EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0889R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli ( Dz.U. L 250 z 18.9.2008 )

OJ L 129, 28.5.2009, p. 21–28 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/corrigendum/2009-05-28/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

28.5.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/21


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 250 z dnia 18 września 2008 r. )

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„numer kodowy,”

powinno być:

„numer identyfikacyjny”.

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„organ kontroli”,

powinno być:

„organ kontrolny”.

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„jednostka kontrolna”,

powinno być:

„jednostka certyfikująca”.

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„jednostka kontrolująca”,

powinno być:

„jednostka certyfikująca”.

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„jednostka certyfikacyjna”,

powinno być:

„jednostka certyfikująca”.

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„wymagania kontroli”,

powinno być:

„wymagania kontrolne”.

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„królowa”,

powinno być:

„matka pszczela”.

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„produkty zwierzęce”,

powinno być:

„produkty pochodzenia zwierzęcego”.

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„ekologiczny chów zwierząt”,

powinno być:

„ekologiczna produkcja zwierzęca”.

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„produkty pszczelarskie”,

powinno być:

„produkty pszczele”.

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„zwierzęta chowane ekologicznie”,

powinno być:

„zwierzęta ekologiczne”.

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„zwierzęta niepochodzące z produkcji ekologicznej”,

powinno być:

„zwierzęta nieekologiczne”.

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„zwierzęta pochodzące z hodowli nieekologicznej”,

powinno być:

„zwierzęta nieekologiczne”.

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„zwierzęta pochodzące z chowu nieekologicznego”,

powinno być:

„zwierzęta nieekologiczne”.

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„substancje wspomagające procesy przetwarzania”,

„środki używane w przetwórstwie”,

„środki pomocnicze używane w przetwórstwie”,

„składniki stosowane w przetwórstwie”,

„substancje wspomagające przetwarzanie”,

powinno być:

„substancje pomocnicze w przetwórstwie”.

Strona 2, motyw 14:

zamiast:

„(…) zwierząt hodowlanych (…)”,

powinno być:

„(…) zwierząt gospodarskich (…)”.

Strona 3, motyw 24:

zamiast:

„(…) składników organicznych (…)”,

powinno być:

„(…) składników ekologicznych (…)”.

Strona 3, motyw 25 zdanie pierwsze:

zamiast:

„Geograficzne i strukturalne różnice w rolnictwie oraz ograniczenia klimatyczne mogą utrudniać rozwój produkcji ekologicznej w niektórych regionach, co wymaga przyjęcia odstępstw w zakresie charakterystyki budynków i urządzeń inwentarskich w odniesieniu do niektórych metod chowu. (…)”,

powinno być:

„Geograficzne i strukturalne różnice w rolnictwie oraz ograniczenia klimatyczne mogą utrudniać rozwój produkcji ekologicznej w niektórych regionach, co wymaga przyjęcia odstępstw w zakresie charakterystyki budynków i urządzeń inwentarskich. (…)”.

Strona 3, motyw 27:

zamiast:

„(…) należy umożliwić przyznawanie odstępstw umożliwiających równoległą produkcję jednostek pszczelarstwa ekologicznego i nieekologicznego w tym samym gospodarstwie.”,

powinno być:

„(…) należy umożliwić przyznawanie odstępstw umożliwiających równoległą produkcję ekologiczną i nieekologiczną w tym samym gospodarstwie.”.

Strona 3, motyw 30:

zamiast:

„Aby pomóc podmiotom gospodarczym w znajdowaniu ekologicznych nasion i sadzeniaków ziemniaków (…)”,

powinno być:

„Aby pomóc podmiotom gospodarczym w pozyskiwaniu ekologicznych nasion i sadzeniaków ziemniaków (…)”.

Strona 4, motyw 37:

zamiast:

„Aby poprawić sposób wymiany informacji zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej (…)”,

powinno być:

„Aby poprawić sposób wymiany informacji w zakresie produkcji ekologicznej (…)”.

Strona 8, art. 3 ust. 4:

zamiast:

„(…) preparaty z mikroorganizmów.”,

powinno być:

„(…) preparaty mikroorganizmów.”.

Strona 8, art. 6:

zamiast:

„W przypadku hodowli grzybów (…)”,

powinno być:

„W przypadku produkcji grzybów (…)”.

Strona 9, art. 10 ust. 3 zdanie trzecie:

zamiast:

„Obsada zapewnia zwierzętom dobrostan poprzez udostępnienie im wystarczającej przestrzeni do naturalnego stania, łatwego kładzenia się, obracania, czyszczenia się, (…)”,

powinno być:

„Wielkość obsady zapewnia zwierzętom dobrostan poprzez udostępnienie im wystarczającej przestrzeni do stania w naturalnej pozycji, łatwego kładzenia się, obracania, czyszczenia się, (…)”.

Strona 9, art. 10 ust. 4:

zamiast:

„4.   Minimalne powierzchnie pomieszczeń i otwartych wybiegów, a także inne właściwości budynków odpowiednie dla różnych gatunków oraz kategorii zwierząt ustanowiono w załączniku III”,

powinno być:

„4.   Minimalne powierzchnie oraz inne właściwości pomieszczeń i otwartych wybiegów oraz budynków dla różnych gatunków oraz kategorii zwierząt określono w załączniku III”.

Strona 10, art. 12 ust. 2:

zamiast:

„Domowe ptactwo wodne (…)”,

powinno być:

„Ptactwo wodne (…)”.

Strona 10, art. 12 ust. 5 akapit drugi:

zamiast:

„Właściwy organ określa kryteria dotyczące ras i linii wolno rosnących lub sporządza ich wykaz, a także udostępnia te informacje podmiotom gospodarczym innym niż państwa członkowskie i Komisja.”,

powinno być:

„Właściwy organ określa kryteria dotyczące ras i linii wolno rosnących lub sporządza ich wykaz, a także udostępnia te informacje podmiotom gospodarczym, innym państwom członkowskim i Komisji.”.

Strona 12, art. 18 ust. 4:

zamiast:

„4.   Załadunek i rozładunek zwierząt odbywa się bez stosowania przymusu i wykorzystania elektrycznej stymulacji. (…)”,

powinno być:

„4.   Załadunek i rozładunek zwierząt odbywa się bez stosowania przymusu z wykorzystaniem elektrycznej stymulacji. (…)”.

Strona 12, art. 19 ust. 1:

zamiast:

„1.   W przypadku zwierząt roślinożernych, z wyjątkiem corocznego okresu, gdy zwierzęta są na sezonowym wypasie bydła zgodnie z art. 17 ust. 4, przynajmniej 50 % paszy pochodzi z samego gospodarstwa rolnego lub, w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest produkowane we współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi znajdującymi się zasadniczo w tym samym regionie. (…)”,

powinno być:

„1.   W przypadku zwierząt roślinożernych, z wyjątkiem corocznego okresu, gdy zwierzęta są na sezonowym wypasie zgodnie z art. 17 ust. 4, przynajmniej 50 % paszy pochodzi z jednostki utrzymującej te zwierzęta lub, w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest produkowane we współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi znajdującymi się zasadniczo w tym samym regionie. (…)”.

Strona 12, art. 19 ust. 3:

zamiast:

„3.   Dopuszcza się sztuczne dokarmianie rodziny pszczelej, gdy przetrwanie ula jest zagrożone w wyniku warunków klimatycznych i wyłącznie w okresie między ostatnim zbiorem miodu a 15 dniem przed rozpoczęciem następnego okresu pożytku nektaru i spadzi. (…)”,

powinno być:

„3.   Dopuszcza się sztuczne dokarmianie rodziny pszczelej, gdy przetrwanie rodziny pszczelej jest zagrożone w wyniku warunków klimatycznych i wyłącznie w okresie między ostatnim zbiorem miodu a 15 dniem przed rozpoczęciem następnego okresu wystąpienia pożytku nektarowego i spadziowego. (…)”.

Strona 12, art. 21 ust. 1:

zamiast:

„(…) W przypadku gdy pasze z produkcji w okresie konwersji pochodzą z jednostki w samym gospodarstwie, odsetek ten można zwiększyć do 60 %.”,

powinno być:

„(…) W przypadku gdy pasze z produkcji w okresie konwersji pochodzą z jednostki wchodzącej w skład tego samego gospodarstwa, odsetek ten można zwiększyć do 60 %.”.

Strona 13, art. 23 ust. 5, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„zagrody”,

powinno być:

„wybiegi”.

Strona 13, art. 24 ust. 1:

zamiast:

„1.   Jeżeli pomimo wprowadzenia wszystkich środków zapobiegawczych, mających na celu zapewnienie zdrowia zwierząt, określonych w art. 14 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, zwierzęta zachorują lub ulegną zranieniu, należy natychmiast przystąpić do ich leczenia i, w razie konieczności, odizolować i zadbać o odpowiednie pomieszczenia.”,

powinno być:

„1.   Jeżeli pomimo wprowadzenia wszystkich środków zapobiegawczych, mających na celu zapewnienie zdrowia zwierząt, określonych w art. 14 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, zwierzęta zachorują lub ulegną zranieniu, należy natychmiast przystąpić do ich leczenia i, w razie konieczności, odizolować w odpowiednich do tego celu pomieszczeniach.”.

Strona 13, art. 24 ust. 5:

zamiast:

„5.   Okres karencji między podaniem zwierzęciu ostatniej dawki alopatycznego weterynaryjnego produktu leczniczego w normalnych warunkach stosowania a wyprodukowaniem środków spożywczych metodami ekologicznymi ma być dwukrotnie dłuższy niż prawnie obowiązujący okres karencji określony w art. 11 dyrektywy 2001/82/WE, a w przypadku gdy taki okres nie został określony – 48 godzin.”,

powinno być:

„5.   Okres karencji między podaniem zwierzęciu ostatniej dawki alopatycznego weterynaryjnego produktu leczniczego w normalnych warunkach stosowania a produkcją ekologiczną produktów pochodzących od lub z tego zwierzęcia ma być dwukrotnie dłuższy niż prawnie obowiązujący okres karencji określony w art. 11 dyrektywy 2001/82/WE, a w przypadku gdy taki okres nie został określony – 48 godzin.”.

Strona 14, art. 25 ust. 2 i 3:

zamiast:

„2.   Dopuszcza się stosowanie środków fizycznych do dezynfekcji pasiek, takich jak strumieniowe lub bezpośrednie odymianie.

3.   Dopuszcza się praktykę niszczenia czerwi wyłącznie w celu odizolowania zakażenia Varroa destructor.”,

powinno być:

„2.   W przypadku dezynfekcji pasiek dopuszcza się stosowanie gorącej pary oraz bezpośredniego opalania.

3.   Dopuszcza się niszczenie czerwiu trutowego w celu izolacji zakażenia Varroa destructor.”.

Strona 14, art. 26 ust. 5 lit. c):

zamiast:

„c)

powiadamia o tym organ lub jednostkę kontrolną i udostępnia uaktualniany rejestr wszystkich działań i przetworzonych ilości.”,

powinno być:

„c)

powiadamia o tym organ lub jednostkę kontrolną i udostępnia aktualny rejestr wszystkich działań i przetworzonych ilości.”.

Strona 15, art. 29 ust. 1 akapit drugi:

zamiast:

„Państwo członkowskie może maksymalnie przedłużyć okres ważności zezwolenia określonego w lit. b) maksymalnie trzy razy w terminie 12 miesięcy.”,

powinno być:

„Państwo członkowskie może maksymalnie przedłużać okres ważności zezwolenia określonego w lit. b) o 12 miesięcy, najwyżej trzy razy.”.

Strona 17, art. 35 ust. 2:

zamiast:

„2.   W przypadku ekologicznych jednostek produkcji roślin i zwierząt w jednostce produkcyjnej zabrania się składowania innych środków produkcji niż środki dozwolone na mocy niniejszego rozporządzenia.”,

powinno być:

„2.   W ekologicznych jednostkach produkcyjnych prowadzących produkcję roślinną lub zwierzęcą zabrania się składowania innych środków produkcji niż środki dozwolone na mocy niniejszego rozporządzenia.”.

Strona 18, art. 36 ust. 1:

zamiast:

„(…) rośliny łąkowe (…)”,

powinno być:

„(…) rośliny na pasze (…)”.

Strona 18, art. 36 ust. 2 akapit drugi:

zamiast:

„(…) aby stwierdzić, że warunki były spełnione przez okres co najmniej trzech lat.”,

powinno być:

„(…) aby stwierdzić, że powyższe warunki były spełnione przez okres co najmniej trzech lat.”.

Strona 18, art. 36 ust. 4 akapit pierwszy lit. a):

zamiast:

„a)

działek poddanych działaniu środka niedozwolonego w produkcji ekologicznej w ramach obowiązkowego środka zwalczania chorób lub szkodników nałożonego przez właściwy organ państwa członkowskiego;”,

powinno być:

„a)

działek poddanych działaniu środka niedozwolonego w produkcji ekologicznej w ramach obowiązkowego zwalczania chorób lub szkodników wymaganego przez właściwy organ państwa członkowskiego;”.

Strona 18, art. 38 ust. 1:

zamiast:

„(…) należy stosować przez co najmniej ostatnie: (…)”,

powinno być:

„(…) należy stosować przez co najmniej: (…)”.

Strona 18, art. 38 ust. 1 lit. c):

zamiast:

„c)

10 tygodni w przypadku drobiu przeznaczonego na produkcję mięsa sprowadzonego w wieku poniżej 3 dni;”,

powinno być:

„c)

10 tygodni w przypadku drobiu do produkcji mięsnej, wprowadzonego przed trzecim dniem życia;”.

Strona 19, art. 40 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„a)

w przypadku produkcji produktów upraw wieloletnich, które wymagają okresu uprawy przynajmniej trzech lat w przypadku, gdy poszczególne odmiany są trudne do rozróżnienia, (…)”,

powinno być:

„a)

w przypadku produkcji produktów upraw wieloletnich, które wymagają co najmniej trzyletniego okresu uprawy, jeśli poszczególne odmiany są trudne do rozróżnienia, (…)”.

Strona 20, art. 41 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) dany podmiot gospodarczy może prowadzić ekologiczne i nieekologiczne jednostki pszczelarskie na terenie tego samego gospodarstwa do celów prowadzenia działań zapylania (…)”,

powinno być:

„(…) dany podmiot gospodarczy może prowadzić ekologiczną i nieekologiczną produkcję pszczelarską na terenie tego samego gospodarstwa do celów prowadzenia działań zapylania (…)”.

Strona 20, art. 42 lit. a):

zamiast:

„(…) ekologicznej jednostki produkcji zwierzęcej (…)”,

powinno być:

„(…) ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej (…)”.

Strona 20, art. 43 lit. a):

zamiast:

„a)

10 % w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 stycznia 2009 r.;”,

powinno być:

„a)

10 % w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.;”.

Strona 20, art. 44 lit. c):

zamiast:

„c)

z zastrzeżeniem, że pochodzi on z komórek pszczelich.”,

powinno być:

„c)

z zastrzeżeniem, że pochodzi on z odsklepin uzyskanych podczas miodobrania.”.

Strona 20, art. 45 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„a)

można wykorzystywać siewny i wegetatywny materiał rozmnożeniowy (…)”,

powinno być:

„a)

można wykorzystywać nasiona i wegetatywny materiał rozmnożeniowy (…)”.

Strona 21, art. 45 ust. 5:

zamiast:

„5.   Zezwolenie na stosowanie nasion lub sadzeniaków ziemniaka, które nie są uzyskiwane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej, (…)”,

powinno być:

„5.   Zezwolenie na stosowanie nasion lub sadzeniaków ziemniaka, które nie zostały uzyskane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej, (…)”.

Strona 21, art. 47 lit. c):

zamiast:

„(…) szczególnie w przypadku wyjątkowych warunków meteorologicznych epidemii chorób zakaźnych, (…)”,

powinno być:

„(…) szczególnie w przypadku wyjątkowych warunków meteorologicznych, epidemii chorób zakaźnych, (…)”.

Strona 22, art. 49 ust. 3 zdanie drugie:

zamiast:

„Baza danych zawiera informacje na temat wyboru tego okresu.”,

powinno być:

„Baza danych zawiera informacje na temat tego okresu.”.

Strona 24, art. 60 ust. 2:

zamiast:

„2.   Z zastrzeżeniem wymagań określonych w ust. 1 lit. a) i lit. b) następujące stwierdzenie jest dozwolone (…)”,

powinno być:

„2.   Z zastrzeżeniem wymagań określonych w ust. 1 lit. a) i lit. b) następująca informacja jest dozwolona (…)”.

Strona 24, art. 61 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„b)

jest przedstawione w kolorze, formacie lub rodzaju czcionki, bardziej zwracającym uwagę niż opis lub nazwa paszy zwierzęcej (…)”,

powinno być:

„b)

jest przedstawione w kolorze, formacie lub rodzaju czcionki, niezwracającym bardziej uwagi niż opis lub nazwa paszy zwierzęcej (…)”.

Strona 25, art. 65 ust. 2:

zamiast:

„2.   Organ kontroli lub jednostka certyfikująca może pobierać próbki do testowania produktów niedozwolonych w produkcji ekologicznej lub celem sprawdzenia technik produkcji niezgodnych z zasadami produkcji ekologicznej. (…)”,

powinno być:

„2.   Organ kontrolny lub jednostka certyfikująca może pobierać próbki do testów na występowanie produktów niedozwolonych w produkcji ekologicznej lub celem sprawdzenia zgodności technik produkcji z zasadami produkcji ekologicznej. (…)”.

Strona 26, art. 66 ust. 1:

zamiast:

„1.   Ewidencja towarowa i dokumentacja finansowa musi być przechowywana w jednostce produkcyjnej lub w obiektach i musi umożliwiać (…)”,

powinno być:

„1.   Ewidencja towarowa i dokumentacja finansowa musi być przechowywana w jednostce produkcyjnej lub w obiektach produkcyjnych i musi umożliwiać (…)”.

Strona 27, art. 74 ust. 1:

zamiast:

„1.   W przypadku gdy po raz pierwszy zostaje wprowadzony w życie system kontroli ściśle dla produkcji zwierząt gospodarskich, pełny opis jednostki produkcyjnej określony w art. 63 ust. 1 lit. a) zawiera:

a)

pełny opis budynków dla zwierząt gospodarskich, pastwisk, obszarów na wolnym powietrzu itp. i w stosownych przypadkach, obiektów do składowania, pakowania i przetwarzania zwierząt gospodarskich; pełny opis produktów zwierzęcych, surowców i środków produkcji; (…)”,

powinno być:

„1.   W przypadku gdy po raz pierwszy zostaje wprowadzony w życie system kontroli w zakresie produkcji zwierząt gospodarskich, pełny opis jednostki produkcyjnej określony w art. 63 ust. 1 lit. a) zawiera:

a)

pełny opis budynków dla zwierząt gospodarskich, pastwisk, obszarów na wolnym powietrzu itp. i w stosownych przypadkach, obiektów do składowania, pakowania i przetwarzania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, surowców i środków produkcji; (…)”.

Strona 27, tytuł artykułu 75:

zamiast:

„Identyfikacja zwierząt gospodarczych”,

powinno być:

„Identyfikacja zwierząt gospodarskich”,

Strona 28, art. 76 lit. d):

zamiast:

„d)

w zakresie pasz: rodzaj, łącznie z dodatkami paszowymi, proporcje poszczególnych składników w porcjach karmy i okresy dostępu do obszaru wolnego wypasu, okresy sezonowego wypasu bydła w przypadku stosowania ograniczeń;”,

powinno być:

„d)

w zakresie pasz: rodzaj, łącznie z dodatkami paszowymi, proporcje poszczególnych składników w porcjach karmy i okresy dostępu do obszaru na wolnej przestrzenia, okresy sezonowego wypasu w razie obowiązywania ograniczeń;”.

Strona 28, art. 77:

zamiast:

„(…) Leczone zwierzęta gospodarskie należy dokładnie oznakować, w przypadku dużych zwierząt indywidualnie, a w przypadku drobiu i małych zwierząt indywidualnie lub partiami lub ulami.”,

powinno być:

„(…) Leczone zwierzęta gospodarskie należy dokładnie oznakować, w przypadku dużych zwierząt indywidualnie, a w przypadku drobiu, małych zwierząt i rodzin pszczelich – indywidualnie, partiami lub ulami.”.

Strona 28, art. 78 ust. 6:

zamiast:

„(…) zbieranie miodu (…)”,

powinno być:

„(…) pozyskiwanie miodu (…)”.

Strona 29, art. 82 ust. 1 akapit drugi:

zamiast:

„(…) zatwierdzony do kontroli (…)”,

powinno być:

„(…) zatwierdzony do przeprowadzania kontroli (…)”.

Strona 30, art. 88 ust. 2:

zamiast:

„2.   Środki określone w art. 63 ust. 1 lit. b), które podmioty gospodarcze podejmują w celi zapewnienia zgodności z zasadami produkcji ekologicznej, muszą obejmować wskazanie środków określonych w art. 26.”,

powinno być:

„2.   Środki określone w art. 63 ust. 1 lit. b), które podmioty gospodarcze podejmują w celu zapewnienia zgodności z zasadami produkcji ekologicznej, muszą obejmować wskazanie środków określonych w art. 26.”.

Strona 31, art. 91 ust. 3:

zamiast:

„3.   Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki i sankcje w celu zapobieżenia możliwości oszukańczego używania oznaczeń, o których mowa w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz w tytule III lub załączniku XI do niniejszego rozporządzenia.”,

powinno być:

„3.   Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki i sankcje w celu zapobieżenia oszustwom przy stosowaniu oznaczeń, o których mowa w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz w tytule III lub załączniku XI do niniejszego rozporządzenia.”.

Strona 32, art. 95 ust. 2:

zamiast:

„(…) gospodarstwom produkującym zwierzęta (…)”,

powinno być:

„(…) gospodarstwom produkcji zwierzęcej (…)”.

Strona 32, art. 95 ust. 7:

zamiast:

„7.   Dopuszczenia składników nieekologicznych pochodzenia rolniczego udzielone przez państwa członkowskie na mocy rozporządzenia (EWG) nr 207/93 można uważać za udzielone na mocy niniejszego rozporządzenia. Jednakże dopuszczenia udzielone zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 207/93 tracą moc z dniem 31 grudnia 2009 r.”,

powinno być:

„7.   Zezwolenia na stosowanie składników nieekologicznych pochodzenia rolniczego udzielone przez państwa członkowskie na mocy rozporządzenia (EWG) nr 207/93 można uważać za udzielone na mocy niniejszego rozporządzenia. Jednakże zezwolenia udzielone zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 207/93 tracą moc z dniem 31 grudnia 2009 r.”.

Strona 46, załącznik VI, pkt 1.3, tytuł lit. b):

zamiast:

„Substancje antyutleniające”,

powinno być:

„Substancje przeciwutleniające”.

Strona 78, załącznik XII, ostatni wiersz tabeli:

zamiast:

„(…) Podpis w imieniu jednostki kontrolującej/organu kontroli wydającego świadectwo:”,

powinno być:

„(…) Podpis w imieniu jednostki certyfikującej/organu kontrolnego wydających certyfikat:”.


Top