EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1234R(02)

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ( rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku ) ( Dz.U. L 299 z 16.11.2007 )

OJ L 155, 13.6.2008, p. 28–34 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1234/corrigendum/2008-06-13/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

13.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/28


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 299 z dnia 16 listopada 2007 r. )

1.

Strona 4, motyw 19:

zamiast:

„(19)

W celu zapewnienia równowagi na rynku mleka oraz stabilizacji cen rynkowych we wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych przewidziano przyznawanie dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów z masła i produktów serowych.”,

powinno być:

„(19)

W celu zapewnienia równowagi na rynku mleka oraz stabilizacji cen rynkowych we wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych przewidziano przyznawanie dopłat do prywatnego przechowywania śmietanki, niektórych produktów z masła i niektórych produktów serowych.”.

2.

Strona 4, motyw 22:

zamiast:

„(…) jaj oraz drobiu, powinny (…)”,

powinno być:

„(…) jaj oraz mięsa drobiowego, powinny (…)”.

3.

Strona 5, motyw 29:

zamiast:

„(…) jaj oraz drobiu przewidziano (…)”,

powinno być:

„(…) jaj oraz mięsa drobiowego przewidziano (…)”.

4.

Strona 6, motyw 41:

zamiast:

„(41)

We wspólnej organizacji rynku suszu paszowego oraz lnu i konopi wprowadzono dopłaty do przetwarzania w tych sektorach jako środek regulujący rynek wewnętrzny w odniesieniu do tych sektorów.”,

powinno być:

„(41)

We wspólnej organizacji rynku suszu paszowego oraz lnu i konopi wprowadzono pomoc do przetwarzania w tych sektorach jako środek regulujący rynek wewnętrzny w odniesieniu do tych sektorów. Przepisy te powinny zostać utrzymane.”.

5.

Strona 7, motyw 49:

zamiast:

„(…) jaj oraz drobiu wprowadzono (…)”,

powinno być:

„(…) jaj oraz mięsa drobiowego wprowadzono (…)”.

6.

Strona 7, motyw 52:

zamiast:

„(…) sektorów jaj i drobiu istniejące (…)”,

powinno być:

„(…) sektorów jaj i mięsa drobiowego istniejące (…)”.

7.

Strona 7, motyw 52:

zamiast:

„(…) handlowych w odniesieniu do drobiu oraz w (…)”,

powinno być:

„(…) handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego oraz w (…)”.

8.

Strona 9, motyw 71:

zamiast:

„(71)

Celem rozporządzenia Rady (EWG) nr 2729/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie opłat przywozowych na mieszanki zbóż, ryżu i ryżu łamanego (1) jest zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu opłat w przypadku przywozu mieszanek zbóż, ryżu i ryżu łamanego. (…)”,

powinno być:

„(71)

Celem rozporządzenia Rady (EWG) nr 2729/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie opłat przywozowych na mieszanki zbóż, ryżu i ryżu łamanego (1) jest zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu opłat celnych w przypadku przywozu mieszanek zbóż, ryżu i ryżu łamanego. (…)”.

9.

Strona 17, spis treści, załącznik III:

zamiast:

„Część VII:

Definicje dotyczące sektora drobiu”,

powinno być:

„Część VII:

Definicje dotyczące sektora mięsa drobiowego”.

10.

Strona 18, spis treści, załącznik XIV:

zamiast:

„(…) SEKTORÓW JAJ I DROBIU, O KTÓRYCH (…)”,

powinno być:

„(…) SEKTORÓW JAJ I MIĘSA DROBIOWEGO, O KTÓRYCH (…)”.

11.

Strona 21, art. 8 ust. 1:

zamiast:

„Dla produktów, o których mowa w art. 5 ust. 1, (…)”,

powinno być:

„Dla produktów, o których mowa w art. 6 ust. 1, (…)”.

12.

Strona 22, art. 8 ust. 1 lit. c) akapit drugi:

zamiast:

„Ceny referencyjne, o których mowa w pkt (i) oraz (ii), stosuje się do cukru luzem, na podstawie ceny ex factory cukru standardowej jakości określonej w załączniku IV pkt B;”,

powinno być:

„Ceny referencyjne, o których mowa w pkt (i) oraz (ii), stosuje się do cukru luzem, na bazie dostawy EXW cukru standardowej jakości określonej w załączniku IV pkt B;”.

13.

Strona 24, art. 23 akapit drugi:

zamiast:

„Jednakże jeśli rzeczywista zawartość białka jest mniejsza od ustalonej w art. 10 lit. f) minimalnej zawartości białka w odtłuszczonej masie suchej wynoszącej 35,6 %, lecz nie mniejsza niż 31,4 %, cena interwencyjna jest równa cenie referencyjnej pomniejszonej o 1,75 % na każdy punkt procentowy poniżej 35,6 %.”,

powinno być:

„Jednakże jeśli rzeczywista zawartość białka jest mniejsza niż minimalna zawartość białka wynosząca 35,6 % w masie, ustalona w art. 10 lit. f), ale nie mniejsza niż 31,4 % w masie w odniesieniu do suchej masy beztłuszczowej, cena interwencyjna jest równa cenie referencyjnej pomniejszonej o 1,75 % na każdy punkt procentowy, o który zawartość białka jest niższa od 35,6 % w masie.”.

14.

Strona 25, art. 28 zdanie wprowadzające:

zamiast:

„(…) , które określa Komisja zgodnie z art. 40”,

powinno być:

„(…) , które określa Komisja zgodnie z art. 43”.

15.

Strona 27, art. 38 lit. c):

zamiast:

„c)

każde inne pojedyncze państwo członkowskie poza Zjednoczonym Królestwem.”,

powinno być:

„c)

każde inne państwo członkowskie poza Zjednoczonym Królestwem, rozpatrywane osobno.”.

16.

Strona 29, art. 44 ust. 1 lit. f):

zamiast:

„drobiu”,

powinno być:

„mięsa drobiowego”.

17.

Strona 32, art. 54:

zamiast:

„jaj oraz drobiu:”,

powinno być:

„jaj oraz mięsa drobiowego:”.

18.

Strona 34, art. 65 lit. d):

zamiast:

„d)

„gospodarstwo” oznacza gospodarstwo zgodnie z definicją w art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;”,

powinno być:

„d)

„gospodarstwo” oznacza gospodarstwo zgodnie z definicją w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;”.

19.

Strona 35, art. 65 lit. j):

zamiast:

„j)

„kwota krajowa” oznacza kwotę, o której mowa w art. 63 i która jest ustalana dla każdego państwa członkowskiego;”,

powinno być:

„j)

„kwota krajowa” oznacza kwotę, o której mowa w art. 66 i która jest ustalana dla każdego państwa członkowskiego;”.

20.

Strona 35, art. 66 ust. 1:

zamiast:

„(…) zostały określone w załączniku X pkt 1.”,

powinno być:

„(…) zostały określone w załączniku IX pkt 1.”.

21.

Strona 35, art. 66 ust. 2:

zamiast:

„2.   Kwoty, o których mowa w ust. 1, są rozdzielane między producentów zgodnie z art. 64 (…)”,

powinno być:

„2.   Kwoty, o których mowa w ust. 1, są rozdzielane między producentów zgodnie z art. 67 (…)”.

22.

Strona 35, art. 66 ust. 3:

zamiast:

„3.   Kwoty krajowe określone w załączniku X pkt 1 (…)”,

powinno być:

„3.   Kwoty krajowe określone w załączniku IX pkt 1 (…)”.

23.

Strona 35, art. 66 ust. 4:

zamiast:

„4.   W przypadku Bułgarii i Rumunii ustanawia się specjalną rezerwę restrukturyzacyjną zgodnie z załącznikiem X pkt 2. (…)”,

powinno być:

„4.   W przypadku Bułgarii i Rumunii ustanawia się specjalną rezerwę restrukturyzacyjną zgodnie z załącznikiem IX pkt 2. (…)”.

24.

Strona 35, art. 67 ust. 4:

zamiast:

„4.   Komisja może zwiększyć część fińskiej kwoty krajowej przyznaną na dostawy, o których mowa w art. 63 (…)”,

powinno być:

„4.   Komisja może zwiększyć część fińskiej kwoty krajowej przyznaną na dostawy, o których mowa w art. 66 (…)”.

25.

Strona 36, art. 72 ust. 1 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) przed tą datą ponownie staje się producentem w rozumieniu art. 62 lit. c).”,

powinno być:

„(…) .przed tą datą ponownie staje się producentem w rozumieniu art. 65 lit. c).”.

26.

Strona 40, art. 86 ust. 1 lit. c):

zamiast:

„c)

przedsiębiorstwa, które otrzymały dostawy od osób fizycznych lub prawnych, które to osoby zawarły umowy z producentami paszy przeznaczonej do suszenia.”,

powinno być:

„c)

przedsiębiorstwa, które otrzymały dostawy od osób fizycznych lub prawnych, które to osoby zawarły umowy z producentami zielonki przeznaczonej do suszenia.”.

27.

Strona 40, art. 86 ust. 2:

zamiast:

„2.   Pomoc określoną w ust. 1 wypłaca się w odniesieniu do suszu paszowego, który opuścił zakład przetwórczy i który spełnia następujące wymogi:”,

powinno być:

„2.   Pomoc określoną w ust. 1 wypłaca się w odniesieniu do suszu paszowego, który opuścił przedsiębiorstwo przetwórcze i który spełnia następujące wymogi:”.

28.

Strona 40, art. 87 ust. 3:

zamiast:

„3.   W przypadku gdy została wypłacona zaliczka, wyrównanie, stanowiące różnicę między wysokością zaliczki a całkowitą sumą dopłaty należącą się przedsiębiorstwu przetwórczemu, jest wypłacane z zastrzeżeniem stosowania art. 88 ust. 2.”,

powinno być:

„3.   W przypadku gdy została wypłacona zaliczka, wyrównanie, stanowiące różnicę między wysokością zaliczki a całkowitą sumą pomocy należącej się przedsiębiorstwu przetwórczemu, jest wypłacane z zastrzeżeniem stosowania art. 88 ust. 2.”.

29.

Strona 40, art. 88, tytuł:

zamiast:

„Stawka dopłat”,

powinno być:

„Stawka pomocy”.

30.

Strona 40, art. 89:

zamiast:

„(…) suszu paszowego lub suszu suszonego na słońcu , w odniesieniu do której może zostać przyznana pomoc określona w art. 86. Ilość ta jest rozdzielana między zainteresowane państwa członkowskie jako krajowe ilości gwarantowane zgodnie z załącznika XI pkt B.”,

powinno być:

„(…) suszu paszowego otrzymywanego metodą dehydratacji lub metodą suszenia na słońcu, w odniesieniu do której może zostać przyznana pomoc określona w art. 86. Ilość ta jest rozdzielana pomiędzy zainteresowane państwa członkowskie jako krajowe ilości gwarantowane, zgodnie z załącznikiem XI pkt B.”.

31.

Strona 41, art. 92, tytuł:

zamiast:

„Stawka dopłat”,

powinno być:

„Stawka pomocy”.

32.

Strona 41, art. 94 ust. 1:

zamiast:

„(…) zgodnie z załącznika XI pkt A.”,

powinno być:

„(…) zgodnie z załącznikiem XI pkt A.”.

33.

Strona 42, art. 95 lit. e):

zamiast:

„e)

warunków przyznawania dopłaty i wypłacania zaliczki, a zwłaszcza dowodu przetworzenia słomy;”,

powinno być:

„e)

warunków przyznawania pomocy i wypłacania zaliczki, a zwłaszcza dowodu przetworzenia słomy;”.

34.

Strona 42, art. 96 ust. 2:

zamiast:

„2.   Komisja okresowo ustala kwotę refundacji, o której mowa w ust. 1.”,

powinno być:

„2.   Komisja okresowo ustala stawkę refundacji, o której mowa w ust. 1.”.

35.

Strona 46, art. 116, tytuł:

zamiast:

„Normy handlowe dla produktów sektorów jaj i drobiu”,

powinno być:

„Normy handlowe dla produktów sektorów jaj i mięsa drobiowego”.

36.

Strona 46, art. 116:

zamiast:

„Produkty sektorów jaj i drobiu są (…)”,

powinno być:

„Produkty sektorów jaj i mięsa drobiowego są (…)”.

37.

Strona 47, art. 121 lit. d) ppkt (ii):

zamiast:

„(ii)

częstotliwości odbioru, dostawy, przechowywania i przenoszenia jaj;”,

powinno być:

„(ii)

częstotliwości odbioru, dostawy, ochrony i przygotowania jaj;”.

38.

Strona, 47, art. 121 lit. f):

zamiast:

„f)

w przypadku przepisów dotyczących norm produkcji i wprowadzania do obrotu jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego, o których mowa w załączniku XIa część C:”,

powinno być:

„f)

w przypadku przepisów dotyczących norm produkcji i wprowadzania do obrotu jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego, o których mowa w załączniku XIV część C:”.

39.

Strona 47, art. 130 ust. 1 lit. n):

zamiast:

„drobiu”,

powinno być:

„mięsa drobiowego”.

40.

Strona 51, art. 136 ust. 1 zdanie drugie:

zamiast:

„Należności te nie mogą jednak przekroczyć komercyjnej stawki celnej określonej na podstawie nomenklatury scalonej.”,

powinno być:

„Należności te nie mogą jednak przekroczyć konwencyjnej stawki celnej określonej na podstawie Nomenklatury Scalonej.”.

41.

Strona 52, art. 141 ust. 1:

zamiast:

„1.   Do przywozu jednego z produktów (…)”,

powinno być:

„1.   Do przywozu jednego lub więcej produktów (…)”.

42.

Strona 52, art. 141 ust. 1:

zamiast:

„(…) koziego, jaj, drobiu i bananów (…)”,

powinno być:

„(…) koziego, jaj, mięsa drobiowego i bananów (…)”.

43.

Strona 52, art. 144, ust. 2, lit. c)

zamiast:

„c)

metoda oparta na uwzględnianiu tradycyjnego modelu handlu (metoda „przywozów tradycyjnych lub nowych”).”

powinno być:

„c)

metoda oparta na uwzględnianiu tradycyjnego modelu handlu (metoda „importerów tradycyjnych lub nowych”).”

44.

Strona 55, art. 158 ust. 2 akapit drugi:

zamiast:

„W przypadku mączki chmielowej, mączki chmielowej z podwyższoną zawartością lupuliny, wyciągu z szyszek chmielowych oraz mieszanych produktów chmielowych świadectwo może być uznane za równoważne certyfikatowi, jeżeli zawartość alfakwasów w tych produktach nie jest mniejsza od zawartości w chmielu, z którego zostały one wytworzone.”,

powinno być:

„W przypadku mączki chmielowej, mączki chmielowej z podwyższoną zawartością lupuliny, wyciągu z szyszek chmielowych oraz mieszanych produktów chmielowych świadectwo może być uznane za równoważne certyfikatowi, wyłącznie jeżeli zawartość alfakwasów w tych produktach nie jest mniejsza od zawartości w chmielu, z którego zostały one wytworzone.”.

45.

Strona 56, art. 160 ust. 1:

zamiast:

„(…) koziego, jaj, drobiu i alkoholu (…)”,

powinno być:

„(…) koziego, jaj, mięsa drobiowego i alkoholu (…)”.

46.

Strona 56, art. 161 ust. 1 lit. j):

zamiast:

„drobiu”,

powinno być:

„mięsa drobiowego”.

47.

Strona 56, art. 161 ust. 3:

zamiast:

„3.   Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące stosowania ust. 1 i 2, w tym dotyczące okresów ważności pozwoleń i stopnia zabezpieczenia.”,

powinno być:

„3.   Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące stosowania ust. 1 i 2, w tym dotyczące okresów ważności pozwoleń i stawki zabezpieczenia.”.

48.

Strona 57, art. 162 ust. 1 lit. a) ppkt (viii):

zamiast:

„drobiu”,

powinno być:

„mięsa drobiowego”.

49.

Strona 57, art. 164 ust. 3 lit. i):

zamiast:

„(…) wieprzowiny, jaj i drobiu różnicę (…)”,

powinno być:

„(…) wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego różnicę (…)”.

50.

Strona 58, art. 164 ust. 4 zdanie pierwsze:

zamiast:

„4.   Komisja może ustalić sumę korygującą mającą zastosowanie do refundacji wywozowych w odniesieniu do sektorów zbóż i ryżu.”,

powinno być:

„4.   Komisja może ustalić kwotę korygującą mającą zastosowanie do refundacji wywozowych w odniesieniu do sektorów zbóż i ryżu.”.

51.

Strona 58, art. 167 ust. 2 lit. b):

zamiast:

„b)

w stosownych przypadkach, w odniesieniu do faktycznego miejsca przeznaczenia, jeżeli różni się ono od miejsca przeznaczenia wskazanego w pozwoleniu, przy czym obowiązująca w takim przypadku suma nie przekracza sumy obowiązującej w odniesieniu do miejsca przeznaczenia wskazanego w pozwoleniu.”

powinno być:

„b)

w stosownych przypadkach, w odniesieniu do faktycznego miejsca przeznaczenia, jeżeli różni się ono od miejsca przeznaczenia wskazanego w pozwoleniu, przy czym obowiązująca w takim przypadku kwota nie przekracza kwoty obowiązującej w odniesieniu do miejsca przeznaczenia wskazanego w pozwoleniu.”.

52.

Strona 59, art. 171 ust. 2 lit. c):

zamiast:

„c)

metoda oparta na uwzględnianiu tradycyjnego modelu handlu (metoda „przywozów tradycyjnych lub nowych”).”,

powinno być:

„c)

metoda oparta na uwzględnianiu tradycyjnego modelu handlu (metoda „importerów tradycyjnych lub nowych”).”.

53.

Strona 60, art. 174 ust. 1:

zamiast:

„(…) koziego oraz drobiu.”,

powinno być:

„(…) koziego oraz mięsa drobiowego.”.

54.

Strona 62, art. 182 ust. 3 akapit czwarty:

zamiast:

„Zainteresowane państwa członkowskie informują Komisję w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku gospodarczego o wysokość pomocy państwa faktycznie przyznanej w danym roku gospodarczym.”,

powinno być:

„Zainteresowane państwa członkowskie informują Komisję w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku gospodarczego o wielkości pomocy państwa faktycznie przyznanej w danym roku gospodarczym.”.

55.

Strona 62, art. 182 ust. 4:

zamiast:

„(…) Całkowita wysokość tej pomocy nie przekracza 110 mln EUR rocznie.”,

powinno być:

„(…) Całkowita wielkość tej pomocy nie przekracza 110 mln EUR rocznie.”.

56.

Strona 62, art. 184 pkt 1):

zamiast:

„1)

Radzie do dnia 30 września 2008 r. – dotyczące sektora suszu paszowego, na podstawie oceny przepisów zawartych w niniejszym rozporządzeniu, omawiające w szczególności rozwój obszarów produkcji roślin strączkowych (…)”,

powinno być:

„1)

Radzie do dnia 30 września 2008 r. – dotyczące sektora suszu paszowego, na podstawie oceny przepisów zawartych w niniejszym rozporządzeniu, omawiające w szczególności rozwój obszarów produkcji roślin motylkowych (…)”.

57.

Strona 63, art. 186 lit. b):

zamiast:

„(…) wieprzowiny, jaj i drobiu oraz w (…)”,

powinno być:

„(…) wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego oraz w (…)”.

58.

Strona 66, art. 204 ust. 2 lit. a):

zamiast:

„(…) baraniego i koziego, jaj i drobiu (…)”,

powinno być:

„(…) baraniego i koziego, jaj i mięsa drobiowego (…)”.

59.

Strona 70, załącznik I część IV lit. b):

zamiast:

„Produkty w proszku otrzymywane wyłącznie z pozostałości stałych i z soku powstających przy wytwarzaniu powyższych koncentratów”,

powinno być:

„Produkty poddane dehydratacji otrzymywane wyłącznie z pozostałości stałych i z soku powstających przy wytwarzaniu powyższych koncentratów”.

60.

Strona 72, załącznik I część VIII:

zamiast:

„Len, surowy lub przerobione, ale nieprzędziony; odpady i pakuły lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)”,

powinno być:

„Len, surowy lub przetworzony, ale nieprzędziony; odpady i pakuły lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)”.

61.

Strona 72, załącznik I część VIII:

zamiast:

„Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; odpady i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)”,

powinno być:

„Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przetworzone, ale nieprzędzione; odpady i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)”.

62.

Strona 91, załącznik III część VII – tytuł:

zamiast:

„Definicje dotyczące sektora drobiu”,

powinno być:

„Definicje dotyczące sektora mięsa drobiowego”.

63.

Strona 91, załącznik III część VII pkt 1:

zamiast:

„1.

„Drób domowy żywy” oznacza żywe kury, kaczki, gęsi, indyki i perliczki o masie ponad 185 gramów.”,

powinno być:

„1.

„Drób żywy” oznacza żywe kury, kaczki, gęsi, indyki i perliczki o masie ponad 185 gramów.”.

64.

Strona 91, załącznik III część VII pkt 3:

zamiast:

„ „Drób bity” oznacza martwe (…)”,

powinno być:

„ „Drób ubity” oznacza ubite (…)”.

65.

Strona 93, załącznik IV pkt B pkt 1 lit. a):

zamiast:

„a)

to burak o dobrej jakości handlowej zgodnej z obowiązującymi przepisami;”,

powinno być:

„a)

to burak o solidnej i właściwej jakości handlowej;”.

66.

Strona 93, załącznik IV pkt B pkt II pkt 1 lit. a):

zamiast:

„a)

jest dobrej jakości, zgodnej z prawem, dobrymi zwyczajami i praktyką kupiecką; suchy, w formie jednorodnych granulowanych kryształków, sypki;”,

powinno być:

„a)

jest solidnej i właściwej jakości handlowej, suchy, w formie jednorodnych granulowanych kryształków, sypki;”.

67.

Strona 109, załącznik XIV:

zamiast:

„NORMY HANDLOWE DLA PRODUKTÓW SEKTORÓW JAJ I DROBIU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 116A”,

powinno być:

„NORMY HANDLOWE DLA PRODUKTÓW SEKTORÓW JAJ I MIĘSA DROBIOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 116”.


Top