EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0047

Dyrektywa Komisji 2006/47/WE z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych (Wersja skokyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 136, 24.5.2006, p. 18–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 511–515 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 72 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 72 - 75
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 21 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/47/oj

24.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/18


DYREKTYWA KOMISJI 2006/47/WE

z dnia 23 maja 2006 r.

ustanawiająca specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych

(Wersja skokyfikowana)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (1), w szczególności jej art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 74/268/EWG z dnia 2 maja 1974 r. ustanawiająca specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua w roślinach pastewnych i materiale siewnym roślin zbożowych (2) została znacząco zmieniona (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać skodyfikowana.

(2)

Dyrektywa 66/402/EWG ustanawia tolerancję w odniesieniu do obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych.

(3)

Tolerancja ta wydaje się być zbyt wysoka w odniesieniu do niektórych wymagań. W konsekwencji w dyrektywie 66/402/EWG przewidziane jest dodatkowe oznaczenie w przypadku materiału siewnego spełniającego specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua.

(4)

Specjalne warunki ustanowione w związku z tym zapewniają spełnienie tych wymagań, jednocześnie uwzględniając możliwości produkcji i kontroli materiału siewnego.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa.

(6)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I, część B,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Państwa członkowskie wydają na wniosek urzędowe zaświadczenie przewidziane w art. 11 dyrektywy 66/402/EWG:

a)

jeśli w uprawie nie stwierdzi się obecności Avena fatua w czasie inspekcji polowych przeprowadzonych urzędowo zgodnie z przepisami załącznika I tej dyrektywy oraz jeśli próbka co najmniej 1 kg, pobrana zgodnie z przepisami art. 7 tej dyrektywy, nie zawiera Avena fatua w czasie urzędowego badania; lub

b)

jeśli próbka wielkości co najmniej 3 kg, pobrana zgodnie z przepisami art. 7 tej dyrektywy, nie zawiera Avena fatua w czasie urzędowego badania.

Artykuł 2

Państwa członkowskie mogą zarządzić, że urzędowe zaświadczenie wydaje się jedynie w jednym z dwóch przypadków przewidzianych w art. 1.

Artykuł 3

Dyrektywa 74/268/EWG, zmieniona dyrektywą wymienioną w załączniku I, część A zostaje uchylona, bez naruszenia zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I, część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18).

(2)  Dz.U. L 141 z 24.5.1974, str. 19. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 78/511/EWG (Dz.U. L 157 z 15.6.1978, str. 34).

(3)  Zob. załącznik I, część A.


ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Uchylona dyrektywa ze zmianą

(określona w art. 3)

Dyrektywa Komisji 74/268/EWG

(Dz.U. L 141 z 24.5.1974, str. 19)

Dyrektywa Komisji 78/511/EWG

(Dz.U. L 157 z 15.6.1978, str. 34)

CZĘŚĆ B

Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego

(określonych w art. 3)

Dyrektywa

Termin przeniesienia do prawa krajowego

74/268/EWG

1 lipca 1974 r.

78/511/EWG

1 lipca 1980 r.


ZAŁĄCZNIK II

TABELA KORELACJI

Dyrektywa 74/268/EWG

Niniejsza dyrektywa

Artykuł 2 ust. 1 zdanie wprowadzające

Artykuł 1 zdanie wprowadzające

Artykuł 2 ust. 1 tiret pierwsze

Artykuł 1 litera a)

Artykuł 2 ust. 1 tiret drugie

Artykuł 1 litera b)

Artykuł 3

Artykuł 2

Artykuł 4

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 5

Załączniki I–II


Top