EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0861

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

OJ L 160, 14.6.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 294M, 25.10.2006, p. 201–211 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 009 P. 186 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 009 P. 186 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 22 - 32

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Uchylony przez 32014R0508

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/861/oj

14.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 861/2006

z dnia 22 maja 2006 r.

ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) stanowi, że wspólna polityka rybołówstwa („WPRyb”) gwarantuje taką eksploatację żywych zasobów wodnych, która zapewnia zrównoważone warunki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

(2)

Zasadniczym celem we wdrażaniu WPRyb zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2371/2002 i z przepisami wykonawczymi do niego jest podniesienie skuteczności interwencji finansowej Wspólnoty w tym sektorze. Większa komplementarność, sprawniejsze, bardziej ujednolicone i skoordynowane procedury, zarówno we Wspólnocie, jak i w stosunkach z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, są głównymi elementami gwarantującymi spójność i zasadność takiej interwencji finansowej.

(3)

Konieczne jest uwzględnienie celów wyznaczonych wcześniej w ramach reformy WPRyb z roku 2002, które zostały uzupełnione prawnymi i politycznymi instrumentami sektorowymi.

(4)

Ponadto należy dostosować przepisy wspólnotowe do tych celów i wytycznych ram finansowych na lata 2007–2013, zapewniając jednocześnie zgodność z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) oraz z rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (4) oraz z wymogami uproszczenia i lepszego stanowienia prawa.

(5)

Wydatki wspólnotowe mogą między innymi przyjmować postać decyzji w sprawie finansowania, umowy w sprawie dotacji wspólnotowej, zamówienia publicznego, protokołów ustaleń i uzgodnień administracyjnych, zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002.

(6)

Ponadto należy uwzględnić konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z dnia 19 lipca 2004 r. dotyczące porozumień partnerskich w sprawie połowów.

(7)

Należy jasno określić cele, obszary działań i oczekiwane rezultaty finansowania wspólnotowego.

(8)

Należy określić zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków, poziomu finansowego wkładu wspólnotowego i warunków, na jakich powinien być on udostępniany.

(9)

We wspólnym interesie leży posiadanie przez państwa członkowskie takiego wyposażenia, które pozwoli na zapewnienie wysokiego poziomu przeprowadzanych kontroli. Aby państwa członkowskie mogły wywiązywać się ze swoich zobowiązań zgodnie z zasadami WPRyb, Wspólnota powinna wspierać ich inwestycje w obszarze kontroli.

(10)

Należy zapewnić dostępność środków finansowych niezbędnych Komisji do monitorowania wdrażania WPRyb.

(11)

Wspólnota powinna także wnieść wkład do budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rzecz realizacji rocznego programu pracy Agencji, łącznie z pokryciem kosztów związanych z wyposażeniem, kosztów działalności i wydatków niezbędnych do wypełniania jej zadań.

(12)

Zarządzanie rybołówstwem zależy od dostępności danych dotyczących stanu biologicznego zasobów rybnych i od działalności flot rybackich. Gromadzenie danych przez państwa członkowskie, niezbędne do prowadzenia WPRyb, oraz dodatkowe badania i projekty pilotażowe realizowane przez Komisję powinny być wspierane poprzez wkład finansowy Wspólnoty.

(13)

Zasoby finansowe powinny być udostępniane w celu uzyskania regularnego doradztwa naukowego ze strony międzynarodowych organizacji naukowych odpowiedzialnych za koordynację badań nad rybołówstwem na wodach, na których działają floty wspólnotowe.

(14)

Reforma WPRyb spowodowała powstanie nowych wymagań w zakresie doradztwa naukowego, w szczególności dotyczących przyjęcia podejścia ekosystemowego oraz zarządzania mieszanymi zasobami rybnymi. Powinny zostać udostępnione środki finansowe umożliwiające uznanym ekspertom w tych dziedzinach lub instytucjom, dla których oni pracują sprostanie nowym wymaganiom.

(15)

W celu wspierania dialogu i komunikacji między sektorem rybołówstwa a innymi grupami interesów należy zagwarantować, aby przemysł i inne zainteresowane strony były informowane we wczesnym etapie planowanych inicjatyw oraz aby cele WPRyb i środki z nią związane były jasno przedstawione i zrozumiale wytłumaczone.

(16)

W związku z zadaniami Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA), uaktualnionymi decyzją Komisji 1999/478/WE z dnia 14 lipca 1999 r. (5), europejskie organizacje zawodowe reprezentowane w ACFA powinny otrzymywać wsparcie finansowe na rzecz przygotowywania posiedzeń ACFA w celu polepszenia koordynacji krajowych organizacji na poziomie europejskim oraz w celu zapewnienia spójności przemysłu w kwestiach ważnych dla Wspólnoty.

(17)

W celu poprawy zarządzania w ramach WPRyb oraz w celu zapewnienia rzeczywistego powołania Regionalnych Komitetów Doradczych (RKD), zgodnie z decyzją Rady 2004/585/WE z dnia 19 lipca 2004 r. (6), konieczne jest wsparcie finansowe RKD w początkowym etapie ich działalności i pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi.

(18)

W celu zapewnienia koordynacji pracy RKD z pracami ACFA należy uwzględnić uczestnictwo przedstawicieli ACFA w posiedzeniach RKD.

(19)

W celu osiągnięcia celów WPRyb Wspólnota odgrywa kluczową rolę w pracach organizacji międzynarodowych oraz zawiera umowy połowowe, łącznie z umowami o partnerstwie w sektorze rybołówstwa.

(20)

Istotne jest, aby Wspólnota uczestniczyła w finansowaniu środków przeznaczonych na zapewnienie długotrwałej ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa na pełnym morzu i na wodach krajów trzecich.

(21)

W ramach środków finansowych na pomoc techniczną uwzględnione powinny być wydatki związane z przygotowaniem, monitorowaniem, audytem i oceną, konieczne do realizacji i oceny środków wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia oraz osiągnięcia jego celów.

(22)

Należy ustanowić procedury dotyczące zawartości wspólnotowych i krajowych programów odnoszące się do różnych środków zgodnie z odpowiednimi obszarami WPRyb.

(23)

Właściwe jest ustanowienie poziomu udziału finansowego Wspólnoty w odniesieniu do wydatków państw członkowskich.

(24)

Powinny zostać ustanowione ramy finansowe na lata 2007–2013 zgodnie z komunikatem Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowanym „Budowanie naszej wspólnej przyszłości – Wyzwania polityczne i środki budżetowe rozszerzonej Unii na lata 2007–2013”.

(25)

W odniesieniu do działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia należy zapewnić ochronę interesów finansowych Wspólnoty poprzez prawidłowe stosowanie prawodawstwa dotyczącego ochrony tych interesów oraz zapewnić odpowiednie kontrole przeprowadzane przez państwa członkowskie i Komisję.

(26)

W celu zapewnienia skuteczności finansowania wspólnotowego działania finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny być przedmiotem regularnych ocen.

(27)

Środki niezbędne do wykonywania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (7).

(28)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 657/2000 z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie bliższego dialogu z sektorem rybołówstwa i innymi grupami, na które ma wpływ wspólna polityka rybołówstwa (8), decyzja Rady 2000/439/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach ponoszonych przez państwa członkowskie na gromadzenie danych oraz na finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki rybołówstwa (9) i decyzja Rady 2004/465/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programach kontroli rybołówstwa państw członkowskich (10) powinny zostać uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I ZAKRES ZASTOSOWANIA

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy dla wspólnotowych środków finansowych na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa („WPRyb”) oraz prawa morza (zwane dalej „wspólnotowymi środkami finansowymi”).

Artykuł 2

Zakres zastosowania

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wspólnotowych środków finansowych w następujących obszarach:

a)

kontrola i egzekwowanie zasad WPRyb;

b)

środki ochronne, gromadzenie danych i rozwój doradztwa naukowego dotyczącego zrównoważonego zarządzania zasobami rybołówstwa w ramach WPRyb;

c)

zarządzanie WPRyb;

d)

stosunki międzynarodowe w obszarze WPRyb i prawa morza.

ROZDZIAŁ II

CELE

Artykuł 3

Cele ogólne

Wspólnotowe środki finansowe określone w rozdziale III przyczyniają się w szczególności do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

a)

poprawa zdolności administracyjnych oraz środków kontroli i egzekwowania zasad WPRyb;

b)

poprawa gromadzenia danych niezbędnych do celów WPRyb;

c)

poprawa jakości doradztwa naukowego do celów WPRyb;

d)

poprawa wsparcia technicznego usprawniającego zarządzanie flotą rybacką Wspólnoty do celów WPRyb;

e)

większe zaangażowanie sektora rybołówstwa i innych grup interesów w tworzenie WPRyb oraz promowanie dialogu i komunikacji między nimi a Komisją;

f)

wdrażanie środków związanych z porozumieniami partnerskimi w sprawie połowów i z innymi dwustronnymi i wielostronnymi umowami do celów WPRyb, w szczególności zapewnienie zrównoważonego rozwoju zasobów rybołówstwa w krajach trzecich i na pełnym morzu;

g)

wdrożenie środków związanych z prawem morza.

Artykuł 4

Szczegółowe cele dotyczące obszaru kontroli i egzekwowania przepisów

Wspólnotowe środki finansowe określone w art. 8 przyczyniają się do osiągnięcia celu polegającego na poprawie kontroli działalności połowowej w celu zapewnienia skutecznego wdrażania WPRyb na wodach wspólnotowych i poza nimi poprzez finansowanie:

a)

działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu wzmocnienia ich zdolności lub ograniczania słabych stron ich działań w zakresie kontroli rybołówstwa;

b)

działań związanych z przeprowadzaną przez służby Komisji oceną i kontrolą stosowania przez państwa członkowskie zasad WPRyb;

c)

koordynacji środków kontroli, w szczególności poprzez plany wspólnego rozmieszczenia jednostek krajowych inspekcji i monitorowania przy pomocy Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (CFCA).

Artykuł 5

Szczegółowe cele dotyczące obszaru gromadzenia danych i doradztwa naukowego

Wspólnotowe środki finansowe określone w art. 9, 10 i 11 przyczyniają się do osiągnięcia celu, jakim jest poprawa gromadzenia i zarządzania danymi i wiedzą naukową niezbędnymi do oceny stanu zasobów, poziomu połowów oraz oddziaływania rybołówstwa na zasoby i ekosystem morski oraz wyniki sektora rybołówstwa, na wodach wspólnotowych i poza nimi, dostarczając państwom członkowskim wsparcia finansowego na rzecz ustanowienia wieloletnich sumarycznych zbiorów danych, opartych na podstawach naukowych, obejmujących informacje biologiczne, techniczne, środowiskowe i gospodarcze.

Artykuł 6

Szczegółowe cele dotyczące obszaru zarządzania

Wspólnotowe środki finansowe określone w art. 12 przyczyniają się do osiągnięcia celu związanego z zaangażowaniem zainteresowanych stron na wszystkich etapach WPRyb, począwszy od koncepcji do wdrożenia, oraz z informowaniem ich o celach i środkach związanych z WPRyb, w tym, w odpowiednich przypadkach, o ich wpływie społeczno-gospodarczym.

Artykuł 7

Szczegółowe cele dotyczące obszaru stosunków międzynarodowych

1.   W obszarze negocjacji i zawierania umów połowowych, łącznie z porozumieniami partnerskimi, wspólnotowe środki finansowe określone w art. 13 przyczyniają się do osiągnięcia następujących celów:

a)

ochrony zatrudnienia w regionach Wspólnoty uzależnionych od rybołówstwa;

b)

zapewnienia utrzymania i konkurencyjności wspólnotowego sektora rybołówstwa;

c)

rozwoju, poprzez partnerstwo, zdolności krajów trzecich w zakresie zarządzania i kontroli zasobów rybołówstwa w celu zagwarantowania zrównoważonego rybołówstwa i popierania rozwoju gospodarczego sektora rybołówstwa w tych krajach poprzez poprawę oceny naukowej i technicznej połowów, o których mowa, monitorowanie i kontrolę działalności połowowej, warunków zdrowotnych oraz otoczenia gospodarczego w sektorze;

d)

zapewnienia odpowiednich dostaw na rynek wspólnotowy.

2.   W obszarze udziału Wspólnoty w organizacjach regionalnych i międzynarodowych, wspólnotowe środki finansowe określone w art. 13 przyczyniają się do ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa na poziomie międzynarodowym poprzez określanie odpowiednich sposobów zarządzania tymi zasobami.

ROZDZIAŁ III

WSPÓLNOTOWE ŚRODKI FINANSOWE

Artykuł 8

Środki dotyczące obszaru kontroli i egzekwowania przepisów

W obszarze kontroli i egzekwowania zasad WPRyb do wsparcia w ramach wspólnotowych środków finansowych kwalifikują się następujące wydatki:

a)

wydatki ponoszone przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do WPRyb na rzecz:

i)

inwestycji dotyczących działań kontrolnych przeprowadzanych przez organy administracyjne lub przez sektor prywatny, łącznie z wdrażaniem nowych technologii w zakresie kontroli oraz zakupem i modernizacją środków kontroli;

ii)

szkoleń i programów wymiany urzędników państwowych odpowiedzialnych za zadania polegające na monitorowaniu oraz sprawowaniu kontroli i nadzoru w obszarze rybołówstwa;

iii)

wdrażania pilotażowych inspekcji i systemów obserwacji;

iv)

analizy kosztów i korzyści, a także oceny poniesionych wydatków i audytów dokonanych przez właściwe władze w ramach monitorowania, kontroli i nadzoru;

v)

inicjatyw, łącznie z seminariami i narzędziami medialnymi, skierowanych zarówno do rybaków, jak i innych uczestników, takich jak inspektorzy, prokuratorzy i sędziowie, a także do ogółu społeczeństwa, podejmowanych w celu większego uświadomienia im konieczności zwalczania nieodpowiedzialnego i nielegalnego rybołówstwa oraz stosowania zasad WPRyb;

b)

wydatki związane z ustaleniami administracyjnymi ze Wspólnym Centrum Badawczym lub innym organem konsultacyjnym Wspólnoty przeznaczone na analizę wdrażania nowych technologii;

c)

wszystkie wydatki operacyjne związane z inspekcjami przeprowadzanymi przez inspektorów Komisji dotyczącymi wdrażania WPRyb przez państwa członkowskie, a w szczególności z misjami kontrolnymi, wyposażeniem ochronnym i szkoleniami inspektorów, spotkaniami oraz wynajmem lub nabyciem przez Komisję środków służących do przeprowadzania inspekcji;

d)

wkład do budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (CFCA) w celu pokrycia kosztów personelu i kosztów administracyjnych oraz wydatków operacyjnych związanych z rocznym planem pracy CFCA, łącznie z kosztami związanymi z komunikacją i wydatkami związanymi z technologią przestrzeni kosmicznej.

Artykuł 9

Środki dotyczące obszaru gromadzenia podstawowych danych

1.   W obszarze gromadzenia podstawowych danych wspólnotowe środki finansowe stosuje się do wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia i zarządzania podstawowymi danymi o rybołówstwie do celów:

i)

oceny działalności różnych flot rybackich oraz zmian zdolności połowowej;

ii)

sporządzania podsumowań przy wykorzystaniu danych gromadzonych w ramach innych przepisów dotyczących WPRyb oraz zebrania dodatkowych informacji w celu:

ustanowienia, w miarę potrzeby na podstawie prób, programów gromadzenia danych, uzupełniających takie obowiązki zgodnie z innymi przepisami lub odnoszącymi się do sfer działalności nieobjętych takimi obowiązkami,

opracowania procedur, które umożliwią tworzenie danych sumarycznych,

zapewnienia, że dane wykorzystane do tworzenia danych sumarycznych będą dostępne w celu dokonania wszelkich ponownych obliczeń, jeśli zajdzie taka potrzeba;

iii)

oszacowania łącznej wielkości połowów w odniesieniu do poszczególnych zasobów i grup statków, w odpowiednich przypadkach łącznie z odrzutami, oraz – w miarę potrzeb – sklasyfikowanie połowów według obszaru geograficznego i okresu czasu;

iv)

oceny wielkości i rozmieszczenia zasobów. Szacunki takie mogą się opierać na danych rybołówstwa handlowego, jak również na danych gromadzonych przy wykorzystaniu badań naukowych na morzu;

v)

oceny oddziaływania działalności połowowej na środowisko;

vi)

oceny sytuacji gospodarczej i społecznej sektora połowów;

vii)

umożliwienia monitorowania cen związanych z różnymi wyładunkami oraz odzwierciedlających wszystkie wyładunki w portach na terenie Wspólnoty i poza nią, jak również przywozu;

viii)

oceny sytuacji gospodarczej i społecznej przemysłu przetwórczego i sektora akwakultury na podstawie badań i dostatecznie dużych próbek zapewniających wiarygodność oszacowania.

2.   Podstawowe dane, określone w ust. 1 pkt viii), obejmują w szczególności następujące dane:

a)

w odniesieniu do flot rybackich:

i)

przychód ze sprzedaży i inne wpływy;

ii)

koszty produkcji;

iii)

dane umożliwiające obliczanie ilości i sklasyfikowanie miejsc pracy na morzu;

b)

w odniesieniu do sektora przetwórstwa rybnego:

i)

produkcja według wielkości i wartości w odniesieniu do kategorii produktów, które zostaną ustalone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2;

ii)

liczba przedsiębiorstw i liczba miejsc pracy;

iii)

zmiany w kosztach produkcji oraz ich składniki.

Artykuł 10

Środki dotyczące obszaru gromadzenia dodatkowych danych

1.   W obszarze gromadzenia dodatkowych danych, Komisja może przeprowadzać prace badawcze i projekty pilotażowe. Obszary działalności, które mogą kwalifikować się do wspólnotowych środków finansowych, obejmują:

a)

badania metodologiczne i projekty ukierunkowane na optymalizację i standaryzację metod gromadzenia danych określonych w art. 9;

b)

projekty badawcze dotyczące gromadzenia danych, w szczególności w obszarach akwakultury, powiązań między rybołówstwem i akwakulturą a środowiskiem oraz zdolnością tworzenia miejsc pracy w sektorach rybołówstwa i akwakultury;

c)

analizy i symulacje ekonomiczne i bioekonomiczne związane z planowanymi decyzjami w ramach WPRyb, włączając w to plany odnowy zasobów i zarządzania nimi oraz oceny oddziaływania WPRyb;

d)

selektywność technik połowowych, łącznie z selektywnością związaną z konstrukcją narzędzi połowowych i technikami połowu, oraz badanie związków między zdolnością połowową, nakładem połowowym i śmiertelnością w każdym łowisku;

e)

poprawę egzekwowania WPRyb, w szczególności w zakresie opłacalności;

f)

ocenę i zarządzanie powiązaniami między działalnością połowową a akwakulturą i ekosystemami wodnymi.

2.   Finansowanie wszystkich badań i projektów pilotażowych realizowanych zgodnie z ust. 1 nie może przekroczyć 15 % rocznych środków zatwierdzonych na działania finansowane zgodnie z art. 9 i niniejszym artykułem.

Artykuł 11

Środki dotyczące obszaru doradztwa naukowego

W obszarze doradztwa naukowego do finansowania ze środków wspólnotowych kwalifikują się następujące wydatki:

a)

wydatki związane z umowami partnerskimi z krajowymi instytucjami badawczymi w sprawie zapewnienia doradztwa naukowego;

b)

wydatki związane z ustaleniami administracyjnymi ze Wspólnym Centrum Badawczym lub jakimkolwiek innym organem konsultacyjnym Wspólnoty w celu zapewnienia sekretariatu Komitetu Naukowego, Technicznego i Ekonomicznego (STECF) oraz przeprowadzania wstępnej analizy danych i przygotowania danych oraz oceny sytuacji zasobów rybołówstwa;

c)

wynagrodzenia wypłacane członkom STECF lub ekspertom zaproszonym przez STECF do udziału w pracach w ramach grup roboczych i sesji plenarnych;

d)

wynagrodzenia wypłacane niezależnym ekspertom przekazującym Komisji informacje naukowe lub prowadzącym szkolenia dla administratorów i zainteresowanych stron dotyczące interpretacji wiedzy naukowej;

e)

składki na rzecz organów międzynarodowych odpowiedzialnych za ocenę stanu zasobów.

Artykuł 12

Środki dotyczące obszaru zarządzania

W obszarze zarządzania do finansowania ze środków wspólnotowych kwalifikują się następujące wydatki:

a)

koszty podróży i zakwaterowania członków europejskich organizacji handlowych, podróżujących w zwiazku z przygotowaniami posiedzeń Doradczego Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA);

b)

koszt uczestnictwa przedstawicieli wyznaczonych przez ACFA do reprezentowania go na posiedzeniach regionalnych komitetów doradczych (RKD);

c)

koszty operacyjne w początkowym etapie działalności (5 lat) i koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz RKD zgodnie z decyzją 2004/585/WE;

d)

koszty związane z podejmowanym z inicjatywy Komisji objaśnianiem celów i środków WPRyb, w szczególności wniosków Komisji, oraz rozpowszechnianiem odpowiednich informacji w tej dziedzinie skierowanych do sektora rybołówstwa i innych zainteresowanych grup, łącznie z następującymi działaniami:

i)

tworzenie i rozpowszechnianie materiałów dokumentacyjnych dostosowanych do szczególnych potrzeb zainteresowanych grup (materiały drukowane, audiowizualne i elektroniczne);

ii)

zapewnienie bardzo szerokiego dostępu do danych i materiałów wyjaśniających, dotyczących w szczególności wniosków Komisji, poprzez rozwinięcie strony internetowej DG ds. Rybołówstwa, przygotowywanie i zamieszczanie na niej systematycznych publikacji, jak również poprzez organizowanie seminariów informacyjnych i szkoleniowych dla środowisk opiniotwórczych.

Artykuł 13

Środki dotyczące obszaru stosunków międzynarodowych

1.   W obszarze stosunków międzynarodowych do finansowania ze środków wspólnotowych kwalifikują się następujące wydatki:

a)

wydatki wynikające z umów połowowych i porozumień partnerskich w sprawie połowów, które Komisja wynegocjowała lub zamierza odnowić lub negocjować z krajami trzecimi;

b)

wydatki wynikające z obowiązkowych składek Wspólnoty do budżetów organizacji międzynarodowych;

c)

wydatki poniesione z tytułu członkostwa Wspólnoty w organizacjach w ramach ONZ oraz udzielanego im dobrowolnego finansowania, jak również wydatki związane z członkostwem Wspólnoty w dowolnej organizacji międzynarodowej aktywnie działającej w dziedzinie prawa morza i udzielanego jej dobrowolnego finansowania;

d)

dobrowolny wkład finansowy na przygotowanie powstania nowych organizacji międzynarodowych lub sporządzania traktatów międzynarodowych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty;

e)

dobrowolny wkład finansowy na rzecz prac lub programów naukowych, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, przeprowadzanych przez organizacje międzynarodowe;

f)

wkład finansowy na działania (spotkania robocze, nieformalne i nadzwyczajne posiedzenia zainteresowanych stron), które wspierają interesy Wspólnoty w organizacjach międzynarodowych i wzmacniają współpracę z jej partnerami w ramach tych organizacji. W związku z tym ponoszone są także koszty uczestnictwa przedstawicieli z krajów trzecich w negocjacjach i posiedzeniach forów i organizacji międzynarodowych, gdy ich obecność jest niezbędna w interesie Wspólnoty.

2.   Środki finansowane zgodnie z ust. 1 lit. a) i b) są wdrażane w szczególności na podstawie rozporządzeń i decyzji związanych z zawarciem umów lub protokołów połowowych między Wspólnotą a krajami trzecimi oraz na podstawie rozporządzeń i decyzji związanych z podpisaniem przez Wspólnotę umów dotyczących organizacji międzynarodowych w sektorze rybołówstwa.

Artykuł 14

Pomoc techniczna

Wspólnotowe środki finansowe mogą pokrywać wydatki związane z działaniami w zakresie przygotowania, nadzoru, monitorowania, audytu i oceny niezbędnymi do wdrożenia i oceny środków w ramach niniejszego rozporządzenia oraz do osiągnięcia jego celów, np. badaniami, spotkaniami, ekspertami, informacjami, podnoszeniem świadomości, działaniami szkoleniowymi i publikacjami, wydatki związane z technologiami informatycznymi, w tym przeznaczonymi na sieci komputerowe służące wymianie informacji, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników czasowych lub jakąkolwiek pomocą administracyjną lub techniczną ponoszone przez Komisję.

ROZDZIAŁ IV

STAWKI WSPÓŁFINANSOWANIA

Artykuł 15

Stawki współfinansowania w obszarze systemu monitorowania i kontroli

W odniesieniu do wspólnotowych środków finansowych określonych w art. 8 lit. a) stawki współfinansowania nie przekraczają 50 % kwalifikujących się wydatków. Jednakże w odniesieniu do działań określonych w art. 8 lit. a) pkt i), z wyjątkiem zakupu statków rybackich i statków powietrznych, pkt iii) oraz v), Komisja może podjąć decyzję o przekroczeniu stawki 50 % kwalifikujących się wydatków.

Artykuł 16

Stawki współfinansowania w obszarze gromadzenia podstawowych danych

W odniesieniu do wspólnotowych środków finansowych określonych w art. 9 stawki współfinansowania nie przekraczają 50 % kosztów kwalifikujących się wydatków publicznych, ponoszonych w związku z realizacją programu zgodnie z art. 23 ust. 1.

Artykuł 17

Stawki współfinansowania w obszarze gromadzenia dodatkowych danych

W odniesieniu do wspólnotowych środków finansowych określonych w art. 10 stawki współfinansowania nie przekraczają 50 % kosztów kwalifikujących się w przypadku środków podjętych w wyniku konkursu. Uniwersytety i publiczne instytucje badawcze, od których na mocy przepisów krajowych, którym podlegają, wymaga się potrącania kosztów stałych, mogą przedkładać wnioski obejmujące do 100 % kosztów krańcowych zaistniałych w związku z realizacją projektu.

Artykuł 18

Poziom finansowania kosztów podróży i zakwaterowania członków ACFA

1.   W odniesieniu do wspólnotowych środków finansowych określonych w art. 12 lit. a) i b) stawka finansowania jest określana zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

2.   Proporcjonalnie do reprezentacji w ramach plenarnego Komitetu ACFA, każdej organizacji handlowej będącej członkiem plenum ACFA będą przyznawane prawa ciągnienia, w ramach porozumienia finansowego z Komisją oraz w zależności od dostępnych zasobów finansowych.

3.   Te prawa ciągnienia i średni koszt podróży członka organizacji handlowej decydują o ilości podróży, za które każda organizacja może być odpowiedzialna finansowo w związku z przygotowaniami do posiedzeń. Każda organizacja zatrzymuje w formie stawki ryczałtowej 20 % kwoty prawa ciągnienia na pokrycie swych kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych bezpośrednio z organizacją spotkań przygotowawczych.

ROZDZIAŁ V

PROCEDURY FINANSOWE

SEKCJA 1

Procedury stosowane w obszarze systemów monitorowania i kontroli

Artykuł 19

Przepis wstępny

Wspólnotowy wkład finansowy do krajowych programów przyjętych przez państwa członkowskie przy wdrażaniu systemów monitorowania i kontroli stosowanych do WPRyb jest przyznawany zgodnie z procedurami określonymi w przepisach niniejszej sekcji.

Artykuł 20

Programowanie

1.   Państwa członkowskie składają do dnia 31 stycznia każdego roku wnioski o przyznanie wspólnotowych środków finansowych.

Do takich wniosków dołączany jest roczny program kontroli rybołówstwa zawierający następujące informacje:

a)

cele rocznego programu kontroli rybołówstwa;

b)

dostępne zasoby ludzkie;

c)

dostępne zasoby finansowe;

d)

liczba dostępnych statków rybackich i statków powietrznych;

e)

wykaz projektów, w odniesieniu do których wnioskowano o wkład finansowy;

f)

ogólne przewidywane wydatki na realizację projektów;

g)

harmonogram wykonania każdego projektu wymienionego w rocznym programie kontroli rybołówstwa;

h)

wykaz wskaźników, które zostaną wykorzystane do oceny skuteczności programu.

2.   Program kontroli rybołówstwa określa dla każdego projektu działania wymienione w art. 8 lit. a) oraz cel, opis, właściciela, miejsce, szacowany koszt, procedurę administracyjną, której należy przestrzegać, oraz harmonogram wykonania projektu.

3.   W odniesieniu do statków morskich i powietrznych program kontroli rybołówstwa określa także:

a)

w jakim stopniu będą one wykorzystywane przez właściwe organy do celów kontroli, tzn. ich procentowe wykorzystanie w ramach ogólnej rocznej działalności;

b)

ile godzin lub dni w roku będą one najprawdopodobniej wykorzystywane do celów kontroli rybołówstwa;

c)

w przypadku modernizacji, ich oczekiwany okres użytkowania.

Artykuł 21

Decyzja Komisji

1.   Decyzje dotyczące wspólnotowego wkładu finansowego do programów krajowych są podejmowane każdego roku zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2, na podstawie programów kontroli rybołówstwa przedłożonych przez państwa członkowskie.

2.   Decyzje, o których mowa w ust. 1, dają pierwszeństwo działaniom, które są najbardziej odpowiednie do poprawy skuteczności działań w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru, z uwzględnieniem także wyników państw członkowskich we wdrażaniu programów już zatwierdzonych.

3.   Decyzje określone w ust. 1 określają:

a)

całkowitą wysokość wkładu finansowego, jaki ma zostać przyznany poszczególnym państwom członkowskim na rzecz działań określonych w art. 8 lit. a);

b)

poziom wkładu finansowego;

c)

warunki mające zastosowanie do wkładu finansowego wynikające z przepisów wspólnotowych.

SEKCJA 2

Procedury stosowane w obszarze gromadzenia danych

Artykuł 22

Przepis wstępny

Wspólnotowy wkład finansowy do wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie na rzecz gromadzenia i zarządzania podstawowymi danymi dotyczącymi rybołówstwa określonymi w art. 9 jest przyznawany zgodnie z procedurami określonymi w przepisach niniejszej sekcji.

Artykuł 23

Programowanie

1.   Program Wspólnoty jest określany zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2, i obejmuje informacje niezbędne do dokonania ocen naukowych.

2.   Każde państwo członkowskie opracowuje krajowy program gromadzenia i zarządzania danymi. Program opisuje gromadzenie danych szczegółowych i ich przetwarzanie niezbędne do uzyskania danych sumarycznych zgodnie z celami określonymi w art. 5.

3.   Każde państwo członkowskie włącza do swojego programu krajowego związane z nim elementy, jak jest to przewidziane w programie Wspólnoty, o którym mowa w ust. 1.

4.   Państwa członkowskie mogą zwracać się do Wspólnoty o udzielenie pomocy finansowej w zakresie tych części swoich programów krajowych, które odpowiadają dotyczącym ich składnikom programu Wspólnoty.

Artykuł 24

Decyzja Komisji

1.   Decyzje dotyczące wspólnotowego wkładu finansowego do programów krajowych są podejmowane każdego roku zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2, na podstawie programów przedłożonych przez państwa członkowskie.

2.   Decyzje określone w ust. 1 dają pierwszeństwo działaniom, które są najbardziej odpowiednie do poprawy gromadzenia danych koniecznych dla WPRyb.

3.   Decyzje, o których mowa w ust. 1, określają:

a)

całkowitą wysokość wkładu finansowego, jaki ma zostać przyznany poszczególnym państwom członkowskim na rzecz działań określonych w art. 9;

b)

poziom wkładu finansowego;

c)

warunki mające zastosowanie do wkładu finansowego wynikające z przepisów wspólnotowych.

ROZDZIAŁ VI

PRZYZNAWANIE FUNDUSZY

Artykuł 25

Środki budżetowe

Wysokość rocznych środków zatwierdzana jest przez władzę budżetową w ramach ograniczeń wynikających z ram finansowych.

Artykuł 26

Łączenie wsparcia wspólnotowego

Na działania finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia nie udziela się pomocy finansowej z innych instrumentów finansowych Wspólnoty. Beneficjenci niniejszego rozporządzenia przekazują Komisji informacje dotyczące innego otrzymanego finansowania, jak również wszystkich rozpatrywanych wniosków o przyznanie finansowania.

ROZDZIAŁ VII

KONTROLA I OCENA

Artykuł 27

Ochrona interesów finansowych Wspólnoty

1.   W przypadku realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszej decyzji Komisja zapewnia ochronę interesów finansowych Wspólnoty poprzez zastosowanie środków zapobiegających oszustwom, korupcji i wszelkim innym działaniom niezgodnym z prawem, poprzez skuteczne kontrole oraz odzyskiwanie nienależnie wypłaconych kwot, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – poprzez zastosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (11) oraz rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (12), a także z rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (13).

2.   W odniesieniu do działań Wspólnoty finansowanych na mocy niniejszego rozporządzenia, w przypadku naruszeń przepisów prawa wspólnotowego, w tym naruszenia zobowiązań umownych na podstawie programu, wynikających z działania lub zaniechania ze strony podmiotu gospodarczego, które skutkują lub mogłyby skutkować szkodą dla ogólnego budżetu Wspólnot lub budżetów zarządzanych przez nie w związku z nieuzasadnionymi wydatkami, zastosowanie ma rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 oraz rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2185/96.

3.   Komisja zmniejsza, zawiesza lub odzyskuje kwotę pomocy finansowej przydzielonej na dane działanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym także przypadków nieprzestrzegania niniejszego rozporządzenia, indywidualnej decyzji lub umowy albo porozumienia przyznającego dane wsparcie finansowe, lub jeśli okaże się, że w działaniu wprowadzono zmiany pozostające w sprzeczności z charakterem lub warunkami realizacji, bez wystąpienia do Komisji o zatwierdzenie tych zmian.

Artykuł 28

Audyty i korekty finansowe

1.   Bez uszczerbku dla audytów przeprowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi, urzędnicy lub przedstawiciele Komisji i Trybunału Obrachunkowego mogą, w okresie do trzech lat po dokonaniu przez Komisję końcowej płatności, w każdej chwili przeprowadzić audyt na miejscu w zakresie działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia po uprzednim zawiadomieniu, z wyjątkiem pilnych przypadków, na 10 dni roboczych wcześniej.

Urzędnicy lub przedstawiciele Komisji i Trybunału Obrachunkowego, posiadający odpowiednie upoważnienie do wykonywania audytów na miejscu, mają dostęp do ksiąg i wszelkich innych dokumentów, w tym dokumentów i metadanych sporządzonych lub otrzymanych i zapisanych na nośnikach elektronicznych, dotyczących wydatków finansowanych na mocy niniejszego rozporządzenia.

Powyższe uprawnienia do przeprowadzania audytów nie naruszają stosowania przepisów prawa krajowego, które zastrzegają dostęp do niektórych aktów dla osób specjalnie wyznaczonych na mocy prawa krajowego. Urzędnicy lub przedstawiciele Komisji i Trybunału Obrachunkowego nie uczestniczą między innymi w przeszukaniach pomieszczeń lub w przesłuchaniach osób przeprowadzanych na mocy prawa krajowego danego państwa członkowskiego. Mają oni jednak dostęp do uzyskanych w ten sposób informacji.

Jeżeli jakiekolwiek wsparcie finansowe przyznane na podstawie niniejszego rozporządzenia jest następnie przyznawane stronie trzeciej jako końcowemu beneficjentowi, pierwotny beneficjent otrzymujący wspólnotowe wsparcie finansowe przekazuje Komisji wszystkie istotne informacje dotyczące tożsamości tego końcowego beneficjenta.

Beneficjenci udostępniają w tym celu wszystkie odpowiednie dokumenty w okresie do trzech lat od dokonania przez Komisję końcowej płatności.

Komisja może także zażądać od zainteresowanego państwa członkowskiego, aby przeprowadziło ono audyty na miejscu w zakresie działań finansowanych na podstawie art. 8 i 9. Urzędnicy lub przedstawiciele Komisji i Trybunału Obrachunkowego mogą uczestniczyć w takich audytach.

2.   Jeżeli Komisja uzna, że fundusze nie zostały wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu lub w jakimkolwiek innym akcie prawnym Wspólnoty, powiadamia beneficjentów, łącznie z beneficjentami końcowymi w rozumieniu ust. 1, którzy w terminie jednego miesiąca od daty takiego powiadomienia przekazują swoje uwagi Komisji.

Jeżeli beneficjenci nie odpowiedzą w określonym terminie lub jeżeli uwagi nie wpłyną na zmianę opinii Komisji, Komisja zmniejsza lub cofa przyznany wkład finansowy lub zawiesza płatności.

Każda kwota nienależnie wypłacona jest zwracana Komisji. Do wszelkich kwot, które nie zostaną zwrócone we właściwym czasie, doliczone są odsetki zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1605/2002.

3.   Komisja zapewnia, aby istniały odpowiednie uzgodnienia dotyczące kontroli i audytu finansowanych działań zgodnie z art. 53 ust 7 i art. 165 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.

4.   Zgodnie z zasadą suwerenności narodowej, jedynie w drodze porozumienia z krajem trzecim Komisja może przeprowadzać lub zlecić przeprowadzenie audytów finansowych funduszy wypłaconych krajom trzecim na działania finansowane na podstawie art. 13 lit. a).

Artykuł 29

Ocena i sprawozdawczość

1.   Działania finansowane w ramach niniejszego rozporządzenia będą regularnie monitorowane w celu śledzenia ich wdrażania.

2.   Komisja zapewnia regularną, niezależną i zewnętrzną ocenę finansowanych działań.

3.   Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie:

a)

sprawozdanie z tymczasowej oceny osiągniętych wyników oraz ilościowych i jakościowych aspektów wdrożenia działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia nie później niż do dnia 31 marca 2011 r.;

b)

komunikat na temat ciągłości działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia nie później niż do dnia 30 sierpnia 2012 r.;

c)

sprawozdanie z oceny ex post nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 30

Komitet

1.   Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury ustanowiony zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 (zwany dalej „Komitetem”).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na 20 dni roboczych.

3.   Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 31

Przepisy wykonawcze

Szczegółowe zasady stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia mogą być określone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2, w odniesieniu do środków określonych w art. 8 lit. a) oraz w art. 9.

Artykuł 32

Uchylenie zdezaktualizowanych aktów prawnych

Niniejszym uchyla się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie (WE) nr 657/2000 oraz decyzje 2000/439/WE i 2004/465/WE.

Artykuł 33

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 15 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1242/2004 (Dz.U. L 236 z 7.7.2004, str. 1).

(3)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(4)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1261/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 3).

(5)  Dz.U. L 187 z 20.7.1999, str. 70. Decyzja zmieniona decyzją 2004/864/WE (Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 91).

(6)  Dz.U. L 256 z 3.8.2004, str. 17. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2006/191/WE (Dz.U. L 66 z 8.3.2006, str. 50).

(7)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(8)  Dz.U. L 80 z 31.3.2000, str. 7.

(9)  Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 42. Decyzja zmieniona decyzją 2005/703/WE (Dz.U. L 267 z 12.10.2005, str. 26).

(10)  Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 114. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/2/WE (Dz.U. L 2 z 5.1.2006, str. 4).

(11)  Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.

(12)  Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2.

(13)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.


Top