EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0378

Rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005

Dz.U. L 4M z 8.1.2008, p. 325–328 (MT)
Dz.U. L 95 z 5.4.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/378/oj

5.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 378/2007

z dnia 27 marca 2007 r.

ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niektóre państwa członkowskie napotykają na szczególne trudności w finansowaniu swoich programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1). Te państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania systemu dobrowolnej modulacji w celu wzmocnienia ich polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Możliwość taką powinny mieć te państwa członkowskie, w których dobrowolna modulacja już jest stosowana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1655/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiającym zasady przejścia z opcjonalnego systemu modulacji ustanowionego art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 na obowiązkowy system modulacji ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 (2) lub które zwolniono z obowiązku współfinansowania wsparcia Wspólnoty na mocy art. 70 ust. 4a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Dobrowolna modulacja powinna odbywać się poprzez zmniejszenie płatności bezpośrednich w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 (3) i przeznaczenie kwot odpowiadających wysokości wspomnianego zmniejszenia na finansowanie programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005. Zmniejszenie płatności bezpośrednich w związku z dobrowolną modulacją powinno być stosowane dodatkowo do ograniczeń płatności wynikających z zastosowania obowiązkowej modulacji zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(2)

W celu ułatwienia wdrożenia administracyjnego zasady dobrowolnej modulacji, w tym dotyczące podstawy kalkulacji, powinny być ujednolicone z zasadami stosowanymi do obowiązkowej modulacji na mocy art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(3)

W celu uwzględnienia szczególnej sytuacji małych gospodarstw rolnych w przypadku zastosowania dobrowolnej modulacji powinna zostać przyznana dodatkowa kwota pomocy, tak jak w przypadku modulacji obowiązkowej. Ta dodatkowa kwota powinna być równa kwocie wynikającej z zastosowania dobrowolnej modulacji do pierwszych 5 000 EUR płatności bezpośrednich w ramach pułapów, które zostaną ustalone przez Komisję.

(4)

W odniesieniu do państw członkowskich, w których stosowana jest już dobrowolna modulacja, nowe przepisy dotyczące jej, ustanowione niniejszym rozporządzeniem, w miarę możliwości nie powinny odbiegać od istniejących mechanizmów, by uniknąć tworzenia zbędnego obciążenia administracyjnego i zakłócenia funkcjonowania stosowanych od kilku lat przepisów wykonawczych, do których rolnicy dostosowali się w kwestiach praktycznych i gospodarczych. Wydaje się zatem właściwe, by państwa członkowskie stosujące dobrowolną modulację w chwili wejścia niniejszego rozporządzenia w życie otrzymały prawo utrzymania pewnych utrwalonych elementów ich obowiązującego systemu, unikając zarazem nieuzasadnionego nierównego traktowania rolników. Ponadto, aby zapewnić spójność nowych ustaleń z wdrażaniem systemu płatności jednolitych, zastosowanie zróżnicowanych regionalnie wielkości dobrowolnej modulacji powinno być możliwe jedynie w tych państwach członkowskich, które stosują system płatności jednolitych na poziomie regionalnym, zgodnie z art. 58 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(5)

Wykorzystanie środków finansowych wynikających z zastosowania dobrowolnej modulacji nie może być ograniczone pułapami wkładu EFRROW wynikającymi z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005. Powinny zatem zostać wprowadzone odstępstwa od tego rozporządzenia. Postanowienia dotyczące finansowania wstępnego mające zastosowanie do EFRROW zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4) nie powinny mieć zastosowania do tych środków finansowych.

(6)

By móc podejmować decyzje dotyczące stosowania dobrowolnej modulacji oparte na odpowiednich informacjach, państwa członkowskie powinny przeprowadzić szczegółową ocenę potencjalnego wpływu tej modulacji w szczególności na sytuację ekonomiczną rolników, których ona obejmie, oraz jej wpływu na pozycję tych rolników w porównaniu do całego sektora rolnictwa. Wpływ wdrożenia dobrowolnej modulacji powinien być ściśle monitorowany przez stosujące ją państwa członkowskie. Komisja powinna być informowana o ocenie tego wpływu oraz wynikach monitorowania, mając na uwadze dalszy rozwój polityki.

(7)

Dobrowolna modulacja powinna być rozważana w szerszym kontekście wspólnotowego finansowania rozwoju obszarów wiejskich. Jej wkład powinien być analizowany między innymi w świetle ocen wpływu przeprowadzanych przez państwa członkowskie. Na podstawie tych analiz Komisja przed końcem 2008 r. przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie prezentujące doświadczenia zdobyte przy wdrożeniu modulacji.

(8)

Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(9)

Kwoty uzyskane w wyniku zastosowania dobrowolnej modulacji powinny być uwzględnione przy określaniu rocznego pułapu wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, a w rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 powinna zostać przewidziana możliwość przyjęcia szczegółowych zasad dotyczących w szczególności dobrowolnej modulacji.

(10)

Rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

DOBROWOLNA MODULACJA

Artykuł 1

1.   Bez uszczerbku dla art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, państwa członkowskie,

a)

w których w chwili wejścia niniejszego rozporządzenia w życie stosowany jest system dodatkowych redukcji płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1655/2004; lub

b)

które zwolniono z obowiązku współfinansowania pomocy Wspólnoty na mocy art. 70 ust. 4a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005,

mogą zastosować zmniejszenie, zwane dalej „dobrowolną modulacją”, wszystkich kwot płatności bezpośrednich w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, które mają być przyznane na ich terytorium w danym roku kalendarzowym w rozumieniu art. 2 lit. e) wspomnianego rozporządzenia w latach 2007–2012.

2.   Kwoty netto wynikające z zastosowania dobrowolnej modulacji są dostępne w państwie członkowskim, w którym zostały wygenerowane, jako wspólnotowe wsparcie działań w ramach programowania rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005.

3.   Zmniejszenia w ramach dobrowolnej modulacji obliczane są przy zastosowaniu tej samej podstawy, jaka ma zastosowanie w przypadku modulacji zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Dodatkowe kwoty przyznane rolnikom na mocy art. 12 wspomnianego rozporządzenia nie podlegają takim zmniejszeniom.

W przypadku zastosowania zmniejszeń w ramach dobrowolnej modulacji rolnicy otrzymujący płatności bezpośrednie na mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 otrzymują dodatkową kwotę pomocy, która jest równa kwocie wynikającej z zastosowania odsetka zmniejszenia do pierwszych 5 000 EUR lub niższej kwoty płatności bezpośrednich. Ta dodatkowa kwota nie podlega zmniejszeniom w ramach dobrowolnej modulacji ani modulacji zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

Całkowite dodatkowe kwoty pomocy wynikające z zastosowania akapitu drugiego, które mogą zostać przyznane w państwie członkowskim w roku kalendarzowym, nie mogą przewyższać pułapów, które zostaną określone przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 144 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. W razie potrzeby państwa członkowskie przeprowadzają liniowe procentowe dostosowanie dodatkowych kwot pomocy w celu zachowania wspomnianych pułapów.

4.   Każde państwo członkowskie stosuje jedną stawkę dobrowolnej modulacji w roku kalendarzowym. Stawka ta może być przedmiotem stopniowych zmian zgodnie z wcześniej określonymi krokami. Maksymalna stawka zmniejszenia wynosi 20 %.

Artykuł 2

1.   W terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie podejmują decyzje o wysokości rocznej stawki dobrowolnej modulacji w danym roku, która będzie obowiązywała w latach 2007–2012, i informują o niej Komisję.

2.   Państwa członkowskie, które zamierzają zastosować dobrowolną modulację, dokonują oceny wpływu zastosowania dobrowolnej modulacji, zwłaszcza na sytuację ekonomiczną rolników, których ta modulacja dotyczy, uwzględniając potrzebę unikania nieuzasadnionego nierównego traktowania rolników.

Państwa członkowskie, które zamierzają zastosować stawki zróżnicowane regionalnie zgodnie z art. 3 ust. 1, dokonują również oceny wpływu tych zróżnicowanych wielkości, uwzględniając potrzebę unikania nieuzasadnionego nierównego traktowania rolników.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, przekazują Komisji swoje oceny wpływu wraz z informacją, o której mowa w ust. 1.

Artykuł 3

1.   Każde państwo członkowskie, w którym w chwili wejścia niniejszego rozporządzenia w życie stosowany jest system dodatkowych zmniejszeń płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1655/2004 oraz system płatności jednolitych na poziomie regionalnym przewidziany w art. 58 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, może na lata 2007–2012 wybrać:

a)

w drodze odstępstwa od art. 1 ust. 3 niestosowanie przepisów akapitu drugiego tego ustępu; oraz/lub

b)

w drodze odstępstwa od art. 1 ust. 4 zastosowanie stawek zróżnicowanych regionalnie zgodnie z obiektywnymi kryteriami. Maksymalna stawka dla jakiegokolwiek regionu w każdym państwie członkowskim, którego to dotyczy, wynosi 20 %.

2.   W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 państwo członkowskie stosujące zróżnicowane regionalnie stawki dobrowolnej modulacji, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, w terminie dwóch miesięcy od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie przedstawia Komisji na okres 2007–2012 następujące informacje, podlegające zbadaniu przez Komisję:

a)

roczne stawki dobrowolnej modulacji dla każdego regionu i dla całego terytorium;

b)

roczne całkowite kwoty zmniejszenia w ramach dobrowolnej modulacji;

c)

w odpowiednich przypadkach, roczne całkowite dodatkowe kwoty wymagane do pokrycia dodatkowej kwoty pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 3 akapit drugi;

d)

dane statystyczne i inne dane pomocnicze stosowane do określenia kwot, o których mowa w lit. b) i c).

3.   O ile to konieczne, państwa członkowskie przekazują Komisji aktualizację kwot, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c). Zaktualizowane dane przesyła się Komisji przed 31 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy w rozumieniu art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, którego dotyczą te kwoty.

4.   Jeżeli Komisja zażąda wyjaśnień dotyczących danych przekazanych zgodnie z ust. 2 i 3, państwa członkowskie udzielają odpowiedzi w terminie jednego miesiąca.

Artykuł 4

1.   Kwoty netto uzyskane z zastosowania dobrowolnej modulacji są określane przez Komisję:

a)

na podstawie obliczeń w przypadku jednolitej krajowej stawki dobrowolnej modulacji;

b)

w przypadku państw członkowskich stosujących stawki zróżnicowane regionalnie, na podstawie wielkości podanych przez państwa członkowskie we wniosku, zgodnie z art. 3 ust. 2 lub zaktualizowane wielkości, zgodnie z art. 3 ust. 3.

Te kwoty netto są uwzględniane w podziale na poszczególne lata według państw członkowskich zgodnie z art. 69 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

2.   Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niezastosowaniu pułapów, o których mowa w art. 70 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 do kwot netto uwzględnionych w podziale na poszczególne lata według państw członkowskich zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 nie ma zastosowania do kwot netto uwzględnionych w podziale na poszczególne lata według państw członkowskich zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 5

Państwa członkowskie stosujące dobrowolną modulację oraz Komisja ściśle monitorują wpływ wdrożenia dobrowolnej modulacji, zwłaszcza na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych, uwzględniając potrzebę unikania nieuzasadnionego nierównego traktowania rolników. W tym celu te państwa członkowskie do dnia 30 września 2008 r. składają Komisji sprawozdanie.

Artykuł 6

Szczegółowe zasady dotyczące stosowania niniejszego rozdziału są przyjmowane zgodnie z:

a)

procedurą, o której mowa w art. 90 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, i obejmują w szczególności przepisy dotyczące włączenia dobrowolnej modulacji do programowania rozwoju obszarów wiejskich; lub, w odpowiednich przypadkach

b)

procedurą, o której mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, i obejmują w szczególności przepisy dotyczące finansowego zarządzania dobrowolną modulacją oraz włączenia systemu dodatkowych redukcji płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1655/2004, do systemu przewidzianego niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 7

Do dnia 31 grudnia 2008 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania dobrowolnej modulacji uzupełnione w razie potrzeby właściwymi wnioskami.

ROZDZIAŁ II

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1290/2005 I PRZEPIS KOŃCOWY

Artykuł 8

W rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja ustala kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 (6), zostają przekazane do dyspozycji EFRROW.

2)

w części wprowadzającej w art. 42 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zasady te obejmują w szczególności:”.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 marca 2007 r.

W imieniu Rady

P. STEINBRÜCK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2012/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 8).

(2)  Dz.U. L 298 z 23.9.2004, str. 3.

(3)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 13).

(4)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).

(5)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

(6)  Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1.”;


Top