EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1913

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia

OJ L 365, 21.12.2006, p. 52–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 326M , 10.12.2010, p. 456–467 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 87 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 87 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 001 P. 273 - 284

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; Uchylony przez 32014R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1913/oj

21.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/52


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1913/2006

z dnia 20 grudnia 2006 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro (1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (2) zostało zmienione w zasadniczy sposób od jego przyjęcia. Ponadto przepisy dotyczące wyrównań związanych z ponownymi odczuwalnymi rewaluacjami lub obniżkami kursów wymiany stosowanych w odniesieniu do pomocy bezpośredniej są odtąd nieaktualne na mocy art. 11 rozporządzenia (WE) nr 2799/98. W trosce o zachowanie przejrzystości i uproszczenie należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 2808/98 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(2)

Powinny zostać określone terminy operacyjne dla kursu wymiany stosowane do różnych sytuacji mających miejsce w ramach prawodawstwa rolnego, nie naruszając szczególnych definicji lub odstępstw przewidzianych w danym przypadku przez uregulowania w przedmiotowym sektorze, na podstawie kryteriów wskazanych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98.

(3)

W odniesieniu do wszystkich cen lub kwot, które mają być określone w ramach wymiany z krajami trzecimi, przyjęcie zgłoszenia celnego stanowi termin operacyjny najbardziej dostosowany do osiągnięcia przedmiotowego celu gospodarczego. To samo dotyczy refundacji przyznawanych do wywozu i określania ceny wejścia owoców i warzyw na terytorium Wspólnoty, na podstawie której produkty są klasyfikowane we wspólnej taryfie celnej. Należy zatem utrzymać ten termin operacyjny.

(4)

Cenę wejścia owoców i warzyw na terytorium Wspólnoty określa się na podstawie standardowej wartości przywozowej owoców i warzyw, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (3). Do obliczania tej wartości standardowej stosuje się reprezentatywne kursy na rynkach przywozowych. Należy ustalić termin operacyjny dla kursu wymiany w odniesieniu do tych cen w dniu ich stosowania.

(5)

W odniesieniu do refundacji z tytułu produkcji termin operacyjny dla kursu wymiany jest zasadniczo związany z wypełnieniem pewnych szczególnych formalności. W celu harmonizacji zasad mających zastosowanie należy przewidzieć, że termin operacyjny stanowi data zgłoszenia produktów, które dotarły do wymaganego miejsca przeznaczenia, jeżeli jest ono wymagane; we wszystkich innych przypadkach termin operacyjny stanowi data zatwierdzenia wniosku o wypłacenie refundacji przez agencję płatniczą.

(6)

W odniesieniu do pomocy na rzecz przetwórstwa owoców cytrusowych oraz owoców i warzyw określonej odpowiednio w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2202/96 z dnia 28 października 1996 r. wprowadzającego program pomocy wspólnotowej dla producentów niektórych owoców cytrusowych (4) oraz w art. 2 i 6a ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (5), w odniesieniu do ceny minimalnej, o której mowa w art. 6a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 oraz w odniesieniu do pomocy dla suszu paszowego, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (6), cel gospodarczy zostaje osiągnięty w chwili przejęcia produktów przez przetwórców. Należy zatem ustalić na tej podstawie termin operacyjny dla kursu wymiany.

(7)

W odniesieniu do pomocy przyznawanej w zależności od ilości produktów wprowadzanych do obrotu lub przeznaczonych do wykorzystania w szczególny sposób, aby otrzymać pomoc należy wypełnić obowiązek polegający na zagwarantowaniu właściwego stosowania przedmiotowych produktów. Przejęcie produktów przez przedmiotowy podmiot gospodarczy stanowi warunek konieczny do spełnienia, by umożliwić właściwym organom przeprowadzanie wymaganych kontroli ksiąg rachunkowych tego podmiotu i zapewnić jednakowe traktowanie akt. Należy zatem ustalić termin operacyjny dla kursu wymiany w związku z przejęciem produktów.

(8)

W odniesieniu do innego rodzaju pomocy dla sektora rolnego sytuacje mogą być bardzo różne. Jednakże pomoc ta jest zawsze przyznawana na podstawie wniosku i w okresie ustalonym przez prawodawstwo. Należy zatem ustalić termin operacyjny dla kursu wymiany na dzień stanowiący ostateczny termin składania wniosków.

(9)

Wodniesieniu do systemów wsparcia, o których mowa w załączniku I i w art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (7) termin operacyjny dla kursu wymiany jest określony w art. 45 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (8). Należy dokonać odesłania do tego przepisu.

(10)

W odniesieniu do cen, premii i pomocy w sektorze wina, przewidzianych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (9) termin operacyjny dla kursu wymiany powinien być związany, w zależności od przypadku, z datą rozpoczęcia roku winiarskiego, ze stosowaniem szczególnych umów lub z przeprowadzeniem pewnych czynności, takich jak wzbogacanie lub przetwarzanie wyrobów winiarskich. Należy zatem określić dla każdej sytuacji termin operacyjny, który powinien być wzięty pod uwagę.

(11)

Sytuacje, które należy uwzględnić przy określaniu terminu operacyjnego, są bardzo różne w przypadku pomocy w sektorze mleka i przetworów mlecznych, o której mowa w art. 1 lit. b) ppkt i), ii) i iii) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty (10), w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/99 w odniesieniu do przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu (11), w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych (12), w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2921/90 z dnia 10 października 1990 r. w sprawie pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego (13) oraz w odniesieniu do opłaty wyrównawczej, o której mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (14). Należy zatem ustalić termin operacyjny w zależności od specyfiki każdej sytuacji.

(12)

W odniesieniu do kosztów transportu określonych w art. 19 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (15) oraz w art. 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 214/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku (16), termin operacyjny dla kursu wymiany powinien być uzależniony od daty przedłożenia ofert w ramach zamówień publicznych. Należy zatem ustalić ten termin operacyjny na dzień, w którym właściwy organ otrzymał kwalifikującą się ofertę w odniesieniu do właściwego rynku transportowego.

(13)

Cena referencyjna cukru i cena minimalna buraków objętych kwotami, o której mowa w art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (17) są ściśle związane i powinny być znane podmiotom gospodarczym dla całego roku gospodarczego. To samo odnosi się do jednorazowej opłaty pobieranej za kwotę dodatkową cukru oraz za kwotę dodatkową izoglukozy oraz do opłaty pobieranej z tytułu nadwyżki i do opłaty produkcyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 3, w art. 9 ust. 3 oraz w art. 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Należy zatem ustalić termin operacyjny dla kursu wymiany w odniesieniu do tych cen i kwot na najbliższy dzień przed zbiorami.

(14)

W przypadku kwot o charakterze strukturalnym i środowiskowym, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (18), oraz w odniesieniu do kwot zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (19), których wypłata jest uwzględniana w programach rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonych rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 kwoty są ustalane w odniesieniu do roku gospodarczego lub roku kalendarzowego. Cel gospodarczy zostaje więc osiągnięty, jeżeli termin operacyjny dla kursu wymiany jest ustalany dla danego roku. Na podstawie tych elementów termin operacyjny należy ustalić na dzień 1 stycznia danego roku, w którym podjęta została decyzja o przyznaniu pomocy.

(15)

Standardowe sumy, o których mowa w pkt 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1433/2003 z dnia 11 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej (20), przeznaczone na pokrycie ogólnych kosztów szczególnie związanych z funduszami i programami operacyjnymi, o których mowa w art. 15 i 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, są ustalane na dany rok (21). Termin operacyjny dla kursu wymiany należy zatem ustalić na dzień 1 stycznia roku, do którego odnoszą się te koszty.

(16)

W odniesieniu do innych cen i kwot związanych z tymi cenami cel gospodarczy zostaje osiągnięty w chwili wejścia w życie aktu prawnego, na podstawie którego te ceny i kwoty są określane. Jednakże termin operacyjny dla kursu wymiany musi również pozostawać w korelacji z obowiązkiem prowadzenia księgowości i z obowiązkiem sprawozdawczości ze strony podmiotów gospodarczych i państw członkowskich. W związku z tym, aby umożliwić uproszczenie zarządzania, należy ustalić termin operacyjny jednakowy dla wszystkich cen i kwot związanych z niektórymi rodzajami czynności mających miejsce w ustalonym okresie, pod warunkiem że wspomniane czynności nie odbiegają zbytnio od celu gospodarczego oraz przyjąć w tym celu pierwszy dzień miesiąca, w którym przedmiotowe akty prawne weszły w życie.

(17)

W odniesieniu do zaliczek i zabezpieczeń, kwoty do zapłaty lub kwoty zabezpieczone ustala się w euro zgodnie z prawodawstwem rolnym, w szczególności z art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. W związku z tym kurs wymiany mający zastosowanie do tych kwot musi być zbliżony do daty płatności zaliczki lub daty ustanowienia zabezpieczeń. W przypadku stosowania zabezpieczeń ich wysokość musi również umożliwić pokrycie wszelkiego ryzyka, którego dotyczy to zabezpieczenie. Termin operacyjny dla kursu wymiany powinien w tych warunkach być ustalony na podstawie daty ustalenia kwoty zaliczki lub daty wniesienia zabezpieczenia bądź to na podstawie daty ich płatności.

(18)

Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (22) przewiduje, że bez uszczerbku dla zasad i terminów operacyjnych przewidzianych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia lub w prawodawstwie rolnym, wydatki, które są obliczane na podstawie kwot ustalonych w euro, oraz wydatki i dochody realizowane w walucie krajowej w ramach niniejszego rozporządzenia, są przeliczane odpowiednio na walutę krajową lub na euro na podstawie ostatniego kursu przeliczeniowego walut ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed rokiem budżetowym, w którym transakcje zostały zarejestrowane w księgowości agencji płatniczej oraz że ten kurs przeliczeniowy stosuje się również w przypadku księgowania odnoszącego się do różnych szczególnych przypadków, o których mowa w art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. Należy zatem dokonać odesłania do tego przepisu.

(19)

Ustanowienie na mocy rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 jednakowego terminu operacyjnego dla kursu wymiany w odniesieniu do wszystkich płatności bezpośrednich przewidzianych rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 zdezaktualizowało lub uczyniło sprzecznymi niektóre terminy operacyjne przewidziane przez sektorowe prawodawstwo rolne, zwłaszcza w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1003/81 z dnia 10 kwietnia 1981 r. określającym termin operacyjny mający zastosowanie podczas dopuszczania do sprzedaży zasobów znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych w sektorze zbóż i ryżu (23), w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3749/86 z dnia 9 grudnia 1986 r. określającym termin operacyjny dla obliczania opłat wyrównawczych i refundacji w sektorze ryżu (24), w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1713/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiającym specjalne szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów wymiany w sektorze cukru (25), w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1718/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. dotyczącym terminu operacyjnego dla rolniczych kursów przeliczeniowych stosowanych w sektorze nasion (26), w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1756/93 ustalającym terminy operacyjne dla rolniczych kursów przeliczeniowych stosowanych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (27), w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1759/93 z dnia 1 lipca 1993 r. dotyczącym terminów operacyjnych określających rolnicze kursy przeliczeniowe do stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny (28), w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1785/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie terminów operacyjnych dla rolniczych kursów przeliczeniowych stosowanych w sektorze włókienniczym (29), w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1793/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. dotyczącym terminu operacyjnego dla rolniczego kursu przeliczeniowego stosowanego w sektorze chmielu (30), w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 3498/93 z dnia 20 grudnia 1993 r. określającym terminy operacyjne mające zastosowanie szczególnie w sektorze oliwy z oliwek (31), w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 594/2004 z dnia 30 marca 2004 r. określającym terminy operacyjne mające zastosowanie do produktów w sektorze owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych (32) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 383/2005 z dnia 7 marca 2005 r. określającym terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zastosowanie do produktów sektora winorośli (33).

(20)

Należy zatem uchylić rozporządzenia (EWG) nr 1003/81, (EWG) nr 3749/86, (EWG) nr 1713/93, (EWG) nr 1718/93, (EWG) nr 1756/93, (EWG) nr 1759/93, (EWG) nr 1785/93, (EWG) nr 1793/93, (WE) nr 3498/93, (WE) nr 594/2004 i (WE) nr 383/2005.

(21)

Należy zatem odpowiednio zmienić następujące rozporządzenia:

rozporządzenie Komisji (WE) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (34),

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3164/89 z dnia 23 października 1989 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania środków specjalnych w odniesieniu do nasion konopii (35),

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3444/90 z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny (36),

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3446/90 z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiające szczegółowe zasady przyznawania dopłat do prywatnego składowania baraniny i mięsa koziego (37),

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1722/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1766/82 i (EWG) nr 1418/76 dotyczące refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu (38),

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1858/93 z dnia 9 lipca 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do systemu pomocy w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów (39),

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2825/93 z dnia 15 października 1993 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w zakresie ustalania i przyznawania dostosowanych refundacji w odniesieniu do produktów zbożowych wywożonych w postaci niektórych napojów spirytusowych (40),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1905/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 399/94 dotyczącego szczególnych środków w odniesieniu do suszonych winogron (41),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe wspólne zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (42),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2000 z dnia 15 marca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny (43),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2000 z dnia 2 maja 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady obowiązywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w przypadku dopłat do prywatnego składowania w sektorze wołowiny i cielęciny (44),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (45),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2001 z dnia 5 lutego 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (46),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 2236/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1868/94 ustanawiającego system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (47),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych,

rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa (48),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (49),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (50).

(22)

Należy również przewidzieć okres przejściowy w sektorze cukru, w odniesieniu do kursu wymiany stosowanego obecnie dla minimalnej ceny buraka, z tytułu umów zawartych między producentami buraków a producentami cukru w ramach roku gospodarczego 2006/2007.

(23)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opiniami zainteresowanych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

TERMINY OPERACYJNE DLA KURSU WYMIANY

Artykuł 1

Refundacje wywozowe i wymiana z krajami trzecimi

1.   W odniesieniu do stosowanych w handlu z krajami trzecimi refundacji ustalanych w euro oraz w odniesieniu do cen i kwot wyrażonych w euro w prawodawstwie rolnym Wspólnoty, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest data przyjęcia zgłoszenia celnego.

2.   W odniesieniu do obliczania standardowej wartości owoców i warzyw przeznaczonych na import, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 3223/94, w celu określenia ceny wejścia, o której mowa w art. 5 tego rozporządzenia, terminem operacyjnym dla kursu wymiany w odniesieniu do reprezentatywnego kursu zastosowanego do obliczania tej wartości standardowej oraz kwoty redukcji określonej w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 3223/94 jest dzień, do którego odnoszą się kursy reprezentatywne.

Artykuł 2

Refundacje produkcyjne i pomoc szczególna

1.   W odniesieniu do refundacji przyznawanych z tytułu produkcji, określonych w euro przez prawodawstwo wspólnotowe, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest:

a)

data powiadomienia o dotarciu produktów do wymaganego miejsca przeznaczenia, w przedmiotowym przypadku, przez to prawodawstwo;

b)

w przypadkach gdzie miejsce przeznaczenia nie jest wymagane, przyjęcie wniosku o płatność refundacji przez agencję płatniczą.

2.   W odniesieniu do pomocy na rzecz przetwórstwa terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest data przejęcia produktów przez przetwórcę, szczególnie w odniesieniu do:

a)

pomocy na rzecz przetwórstwa owoców cytrusowych oraz owoców i warzyw, o których mowa odpowiednio w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2202/96 oraz w art. 2 i 6a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2201/96;

b)

ceny minimalnej, o której mowa w art. 6a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96;

c)

ceny minimalnej i premii, o których mowa w art. 4a i 5 rozporządzenia (WE) nr 1868/94.

3.   W przypadku pomocy w odniesieniu do suszu paszowego, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 i kwot związanych z tą pomocą, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest dzień, w którym susz paszowy opuszcza zakład przetwórczy.

4.   W odniesieniu do pomocy przyznawanej w zależności od ilości produktów wprowadzanych do obrotu lub przeznaczonych do wykorzystania w szczególny sposób oraz bez uszczerbku dla art. 4, 5 i 6, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwsze działanie, które zapewnia, po przejęciu produktów przez dany podmiot gospodarczy, stosowne wykorzystanie przedmiotowych produktów oraz które stanowi warunek przyznania pomocy.

5.   W odniesieniu do pomocy na rzecz prywatnego przechowywania terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwszy dzień okresu, w którym przyznawana jest pomoc przewidziana na mocy tej samej umowy.

6.   W odniesieniu do pomocy innej niż pomoc, o której mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 tego artykułu oraz w art. 4 i 5, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest data będąca ostatecznym terminem składania wniosków.

Artykuł 3

Płatności bezpośrednie

W odniesieniu do systemów wsparcia wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz dodatkowych kwot pomocy, o których mowa w art. 12 tego rozporządzenia, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest data określona w art. 45 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

Artykuł 4

Ceny, premie i pomoc w sektorze wina

1.   W odniesieniu do premii przyznawanych w zamian za ostateczne zaprzestanie produkcji wina, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwszy dzień roku winiarskiego, w którym złożono wniosek o płatność.

W odniesieniu do cen i pomocy, o których mowa w art. 27 ust. 9 i 11 oraz art. 28 ust. 3 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwszy dzień roku winiarskiego, w którym została zapłacona cena zakupu.

W odniesieniu do przydziału finansowego na restrukturyzację i konwersję winnic przewidzianego w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest dzień 1 lipca poprzedzający rok budżetowy, na który przydziały finansowe są ustalane.

2.   W odniesieniu do cen, pomocy i środków destylacji interwencyjnej, o których mowa w art. 29 ust. 2 i 4 oraz w art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, oraz w odniesieniu do ceny minimalnej określonej w art. 69 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1623/2000 (51) terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwszy dzień miesiąca, w którym następuje pierwsza dostawa wina w ramach umowy.

3.   W odniesieniu do pomocy, o której mowa w art. 34 ust. 1 oraz w art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwszy dzień miesiąca, w którym następuje pierwsza czynność wzbogacania lub przetwarzania wyrobów winiarskich.

Artykuł 5

Kwoty i płatności bezpośrednie w sektorze mleka i przetworów mlecznych

1.   W odniesieniu do pomocy na rzecz wykorzystania masła, masła skoncentrowanego i śmietanki do wyrobu ciast i lodów, o której mowa w art. 1 lit. b) ppkt i) rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, oraz w odniesieniu do pomocy dla skoncentrowanego masła przeznaczonego do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie, o którym mowa w art. 1 lit. b) ppkt ii) tego rozporządzenia, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest dzień, który jest ostatnim dniem składania ofert przetargowych.

2.   W odniesieniu do pomocy na zakup masła przez organizacje o charakterze niezarobkowym, o której mowa w art. 1 lit. b) ppkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwszy dzień okresu, w którym voucher przewidziany w art. 75 ust. 1 tego rozporządzenia jest ważny.

3.   W odniesieniu do pomocy dla mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na pasze, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2799/1999, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest dzień, w którym mleko odtłuszczone i mleko odtłuszczone w proszku zostaje przetworzone na mieszankę paszową lub w którym mleko odtłuszczone w proszku ulega denaturacji.

4.   W odniesieniu do pomocy przyznawanej na dostarczanie niektórych przetworów mlecznych uczniom, o której mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2707/2000, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwszy dzień miesiąca w okresie, do którego odnosi się wniosek o pomoc, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia.

5.   W odniesieniu do pomocy dla mleka odtłuszczonego używanego w produkcji kazeiny i kazeinianów, o której mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2921/90, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest dzień produkcji kazeiny i kazeinianów.

6.   W odniesieniu do płatności opłaty wyrównawczej, o której mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 595/2004, dla 12-miesięcznego okresu w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest dzień 1 kwietnia następujący po danym okresie.

7.   W odniesieniu do kosztów transportu, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 oraz art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 214/2001, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest dzień otrzymania przez właściwy organ ważnej oferty.

Artykuł 6

Minimalna cena buraków, jednolita kwota, opłata z tytułu nadwyżki i opłata produkcyjna w sektorze cukru

W odniesieniu do ceny minimalnej buraków jednolita kwota pobierana za dodatkowe kwoty cukru i izoglukozy oraz opłata z tytułu nadwyżki i opłata produkcyjna, o których mowa odpowiednio w art. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3 oraz art. 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest dzień 1 października roku gospodarczego, względem którego stosowane są i wpłacane odnośne kwoty.

Artykuł 7

Kwoty o charakterze strukturalnym lub środowiskowym oraz ogólne koszty programów operacyjnych

1.   W przypadku kwot, o których mowa w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, oraz kwot dotyczących środków zatwierdzonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, w odniesieniu do których płatności na rzecz beneficjentów zostały przejęte przez programy rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest dzień 1 stycznia roku, w którym podjęto decyzję o przyznaniu pomocy.

Jednakże w przypadku gdy na mocy przepisów wspólnotowych płatności kwot określonych w akapicie pierwszym zostały przydzielone na kilka lat terminem operacyjnym dla kursu wymiany dla każdej raty rocznej jest dzień 1 stycznia roku, w odniesieniu do którego płacona jest przedmiotowa rata.

2.   W odniesieniu do sum standardowych, o których mowa w pkt 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1433/2003, przeznaczonych na pokrycie kosztów ogólnych szczególnie związanych z funduszami i programami operacyjnymi, o których mowa w art. 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest dzień 1 stycznia roku, do którego odnoszą się te koszty.

Artykuł 8

Inne kwoty i ceny

W odniesieniu do cen lub kwot innych niż te, o których mowa w art. 1–7, lub kwot związanych z tymi cenami wyrażonych w euro w prawodawstwie Wspólnoty lub wyrażonych w euro w ramach procedury przetargowej, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest dzień, w którym przyjęty został jeden z następujących aktów prawnych:

a)

w odniesieniu do zakupów po otrzymaniu ważnej oferty lub, w sektorze owoców i warzyw, po przejęciu produktów przez właściciela magazynu;

b)

w odniesieniu do sprzedaży po otrzymaniu ważnej oferty lub, w sektorze owoców i warzyw, po przejęciu produktów przez zainteresowany podmiot gospodarczy;

c)

w odniesieniu do wycofania produktów w sektorze owoców i warzyw, dzień, w którym ma miejsce operacja wycofania;

d)

w odniesieniu do kosztów transportu, przetwórstwa lub składowania w magazynach państwowych oraz w odniesieniu do kwot przyznawanych na badania lub działania promocyjne jako część procedury przetargowej, ostatni dzień składania ofert;

e)

w odniesieniu do rejestracji kwot, cen lub ofert przetargowych na rynku, dzień, za który została zarejestrowana kwota, cena lub oferta przetargowa;

f)

w odniesieniu do sankcji związanych z nieprzestrzeganiem prawodawstwa rolnego, data aktu, przy pomocy którego właściwy organ stwierdza zaistnienie faktów;

g)

w odniesieniu do obrotów lub kwot związanych z wielkością produkcji, początek okresu referencyjnego określonego w prawodawstwie rolnym.

Artykuł 9

Płatność zaliczek

W odniesieniu do zaliczek terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest termin operacyjny mający zastosowanie do ceny lub kwoty, do których odnosi się zaliczka w przypadku gdy przedmiotowy termin miał miejsce do czasu wypłacenia zaliczki lub w innych przypadkach do dnia określenia zaliczki w euro lub jeżeli to niemożliwe, do daty płatności zaliczki.

Termin operacyjny dla kursu wymiany ma zastosowanie do zaliczek bez uszczerbku dla stosowania terminu operacyjnego dla tej ceny lub kwoty do przedmiotowej pełnej ceny lub kwoty.

Artykuł 10

Zabezpieczenia

W odniesieniu do zabezpieczeń terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest data wniesienia zabezpieczenia.

Jednakże zastosowanie mają następujące wyjątki:

a)

w odniesieniu do zabezpieczeń w związku z zaliczkami terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest termin operacyjny określony dla kwoty zaliczki, jeżeli termin ten miał miejsce do czasu wpłacenia zabezpieczenia;

b)

w odniesieniu do zabezpieczeń w związku ze składaniem ofert przetargowych terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest dzień złożenia oferty;

c)

w odniesieniu do zabezpieczeń w związku z realizacją przetargów terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest ostateczny termin zaproszenia do udziału w przetargu.

ROZDZIAŁ II

KURS WYMIANY

Artykuł 11

Określenie kursu wymiany

W przypadku gdy termin operacyjny jest ustalony na mocy prawodawstwa Wspólnoty, kurs wymiany, który ma być zastosowany, to ostatni kurs wyznaczony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny.

Jednakże w następujących przypadkach zastosowany kurs wymiany powinien być następujący:

a)

w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1, w których terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest przyjęcie zgłoszenia celnego, kurs określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (52);

b)

w odniesieniu do wydatków interwencyjnych w ramach składowania w magazynach publicznych, kurs wynikający ze stosowania przepisów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 884/2006;

c)

w odniesieniu do minimalnej ceny buraków określonej w art. 6, dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października, średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY ZMIENIAJĄCE I KOŃCOWE

Artykuł 12

Zmiana rozporządzenia (EWG) nr 2220/85

Artykuł 12 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

1.   Kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 1, wyrażona jest w euro.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli zabezpieczenie zostanie zatwierdzone w państwie członkowskim nie należącym do strefy euro w walucie krajowej, kwota zabezpieczenia wyrażona w euro zostaje przeliczona na tę walutę krajową zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (53). Zobowiązanie odpowiadające zabezpieczeniu i kwota, która mogłaby ewentualnie zostać zatrzymana w przypadku nieprawidłowości lub naruszenia zostają ustalone w euro.

Artykuł 13

Zmiana rozporządzenia (EWG) nr 3164/89

Artykuł 4 rozporządzenia (EWG) nr 3164/89 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Termin operacyjny dla kursu wymiany mający zastosowanie do pomocy, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (54).

Artykuł 14

Zmiana rozporządzenia (EWG) nr 3444/90

Artykuł 8 rozporządzenia (EWG) nr 3444/90 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Terminy operacyjne dla kursu wymiany mające zastosowanie do pomocy i zabezpieczeń to odpowiednio terminy określone w art. 2 ust. 5 i w art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (55).

Artykuł 15

Zmiana rozporządzenia (EWG) nr 3446/90

Artykuł 8 rozporządzenia (EWG) nr 3446/90 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Terminy operacyjne dla kursu wymiany mające zastosowanie do pomocy i zabezpieczeń to odpowiednio terminy określone w art. 2 ust. 5 i w art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (56).

Artykuł 16

Zmiana rozporządzenia (EWG) nr 1722/93

W art. 6 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 1722/93 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Termin operacyjny dla kursu wymiany mający zastosowanie do refundacji to termin, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (57).

Artykuł 17

Zmiana rozporządzenia (EWG) nr 1858/93

Artykuł 11 rozporządzenia (EWG) nr 1858/93 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Termin operacyjny dla kursu wymiany mający zastosowanie do pomocy wyrównawczej to termin, o którym mowa w art. 2 ust. 46 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (58).

Artykuł 18

Zmiana rozporządzenia (EWG) nr 2825/93

W art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2825/93 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Stawka refundacji oznacza stawkę obowiązującą w dniu objęcia zboża kontrolą. Jednakże w odniesieniu do ilości poddanych destylacji w każdym z okresów podatkowych, które następują po okresie objętym kontrolą jest to stawka obowiązująca w pierwszym dniu każdego okresu podatkowego przedmiotowego procesu destylacji.

Termin operacyjny dla kursu wymiany mający zastosowanie do refundacji to termin, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (59).

Artykuł 19

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1905/94

W art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1905/94, ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.   W odniesieniu do kwot ustalonych w ramach działań, o których mowa w art. 3, 4 i 5 termin operacyjny dla kursu wymiany to termin, o którym mowa w art. 2 ust. 46 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (60).

Artykuł 20

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 800/1999

W art. 6 akapit ostatni oraz w art. 37 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 800/1999 otrzymują brzmienie:

„Termin operacyjny dla kursu wymiany mający zastosowanie do refundacji to termin, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (61).

Artykuł 21

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 562/2000

Artykuł 19 rozporządzenia (WE) nr 562/2000 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 19

Kurs wymiany

Terminy operacyjne dla kursu wymiany mające zastosowanie do kwot i cen, o których mowa w art. 14 oraz do zabezpieczeń, o których mowa w art. 12 są określone odpowiednio w art. 8 lit. a) i art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (62).

Artykuł 22

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 907/2000

Artykuł 13 rozporządzenia (WE) nr 907/2000 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

Terminy operacyjne dla kursu wymiany, mające zastosowanie do pomocy i zabezpieczeń, to odpowiednio terminy określone w art. 2 ust. 5 i w art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (63).

Artykuł 23

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1291/2000

W art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 skreśla się akapit drugi.

Artykuł 24

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 245/2001

Artykuł 16 rozporządzenia (WE) nr 245/2001 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

Termin operacyjny

W odniesieniu do okresów, o których mowa w art. 6 ust. 2, termin operacyjny dla kursu wymiany euro dla przeliczenia zaliczki i pomocy dla przetwórstwa odnośnie do przedmiotowych ilości to termin, o którym mowa w art. 2 ust. 46 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (64).

Artykuł 25

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 2236/2003

Skreśla się art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2236/2003.

Artykuł 26

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 595/2004

Artykuł 14 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Termin operacyjny dla kursu wymiany stosowany w odniesieniu do płatności wyrównawczych, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 to termin, o którym mowa w art. 5 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (65).

Artykuł 27

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 917/2004

Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 917/2004 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

W odniesieniu do kwot, o których mowa w art. 3, termin operacyjny dla kursu wymiany euro jest taki sam jak termin, o którym mowa w art. 7 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (66).

Artykuł 28

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 382/2005

Skreśla się art. 22 rozporządzenia (WE) nr 382/2005.

Artykuł 29

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 967/2006

Skreśla się art. 20 rozporządzenia (WE) nr 967/2006.

Artykuł 30

Uchylenia

Uchyla się rozporządzenia (EWG) nr 1003/81, (EWG) nr 3749/86, (EWG) nr 1713/93, (EWG) nr 1718/93, (EWG) nr 1756/93, (EWG) nr 1759/93, (EWG) nr 1785/93, (EWG) nr 1793/93, (EWG) nr 3498/93, (WE) nr 2808/98, (WE) nr 594/2004 i (WE) nr 383/2005.

Odesłania do uchylonych rozporządzeń traktowane są tak jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i rozumiane zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 31

Zasady przejściowe w sektorze cukru

W odniesieniu do przeliczenia na walutę krajową minimalnej ceny buraków, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 w państwach nienależących do strefy euro, w stosunku do roku gospodarczego 2006/2007 stosuje się szczegółowe zasady określone w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1713/93.

Artykuł 32

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

(2)  Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2005 (Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 76).

(3)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

(4)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(5)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25).

(6)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 114. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1).

(7)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1405/2006 (Dz.U. L 265 z 26.9.2006, str. 1).

(8)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).

(9)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2165/2005 (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 1).

(10)  Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1474/2006 (Dz.U. L 275 z 6.10.2006, str. 44).

(11)  Dz.U. L 340 z 31.12.1999, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1558/2006 (Dz.U. L 288 z 19.10.2006, str. 21).

(12)  Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 943/2006 (Dz.U. L 173 z 27.6.2006, str. 9).

(13)  Dz.U. L 279 z 11.10.1990, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1487/2006 (Dz.U. L 278 z 10.10.2006, str. 8).

(14)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 22. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1468/2006 (Dz.U. L 274 z 5.10.2006, str. 6).

(15)  Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1474/2006 (Dz.U. L 275 z 6.10.2006, str. 44).

(16)  Dz.U. L 37 z 7.2.2001, str. 100. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 20).

(17)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1585/2006 (Dz.U. L 294 z 25.10.2006, str. 19).

(18)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1463/2006 (Dz.U. L 277 z 9.10.2006, str. 1).

(19)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80.

(20)  Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 576/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 4).

(21)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(22)  Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 35.

(23)  Dz.U. L 100 z 11.4.1981, str. 11.

(24)  Dz.U. L 348 z 10.12.1986, str. 32.

(25)  Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 94. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1509/2001 (Dz.U. L 200 z 25.7.2001, str. 19).

(26)  Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 103.

(27)  Dz.U. L 161 z 2.7.1993, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 569/1999 (Dz.U. L 70 z 17.3.1999, str. 12).

(28)  Dz.U. L 161 z 2.7.1993, str. 59.

(29)  Dz.U. L 163 z 6.7.1993, str. 9.

(30)  Dz.U. L 163 z 6.7.1993, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1410/1999 (Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 53).

(31)  Dz.U. L 319 z 21.12.1993, str. 20.

(32)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 17.

(33)  Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 20.

(34)  Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 673/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 17).

(35)  Dz.U. L 307 z 24.10.1989, str. 22. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3587/92 (Dz.U. L 364 z 12.12.1992, str. 26).

(36)  Dz.U. L 333 z 30.11.1990, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 851/2003 (Dz.U. L 123 z 17.5.2003, str. 7).

(37)  Dz.U. L 333 z 30.11.1990, str. 39. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2001 (Dz.U. L 217 z 11.8.2001, str. 3).

(38)  Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 112. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1950/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 18).

(39)  Dz.U. L 170 z 13.7.1993, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 789/2005 (Dz.U. L 132 z 26.5.2005, str. 13).

(40)  Dz.U. L 258 z 16.10.1993, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1633/2000 (Dz.U. L 187 z 26.7.2000, str. 29).

(41)  Dz.U. L 194 z 29.7.1994, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 94/2002 (Dz.U. L 17 z 19.1.2002, str. 20).

(42)  Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 5).

(43)  Dz.U. L 68 z 16.3.2000, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1067/2005 (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 60).

(44)  Dz.U. L 105 z 3.5.2000, str. 6.

(45)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 410/2006 (Dz.U. L 71 z 10.3.2006, str. 7).

(46)  Dz.U. L 35 z 6.2.2001, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 873/2005 (Dz.U. L 146 z 10.6.2005, str. 3).

(47)  Dz.U. L 339 z 24.12.2003, str. 45. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1950/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 18).

(48)  Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 83. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1484/2004 (Dz.U. L 273 z 21.8.2004, str. 5).

(49)  Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 4. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 432/2006 (Dz.U. L 79 z 16.3.2006, str. 12).

(50)  Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 22.

(51)  Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45.

(52)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

(53)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.”.

(54)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.”.

(55)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.”.

(56)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.”.

(57)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.”.

(58)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.”.

(59)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.”

(60)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.”.

(61)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.”.

(62)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.”.

(63)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.”.

(64)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.”.

(65)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.”.

(66)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.”.


ZAŁĄCZNIK

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (EWG) nr 1003/81

Artykuł 1

Artykuł 8

Rozporządzenie (EWG) nr 3749/86

Artykuł 1

Artykuł 8

Rozporządzenie (EWG) nr 1713/93

Artykuł 1

Artykuł 6

Załącznik I.I

Artykuł 8 lit. a)

Załącznik I.II

Artykuł 8 lit. b)

Załącznik I.III

Załącznik I.IV

Załącznik I.V

Załącznik I.VI

Załącznik I.VII

Załącznik I.VIII

Załącznik I.IX

Załącznik I.X

Załącznik I.XII

Załącznik I.XIII

Załącznik I.XIV

Artykuł 1

Załącznik I.XV

Artykuł 10

Załącznik I.XVI

Rozporządzenie (EWG) nr 1718/93

Artykuł 1

Artykuł 3

Rozporządzenie (EWG) nr 1756/93

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 2 ust. 5

Artykuł 2 ust. 5

Artykuł 10

Artykuł 1 ust. 3

Artykuł 5

Załącznik Część B III, 1.

Artykuł 5 ust. 1

Załącznik Część B III, 5.A

Artykuł 5 ust. 2

Załącznik Część C III, 3.

Artykuł 5 ust. 3

Załącznik Część D 4.

Artykuł 5 ust. 4

Załącznik Część D 6.

Artykuł 5 ust. 5

Rozporządzenie (EWG) nr 1759/93

Artykuł 1, ust. 1

Artykuł 8 lit. a)

Artykuł 1 ust. 2, 4, 5, 6 i 7

Artykuł 10

Artykuł 1, ust. 3

Artykuł 8 lit. b)

Rozporządzenie (EWG) nr 1785/93

Artykuł 1

Artykuł 3

Rozporządzenie (EWG) nr 1793/93

Artykuł 1

Artykuł 3

Rozporządzenie (WE) nr 3498/93

Artykuł 1

Artykuł 3

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 2808/98

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 11

Artykuł 2

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 3 ust. 1

Artykuł 8 lit a), b) i c)

Artykuł 3 ust. 2

Artykuł 2 ust. 4

Artykuł 3 ust. 3

Artykuł 2 ust. 5

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 3

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 7

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 8 lit. d)

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 8 lit. e)

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 9

Artykuł 5 ust. 4

Artykuł 10

Artykuł 6–15

Rozporządzenie (WE) nr 594/2004

Artykuł 2

Artykuł 7 ust. 2

Artykuł 3 ust. 1

Artykuł 8 lit. c)

Artykuł 3 ust. 2

Artykuł 7 ust. 2

Artykuł 4

Artykuł 8 lit. c)

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 5 ust. 3

 

Artykuł 6

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 7

Artykuł 2 ust. 2

Artykuł 8 ust. 1

Artykuł 8 lit. a)

Artykuł 8 ust. 2

Artykuł 2 ust. 5

Artykuł 8 ust. 3

Artykuł 8 lit. b)

Artykuł 8 ust. 4

Artykuł 10 lit. b)

Artykuł 9

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 10

Artykuł 2 ust. 2

Rozporządzenie (WE) nr 383/2005

Artykuł 1

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 2 ust. 2

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 2 ust. 4

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 2 ust. 5

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 2 ust. 6

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 2 ust. 7

Artykuł 4 ust. 3


Top