EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1741

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem

OJ L 329, 25.11.2006, p. 7–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 326M , 10.12.2010, p. 125–130 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 158 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 158 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 139 - 144

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1741/oj

25.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1741/2006

z dnia 24 listopada 2006 r.

ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 33 ust. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1964/82 z dnia 20 lipca 1982 r. ustanawiające warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości (2) określiło warunki, na jakich specjalna refundacja wywozowa może zostać przyznana dla kawałków mięsa bez kości pochodzących z dorosłego bydła płci męskiej, wywożonych do państw trzecich.

(2)

W celu prawidłowego funkcjonowania uzgodnień ustanowionych rozporządzeniem (EWG) nr 1964/82 ustawodawca w szczególności przewidział możliwość skorzystania przez podmioty gospodarcze, w odniesieniu do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, z procedury składu celnego lub wolnego obszaru celnego, określonej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 565/80 z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie zaliczek na poczet refundacji wywozowych do produktów rolnych (3).

(3)

Szczegółowe zasady i ogólne warunki wprowadzania zaliczek na poczet refundacji wywozowych do produktów objętych procedurą składu celnego lub wolnego obszaru celnego zostały uściślone w rozdziale 3 tytułu II rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (4).

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2003 z dnia 12 marca 2003 r. ustanawiające specjalne zasady w sprawie wstępnego finansowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych produktów z wołowiny i cielęciny objętych procedurą składu celnego lub wolnego obszaru celnego (5) ustanawia szczegółowe warunki wprowadzania zaliczek na poczet refundacji wywozowych do mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej objętego procedurą składu celnego lub wolnego obszaru celnego. Zostały one przyjęte w celu uzupełnienia i uściślenia przepisów rozporządzeń (EWG) nr 565/80 i (WE) nr 800/1999, w szczególności w zakresie kontroli, w odniesieniu do mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej.

(5)

Środki ustanowione rozporządzeniem (EWG) nr 565/80 oraz odpowiednie środki wykonawcze ustanowione w rozdziale 3 tytułu II rozporządzenia (WE) nr 800/1999 zostały uchylone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1713/2006. Z powodu uchylenia tych środków szczególne środki ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 456/2003 stały się nieaktualne i również zostały uchylone tym samym rozporządzeniem.

(6)

Zaliczki na poczet refundacji wywozowych do mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej objętego procedurą składu celnego były i są stosowane przy wywozie do państw trzecich. Zainteresowanie tym systemem okazywane przez podmioty gospodarcze związane jest w szczególności z elastycznością przy przygotowywaniu zamówień, którą on umożliwia, wynikającą z możliwości skorzystania przez podmioty gospodarcze ze składowania tego mięsa przez maksymalny okres czterech miesięcy przed wywozem i zamrożenia go w tym okresie składowania.

(7)

Ponieważ nie istnieją nowe przepisy, podmioty gospodarcze stracą elastyczność oferowaną przez poprzedni system i napotkają dodatkowe trudności na rynkach zewnętrznych przy wywozie mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej. Należy ograniczyć w jak największym stopniu skutki uchylenia wymienionych środków. W tym celu należy umożliwić podmiotom gospodarczym dalsze korzystanie z objęcia mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej procedurą składu celnego przed wywozem i uściślić warunki przyznawania specjalnej refundacji wywozowej do tego mięsa po okresie składowania.

(8)

W związku z tym istotne jest uściślenie warunków objęcia mięsa takimi uzgodnieniami, a w celu zagwarantowania identyfikowalności mięsa z dorosłego bydła płci męskiej w okresie składowania – stworzenie i uaktualnianie przez podmioty gospodarcze skomputeryzowanej bazy danych uprzednio zatwierdzonej przez organ celny.

(9)

W celu poprawy przejrzystości operacji oraz przyspieszenia i zwiększenia skuteczności kontroli należy ograniczyć ilość zgłoszeń wprowadzenia do składowania, które mogą być składane dla każdej czynności oddzielania od kości, oraz ilość zaświadczeń mięsa bez kości, objętych kontrolowanym systemem składowania.

(10)

W celu prawidłowego funkcjonowania uzgodnień należy przewidzieć odstępstwa od przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (6), w szczególności w odniesieniu do chwili przedstawiania i wpisu pozwoleń i świadectw oraz zarządzania odpowiednim zabezpieczeniem.

(11)

Należy również ustanowić maksymalny okres składowania i sprecyzować działania, które mogą być realizowane w tym okresie.

(12)

Należy też ustalić kryteria kontroli w okresie składowania, ich częstotliwość i konsekwencje, jakie należy wyciągać w razie wystąpienia rozbieżności między danymi zarejestrowanymi w bazie danych a rzeczywistym stanem magazynowym.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Nie naruszając przepisów rozporządzenia (WE) nr 800/1999 i rozporządzenia (EWG) nr 1964/82, wypłata specjalnej refundacji wywozowej, w odniesieniu do mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej objętego procedurą składu celnego przed wywozem, podlega warunkom niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„mięso bez kości z dorosłego bydła płci męskiej”: produkty objęte kodami 0201 30 00 9100 i 0201 30 00 9120 nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych, ustanowionej rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3846/87 (7);

b)

„procedura składu celnego”: procedura określona w art. 98 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (8);

c)

„podmiot gospodarczy”: eksporter określony w art. 2 ust. 1 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 800/1999;

d)

„czynność oddzielania od kości”: produkcja mięsa bez kości uzyskanego w ciągu jednego dnia lub części dnia;

e)

„zaświadczenie mięsa bez kości”: zaświadczenie określone w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1964/82.

Artykuł 3

Kwalifikowanie do procedury składu celnego

1.   Kwalifikowanie mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej do procedury składu celnego jest uwarunkowane wydaniem pisemnego pozwolenia przez organy celne odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę systemu.

2.   Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się wyłącznie podmiotom gospodarczym, które złożyły pisemne zobowiązanie do prowadzenia komputerowej bazy danych produktów objętych procedurą składu celnego (zwanej dalej „bazą danych”) i do zagwarantowania, że towary będą składowane wyłącznie w państwie członkowskim, w którym udzielono pozwolenia, oraz w miejscach wskazanych w wymienionym pozwoleniu. Jeśli produkty składuje się w kilku miejscach, pozwolenia można udzielić dla bazy danych każdego ze składów.

Jeśli wszystkie towary lub ich część składuje osoba trzecia działająca w imieniu podmiotu gospodarczego, bazę danych może prowadzić ta osoba trzecia, a za jej dokładność odpowiada podmiot gospodarczy.

Bez konieczności wcześniejszego powiadamiania, właściwe organy celne przeprowadzają uprzednie kontrole, aby zapewnić, że baza danych, do której muszą mieć bezpośredni dostęp, została ustanowiona i działa. Pozwolenie określone w ust. 1 ustanawia procedurę dostępu do bazy danych.

Artykuł 4

Wprowadzenie do składowania

1.   Podmiot gospodarczy, który otrzymał pozwolenie określone w art. 3 ust. 1, przedstawia organom celnym zgłoszenie wprowadzenia do składowania i tym samym wyraża chęć objęcia świeżego lub schłodzonego mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej procedurą składu celnego w oczekiwaniu na jego wywóz. Zgłoszenie to może zostać złożone jedynie w państwie członkowskim, w którym została przeprowadzona czynność oddzielania od kości.

Zgłoszenie zawiera w szczególności opis produktów zgodnie z kodem nomenklatury refundacji wywozowych mięsa, które ma zostać objęte taką procedurą, ich masę netto oraz wszelkie dane niezbędne do dokładnej identyfikacji mięsa i miejsc, w których będzie składowane do czasu jego wywozu.

Do zgłoszenia załącza się zaświadczenie lub zaświadczenia mięsa bez kości oraz egzemplarz nr 1 ważnego pozwolenia na wywóz, które w drodze odstępstwa od art. 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 jest przedstawiane organom celnym równocześnie z tym zgłoszeniem wprowadzenia do składowania.

2.   W odniesieniu do każdej czynności oddzielania od kości można przyjąć maksymalnie dwa zgłoszenia wprowadzenia do składowania w ramach kontroli celnej. Zgłoszenie wprowadzenia do składowania może się odnosić maksymalnie do dwóch zaświadczeń mięsa bez kości.

3.   W zgłoszeniu wprowadzenia do składowania wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia wprowadzenia do składowania, numer zaświadczenia lub zaświadczeń mięsa bez kości, załączonego(-ych) do mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej w chwili objęcia go procedurą składu celnego oraz liczbę opakowań według rodzaju kawałków, szczegóły identyfikacyjne i masę wymienionego mięsa.

Informacje określone w akapicie pierwszym są zamieszczane w taki sposób, aby można było ustalić jasny związek pomiędzy różnymi rodzajami mięsa wprowadzonymi do składowania i odpowiednimi zaświadczeniami.

Z kolei w rubrykach 10 i 11 zaświadczenia mięsa bez kości zamieszcza się niezwłocznie datę przyjęcia zgłoszenia wprowadzenia do składowania, masę mięsa oraz numer zgłoszenia wprowadzenia do składowania.

4.   Przyjęte zgłoszenia wprowadzenia do składowania są przekazywane drogą administracyjną do organu powołanego do wypłaty refundacji wywozowych. Dotyczy to także zaświadczeń mięsa bez kości, uwzględniających wszystkie dostępne ilości.

5.   Po dokonaniu wpisu i poświadczenia przez organy celne egzemplarz nr 1 pozwolenia lub świadectwa zostaje przekazany podmiotowi gospodarczemu.

6.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 31 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, w odniesieniu do mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętego procedurą składu celnego przed wywozem, uważa się, że obowiązek wywozu został spełniony oraz że prawo do dokonania wywozu na podstawie pozwolenia lub świadectwa zostało wykonane w dniu przyjęcia zgłoszenia wprowadzenia do składowania. Główny wymóg uważa się za spełniony po przedstawieniu dowodu przyjęcia zgłoszenia wprowadzenia do składowania. Odnośnie do dostarczenia dowodu przepisy art. 33 i 35 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 stosuje się mutatis mutandis w razie potrzeby.

7.   Data przyjęcia zgłoszenia wprowadzenia do składowania określa rodzaj, ilość i cechy produktów wybranych do wypłaty refundacji zgodnie z art. 10.

8.   Mięso bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, w odniesieniu do którego zgłoszenie wprowadzenia do składowania zostało przyjęte, podlega kontroli fizycznej, obejmującej nie mniej niż 5 % przyjętych zgłoszeń wprowadzenia do składowania.

Artykuł 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90 (9) oraz art. 2 ust. 2, art. 3, 4, 5 i 6, art. 8 ust. 1 i 2, art. 11 akapit pierwszy i załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2090/2002 (10) stosuje się mutatis mutandis.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, kontrola fizyczna może obejmować mniejszy procent przyjętych zgłoszeń wprowadzenia do składowania, jednakże nie mniej niż 2 %, jeżeli organy celne stosują analizę ryzyka przy uwzględnieniu kryteriów określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 3122/94 (11).

Artykuł 5

Identyfikowalność mięsa

Baza danych musi:

a)

umożliwić administracyjną identyfikowalność mięsa objętego uzgodnieniami przez cały okres składowania;

b)

udostępniać aktualne sprawozdanie w czasie rzeczywistym dotyczące ilości składowanego mięsa, dostępne w oparciu o każde z kryteriów określonych w akapicie trzecim.

Możliwość identyfikowalności, określona w akapicie pierwszym lit. a), opiera się na unikalnym odniesieniu identyfikacyjnym przypisanym do mięsa pochodzącego z określonej czynności oddzielania od kości, przeprowadzonej przed objęciem tych produktów procedurą składu celnego.

Unikalne odniesienie identyfikacyjne, określone w akapicie drugim, obejmuje:

a)

unikalny numer;

b)

datę produkcji;

c)

numer zaświadczenia mięsa bez kości;

d)

numer opakowań według rodzaju uzyskanych kawałków oraz wagi netto przed objęciem procedurą składu celnego.

Artykuł 6

Uaktualnianie bazy danych

1.   Baza danych jest aktualizowana i wskazuje datę wprowadzenia oraz usunięcia produktów ze składowania do dnia przedłożenia:

a)

zgłoszenia wprowadzenia do składowania, o którym mowa w art. 4 ust. 1;

b)

zgłoszenia wywozowego określonego w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 800/1999.

2.   Organy celne przyjmują zgłoszenia określone w ust. 1 jedynie po sprawdzeniu, czy działania, dla których wydano zgłoszenie, wprowadzono do bazy danych jako „wprowadzenie” lub „usunięcie”.

Jednakże organ celny może przyjąć zgłoszenia określone w ust. 1 przed dokonaniem sprawdzenia, o którym mowa w akapicie pierwszym. W takich przypadkach podmiot gospodarczy musi potwierdzić organom, że do bazy danych wprowadzono właściwy wpis. Organy celne mogą w związku z tym odroczyć i połączyć te kontrole, ale muszą je przeprowadzić przynajmniej raz, w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych.

Artykuł 7

Okres składowania

1.   Mięso bez kości z dorosłego bydła płci męskiej może podlegać procedurze składu celnego przez cztery miesiące od daty przyjęcia zgłoszenia wprowadzenia do składowania, o której mowa w art. 4 ust. 1.

2.   Jeżeli podmiot gospodarczy nie przestrzega terminu, o którym mowa w ust. 1, lub wycofa z kontroli celnej część produktów objętych procedurą składu celnego, uznaje się, że zobowiązanie wywozu nie zostało spełnione w odniesieniu do odnośnej ilości.

Organ celny, który przyjął zgłoszenie wprowadzenia do składowania określone w art. 4 ust. 1, lub organ powołany do wypłaty refundacji wywozowych, o którym mowa w art. 9 ust. 3, powiadamia o tym niezwłocznie organ, który wydał pozwolenie na wywóz. W szczególności powiadamia go o ilości i rodzaju danych produktów, numerze pozwolenia i dacie danego wpisu za pomocą najodpowiedniejszych środków.

3.   W przypadku gdy zobowiązanie wywozu nie zostało wykonane, organ, który wydał pozwolenie, stosuje mutatis mutandis przepisy określone w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.

Artykuł 8

Działania w trakcie składowania

1.   Podczas okresu składowania, o którym mowa w art. 7, mięso bez kości z dorosłego bydła płci męskiej może podlegać, na warunkach ustalonych przez organy celne, zmianie etykiet, zamrożeniu i, kiedy to stosowne, ponownemu pakowaniu, o ile:

a)

jednostkowe opakowanie każdego kawałka mięsa nie jest naruszone ani zmienione;

b)

zachowano związek z etykietą początkową i identyfikowalność mięsa, o której mowa w art. 5, nie została naruszona.

W przypadku gdy wystąpią działania określone w akapicie pierwszym, zostają one zarejestrowane w bazie danych i ustanawia się jasny związek ze zgłoszeniem wprowadzenia do składowania i odpowiednim zaświadczeniem lub zaświadczeniami mięsa bez kości.

2.   Refundacja do produktów poddanych czynnościom wskazanym w ust. 1 jest uzależniona od ilości, rodzaju i cech mięsa w dniu przyjęcia zgłoszenia wprowadzenia do składowania, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 3.

Utrata masy, która ewentualnie wystąpiła podczas składowania w ramach procedury składu celnego, nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu refundacji, jeżeli wynika wyłącznie z naturalnej utraty masy produktów. Uszkodzenia produktów nie są uważane za naturalną utratę masy.

Artykuł 9

Formalności wywozowe

1.   Podczas dokonywania formalności celnych związanych z wywozem mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętego procedurą składu celnego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, numer zgłoszenia wprowadzenia do składowania oraz wywożone ilości odpowiadające każdemu zgłoszeniu wprowadzenia do składowania wpisywane są pod kontrolą organu celnego na zgłoszeniu(-ach) wywozowym(-ych), o którym(-ych) mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 800/1999.

2.   Zgłoszenie wywozowe należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

3.   Po dokonaniu wywozowych formalności celnych kopia każdego zgłoszenia wywozowego kierowana jest drogą administracyjną do organu powołanego do wypłaty refundacji wywozowych.

Artykuł 10

Udzielenie refundacji

1.   Wypłata refundacji dokonywana jest przez państwo członkowskie, w którym zostało przyjęte zgłoszenie wprowadzenia do składowania zgodnie z art. 4 ust. 1.

2.   Jeżeli ilości odpowiadające zgłoszeniu wprowadzenia do składowania zostały wywiezione, podmiot gospodarczy ma prawo do wypłaty refundacji do tych ilości, pod warunkiem że zostały spełnione pozostałe warunki przepisów wspólnotowych dotyczących wywozu objętego refundacją, w szczególności przepisów ustanowionych w art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 1964/82 oraz w art. 21 i w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 800/1999.

Jeżeli podmiot gospodarczy skorzystał z przepisów określonych w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, przed zwolnieniem odpowiedniego zabezpieczenia organ powołany do wypłaty refundacji wywozowych upewnia się w szczególności, czy przepisy art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 1964/82 były przestrzegane.

3.   Jeżeli podmiot gospodarczy nie dotrzymuje jednego lub kilku terminów określonych w art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w art. 7 ust. 1 i w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, refundację stosowaną do danego wywozu dostosowuje się, z wyjątkiem przypadku siły wyższej, w następujący sposób:

a)

refundacja zostaje najpierw obniżona o 15 %;

b)

w ten sposób obniżona pozostała refundacja zostaje ponadto obniżona o:

i)

2 % za każdy dzień przekroczenia terminów określonych w art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia i w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 800/1999;

ii)

5 % za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 800/1999.

W przypadku gdy dokumenty określone w art. 49 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 zostały przedstawione w ciągu sześciu miesięcy po wyznaczonym terminie, dostosowana refundacja, w razie konieczności, określona zgodnie z akapitem pierwszym, zostaje obniżona o kwotę równą 15 % refundacji, która zostałaby wypłacona, gdyby wszystkie terminy zostały dotrzymane.

Artykuł 50 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 stosuje się mutatis mutandis.

Artykuł 11

Kontrola składowania

1.   Organy celne przeprowadzają rocznie przynajmniej dwie kontrole bez uprzedzenia dotyczące działania i zawartości bazy danych.

Kontrole obejmują ogółem przynajmniej 5 % ogólnych ilości produktów, które zgodnie z bazą danych składuje się w dniu rozpoczęcia kontroli. Kontrole te zapewniają, że mięso umiejscowione w obiektach do składowania zostało wprowadzone do bazy danych oraz, odwrotnie, że mięso wprowadzone do bazy danych można zidentyfikować w obiektach do składowania.

Należy sporządzić sprawozdanie z każdej kontroli.

2.   Organy celne informują agencję odpowiedzialną za wypłacanie refundacji wywozowej o:

a)

wszystkich wydanych lub cofniętych pozwoleniach;

b)

wszystkich przeprowadzonych kontrolach.

Jeśli zakłada się wystąpienie ryzyka nieregularności, agencje płatnicze mogą zażądać od organów celnych przeprowadzenia kontroli.

Artykuł 12

Kary

Jeśli organy celne stwierdzą rozbieżność między fizycznymi zapasami a zapasami odnotowanymi w bazie danych, pozwolenie określone w art. 3 ust. 1 zostaje zawieszone na okres do ustalenia przez państwa członkowskie, nie krótszy niż trzy miesiące od daty wykrycia problemu. W okresie zawieszenia podmiot gospodarczy nie może wprowadzać mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej do składu celnego z tytułu niniejszego rozporządzenia.

Pozwolenie nie zostaje zawieszone, jeśli rozbieżności między fizycznymi zapasami a zapasami odnotowanymi w bazie danych wynikają z siły wyższej.

Pozwolenie nie zostaje zawieszone także wtedy, gdy ilości brakujące lub niewprowadzone do bazy danych wynoszą mniej niż 1 % ogólnej wagi produktów wybranych do kontroli oraz są spowodowane pominięciami lub prostymi administracyjnymi błędami, pod warunkiem że podjęto środki korygujące mające na celu zapewnienie, że podobne błędy nie będą już miały miejsca.

Organy celne mogą cofnąć pozwolenie, jeśli błędy te wystąpią ponownie.

Artykuł 13

Powiadomienie Komisji

Państwa członkowskie informują Komisję o ilości mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej objętego procedurą składu celnego przed wywozem zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, dzieląc te ilości według 12-cyfrowego kodu nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87.

Państwa członkowskie podejmują konieczne środki w celu zapewnienia, że informacje zostaną przekazane najpóźniej drugiego miesiąca po miesiącu, w którym zostało przyjęte zgłoszenie wprowadzenia do składowania.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 212 z 21.7.1982, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006 (Dz.U. L 321 z 21.11.2006, str. 11).

(3)  Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006.

(4)  Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006.

(5)  Dz.U. L 69 z 13.3.2003, str. 18. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006.

(6)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006.

(7)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1.

(8)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

(9)  Dz.U. L 42 z 16.2.1990, str. 6.

(10)  Dz.U. L 322 z 27.11.2002, str. 4.

(11)  Dz.U. L 330 z 21.12.1994, str. 31.


Top