EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1628

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 302, 1.11.2006, p. 29–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 800–817 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 005 P. 54 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 005 P. 54 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 26/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1628/oj

1.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1628/2006

z dnia 24 października 2006 r.

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) pkt i) oraz lit. b),

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia (2),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 994/98 upoważnia Komisję do stwierdzenia zgodnie z art. 87 Traktatu, że pod pewnymi warunkami pomoc, która jest zgodna z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną przez Komisję dla każdego państwa członkowskiego, jest zgodna ze wspólnym rynkiem i nie podlega obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu.

(2)

Komisja stosowała art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do programów regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach objętych pomocą w licznych decyzjach, a także określiła swoją politykę w tym zakresie przede wszystkim w Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (3) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (4). W świetle dużego doświadczenia Komisji w zakresie stosowania przepisów art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz w świetle wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej wydanych przez Komisję na podstawie przytoczonych przepisów właściwe jest, aby dla zapewnienia skutecznego nadzoru oraz uproszczenia procedur administracyjnych bez osłabienia procesu monitorowania ze strony Komisji, Komisja wykorzystała uprawnienia przyznane jej rozporządzeniem (WE) nr 994/98.

(3)

Reagując na problemy istniejące w regionach znajdujących się w niekorzystnym położeniu, krajowa pomoc regionalna promuje gospodarczą, społeczną i terytorialną spójność państw członkowskich oraz Wspólnoty jako całości. Celem krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej jest pomoc w rozwoju regionów znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu poprzez wspieranie inwestycji i tworzenie miejsc pracy w kontekście zrównoważonego rozwoju. Promuje ona rozwój, racjonalizację, modernizację i dywersyfikację działalności gospodarczej przedsiębiorstw działających w mniej uprzywilejowanych regionach, zwłaszcza poprzez zachęcanie firm do tworzenia tam nowych zakładów.

(4)

W celu określenia, czy pomoc jest zgodna ze wspólnym rynkiem na mocy niniejszego rozporządzenia, konieczne jest uwzględnienie intensywności pomocy, a więc kwoty pomocy wyrażonej jako ekwiwalent dotacji. Obliczenie ekwiwalentu dotacji pomocy płatnej w kilku ratach wymaga zastosowania rynkowych stóp procentowych obowiązujących w chwili przyznania dotacji. Mając na względzie jednolite, przejrzyste i proste stosowanie zasad pomocy państwa, za rynkowe stopy procentowe stosowane do celów niniejszego rozporządzenia powinny być uważane stopy referencyjne, które są okresowo ustalane przez Komisję na podstawie obiektywnych kryteriów i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Internecie.

(5)

W celu zapewnienia przejrzystości i skutecznego monitorowania niniejsze rozporządzenie winno być stosowane wyłącznie w odniesieniu do przejrzystych programów regionalnej pomocy inwestycyjnej. Są to takie programy pomocy regionalnej, w przypadku których możliwe jest dokładne wyliczenie ekwiwalentu dotacji brutto jako odsetka wydatków kwalifikowanych ex ante bez potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka (na przykład dotacje, subsydia na spłatę odsetek oraz ograniczone pułapem środki fiskalne). Programy obejmujące pożyczki ze środków publicznych powinny być uważane za przejrzyste, pod warunkiem że są one poręczone zwyczajnym zabezpieczeniem i nie wiążą się z nadmiernym ryzykiem i w związku z tym nie uznaje się ich za zawierające element gwarancji państwa. Z zasady programy pomocy zawierające gwarancje państwa bądź programy obejmujące pożyczki ze środków publicznych zawierające element gwarancji nie powinny być uznawane za przejrzyste. Jednak takie programy pomocy powinny być uznawane za przejrzyste, jeśli przed realizacją programu pomocy metodologia użyta do obliczenia intensywności pomocy w postaci gwarancji państwa została zaakceptowana przez Komisję w następstwie zgłoszenia do Komisji po przyjęciu niniejszego rozporządzenia. Metodologia ta zostanie poddana ocenie przez Komisję zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwowej w formie gwarancji (5). Za przejrzystą pomoc nie powinno uznawać się zaangażowania kapitałowego państwa oraz pomocy obejmującej środki w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka. Nieprzejrzyste programy pomocy regionalnej powinny zawsze być zgłaszane Komisji. Zgłoszenia nieprzejrzystych programów pomocy regionalnej oceniane będą przez Komisję przede wszystkim w świetle kryteriów określonych w Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie także do pomocy ad hoc, która oznacza pomoc indywidualną, która nie jest przyznana w oparciu o program pomocy, jeśli pomoc ad hoc wykorzystywana jest jako uzupełnienie pomocy przyznanej w oparciu o przejrzysty program regionalnej pomocy inwestycyjnej, a udział pomocy ad hoc nie przekracza 50 % całkowitej kwoty pomocy, jaka ma zostać przyznana na daną inwestycję. Należy przypomnieć, że indywidualna pomoc w formie dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw przyznana poza jakimkolwiek programem pomocy zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 70/2001 jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i jest wyłączona z obowiązku zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 Traktatu.

(7)

Wszelka pomoc, która spełnia wszystkie wymogi niniejszego rozporządzenia, winna być wyłączona z obowiązku zgłoszenia. Programy pomocy regionalnej objęte wyłączeniem na mocy niniejszego rozporządzenia winny zawierać bezpośrednie odniesienie do tego rozporządzenia.

(8)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno być stosowane w odniesieniu do określonych sektorów, wobec których stosuje się odrębne przepisy. Pomoc przyznawana w tych sektorach podlega obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia Komisji zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu. Dotyczy to górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, przemysłu włókien syntetycznych, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury. W rolnictwie rozporządzenia nie powinno stosować się do działalności związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu. Powinno się je natomiast stosować wobec przetwórstwa produktów rolnych i obrotu nimi, z wyjątkiem wytwarzania produktów mających imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (6). W tym kontekście wykonywane w gospodarstwach czynności niezbędne do przygotowania produktu do pierwszej sprzedaży, jak również pierwsza sprzedaż podmiotom zajmującym się odsprzedażą lub przetwórstwem nie powinny być uważane za przetwórstwo produktów i obrót nimi. Niniejsze rozporządzenie powinno zapewnić, że zawsze będą mogły być osiągnięte intensywności pomocy na rzecz przedsiębiorstw przetwórstwa produktów rolnych i obrotu nimi, zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (7).

(9)

Komisja w sposób konsekwentny odnosi się mniej przychylnie do pomocy przeznaczonej dla konkretnych sektorów. Z tego względu programy pomocy, które dotyczą konkretnych sektorów działalności gospodarczej w obszarze produkcji bądź usług, nie powinny podlegać wyłączeniu z obowiązku zgłoszenia przewidzianego niniejszym rozporządzeniem. Jednakże programów regionalnej pomocy inwestycyjnej dotyczących działalności turystycznej nie należy traktować jako ukierunkowanych na konkretne sektory i należy je wyłączyć z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, jeśli przyznana pomoc spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.

(10)

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw na usługi doradcze i inne, przyznana zgodnie z art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 70/2001, jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i jest wyłączona z obowiązku zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 Traktatu. Dlatego pomoc taka nie powinna być objęta zakresem niniejszego rozporządzenia.

(11)

Zgodnie z ustaloną praktyką Komisji oraz w celu lepszego zapewnienia proporcjonalności pomocy i ograniczenia jej do niezbędnej kwoty, progi należy określić w postaci intensywności pomocy w odniesieniu do grupy kosztów kwalifikujących się do pomocy, a nie w postaci maksymalnych kwot pomocy.

(12)

Właściwe jest ustanowienie dalszych warunków, które powinny zostać spełnione przez wszystkie programy pomocy i pomoc indywidualną wyłączone niniejszym rozporządzeniem. Uwzględniając art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, pomoc nie powinna skutkować wyłącznie ciągłą lub okresową obniżką kosztów operacyjnych, które zwykle musi ponieść beneficjent, i powinna być proporcjonalna do trudności, jakie należy pokonać w celu zapewnienia korzyści społeczno-ekonomicznych uznawanych za leżące w interesie Wspólnoty. Słuszne jest zatem ograniczenie zakresu stosowania rozporządzenia do pomocy regionalnej przyznawanej na inwestycje początkowe w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. Regionalne programy pomocy przewidujące pomoc operacyjną nadal podlegają obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu. Pomoc dla nowo założonych małych przedsiębiorstw, inna niż pomoc inwestycyjna i w zakresie doradztwa, także podlega obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu.

(13)

Komisja musi zapewnić, aby zatwierdzona pomoc nie zmieniała warunków wymiany handlowej w sposób niezgodny z ogólnym interesem, jednak pomoc inwestycyjna przyznana na rzecz beneficjenta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, winna zostać wyłączona z zakresu niniejszego rozporządzenia. Zatem pomoc taka nadal podlega obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu.

(14)

Aby uniknąć przedkładania aspektu kapitałowego inwestycji nad aspekt siły roboczej, należy ustanowić przepisy dotyczące możliwości mierzenia wielkości pomocy na inwestycje albo na podstawie kosztów inwestycji, albo na podstawie kosztów nowych miejsc pracy bezpośrednio związanych z realizacją projektu inwestycyjnego.

(15)

Duże kwoty pomocy powinny nadal podlegać indywidualnej ocenie ze strony Komisji przed ich uruchomieniem. W związku z tym kwoty pomocy przekraczające określony próg przyznane pojedynczemu przedsiębiorstwu lub zakładowi w oparciu o istniejący program pomocy powinny zostać wykluczone z wyłączenia przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu i powinny nadal podlegać obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu. Dla uniknięcia sytuacji, w której duży projekt inwestycyjny zostałby sztucznie podzielony na podprojekty, by ominąć w ten sposób postanowienia niniejszych wytycznych, duży projekt inwestycyjny należy uznać za jednostkowy projekt inwestycyjny, jeżeli inwestycja początkowa podjęta przez jedną lub kilka firm, na przestrzeni trzech lat, składa się ze środków trwałych połączonych w sposób ekonomicznie niepodzielny. W ramach oceny, czy inwestycja początkowa jest ekonomicznie niepodzielna, Komisja weźmie pod uwagę powiązania techniczne, funkcjonalne i strategiczne oraz bezpośrednią bliskość geograficzną. Niepodzielność ekonomiczna będzie oceniania niezależnie od prawa własności. Oznacza to, że dla ustalenia, czy duży projekt inwestycyjny stanowi jednostkowy projekt inwestycyjny, zastosowana zostanie ta sama procedura oceny niezależnie od tego, czy projekt jest realizowany przez jedno przedsiębiorstwo, kilka przedsiębiorstw dzielących się kosztami inwestycji, czy kilka przedsiębiorstw ponoszących koszty odrębnych inwestycji w ramach tego samego projektu inwestycyjnego (np. w przypadku spółki stanowiącej wspólne przedsiębiorstwo (ang. joint venture)).

(16)

Istotne jest zagwarantowanie, aby pomoc regionalna stanowiła rzeczywistą zachętę oraz wspierała inwestycje, których w przeciwnym razie nie dokonałoby w regionach objętych pomocą, i aby stanowiła bodziec do podejmowania nowych rodzajów działalności. Przed rozpoczęciem realizacji prac nad projektem objętym pomocą właściwe władze powinny zatem potwierdzić na piśmie, że projekt prima facie spełnia warunki kwalifikowalności. Za potwierdzenie „na piśmie” uznaje się również komunikację za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej.

(17)

W związku ze specyfiką pomocy regionalnej niniejsze rozporządzenie nie powinno wyłączać pomocy, która jest skumulowana z inną pomocą państwa, w tym pomocy udzielanej przez władze krajowe, regionalne i lokalne lub przyznanej przy wsparciu Wspólnoty, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, gdy skumulowana kwota przekracza próg ustalony w niniejszym rozporządzeniu. Regionalnej pomocy inwestycyjnej objętej wyłączeniem na mocy niniejszego rozporządzenia nie należy kumulować z pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis  (8) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, jeżeli taka kumulacja skutkowałaby intensywnością pomocy przekraczającą intensywność określoną niniejszym rozporządzeniem.

(18)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy na działalność związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, oraz do pomocy uzależnionej od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych.

(19)

W celu zapewnienia przejrzystości oraz efektywnego monitorowania zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 994/98 właściwe jest ustalenie standardowego formularza, według którego państwa członkowskie powinny dostarczać Komisji informacji podsumowujących zawsze, gdy na mocy niniejszego rozporządzenia realizowany jest program pomocy z zamiarem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej bądź gdy przyznana została pomoc ad hoc. Z tego samego powodu właściwe jest określenie zasad dotyczących dokumentacji, którą państwa członkowskie powinny prowadzić w odniesieniu do programów pomocy wyłączonych niniejszym rozporządzeniem. W celu ułatwienia procedury administracyjnej oraz uwzględniając szeroki dostęp do niezbędnej technologii, informacje zbiorcze należy przekazywać w formie elektronicznej. W celu zwiększenia przejrzystości pomocy regionalnej w rozszerzonej Wspólnocie państwa członkowskie winny publikować program pomocy w pełnym brzmieniu oraz informować Komisję o adresie internetowym, pod którym zamieszczono publikację.

(20)

W świetle doświadczenia Komisji w tej dziedzinie, a w szczególności częstotliwości, z jaką powszechnie niezbędne jest korygowanie polityki pomocy państwa, właściwe jest ograniczenie okresu stosowania niniejszego rozporządzenia.

(21)

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań państwa członkowskiego w zakresie zgłaszania indywidualnych środków pomocy zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi w kontekście innych instrumentów pomocy państwa, a w szczególności zobowiązania dotyczącego zgłaszania Komisji pomocy na rzecz przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc na ratowanie i restrukturyzację w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (9) lub informowania jej o takiej pomocy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do przejrzystych programów regionalnej pomocy inwestycyjnej, które stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu.

Stosuje się je do pomocy ad hoc stanowiącej pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu, jeżeli pomoc ad hoc wykorzystywana jest jako uzupełnienie pomocy przyznanej w oparciu o przejrzysty program regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz udział pomocy ad hoc nie przekracza 50 % całkowitej kwoty pomocy, jaka ma zostać przyznana na daną inwestycję.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pomocy w następujących sektorach:

a)

sektorze rybołówstwa i akwakultury;

b)

sektorze budownictwa okrętowego;

c)

sektorze węgla;

d)

sektorze stali;

e)

sektorze włókien syntetycznych.

Rozporządzenia nie stosuje się wobec działalności związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu. Stosuje się je wobec przetwórstwa produktów rolnych i obrotu tymi produktami, z wyłączeniem wytwarzania produktów mających imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1898/87.

3.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do następujących rodzajów pomocy:

a)

pomocy udzielanej na działalność związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

b)

pomocy uzależnionej od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych.

Artykuł 2

Definicje

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„pomoc” oznacza wszelkie środki spełniające kryteria ustanowione w art. 87 ust. 1 Traktatu;

b)

„małe i średnie przedsiębiorstwa” oznaczają przedsiębiorstwa, których definicja znajduje się w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 70/2001;

c)

„inwestycja początkowa” oznacza:

i)

inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; lub

ii)

nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora.

Nabycie wyłącznie udziałów/akcji przedsiębiorstwa nie stanowi inwestycji początkowej.

d)

„pomoc ad hoc” oznacza pomoc indywidualną, która nie jest przyznawana w oparciu o program pomocy;

e)

„aktywa materialne” oznaczają aktywa w postaci gruntów, budynków oraz zakładu/urządzeń;

f)

„aktywa niematerialne i prawne” oznaczają aktywa związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;

g)

„duży projekt inwestycyjny” oznacza inwestycję początkową w środki trwałe o kwalifikowanych wydatkach przekraczających 50 mln EUR, obliczonych na podstawie cen i kursów wymiany z dnia przyznania pomocy; dla uniknięcia sytuacji, w której duży projekt inwestycyjny zostałby sztucznie podzielony na podprojekty, by ominąć w ten sposób postanowienia niniejszych wytycznych, duży projekt inwestycyjny należy uznać za jednostkowy projekt inwestycyjny, jeżeli inwestycja początkowa podjęta przez jedną lub kilka firm, na przestrzeni trzech lat, składa się ze środków trwałych połączonych w sposób ekonomicznie niepodzielny;

h)

„intensywność pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto (EDB)” oznacza zaktualizowaną wartość pomocy wyrażoną jako procent zaktualizowanej wartości kosztów kwalifikowanych;

i)

„przejrzyste programy regionalnej pomocy inwestycyjnej” oznaczają programy regionalnej pomocy inwestycyjnej, w przypadku których możliwe jest dokładne wyliczenie ekwiwalentu dotacji brutto jako odsetka wydatków kwalifikowanych ex ante bez potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka (na przykład programy obejmujące dotacje, subsydia na spłatę odsetek, ograniczone pułapem środki fiskalne);

j)

„rozpoczęcie prac” oznacza podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności;

k)

„tworzenie miejsc pracy” oznacza wzrost netto liczby pracowników wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR) bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy; RJR oznacza liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu w jednym roku, na pół etatu oraz do pracy sezonowej będących ułamkiem RJR;

l)

„koszty wynagrodzenia” oznaczają wszelkie koszty, jakie beneficjent pomocy faktycznie ponosi z tytułu zatrudnienia, na które składają się wynagrodzenie brutto przed opodatkowaniem oraz obowiązkowe składki, takie jak na ubezpieczenie społeczne;

m)

„miejsca pracy stworzone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego” oznaczają miejsca pracy związane z działalnością, której dotyczy inwestycja, i stworzone w ciągu trzech lat od jej zakończenia, w tym także miejsca pracy stworzone w związku ze wzrostem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych stworzonych wskutek inwestycji;

n)

„produkt rolny” oznacza:

i)

produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (10);

ii)

produkty objęte kodami CN 4502, 4503 i 4504 (korek i artykuły z korka);

iii)

produkty mające imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1898/87;

o)

„produkty mające imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne” oznaczają produkty, które mogłyby zostać uznane za mleko i/lub przetwory mleczne, ale których skład różni się od takich produktów, ponieważ zawierają one tłuszcz i białko niepochodzące z mleka, zawierając lub nie zawierając przy tym białka pochodzącego z mleka („produkty inne niż przetwory mleczne”, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EGW) nr 1898/87);

p)

„przetwarzanie produktów rolnych” oznacza czynności dokonywane na produkcie rolnym, których produkt końcowy jest również produktem rolnym, z wyjątkiem wykonywanych w gospodarstwach czynności niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży;

q)

„wprowadzanie produktu rolnego do obrotu” oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta surowców konsumentowi końcowemu uznaje się jedynie za wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu;

r)

„działalność turystyczna” obejmuje następujące obszary działalności gospodarczej zgodnie z klasyfikacją NACE Rev. 1.1 (11):

i)

NACE 55: hotele i restauracje;

ii)

NACE 63.3: działalność agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycieczek; pozostała działalność związana z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowana;

iii)

NACE 92: działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem.

2.   Programy obejmujące pożyczki ze środków publicznych uważa się za przejrzyste programy regionalnej pomocy inwestycyjnej w rozumieniu ust. 1 lit. i), jeżeli są one poręczone zwyczajnym zabezpieczeniem i nie wiążą się z nadmiernym ryzykiem i w związku z tym nie uznaje się ich za zawierające element gwarancji państwa; programy obejmujące gwarancje państwa bądź programy obejmujące pożyczki ze środków publicznych zawierające element gwarancji są uznawane za przejrzyste, jeżeli przed realizacją programu pomocy metodologia użyta do obliczenia intensywności pomocy w postaci gwarancji państwa została zaakceptowana w następstwie zgłoszenia do Komisji po przyjęciu niniejszego rozporządzenia. Zaangażowanie kapitałowe państwa oraz pomoc obejmująca środki w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka nie są uznawane za przejrzyste.

Artykuł 3

Warunki wyłączenia

1.   Przejrzyste programy regionalnej pomocy inwestycyjnej spełniające wszystkie warunki niniejszego rozporządzenia są zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i są wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

a)

każda pomoc przyznana w ramach takiego programu pomocy spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu;

b)

program zawiera bezpośrednie odesłanie do niniejszego rozporządzenia, poprzez zacytowanie jego tytułu oraz odesłania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Pomoc do wysokości określonej zgodnie z art. 7 lit. e) przyznana na podstawie programów, o których mowa w ust. 1 przytoczonego artykułu, jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i jest wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że przyznana pomoc bezpośrednio spełnia wszystkie warunki niniejszego rozporządzenia.

3.   Pomoc ad hoc wykorzystywana jako uzupełnienie pomocy przyznanej w oparciu o przejrzysty program regionalnej pomocy inwestycyjnej i nie przekraczająca 50 % całkowitej kwoty pomocy, jaka ma zostać przyznanająca na daną inwestycję, jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i nie podlega obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że przyznana bezpośrednio pomoc ad hoc spełnia warunki niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Pomoc dla inwestycji początkowej

1.   Pomoc dla inwestycji początkowej jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

a)

pomoc przyznaje się w regionach kwalifikujących się do pomocy regionalnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną dla danego państwa członkowskiego na lata 2007–2013; oraz

b)

intensywność pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto nie przekracza pułapu pomocy regionalnej obowiązującego w chwili przyznawania pomocy dla regionu, w którym następuje inwestycja, zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną dla danego państwa członkowskiego na lata 2007–2013.

Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych i pomocy dla sektora transportowego, pułapy, o których mowa w lit. b), w odniesieniu do pomocy dla inwestycji początkowej przyznawanej małym przedsiębiorstwom mogą ulec podwyższeniu o 20 punktów procentowych, a w odniesieniu do pomocy przyznawanej średnim przedsiębiorstwom o 10 punktów procentowych.

2.   Oprócz ogólnych warunków wyłączenia określonych w niniejszym rozporządzeniu, pomoc dla inwestycji początkowej spełnia następujące szczególne warunki:

a)

inwestycja musi być utrzymana w regionie otrzymującym pomoc przez okres co najmniej pięciu lat lub – w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – trzech lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie ukończona;

b)

aktywa niematerialne i prawne, aby kwalifikować się do pomocy, muszą:

i)

być wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną;

ii)

być uznawane za aktywa podlegające amortyzacji;

iii)

zostać nabyte od stron trzecich na warunkach rynkowych;

iv)

zostać ujęte w aktywach przedsiębiorstwa i pozostać w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną przez okres co najmniej pięciu lat lub trzech lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw;

c)

w przypadkach, w których pomoc obliczona jest na podstawie kosztów inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne lub kosztów nabycia w przypadku przejęć, beneficjent musi wnieść wkład własny pochodzący ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, w formie pozbawionej znamion pomocy publicznej, odpowiadający co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych. Jednak w przypadku, gdy maksymalna intensywność pomocy zatwierdzona w ramach krajowej mapy pomocy regionalnej dla danego państwa członkowskiego, zwiększona zgodnie z ust. 1 akapit drugi, jeśli dotyczy, przekracza 75 %, odpowiednio obniżony zostaje wkład finansowy beneficjenta.

Warunek określony w lit. a) pierwszego akapitu nie uniemożliwia wymiany maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe w okresie, o którym mowa w tym punkcie, o ile działalność gospodarcza zostanie utrzymana w przedmiotowym regionie przez minimalny wymagany okres.

3.   Pułapy określone w ust. 1 mają zastosowanie do intensywności pomocy obliczonej jako odsetek kwalifikowanych kosztów inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne lub jako odsetek kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej, obejmujących okres dwóch lat, w odniesieniu do miejsc pracy stworzonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego lub ich połączenia, o ile pomoc nie przekracza najbardziej korzystnej kwoty będącej wynikiem zastosowania którejkolwiek metody obliczeń.

4.   Wysokość kwalifikowanych kosztów inwestycji jest dyskontowana do wartości w chwili przyznania pomocy. Wartość pomocy płatnej w kilku ratach jest dyskontowana do wartości w chwili przyznania pomocy. Stopa procentowa stosowana do celów dyskontowania jest stopą referencyjną stosowaną w chwili przyznania dotacji. W przypadkach, w których pomoc przyznaje się w postaci zwolnień podatkowych lub obniżenia podatków należnych w przyszłości, z zastrzeżeniem przestrzegania określonej intensywności pomocy zdefiniowanej w postaci EDB, dyskontowanie rat pomocy następuje na podstawie stóp referencyjnych obowiązujących w czasie, gdy poszczególne przywileje podatkowe stają się skuteczne.

5.   W przypadku nabycia zakładu pod uwagę bierze się wyłącznie koszty nabycia aktywów od stron trzecich, o ile transakcja odbyła się na warunkach rynkowych. W przypadku gdy nabyciu towarzyszy inna inwestycja początkowa, wydatki z nią związane powiększają koszty nabycia.

6.   Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem/dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem/dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu/dzierżawy. W odniesieniu do najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli najem/dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej pięciu lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego lub trzech lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

7.   W sektorze transportowym wydatki na zakup środków transportu (majątek ruchomy) nie kwalifikują się do pomocy na inwestycje początkowe.

8.   Nabywane aktywa są nowe, jakkolwiek zasada ta nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw oraz przejęć. W przypadku przejęć odejmuje się aktywa, na których nabycie przyznano pomoc, zanim nastąpiło przejęcie. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw istnieje możliwość uwzględnienia pełnych kosztów inwestycji w aktywa niematerialne i prawne. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty takie kwalifikują się do pomocy jedynie do wysokości 50 % całkowitych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych na dany projekt.

9.   W przypadku obliczania wysokości pomocy na podstawie kosztów wynagrodzenia spełnione są następujące warunki:

a)

miejsca pracy stworzone są bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego;

b)

stworzenie miejsc pracy musi nastąpić w ciągu trzech lat od zakończenia inwestycji i każde miejsce pracy jest utrzymywane przez okres co najmniej pięciu lat lub trzech lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

10.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, maksymalną intensywność pomocy dla inwestycji w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i obrotu tymi produktami można podwyższyć do:

a)

50 % wartości inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą w regionach kwalifikujących się do pomocy na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu oraz 40 % wartości inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą w innych regionach kwalifikujących się do pomocy regionalnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną dla danego państwa członkowskiego na lata 2007–2013, jeśli beneficjent zalicza się do kategorii małych lub średnich przedsiębiorstw;

b)

25 % wartości inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą w regionach kwalifikujących się do pomocy na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu oraz 20 % wartości inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą w innych regionach kwalifikujących się do pomocy regionalnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną dla danego państwa członkowskiego na lata 2007–2013, jeśli beneficjent zatrudnia mniej niż 750 osób, i jego obroty, obliczone zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE (12), wynoszą mniej niż 200 mln EUR oraz jeśli beneficjent ten spełnia wszystkie inne warunki wspomnianego zalecenia.

Artykuł 5

Konieczność pomocy

1.   Wyłączenie na mocy niniejszego rozporządzenia obejmuje jedynie pomoc przyznaną w ramach programów regionalnej pomocy inwestycyjnej, jeśli przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu beneficjent przedłożył władzom krajowym lub regionalnym wniosek o przyznanie pomocy, w odniesieniu do wniosków przedłożonych przed dniem 1 stycznia 2007 r., a organ odpowiedzialny za zarządzanie programem potwierdził na piśmie, że projekt, z zastrzeżeniem ostatecznych wyników szczegółowej weryfikacji, kwalifikuje się do pomocy, ponieważ spełnia kryteria określone w programie. Program pomocy winien zawierać wyraźne odniesienie do obu przytoczonych warunków. W przypadku rozpoczęcia prac przed spełnieniem warunków określonych w niniejszym artykule cały projekt nie kwalifikuje się do pomocy regionalnej.

2.   Do programów pomocy, w ramach których zwolnienie podatkowe lub obniżenie podatków następuje wobec wydatków kwalifikowanych automatycznie, nie pozostawiając ich do uznania odpowiednich organów, nie stosuje się ust. 1.

Artykuł 6

Kumulowanie pomocy

1.   Pułapy pomocy określone w art. 4 stosuje się w odniesieniu do całkowitej kwoty pomocy ze środków publicznych dla projektu objętego pomocą, niezależnie od tego, czy pomoc pochodzi ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych czy wspólnotowych.

2.   Pomoc wyłączona niniejszym rozporządzeniem nie jest kumulowana z żadną inną pomocą państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ani też z inną pomocą finansowaną ze środków wspólnotowych lub krajowych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego, jeżeli wynikiem tej kumulacji byłoby przekroczenie intensywności pomocy określonej niniejszym rozporządzeniem.

3.   Regionalnej pomocy inwestycyjnej wyłączonej niniejszym rozporządzeniem nie kumuluje się z pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 69/2001 w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego, jeżeli taka kumulacja skutkowałaby intensywnością pomocy przekraczającą intensywność określoną niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 7

Pomoc podlegająca obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia Komisji

Niżej wymieniona pomoc nie jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia i podlega wymogowi zgłoszenia wynikającemu z art. 88 ust. 3 Traktatu:

a)

nieprzejrzyste programy regionalnej pomocy inwestycyjnej;

b)

programy pomocy regionalnej dla konkretnych sektorów działalności gospodarczej w obszarze produkcji bądź usług. Programy regionalnej pomocy inwestycyjnej dotyczące działalności turystycznej nie są przy tym traktowane jako ukierunkowane na konkretne sektory;

c)

programy pomocy regionalnej, które przewidują pomoc operacyjną;

d)

programy pomocy regionalnej, które przewidują pomoc inną niż inwestycyjna bądź w zakresie doradztwa dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw;

e)

pomoc regionalna przyznana na rzecz dużych projektów inwestycyjnych na podstawie istniejących programów pomocy, jeśli całkowita kwota pomocy ze wszystkich źródeł przekracza 75 % maksymalnej kwoty pomocy, jaką można przeznaczyć na inwestycję o wydatkach kwalifikowanych w wysokości 100 mln EUR przy zastosowaniu standardowych pułapów pomocy obowiązujących dla dużych przedsiębiorstw w zatwierdzonej mapie pomocy regionalnej w dniu przyznania pomocy;

f)

pomoc regionalna ad hoc inna niż ta wyłączona zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 70/2001 i art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia;

g)

pomoc inwestycyjna na rzecz beneficjenta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Artykuł 8

Przejrzystość i monitorowanie

1.   W przypadku realizacji programu pomocy lub przyznania pomocy ad hoc wyłączonych niniejszym rozporządzeniem państwa członkowskie w ciągu 20 dni roboczych przesyłają Komisji informację zbiorczą dotyczącą tego rodzaju pomocy w formie określonej w załączniku I w celu opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Informację należy dostarczyć w formie elektronicznej.

2.   Jeśli pomoc regionalna przyznawana jest w oparciu o istniejący program pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych, nieprzekraczające progów dla indywidualnych zgłoszeń określonych w art. 7 lit. e), państwo członkowskie w ciągu 20 dni roboczych liczonych od dnia przyznania pomocy przez właściwy organ przedstawia Komisji, w formie elektronicznej, informacje wymagane zgodnie ze standardowym formularzem określonym w załączniku II. Komisja sporządzi informację zbiorczą dostępną dla opinii publicznej na stronie Komisji (http://ec.europa.eu./comm/competition/).

3.   Państwa członkowskie zobowiązują się prowadzić szczegółową dokumentację odnoszącą się do programów pomocy wyłączonych niniejszym rozporządzeniem i pomocy indywidualnej przyznawanej zgodnie z tymi programami. Dokumentacja taka obejmować będzie informacje niezbędne do ustalenia, czy warunki wyłączenia określone w niniejszym rozporządzeniu są spełnione, w tym także informacje na temat statusu przedsiębiorstwa, w przypadku którego pomoc zależy od jego przynależności do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. Państwa członkowskie zobowiązują się przechowywać dokumentację dotyczącą programu pomocy przez 10 lat od dnia, w którym zgodnie z takim programem przyznano ostatnią pomoc indywidualną. Na pisemne wezwanie dane państwo członkowskie zobowiązane jest dostarczyć Komisji, w terminie 20 dni roboczych lub w innym dłuższym terminie ustalonym w wezwaniu, wszystkich informacji, które Komisja uzna za niezbędne do oceny, czy warunki niniejszego rozporządzenia zostały spełnione.

4.   Państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia w każdym roku kalendarzowym (lub jego części), w którym rozporządzenie to stosuje się, w formie określonej w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (13).

5.   Państwo członkowskie publikuje pełny tekst programów pomocy wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia oraz poinformuje Komisję o adresie internetowym publikacji. Informacje te winny być również zawarte w sprawozdaniu rocznym przedkładanym zgodnie z ust. 4. Projekty, w przypadku których wydatki poniesiono przed datą publikacji programu pomocy, nie kwalifikują się do pomocy regionalnej.

Artykuł 9

Wejście w życie i okres obowiązywania

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się do programów pomocy, które wchodzą w życie lub zostają uruchomione po dniu 31 grudnia 2006 r.

Pozostaje ono w mocy do dnia 31 grudnia 2013 r.

2.   Zgłoszenia oczekujące na rozpatrzenie w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będą oceniane zgodnie z jego przepisami. Programy pomocy realizowane przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz pomoc przyznana w ramach tych programów, w przypadku braku zatwierdzenia ze strony Komisji oraz naruszenia obowiązku zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 Traktatu, będą zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu oraz będą wyłączone na mocy niniejszego rozporządzenia, jeśli spełniają warunki w nim zawarte.

Wraz z upływem okresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia wyłączenie dla programów pomocy wyłączonych na mocy niniejszego rozporządzenia wygasa z dniem utraty ważności przez zatwierdzone mapy pomocy regionalnej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 października 2006 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 142 z 14.5.1998, str. 1.

(2)  Dz.U. C 120 z 20.5.2006, str. 2.

(3)  Dz.U. C 54 z 4.3.2006, str. 13.

(4)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006 (Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 8).

(5)  Dz.U. C 71 z 11.3.2000, str. 14.

(6)  Dz.U. L 182 z 3.7.1987, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 1994 r.

(7)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.

(8)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 30.

(9)  Dz.U. C 244 z 1.10.2004, str. 2.

(10)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.

(11)  Klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej.

(12)  Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36.

(13)  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(przekazywane elektronicznie na adres: stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Formularz informacji zbiorczej dotyczący pomocy na duże projekty inwestycyjne, w przypadku których pomoc nie przekracza pułapów określonych w art. 7 ust. 5

1.

Pomoc na rzecz (nazwa przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw otrzymującego/otrzymujących pomoc):

2.

Numer referencyjny programu pomocy (numer referencyjny stosowany przez Komisję dla istniejącego programu lub programów, w ramach których przyznano pomoc):

3.

Podmiot publiczny/podmioty publiczne udzielające pomocy (nazwa i dane teleadresowe organu lub organów przyznających pomoc):

4.

Państwo członkowskie, w którym realizuje się inwestycję:

5.

Region (poziom NUTS III), w którym realizuje się inwestycję:

6.

Gmina (wcześniej poziom NUTS V, obecnie LAU 2), w której realizuje się inwestycję:

7.

Rodzaj projektu (założenie nowego zakładu, rozbudowa istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu):

8.

Wyroby produkowane lub usługi świadczone na podstawie projektu inwestycyjnego (według klasyfikacji PRODCOM/NACE lub klasyfikacji CPA dla projektów w sektorze usług):

9.

Krótki opis projektu inwestycyjnego:

10.

Zdyskontowane koszty kwalifikowane projektu inwestycyjnego (w EUR):

11.

Zdyskontowana kwota pomocy (brutto) w EUR:

12.

Intensywność pomocy (% ekwiwalentu dotacji brutto):

13.

Ewentualne warunki związane z wypłatą przedmiotowej pomocy:

14.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu:

15.

Data przyznania pomocy:


Top