EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2003

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2003/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wydatków związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Dz.U. L 379 z 28.12.2006, p. 49–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. L 327M z 5.12.2008, p. 805–811 (MT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Uchylony przez 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2003/oj

28.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 379/49


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2003/2006

z dnia 21 grudnia 2006 r.

ustanawiające szczegółowe zasady finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wydatków związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 2 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2) przewiduje, że wydatki Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) związane z rynkiem rybołówstwa zarządzane są w sposób scentralizowany.

(2)

Artykuł 35 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 określa rodzaje wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie.

(3)

Finansowanie tych wydatków odbywa się zgodnie z zasadami scentralizowanego zarządzania bezpośredniego między Komisją i państwami członkowskimi.

(4)

W celu zapewnienia właściwego zarządzania funduszami Wspólnoty i ochrony interesów finansowych Wspólnoty rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 zawiera pewne zobowiązania państw członkowskich dotyczące zarządzania tymi funduszami i ich kontroli oraz udzielania informacji dotyczących prawnych i administracyjnych ram wypełniania tych zobowiązań i odzyskiwania niesłusznie wypłaconych kwot, jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości w zarządzaniu tymi funduszami. Ponadto interesy finansowe Wspólnoty w odniesieniu do wydatków finansowanych na mocy art. 35 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 są chronione przez odpowiednie zasady dotyczące ochrony tych interesów określone w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3), rozporządzeniu (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (4), rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowym i innym nieprawidłowościami (5) i rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (6).

(5)

Aby zapewnić prawidłowe zarządzanie przepływami pieniężnymi, w szczególności ponieważ na pierwszym etapie państwa członkowskie same uruchamiają środki finansowe na pokrycie wydatków określonych w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, zanim, co pół roku, Komisja zwróci im poniesione wydatki, państwa członkowskie gromadzą odpowiednie informacje dotyczące tych wydatków oraz przekazują je Komisji wraz z deklaracją wydatków.

(6)

Komisja zwraca państwom członkowskim poniesione wydatki co pół roku na podstawie wspomnianych deklaracji wydatków i dokumentów uwierzytelniających te deklaracje.

(7)

Aby umożliwić Komisji efektywne wykorzystywanie informacji pochodzących od państw członkowskich, informacje te należy przesyłać pocztą elektroniczną.

(8)

Aby uniknąć stosowania różnych kursów walutowych w odniesieniu do pomocy wypłacanej organizacjom producentów w walutach innych niż euro, z jednej strony, i w deklaracjach wydatków, z drugiej strony, zainteresowane państwa członkowskie powinny stosować w swoich deklaracjach wydatków ten sam kurs wymiany walut co kurs stosowany przy dokonywaniu płatności dla beneficjentów. Stosowane kursy wymiany walut ustanawiane są zgodnie z terminami operacyjnymi określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1925/2000 ustanawiającym terminy operacyjne dla kursów walutowych stosowanych do obliczania niektórych kwot przewidzianych w mechanizmach rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (7).

(9)

W celu zapewnienia podstawy prawnej dla płatności dokonanych w pierwszym okresie referencyjnym niniejsze rozporządzenie stosuje się z mocą wsteczną od dnia 16 października 2006 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

„Wydatki” oznaczają wydatki ponoszone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

Artykuł 3

Właściwy organ

Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ odpowiedzialny za wdrożenie niniejszego rozporządzenia i powiadamia o tym Komisję.

Artykuł 4

Deklaracje wydatków

1.   Każde państwo członkowskie przygotowuje deklarację wydatków na podstawie wzoru umieszczonego w załączniku. Deklaracja wydatków zawiera zestawienie podzielone zgodnie z nomenklaturą budżetu Wspólnot Europejskich według rodzaju wydatków zgodnie ze szczegółową nomenklaturą udostępnioną państwom członkowskim. Obejmuje ona:

a)

wydatki poniesione w poprzednim sześciomiesięcznym okresie referencyjnym;

b)

całkowite wydatki poniesione od początku roku budżetowego do końca poprzedniego sześciomiesięcznego okresu referencyjnego.

2.   Każde państwo członkowskie gromadzi wszelkie informacje dotyczące deklaracji wydatków.

3.   Okresy referencyjne trwają sześć miesięcy od dnia 16 października do dnia 15 kwietnia i od dnia 16 kwietnia do dnia 15 października.

4.   Deklaracja wydatków może zawierać korekty kwot zadeklarowanych na wcześniejsze okresy referencyjne.

5.   Właściwe organy państw członkowskich składają Komisji swoje deklaracje wydatków wraz z informacjami, o których mowa w ust. 2, drogą elektroniczną najpóźniej, odpowiednio, dnia 10 maja i dnia 10 listopada.

Artykuł 5

Płatności półroczne

1.   Środki potrzebne na finansowanie wydatków będą udostępniane państwom członkowskim przez Komisję w formie płatności półrocznych (zwanych dalej „płatnościami półrocznymi”).

Kwoty płatności półrocznych ustalane są na podstawie deklaracji wydatków składanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4.

2.   Płatności półroczne dla każdego państwa członkowskiego są dokonywane w ciągu 60 dni po otrzymaniu przez Komisję kompletnej deklaracji wydatków złożonej przez państwo członkowskie. Deklaracja uważana jest za kompletną, jeżeli w ciągu 30 dni od jej otrzymania Komisja nie poprosi o dodatkowe informacje.

3.   Do chwili otrzymania przelewów płatności półrocznych z Komisji państwa członkowskie uruchamiają środki finansowe potrzebne na pokrycie wydatków.

Artykuł 6

Stosowane kursy wymiany walut

Kurs wymiany walut stosowany przez państwa członkowskie w ich deklaracjach wydatków jest ostatnim kursem wymiany walut ustanowionym przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed odpowiednimi terminami operacyjnymi określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1925/2000.

Artykuł 7

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 października 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1759/2006 (Dz.U. L 335 z 1.12.2006, str. 3).

(2)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).

(3)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(4)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.

(5)  Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2.

(6)  Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.

(7)  Dz.U. L 230 z 12.9.2000, str. 7.


ZAŁĄCZNIK

DEKLARACJE WYDATKÓW

Podział danych zgodnie z nomenklaturą budżetu Wspólnot Europejskich oraz według rodzaju wydatków

Treść deklaracji wydatków, którą należy przekazać Komisji pocztą elektroniczną

Nagłówek deklaracji:

Nagłówek deklaracji zawiera następujące informacje:

identyfikator rodzaju komunikatu i państwa członkowskiego przekazującego informację. (Uwaga: będzie on używany w celu zagwarantowania, że osoba przekazująca deklarację, która z niego korzysta, jest do tego upoważniona w imieniu danego państwa członkowskiego). Identyfikator przekazywany jest przez Komisję,

okres wydatków, którego dotyczy deklaracja,

język, w którym sporządzono deklarację.

Główna część deklaracji

Główna część deklaracji obejmuje następujące elementy dla każdej podpozycji nomenklatury EFOGR:

identyfikator podpozycji (np. 110201002610033),

nazwę podpozycji w języku wybranym w nagłówku deklaracji,

kwotę zadeklarowaną na dany okres (N) i ogółem kwotę skumulowaną zadeklarowaną od początku roku budżetowego. Wszystkie kwoty należy zadeklarować w euro.

Ostatnia pozycja

Po wykazie wszystkich podpozycji umieszcza się:

całkowitą kwotę zadeklarowaną na dany okres (N) i ogółem kwotę skumulowaną zadeklarowaną od początku roku budżetowego,

miejsce na komentarze.

Składnia komunikatu

Image

Opis pól

Nazwa

Format

Opis

Nagłówek deklaracji: częstotliwość występowania danych wynosi 1

[IDENTIFICATION] *

 

Kod identyfikacyjny nadany przez DG FISH

[PERIOD] *

Data (RRRRMM)

Okres wydatków

[LANGUAGE] *

(2 znaki)

Kod ISO języka

Główna część deklaracji: częstotliwość występowania danych wynosi od 1 do n

[SUBITEM] *

Numer (15)

Podpozycja

[DESCRIPTION] *

Wolne pole (600 znaków)

Nazwa podpozycji

[AMOUNT ] *

Numer (15,2)

Zadeklarowana kwota

[AMOUNT CUMUL] *

Numer (15,2)

Kwota skumulowana

Ostatnia pozycja: częstotliwość występowania danych wynosi 1

[AMOUNT TOT ] *

Numer (15,2)

Ogółem kwota zadeklarowana

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Numer (15,2)

Ogółem kwota skumulowana

[COMMENT]

Wolne pole (80 znaków)

Komentarze

Pola z gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi.

Przykład

Image


Top