EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0014

Dyrektywa Komisji 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

OJ L 69, 9.3.2007, p. 27–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 496–505 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 151 - 160

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/14/oj

9.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/27


DYREKTYWA KOMISJI 2007/14/WE

z dnia 8 marca 2007 r.

ustanawiająca szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE (1), w szczególności jej art. 2 ust. 3 lit. a), art. 5 ust. 6 akapit pierwszy i art. 5 ust. 6 lit. c), art. 9 ust. 7, art. 12 ust. 8 lit. od b) do e), art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 21 ust. 4 lit. a), art. 23 ust. 4 pkt ii) i art. 23 ust. 7,

po zasięgnięciu porady technicznej Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych (CESR) (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2004/109/WE ustanawia ogólne zasady harmonizacji wymogów w zakresie przejrzystości dotyczących posiadania praw głosu lub instrumentów finansowych uprawniających do nabycia istniejących akcji z prawem głosu. Jej celem jest zapewnienie trwałego zaufania inwestorów poprzez ujawnienie rzetelnych, wyczerpujących i aktualnych informacji o emitentach papierów wartościowych. Jednocześnie dąży ona do zapewnienia emitentom możliwości stałego informowania opinii publicznej poprzez postawienie wymogu informowania ich o zmianach w znaczących pakietach akcji w spółkach.

(2)

Zasady wdrożenia przepisów dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości informacji powinny również zapewniać wysoki poziom ochrony inwestorów oraz prowadzić do zwiększenia efektywności funkcjonowania rynku i jednolitego stosowania tych przepisów.

(3)

W odniesieniu do wymogów proceduralnych, zgodnie z którymi inwestorzy mają być informowani o wyborze przez emitenta macierzystego państwa członkowskiego, informacje takie należy ujawniać zgodnie z procedurą przekazywania informacji regulowanych na podstawie dyrektywy 2004/109/WE.

(4)

Minimalna treść skróconego zestawu półrocznych sprawozdań finansowych, jeżeli zestaw ten nie jest przygotowywany zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, nie powinna przedstawiać błędnego obrazu aktywów, pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków lub strat emitenta. Treść sprawozdań półrocznych powinna zapewniać odpowiednią przejrzystość informacji dla inwestorów poprzez regularny przepływ informacji o wynikach osiąganych przez emitenta; informacje te należy prezentować w taki sposób, aby można było je łatwo porównać z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu rocznym za poprzedni rok.

(5)

Emitenci akcji sporządzający sprawozdania skonsolidowane zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR) i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF) powinni w sprawozdaniach rocznych i półrocznych sporządzanych zgodnie z dyrektywą 2004/109/WE stosować tę samą definicję transakcji z podmiotem powiązanym. Emitenci akcji niesporządzający sprawozdań skonsolidowanych i niezobowiązani do stosowania MSR i MSSF powinni stosować w sprawozdaniach półrocznych sporządzanych na podstawie dyrektywy 2004/109/WE definicję transakcji z podmiotem powiązanym podaną w dyrektywie Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (3).

(6)

W celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku informowania o znaczących pakietach akcji na podstawie dyrektywy 2004/109/WE, w przypadku akcji nabytych wyłącznie w celach rozrachunkowo-rozliczeniowych maksymalna długość „krótkiego cyklu rozliczeniowego” powinna być jak najkrótsza.

(7)

Aby odpowiedni organ właściwy mógł monitorować zgodność w zakresie zwolnienia animatorów rynku z wymogu powiadamiania o znaczących pakietach akcji, animator rynku pragnący skorzystać z tego zwolnienia powinien zawiadomić, że działa lub ma zamiar działać jako animator rynku, wskazując akcje lub instrumenty finansowe, których to dotyczy.

(8)

Zachowanie pełnej przejrzystości jest szczególnie ważne w przypadku działalności w zakresie animacji rynku. W związku z tym animator rynku powinien, na wniosek właściwego organu, być w stanie określić przeprowadzone działania na rzecz danego emitenta, w szczególności akcje lub instrumenty finansowe posiadane na potrzeby działalności w zakresie animacji rynku.

(9)

W odniesieniu do kalendarza dni sesyjnych, dla ułatwienia operacji terminy należy obliczać w odniesieniu do dni sesyjnych w państwie członkowskim emitenta. Jednak w celu zwiększenia przejrzystości należy zobowiązać każdy właściwy organ do informowania inwestorów i uczestników rynku o kalendarzu dni sesyjnych poszczególnych rynków regulowanych mieszczących się lub działających na podlegającym mu terytorium.

(10)

W odniesieniu do okoliczności, w których należy poinformować o znaczących pakietach akcji, należy określić, kiedy obowiązek taki powstaje – indywidualnie lub zbiorowo – i jak powinien być realizowany w przypadku pełnomocników.

(11)

Zasadne jest założenie, że osoby fizyczne lub prawne wykazują znaczną staranność przy nabywaniu lub zbywaniu znaczących pakietów akcji. W związku z tym osoby te bardzo szybko dowiadują się o takich transakcjach nabycia lub zbycia, lub o możliwości wykonywania prawa głosu; dlatego właściwe jest wskazanie tylko bardzo krótkiego okresu po dokonaniu transakcji, po upływie którego przyjmuje się, że dany fakt jest im wiadomy.

(12)

Możliwość zwolnienia z obowiązku konsolidowania posiadanych znaczących pakietów akcji powinna być dostępna tylko dla tych podmiotów dominujących, które mogą wykazać, że zależne od nich spółki zarządzające lub firmy inwestycyjne spełniają odpowiednie kryteria niezależności. Dla zapewnienia pełnej przejrzystości należy wcześniej przekazać właściwemu organowi odpowiednie oświadczenie. W związku z tym ważne jest, aby w takim powiadomieniu wskazać właściwy organ nadzorujący działalność spółek zarządzających na warunkach określonych zgodnie z dyrektywą Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (4), niezależnie od tego, czy są one dopuszczone na podstawie tej dyrektywy, czy też nie, o ile w tym ostatnim wypadku są one nadzorowane zgodnie z przepisami prawa krajowego.

(13)

Dla celów dyrektywy 2004/109/WE instrumenty finansowe należy uwzględniać w związku z powiadamianiem o znaczących pakietach akcji w zakresie, w jakim instrumenty te dają posiadaczowi bezwarunkowe prawo do nabycia akcji, których dotyczą, lub prawo wyboru nabycia akcji albo przyjęcia gotówki z upływem terminu zapadalności. W związku z tym do instrumentów finansowych nie należy zaliczać instrumentów uprawniających posiadacza do objęcia akcji zależnie od osiągnięcia przez daną akcję określonej ceny w określonym czasie. Do instrumentów takich nie należy zaliczać także instrumentów pozwalających emitentowi instrumentu lub osobie trzeciej na przekazanie posiadaczowi instrumentu akcji lub gotówki po upływie terminu zapadalności.

(14)

Instrumentów finansowych, o których mowa w sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5), a które nie zostały wymienione w art. 11 ust. 1 niniejszej dyrektywy Komisji, nie uznaje się za instrumenty finansowe w rozumieniu art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE.

(15)

Dyrektywa 2004/109/WE określa wysokie wymagania w zakresie rozpowszechniania informacji regulowanych. W rozumieniu tej dyrektywy nie wystarczy zatem sama dostępność tych informacji, oznaczająca, że inwestorzy muszą ich aktywnie poszukiwać. W związku z tym rozpowszechnianie informacji powinno obejmować aktywne przekazywanie informacji przez emitentów w środkach przekazu w celu dotarcia do inwestorów.

(16)

W celu zapewnienia inwestorom – nawet mającym siedzibę w państwie członkowskim innym niż państwo emitenta – równego dostępu do informacji regulowanych niezbędne są minimalne standardy jakości w zakresie przekazywania takich informacji. Emitenci powinni zapewnić realizację takich minimalnych standardów, samodzielnie przekazując informacje regulowane lub powierzając to osobom trzecim. W tym ostatnim przypadku osoba trzecia powinna być zdolna do rozpowszechniania informacji w odpowiednich warunkach i dysponować odpowiednimi mechanizmami zapewniającymi, że otrzymywane przez nią informacje regulowane pochodzą od właściwego emitenta i że nie ma istotnego ryzyka zniekształcenia danych lub dostępu osób nieupoważnionych do niepublikowanych informacji poufnych. W przypadku gdy taka osoba trzecia świadczy inne usługi lub wykonuje inne funkcje (np. w przypadku środków przekazu, właściwych organów, giełd papierów wartościowych lub podmiotu odpowiedzialnego za oficjalnie wskazany mechanizm depozytowy), takie usługi lub funkcje należy jednoznacznie oddzielić od usług i funkcji związanych z przekazywaniem informacji regulowanych. Przekazując informacje środkom przekazu, emitenci lub osoby trzecie powinni stosować przede wszystkim środki elektroniczne i standardowe formularze branżowe w celu ułatwienia i przyspieszenia przetwarzania takich informacji.

(17)

Ponadto w ramach minimalnych standardów informacje regulowane należy rozpowszechniać w sposób zapewniający ich dostępność dla jak największej liczby osób, a w miarę możności również jednoczesne dotarcie do odbiorców w macierzystym państwie członkowskim emitenta i poza nim. Powyższe nie narusza prawa państw członkowskich do nałożenia na emitentów obowiązku publikacji w prasie codziennej części lub całości informacji regulowanych ani prawa emitentów do udostępniania informacji regulowanych na własnych lub obcych witrynach internetowych dostępnych dla inwestorów.

(18)

Powinna istnieć możliwość stwierdzenia równoważności, jeżeli obowiązujące w krajach trzecich ogólne zasady ujawniania informacji zapewniają użytkownikom zrozumiałą i w znacznej mierze równoważną ocenę sytuacji emitentów, umożliwiającą im podejmowanie podobnych decyzji, jak w przypadku otrzymania informacji zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/109/WE, nawet jeżeli wymogi te nie są identyczne. Równoważność powinna jednak być ograniczona do merytorycznej zawartości odpowiednich informacji; nie należy akceptować żadnych odstępstw dotyczących terminów określonych przez dyrektywę 2004/109/WE.

(19)

W celu ustalenia, czy emitent z kraju trzeciego spełnia wymogi równoważne z określonymi w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2004/109/WE, należy sprawdzić, czy jest zachowana zgodność z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (6), w szczególności pozycji dotyczących historycznych informacji finansowych uwzględnianych w prospekcie emisyjnym.

(20)

W odniesieniu do równoważności wymogów dotyczących niezależności, podmiot dominujący zarejestrowanej w kraju trzecim spółki zarządzającej lub firmy inwestycyjnej powinien mieć możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 12 ust. 4 lub 5 dyrektywy 2004/109/WE niezależnie od tego, czy prawo danego kraju trzeciego wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności zarządczej lub zarządzania portfelem przez kontrolowaną spółkę zarządzającą lub firmę inwestycyjną, o ile spełnione są określone warunki dotyczące niezależności.

(21)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Przedmiot dyrektywy

Niniejsza dyrektywa określa szczegółowe zasady wdrożenia art. 2 ust. 1 lit. i) ppkt ii), art. 5 ust. 3 akapit drugi, art. 5 ust. 4 zdanie drugie, art. 9 ust. 1, 2 i 4, art. 10, art. 12 ust. 1, 2, 4, 5 i 6, art. 12 ust. 2 lit. a), art. 13 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 23 ust. 1 i 6 dyrektywy 2004/109/WE.

Artykuł 2

Uzgodnienia proceduralne w zakresie wyboru macierzystego państwa członkowskiego

(Artykuł 2 ust. 1 lit. i) ppkt ii) dyrektywy 2004/109/WE)

Jeżeli emitent dokonuje wyboru macierzystego państwa członkowskiego, wybór ten ujawnia się zgodnie z tą samą procedurą, co informacje regulowane.

Artykuł 3

Minimalna treść półrocznych nieskonsolidowanych sprawozdań finansowych

(Artykuł 5 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 2004/109/WE)

1.   Minimalna treść skróconego zestawu półrocznych sprawozdań finansowych, jeżeli zestaw ten nie jest przygotowywany zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, musi być zgodna z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

2.   Skrócony bilans i skrócony rachunek zysków i strat muszą zawierać wszystkie pozycje i podsumy uwzględnione w ostatnim sprawozdaniu finansowym emitenta. Należy uwzględnić dodatkowe pozycje, jeżeli w wyniku ich pominięcia półroczne sprawozdanie finansowe dawałoby błędny obraz aktywów, pasywów, sytuacji finansowej oraz zysku lub straty emitenta.

Ponadto należy uwzględnić następujące informacje porównawcze:

a)

bilans na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku obrotowego oraz bilans porównawczy na koniec bezpośrednio go poprzedzającego roku obrotowego;

b)

po upływie dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy – rachunek zysków i strat za pierwsze półrocze bieżącego roku obrotowego z informacjami porównawczymi za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

3.   Informacje dodatkowe muszą zawierać:

a)

dostateczne informacje zapewniające porównywalność skróconych półrocznych sprawozdań finansowych z rocznymi sprawozdaniami finansowymi;

b)

dostateczne informacje i wyjaśnienia zapewniające właściwe zrozumienie wszelkich istotnych zmian wysokości kwot oraz innych zmian, które miały miejsce w danym okresie półrocznym, odzwieciedlonych w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.

Artykuł 4

Najważniejsze transakcje z podmiotami powiązanymi

(Artykuł 5 ust. 4 zdanie drugie dyrektywy 2004/109/WE)

1.   W śródrocznych sprawozdaniach zarządu emitenci akcji ujawniają przynajmniej następujące transakcje jako najważniejsze transakcje z podmiotami powiązanymi:

a)

transakcje z podmiotami powiązanymi mające miejsce w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku obrotowego, które w sposób istotny wpłynęły na sytuację finansową lub wyniki przedsiębiorstwa w tym okresie;

b)

wszelkie zmiany transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub wyniki przedsiębiorstwa w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku obrotowego.

2.   W przypadku gdy emitent akcji nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych, ujawnia on przynajmniej transakcje z podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7b dyrektywy 78/660/EWG.

Artykuł 5

Maksymalna długość zwykłego „krótkiego cyklu rozliczeniowego”

(Artykuł 9 ust. 4 dyrektywy 2004/109/WE)

Maksymalna długość zwykłego „krótkiego okresu rozliczeniowego” wynosi trzy dni sesyjne po transakcji.

Artykuł 6

Mechanizmy kontrolne stosowane przez właściwe organy w stosunku do animatorów rynku

(Artykuł 9 ust. 5 dyrektywy 2004/109/WE)

1.   Animator rynku pragnący skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 9 ust. 5 dyrektywy 2004/109/WE zawiadamia właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego emitenta, nie później niż w terminie określonym w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2004/109/WE, o tym, że prowadzi lub zamierza prowadzić działalność w zakresie animacji rynku na rzecz danego emitenta.

W przypadku zaprzestania działalności w zakresie animacji rynku na rzecz danego emitenta animator rynku zawiadamia odpowiedni organ właściwy.

2.   Bez uszczerbku dla stosowania art. 24 dyrektywy 2004/109/WE, w przypadku gdy animator rynku pragnący skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 9 ust. 5 tej dyrektywy powinien na wezwanie właściwego organu, któremu podlega emitent, zidentyfikować akcje lub instrumenty finansowe przechowywane na potrzeby działalności w zakresie animacji rynku, animatorowi rynku zezwala się na taką identyfikację przy użyciu jakichkolwiek możliwych do weryfikacji środków. Jedynie w przypadku gdy animator rynku nie jest w stanie zidentyfikować przedmiotowych akcji lub instrumentów finansowych, może on zostać zobowiązany do przechowywania ich na odrębnym rachunku dla celów identyfikacji.

3.   Bez uszczerbku dla stosowania art. 24 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2004/109/WE, w przypadku gdy prawo krajowe wymaga zawarcia umowy w sprawie animacji rynku pomiędzy animatorem rynku a giełdą i/lub emitentem, animator rynku przedstawi taką umowę na wezwanie właściwego organu.

Artykuł 7

Kalendarz dni sesyjnych

(Artykuł 12 ust 2 i ust. 6 oraz art. 14 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE)

1.   Dla celów art. 12 ust. 2 i 6 oraz art. 14 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE stosuje się kalendarz dni sesyjnych macierzystego państwa członkowskiego emitenta.

2.   Każdy właściwy organ ogłosi na swoich stronach internetowych kalendarz dni sesyjnych poszczególnych rynków regulowanych znajdujących się lub działających na podlegającym mu terytorium.

Artykuł 8

Akcjonariusze i osoby fizyczne lub prawne wymienione w art. 10 dyrektywy w sprawie przejrzystości zobowiązane do zawiadamiania o znaczących pakietach akcji

(Artykuł 12 ust. 2 dyrektywy 2004/109/WE)

1.   Dla celów art. 12 ust. 2 dyrektywy 2004/109/WE obowiązek zawiadamiania powstający z chwilą, gdy procentowy udział posiadanych praw głosu osiągnie lub przekroczy odpowiednią wielkość bądź spadnie poniżej takiej wielkości w następstwie transakcji określonych w art. 10 dyrektywy 2004/109/WE, stanowi indywidualny obowiązek każdego akcjonariusza lub każdej osoby fizycznej albo prawnej, o których mowa w art. 10 tej dyrektywy, lub zarówno każdego akcjonariusza, jak i każdej osoby fizycznej albo prawnej, w przypadku gdy procentowy udział praw głosu posiadanych przez każdą ze stron osiągnie lub przekroczy odpowiednią wielkość bądź spadnie poniżej takiej wielkości.

W sytuacji, o której mowa w art. 10 lit. a) dyrektywy 2004/109/WE, obowiązek zawiadamiania stanowi wspólny obowiązek wszystkich stron umowy.

2.   W sytuacji, o której mowa w art. 10 lit. h) dyrektywy 2004/109/WE, jeżeli akcjonariusz udzieli pełnomocnictwa dotyczącego jednego zgromadzenia akcjonariuszy, dopuszczalne jest zawiadomienie jednorazowe w chwili udzielania pełnomocnictwa, o ile z takiego zawiadomienia jednoznacznie wynika, jak będzie przedstawiać się sytuacja w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania praw głosu według własnego uznania.

W sytuacji, o której mowa w art. 10 lit. h), jeżeli pełnomocnik otrzyma jedno lub więcej pełnomocnictw, dotyczących jednego zgromadzenia akcjonariuszy, dopuszczalne jest zawiadomienie jednorazowe w chwili otrzymywania pełnomocnictw, o ile z takiego zawiadomienia jednoznacznie wynika, jak będzie przedstawiać się sytuacja w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania praw głosu według własnego uznania.

3.   W przypadku gdy obowiązek zawiadomienia dotyczy więcej niż jednej osoby fizycznej lub prawnej, dopuszczalne jest zawiadomienie w drodze jednego wspólnego zawiadomienia.

Posłużenie się wspólnym zawiadomieniem nie zwalnia jednak żadnej z danych osób fizycznych lub prawnych z odpowiedzialności związanej z zawiadamianiem.

Artykuł 9

Okoliczności, w których zawiadamiający powinien wiedzieć o nabyciu, zbyciu lub możliwości wykonywania praw głosu

(Artykuł 12 ust. 2 dyrektywy 2004/109/WE)

Dla celów art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/109/WE przyjmuje się, że akcjonariusz lub osoba fizyczna albo prawna, o których mowa w art. 10 tej dyrektywy, dowiaduje się o nabyciu, zbyciu lub możliwości wykonywania praw głosu nie później niż w dwa dni sesyjne po realizacji transakcji.

Artykuł 10

Warunki w zakresie niezależności, które spełniać muszą spółki zarządzające i firmy inwestycyjne uczestniczące w zarządzaniu indywidualnymi portfelami

(Artykuł 12 ust. 4 akapit pierwszy i art. 12 ust. 5 akapit pierwszy dyrektywy 2004/109/WE)

1.   Dla celów zwolnienia z obowiązku konsolidacji posiadanych pakietów akcji, przewidzianego w art. 12 ust. 4 akapit pierwszy i w art. 12 ust. 5 akapit pierwszy dyrektywy 2004/109/WE, podmiot dominujący spółki zarządzającej lub firmy inwestycyjnej musi spełniać następujące warunki:

a)

nie może interweniować poprzez udzielanie bezpośrednich lub pośrednich instrukcji bądź w jakikolwiek innych sposób w wykonywanie praw głosu posiadanych przez tę spółkę zarządzającą lub firmę inwestycyjną;

b)

spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna musi mieć swobodę wykonywania praw głosu związanych z zarządzanymi przez nią aktywami niezależnie od podmiotu dominującego.

2.   Podmiot dominujący, który pragnie skorzystać ze zwolnienia, niezwłocznie przedstawia następujące dokumenty właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego emitentów, których prawa głosu są związane z pakietami akcji zarządzanymi przez spółki zarządzające lub firmy inwestycyjne:

a)

lista nazw tych spółek zarządzających i firm inwestycyjnych, ze wskazaniem właściwych organów, które je nadzorują, lub z adnotacją, że nie podlegają one nadzorowi żadnych właściwych organów, ale bez podawania odpowiednich emitentów;

b)

oświadczenie o spełnianiu przez podmiot dominujący warunków określonych w ust. 1 w stosunku do każdej spółki zarządzającej lub firmy inwestycyjnej.

Podmiot dominujący na bieżąco aktualizuje listę, o której mowa w lit. a).

3.   Podmiot dominujący, który zamierza skorzystać ze zwolnień tylko w stosunku do instrumentów finansowych, o których mowa w art. 13 dyrektywy 2004/109/WE, przedstawia właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego emitenta tylko listę, o której mowa w ust. 2 lit. a).

4.   Bez uszczerbku dla stosowania art. 24 dyrektywy 2004/109/WE, podmiot dominujący spółki zarządzającej lub firmy inwestycyjnej musi być w stanie wykazać na żądanie właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego emitenta, że:

a)

struktury organizacyjne podmiotu dominującego oraz spółki zarządzającej lub firmy inwestycyjnej zapewniają wykonywanie prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego;

b)

osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu działają niezależnie;

c)

jeżeli podmiot dominujący jest klientem swojej spółki zarządzającej lub firmy inwestycyjnej albo posiada udział w aktywach zarządzanych przez taką spółkę zarządzającą lub firmę inwestycyjną, istnieje wyraźny zapis o zachowaniu niezależności w relacjach między podmiotem dominującym a spółką zarządzającą lub firmą inwestycyjną.

Wymóg określony w lit. a) oznacza co najmniej, że podmiot dominujący i spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna muszą ustanowić odpowiednie, pisemne zasady i procedury mające zapobiegać przekazywaniu informacji związanych z wykonywaniem prawa głosu między podmiotem dominującym a spółką zarządzającą lub firmą inwestycyjną.

5.   W rozumieniu ust. 1 lit. a) „instrukcje bezpośrednie” oznaczają wszelkie instrukcje udzielane przez podmiot dominujący lub inny podmiot kontrolowany przez podmiot dominujący, określające sposób wykonywania praw głosu przez spółkę zarządzającą lub firmę inwestycyjną w poszczególnych przypadkach.

„Instrukcje pośrednie” oznaczają wszelkie instrukcje ogólne lub szczegółowe, niezależnie od ich formy, udzielane przez podmiot dominujący lub inny podmiot kontrolowany przez podmiot dominujący, ograniczające swobodę spółki zarządzającej lub firmy inwestycyjnej w zakresie wykonywania praw głosu, w celu realizacji specyficznych interesów handlowych podmiotu dominującego lub innego podmiotu kontrolowanego przez podmiot dominujący.

Artykuł 11

Rodzaje instrumentów finansowych uprawniających do nabywania – wyłącznie z inicjatywy posiadacza – akcji z prawem głosu

(Artykuł 13 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE)

1.   Dla celów art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE zbywalne papiery wartościowe oraz opcje, transakcje futures, swapy, kontrakty terminowe na stopę procentową i inne kontrakty pochodne wymienione w sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE uznaje się za instrumenty finansowe, jeżeli skutkują one prawem do nabycia wyłącznie z inicjatywy posiadacza, na podstawie formalnej umowy, już wyemitowanych akcji z prawem głosu emitenta, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

W chwili upływu terminu zapadalności posiadaczowi instrumentu musi przysługiwać bezwarunkowe prawo do nabycia odpowiednich akcji lub prawo do swobodnego decydowania o nabyciu tych akcji bądź rezygnacji z ich nabycia.

Formalna umowa oznacza umowę wiążącą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2.   Dla celów art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE posiadacz dokonuje konsolidacji wszystkich instrumentów finansowych tego samego emitenta w rozumieniu ust. 1 i zawiadamia o nich.

3.   Zawiadomienie wymagane na mocy art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE zawiera następujące informacje:

a)

wynikłą sytuację w zakresie praw głosu;

b)

w odpowiednich przypadkach łańcuch kontrolowanych podmiotów, za pośrednictwem którego instrumenty finansowe są faktycznie posiadane;

c)

datę osiągnięcia lub przekroczenia progu;

d)

w przypadku instrumentów z okresem wykonania – informację o dacie lub okresie, kiedy akcje zostaną lub mogą zostać nabyte (jeżeli ma to zastosowanie);

e)

datę zapadalności lub wygaśnięcia instrumentu;

f)

tożsamość posiadacza;

g)

nazwę emitenta.

Dla celów lit. a) procentowy udział praw głosu oblicza się w stosunku do łącznej liczby głosów oraz wysokości kapitału ostatnio podanych przez emitenta do wiadomości publicznej zgodnie z art. 15 dyrektywy 2004/109/WE.

4.   Termin powiadomienia jest taki sam jak określony w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2004/109/WE i w odpowiednich przepisach wykonawczych.

5.   Zawiadamia się emitenta odpowiedniej akcji reprezentowanej przez dany instrument oraz właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego emitenta.

Jeżeli instrument finansowy dotyczy więcej niż jednej akcji, każdego emitenta takich akcji zawiadamia się oddzielnie.

Artykuł 12

Minimalne standardy

(Artykuł 21 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE)

1.   Ujawniania informacji regulowanych w rozumieniu art. 21 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE dokonuje się zgodnie z minimalnymi standardami określonymi w ust. od 2 do 5.

2.   Informacje regulowane rozpowszechnia się w sposób zapewniający ich dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców i w jak najbardziej zbliżonym czasie w macierzystym państwie członkowskim lub w państwie członkowskim określonym w art. 21 ust. 3 dyrektywy 2004/109/WE oraz w innych państwach członkowskich.

3.   Informacje regulowane przekazuje się środkom przekazu w formie nieedytowanego, pełnego tekstu.

Jednakże w przypadku sprawozdań, o których mowa w art. 4, 5 i 6 dyrektywy 2004/109/WE, wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli ogłoszenie dotyczące informacji regulowanych jest przekazane środkom przekazu i informuje o witrynie internetowej, na której można zapoznać się z odpowiednimi dokumentami, oprócz urzędowo ustanowionego systemu służącego do scentralizowanego gromadzenia informacji regulowanych, o którym mowa w art. 21 tej dyrektywy.

4.   Informacje regulowane przekazuje się środkom przekazu w sposób zapewniający bezpieczeństwo komunikacji, minimalizujący ryzyko zniekształcenia danych lub dostępu osób nieupoważnionych oraz gwarantujący pewność co do źródła informacji regulowanych.

Bezpieczeństwo odbioru zapewnia się poprzez jak najszybsze usuwanie awarii i przerw w przekazie informacji regulowanych.

Emitent lub osoba składająca wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym bez zgody emitenta nie ponosi odpowiedzialności za błędy systemowe lub braki środków przekazu, którym przekazano informacje regulowane.

5.   Informacje regulowane przekazuje się środkom przekazu w sposób jednoznacznie wskazujący, że są to informacje regulowane, z jednoznacznym określeniem danego emitenta, przedmiotu informacji regulowanych oraz godziny i daty przekazania informacji przez emitenta lub osoby składającej wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym bez zgody emitenta.

Na żądanie właściwego organu emitent lub osoba składająca wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym bez zgody emitenta muszą być w stanie przekazać mu następujące informacje dotyczące każdego ujawnienia informacji regulowanych:

a)

nazwisko osoby, która podała informacje środkom przekazu;

b)

szczegóły dotyczące weryfikacji zabezpieczeń;

c)

godzinę i datę przekazania informacji środkom przekazu;

d)

środek przekazu, w którym zamieszczono informacje;

e)

szczegóły ewentualnego embarga nałożonego przez emitenta na informacje regulowane.

Artykuł 13

Wymagania równoważne wobec art. 4 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2004/109/WE

(Artykuł 23 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE)

Przyjmuje się, że stosowane przez kraj trzeci wymagania są równoważne wobec wymagań określonych w art. 4 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2004/109/WE, jeżeli – zgodnie z prawem tego kraju – roczne sprawozdanie zarządu musi zawierać co najmniej następujące informacje:

a)

rzetelny przegląd rozwoju i wyników działalności emitenta oraz jego sytuacji, wraz z opisem najważniejszych zagrożeń i wątpliwości, przedstawiający zrównoważoną, wszechstronną analizę rozwoju i wyników działalności emitenta oraz jego sytuacji, odpowiadającą skali i złożoności tej działalności;

b)

informacje o wszelkich istotnych zdarzeniach, które miały miejsce po zakończeniu roku obrotowego;

c)

informacje o prawdopodobnej przyszłości emitenta.

W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapoznania się z rozwojem i wynikami działalności emitenta oraz z jego sytuacją, analiza, o której mowa w lit. a), musi obejmować kluczowe wskaźniki finansowe, a w odpowiednich przypadkach również niefinansowe, odpowiednie dla danej działalności.

Artykuł 14

Wymagania równoważne wobec art. 5 ust. 4 dyrektywy 2004/109/WE

(Artykuł 23 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE)

Przyjmuje się, że stosowane przez kraj trzeci wymagania są równoważne wobec wymagań określonych w art. 5 ust. 4 dyrektywy 2004/109/WE, jeżeli – zgodnie z prawem tego kraju – oprócz śródrocznego sprawozdania zarządu jest wymagany skrócony zestaw sprawozdań finansowych, a śródroczne sprawozdanie zarządu musi zawierać przynajmniej następujące informacje:

a)

przegląd objętego nim okresu;

b)

informacje o prawdopodobnej przyszłości emitenta w ciągu pozostałego półrocza roku obrotowego;

c)

najważniejsze transakcje z podmiotami powiązanymi w przypadku emitentów akcji, jeżeli nie są one ujawniane na bieżąco.

Artykuł 15

Wymagania równoważne wobec art. 4 ust. 2 lit. c) i art. 5 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2004/109/WE

(Artykuł 23 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE)

Przyjmuje się, że stosowane przez kraj trzeci wymagania są równoważne wobec wymagań określonych w art. 4 ust. 2 lit. c) i art. 5 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2004/109/WE, jeżeli – zgodnie z prawem tego kraju – w przedsiębiorstwie emitenta są osoby odpowiedzialne za roczne i półroczne informacje finansowe, w szczególności za:

a)

zgodność sprawozdań finansowych z odpowiednimi przepisami prawa lub standardami rachunkowości;

b)

rzetelność przeglądu zarządzania włączonego do sprawozdania zarządu.

Artykuł 16

Wymagania równoważne wobec art. 6 dyrektywy 2004/109/WE

(Artykuł 23 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE)

Przyjmuje się, że stosowane przez kraj trzeci wymagania są równoważne wobec wymagań określonych w art. 6 dyrektywy 2004/109/WE, jeżeli – zgodnie z prawem tego kraju – emitent jest zobowiązany do ogłaszania kwartalnych sprawozdań finansowych.

Artykuł 17

Wymagania równoważne wobec art. 4 ust. 3 dyrektywy 2004/109/WE

(Artykuł 23 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE)

Przyjmuje się, że stosowane przez kraj trzeci wymagania są równoważne wobec wymagań określonych w art. 4 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2004/109/WE, jeżeli – zgodnie z prawem tego kraju – przedstawianie indywidualnych sprawozdań przez podmiot dominujący nie jest wymagane, lecz emitent mający siedzibę w danym kraju trzecim ma obowiązek uwzględnić w sprawozdaniach skonsolidowanych przynajmniej następujące informacje:

a)

w przypadku emitentów akcji: sposób naliczania dywidendy i zdolność do jej wypłaty;

b)

w przypadku wszystkich emitentów: minimalne wymogi kapitałowe i wymogi dotyczące kapitału własnego oraz płynność.

Dla celów równoważności emitent musi być w stanie przedstawić właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego dodatkowe, zbadane sprawozdania zawierające informacje o indywidualnych sprawozdaniach finansowych emitenta, odpowiadające informacjom wymienionym w lit. a) i b). Dopuszcza się sporządzanie tych sprawozdań zgodnie ze standardami rachunkowości obowiązującymi w kraju trzecim.

Artykuł 18

Wymagania równoważne wobec art. 4 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 2004/109/WE

(Artykuł 23 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE)

Przyjmuje się, że stosowane przez kraj trzeci wymagania są równoważne wobec wymagań określonych w art. 4 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 2004/109/WE w stosunku do indywidualnych sprawozdań finansowych, jeżeli – zgodnie z prawem tego kraju – emitent mający siedzibę w danym kraju trzecim nie jest zobowiązany do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, lecz jest zobowiązany do sporządzania swoich indywidualnych sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości uznanymi zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (7) za mające zastosowanie we Wspólnocie lub zgodnie z równoważnymi tym standardom krajowymi standardami rachunkowości obowiązującymi w kraju trzecim.

Dla celów równoważności, jeżeli takie informacje finansowe nie odpowiadają tym standardom, muszą one zostać przedstawiane w formie przekształconych sprawozdań finansowych.

Ponadto indywidualne sprawozdania finansowe muszą być poddawane niezależnemu badaniu.

Artykuł 19

Wymagania równoważne wobec art. 12 ust. 6 dyrektywy 2004/109/WE

(Artykuł 23 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE)

Przyjmuje się, że stosowane przez kraj trzeci wymagania są równoważne wobec wymagań określonych w art. 12 ust. 6 dyrektywy 2004/109/WE, jeżeli – zgodnie z prawem tego kraju – termin, w którym emitent mający siedzibę w danym kraju trzecim musi zostać zawiadomiony o znaczących pakietach akcji i w którym musi podać informację o nich do wiadomości publicznej, wynosi łącznie siedem dni sesyjnych lub mniej.

Terminy zawiadamiania emitenta i następującego po nim podania przez niego uzyskanych informacji do wiadomości publicznej mogą się różnić od określonych w art. 12 ust. 2 i 6 dyrektywy 2004/109/WE.

Artykuł 20

Wymagania równoważne wobec art. 14 dyrektywy 2004/109/WE

(Artykuł 23 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE)

Przyjmuje się, że stosowane przez kraj trzeci wymagania są równoważne wobec wymagań określonych w art. 14 dyrektywy 2004/109/WE, jeżeli – zgodnie z prawem tego kraju – emitent mający siedzibę w danym kraju trzecim jest zobowiązany do spełnienia następujących warunków:

a)

emitent uprawniony do posiadania nie więcej niż 5 % akcji własnych z prawem głosu jest zobowiązany do zawiadomienia o każdym osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu;

b)

emitent uprawniony do posiadania nie mniej niż 5 % i nie więcej niż 10 % akcji własnych z prawem głosu jest zobowiązany do zawiadomienia o każdym osiągnięciu lub przekroczeniu progu 5 % lub progu maksymalnego;

c)

emitent uprawniony do posiadania ponad 10 % akcji własnych z prawem głosu jest zobowiązany do zawiadomienia o każdym osiągnięciu lub przekroczeniu progu 5 % lub progu 10 %.

Dla celów równoważności nie jest wymagane zobowiązanie do zawiadamiania w przypadku przekroczenia progu powyżej 10 %.

Artykuł 21

Wymagania równoważne wobec art. 15 dyrektywy 2004/109/WE

(Artykuł 23 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE)

Przyjmuje się, że stosowane przez kraj trzeci wymagania są równoważne wobec wymagań określonych w art. 15 dyrektywy 2004/109/WE, jeżeli – zgodnie z prawem tego kraju – emitent mający siedzibę w danym kraju trzecim jest zobowiązany do podania do wiadomości publicznej łącznej liczby głosów oraz wysokości kapitału w terminie 30 dni kalendarzowych od ich zwiększenia lub zmniejszenia.

Artykuł 22

Wymagania równoważne wobec art. 17 ust. 2 lit. a) i 18 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/109/WE

(Artykuł 23 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE)

Przyjmuje się, że stosowane przez kraj trzeci wymagania są równoważne wobec wymagań określonych w art. 17 ust. 2 lit. a) i art. 18 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/109/WE w zakresie treści informacji o zgromadzeniach, jeżeli – zgodnie z prawem tego kraju – emitent mający siedzibę w danym kraju trzecim jest zobowiązany do podania przynajmniej miejsca, czasu i programu obrad zgromadzenia.

Artykuł 23

Równoważność w stosunku do testu niezależności spółek zarządzających i firm inwestycyjnych od podmiotów dominujących

(Artykuł 23 ust. 6 dyrektywy 2004/109/WE)

1.   Przyjmuje się, że stosowane przez kraj trzeci wymagania są równoważne wobec wymagań określonych w art. 12 ust. 4 i 5 tej dyrektywy, jeżeli – zgodnie z prawem tego kraju – spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna, o których mowa w art. 23 ust. 6 dyrektywy 2004/109/WE, jest zobowiązana do spełnienia następujących warunków:

a)

spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna musi mieć w każdej sytuacji swobodę wykonywania praw głosu związanych z zarządzanymi przez nią aktywami niezależnie od podmiotu dominującego;

b)

w przypadku konfliktu interesów spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna nie może brać pod uwagę interesów podmiotu dominującego ani innego kontrolowanego przezeń podmiotu.

2.   Podmiot dominujący jest zobowiązany do przestrzegania wymogów w zakresie zawiadamiania określonych w art. 10 ust. 2 lit. a) i ust. 3 tej dyrektywy.

Ponadto składa on oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ust. 1 niniejszego artykułu w stosunku do każdej spółki zarządzającej lub firmy inwestycyjnej.

3.   Bez uszczerbku dla stosowania art. 24 dyrektywy 2004/109/WE, podmiot dominujący musi być w stanie wykazać na żądanie właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego emitenta, że spełnione są wymagania określone w art. 10 ust. 4 niniejszej dyrektywy.

Artykuł 24

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 12 miesięcy od daty jej przyjęcia. Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami i niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przedstawiają Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 25

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 26

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2007 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 390 z 31.12.2004, str. 38.

(2)  Komitet Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych został ustanowiony decyzją Komisji 2001/527/WE z dnia 6 czerwca 2001 r. (Dz.U. L 191 z 13.7.2001, str. 43).

(3)  Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 224 z 16.8.2006, str. 1).

(4)  Dz.U. L 375 z 31.12.1985, str. 3. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 79 z 24.3.2005, str. 9).

(5)  Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/31/WE (Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 60).

(6)  Dz.U. L 149 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1787/2006 (Dz.U. L 337 z 5.12.2006, str. 17).

(7)  Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1.


Top