Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0015

Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 38, 9.2.2006, p. 36–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 158–161 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 270 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/15/oj

9.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/36


DYREKTYWA KOMISJI 2006/15/WE

z dnia 7 lutego 2006 r.

ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2,

uwzględniając opinię Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy dyrektywy 98/24/WE Komisja ma przedstawić wniosek dotyczący ustalenia na poziomie wspólnotowym europejskich celów w formie indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego dla ochrony pracowników przed zagrożeniem chemicznym.

(2)

W realizacji tego zadania Komisję wspiera Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych, ustanowiony decyzją Komisji 95/320/WE (2).

(3)

Indykatywne dopuszczalne wartości narażenia zawodowego są zdrowotnymi, niewiążącymi wartościami ustalonymi w oparciu o najnowsze dane naukowe oraz uwzględniającymi dostępność technik pomiarowych. Określają one poziomy progowe narażenia, poniżej których nie oczekuje się wystąpienia szkodliwych skutków oddziaływania danej substancji. Są one konieczne dla określenia i oceny zagrożenia przez pracodawcę zgodnie z art. 4 dyrektywy 98/24/WE.

(4)

Dla każdego czynnika chemicznego, dla którego określone są na poziomie wspólnotowym indykatywne dopuszczalne wartości narażenia zawodowego państwa członkowskie muszą określić krajową dopuszczalną wartość narażenia zawodowego, biorąc pod uwagę wspólnotową wartość dopuszczalną, jednak mogą określić jej charakter zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką.

(5)

Indykatywne dopuszczalne wartości narażenia zawodowego należy postrzegać jako istotny element ogólnego podejścia mającego na celu zapewnienie ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy przed zagrożeniem wywołanym niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

(6)

Wyniki oceny ryzyka oraz strategie ograniczania zagrożenia opracowane w ramach rozporządzenia Rady (EWG) nr 793/93 (3) w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje przewidują określenie lub dokonanie przeglądu dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego dla pewnej liczby substancji.

(7)

Pierwszy i drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zostały określone dyrektywami Komisji 91/322/EWG (4) i 96/94/WE (5) na mocy dyrektywy Rady 80/1107/EWG z dnia 27 listopada 1980 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy (6).

(8)

Dyrektywa 80/1107/EWG została uchylona dyrektywą 98/24/WE z dniem 5 maja 2001 r.

(9)

Dyrektywa 98/24/WE stanowi, że dyrektywy 91/322/EWG i 96/94/WE mają nadal obowiązywać.

(10)

Dyrektywa 96/94/WE została uchylona z dniem 31 grudnia 2001 r. dyrektywą Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (7).

(11)

W świetle oceny najnowszych dostępnych danych naukowych należy dokonać przeglądu indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego określonych dyrektywą 91/322/EWG.

(12)

Zgodnie z art. 3 dyrektywy 98/24/WE Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Narażenia Zawodowego dokonał oceny 33 substancji, które są wymienione w Załączniku do obecnej dyrektywy. Siedemnaście z tych 33 substancji znajdowało się już w wykazie z Załącznika do dyrektywy 91/322/EWG. W odniesieniu do czterech z nich Komitet Naukowy zaleca ustanowienie nowych indykatywnych wartości dopuszczalnych, a dla 13 utrzymanie poprzednio określonych wartości. W związku z tym 17 substancji obecnie wymienionych w Załączniku do niniejszej dyrektywy powinno zostać skreślonych z Załącznika do dyrektywy 91/322/EWG, podczas gdy 10 innych substancji będzie się tam nadal znajdować.

(13)

Dziesięć substancji powinno pozostać w Załączniku do dyrektywy 91/322/EWG. Dla dziewięć z tych substancji Komitet Naukowy nie zalecił jeszcze indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego, podczas gdy dla jednej pozostałej substancji oczekuje się, że w najbliższej przyszłości dostępne będą dodatkowe dane naukowe i że zostanie ona przedłożona Komitetowi do rozpatrzenia.

(14)

Wykaz znajdujący się w Załączniku do niniejszej dyrektywy uwzględnia również 16 innych substancji, dla których Komitet zalecił indykatywne dopuszczalne wartości narażenia zawodowego w następstwie oceny najnowszych dostępnych danych naukowych dotyczących zdrowotnych skutków wykonywania zawodu oraz biorąc pod uwagę dostępność technik pomiarowych zgodnie z art. 3 dyrektywy 98/24/WE.

(15)

Jedna z tych 16 substancji, monochlorobenzen, była uwzględniona w Załączniku do dyrektywy 2000/39/WE. Komitet dokonał przeglądu indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (IOELV) w świetle najnowszych danych naukowych i zalecił wyznaczenie nowych IOELV. Substancję tę, wymienioną obecnie w Załączniku do niniejszej dyrektywy, należy zatem wykreślić z Załącznika do dyrektywy 2000/39/WE.

(16)

Konieczne jest również określenie dla niektórych substancji dopuszczalnych wartości krótkotrwałego narażenia, by uwzględnić skutki takiego narażenia.

(17)

Dla niektórych substancji konieczne jest uwzględnienie możliwości wchłaniania ich przez skórę w celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu ochrony.

(18)

Niniejsza dyrektywa powinna stanowić rzeczywisty krok w kierunku osiągnięcia społecznego wymiaru rynku wewnętrznego.

(19)

Środki przewidziane niniejszą dyrektywą są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 17 dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (8).

(20)

Dyrektywę 91/322/EWG należy zatem odpowiednio zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W celu wykonania dyrektywy 98/24/WE niniejszym określony zostaje drugi wykaz wspólnotowych indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego dla czynników chemicznych wymienionych w Załączniku.

Artykuł 2

Państwa członkowskie określają krajowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego dla czynników chemicznych wymienionych w Załączniku, uwzględniając wartości wspólnotowe.

Artykuł 3

W Załączniku do dyrektywy 91/322/EWG skreśla się odniesienia do substancji: nikotyna, kwas mrówkowy, metanol, acetonitryl, nitrobenzen, rezorcyna, dwuetyloamina, dwutlenek węgla, kwas szczawiowy, cyjanamid, pięciotlenek dwufosforu, pięciosiarczek dwufosforu, brom, pięciochlorek fosforu, proszek perski, bar (związki rozpuszczalne jak Ba), srebro (związki rozpuszczalne jak Ag) oraz odpowiadające im indykatywne dopuszczalne wartości.

W Załączniku do dyrektywy 2000/39/WE wykreśla się odniesienie do substancji chlorobenzen.

Artykuł 4

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie najpóźniej w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania.

Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty wymienionych przepisów i tabelę korelacji pomiędzy wymienionymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Vladimír ŠPIDLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 131 z 5.5.1998, str. 11.

(2)  Dz.U. L 188 z 9.8.1995, str. 14.

(3)  Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 177 z 5.7.1991, str. 22.

(5)  Dz.U. L 338 z 28.12.1996, str. 86.

(6)  Dz.U. L 327 z 3.12.1980, str. 8.

(7)  Dz.U. L 142 z 16.6.2000, str. 47.

(8)  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

INDYKATYWNE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI NARAŻENIA ZAWODOWEGO

EINECS (1)

CAS (2)

Nazwa czynnika

Wartości dopuszczalne

Adnotacje (3)

8 godzin (4)

Krótkoterminowe (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nikotyna

0,5

skóra

200-579-1

64-18-6

Kwas mrówkowy

9

5

200-659-6

67-56-1

Metanol

260

200

skóra

200-830-5

75-00-3

Chloroetan

268

100

200-835-2

75-05-8

Acetonitryl

70

40

skóra

201-142-8

78-78-4

Izopentan

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzen

1

0,2

skóra

203-585-2

108-46-3

Rezorcyna

45

10

skóra

203-625-9

108-88-3

Toluen

192

50

384

100

skóra

203-628-5

108-90-7

Monochlorobenzen

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentan

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Dwuetyloamina

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-Heksan

72

20

203-806-2

110-82-7

Cykloheksan

700

200

203-815-1

110-91-8

Morfolina

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-metoksyetoksy)etanol

50,1

10

skóra

203-961-6

112-34-5

2-(2-butoksyetoksy)etanol

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Dwutlenek węgla

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-Aminoetanol

2,5

1

7,6

3

skóra

205-634-3

144-62-7

Kwas szczawiowy

1

206-992-3

420-04-2

Cyjanamid

1

0,58

skóra

207-343-7

463-82-1

Neopentan

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Pięciotlenek dwufosforu

1

215-242-4

1314-80-3

Pięciosiarczek dwufosforu

1

231-131-3

 

Srebro (związki rozpuszczalne jak Ag)

0,01

Bar (związki rozpuszczalne jak Ba)

0,5

Chrom metal, nieorganiczne związki chromu (II) i nieorganiczne związki chromu (III)

2

231-714-2

7697-37-2

Kwas azotowy

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Brom

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Chlor

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Fosforowodór

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Proszek perski (oczyszczony z uczulających laktonów)

1

233-060-3

10026-13-8

Pieciochlorek fosforu

1


(1)  EINECS: Europejski Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych.

(2)  CAS: Numer rejestru CAS.

(3)  Adnotacja dotycząca skóry przypisana wartości dopuszczalnej narażenia zawodowego wskazuje na możliwość znacznej absorpcji poprzez skórę.

(4)  Zmierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawowego równego osiem godzin, jako czasowa średnia ważona (ang. TWA – Time-Weighted Average).

(5)  Wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno mieć miejsca, a która dotyczy 15-minutowego okresu, jeżeli nie postanowiono inaczej.

(6)  mg/m3: miligramy na metr sześcienny powietrza w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu 101,3 KPa.

(7)  ppm (ang. parts per million): cząsteczek na milion do objętości powietrza (ml/m3).


Top