EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1205

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 326 z 4.12.2008, p. 12–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205/oj

4.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1205/2008

z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 5 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2007/2/WE ustanawia ogólne zasady dotyczące tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Z uwagi na to, że dla właściwego funkcjonowania tej infrastruktury konieczne jest, aby użytkownik był w stanie znaleźć zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz ustalić, czy mogą one zostać wykorzystane i w jakim celu, państwa członkowskie powinny zapewnić opisy tych zbiorów i usług w formie metadanych. Ponieważ tego rodzaju metadane powinny być kompatybilne i możliwe do wykorzystania w kontekście wspólnotowym i transgranicznym, konieczne jest ustanowienie zasad dotyczących metadanych stosowanych do opisywania zbiorów danych przestrzennych i usług odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE.

(2)

Określenie zbioru elementów metadanych jest niezbędne w celu umożliwienia identyfikacji zasobu informacji, dla którego tworzone są metadane, jego klasyfikacji i położenia geograficznego oraz odniesienia czasowego, jakości i ważności, zgodności z przepisami wykonawczymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług, ograniczeń w zakresie dostępu i użytkowania, jak również organizacji odpowiedzialnej za dany zasób. Elementy metadanych odnoszące się do samego zapisu metadanych są również konieczne do monitorowania aktualizacji utworzonych metadanych, a także identyfikacji organizacji odpowiedzialnej za tworzenie i przechowywanie metadanych. Jest to minimalny zbiór elementów metadanych niezbędny do spełnienia wymogów dyrektywy 2007/2/WE i nie stanowi on przeszkody, aby organizacje szerzej dokumentowały zasoby informacji, wykorzystując w tym celu dodatkowe elementy pozyskane zgodnie z międzynarodowymi normami lub praktykami przyjętymi przez zainteresowane środowisko. Nie wyklucza on również możliwości przyjęcia wytycznych ustanowionych i aktualizowanych przez Komisję, w szczególności wówczas, gdy jest to konieczne do zapewnienia interoperacyjności metadanych.

(3)

Konieczne jest opracowanie i stosowanie instrukcji dotyczących walidacji metadanych zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE w zakresie warunków i przewidywanej liczności każdego elementu metadanych, to znaczy tego, czy należy oczekiwać, że wartość danego elementu w rekordzie metadanych zawsze wystąpi, może wystąpić tylko jeden raz, czy też może pojawiać się częściej niż jeden raz.

(4)

W celu zapewnienia interoperacyjności metadanych w kontekście wielojęzycznym konieczne jest określenie dziedziny wartości każdego elementu metadanych oraz zapewnienie możliwości przyjmowania przez nią postaci dowolnego tekstu, dat, kodów wynikających z międzynarodowych norm, takich jak kody języków, słowa kluczowe pochodzące z list kontrolowanych lub słowników synonimów czy łańcuchów znaków.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymagania w zakresie tworzenia i przechowywania metadanych dla zbiorów danych przestrzennych, serii zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych dotyczących tematów wymienionych w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia oprócz definicji określonych w art. 3 dyrektywy 2007/2/WE stosuje się definicje określone w części A załącznika.

Artykuł 3

Tworzenie i przechowywanie metadanych

Metadane opisujące zbiór danych przestrzennych, serię zbiorów danych przestrzennych lub usługi danych przestrzennych obejmują elementy lub grupy metadanych określone w części B załącznika oraz są tworzone i przechowywane zgodnie z zasadami ustalonymi w częściach C i D załącznika.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

PRZEPISY WYKONAWCZE DOTYCZĄCE METADANYCH

CZĘŚĆ A

Interpretacja

1.   Stosuje się następujące definicje:

„łańcuch znaków” oznacza dziedzinę wartości elementów metadanych wyrażonych jako zbiór znaków, traktowanych jako jednostka,

„dowolny tekst” oznacza dziedzinę wartości elementów metadanych wyrażoną w jednym lub więcej niż jednym języku naturalnym,

„pochodzenie” oznacza historię zbioru danych oraz jego cykl życia od momentu zgromadzenia i pozyskania poprzez kompilację i doprowadzenie do jego aktualnej postaci, zgodnie z normą EN ISO 19101,

„element metadanych” oznacza dyskretną jednostkę metadanych, zgodnie z normą EN ISO 19115,

„przestrzeń nazw” oznacza zbiór nazw określonych poprzez odniesienie do jednolitego identyfikatora zasobów (URI), które to nazwy są stosowane w dokumentach XML (w rozszerzalnym języku znaczników) jako nazwy elementów i nazwy atrybutów,

„jakość” oznacza całość cech produktu, które rzutują na jego zdolność do zaspokajania stwierdzonych i ukrytych potrzeb, zgodnie z EN ISO 19101,

„zasób” oznacza zasób informacji odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego,

„seria zbiorów danych przestrzennych” oznacza zestaw zbiorów danych przestrzennych charakteryzujących się tą samą specyfikacją produktu.

2.   Odniesienia do ważności zbiorów danych przestrzennych, którą należy rozumieć jako wynik walidacji tych zbiorów, dotyczą takich aspektów jak:

zakres przestrzeni i wymiar czasowy istotny dla tych danych,

sprawdzenie danych zgodnie z normą dotyczącą pomiaru lub osiągniętych wyników,

stopień przydatności danych do określonych celów,

w stosownych przypadkach, moc prawna zbioru danych przestrzennych.

CZĘŚĆ B

Elementy metadanych

1.   IDENTYFIKACJA

Zapewnia się następujące elementy metadanych:

1.1.   Tytuł zasobu

Charakterystyczna i często unikalna nazwa, pod którą dany zasób jest znany.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest dowolny tekst.

1.2.   Streszczenie

Jest to zwięzły opis zawartości zasobu.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest dowolny tekst.

1.3.   Typ zasobu

Jest to typ zasobu opisanego przez metadane.

Dziedzina wartości tego elementu metadanych jest określona w części D.1.

1.4.   Adres zasobu

Adres zasobu określa odnośnik (odnośniki) do danego zasobu lub odnośnik do dodatkowych informacji na temat tego zasobu.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest łańcuch znaków, zwykle wyrażany jako jednolity lokalizator zasobów (URL).

1.5.   Unikalny identyfikator zasobu

Wartość identyfikująca dany zasób w unikalny sposób.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest obowiązkowy kod łańcucha znaków, zwykle przypisany przez właściciela danych oraz przestrzeń nazw łańcucha znaków opisująca w unikalny sposób kontekst kodu identyfikatora (np. właściciela danych).

1.6.   Sprzężony zasób

Jeżeli dany zasób jest usługą danych przestrzennych, wtedy ten element metadanych określa, w stosownych przypadkach, docelowy zbiór (zbiory) danych przestrzennych usługi stosując unikalny identyfikator zasobów (URI).

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest obowiązkowy kod łańcucha znaków, zwykle przypisany przez właściciela danych oraz przestrzeń nazw łańcucha znaków opisująca w unikalny sposób kontekst kodu identyfikatora (np. właściciela danych).

1.7.   Język zasobu

Język stosowany (języki stosowane) w danym zasobie.

Dziedzina wartości tego elementu metadanych jest ograniczona do języków określonych w normie ISO 639-2.

2.   KLASYFIKACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH

2.1.   Kategoria tematyczna

Jest to wysokiego poziomu schemat klasyfikacyjny wspomagający grupowanie i ukierunkowane tematycznie wyszukiwanie dostępnych zasobów danych przestrzennych.

Dziedzina wartości tego elementu metadanych jest określona w części D.2.

2.2.   Typ usług danych przestrzennych

Klasyfikacja ta wspomaga wyszukiwanie dostępnych usług danych przestrzennych. Konkretna usługa może być przypisana tylko do jednej kategorii,

Dziedzina wartości tego elementu metadanych jest określona w części D.3.

3.   SŁOWO KLUCZOWE

Jeżeli zasób jest usługą danych przestrzennych, należy wykorzystać co najmniej jedno słowo kluczowe z części D.4.

Jeżeli zasób jest zbiorem danych przestrzennych lub serią zbiorów danych przestrzennych, należy wykorzystać co najmniej jedno słowo kluczowe, pozyskane z ogólnego wielojęzycznego tezaurusa środowiskowego (GEMET), opisujące odpowiedni temat danych przestrzennych określony w załącznikach I, II lub III do dyrektywy 2007/2/WE.

Dla każdego słowa kluczowego należy podać następujące elementy metadanych:

3.1.   Wartość słowa kluczowego

Wartość słowa kluczowego jest słowem potocznie używanym, słowem sformalizowanym lub frazą stosowaną do opisu danego tematu. Podczas gdy kategorie tematyczne są zbyt ogólne dla zapytań szczegółowych, słowa kluczowe pomagają uszczegółowić wyszukiwanie pełnych tekstów oraz umożliwiają wyszukiwanie strukturalnych słów kluczowych.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest dowolny tekst.

3.2.   Standardowy słownik źródłowy

Jeżeli wartość słowa kluczowego pochodzi z kontrolowanego słownika (z tezaurusa, ontologii), na przykład z tezaurusa GEMET, należy podać odniesienie do kontrolowanego słownika źródłowego.

Odniesienie to powinno zawierać przynajmniej tytuł kontrolowanego słownika źródłowego i datę odniesienia (datę publikacji, datę ostatniej aktualizacji lub utworzenia).

4.   POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Wymóg dotyczący położenia geograficznego określony w art. 11 ust. 2 lit. e) dyrektywy 2007/2/WE wyraża się przy pomocy elementu metadanych w postaci geograficznego prostokąta ograniczającego.

4.1.   Geograficzny prostokąt ograniczający

Jest to zasięg zasobu w przestrzeni geograficznej, wyrażony za pomocą prostokąta ograniczającego.

Prostokąt ograniczający należy opisać za pomocą południków granicy zachodniej i granicy wschodniej obszaru oraz równoleżników granicy południowej i granicy północnej wyrażonych w częściach dziesiętnych stopnia, z dokładnością do co najmniej dwóch cyfr dziesiętnych.

5.   ODNIESIENIE CZASOWE

Ten element metadanych odpowiada na wymóg dotyczący informacji o czasowym wymiarze danych, określony w art. 8 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2007/2/WE. Określa się co najmniej jeden z elementów metadanych, o których mowa w pkt 5.1–5.4.

Dziedziną wartości elementów metadanych, o których mowa w pkt 5.1–5.4, jest zbiór dat. Każda data musi odnosić się do czasowego systemu odniesienia i musi być wyrażona w formie zgodnej z tym systemem. Domyślnym systemem odniesienia jest kalendarz gregoriański, przy czym daty są wyrażane zgodnie z ISO 8601.

5.1.   Zakres czasowy

Zakres czasowy definiuje okres objęty treścią zasobu. Okres ten może być wyrażony w jednej z następujących postaci:

data,

przedział dat wyrażony przez datę początkową i datę końcową przedziału,

kombinacja daty i przedziału dat.

5.2.   Data opublikowania

Jest to data opublikowania zasobu, o ile jest dostępna, lub data wejścia w życie. Może występować więcej niż jedna data opublikowania.

5.3.   Data ostatniej aktualizacji

Jest to data ostatniej aktualizacji w przypadku, gdy zasób był aktualizowany. Nie powinna występować więcej niż jedna data ostatniej aktualizacji.

5.4.   Data utworzenia

Jest to data utworzenia zasobu. Nie powinna występować więcej niż jedna data utworzenia.

6.   JAKOŚĆ I WAŻNOŚĆ

Wymogi, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 11 ust. 2 dyrektywy 2007/2/WE, odnoszące się do jakości i ważności danych przestrzennych spełnia się przy pomocy następujących elementów metadanych:

6.1.   Pochodzenie

Jest to opis historii procesu tworzenia lub ogólnej jakości zbioru danych przestrzennych. W stosownych przypadkach, może zawierać stwierdzenie, czy zbiór danych był przedmiotem walidacji lub oceny jakości, czy stanowi wersję urzędową (jeżeli istnieje wiele wersji) i czy posiada moc prawną.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest dowolny tekst.

6.2.   Rozdzielczość przestrzenna

Rozdzielczość przestrzenna odnosi się do poziomu szczegółowości zbioru danych. Podaje się ją jako zbiór od zera do wielu długości wyrażających rozdzielczość (zwykle dla danych gridowych oraz produktów pochodnych od zobrazowań) lub równorzędnych skal (zwykle dla map lub ich produktów pochodnych).

Skala równorzędna jest wyrażona na ogół za pomocą liczby całkowitej stanowiącej mianownik skali.

Długość wyrażająca rozdzielczość jest podawana za pomocą wartości liczbowej wynikającej z przyjętej jednostki długości.

7.   ZGODNOŚĆ

Wymogi, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a) i art. 11 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2007/2/WE, odnoszące się do zgodności – oraz stopnia zgodności – z przepisami wykonawczymi przyjętymi na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE spełnia się przy pomocy następujących elementów metadanych:

7.1.   Specyfikacja

Jest to przytoczenie przepisów wykonawczych przyjętych na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE lub innej specyfikacji, której odpowiada konkretny zasób.

Dany zasób może odpowiadać więcej niż jednemu przepisowi wykonawczemu przyjętemu na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE lub może odpowiadać innej specyfikacji.

Przytoczenie to powinno zawierać co najmniej tytuł i datę odniesienia (datę opublikowania, datę ostatniej aktualizacji lub utworzenia) przepisów wykonawczych przyjętych na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE lub odnośnej specyfikacji.

7.2.   Stopień

Jest to stopień zgodności zasobu z przepisami wykonawczymi przyjętymi na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE lub z inną specyfikacją.

Dziedzina wartości tego elementu metadanych jest określona w części D.5.

8.   WYMOGI DOTYCZĄCE DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA

Wymóg dotyczący dostępu i użytkowania obejmuje oddzielnie lub łącznie:

zbiór warunków dotyczących dostępu i użytkowania (8.1),

zbiór ograniczeń w publicznym dostępie (8.2),

8.1.   Warunki dotyczące dostępu i użytkowania

Ten element metadanych określa warunki dostępu do zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych i ich użytkowania, a w stosownych przypadkach, również odpowiednie opłaty wymagane zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) i art. 11 ust. 2 lit. f) dyrektywy 2007/2/WE.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest dowolny tekst.

Element ten musi zawierać wartości. Jeżeli żadne warunki nie mają zastosowania odnośnie do dostępu do zasobu i jego użytkowania, niezbędny jest wpis „brak warunków”. Jeżeli warunki są nieznane, należy wpisać „warunki nieznane”.

Ten element powinien także dostarczać informacji na temat wnoszenia niezbędnych opłat w celu uzyskania dostępu do zasobu i możliwości jego użytkowania, jeżeli takie opłaty występują, lub odnosić się do jednolitego lokalizatora zasobów (URL), pod którym dostępna jest informacja o opłatach.

8.2.   Ograniczenia w publicznym dostępie

W przypadku gdy państwa członkowskie ograniczają publiczny dostęp do zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych na podstawie art. 13 dyrektywy 2007/2/WE, ten element metadanych powinien zawierać informacje o tych ograniczeniach i ich uzasadnienie.

Jeżeli brak jest ograniczeń w publicznym dostępie, fakt ten należy wskazać w tym elemencie metadanych.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest dowolny tekst.

9.   ORGANIZACJE ODPOWIEDZIALNE ZA TWORZENIE ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH ORAZ ZARZĄDZANIE NIMI, ICH PRZECHOWYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE

Do celów art. 5 ust. 2 lit. d) i art. 11 ust. 2 lit. g) dyrektywy 2007/2/WE należy zapewnić następujące dwa elementy metadanych:

9.1.   Jednostka odpowiedzialna

Jest to opis organizacji odpowiedzialnej za tworzenie, przechowywanie, rozpowszechnianie zasobu oraz zarządzanie nim.

Opis ten powinien obejmować:

nazwę organizacji w postaci dowolnego tekstu,

dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej) w formie łańcucha znaków.

9.2.   Rola jednostki odpowiedzialnej

Jest to rola organizacji odpowiedzialnej.

Dziedzina wartości tego elementu metadanych jest określona w części D.6.

10.   METADANE NA TEMAT METADANYCH

Do celów art. 5 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE należy zapewnić następujące elementy metadanych:

10.1.   Punkt kontaktowy metadanych

Jest to opis organizacji odpowiedzialnej za tworzenie i przechowywanie metadanych.

Opis ten powinien obejmować:

nazwę organizacji w postaci dowolnego tekstu,

dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej) w formie łańcucha znaków.

10.2.   Data metadanych

Jest to data określająca, kiedy utworzono lub zaktualizowano rekord metadanych.

Data ta powinna być wyrażona zgodnie z ISO 8601.

10.3.   Język metadanych

Jest to język, w którym wyrażone są elementy metadanych.

Dziedzina wartości tego elementu metadanych jest ograniczona do języków określonych w ISO 639-2.

CZĘŚĆ C

Opis liczności i warunków dotyczących elementów metadanych

W przypadku zbiorów danych przestrzennych lub serii zbiorów danych przestrzennych, metadane opisujące zasób powinny zawierać elementy lub grupy metadanych wymienione w tabeli 1, natomiast w przypadku usług dotyczących zbiorów danych przestrzennych – elementy lub grupy metadanych wymienione w tabeli 2.

Te elementy lub grupy metadanych powinny odpowiadać przewidywanej liczności i odnośnym warunkom określonym w tabelach 1 i 2.

Jeżeli w odniesieniu do konkretnego elementu metadanych nie określono żadnego warunku, dany element jest obowiązkowy.

Tabele obejmują następujące informacje:

kolumna pierwsza zawiera odniesienie do stosownego ustępu w części B załącznika określającego element metadanych lub grupę elementów metadanych,

kolumna druga zawiera nazwę elementu metadanych lub grupy elementów metadanych,

kolumna trzecia określa liczność elementu metadanych. Przedstawienie liczności odpowiada zapisowi liczności w formacie UML, gdzie:

1 oznacza, że w zbiorze wyników ten element metadanych może wystąpić tylko jeden raz,

1..* oznacza, że w zbiorze wyników element ten musi wystąpić przynajmniej jeden raz,

0..1 wskazuje, że wystąpienie danego elementu metadanych w zbiorze wyników jest warunkowe, ale może mieć miejsce tylko jeden raz,

0..* wskazuje, że wystąpienie danego elementu metadanych w zbiorze wyników jest warunkowe, ale może mieć miejsce jeden raz lub więcej razy,

w przypadku liczności oznaczonej jako 0..1 lub 0..*, warunek określa, kiedy dane elementy metadanych są obowiązkowe,

kolumna czwarta zawiera stwierdzenie warunkowe w przypadku, gdy liczność elementu nie ma zastosowania w odniesieniu do wszystkich typów zasobów. W pozostałych przypadkach wszystkie elementy są obowiązkowe.

Tabela 1

Metadane zbiorów danych przestrzennych i serii zbiorów danych przestrzennych

Odniesienie

Elementy metadanych

Liczność

Warunek

1.1

Tytuł zasobu

1

 

1.2

Streszczenie

1

 

1.3

Typ zasobu

1

 

1.4

Lokalizator zasobu

0..*

Obowiązkowe, jeżeli jest dostępny URL umożliwiający uzyskanie szerszych informacji na temat zasobu lub na temat usług związanych z dostępem.

1.5

Unikalny identyfikator zasobu

1..*

 

1.7

Język zasobu

0..*

Obowiązkowe, jeżeli zasób zawiera informacje w formie tekstu.

2.1

Kategoria tematyczna

1..*

 

3

Słowo kluczowe

1..*

 

4.1

Geograficzny prostokąt ograniczający

1..*

 

5

Odniesienie czasowe

1..*

 

6.1

Pochodzenie

1

 

6.2

Rozdzielczość przestrzenna

0..*

Obowiązkowe w przypadku zbiorów danych i serii zbiorów danych, jeżeli można określić równoważną skalę lub rozdzielczość zasobu.

7

Zgodność

1..*

 

8.1

Warunki dotyczące dostępu i użytkowania

1..*

 

8.2

Ograniczenia w publicznym dostępie

1..*

 

9

Organizacja odpowiedzialna

1..*

 

10.1

Punkt kontaktowy metadanych

1..*

 

10.2

Data metadanych

1

 

10.3

Język metadanych

1

 


Tabela 2

Metadane usług danych przestrzennych

Odniesienie

Element metadanych

Liczność

Warunek

1.1

Tytuł zasobu

1

 

1.2

Streszczenie

1

 

1.3

Typ zasobu

1

 

1.4

Lokalizator zasobu

0..*

Obowiązkowe, jeżeli dostępne jest powiązanie z usługą.

1.6

Sprzężony zasób

0..*

Obowiązkowe, jeżeli dostępne są powiązania ze zbiorami danych, które są wykorzystywane w ramach danej usługi.

2.2

Typ usług danych przestrzennych

1

 

3

Słowo kluczowe

1..*

 

4.1

Geograficzny prostokąt ograniczający

0…*

Obowiązkowe w przypadku usług o ściśle określonym zasięgu geograficznym.

5

Odniesienie czasowe

1..*

 

6.2

Rozdzielczość przestrzenna

0..*

Obowiązkowe, jeżeli występuje ograniczenie rozdzielczości przestrzennej w przypadku tej usługi.

7

Zgodność

1..*

 

8.1

Warunki dotyczące dostępu i użytkowania

1..*

 

8.2

Ograniczenia w publicznym dostępie

1..*

 

9

Organizacja odpowiedzialna

1..*

 

10.1

Punkt kontaktowy metadanych

1..*

 

10.1

Data metadanych

1

 

10.3

Język metadanych

1

 

CZĘŚĆ D

Dziedziny wartości

Dziedziny wartości określone w części D.1–D.6 – jeżeli są wymienione w opisie elementów metadanych w części B – należy stosować z uwzględnieniem liczności przedstawionej w części C, tabele 1 i 2.

W odniesieniu do poszczególnej dziedziny, każdą wartość określa się przy pomocy:

identyfikatora numerycznego,

nazwy w formie tekstu przeznaczonej dla ludzi, którą można przetłumaczyć na różne języki wspólnotowe,

nazwy neutralnej językowo przeznaczonej dla komputerów (wartość wyrażona w nawiasie),

opcjonalnego opisu lub definicji.

1.   TYP ZASOBU

1.1.   Seria zbiorów danych przestrzennych (series).

1.2.   Zbiór danych przestrzennych (dataset)

1.3.   Usługi danych przestrzennych (services)

2.   KATEGORIE TEMATYCZNE ZGODNIE Z EN ISO 19115

2.1.   Rolnictwo (farming)

Hodowla zwierząt lub uprawa roślin.

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Obiekty rolnicze oraz akwakultury – załącznik III pkt 9.

2.2.   Flora i fauna (biota)

Flora i/lub fauna w środowisku naturalnym.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Regiony biogeograficzne – załącznik III pkt 17, Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne – załącznik III pkt 18, Rozmieszczenie gatunków – załącznik III pkt 19.

2.3.   Granice (boundaries)

Prawne opisy obszarów.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Jednostki administracyjne – załącznik I pkt 4, Jednostki statystyczne – załącznik III pkt 1.

2.4.   Klimatologia/Meteorologia/Atmosfera (climatologyMeteorologyAtmosphere)

Procesy i zjawiska atmosferyczne.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Warunki atmosferyczne – załącznik III pkt 13, Warunki meteorologiczno-geograficzne – załącznik III pkt 14.

2.5.   Gospodarka (economy)

Działalność gospodarcza, warunki ekonomiczne i zatrudnienie.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Zasoby energetyczne – załącznik III pkt 20, Zasoby mineralne – załącznik III pkt 21.

2.6.   Ukształtowanie terenu (elevation)

Wysokość w stosunku do poziomu morza (powyżej lub poniżej).

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Ukształtowanie terenu – załącznik II pkt 1.

2.7.   Środowisko naturalne (environment)

Zasoby środowiskowe, ochrona środowiska i ochrona przyrody.

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Obszary chronione – załącznik I pkt 9.

2.8.   Informacje z zakresu nauk o ziemi (geoscientificInformation)

Informacje odnoszące się do nauk o Ziemi.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Gleba – załącznik III pkt 3, Geologia – załącznik II pkt 4, Strefy zagrożenia naturalnego – załącznik III pkt 12.

2.9.   Zdrowie (health)

Zdrowie, usługi zdrowotne, ekologia ludzka i bezpieczeństwo ludzi.

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi – załącznik III pkt 5.

2.10.   Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu (imageryBaseMapsEarthCover)

Mapy zasadnicze.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Sporządzanie ortoobrazów – załącznik II pkt 3, Użytkowanie terenu – załącznik II pkt 2.

2.11.   Wywiad/Wojsko (intelligenceMilitary)

Wojskowe bazy, struktury, działania wojskowe.

Kategoria ta nie odnosi się konkretnie do żadnego z określonych w dyrektywie 2007/2/WE tematów danych przestrzennych.

2.12.   Wody śródlądowe (inlandWaters)

Obiekty wód śródlądowych, systemy odwadniające i ich cechy.

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Hydrografia – załącznik I pkt 8.

2.13.   Położenie (location)

Informacje i usługi o położeniu.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Nazwy geograficzne – załącznik I pkt 3, Adresy – załącznik I pkt 5.

2.14.   Oceany (oceans)

Właściwości i cechy zasobów wód słonych (wyłączając wody śródlądowe).

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Regiony morskie – załącznik III pkt 16, Warunki oceanograficzno-geograficzne – załącznik III pkt 15.

2.15.   Planowanie/Kataster (planningCadastre)

Informacje służące do podejmowania odpowiednich działań związanych z przyszłym wykorzystaniem terenu.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Działki katastralne – załącznik I pkt 6, Zagospodarowanie przestrzenne – załącznik III pkt 4, Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze – załącznik III pkt 11.

2.16.   Społeczeństwo (society)

Cechy społeczeństwa i kultur.

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Rozmieszczenie ludności – demografia – załącznik III pkt 10.

2.17.   Infrastruktura (structure)

Budowle wzniesione przez człowieka.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Budynki – załącznik III pkt 2, Obiekty produkcyjne i przemysłowe – załącznik III pkt 8, Urządzenia do monitorowania środowiska – załącznik III pkt 7.

2.18.   Transport (transportation)

Środki i wsparcie dla przewozu osób lub towarów.

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Sieci transportowe – załącznik I pkt 7.

2.19.   Usługi użyteczności publicznej/łączność (utilitiesCommunication)

Systemy energetyczne, systemy wodne i systemy składowania odpadów oraz infrastruktura i usługi w dziedzinie łączności.

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe – załącznik III pkt 6.

3.   TYP USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH

3.1.   Usługa wyszukiwania (discovery)

Usługa umożliwiająca wyszukiwanie zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych na podstawie treści metadanych, jak również wyświetlanie zawartości metadanych.

3.2.   Usługa przeglądania (view)

Usługa, która co najmniej umożliwia wyświetlanie, powiększanie i zmniejszanie, panoramowanie lub nakładanie zobrazowanych zbiorów danych przestrzennych, jak też poruszanie się po tych zbiorach oraz wyświetlanie informacji dotyczących legendy i całej istotnej zawartości metadanych.

3.3.   Usługa pobierania (download)

Usługa umożliwiająca pobieranie kopii zbiorów danych przestrzennych lub części tych zbiorów, jak również bezpośredni do nich dostęp, gdy jest to wykonalne.

3.4.   Usługa transformacji (transformation)

Usługa umożliwiająca przekształcanie zbiorów danych celem uzyskania interoperacyjności.

3.5.   Usługa uruchamiania usług (invoke)

Usługa pozwalająca na określanie zarówno wprowadzania i wyprowadzania danych dla usługi danych przestrzennych, jak też sekwencji czynności lub łańcucha usług łączącego wiele usług. Usługa ta pozwala również na określanie interfejsu usługi sieci zewnętrznej dla sekwencji czynności lub łańcucha usług.

3.6.   Usługi pozostałe (other)

4.   KLASYFIKACJA USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH

Słowa kluczowe wywodzą się z taksonomii usług geograficznych w EN ISO 19119. Taksonomia ta opiera się na kategoriach, przy czym podkategorie określają dziedzinę wartości klasyfikacji usług danych przestrzennych.

100   Usługi z zakresu geograficznej interakcji użytkowników (humanInteractionService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

101.

Przeglądarka katalogu (humanCatalogueViewer)

Usługa kliencka umożliwiająca użytkownikowi interakcje z danym katalogiem w celu lokalizowania i przeglądania metadanych dotyczących danych geograficznych lub usług geograficznych oraz zarządzanie tymi metadanymi.

102.

Przeglądarka geograficzna (humanGeographicViewer)

Usługa kliencka umożliwiająca użytkownikowi przeglądanie jednego lub więcej zbiorów obiektów lub pokryć.

103.

Przeglądarka geograficznego arkusza kalkulacyjnego (humanGeographicSpreadsheetViewer)

Usługa kliencka umożliwiająca użytkownikowi interakcje z obiektami o wielu danych oraz wykonywanie obliczeń podobnie jak w przypadku arytmetycznego arkusza kalkulacyjnego, lecz rozszerzonego o dane geograficzne.

104.

Edytor usług (humanServiceEditor)

Usługa kliencka umożliwiająca użytkownikowi sterowanie usługami geoprzetwarzania.

105.

Edytor definiowania łańcucha (humanChainDefinitionEditor)

Zapewnia interakcję użytkownika z usługą definiowania łańcucha.

106.

Menedżer procesu działań (humanWorkflowEnactmentManager)

Zapewnia interakcję użytkownika z usługą wykonywania procesu działań.

107.

Edytor obiektów geograficznych (humanGeographicFeatureEditor)

Przeglądarka geograficzna, która pozwala użytkownikowi na interaktywne korzystanie z danych dotyczących obiektów geograficznych.

108.

Edytor symboli geograficznych (humanGeographicSymbolEditor)

Usługa kliencka umożliwiająca użytkownikowi wybieranie bibliotek symboli oraz zarządzanie nimi.

109.

Edytor generalizacji obiektów (humanFeatureGeneralizationEditor)

Usługa kliencka umożliwiająca użytkownikowi modyfikowanie cech kartograficznych obiektu lub zbioru obiektów dzięki uproszczeniu ich wizualizacji, przy jednoczesnym zachowaniu ich istotnych elementów – przestrzenny odpowiednik generalizacji.

110.

Przeglądarka struktury danych geograficznych (humanGeographicDataStructureViewer)

Usługa kliencka umożliwiająca użytkownikowi uzyskanie dostępu do części zbioru danych w celu obejrzenia jego wewnętrznej struktury.

200   Usługi zarządzania modelami/informacjami geograficznymi (infoManagementService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

201.

Usługa dostępu do obiektu (infoFeatureAccessService)

Usługa zapewniająca dostęp do zestawu obiektów i zarządzanie nim.

202.

Usługa dostępu do mapy (infoMapAccessService)

Usługa zapewniająca klientowi dostęp do opracowań kartograficznych, tj. zobrazowań danych geograficznych.

203.

Usługa dostępu do pokrycia (infoCoverageAccessService)

Usługa zapewniająca klientowi dostęp do zestawu pokrycia i zarządzanie nim.

204.

Usługa opisu sensora (infoSensorDescriptionService)

Usługa zapewniająca opis sensora pokrycia, łącznie z lokalizacją i orientacją sensora, jak też charakterystyką geometryczną, dynamiczną i radiometryczną do celów geoprzetwarzania.

205.

Usługa dostępu do produktów (infoProductAccessService)

Usługa zapewniająca dostęp do zestawu produktów geograficznych i zarządzanie nim.

206.

Usługa dotycząca typów obiektów (infoFeatureTypeService)

Usługa zapewniająca klientowi dostęp do zestawu definicji typów obiektów i zarządzanie nimi.

207.

Usługa katalogowa (infoCatalogueService)

Usługa, która umożliwia wyszukiwanie metadanych oraz zarządzanie nimi.

208.

Usługa rejestru (infoRegistryService)

Usługa zapewniająca dostęp do zestawu metadanych dotyczących typów.

209.

Usługa gazetera (infoGazetteerService)

Usługa zapewniająca dostęp do katalogu wystąpień danej klasy lub klas zjawisk świata realnego, przy czym katalog ten zawiera pewne informacje o położeniu.

210.

Obsługa zamówień (infoOrderHandlingService)

Usługa zapewniająca klientowi możliwość zamawiania produktów u dostawcy.

211.

Obsługa zamówień stałych (infoStandingOrderService)

Specjalna obsługa zamówień, dzięki której użytkownik może się domagać, aby produkt dotyczący danego obszaru geograficznego był rozpowszechniany, gdy staje się dostępny.

300   Usługi zarządzania geograficznym przepływem pracy/zadań (taskManagementService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

301.

Usługa definiowania łańcucha (chainDefinitionService)

Usługa polegająca na definiowaniu łańcucha i umożliwiająca jego realizację przy pomocy usługi wykonania przepływu pracy.

302.

Usługa uruchomienia procesu działań (workflowEnactmentService)

Usługa wykonania przepływu pracy umożliwia interpretację danego łańcucha i sterowanie konkretyzacją występowania usług i kolejnością działań.

303.

Usługa subskrypcji (subscriptionService)

Usługa umożliwiająca użytkownikom rejestrowanie się w celu otrzymywania powiadomień o wydarzeniach.

400   Usługi przetwarzania geograficznego – przestrzenne (spatialProcessingService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

401.

Usługa konwersji współrzędnych (spatialCoordinateConversionService)

Usługa polegająca na przekształceniu współrzędnych z jednego systemu współrzędnych na inny system współrzędnych bez zmiany układu odniesienia.

402.

Usługa transformacji współrzędnych (spatialCoordinateTransformationService)

Usługa polegająca na transformacji współrzędnych z systemu współrzędnych w jednym układzie odniesienia na system współrzędnych w innym układzie odniesienia.

403.

Usługa konwersji schematu przestrzennego (spatialCoverageVectorConversionService)

Usługa polegająca na zmianie reprezentacji przestrzennej i przejściu ze schematu pokrycia do schematu obiektów dyskretnych lub odwrotnie.

404.

Usługa konwersji współrzędnych obrazu (spatialImageCoordinateConversionService)

Usługa transformacji współrzędnych lub konwersji współrzędnych obrazu związana ze zmianą systemu współrzędnych tego obrazu.

405.

Usługa rektyfikacji (spatialRectificationService)

Usługa polegająca na przetworzeniu obrazu w rzut prostokątny na wybraną płaszczyznę.

406.

Usługa ortorektyfikacyjna (spatialOrthorectificationService)

Usługa rektyfikacji polegająca na przetworzeniu obrazu w celu usunięcia jego zniekształceń spowodowanych przez rzeźbę terenu i nachylenie zdjęcia.

407.

Usługa dostosowania modelu geometrii sensora (spatialSensorGeometryModelAdjustmentService)

Usługa umożliwiająca dostosowanie modeli geometrii sensora w celu poprawy dopasowania obrazu do innych obrazów lub znanych pozycji w terenie.

408.

Usługa konwersji modeli geometrii obrazu (spatialImageGeometryModelConversionService)

Usługa umożliwiająca konwersję danego modelu geometrii sensora na inny, lecz równoważny model.

409.

Usługa tworzenia podzbiorów (spatialSubsettingService)

Usługa umożliwiająca pozyskanie danych z wprowadzanego ich zbioru dokonywane według współrzędnych geograficznych lub płaskich.

410.

Usługa próbkowania (spatialSamplingService)

Usługa umożliwiająca pozyskanie danych z pewnych danych wejściowych przy użyciu logicznego schematu próbkowania, według współrzędnych geograficznych lub płaskich.

411.

Usługa zmiany obszarowego podziału danych geograficznych (spatialTilingChangeService)

Usługa umożliwiająca zmianę podziału na podstawowe obszary, do których przyporządkowane są dane geograficzne.

412.

Usługa ustalania rozmiarów (spatialDimensionMeasurementService)

Usługa umożliwiająca wyliczanie rozmiarów obiektów widocznych na pewnym obrazie czy też identyfikowalnych za pomocą innych geodanych.

413.

Usługi operowania obiektami (spatialFeatureManipulationService)

Rejestrowanie jednego obiektu w innym, w jakimś obrazie lub w innym zbiorze danych czy współrzędnych; korygowanie wzajemnych przesunięć, różnic ze względu na rotację, skalę i perspektywę. Sprawdzenie zgodności topologicznej wszystkich obiektów z zasadami topologii danego zbioru obiektów oraz identyfikowanie lub korygowanie wszelkich wykrywanych niezgodności.

414.

Usługa dopasowywania obiektów (spatialFeatureMatchingService)

Usługa umożliwiająca określenie obiektów przestrzennych lub ich części, które reprezentują ten sam obiekt świata realnego korzystając z wielu różnych źródeł danych, np. dopasowanie krawędzi oraz ograniczonego połączenia.

415.

Usługa generalizacji obiektów (spatialFeatureGeneralizationService)

Usługa umożliwiająca ograniczenie zmienności przestrzennej w danym zbiorze obiektów w celu zwiększenia efektywności przekazu poprzez przeciwdziałanie niepożądanym efektom redukowania danych.

416.

Usługa określania trasy (spatialRouteDeterminationService)

Usługa polegająca na ustalaniu optymalnej drogi między dwoma wyznaczonymi punktami na podstawie parametrów wejściowych oraz właściwości zawartych w zbiorze obiektów.

417.

Usługa określania pozycji (spatialPositioningService)

Usługa realizowana za pomocą urządzenia do określania pozycji, w celu uzyskiwania i jednoznacznego interpretowania informacji o pozycji oraz określania, czy uzyskane wyniki spełniają wymagania użytkowe.

418.

Usługa analizy bliskości (spatialProximityAnalysisService)

Przy podanej pozycji lub podanym obiekcie geograficznym, znajduje wszystkie obiekty o danym zestawie atrybutów, które są zlokalizowane w odległości określonej przez użytkownika od tej pozycji czy obiektu.

500   Usługi przetwarzania geograficznego – tematyczne (thematicProcessingService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

501.

Usługa obliczania geoparametrów (thematicGeoparameterCalculationService)

Usługa umożliwiająca uzyskanie zorientowanych na aplikacje rezultatów ilościowych, które nie są dostępne z surowych danych.

502.

Usługa klasyfikacji tematycznej (thematicClassificationService)

Usługa polegająca na klasyfikowaniu regionów danych geograficznych na podstawie atrybutów tematycznych.

503.

Usługa generalizacji obiektów (thematicFeatureGeneralizationService)

Usługa polegająca na generalizowaniu typów obiektów w zbiorze obiektów w celu zwiększenia efektywności przekazu poprzez przeciwdziałanie niepożądanym efektom redukowania danych.

504.

Usługa tworzenia podzbiorów (thematicSubsettingService)

Usługa umożliwiająca pozyskanie danych z pewnych danych wejściowych na podstawie wartości parametrów.

505.

Usługa liczenia w przestrzeni (thematicSpatialCountingService)

Usługa umożliwiająca liczenie obiektów geograficznych.

506.

Usługa wykrywania zmian (thematicChangeDetectionService)

Usługa umożliwiająca ustalenie różnic między dwoma zbiorami danych, które reprezentują ten sam obszar geograficzny w różnym okresie.

507.

Usługi w zakresie pozyskiwania informacji geograficznych (thematicGeographicInformationExtractionService)

Usługi wspomagające pozyskiwanie informacji o terenie i obiektach terenowych na podstawie zobrazowań teledetekcyjnych.

508.

Usługa przetwarzania obrazu (thematicImageProcessingService)

Usługa polegająca na zmianie wartości atrybutów tematycznych obrazu przez zastosowanie funkcji matematycznej.

509.

Usługa zmniejszania rozdzielczości (thematicReducedResolutionGenerationService)

Usługa polegająca na zmniejszaniu rozdzielczości obrazu.

510.

Usługi operowania obrazem (thematicImageManipulationService)

Usługi polegające na operowaniu wartościami danych dotyczących obrazów: zmiana wartości koloru i kontrastu, stosowanie różnorodnych filtrów, operowanie rozdzielczością obrazu, usuwanie szumu, przeplot danych, korekty systemowo-radiometryczne, tłumienie atmosferyczne, zmiany oświetlenia itp.

511.

Usługi dotyczące rozumienia obrazu (thematicImageUnderstandingService)

Usługi zapewniające zautomatyzowane wykrywanie zmian obrazu, różnicowanie zarejestrowanego obrazu, analizę znaczenia różnic i odpowiednie wyświetlanie oraz różnicowanie przyjmujące za podstawę określony obszar lub model.

512.

Usługi syntetyzowania obrazu (thematicImageSynthesisService)

Usługi umożliwiające tworzenie lub transformację obrazów przy użyciu komputerowych modeli przestrzennych, transformacje perspektywy oraz operowanie cechami obrazu dla poprawy widzialności, poprawy rozdzielczości lub zredukowania efektów zachmurzenia lub zamglenia.

513.

Obróbka wielopasmowa obrazu (thematicMultibandImageManipulationService)

Usługa modyfikująca obraz przy użyciu wielu pasm obrazu.

514.

Usługa wykrywania obiektów (thematicObjectDetectionService)

Usługa polegająca na wykrywaniu obiektów świata realnego na obrazie.

515.

Usługa poszukiwania odniesień przestrzennych w dokumentach tekstowych (thematicGeoparsingService)

Usługa polegająca na skanowaniu dokumentów tekstowych w poszukiwaniu takich odniesień do lokalizacji, jak nazwy miejsc, adresy, kody pocztowe itp., w ramach przygotowań do przejścia do usługi geokodowania.

516.

Usługa geokodowania (thematicGeocodingService)

Usługa umożliwiająca uzupełnienie odniesień tekstowych opartych na lokalizacji o współrzędne geograficzne (lub o inne odniesienie przestrzenne).

600   Usługi przetwarzania geograficznego – czasowe (temporalProcessingService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

601.

Usługa transformacji układu odniesienia czasowego (temporalReferenceSystemTransformationService)

Usługa umożliwiająca zmianę wartości instancji w czasie – z jednego systemu odniesienia czasowego na inny system odniesienia czasowego.

602.

Usługa tworzenia podzbiorów (temporalSubsettingService)

Usługa umożliwiająca pozyskanie danych z pewnych danych wejściowych w ciągłym interwale w oparciu o wartości pozycji czasowych.

603.

Usługa próbkowania (temporalSamplingService)

Usługa umożliwiająca pozyskanie danych z pewnych danych wejściowych przy użyciu logicznego schematu próbkowania, według wartości pozycji czasowych.

604.

Usługa analizy bliskości w czasie (temporalProximityAnalysisService)

Przy danym interwale lub momencie czasowym znajduje wszystkie obiekty o określonym zestawie atrybutów, znajdujące się w interwale określonym przez użytkownika od danego interwału czasowego lub momentu.

700   Usługi przetwarzania geograficznego – metadane (metadataProcessingService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

701.

Usługa obliczeń statystycznych (metadataStatisticalCalculationService)

Usługa polegająca na obliczaniu statystyk zbioru danych.

702.

Usługi dodawania komentarzy geograficznych (metadataGeographicAnnotationService)

Usługi umożliwiające dodanie informacji pomocniczych do obrazu lub do obiektu w zbiorze obiektów.

800   Usługi przekazu w zakresie geograficznym (comService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

801.

Usługa kodowania (comEncodingService)

Usługa umożliwiająca wdrażanie pewnej zasady kodowania i zapewniająca interfejs funkcji kodowania i dekodowania.

802.

Usługa transferu (comTransferService)

Usługa umożliwiająca wdrażanie jednego lub więcej niż jednego protokołu transferu, który pozwala na transfer danych pomiędzy rozproszonymi systemami informacyjnymi za pomocą mediów komunikacji działających w trybie off-line lub on-line.

803.

Usługa geograficzna w zakresie kompresji (comGeographicCompressionService)

Usługa umożliwiająca konwertowanie elementów przestrzennych zbioru obiektów do formy skompresowanej i odwrotnie.

804.

Usługa konwersji formatów danych geograficznych (comGeographicFormatConversionService)

Usługa umożliwiająca konwertowanie danych geograficznych z jednego formatu na inny.

805.

Usługa przesyłania wiadomości (comMessagingService)

Usługa umożliwiająca licznym użytkownikom na jednoczesne oglądanie, komentowanie i zamawianie edycji zestawów obiektów.

806.

Usługa zarządzania zdalnego plikami i wykonywania na nich operacji (comRemoteFileAndExecutableManagement)

Usługa zapewniająca dostęp do wtórnego zestawu obiektów geograficznych w sposób analogiczny do dostępu do obiektów lokalnych znajdujących się u klienta.

5.   STOPIEŃ ZGODNOŚCI

5.1.   Zgodny (conformant)

Zasób jest w pełni zgodny z przytoczoną specyfikacją.

5.2.   Niezgodny (notConformant)

Zasób nie jest zgodny z przytoczoną specyfikacją.

5.3.   Brak oceny zgodności (notEvaluated)

Zgodność nie została oceniona.

6.   FUNKCJA JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

6.1.   Dostawca zasobu (resourceProvider)

Jednostka dostarczająca zasób.

6.2.   Administrator (custodian)

Jednostka przyjmująca odpowiedzialność za dane oraz zapewniająca właściwą opiekę i utrzymanie zasobu.

6.3.   Właściciel (owner)

Jednostka, która jest właścicielem zasobu.

6.4.   Użytkownik (user)

Jednostka, która korzysta z zasobu.

6.5.   Dystrybutor (distributor)

Jednostka rozpowszechniająca zasób.

6.6.   Twórca (originator)

Jednostka, która utworzyła zasób.

6.7.   Punkt kontaktowy (pointOfContact)

Jednostka, z którą można się kontaktować w celu uzyskania wiedzy o zasobie lub o sposobie nabycia zasobu.

6.8.   Główny badacz (principalInvestigator)

Najważniejsza jednostka odpowiedzialna za pozyskiwanie informacji i prowadzenie badań.

6.9.   Jednostka przetwarzająca (processor)

Jednostka, która przetworzyła dane w taki sposób, że zasób uległ zmianie.

6.10.   Wydawca (publisher)

Jednostka, która opublikowała zasób.

6.11.   Autor (author)

Jednostka, która zredagowała zasób.


Top