EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0768(01)

2008/768/WE: Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia Beauveria brongniartii i nadmanganianu potasu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5106) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 263 z 2.10.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/768(2)/oj

2.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/12


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 września 2008 r.

dotycząca niewłączenia Beauveria brongniartii i nadmanganianu potasu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5106)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/768/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po notyfikacji, podczas gdy prowadzone są stopniowe badania tych substancji w ramach programu prac.

(2)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1112/2002 (2) i (WE) nr 2229/2004 (3) określają szczegółowe zasady realizacji czwartego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Beauveria brongniartii i nadmanganian potasu są substancjami wskazanymi w czwartym etapie programu.

(4)

Jedyni powiadamiający w odniesieniu do Beauveria brongniartii i nadmanganianu potasu poinformowali Komisję w dniach odpowiednio 5 września 2007 r. i 22 lutego 2008 r. o tym, że nie zamierzają w dalszym ciągu uczestniczyć w programie prac w odniesieniu do tych substancji czynnych i dlatego nie będą przedkładać dalszych informacji. Nie należy zatem włączać tych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(5)

W przypadku substancji czynnych, co do których obowiązuje jedynie krótki okres uprzedniego powiadomienia dotyczącego wycofania środków ochrony roślin zawierających takie substancje, uzasadnione jest wyznaczenie dodatkowego okresu na likwidację, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów, nieprzekraczającego dwunastu miesięcy, w celu wykorzystania istniejących zapasów w okresie nie dłuższym niż jeden kolejny sezon wegetacyjny. W przypadkach, w których przewiduje się dłuższy okres uprzedniego powiadomienia, ten dodatkowy okres może zostać skrócony i wygasać z końcem sezonu wegetacyjnego.

(6)

Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dla przedmiotowych substancji czynnych, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w celu ewentualnego włączenia ich do załącznika I.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Substancje czynne wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji nie zostają włączone jako substancje czynne do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 2

Państwa członkowskie dopilnowują, aby:

a)

zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające substancje czynne wymienione w załączniku I zostały wycofane do dnia 30 marca 2009 r.;

b)

zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające przedmiotowe substancje czynne nie były udzielane ani odnawiane, począwszy od daty publikacji niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG jest możliwie jak najkrótszy i upływa najpóźniej dnia 30 marca 2010 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 września 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 168 z 27.6.2002, s. 14.

(3)  Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13.


Top