EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1976

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 368 z 23.12.2006, p. 85–86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. L 327M z 5.12.2008, p. 801–804 (MT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1976/oj

23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/85


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1976/2006

z dnia 20 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) pkt i), ii), iv) oraz lit. b),

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (2), rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (3) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (4) wygasną dnia 31 grudnia 2006 r. W planie działań w zakresie pomocy państwa (5) Komisja zaproponowała scalenie tych rozporządzeń w jedno rozporządzenie o wyłączeniu grupowym i ewentualne uzupełnienie go o inne dziedziny, o których mowa w art. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 994/98.

(2)

Treść przyszłego rozporządzenia o wyłączeniu grupowym uzależniona jest w szczególności od wyników konsultacji publicznych zainicjowanych planem działań w zakresie pomocy państwa w sprawie mniejszej i lepiej ukierunkowanej pomocy państwa: mapa drogowa w sprawie reformy pomocy państwa na rok 2005 (6) oraz dokument konsultacyjny w sprawie pomocy na rzecz innowacji. Konieczne jest przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami państw członkowskich w celu określenia kategorii pomocy, które można uznać za zgodne z Traktatem. Aby móc kontynuować bieżące konsultacje i analizę ich wyników, należy przedłużyć okres obowiązywania rozporządzeń (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 do dnia 30 czerwca 2008 r.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do rozporządzeń (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 i (WE) nr 68/2001.

(4)

Ponadto nie należy kierować do państw członkowskich próśb o wysyłanie nowych arkuszy informacyjnych dotyczących środków, których obowiązywanie przedłużono na mocy niniejszego rozporządzenia, nie zmieniając przy tym ich zasadniczego charakteru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 11 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 2204/2002 otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2008 r.”.

Artykuł 2

Artykuł 10 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 70/2001 otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2008 r.”.

Artykuł 3

Artykuł 8 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 68/2001 otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2008 r.”.

Artykuł 4

Obowiązek przekazywania arkuszy informacyjnych dotyczących wprowadzonych środków, zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 68/2001, art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 70/2001 i art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, nie odnosi się do środków pomocy państwa, które na mocy niniejszego rozporządzenia stanowią przedłużenie środków już istniejących, pod warunkiem że do takich środków nie wprowadza się żadnych istotnych zmian i że przedłożono odpowiednie arkusze informacyjne dotyczące ich wprowadzenia.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 142 z 14.5.1998, str. 1.

(2)  Dz.U. L 337 z 13.12.2002, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006 (Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 8).

(3)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006.

(4)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006.

(5)  COM(2005) 107 wersja ostateczna.

(6)  COM(2005) 436 wersja ostateczna.


Top