EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1941

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2007 r.

Dz.U. L 367 z 22.12.2006, p. 1–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. L 200M z 1.8.2007, p. 497–513 (MT)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1941/oj

22.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1941/2006

z dnia 11 grudnia 2006 r.

ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2007 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (2), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zobowiązuje Radę do przyjęcia środków niezbędnych do zapewnienia dostępu do wód i zasobów oraz zrównoważonej działalności połowowej, z uwzględnieniem dostępnych opinii naukowych, a w szczególności sprawozdania przygotowanego przez Komitet Naukowy, Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa.

(2)

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 obowiązkiem Rady jest określenie ograniczeń wielkości dopuszczalnych połowów na łowisku lub grupach łowisk, oraz rozdział tych wielkości między państwa członkowskie.

(3)

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania wielkościami dopuszczalnych połowów należy określić specjalne warunki dla działań połowowych.

(4)

Aby umożliwić państwom członkowskim zarządzanie statkami pływającymi pod ich banderą, należy określić zasady i niektóre procedury w zakresie gospodarki rybnej na poziomie Wspólnoty.

(5)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zawiera definicje mające znaczenie dla przydziału wielkości dopuszczalnych połowów.

(6)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 konieczne jest określenie zasobów, do których mają zastosowanie środki ustanowione we wspomnianym rozporządzeniu.

(7)

Wielkości dopuszczalnych połowów powinny być stosowane zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w tym zakresie, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1381/87 z dnia 20 maja 1987 r. ustanawiającym szczegółowe zasady dotyczące oznakowania i dokumentacji statków rybackich (3), rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającym szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez państwa członkowskie (4), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (5), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków (6), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich (7), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3880/91 z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (8) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych (9).

(8)

W celu przyczynienia się do zachowania zasobów rybnych w 2007 r. powinny zostać wdrożone pewne środki uzupełniające dotyczące kontroli i warunków technicznych połowów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ZAKRES ZASTOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych na Morzu Bałtyckim oraz związane z nimi warunki, zgodnie z którymi takie wielkości dopuszczalnych połowów mogą być wykorzystane.

Artykuł 2

Zakres zastosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wspólnotowych statków rybackich (zwanych dalej „statkami wspólnotowymi”) oraz do statków rybackich pływających pod banderą i zarejestrowanych w państwach trzecich dokonujących połowów na Morzu Bałtyckim.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do działań połowowych realizowanych wyłącznie do celów badań naukowych, przeprowadzanych za zgodą oraz pod nadzorem zainteresowanego państwa członkowskiego oraz zgłoszonych uprzednio Komisji i państwu członkowskiemu, na którego wodach terytorialnych prowadzona jest taka działalność badawcza.

Artykuł 3

Definicje

Oprócz definicji zawartych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

strefy Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) zostały określone w rozporządzeniu (EWG) nr 3880/91;

b)

„Morze Bałtyckie” oznacza obszary ICES IIIb, IIIc oraz IIId;

c)

„całkowite dopuszczalne połowy (TAC)” oznaczają roczną ilość ryb, która może być odławiana z każdego zasobu;

d)

„kwota” oznacza część TAC przydzieloną Wspólnocie, państwu członkowskiemu lub krajowi trzeciemu.

ROZDZIAŁ II

WIELKOŚCI DOPUSZCZALNYCH POŁOWÓW ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI WARUNKI

Artykuł 4

Limity połowowe oraz przydziały

Limity połowowe, przydział tych limitów państwom członkowskim oraz dodatkowe warunki zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Przepisy szczególne dotyczące przydziałów

1.   Przydział państwom członkowskim limitów połowowych określonych w załączniku I nie narusza:

a)

wymian dokonanych zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

b)

ponownych przydziałów dokonanych zgodnie z art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 1 oraz art. 32 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93;

c)

dodatkowych wyładunków dozwolonych na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

d)

ilości zatrzymanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

e)

potrąceń dokonywanych na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

2.   W drodze odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 847/96, do celów wstrzymania kwot, które mają zostać przeniesione na 2008 r., art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia można stosować w odniesieniu do wszystkich zasobów objętych analitycznymi TAC.

Artykuł 6

Warunki dotyczące połowów i przyłowów

1.   Ryby z zasobów, dla których ustalono limity połowowe, są zatrzymywane na pokładzie lub wyładowywane wyłącznie w przypadku, gdy:

a)

połowy zostały dokonane przez statki państwa członkowskiego dysponującego określoną kwotą i kwota ta nie została wyczerpana; lub – alternatywnie –

b)

w odniesieniu do gatunków innych niż śledź i szprot, jeżeli są one zmieszane z innymi gatunkami, połowy zostały dokonane włokami, niewodami duńskimi lub podobnymi narzędziami, w których rozmiar oczek jest mniejszy niż 32 mm, a ryby nie są sortowane ani na pokładzie, ani przy wyładunku.

2.   Do kwoty wliczane są wszystkie wyładunki lub, jeśli część należąca do Wspólnoty nie została przydzielona państwom członkowskim w formie kwot, wliczane są do części należącej do Wspólnoty, z wyjątkiem połowów dokonanych na mocy ust. 1 lit. b).

3.   W przypadku wyczerpania kwoty połowowej przydzielonej państwu członkowskiemu na śledzia, statki pływające pod banderą danego państwa członkowskiego, zarejestrowane we Wspólnocie i dokonujące połowów na obszarach połowowych, do których stosuje się odpowiednie kwoty połowowe, nie dokonują wyładunku połowu zawierającego śledzie, który nie został posortowany.

Artykuł 7

Ograniczenia nakładu połowowego

Ograniczenia nakładu połowowego określono w załączniku II.

Artykuł 8

Przejściowe środki techniczne oraz środki kontroli

Przejściowe środki techniczne oraz środki kontroli określono w załączniku III.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 9

Przekazywanie danych

Przesyłając Komisji, zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, dane dotyczące wyładunków ilości odłowionych zasobów, państwa członkowskie stosują kody zasobów określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady

S. HUOVINEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 115 z 9.5.1996, str. 3.

(3)  Dz.U. L 132 z 21.5.1987, str. 9.

(4)  Dz.U. L 276 z 10.10.1983, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1804/2005 (Dz.U. L 290 z 4.11.2005, str. 10).

(5)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(6)  Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 17.

(7)  Dz.U. L 274 z 25.9.1986, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3259/94 (Dz.U. L 339 z 29.12.1994, str. 11).

(8)  Dz.U. L 365 z 31.12.1991, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2005 (Dz.U. L 74 z 19.3.2005, str. 5).

(9)  Dz.U. L 349 z 31.12.2005, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Limity odnoszące się do wyładunków i związane z nimi warunki corocznego zarządzania limitami połowowymi mające zastosowanie do statków wspólnotowych na obszarach objętych limitami połowowymi w rozbiciu według gatunków i obszarów

W poniższych tabelach wyszczególniono TAC i kwoty (w tonach żywej wagi z wyjątkiem przypadków, w których zastosowano inne określenia) według zasobów, przydziały dla poszczególnych państw członkowskich oraz związane z nimi warunki corocznego zarządzania kwotami.

Gatunek

:

Śledź

Clupea harengus

Strefa

:

Podobszary 30–31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia

75 099

 

Szwecja

16 501

 

WE

91 600

 

TAC

91 600

Analityczne TAC.

Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Śledź

Clupea harengus

Strefa

:

Podobszary 22–24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Dania

6 939

 

Niemcy

27 311

 

Finlandia

3

 

Polska

6 441

 

Szwecja

8 806

 

WE

49 500

 

TAC

49 500

Analityczne TAC.

Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Śledź

Clupea harengus

Strefa

:

Podobszary 25–27, 28.2, 29 oraz 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Dania

2 920

 

Niemcy

774

 

Estonia

14 910

 

Finlandia

29 105

 

Łotwa

3 680

 

Litwa

3 874

 

Polska

33 066

 

Szwecja

44 389

 

WE

132 718

 

TAC

Nie dotyczy

Analityczne TAC.

Nie ma zastosowania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie ma zastosowania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Śledź

Clupea harengus

Strefa

:

Podobszar 28.1

HER/03D.RG.

Estonia

17 317

 

Łotwa

20 183

 

WE

37 500

 

TAC

37 500

Analityczne TAC.

Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Dorsz

Gadus morhua

Strefa

:

Podobszary 25–32 (wody WE)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dania

9 374

 

Niemcy

3 729

 

Estonia

913

 

Finlandia

717

 

Łotwa

3 485

 

Litwa

2 296

 

Polska

10 794

 

Szwecja

9 497

 

WE

40 805 (1)

 

TAC

Nie dotyczy

Analityczne TAC.

Nie ma zastosowania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie ma zastosowania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Dorsz

Gadus morhua

Strefa

:

Podobszary 22–24 (wody WE)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dania

11 653

 

Niemcy

5 697

 

Estonia

258

 

Finlandia

229

 

Łotwa

964

 

Litwa

625

 

Polska

3 118

 

Szwecja

4 152

 

WE

26 696

 

TAC

26 696 (2)

Analityczne TAC.

Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Strefa

:

IIIbcd (wody WE)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Dania

2 698

 

Niemcy

300

 

Szwecja

203

 

Polska

565

 

WE

3 766

 

TAC

Nie dotyczy

TAC zapobiegawczy.

Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Łosoś atlantycki

Salmo salar

Strefa

:

IIIbcd (wody WE) z wyłączeniem podobszaru 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Dania

88 836 (3)

 

Niemcy

9 884 (3)

 

Estonia

9 028 (3)

 

Finlandia

110 773 (3)

 

Łotwa

56 504 (3)

 

Litwa

6 642 (3)

 

Polska

26 950 (3)

 

Szwecja

120 080 (3)

 

WE

428 697 (3)

 

TAC

Nie dotyczy (3)

Analityczne TAC.

Nie ma zastosowania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie ma zastosowania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Łosoś atlantycki

Salmo salar

Strefa

:

Podobszar 32

SAL/3D32.

Estonia

1 581 (4)

 

Finlandia

13 838 (4)

 

WE

15 419 (4)

 

TAC

Nie dotyczy (4)

Analityczne TAC.

Nie ma zastosowania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie ma zastosowania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Szprot

Sprattus sprattus

Strefa

:

IIIbcd (wody WE)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Dania

44 833

 

Niemcy

28 403

 

Estonia

52 060

 

Finlandia

23 469

 

Łotwa

62 877

 

Litwa

22 745

 

Polska

133 435

 

Szwecja

86 670

 

WE

454 492

 

TAC

Nie dotyczy

Analityczne TAC.

Nie ma zastosowania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


(1)  Jeżeli do dnia 30 czerwca 2007 r. Rada nie przyjmie rozporządzenia ustanawiającego wieloletni plan dla zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, od dnia 1 lipca 2007 r. TAC i kwoty tych zasobów przyjmują wartości ustalone w dodatku 1 do niniejszego załącznika. Od tego dnia wszelkie połowy przekraczające poszczególne kwoty państw członkowskich określone w tym dodatku zostaną odliczone od ich przyszłych kwot na 2008 r.

(2)  Jeżeli do dnia30 czerwca 2007 r. Rada nie przyjmie rozporządzenia ustanawiającego wieloletni plan dla zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, od dnia 1 lipca 2007 r. TAC i kwoty tych zasobów przyjmują wartości ustalone w dodatku 1 do niniejszego załącznika. Od tego dnia wszelkie połowy przekraczające poszczególne kwoty państw członkowskich określone w tym dodatku zostaną odliczone od ich przyszłych kwot na 2008 r.

(3)  Wyrażona liczbą sztuk.

(4)  Wyrażona liczbą sztuk.

Dodatek 1 do załącznika I

Gatunek

:

Dorsz

Gadus morhua

Strefa

:

Podobszary 25–32 (wody WE)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dania

8 849

 

Niemcy

3 520

Estonia

862

Finlandia

677

Łotwa

3 290

Litwa

2 168

Polska

10 191

Szwecja

8 965

WE

38 522

TAC

Nie dotyczy


Gatunek

:

Dorsz

Gadus morhua

Strefa

:

Podobszary 22–24 (wody WE)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dania

10 537

 

Niemcy

5 152

Estonia

234

Finlandia

207

Łotwa

872

Litwa

565

Polska

2 819

Szwecja

3 754

WE

24 140

TAC

24 140


ZAŁĄCZNIK II

1.   Ograniczenia nakładu połowowego

1.1.

Połowy z użyciem włoków, okrężnic lub innych podobnych ciągnionych narzędzi połowowych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, lub przy użyciu sieci skrzelowych stawnych, oplątujących i trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm lub za pomocą lin dennych lub sznurów haczykowych są zakazane:

a)

od 1 do 7 stycznia, od 31 marca do 1 maja i 31 grudnia w podobszarach 22–24; oraz

b)

od 1 do 7 stycznia, od 5 do 10 kwietnia, od 1 lipca do 31 sierpnia i 31 grudnia w podobszarach 25–27.

1.2.

Państwa członkowskie zapewniają w odniesieniu do statków rybackich pływających pod ich banderą, że połowy z użyciem włoków, okrężnic lub podobnego sprzętu połowowego o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, lub z użyciem sieci skrzelowych dennych, oplątujących i trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm lub za pomocą lin dennych lub sznurów haczykowych są również zakazane:

a)

przez 77 dni kalendarzowych w podobszarach 22–24 poza okresem, o którym mowa w pkt 1.1 lit. a); oraz

b)

przez 67 dni kalendarzowych w podobszarach 25–27 poza okresem, o którym mowa w pkt 1.1 lit. b).

Państwa członkowskie dzielą dni, o których mowa w lit. a) i b), na okresy, które nie są krótsze niż 5 dni.

1.3.

Nie później niż dnia 7 stycznia 2007 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o dokładnych datach dni kalendarzowych, o których mowa w pkt 1.2, które powinny być takie same dla statków rybackich pływających pod banderą danego państwa członkowskiego; informacje te są udostępniane na stronach internetowych państw członkowskich.

1.4.

W drodze odstępstwa od pkt 1.1 i 1.2 zezwala się statkom wspólnotowym o długości całkowitej mniejszej niż 12 m, łowiącym na wodach terytorialnych na zatrzymywanie na pokładzie i wyładunek do 20 kg lub do 10 % żywej wagi dorsza – w zależności od tego, która wielkość jest wyższa – w przypadku połowów z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 110 mm.


ZAŁĄCZNIK III

PRZEJŚCIOWE ŚRODKI TECHNICZNE ORAZ ŚRODKI KONTROLI

1.   Ograniczenia połowów

1.1.

Od dnia 1 maja do dnia 31 października zabrania się prowadzenia wszelkich czynności połowowych w granicach obszaru zamkniętego loksodromami kolejno łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

 

Obszar 1:

55° 45′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 15° 30′ E

 

Obszar 2:

55° 00′ N, 19° 14′ E

54° 48′ N, 19° 20′ E

54° 45′ N, 19° 19′ E

54° 45′ N, 18° 55′ E

55° 00′ N, 19° 14′ E

 

Obszar 3:

56° 13′ N, 18° 27′ E

56° 13′ N, 19° 31′ E

55° 59′ N, 19° 13′ E

56° 03′ N, 19° 06′ E

56° 00′ N, 18° 51′ E

55° 47′ N, 18° 57′ E

55° 30′ N, 18° 34′ E

56° 13′ N, 18° 27′ E

1.2.

W drodze odstępstwa od pkt 1.1 dozwolone są połowy z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących i trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 157 mm lub połowy haczykowe. W przypadku połowów haczykowych dorsz nie jest zatrzymywany na pokładzie.

2.   Monitorowanie, inspekcja i nadzór w związku z odtwarzaniem zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim

2.1.   Specjalne zezwolenie na połów dorsza na Morzu Bałtyckim

2.1.1.

W drodze odstępstwa od art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych (1), wszystkie wspólnotowe statki rybackie o całkowitej długości równiej lub większej niż 8 m, posiadające na pokładzie lub używające narzędzi połowowych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, muszą posiadać specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza na Morzu Bałtyckim.

2.1.2.

Państwa członkowskie wydają specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza określone w pkt 2.1.1 wyłącznie wspólnotowym statkom rybackim, które w 2006 r. posiadają specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza na Morzu Bałtyckim, zgodnie z pkt 6.2.1 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalającego wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (2). Państwo członkowskie może jednak wydać specjalne zezwolenie na połów dorsza wspólnotowemu statkowi rybackiemu pływającemu pod banderą tego państwa członkowskiego, nieposiadającemu specjalnego zezwolenia w 2006 r., jeżeli zapewni ono, że statek lub statki o co najmniej równoważnej mocy silnika mierzonej w kilowatach (kW) nie będą dokonywały połowów na Morzu Bałtyckim z użyciem jakiegokolwiek sprzętu, o którym mowa w pkt 2.1.1.

2.1.3.

Każde państwo członkowskie zobowiązane jest sporządzić i prowadzić wykaz statków rybackich posiadających specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza na Morzu Bałtyckim oraz udostępnić ten wykaz na swojej oficjalnej stronie internetowej do wiadomości Komisji i pozostałych nadbałtyckich państw członkowskich.

2.1.4.

Kapitan wspólnotowego statku rybackiego lub jego przedstawiciel, któremu państwo członkowskie wydało specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza na Morzu Bałtyckim, przechowuje kopię takiego zezwolenia na pokładzie statku rybackiego.

2.2.   Dzienniki połowowe

2.2.1.

W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93, kapitanowie wspólnotowych statków rybackich o całkowitej długości równej lub większej niż 8 m zobowiązani są prowadzić dziennik połowowy zawierający informacje dotyczące wykonywanych czynności, w przypadku gdy rejs połowowy obejmuje jakąkolwiek część podobszarów 22–27, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

2.2.2.

W odniesieniu do statków rybackich wyposażonych w system monitorowania statków państwa członkowskie sprawdzają za pomocą danych z tego systemu, czy informacje otrzymane w ośrodku monitorowania rybołówstwa odpowiadają informacjom o wykonanych czynnościach zawartym w dzienniku połowowym. Takie kontrole krzyżowe są zapisywane w formie danych komputerowych i przechowywane przez okres trzech lat.

2.2.3.

Każde państwo członkowskie zamieszcza i udostępnia na swojej oficjalnej stronie internetowej szczegółowe informacje na temat dostarczania dzienników połowowych, deklaracji wyładunkowych i uprzednich zgłoszeń, jak określono w pkt 2.6 niniejszego załącznika.

2.3.   Margines tolerancji w dzienniku połowowym

2.3.1.

W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2807/83, dopuszczalny margines tolerancji przy szacowaniu ilości (w kilogramach) gatunków podlegających TAC i zatrzymanych na pokładzie statków wynosi 10 % wartości zapisanej w dzienniku połowowym z wyjątkiem dorsza, dla którego margines tolerancji wynosi 8 %.

2.3.2.

W odniesieniu do połowów w podobszarach 22–27, które są wyładowywane bez sortowania, dopuszczalny margines tolerancji przy szacowaniu ilości wynosi 10 % całkowitych ilości zatrzymanych na pokładzie.

2.4.   Monitorowanie i kontrola nakładu połowowego

Właściwe organy państwa członkowskiego bandery monitorują i kontrolują zgodność z:

a)

ograniczeniami nakładu połowowego określonymi w załączniku II pkt 1.1 i 1.2;

b)

ograniczeniami połowów określonymi w pkt 1 niniejszego załącznika.

2.5.   Wejście na szczególne obszary i wyjście z tych obszarów

2.5.1.

Statek rybacki może rozpocząć działalność połowową na wodach wspólnotowych w podobszarach 22–24 (obszar A) lub podobszarach 25–27 (obszar B), mając na pokładzie mniej niż 175 kg dorsza.

2.5.2.

Jeżeli statek rybacki wychodzi z obszaru A, obszaru B lub podobszarów 28–32 (obszar C), mając na pokładzie ponad 175 kg dorsza, statek taki:

a)

kieruje się bezpośrednio do portu na danym obszarze, gdzie dokonano połowu, i tam następuje wyładunek ryb; lub

b)

kieruje się bezpośrednio do portu poza danym obszarem, gdzie dokonano połowu, i tam następuje wyładunek ryb.

2.5.3.

W momencie opuszczania obszaru, na którym statek rybacki dokonał połowu, sieci są składowane zgodnie z następującymi warunkami, tak aby nie mogły być łatwo użyte:

a)

sieci, obciążniki i podobne narzędzia są odłączone od desek trałowych oraz drutów i lin holowniczych i podciągowych;

b)

sieci, które są umieszczone na pokładzie lub nad pokładem, są bezpiecznie przymocowane do określonej części nadbudówki.

2.5.4.

Pkt 2.5.1, 2.5.2 i 2.5.3 nie mają zastosowania do statków wyposażonych w systemy monitorowania statków, zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 2244/2003. Statki te przekazują jednak codziennie sprawozdanie na temat połowów do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa członkowskiego bandery, przewidziane w art. 3 ust. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, w celu zapisania w komputerowej bazie danych ośrodka.

2.6.   Uprzednie zgłoszenie

2.6.1.

Kapitan wspólnotowego statku rybackiego wychodzącego z podobszarów 22–24 (obszar A), podobszarów 25–27 (obszar B) lub podobszarów 28–32 (obszar C) i posiadającego na pokładzie ponad 300 kg żywej wagi dorsza zgłasza odpowiedniemu organowi państwa członkowskiego bandery na dwie godziny przed wypłynięciem z obszaru:

a)

godzinę i pozycję wyjścia z obszaru;

b)

całkowitą ilość dorsza i całkowitą masę żywej wagi innych gatunków na pokładzie.

2.6.2.

Zgłoszenie przewidziane w pkt 2.6.1 może również zostać dokonane przez przedstawiciela w imieniu kapitana wspólnotowego statku rybackiego.

2.6.3.

W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, kapitan lub upoważniony przedstawiciel kapitana wspólnotowego statku rybackiego, na którego pokładzie znajduje się dorsz w ilościach przekraczających 300 kg żywej wagi, informuje właściwy organ państwa członkowskiego, w którym dokonany zostanie wyładunek, na co najmniej godzinę przed wejściem do miejsca wyładunku o:

a)

nazwie miejsca wyładunku;

b)

przewidywanej godzinie przybycia do miejsca wyładunku;

c)

całkowitej ilości dorsza i całkowitej masie żywej wagi innych gatunków na pokładzie.

2.7.   Wyznaczone porty

2.7.1.

W przypadku gdy na statku rybackim znajduje się dorsz w ilości przekraczającej 750 kg żywej wagi, wyładunku tego dorsza można dokonywać wyłącznie w wyznaczonych portach.

2.7.2.

Każde państwo członkowskie może wyznaczyć porty wyładunku dorsza bałtyckiego w ilościach przekraczających 750 kg żywej wagi.

2.7.3.

W terminie do dnia 6 stycznia 2007 r. każde państwo członkowskie, które sporządziło wykaz wyznaczonych portów, prowadzi i udostępnia ten wykaz na swojej oficjalnej stronie internetowej.

2.8.   Ważenie dorsza przy pierwszym wyładunku

2.8.1.

Statki rybackie, na których pokładzie znajduje się ponad 200 kg żywej wagi dorsza, rozpoczynają wyładunek dopiero po uzyskaniu zezwolenia właściwych organów miejsca wyładunku.

2.8.2.

Właściwe organy państwa członkowskiego mogą wymagać, aby ważenie dorsza złowionego w Morzu Bałtyckim i wyładowanego w tym państwie członkowskim odbywało się w obecności kontrolerów, przed odtransportowaniem dorsza z portu wyładunku.

2.9.   Wartości odniesienia dla inspekcji

Każde państwo członkowskie leżące nad Morzem Bałtyckim opracowuje szczególne wartości odniesienia dla inspekcji. Takie wartości odniesienia są poddawane okresowemu przeglądowi po przeprowadzeniu analizy otrzymanych wyników. Wartości odniesienia dla inspekcji są stopniowo udoskonalane do czasu osiągnięcia wyznaczonych wartości odniesienia określonych w dodatku 1.

2.10.   Zakaz tranzytu i przeładunku

2.10.1.

Zakazuje się tranzytu przez obszary zamknięte dla połowu dorsza, chyba że narzędzia połowowe na pokładzie są umocowane i składowane w bezpieczny sposób, zgodnie z pkt 2.5.3.

2.10.2.

Przeładunek dorsza jest zakazany.

2.11.   Transport dorsza bałtyckiego

W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 kapitan statku rybackiego o całkowitej długości równej lub większej niż 8 metrów wypełnia deklarację wyładunkową, jeżeli ryba jest przewożona do innego miejsca niż miejsce wyładunku lub przywozu.

Deklaracja wyładunkowa towarzyszy dokumentom przewozowym przewidzianym w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

2.12.   Wspólny nadzór i wymiana inspektorów

2.12.1.

Zainteresowane państwa członkowskie podejmują wspólne działania w zakresie inspekcji i nadzoru. Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (WAKR) koordynuje planowanie i przeprowadzanie tych działań przez państwa członkowskie.

2.12.2.

We wspomnianych wspólnych działaniach z zakresu inspekcji i nadzoru mogą uczestniczyć inspektorzy Komisji.

2.12.3.

WAKR zwołuje posiedzenie właściwych krajowych organów kontroli do dnia 15 listopada 2007 r. w celu skoordynowania wspólnego programu kontroli i nadzoru na 2008 r.

2.13.   Krajowe programy działań w zakresie kontroli połowów dorsza

2.13.1.

Każde z zainteresowanych państw członkowskich określa krajowy program działań w zakresie kontroli w odniesieniu do Morza Bałtyckiego zgodnie z dodatkiem 2.

2.13.2.

Każde zainteresowane państwo członkowskie określa szczególne wartości odniesienia w zakresie kontroli, zgodnie z dodatkiem 1. Takie wartości odniesienia są poddawane okresowemu przeglądowi po przeprowadzeniu analizy otrzymanych wyników. Wartości odniesienia dla inspekcji są stopniowo udoskonalane do czasu osiągnięcia wyznaczonych wartości odniesienia określonych w dodatku 2.

2.13.3.

Do dnia 31 stycznia 2007 r. każde zainteresowane państwo członkowskie udostępnia na swojej oficjalnej stronie internetowej do wiadomości Komisji i pozostałych nadbałtyckich państw członkowskich krajowy program działań w zakresie kontroli, o którym mowa w pkt 2.13.1, wraz z planem jego realizacji.

2.13.4.

Komisja zwołuje posiedzenie Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury w celu przeprowadzenia oceny zgodności oraz wyników krajowych programów działań w zakresie kontroli dla zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim.

2.14.   Indywidualny program monitorowania

2.14.1.

W drodze odstępstwa od art. 34c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 indywidualny program kontroli i inspekcji w odniesieniu do przedmiotowych zasobów dorsza może obowiązywać dłużej niż trzy lata.

3.   Ograniczenia połowów flądry i skarpa

3.1.

Zabrania się zatrzymywania na pokładzie następujących gatunków ryb złowionych w obszarach geograficznych i w okresach podanych poniżej:

Gatunek

Obszar geograficzny

Okres

Flądra (Platichthys flesus)

Podobszary 26–28, 29 na południe od 59° 30′ N

15 lutego – 15 maja

Podobszar 32

15 lutego – 31 maja

Skarp (Psetta maxima)

Podobszary 25–26, 28 na południe od 58° 50′ N

1 czerwca – 31 lipca

3.2.

W drodze odstępstwa od pkt 3.1 w przypadku połowów z użyciem włoków, niewodów duńskich i podobnego sprzętu o rozmiarze oczek równym lub większym niż 105 mm lub z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym 100 mm, przyłowy flądry i skarpa mogą być zatrzymywane na pokładzie lub wyładowywane w ilości do 10 % żywej wagi całkowitego połowu zatrzymywanego lub wyładowywanego, w okresach obowiązywania zakazu określonego w tym punkcie.


(1)  Dz.U. L 171 z 6.7.1994, str. 7.

(2)  Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1936/2005 (Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 1).

Dodatek 1 do załącznika III

Szczególne wartości odniesienia dla inspekcji

Cel

1.

Każde państwo członkowskie określa szczególne wartości odniesienia dla inspekcji zgodnie z niniejszym załącznikiem.

Strategia

2.

Inspekcja i nadzór działalności połowowej koncentrują się na statkach, które mogą prowadzić połowy dorsza. Inspekcje wyrywkowe stosuje się w odniesieniu do transportu i wprowadzania na rynek dorsza jako uzupełniający mechanizm kontroli krzyżowej w celu zbadania skuteczności inspekcji i nadzoru.

Priorytety

3.

Różnym rodzajom narzędzi połowowych przypisuje się różne poziomy znaczenia, zależnie od stopnia, w jakim ograniczenia w wielkościach dopuszczalnych połowów wpływają na floty. W związku z tym każde państwo członkowskie określa szczegółowe priorytety.

Kontrola wyrywkowa

4.

Państwa członkowskie określają i opisują strategię kontroli wyrywkowych, jaką zamierzają stosować.

Na wniosek Komisja może uzyskać dostęp do planu kontroli wyrywkowych stosowanego przez państwo członkowskie.

Docelowe wartości odniesienia

5.

W terminie do dnia 22 stycznia 2007 r. każde państwo członkowskie zobowiązane jest wdrożyć swoje harmonogramy inspekcji uwzględniające cele wyznaczone poniżej.

a)

Poziom inspekcji w portach

Zasadniczo dokładność, jaką należy osiągnąć, powinna odpowiadać co najmniej dokładności, jaka zostałaby osiągnięta przy zastosowaniu prostej metody losowego doboru, przy czym inspekcją powinno zostać objętych 20 % wagi wyładunków dorsza we wszystkich miejscach wyładunku.

b)

Poziom inspekcji w odniesieniu do wprowadzania na rynek

Inspekcja 5 % ilości dorsza oferowanego do sprzedaży na aukcjach.

c)

Poziom inspekcji na morzu

Elastyczna wartość odniesienia: wprowadzona po szczegółowej analizie działalności połowowej w każdym obszarze. Wartością odniesienia dla inspekcji na morzu jest liczba dni patrolowania obszarów objętych zarządzaniem w odniesieniu do dorsza, z możliwością ustalenia odrębnej wartości odniesienia dla dni patrolowania określonych obszarów.

d)

Poziom nadzoru z powietrza

Elastyczna wartość odniesienia: wprowadzona po szczegółowej analizie działalności połowowej prowadzonej w każdym obszarze oraz uwzględniająca zasoby będące do dyspozycji państwa członkowskiego.

Dodatek 2 do załącznika III

Krajowe programy działań w zakresie kontroli połowów dorsza

W krajowych programach działań w zakresie kontroli określa się między innymi:

1.   ŚRODKI KONTROLI

Zasoby ludzkie

1.1.

Liczba inspektorów na lądzie i na morzu oraz okresy i strefy ich rozmieszczenia.

Środki techniczne

1.2.

Liczba patrolujących statków i samolotów oraz okresy i strefy ich rozmieszczenia.

Środki finansowe

1.3.

Środki z budżetu przeznaczone na rozmieszczenie zasobów ludzkich, patrolujących statków i samolotów.

2.   ELEKTRONICZNY ZAPIS I PRZEKAZ INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ POŁOWOWĄ

Opis systemów wprowadzonych w celu zapewnienia zgodności z pkt 2.4 i 2.6 załącznika III.

3.   WYZNACZENIE PORTÓW

W stosownych przypadkach wykaz portów wyznaczonych do wyładunku dorsza, zgodnie z pkt 2.7 załącznika III.

4.   ZGŁOSZENIE WEJŚCIA LUB WYJŚCIA

Opis systemów wprowadzonych w celu zapewnienia zgodności z przepisami pkt 2.5 załącznika III.

5.   KONTROLA WYŁADUNKÓW

Opis wszelkich urządzeń lub systemów wprowadzonych w celu zapewnienia zgodności z przepisami pkt 2.2, 2.3, 2.8, 2.10 oraz 2.11 załącznika III.

6.   PROCEDURY INSPEKCJI

Krajowe programy działań w zakresie kontroli określają procedury, jakie należy stosować:

a)

przy przeprowadzaniu inspekcji na morzu i na lądzie;

b)

przy wymianie informacji z właściwymi organami wyznaczonymi przez inne państwa członkowskie i odpowiedzialnymi za krajowy program działań w zakresie kontroli połowów dorsza;

c)

przy wspólnym nadzorze i wymianie inspektorów, w tym przy wyszczególnianiu uprawnień i kompetencji inspektorów prowadzących działania na wodach innych państw członkowskich.


Top