EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1497

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 333, 19.12.2007, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 151 - 152

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1497/oj

19.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1497/2007

z dnia 18 grudnia 2007 r.

ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (1), w szczególności jego art. 3 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W systemach ochrony przeciwpożarowej składających się z szeregu połączonych zbiorników zainstalowanych ze względu na określone zagrożenie pożarowe na określonej przestrzeni ładunek fluorowanych gazów cieplarnianych należy obliczać na podstawie sumy ładunku tych gazów w zbiornikach, tak aby zapewnić odpowiednią dla rzeczywistego ładunku fluorowanych gazów cieplarnianych częstotliwość kontroli.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 dokumentacja dotycząca systemów ochrony przeciwpożarowej zawiera określone informacje. W celu zapewnienia skutecznego wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 należy przewidzieć włączenie do dokumentacji dodatkowych informacji.

(3)

W dokumentacji należy zawrzeć informacje na temat ładunku fluorowanych gazów cieplarnianych. W przypadku, gdy ładunek fluorowanych gazów cieplarnianych nie jest znany, dany operator systemu ochrony przeciwpożarowej powinien zapewnić ustalenie tego ładunku przez uprawniony personel w celu ułatwienia kontroli szczelności.

(4)

Przed przeprowadzeniem kontroli szczelności uprawniony personel powinien uważnie sprawdzić informacje zawarte w dokumentacji dotyczącej systemu w celu określenia wszelkich wcześniejszych problemów, a także zapoznać się z wcześniejszymi sprawozdaniami.

(5)

W celu zapewnienia skutecznej kontroli szczelności kontrole powinny koncentrować się na tych częściach systemu ochrony przeciwpożarowej, w których wystąpienie nieszczelności jest najbardziej prawdopodobne.

(6)

W przypadku, gdy istnieją podstawy, aby przypuszczać, że wystąpiła nieszczelność, należy dokonać kontroli w celu jej identyfikacji i naprawy.

(7)

Poważne zagrożenie wystąpieniem nieszczelności związane jest z wadliwą instalacją nowych systemów. Dlatego nowo zainstalowane systemy powinny być poddawane kontroli szczelności natychmiast po ich oddaniu do eksploatacji.

(8)

W celu zapewnienia skuteczności napraw systemu, kolejne kontrole, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 842/2006, powinny koncentrować się na tych częściach systemu, w których wykryto nieszczelność, oraz na częściach przylegających.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 standardowe wymogi kontroli szczelności w odniesieniu do działających i tymczasowo wyłączonych z eksploatacji stacjonarnych systemów składających się z jednego zbiornika lub z szeregu połączonych zbiorników wraz z elementami towarzyszącymi zainstalowanymi ze względu na określone zagrożenie pożarowe na określonej przestrzeni, zwanych dalej „systemami ochrony przeciwpożarowej”.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających przynajmniej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych.

Artykuł 2

Dokumentacja dotycząca systemu

1.   W dokumentacji, o której mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, zwanej dalej „dokumentacją dotyczącą systemu”, operator zamieszcza swoją nazwę, adres pocztowy i numer telefonu.

2.   W dokumentacji dotyczącej systemu zamieszcza się informację na temat ładunku fluorowanych gazów cieplarnianych w systemie ochrony przeciwpożarowej.

3.   W przypadku, gdy ładunek fluorowanych gazów cieplarnianych w systemie ochrony przeciwpożarowej nie jest podany w specyfikacji technicznej producenta lub na etykiecie systemu, operator zapewnia jego ustalenie przez uprawniony personel.

Artykuł 3

Kontrola dokumentacji dotyczącej systemu

1.   Przed dokonaniem kontroli szczelności uprawniony personel sprawdza dokumentację dotyczącą systemu.

2.   Szczególną uwagę poświęca się stosownym informacjom dotyczącym powtarzających się kwestii lub problemów.

Artykuł 4

Kontrole wzrokowe i ręczne

1.   W celu wykrycia uszkodzeń i objawów nieszczelności uprawniony personel przeprowadza kontrole wzrokowe przyrządów kontrolnych, zbiorników, elementów składowych i połączeń pod ciśnieniem.

2.   Uprawniony personel dokonuje kontroli w każdym przypadku, gdy istnieją podstawy, aby przypuszczać, że wystąpiła nieszczelność powodująca ulatnianie się fluorowanych gazów cieplarnianych w systemie ochrony przeciwpożarowej.

3.   Za podstawę do takich przypuszczeń uważa się wystąpienie jednej lub kilku poniższych sytuacji:

a)

stały system wykrywania nieszczelności informuje o wystąpieniu nieszczelności;

b)

pojemnik wykazuje utratę ciśnienia o ponad 10 % po skorygowaniu względem temperatury;

c)

pojemnik wykazuje utratę ilości środka gaśniczego o ponad 5 %;

d)

inne oznaki utraty ładunku.

4.   Kontrola ciśnieniomierzy i urządzeń kontrolujących wagę jest dokonywana co 12 miesięcy w celu zapewnienia ich właściwego działania.

Artykuł 5

Naprawa nieszczelności

1.   Operator zapewnia przeprowadzenie naprawy lub wymiany przez personel uprawniony do tego rodzaju działań.

2.   Operator zapewnia przeprowadzenie próby szczelności przed ponownym napełnieniem.

Artykuł 6

Kolejne kontrole

Podczas dokonywania kolejnych kontroli, o których mowa w art. 3 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 842/2006, uprawniony personel koncentruje się na obszarach wykrytych i naprawionych nieszczelności oraz na obszarach przyległych, które podczas naprawy poddane zostały obciążeniu.

Artykuł 7

Wymogi dotyczące nowych systemów

Nowo zainstalowane systemy są poddawane kontroli szczelności natychmiast po ich oddaniu do eksploatacji.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 161 z 14.6.2006, str. 1.

(2)  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 899/2007 (Dz.U. L 196 z 28.7.2007, str. 24).


Top