EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1084

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94

OJ L 210, 31.7.2006, p. 79–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 174 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Uchylony przez 32013R1300 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1084/oj

31.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 210/79


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1084/2006

z dnia 11 lipca 2006 r.

ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 161 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (4) ustanawia nowe ramy działania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Określa też w szczególności cele, zasady i przepisy dotyczące partnerstwa, programowania, oceny i zarządzania. Z tego względu konieczne jest określenie misji Funduszu Spójności w związku z nowymi ramami jego działania i w związku z celem przyznanym mu w Traktacie oraz uchylenie, w trosce o przejrzystość, rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającego Fundusz Spójności (5).

(2)

Projekty dotyczące transeuropejskiej sieci transportowej finansowane z Funduszu Spójności mają być zgodne z wytycznymi odnoszącymi się do transeuropejskich sieci transportowych, przyjętymi przez Radę i Parlament Europejski. W celu skoncentrowania starań znaczenie priorytetowe powinno zostać nadane projektom stanowiącym przedmiot wspólnego zainteresowania określonym w decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (6).

(3)

Wspólnota, za pośrednictwem Funduszu Spójności, może udzielić wsparcia działaniom przyczyniającym się do realizacji celów polityki Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego, określonych w art. 6 oraz 174 Traktatu.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 stanowi, że zasady kwalifikowalności wydatków należy ustalać na poziomie krajowym z pewnymi wyjątkami, dla których niezbędne jest ustanowienie przepisów szczególnych. Należy więc ustanowić przepisy szczególne w odniesieniu do wyjątków dotyczących Funduszu Spójności.

(5)

Przepisy dotyczące warunkowości przyznawania wsparcia finansowego powinny być dalej stosowane w powiązaniu ze spełnianiem warunków konwergencji gospodarczej, określonych w art. 99 Traktatu, oraz potrzeb zdrowych finansów publicznych. W tym zakresie państwa członkowskie, które przyjęły euro jako środek płatniczy, mają wdrożyć programy stabilności, a państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako środka płatniczego, mają wdrożyć programy konwergencji, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (7), mając na celu uniknięcie nadmiernych deficytów budżetowych, o czym mowa w art. 104 Traktatu. Przepisy dotyczące warunkowości nie powinny się jednak stosować w odniesieniu do zobowiązań już podjętych w momencie wstrzymania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustanowienie i cel Funduszu Spójności

1.   Niniejszym ustanawia się Fundusz Spójności (zwany dalej „funduszem”) w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej Wspólnoty na rzecz promowania trwałego rozwoju.

2.   Do funduszu stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz niniejsze rozporządzenie.

Artykuł 2

Zakres pomocy

1.   Pomoc z funduszu jest udzielana na działania w następujących dziedzinach, z zapewnieniem właściwej równowagi i zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi oraz infrastrukturalnymi właściwymi dla każdego państwa członkowskiego otrzymującego pomoc:

a)

transeuropejskich sieci transportowych, w szczególności priorytetowych projektów, stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, określonych w decyzji nr 1692/96/WE;

b)

środowiska w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z polityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycznej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interoperacyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu miejskiego i transportu publicznego.

2.   Właściwą równowagę pomocy uzgadnia się we współpracy między państwami członkowskimi a Komisją.

Artykuł 3

Kwalifikowalność wydatków

Następujące wydatki nie są kwalifikowalne do wsparcia funduszu:

a)

odsetki od zadłużenia;

b)

zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach danej operacji;

c)

mieszkalnictwo;

d)

likwidacja elektrowni jądrowych; i

e)

podlegający zwrotowi podatek od towarów i usług (VAT).

Artykuł 4

Warunki dostępności pomocy z funduszu

1.   Pomoc z funduszu jest uzależniona od następujących zasad:

a)

jeżeli Rada podjęła, zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, decyzję o istnieniu nadmiernego deficytu w państwie członkowskim beneficjencie; oraz

b)

stwierdziła, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu, że dane państwo członkowskie nie podjęło skutecznego działania w odpowiedzi na zalecenie Rady wydane na podstawie art. 104 ust. 7 Traktatu,

może podjąć decyzję o wstrzymaniu całości albo części zobowiązań z funduszu wobec danego państwa członkowskiego ze skutkiem od dnia 1 stycznia roku następującego po podjęciu decyzji o wstrzymaniu.

2.   Jeżeli Rada stwierdzi, że dane państwo członkowskie podjęło konieczne działanie korekcyjne, podejmuje niezwłocznie decyzję o zniesieniu wstrzymania przedmiotowych zobowiązań. Jednocześnie Rada na wniosek Komisji podejmuje decyzję o ponownym ujęciu w budżecie wstrzymanego zobowiązania zgodnie z procedurą określoną w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (8).

3.   Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, Rada podejmuje kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji.

Artykuł 5

Przepisy przejściowe

1.   Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kontynuację albo modyfikację, w tym całkowite lub częściowe anulowanie, projektów lub innych form pomocy zatwierdzonych przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1164/94, które w związku z tym stosuje się po tym terminie do tej pomocy lub danych projektów aż do ich zamknięcia.

2.   Wnioski dotyczące dużych projektów, w rozumieniu art. 39, 40 i 41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, złożone do Komisji na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1164/94, pozostają ważne pod warunkiem ich uzupełnienia, w razie potrzeby, w celu zapewnienia zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia i wyżej wymienionymi artykułami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 6

Uchylenie

1.   Bez uszczerbku dla przepisów art. 105 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz art. 5 niniejszego rozporządzenia, niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1164/94 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

2.   Odniesienia do uchylonego rozporządzenia są rozumiane jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Przegląd

Rada dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r., zgodnie z art. 161 Traktatu.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r.

W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 4 lipca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. C 255 z 14.10.2005, str. 88.

(3)  Dz.U. C 231 z 20.9.2005, str. 35.

(4)  Patrz: str. 25 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(5)  Dz.U. L 130 z 25.5.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r.

(6)  Dz.U. L 228 z 9.9.1996, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją nr 884/2004/WE (Dz.U. L 167 z 30.4.2004, str. 1).

(7)  Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1055/2005 (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 1).

(8)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.


Top