EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0106

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona)

OJ L 39, 13.2.2008, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 161 - 167

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/106/oj

13.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008

z dnia 15 stycznia 2008 r.

w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

(Wersja przekształcona)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

działając zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do rozporządzenia (WE) nr 2422/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania sprawności energetycznej urządzeń biurowych (3) ma zostać wprowadzony szereg znaczących poprawek. W celu zachowania jasności rozporządzenie to powinno zostać przekształcone.

(2)

Urządzenia biurowe mają znaczący udział w całkowitym zużyciu energii elektrycznej. Różne modele dostępne na rynku wspólnotowym mają bardzo zróżnicowane poziomy zużycia energii podczas stanu gotowości przy podobnym zakresie funkcjonalności, w związku z czym istnieje możliwość optymalizacji ich efektywności energetycznej.

(3)

Poprawa efektywności energetycznej urządzeń biurowych powinna przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Wspólnoty i bezpieczeństwa dostaw energii oraz do ochrony środowiska i konsumentów.

(4)

Należy wspierać działania mające na celu właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(5)

Pożądane jest koordynowanie krajowych inicjatyw w zakresie znakowania efektywności energetycznej, aby zminimalizować niekorzystny wpływ na przemysł i handel środków podjętych celem wdrożenia tych inicjatyw.

(6)

Ponieważ cel proponowanego działania, to jest określenie zasad wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, nie może zostać w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, zaś w większym stopniu można go osiągnąć na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

(7)

Protokół do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu uzgodniony w Kioto w dniu 11 grudnia 1997 r. wzywa do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez Wspólnotę o 8 % najpóźniej w latach 2008–2012. Dla osiągnięcia tego celu konieczne są bardziej zdecydowane środki celem zmniejszenia emisji dwutlenku węgla we Wspólnocie.

(8)

Ponadto decyzja nr 2179/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. w sprawie rewizji wspólnotowego programu polityki i działań w odniesieniu do środowiska naturalnego i stałego rozwoju „Ku trwałemu rozwojowi” (4) wskazała zapewnienie znakowania efektywności energetycznej urządzeń jako kluczowe zagadnienie, które powinno zostać włączone do wymogów w zakresie ochrony środowiska dotyczących energii.

(9)

Rezolucja Rady z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie sprawności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej (5) wezwała do szerszego stosowania znakowania urządzeń i sprzętu.

(10)

Pożądane jest koordynowanie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, znakowania i metod badań wszędzie tam, gdzie jest to właściwe.

(11)

Większość energooszczędnych urządzeń biurowych jest dostępna przy niewielkich kosztach lub bez żadnych dodatkowych kosztów i dlatego w wielu przypadkach oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w rozsądnie krótkim czasie równoważą ewentualne dodatkowe koszty. W związku z tym cele w zakresie oszczędności energii i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla można osiągnąć w efektywny z ekonomicznego punktu widzenia sposób, bez niekorzystnych efektów dla konsumenta lub przemysłu.

(12)

Handel urządzeniami biurowymi prowadzi się na całym świecie. Umowa z dnia 20 grudnia 2006 r. między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki i Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (6) (zwana dalej „Umową”) powinna ułatwić międzynarodowy handel takimi urządzeniami i ochronę środowiska. Umowa powinna zostać wprowadzona w życie we Wspólnocie.

(13)

Oznakowanie efektywności energetycznej Energy Star jest stosowane na całym świecie. Aby mieć wpływ na wymogi programu znakowania Energy Star, Wspólnota powinna uczestniczyć w programie i w opracowywaniu wymaganych specyfikacji technicznych. Przy określaniu tych specyfikacji technicznych wspólnie z Agencją Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych („USEPA”) Komisja powinna dążyć do ustanowienia ambitnego poziomu efektywności energetycznej, w związku z polityką Wspólnoty dotyczącą efektywności energetycznej i jej celami w zakresie efektywności energetycznej.

(14)

Konieczny jest efektywny system egzekwowania przepisów, aby zapewnić, że program znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych jest realizowany właściwie, zapewnia uczciwe warunki konkurencji dla producentów i chroni prawa konsumenta.

(15)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie wyłącznie do wyposażenia biurowego.

(16)

Dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego (7) nie jest najodpowiedniejszym środkiem w odniesieniu do urządzeń biurowych. Najbardziej efektywnym z ekonomicznego punktu widzenia środkiem promowania energooszczędnych urządzeń biurowych jest program dobrowolnego znakowania.

(17)

Celem efektywnego i bezstronnego wprowadzenia w życie programu znakowania efektywności energetycznej zadanie uczestniczenia w ustalaniu i sprawdzaniu wspólnych specyfikacji technicznych należy powierzyć odpowiedniemu organowi, Biuru Wspólnoty Europejskiej ds. Energy Star. Biuro to powinno składać się z krajowych przedstawicieli oraz przedstawicieli zainteresowanych stron.

(18)

Należy zapewnić spójność programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych i jego skoordynowanie z priorytetami polityki Wspólnoty i z innymi oznakowaniami wspólnotowymi lub programami świadectw jakości, takimi jak programy ustanowione dyrektywą 92/75/EWG i rozporządzeniem Rady (EWG) nr 880/92 z dnia 23 marca 1992 r. w sprawie przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (8).

(19)

Program znakowania efektywności energetycznej powinien stanowić uzupełnienie środków podjętych w związku z dyrektywą 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (9). Należy w związku z tym zapewnić spójność i koordynację programu Energy Star i systemu ekoprojektu.

(20)

Pożądane jest koordynowanie wspólnotowego programu Energy Star opartego na Umowie i innych dobrowolnych projektów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych we Wspólnocie, aby zapobiec pomyłkom konsumentów i potencjalnym zakłóceniom rynku.

(21)

Należy zagwarantować przejrzystość wdrażania programu Energy Star i zapewnić spójność z odpowiednimi międzynarodowymi normami, aby ułatwić przystąpienie do systemu i uczestniczenie w nim producentom i eksporterom z krajów spoza Wspólnoty.

(22)

Niniejsze rozporządzenie uwzględnia doświadczenia zdobyte w trakcie pierwszego okresu realizacji programu Energy Star we Wspólnocie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cele

Niniejsze rozporządzenie ustala zasady wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (dalej zwanego „programem Energy Star”) określonego w Umowie.

Artykuł 2

Zakres

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do grupy urządzeń biurowych określonych w załączniku C do Umowy, z zastrzeżeniem wszelkich jego zmian zgodnie z art. XII Umowy.

Artykuł 3

Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„wspólne logo” oznacza znak określony w załączniku A do Umowy;

b)

„uczestnicy programu” oznaczają producentów, firmy montujące, eksporterów, importerów, sprzedawców detalicznych i inne osoby lub instytucje, które zobowiązały się do promowania określonych energooszczędnych produktów wyposażenia biurowego zgodnych ze wspólnymi specyfikacjami w rozumieniu lit. c) i które przez zarejestrowanie się w Komisji podjęły decyzję o uczestnictwie w programie Energy Star;

c)

„wspólne specyfikacje” oznaczają wymagania w zakresie efektywności energetycznej i eksploatacyjnej, łącznie z metodami badań, na podstawie których przyznaje się prawo do korzystania ze wspólnego logo w odniesieniu do efektywnych energetycznie produktów wyposażenia biurowego.

Artykuł 4

Zasady ogólne

1.   Program Energy Star jest odpowiednio koordynowany z innymi uzgodnieniami wspólnotowymi w zakresie znakowania lub świadectw jakości, a także z takimi programami, jak w szczególności wspólnotowy program przyznawania oznakowań ekologicznych ustanowiony rozporządzeniem (EWG) nr 880/92, wskazanie poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego ustanowione dyrektywą 92/75/EWG oraz środki wykonawcze do dyrektywy 2005/32/WE.

2.   Wspólne logo może być umieszczane przez uczestników programu na ich urządzeniach biurowych i wykorzystywane w związanych z nimi materiałach promocyjnych.

3.   Uczestnictwo w programie Energy Star jest dobrowolne.

4.   Urządzenia biurowe, na których użycie uzyskano zgodę USEPA na stosowanie wspólnego logo, uważa się za zgodne z niniejszym rozporządzeniem, o ile nie udowodniono, że jest inaczej.

5.   Bez uszczerbku dla jakichkolwiek przepisów wspólnotowych w sprawie oceny zgodności i znakowania zgodności lub jakiejkolwiek umowy międzynarodowej zawartej między Wspólnotą i państwami trzecimi w zakresie dostępu do rynku Wspólnoty, produkty objęte niniejszym rozporządzeniem wprowadzane na rynek Wspólnoty mogą być badane przez Komisję lub państwa członkowskie celem sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Rejestrowanie uczestników programu

1.   Wnioski o włączenie w poczet uczestników programu składa się Komisji.

2.   Decyzję o włączeniu wnioskodawcy w poczet uczestników programu podejmuje Komisja, po sprawdzeniu, czy wnioskodawca zgodził się spełnić wytyczne dla użytkownika wspólnego logo zawarte w załączniku B do Umowy. Komisja publikuje na stronie internetowej programu Energy Star uaktualnioną listę uczestników programu i regularnie przekazuje ją państwom członkowskim.

Artykuł 6

Propagowanie kryteriów efektywności energetycznej

W okresie obowiązywania Umowy Komisja i inne instytucje Wspólnoty, jak również centralne organy rządowe w rozumieniu dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (10), bez uszczerbku dla przepisów krajowych i wspólnotowych oraz kryteriów ekonomicznych, określają wymagania w zakresie efektywności energetycznej co najmniej równoważne ze wspólnymi specyfikacjami technicznymi Energy Star dla zamówień publicznych na dostawy o wartości równej kwotom progowym określonym w art. 7 wspomnianej dyrektywy lub wyższej.

Artykuł 7

Inne dobrowolne systemy znakowania efektywności energetycznej

1.   Inne istniejące i nowe systemy dobrowolnego znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych w państwach członkowskich mogą być stosowane równolegle z programem Energy Star.

2.   Komisja i państwa członkowskie podejmują działania w celu zapewnienia niezbędnej koordynacji między programem Energy Star i krajowymi oraz innymi systemami znakowania w państwach członkowskich.

Artykuł 8

Biuro Wspólnoty Europejskiej ds. Energy Star

1.   Komisja powołuje Biuro Wspólnoty Europejskiej ds. Energy Star („BWEES”) składające się z krajowych przedstawicieli, o których mowa w art. 9, oraz przedstawicieli zainteresowanych stron. BWEES dokonuje przeglądu wdrożenia programu Energy Star we Wspólnocie i służy, jeśli to konieczne, radą i pomocą Komisji, aby umożliwić jej pełnienie roli organu zarządzającego, o którym mowa w art. IV Umowy.

2.   Komisja, w ramach swojej działalności i w możliwym zakresie, zapewnia zachowywanie przez BWEES w odniesieniu do każdej grupy urządzeń biurowych zrównoważonego udziału wszystkich odpowiednich dla danej grupy urządzeń zainteresowanych stron, takich jak producenci, sprzedawcy detaliczni, importerzy, podmioty prowadzące działalność w zakresie ochrony środowiska i organizacje konsumenckie.

3.   Komisja wspomagana przez BWEES śledzi wprowadzanie na rynek produktów oznaczonych wspólnym logo oraz rozwój w zakresie efektywności energetycznej urządzeń biurowych, aby na czas dokonywać przeglądu wspólnych specyfikacji.

4.   Komisja przyjmuje regulamin BWEES, uwzględniając opinie krajowych przedstawicieli w BWEES.

Artykuł 9

Przedstawiciele krajowi

Każde państwo członkowskie wyznacza, w zależności od przypadku, krajowych ekspertów w zakresie polityki energetycznej, organy lub osoby (dalej zwane „przedstawicielami krajowymi”) odpowiedzialne za wykonywanie zadań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. W przypadku gdy wyznaczono więcej niż jednego przedstawiciela krajowego, państwo członkowskie określa ich odpowiednie uprawnienia i stosowane wobec nich zasady koordynacji.

Artykuł 10

Plan pracy

Zgodnie z celami określonymi w art. 1 Komisja przyjmuje plan pracy. Obejmuje on strategię rozwoju programu Energy Star, określającą na kolejne trzy lata:

a)

cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej, biorąc pod uwagę potrzebę dążenia do wysokiego poziomu ochrony konsumenta i środowiska naturalnego oraz stopień penetracji rynku, który powinien zostać osiągnięty na poziomie Wspólnoty dzięki programowi Energy Star;

b)

niewyczerpujący wykaz urządzeń biurowych, które należy w pierwszej kolejności objąć programem Energy Star;

c)

inicjatywy edukacyjne i promocyjne;

d)

propozycje koordynacji i współpracy między programem Energy Star i innymi systemami dobrowolnego znakowania efektywności energetycznej w państwach członkowskich.

Komisja dokonuje przeglądu planu prac przynajmniej raz w roku. Jest on udostępniany publicznie.

Artykuł 11

Procedury przygotowawcze przed rewizją warunków technicznych

1.   Mając na względzie przygotowanie zmiany wspólnych specyfikacji i grup urządzeń biurowych wymienionych w załączniku C do Umowy, przed złożeniem projektu propozycji lub przekazaniem odpowiedzi do USEPA zgodnie z procedurami ustanowionymi w Umowie i w decyzji Rady 2006/1005/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej zawarcia Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (11), podejmuje się kroki określone w ust. 2–5.

2.   Komisja może wezwać BWEES do przedłożenia propozycji dotyczącej zmiany Umowy lub wspólnych specyfikacji produktu. Komisja może zaproponować BWEES zmianę wspólnych specyfikacji produktu lub Umowy. BWEES może także z własnej inicjatywy występować z propozycjami do Komisji.

3.   Komisja konsultuje się z BWEES za każdym razem, gdy otrzyma od USEPA propozycję zmiany Umowy.

4.   Przedstawiając swoje opinie Komisji, członkowie BWEES uwzględniają wyniki studiów wykonalności i badań rynkowych, a także dostępną technologię służącą zmniejszaniu zużycia energii.

5.   Komisja zwraca szczególną uwagę na cel, jakim jest ustalenie wspólnych specyfikacji na ambitnym poziomie zgodnie z art. I ust. 3 Umowy, aby zmniejszyć zużycie energii oraz należycie uwzględnia dostępną technologię i związane z nią koszty. W szczególności przed przedstawieniem swojej opinii w sprawie jakichkolwiek nowych wspólnych specyfikacji BWEES uwzględnia najnowsze wyniki badań w zakresie projektowania zgodnego z wymogami ekologicznymi (eco-design).

Artykuł 12

Nadzór nad rynkiem i kontrola nadużyć

1.   Wspólne logo jest stosowane tylko w związku z produktami objętymi Umową i zgodnie z wytycznymi dla użytkownika wspólnego logo zawartymi w załączniku B do Umowy.

2.   Jakakolwiek nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd reklama oraz stosowanie oznakowań lub logo, które prowadzą do mylenia ich ze wspólnym logo, są zabronione.

3.   Komisja zapewnia właściwe stosowanie wspólnego logo, podejmując lub koordynując działania opisane w art. IX ust. 2, 3 i 4 Umowy. Państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania celem zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia na ich własnym terytorium i powiadamiają o tym Komisję. Państwa członkowskie mogą przekazywać Komisji dowody nieprzestrzegania postanowień przez uczestników programu w celu podjęcia przez nią wstępnych działań.

Artykuł 13

Przegląd

Na rok przed wygaśnięciem Umowy Komisja sporządza i przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z monitorowania efektywności energetycznej rynku urządzeń biurowych, oceniające skuteczność programu Energy Star. Sprawozdanie to obejmuje zarówno dane jakościowe, jak i ilościowe oraz zawiera dane dotyczące korzyści wynikających z programu Energy Star, mianowicie oszczędności energii i korzyści dla środowiska z tytułu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Artykuł 14

Ocena

Przed przystąpieniem przez Strony Umowy do rozmów o przedłużeniu okresu jej obowiązywania zgodnie z jej art. XIV ust. 2, Komisja ocenia program Energy Star w świetle doświadczeń uzyskanych w ciągu jego realizacji.

Artykuł 15

Uchylenie

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 2422/2001.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia rozumiane są jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytywane zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 16

Przepisy końcowe

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 15 stycznia 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 97.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 17 grudnia 2007 r.

(3)  Dz.U. L 332 z 15.12.2001, s. 1.

(4)  Dz.U. L 275 z 10.10.1998, s. 1.

(5)  Dz.U. C 394 z 17.12.1998, s. 1.

(6)  Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 26.

(7)  Dz.U. L 297 z 13.10.1992, s. 16. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

(8)  Dz.U. L 99 z 11.4.1992, s. 1. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 237 z 21.9.2000, s. 1).

(9)  Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29.

(10)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1422/2007 (Dz.U. L 317 z 5.12.2007, s. 34).

(11)  Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 24.


ZAŁĄCZNIK

Rozporządzenie (WE) nr 2422/2001

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 1 ostatnie zdanie

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 4

Artykuł 4 ust. 4

Artykuł 4 ust. 5

Artykuł 5

Artykuł 5

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 6 ust. 3

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 7

Artykuł 8 ust. 1

Artykuł 8 ust. 1

Artykuł 8 ust. 2

Artykuł 8 ust. 3

Artykuł 8 ust. 2

Artykuł 8 ust. 3

Artykuł 8 ust. 4

Artykuł 8 ust. 4

Artykuł 8 ust. 5

Artykuł 9

Artykuł 9

Artykuł 10 akapit pierwszy część wprowadzająca

Artykuł 10 akapit pierwszy część wprowadzająca

Artykuł 10 akapit pierwszy tiret pierwsze

Artykuł 10 akapit pierwszy lit. a)

Artykuł 10 akapit pierwszy tiret drugie

Artykuł 10 akapit pierwszy lit. b)

Artykuł 10 akapit pierwszy tiret trzecie

Artykuł 10 akapit pierwszy lit. c)

Artykuł 10 akapit pierwszy tiret czwarte

Artykuł 10 akapit pierwszy lit. d)

Artykuł 10 akapit drugi zdanie pierwsze

Artykuł 10 akapit drugi

Artykuł 11 akapit pierwszy

Artykuł 11 ust. 1

Artykuł 11 pkt 1

Artykuł 11 ust. 2

Artykuł 11 pkt 2

Artykuł 11 ust. 3

Artykuł 11 pkt 3 zdanie pierwsze

Artykuł 11 ust. 4

Artykuł 11 pkt 3 zdanie drugie

Artykuł 11 ust. 5 zdanie pierwsze

Artykuł 11 ust. 5 ostatnie zdanie

Artykuł 12

Artykuł 12

Artykuł 13

Artykuł 13

Artykuł 14 akapit pierwszy

Artykuł 14

Artykuł 14 akapit drugi

Artykuł 15

Artykuł 15

Artykuł 16

Załącznik


Top