na gruntach ornych) + 2.01.11. (pozostałe uprawy na gruntach ornych) + 2.01.12.01. (grunty ugorowane bez dopłat) + FCP1 (rośliny pastewne na sprzedaż)

P2.

Uprawy ogrodnicze = 2.01.07.01.02. (świeże warzywa, melony i truskawki – ogrodnictwo towarowe) + 2.01.07.02. (świeże warzywa, melony i truskawki – uprawa pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami) + 2.01.08.01. (kwiaty i rośliny ozdobne – gruntowe lub pod niskimi osłonami - uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami + 2.01.08.02. (kwiaty i rośliny ozdobne – uprawa pod szkłem lub pod innymi (dostępnymi) osłonami) + 2.06.01. (uprawy grzybów) + 2.04.05. (szkółki)

P3.

Uprawy trwałe = 2.04.01. (sady i plantacje roślin jagodowych) + 2.04.02. (plantacje owoców cytrusowych) + 2.04.03. (plantacje oliwek) + 2.04.04. (winnice) + 2.04.06. (pozostałe uprawy trwałe) + 2.04.07. (uprawy trwałe pod szkłem)

P4.

Zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne = GL (zwierzęta żywione w systemie wypasowym) + FCP4 (rośliny pastewne dla zwierząt żywionych w systemie wypasowym)

P5.

Zwierzęta żywione paszami treściwymi = P51 (trzoda chlewna) + P52 (drób) + 3.06. (króliki, samice hodowlane)

C.   DEFINICJA TYPÓW

Typy rolnicze są określone przez dwie cechy:

a)

Charakter danych cech

Cechy te odnoszą się do wykazu cech badanych w ramach badań struktury gospodarstw rolnych w latach 2010, 2013 oraz 2016; są one oznaczane wykorzystując kody wymienione w tabeli zgodności znajdującej się w części B.I niniejszego załącznika lub przez kod przegrupowujący kilka z tamtych cech, jak określono w części B.II niniejszego załącznika (2).

b)

Progi określające przedziały klas

Jeżeli nie wskazano inaczej, progi te wyrażone są jako części całkowitej standardowej produkcji gospodarstwa.

Wyspecjalizowane gospodarstwa rolne — uprawy

Typy rolnicze

Definicja

Kod cech i progów

(odniesienie do niniejszego załącznika część B)

Ogólne

Podstawowe

Szczegółowe

Kod

 

Kod

 

Kod

 

1

Specjalizujące się w uprawach polowych

 

 

 

 

Uprawy ogólne, tj. zboża, strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno, nasiona roślin oleistych, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny przemysłowe, świeże warzywa, melony i truskawki gruntowe, nasiona i sadzonki na gruntach ornych, inne uprawy na gruntach ornych, grunty ugorowane i rośliny pastewne na sprzedaż > 2/3

P1 > 2/3

15

Specjalizujące się w uprawie zbóż, nasion roślin oleistych i roślin o wysokiej zawartości białka

 

 

Zboża, nasiona roślin oleistych, strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151

Specjalizujące się w uprawie zbóż (innych niż ryż), nasion roślin oleistych i roślin o wysokiej zawartości białka

Zboża, z wyłączeniem ryżu, nasiona roślin oleistych, strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152

Specjalizujące się w uprawie ryżu

Ryż > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153

Zboża, nasiona roślin oleistych, rośliny o wysokiej zawartości białka i ryż łącznie

Gospodarstwa w klasie 15, wyłączając te w klasach 151 i 152

 

16

Ogólne uprawy polowe

 

 

Uprawy ogólne > 2/3; zboża, nasiona roślin oleistych, strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161

Specjalizujące się w uprawie roślin okopowych

Rośliny okopowe > 2/3

P17 > 2/3

162

Zboża, nasiona roślin oleistych, rośliny o wysokiej zawartości białka i rośliny okopowe łącznie

Zboża, nasiona roślin oleistych, strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno > 1/3; rośliny okopowe > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163

Specjalizujące się w uprawie warzyw polowych

Świeże warzywa, melony i truskawki na otwartym polu > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164

Specjalizujące się w uprawie tytoniu

Tytoń > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165

Specjalizujące się w uprawie bawełny

Bawełna > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166

Różne uprawy polowe łącznie

Gospodarstwa w klasie 16, wyłączając te w klasach 161, 162, 163, 164 i 165

 

2

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych

 

 

 

 

Świeże warzywa, melony i truskawki — ogrodnictwo towarowe i uprawa pod szkłem, kwiaty i rośliny ozdobne — gruntowe i pod szkłem, uprawy grzybów i szkółki > 2/3

P2 > 2/3

21

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych pod osłonami

 

 

Świeże warzywa, melony i truskawki — uprawa pod szkłem oraz kwiaty i rośliny ozdobne, uprawa pod szkłem > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211

Specjalizujące się w uprawie warzyw pod osłonami

Świeże warzywa, melony i truskawki – uprawa pod szkłem > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212

Specjalizujące się w uprawie kwiatów i roślin ozdobnych pod osłonami

Kwiaty i rośliny ozdobne pod szkłem > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213

Specjalizujące się w mieszanej uprawie ogrodniczej pod osłonami

Gospodarstwa w klasie 21, wyłączając te w klasach 211 i 212

 

22

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych gruntowych

 

 

Świeże warzywa, melony i truskawki – ogrodnictwo towarowe, kwiaty i rośliny ozdobne – gruntowe > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221

Specjalizujące się w uprawie warzyw gruntowych

Świeże warzywa, melony i truskawki – ogrodnictwo towarowe > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222

Specjalizujące się w uprawie kwiatów i roślin ozdobnych gruntowych

Kwiaty i rośliny ozdobne – gruntowe > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223

Specjalizujące się w mieszanej uprawie ogrodniczej gruntowej

Gospodarstwa w klasie 22, wyłączając te w klasach 221 i 222

 

23

Pozostałe uprawy ogrodnicze

 

 

Gospodarstwa ogrodnicze z ogrodnictwem szklarniowym ≤ 2/3 i ogrodnictwem gruntowym ≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231

Specjalizujące się w uprawie grzybów

Grzyby > 2/3

2.06.01. > 2/3

232

Specjalizujące się w uprawie szkółek

Szkółki > 2/3

2.04.05. > 2/3

233

Różne uprawy ogrodnicze

Gospodarstwa w klasie 23, wyłączając te w klasach 231 i 232

 

3

Specjalizujące się w uprawach trwałych

 

 

 

 

Sady i plantacje roślin jagodowych, plantacje owoców cytrusowych, oliwek, winnice, pozostałe uprawy trwałe oraz uprawy trwałe pod szkłem > 2/3

P3 > 2/3

35

Specjalizujące się w uprawie winorośli

 

 

Winnice > 2/3

2.04.04. > 2/3

351

Specjalizujące się w produkcji wina gatunkowego

Winnice zwykle produkujące wino wysokiej jakości > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Specjalizujące się w produkcji wina innego niż gatunkowe

Winnice zwykle produkujące pozostałe wina > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353

Specjalizujące się w produkcji winogron stołowych

Winnice zwykle produkujące winogrona stołowe > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354

Pozostałe uprawy winorośli

Gospodarstwa w klasie 35, wyłączając te w klasach 351, 352 i 353

 

36

Specjalizujące się w uprawie owoców i owoców cytrusowych

 

 

Sady i plantacje roślin jagodowych oraz plantacje owoców cytrusowych > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361

Specjalizujące się w uprawie owoców (inne niż cytrusowe, tropikalne i orzechy)

Sady i plantacje roślin jagodowych z umiarkowanych stref klimatycznych > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362

Specjalizujące się w uprawie owoców cytrusowych

Plantacje owoców cytrusowych > 2/3

2.04.02. > 2/3

363

Specjalizujące się w uprawie orzechów

Orzechy > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364

Specjalizujące się w uprawie owoców tropikalnych

Owoce podzwrotnikowych stref klimatycznych > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365

Specjalizujące się w uprawie mieszanej owoców, owoców cytrusowych, tropikalnych i orzechów

Gospodarstwa w klasie 36, wyłączając te w klasach 361, 362, 363 i 364

 

37

Specjalizujące się w uprawie oliwek

370

Specjalizujące się w uprawie oliwek

Plantacje oliwek > 2/3

2.04.03. > 2/3

38

Różne uprawy trwałe łącznie

380

Różne uprawy trwałe łącznie

Gospodarstwa w klasie 3, wyłączając te w klasach 35, 36 i 37

 


Gospodarstwa wyspecjalizowane — produkcja zwierzęca

Typy rolnicze

Definicja

Kod cech i progów

(odniesienie do niniejszego załącznika część B)

Ogólne

Podstawowe

Szczegółowe

Kod

 

Kod

 

Kod

 

4

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym

 

 

 

 

Rośliny pastewne dla zwierząt żywionych w systemie wypasowym (tzn. rośliny okopowe i kapustne, uprawy pastewne na zielonkę, pastwiska i łąki, nieuprawiane tereny do wypasu) oraz zwierzęta żywione w systemie wypasowym (tzn. koniowate, wszystkie typy bydła, owce i kozy) > 2/3

P4 > 2/3

45

Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego

 

 

Krowy mleczne > 3/4 całości zwierząt żywionych w systemie wypasowym; zwierzęta żywione w systemie wypasowym > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym i roślin pastewnych

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Specjalizujące się w chowie bydła – hodowla i opas

 

 

Wszelkie bydło (np. byczki i jałówki poniżej 1 roku, byczki i jałówki w wieku 1–2 lat i bydło w wieku 2 lat i więcej (byki, jałówki, krowy mleczne i pozostałe krowy)) > 2/3 całości zwierząt żywionych w systemie wypasowym; krowy mleczne ≤ 1/10 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; zwierzęta żywione w systemie wypasowym > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym i roślin pastewnych

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Bydło — produkcja mleka, hodowla i opas łącznie

 

 

Wszelkie bydło > 2/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; krowy mleczne > 1/10 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; zwierzęta żywione w systemie wypasowym > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym i roślin pastewnych; wyłączając te gospodarstwa w klasie 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; wyłączając 45

48

Owce, kozy i inne zwierzęta żywione w systemie wypasowym

 

 

Wszelkie bydło ≤ 2/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym

P46 ≤ 2/3

481

Specjalizujące się w chowie owiec

Owce > 2/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; zwierzęta żywione w systemie wypasowym > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym i roślin pastewnych

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

Owce i bydło łącznie

Wszelkie bydło > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym, owce > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym, a zwierzęta żywione w systemie wypasowym > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym i roślin pastewnych

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Specjalizujące się w chowie kóz

Kozy > 2/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; zwierzęta żywione w systemie wypasowym > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym i roślin pastewnych

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Różne zwierzęta żywione w systemie wypasowym

Gospodarstwa w klasie 48 wyłączając te w 481, 482 i 483

 

5

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi

 

 

 

 

Zwierzęta żywione paszami treściwymi, takie jak: trzoda chlewna (tzn. prosiaki, lochy, pozostała trzoda chlewna), drób (tzn. brojlery, kury nioski, pozostały drób) i króliki - samice hodowlane > 2/3

P5 > 2/3

51

Specjalizujące się w chowie trzody chlewnej

 

 

Trzoda chlewna > 2/3

P51 > 2/3

511

Specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej

Lochy > 2/3

3.04.02. > 2/3

512

Specjalizujące się w tuczu trzody chlewnej

Prosiaki i pozostała trzoda chlewna > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513

Hodowla i tucz trzody chlewnej łącznie

Gospodarstwa w klasie 51, wyłączając te w klasach 511 i 512

 

52

Specjalizujące się w chowie drobiu

 

 

Drób > 2/3

P52 > 2/3

521

Specjalizujące się w chowie kur niosek

Kury nioski > 2/3

3.05.02. > 2/3

522

Specjalizujące się w chowie drobiu mięsnego

Brojlery i pozostały drób > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523

Kury nioski i drób mięsny łącznie

Gospodarstwa w klasie 52, wyłączając te w klasach 521 i 522

 

53

Różne zwierzęta żywione paszami treściwymi łącznie

 

 

Gospodarstwa w klasie 5, wyłączając te w klasach 51 i 52

 


Gospodarstwa mieszane

Typy rolnicze

Definicja

Kod cech i progów

(odniesienie do niniejszego załącznika część B)

Ogólne

Podstawowe

Szczegółowe

Kod

 

Kod

 

Kod

 

6

Uprawy mieszane

61

Uprawy mieszane

 

 

Uprawy ogólne i ogrodnicze i uprawy trwałe > 2/3, ale {uprawy ogólne ≤ 2/3 i ogrodnicze ≤ 2/3 i uprawy trwałe ≤ 2/3}

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

Uprawy ogrodnicze i trwałe łącznie

Uprawy ogrodnicze > 1/3; uprawy trwałe > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

Uprawy polowe i ogrodnicze łącznie

Uprawy ogólne > 1/3; uprawy ogrodnicze > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

Uprawy polowe i winnice łącznie

Uprawy ogólne > 1/3; winorośle > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04. > 1/3

614

Uprawy polowe i trwałe łącznie

Uprawy ogólne > 1/3; uprawy trwałe > 1/3; winnice ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04. ≤ 1/3

615

Uprawy mieszane z przewagą upraw polowych

Uprawy ogólne > 1/3; bez innej działalności > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Pozostałe uprawy mieszane

Gospodarstwa w klasie 61, wyłączając te w klasach 611, 612, 613, 614 i 615

 

7

Gospodarstwa mieszane – różne zwierzęta

 

 

 

 

Zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne i zwierzęta żywione paszami treściwymi > 2/3; zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne ≤ 2/3; zwierzęta żywione paszami treściwymi ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych w systemie wypasowym

 

 

Zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne > zwierząt żywionych paszami treściwymi

P4 > P5

731

Różne zwierzęta, z przewagą zwierząt mlecznych

Bydło mleczne > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; krowy mleczne > 1/2 bydła mlecznego

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45;

732

Różne zwierzęta, z przewagą niemlecznych zwierząt żywionych w systemie wypasowym

Gospodarstwa w klasie 73, wyłączając te w klasie 731

 

74

Różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych paszami treściwymi

 

 

Zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne ≤ zwierząt żywionych paszami treściwymi

P4 ≤ P5

741

Różne zwierzęta: zwierzęta żywione paszami treściwymi i zwierzęta mleczne łącznie

Bydło mleczne > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; zwierzęta żywione paszami treściwymi > 1/3, krowy mleczne > 1/2 bydła mlecznego

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742

Różne zwierzęta: zwierzęta żywione paszami treściwymi i niemleczne zwierzęta żywione w systemie wypasowym

Gospodarstwa w klasie 74, wyłączając te w klasie 741

 

8

Różne uprawy i zwierzęta łącznie

 

 

 

 

Gospodarstwa wykluczone z klas 1–7

 

83

Uprawy polowe — zwierzęta żywione w systemie wypasowym łącznie

 

 

Uprawy ogólne > 1/3; zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

Uprawy polowe łącznie z produkcją mleka

Bydło mleczne > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; krowy mleczne > 1/2 bydła mlecznego: bydło mleczne < uprawy ogólne

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

832

Produkcja mleka łącznie z uprawami polowymi

Bydło mleczne > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; krowy mleczne > 1/2 bydła mlecznego; bydło mleczne ≥ uprawy ogólne

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

Uprawy polowe łącznie z niemlecznymi zwierzętami żywionymi w systemie wypasowym

Uprawy ogólne > zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne, wyłączając gospodarstwa w klasie 831

P1 > P4; wyłączając 831

834

Niemleczne zwierzęta żywione w systemie wypasowym łącznie z uprawami polowymi

Gospodarstwa w klasie 83, wyłączając te w klasach 831, 832 i 833

 

84

Różne uprawy i zwierzęta łącznie

 

 

Gospodarstwa w klasie 8, wyłączając te w klasie 83

 

841

Uprawy polowe i zwierzęta żywione paszami treściwymi łącznie

Uprawy ogólne > 1/3; zwierzęta żywione paszami treściwymi > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

Uprawy trwałe i zwierzęta żywione w systemie wypasowym łącznie

Uprawy trwałe > 1/3; zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Pszczelarstwo

Pszczoły > 2/3

3.7. > 2/3

844

Różne mieszane uprawy i zwierzęta

Gospodarstwa w klasie 84, wyłączając te w klasach 841, 842 i 843

 


Gospodarstwa niesklasyfikowane

Typy rolnicze

Definicja

Kod cech i progów

(odniesienie do niniejszego załącznika część B)

Ogólne

Podstawowe

Szczegółowe

Kod

 

Kod

 

Kod

 

9

Gospodarstwa niesklasyfikowane

 

 

 

 

Gospodarstwa niesklasyfikowane

Całkowita standardowa produkcja = 0


(1)  Dz.U. L 237 z 4.9.2008, s. 18.

(2)  Cechy 2.01.05. (pastewne rośliny okopowe i kapustne), 2.01.09. (uprawy pastewne na zielonkę), 2.01.12.01. (grunty ugorowane bez dopłat), 2.01.12.02. (grunty ugorowane objęte dopłatami, nieużytkowane gospodarczo), 2.02. (ogrody przydomowe), 2.03.01. (pastwiska i łąki z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu), 2.03.02. (nieuprawiane tereny do wypasu), 2.03.03. (trwałe użytki zielone wyłączone z produkcji, objęte dopłatami), 3.02.01. (byczki i jałówki poniżej 1 roku), 3.03.01.99. (pozostałe owce), 3.03.02.99. (pozostałe kozy) i 3.04.01. (prosiaki o wadze do 20 kilogramów) stosowane są jedynie pod określonymi warunkami (zob. załącznik IV pkt 5).


ZAŁĄCZNIK II

WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW

A.   WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTWA

Wielkość ekonomiczną gospodarstwa stanowi całkowita standardowa produkcja gospodarstwa wyrażona w EUR.

B.   KLASY WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW

Gospodarstwa pogrupowano według klas wielkości, których przedziały określono poniżej.

Klasy

Przedziały w EUR

I

mniej niż 2 000 EUR

II

od 2 000 do mniej niż 4 000 EUR

III

od 4 000 do mniej niż 8 000 EUR

IV

od 8 000 do mniej niż 15 000 EUR

V

od 15 000 do mniej niż 25 000 EUR

VI

od 25 000 do mniej niż 50 000 EUR

VII

od 50 000 do mniej niż 100 000 EUR

VIII

od 100 000 do mniej niż 250 000 EUR

IX

od 250 000 do mniej niż 500 000 EUR

X

od 500 000 do mniej niż 750 000 EUR

XI

od 750 000 do mniej niż 1 000 000 EUR

XII

od 1 000 000 do mniej niż 1 500 000 EUR

XIII

od 1 500 000 do mniej niż 3 000 000 EUR

XIV

równe lub większe niż 3 000 000 EUR

Zasady ustanowione do stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz badań gospodarstw rolnych Wspólnoty mogą stanowić, że klasy wielkości IV i V, VIII i IX, X i XI, od XII do XIV i od X do XIV pogrupowano razem.

Stosując art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 79/65/EWG, państwa członkowskie powinny ustalić próg wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego dla pola badań w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych odpowiadający przedziałom klas wielkości wymienionym powyżej.


ZAŁĄCZNIK III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA INNA NIŻ ROLNICZA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANA Z GOSPODARSTWEM

A.   DEFINICJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INNEJ NIŻ ROLNICZA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z GOSPODARSTWEM

Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem obejmuje wszystkie działalności inne niż praca w gospodarstwie, które są bezpośrednio związane z gospodarstwem i mają ekonomiczny wpływ na to gospodarstwo. Są to działalności, w ramach których wykorzystywane są albo zasoby gospodarstwa (ziemia, budynki i budowle, maszyny, produkty rolne, itp.), albo produkty gospodarstwa.

B.   SZACOWANIE ZNACZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INNEJ NIŻ ROLNICZA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z GOSPODARSTWEM

Udział działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem w finalnej produkcji gospodarstwa szacuje się jako udział obrotu z działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem w całkowitym obrocie z gospodarstwa (włącznie z dopłatami bezpośrednimi) w następujący sposób:

Formula

C.   KLASY ODZWIERCIEDLAJĄCE ZNACZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INNEJ NIŻ ROLNICZA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z GOSPODARSTWEM

Gospodarstwa są klasyfikowane według klas odzwierciedlających znaczenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem w finalnej produkcji, dla których przedziały ustalono poniżej.

Klasy

Przedziały procentowe

I

Od 0 % do 10 %

II

Od powyżej 10 % do 50 %

III

Od powyżej 50 % do poniżej 100 %


ZAŁĄCZNIK IV

WSPÓŁCZYNNIKI STANDARDOWEJ PRODUKCJI (SP)

1.   DEFINICJA ORAZ ZASADY OBLICZANIA SP

a)   Produkcja działalności rolniczej oznacza pieniężną wartość produkcji rolnej brutto według ceny na terenie gospodarstwa.

Standardowa produkcja (SP) oznacza wartość produkcji odpowiadającej przeciętnej sytuacji w danym regionie dla każdej działalności rolniczej.

b)   Produkcja jest sumą wartości produktu(-ów) głównego(-ych) oraz produktu(-ów) ubocznego(-ych).

Wartości oblicza się poprzez przemnożenie produkcji na jednostkę przez cenę na terenie gospodarstwa, bez VATu, podatków od produktów i dopłat bezpośrednich.

c)   Okres produkcyjny

SP odpowiada 12-miesięcznemu okresowi produkcyjnemu (rok kalendarzowy lub rolniczy rok produkcyjny).

Dla produktów roślinnych lub zwierzęcych, których cykl produkcyjny jest krótszy lub dłuższy od 12 miesięcy, SP odpowiadającą wzrostowi lub wielkości produkcji oblicza się dla 12 miesięcy.

d)   Dane podstawowe i okres referencyjny

SP ustala się przy użyciu czynników wspomnianych w lit. b). W tym celu podstawowe dane zbiera się w państwach członkowskich dla okresu referencyjnego obejmującego pięć kolejnych lat kalendarzowych lub rolniczych lat produkcyjnych. Okres referencyjny jest taki sam dla wszystkich państw członkowskich i ustala go Komisja. Na przykład, współczynniki SP odpowiadające okresowi referencyjnemu „2007” obejmują lata kalendarzowe 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 lub rolnicze lata produkcyjne 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 i 2009/2010.

e)   Jednostki

(1)   Jednostki fizyczne:

a)

Współczynniki SP dla upraw ustalane są na podstawie powierzchni wyrażonej w hektarach.

Jednakże dla grzybów SP ustala się na podstawie produkcji brutto dla wszystkich kolejnych zbiorów w ciągu roku i jest on wyrażony na 100 m2 powierzchni pod uprawą. W związku z ich wykorzystaniem w Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, współczynniki SP, wyznaczone w ten sposób, dzieli się przez liczbę kolejnych zbiorów w ciągu roku i taka liczba przekazywana jest przez państwa członkowskie.

b)

Współczynniki SP odnoszące się do działalności produkcji zwierzęcej oblicza się na sztukę zwierzęcia z wyjątkiem drobiu, dla którego jest on ustalany dla 100 sztuk, a także dla pszczół, dla których określa się go dla 1 ula.

(2)   Jednostki pieniężne oraz zaokrąglanie

Podstawowe dane dla wyznaczania SP oraz obliczone współczynniki SP ustalane są w euro. W przypadku państw członkowskich, które nie przystąpiły do Unii Gospodarczej i Walutowej, SP przelicza się na euro na podstawie średniego kursu wymiany walut dla okresu referencyjnego, zgodnie z pkt 1 lit. d) niniejszego załącznika. Niniejsze kursy wymiany walut są podawane do wiadomości tych państw członkowskich przez Komisję.

SP można zaokrąglić do 5 EUR, jeśli istnieje taka potrzeba.

2.   PODZIAŁ SP

a)   Według działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej

SP ustala się dla wszystkich cech odpowiadających pozycjom wspólnotowych badań struktury gospodarstw rolnych zgodnie z procedurą ustanowioną w tych badaniach.

b)   Podział geograficzny

SP ustala się przynajmniej na podstawie jednostek geograficznych, które są zgodne z wykorzystywanymi w pozycjach wspólnotowych badań struktury gospodarstw rolnych oraz w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN). Obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz obszarów górskich nie traktuje się jako jednostek geograficznych.

Nie określa się żadnych SP dla działalności niefunkcjonujących w danym regionie.

3.   ZBIERANIE DANYCH DO CELÓW OKREŚLENIA SP

a)

Podstawowe dane do określenia SP aktualizowane są co najmniej za każdym razem, kiedy przeprowadza się badanie struktury gospodarstw rolnych w formie spisu.

b)

W okresie pomiędzy dwoma wspólnotowymi badaniami struktury gospodarstw rolnych w formie spisu, SP aktualizuje się za każdym przeprowadzeniem badania struktury gospodarstw rolnych. Uaktualnienie takie przeprowadza się:

albo przez odnowienie podstawowych danych w sposób podobny do tego, który wyszczególniono w lit. a),

albo przez zastosowanie metody obliczenia, dzięki której SP można uaktualnić. Zasady stosowane do takiej metody określone są na poziomie wspólnotowym.

4.   REALIZACJA

Państwa członkowskie są odpowiedzialne, zgodnie z przepisami niniejszego załącznika, za zbieranie podstawowych danych niezbędnych do obliczenia współczynników SP i za ich obliczenie, za przeliczenie wyników na EUR, a także, jeżeli jest to stosowne, za zbieranie danych wymaganych do stosowania metody aktualizacji.

5.   POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH

Następujące specjalne zasady ustanawia się w celu obliczenia współczynników SP dla niektórych cech:

a)   Grunty ugorowane niepodlegające dopłatom

SP odnosząca się do gruntów ugorowanych niepodlegających dopłatom brana jest pod uwagę przy obliczaniu całkowitej SP gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie są inne dodatnie SP.

b)   Grunty ugorowane podlegające dopłatom, nieużytkowane gospodarczo oraz pastwiska i łąki trwałe wyłączone z produkcji, podlegające dopłatom

Skoro produkcja z gruntów podlegających dopłatom, lecz nieużytkowanych gospodarczo, ogranicza się do dopłat bezpośrednich, SP traktuje się jako równe zeru.

c)   Ogrody przydomowe

Skoro produkcja z ogrodów przydomowych jest zwykle przeznaczona do konsumpcji własnej, SP traktuje się jako równe zeru.

d)   Zwierzęta gospodarskie

W odniesieniu do zwierząt gospodarskich cechy wydzielone są według grup wiekowych. Produkcja odpowiada wartości przyrostu zwierzęcia w czasie przebywania w grupie wiekowej. Innymi słowy, odpowiada różnicy między wartością zwierzęcia w chwili opuszczania grupy a jego wartością w chwili wejścia do tej grupy (zwana również wartością wymiany stada).

e)   Cielęta poniżej 1 roku, byczki i jałówki

Współczynniki SP odnoszące się do cieląt poniżej 1 roku brane są pod uwagę przy obliczaniu całkowitej SP gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie jest więcej cieląt poniżej 1 roku niż krów. Jedynie współczynniki SP dotyczące nadwyżki cieląt poniżej 1 roku są brane pod uwagę.

f)   Pozostałe owce i pozostałe kozy

Współczynniki SP odnoszące się do pozostałych owiec brane są pod uwagę przy obliczaniu całkowitej SP gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie nie ma owiec maciorek.

Współczynniki SP odnoszące się do pozostałych kóz brane są pod uwagę przy obliczaniu całkowitej SP gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie nie ma kóz - samic hodowlanych.

g)   Prosięta

Współczynniki SP odnoszące się do prosiąt brane są pod uwagę przy obliczaniu całkowitej SP gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie nie ma macior.

h)   Rośliny pastewne

Jeżeli w gospodarstwie nie ma zwierząt żywionych w systemie wypasowym (tzn. koniowatych, bydła, owiec czy kóz), rośliny pastewne (tj. okopowe i kapustne, rośliny pastewne na zielonkę, pastwiska i łąki) są traktowane jako produkty na sprzedaż i stanowią część produkcji dotyczącą upraw ogólnych.

Jeżeli w gospodarstwie są zwierzęta żywione w systemie wypasowym, rośliny pastewne traktowane są jako pasza dla tych zwierząt i stanowi część produkcji dotyczącą zwierząt żywionych w systemie wypasowym i roślin pastewnych.


ZAŁĄCZNIK V

Tabela korelacji

Decyzja 85/377/EWG

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1, akapit pierwszy

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1, akapit drugi

Artykuł 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 1 ust. 2

Artykuły 3 do 5

Artykuł 6

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 7, akapit pierwszy, zdanie wprowadzające

Artykuł 2 ust. 2 zdanie wprowadzające

Artykuł 7, akapit pierwszy, tiret pierwsze do trzeciego

Artykuł 2 ust. 2, akapit pierwszy, lit. a)–c)

Artykuł 7, akapit pierwszy, tiret czwarte

Artykuł 7, akapit drugi

Artykuł 7, akapit trzeci

Art. 2 ust. 2, akapit drugi

Artykuły 8 i 9

Artykuł 3

Artykuły 4 do 7

Artykuł 10

Artykuł 11

Artykuł 12

Artykuł 8

Załącznik I

Załącznik IV

Załącznik II

Załącznik I

Załącznik III

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik V


Top